Vejledere - Læringscenteret

Veje til en stærk vejledningskultur
v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent
Mål med oplægget
I reflekterer over og får værdifulde drøftelser om følgende spørgsmål:
1. Hvad er god vejledning?
2. Hvad ledelsens, vejledernes og det pædagogiske personales rolle i
skabelsen af en stærk vejledningskultur?
3. Hvordan kan vi udvikle vejledningskulturen på Hvinningdalskolen?
Program
1. Vejledningskultur – hvorfor?
Hvad er god vejledning?
2. Vejledningsspektret
3. Vejledernes rolle og opgaver
4. 3 nøgler til en stærk vejledningskultur
• Growth mindset
• Distribueret læringsledelse
• Rammesætning og legitimering
Hvilke pædagogiske felter vil vi udvikle gennem vejledning?
Hvordan opbygger vi en stærk vejledningskultur på Hvinningdalskolen?
Vejledningskultur – hvorfor?
•
Krumtap for skolens udvikling
•
Udvikler det pædagogiske personales
praksis
•
Øger dermed elevernes læring og trivsel
•
Spild af ressourcer
•
Ændrer ikke på praksis
•
Ændrer ikke på elevernes læring og trivsel
Vejledningskultur – hvorfor?
•
Initiere og fasthold refleksion over pædagogisk praksis
•
Give kompetenceudvikling tæt på praksis
•
Give nyt syn og nye perspektiver på pædagogisk praksis
• Tilføre ny viden
• Give nye handlemuligheder
• Give mulighed for at se det usete
• Understøtte en eksperimenterende tilgang
• Være problemløsende
Hvad er god vejledning?
Drøftelse i grupper
Drøft de udleverede udsagn om, hvad god vejledning er.
Tag et udsagn ad gangen og lad alle i gruppen kommentere på udsagnet.
(Tid: 10 min.)
God vejledning er…
God vejledning er…
Vejledningsspektret
Folkeskolen i en reformtid
Folkeskolereformen
”Alle elever skal blive så dygtige de kan” (Fagligt
løft)
”Alle elevers trivsel skal styrkes” (Inklusion)
Hvad er nyt?
• Fra undervisning til læring (nyt mindset)
• Læringsmålstyret undervisning (”ny” metode)
• Afsæt i data og forskning
Hvad medfører det?
• Behov for udvikling af praksis
• Vejlederne har en særlig rolle
Bekendtgørelse for det pædagogiske læringscenter
§ 1. Læringscentret skal fremme elevernes læring og trivsel i en
motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte
læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og
understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser
og læringsresultater.
Læring i centrum
Samme bevægelse som reformen:
Fra fokus på undervisning til læring
Bekendtgørelse for det pædagogiske læringscenter
Stk. 2 Det pædagogiske læringscenter skal herunder medvirke til
at
1) understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen,
Fx
Nationale indsatser
• Understøttende undervisning
Kommunale indsatser
• LP
• Visible Learning into action
Lokale indsatser
• Løft af elevernes læseresultaterne
Bekendtgørelse for det pædagogiske læringscenter
Stk. 2 Det pædagogiske læringscenter skal herunder medvirke til
at
2) formidle kulturtilbud til børn og unge,
Fx
•
•
•
•
Forfatterbesøg
Huskunstnerordning
Teater
Udstillinger
Bekendtgørelse for det pædagogiske læringscenter
Stk. 2 Det pædagogiske læringscenter skal herunder medvirke til
at
3) sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen
Fx
• Formidle forskningsresultater
• Bringe forskningsresultater til debat
• Vejlede med afsæt i forskningsresultater
Bekendtgørelse for det pædagogiske læringscenter
Stk. 2 Det pædagogiske læringscenter skal herunder medvirke til
at
1) understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner
Fx
• Organisere samarbejdet mellem skolens vejledere
• Understøtte fagudvalgene
• Koordinere ressourcepersonernes indsatser
Det pædagogiske læringscenters opgaver
§ 2. Følgende opgaver varetages af det pædagogiske læringscenter:
1) Skabe overblik over og formidle tilgængelige
læringsressourcer.
Fx
• Formidle nye læringsressourcer i fagteamene
• Sikre læringsressourcernes tilgængelighed
Det pædagogiske læringscenters opgaver
2) På baggrund af Fælles Mål at understøtte det undervisende
personales planlægning, gennemførelse og evaluering af
undervisning og pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i
navnlig:
a) aktuelle indsatsområder på skolen,
Fx
• Udvikling af lærernes kompetencer til målstyret undervisning
• Udvikling af lærernes kompetencer til faglig læsning
Det pædagogiske læringscenters opgaver
2) På baggrund af Fælles Mål at understøtte det undervisende
personales planlægning, gennemførelse og evaluering af
undervisning og pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i
navnlig:
b) digitale medier
Fx
• Vejledning/kurser i didaktisk brug af elevplans- og
forløbsplanlægningsværktøj
• Vejledning/kurser i robotteknologi
Det pædagogiske læringscenters opgaver
2) På baggrund af Fælles Mål at understøtte det undervisende
personales planlægning, gennemførelse og evaluering af
undervisning og pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i
navnlig:
c) pædagogisk praksis og læring
Fx
• Vejledningssamtaler med afsæt i data:
• Observationer af praksis
• Testresultater
• Elevprodukter
• Spørgeskemaer
• …
Det pædagogiske læringscenters opgaver
2) På baggrund af Fælles Mål at understøtte det undervisende
personales planlægning, gennemførelse og evaluering af
undervisning og pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i
navnlig:
d) samarbejdet med eksterne parter om læring, udvikling og
trivsel
Fx
• Sikre kvalitet i Den åbne skole
Det pædagogiske læringscenters opgaver
2) På baggrund af Fælles Mål at understøtte det undervisende
personales planlægning, gennemførelse og evaluering af
undervisning og pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i
navnlig:
e) nyeste viden om målstyret undervisning,
læringsaktiviteter og evaluering
Fx
• Vejlede i Fælles Mål og målnedbrydning
• Vejlede i metoder til dataindsamling og feedback med afsæt i
data
Det pædagogiske læringscenters opgaver
Vejlederne i det pædagogiske læringscentrene spiller en central rolle i skolens
pædagogiske udvikling
Vejledernes væsentligste opgave er at
•
støtte det pædagogiske personale og skoleledelser i planlægning,
gennemførelse og evaluering af undervisningen.
•
inspirere til nye varierede læringsformer
•
understøtte lærernes, pædagogernes og elevernes arbejde med Fælles
Mål
Men for at vejledningen lykkes, skal der udvikles en stærk vejledningskultur…
3 nøgler til en stærk vejledningskultur
1. Growth mindset
2. Distribueret læringsledelse
3. Rammesætning og legitimering
1. Growth mindset (læringskultur)
”Alle kan lære - Vi er alle lærende”
Talenter og evner kan udvikles gennem god undervisning, indsats og
vedholdenhed
Det er ikke kun vores evner og talenter, der giver os succes - men om vi tror på
at vores evner og talenter kan udvikles (væksttankegang)
(Carol Dweck, Stanford University)
En kultur præget af
•
åbenhed, samarbejde, dialog
•
ønske om at udvikle egen praksis
•
deprivatisering og villighed til at dele
•
eksperimentering og tilladt at fejle
1. Growth mindset (læringskultur)
Ledelsen skal lægge en strategi for udviklingen af et growth mindset
Skabe grobund for en kultur præget af åbenhed, eksperimentering og
optagethed af udvikling
Vejlederne skal understøtte og vejlede ind i et growth mindset
Vejlederne skal både være fagligt dygtige
og have ”vejlederpotentiale”
•
Growth mindset (kulturskabende)
•
Respekterede og udvise respekt
•
Modige og udfordrende på det eksisterende
•
Eksperimenterende
•
Balance mellem motivation og krav
Hvilke pædagogiske felter vil vi udvikle gennem vejledning?
Hvor er den brændende platform?
Refleksion enkeltvis (5 min.) Noter på post it.
Pædagogisk personale
•
Hvilke felter i min pædagogiske praksis ønsker jeg at udvikle vha
vejledning?
Vejledere
•
Hvilken vejledning kan jeg tilbyde, som vil kunne udvikle mine kollegers
praksis?
Ledelsen
•
Hvilke pædagogiske felter har skolen brug for, at vejlederne yder vejledning
inden for?
Hvilke pædagogiske felter vil vi udvikle gennem vejledning?
Hvor er den brændende platform?
2. Distribueret læringsledelse
Pointer fra ”Undervisningsvejledere i folkeskolen”
Undervisningsvejledere er et konstruktivt tiltag i arbejdet med at udvikle og
styrke det professionelle miljø blandt lærerne
Hvis vejlederen skal udfolde sit fulde potentiale, så kræver det, at
•
Skolelederen distribuerer ledelse til vejlederen
•
Skolelederen legitimerer vejlederens funktion og indsats
•
Vejlederen påtager sig distribueret ledelse – ikke personaleledelse!
•
Vejlederen understøtter og udfordrer kolleger og ledelse
•
Tillid, tydelighed og gennemsigtighed
(Rudersdal Kommune og UCC)
2. Distribueret læringsledelse
Ledelsesdimensioner som er af afgørende betydning for elevernes læring
1.
2.
3.
4.
5.
Etablering af mål og forventninger (0,42)
Strategisk ressourceforbrug (0,31)
Sikring af kvalitet i undervisningen (0,42)
Ledelse af de professionelles læring og udvikling (0,84)
Sikring af et godt og trygt miljø (0,27)
(Elev-centreret ledelse, Vivian Robinson, Forsker i skoleledelse)
2. Distribueret læringsledelse
Ledelsens rolle er altafgørende for udviklingen af en stærk vejledningskultur.
”For mig består pædagogisk ledelse af tre elementer:
Pædagogisk strategi, pædagogisk organisering og pædagogisk vejledning.”
(Agi Cshonka, DFI)
Når vejlederne skal vejlede kollegerne i deres pædagogiske praksis, er der tale
om distribueret læringsledelse (transformationsledere)
Ledelsen skal anvende vejlederne ledelsesstrategisk
2. Distribueret læringsledelse
Pointer fra ”Undervisningsvejledere i folkeskolen”
Distribueret ledelse betyder at skoleledelsen må påtage sig nye
ledelsesopgaver
Ledelse af vejledere
Rammesætning af vejledernes opgaver
Ledelse gennem vejledere Distribueret ledelse (ledelse af lærerne gennem
vejlederne)
Ledelse omkring vejledere Skabe fælles forståelse af vejledernes rolle og
det strategiske perspektiv med vejledere
3. Rammesætning og legitimering
Den distribuerede ledelse skal rammesættes og legitimeres i forhold til såvel
vejlederne, som til det pædagogiske personale.
Der bør udarbejdes en grundkontrakt , der beskriver ledelsens, vejledernes og
personalets rolle og ansvar i en vejledningskultur
Derved opnås synlighed, forventningsafstemning og legitimering for alle
parter
Vigtigheden af tydelighed i hele skolen om vejlederens rolle
og ansvar kan ikke understreges nok.
3. Rammesætning og legitimering
Grundkontrakt
Formål med vejledningen og vejlederens rolle og opgaver
Rammekontrakt
Mål, midler og rammer for et konkret vejledningsforløb
Proceskontrakt
Problemstilling i den konkrete vejledningssamtale
Vejledning” af Boysen og Nilsen
Grundkontrakt for vejlederrollen
Ambition
at skabe en kultur, hvor alle oplever sig som lærende og eksperimenterer
med at udvikle egen professionelle praksis
Veje til opnåelse
at styrke refleksion over og udvikling af praksis gennem en stærk
vejledningskultur
Formålet med udviklingen af en stærk vejledningskulturen
Udvikle de professionelle læringsmiljøer, så elevers læring og trivsel øges
Styrke den pædagogiske ledelse gennem distribueret læringsledelse
Kvalificere strategier og indsatser gennem ledelsens sparring med vejlederne
Styrke personalets praksisnære læring og kompetenceudvikling
Grundkontrakt for vejlederrolle
Grundkontraktens indhold
Grundkontrakten skitserer ledelsens, vejlederens og det pædagogiske
personales rolle og danner hermed den overordnede ramme for skolens
brug af vejledning.
Individuelle funktionsbeskrivelser
Med afsæt i grundkontrakten laver skolelederen en funktionsbeskrivelse for
den enkelte vejleder på skolen. I funktionsbeskrivelsen fremgår vejlederens
specifikke arbejdsopgaver.
Grundkontrakt - Ledelsens rolle
Ledelsen
• udvikler en vejledningskultur i samarbejde med vejlederne
(etablere rammer, definere vejledningens indhold og procedurer)
• definerer og distribuerer ledelse af den pædagogiske og didaktiske opgave
til vejlederne (ledelse gennem vejlederne)
• udmønter strategier og indsatser for det professionelle læringsmiljø gennem
vejlederne (inviterer til sparring, drager nytte af at vejlederne er tæt på praksis)
• definerer, konkretiserer og understøtter vejlederens forståelse af egen
vejlederidentitet og udmøntning af vejlederfunktionen (ledelse af vejlederne)
• rammesætter og legitimerer vejlederens arbejde i forhold til det
pædagogiske personale (ledelse omkring vejlederne)
Grundkontrakt - Vejlederens rolle
Vejlederen
• indgår i tæt samarbejde og sparrer med ledelsen omkring faglige
pædagogiske strategier samt implementering af indsatser
• påtager sig distribueret ledelse og udøver vejledning i forhold til de
pædagogiske indsatser (ser sig som transformationsledere)
• understøtter og kvalificerer personalets arbejde med at planlægge,
gennemføre og evaluere målstyrede læringssituationer med henblik på at
øge alle elevers læringsudbytte (udvikling af praksis tæt på praksis)
• understøtter og insisterer på fælles læring på måder, der udfordrer og
udvikler eksisterende undervisningspraksis og læringskultur
Grundkontrakt - Vejlederens rolle (fortsat)
Vejlederen
• faciliterer kollegiale læreprocesser og understøtter professionelle
læringsfællesskaber
• rammesætter og koordinerer faglige diskussioner og udviklingstiltag
• rådgiver og vejleder med afsæt i data om elevernes læring og på baggrund
af nyeste forskning (afprøve i egen praksis, modellering i brugen af data til udvikling af
undervisningen)
Grundkontrakt - Det pædagogiske personales rolle
Det pædagogiske personale
• opsøger og deltager i vejledning med henblik på at udvikle egen praksis
• åbner op for og deler sin praksis med kolleger og vejleder, fx med
inddragelse af observation af undervisning
• reflekterer over den enkelte elevs læring og trivsel og udvikler egen
pædagogiske praksis i samarbejde med vejlederen
(Growth mindset)
Drøftelse
Drøft ledelsens, vejlederens og det pædagogiske personales rolle i
grundkontrakten
Er I enige i rollerne?
Kan rollerne være med til at
sikre en stærk
vejledningskultur?
Ønsker I en grundkontrakt på
Hvinningdalskolen?
Mine bud på veje til en stærk vejledningskultur
1. Growth mindset
2. Distribueret læringsledelse
3. Rammesætning og legitimering
… Hvad er jeres bud på veje til en stærk vejledningskultur?
Hvordan kan I udvikle vejledningskulturen på Hvinningdalskolen?
•
Lad ideerne myldre... Intet er for stort, intet er for småt
•
Vælg en “skriverkarl”, der noterer jeres ideer på post it (én idé pr. post it)
•
(Tid: 15 min.)
Effekt af gennemførsel
Stor
Udvikling af vejledningskulturen
Juveler
Projekter
Skraldespand
Lille
Lavthængende
frugter
Lav
Indsats for gennemførsel
Høj
Tak for i dag og fortsat god arbejdslyst