Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)
FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV
Børn er forskellige og kun ved at behandle dem forskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldborg Frie
Børneunivers sørger vi for at finde det tempo og det materiale, som passer bedst til det enkelte barn.
Vi evaluerer løbende sammen med den enkelte elev og forældrene og ser på hvordan eleven udvikler sig
fagligt og socialt. Vi aftaler hvilke mål, der skal opstilles og hvordan målene nås. Eleven får på denne måde
indflydelse på og medansvar for sin egen indlæring og udvikling.
Dette skal vores elever kunne, når de efter 6. klasse, forlader skolen:
Personligt:
Være selvstændige - kunne erkende og afklare værdier
Være fantasifulde - kunne skabe
Være problemformulerende - kunne vælge
Socialt:
Være ansvarlige
Fagligt:
Have sikre færdigheder og solid viden
Have indsigt - kunne lære at lære
Have overblik - kunne forudse og foregribe
Månedens fokuselever
For at have fokus på den enkelte elev, har vi noget vi i Feldborg Frie Børneunivers kalder for månedens
fokuselever. Her vil vi i forbindelse med vores personalemøder, sætte fokus på enkelte elever og grupper af
elever, for at vi i løbet af et skoleår når omkring alle vores elever. Dermed håber vi på at kunne sikre
tryghed, trivsel og udvikling hos den enkelte elev.
Ordensregler
Vi værdsætter et godt og anerkendende samarbejde mellem lærere og elever.
– Vær mod andre, som du vil, at andre skal være mod dig!
– Vis hensyn og hav omtanke for andre.

Vi taler pænt til hinanden – og lader være med at råbe.

Vi møder i skole til tiden og er undervisningsparate, når timen starter

Man må kun forlade skolens område i skoletiden, hvis dette er aftalt med klasselæreren (i særlige
tilfælde med faglærer/kontor)

Vi møder forberedt til undervisningen og husker at medbringe bøger, skrivemateriale m.v.

Vi passer godt på bøger, computere, undervisningsmidler og inventar

Vi passer godt på skolens lokaler og bygninger

Vi færdes stille og roligt indenfor

Vi behandler hinanden med respekt

Vi er en røgfri skole

Vi har ikke rusmidler på skolen

Mobiltelefoner er kun tændt på skolens område, hvis dette er aftalt med klasselæreren

Vi har ikke farligt legetøj, fyrværkeri el. lign. med i skolen

Der medbringes kun tyggegummi, sodavand, chips eller slik, hvis dette er aftalt med klasselæreren

Vi kaster med sne på særligt anviste områder

Eleverne har ikke fodtøj på i klasselokalerne, og stiller skoene uden for klasselokalerne ved deres
garderobe. Vi anbefaler at man medbringer sutsko/ hjemmesko hjemmefra.
Madordning
Vi har lavet en aftale med Åse Hareskov, Feldborg Sognegård, om at hun laver mad til tirsdag, onsdag og
torsdag, som skolebørnene kan købe – ligesom mange kender fra tidligere.
Rent praktisk, vil der blive udsendt et skema via Forældreintra, hvor man kan se, hvilken mad man kan
bestille, og hvad priserne er. Man bestiller for cirka 4 uger ad gangen.
Der vil først kunne bestilles mad fra uge 34.
Frugtordning
I Feldborg Frie Børneunivers er der gratis frugt til alle børn.
Oprydning i klasselokalerne
Vi forventer, at børnene tager et ansvar for den skole de går på, også i forhold til at holde orden og passe
på de lokaler og bygninger de færdes i. Derfor afsluttes hver dag med, at man i fællesskab rydder op i
klasselokalerne. På den måde er det også nemmere at komme til at gøre rent for de frivillige
rengøringshold der kommer hver dag.
Computere
Eleverne i 0.-3. Klasse har klassesæt, mens eleverne i 4.-6. Klasse får deres ”egen” computer.
Eleverne i 4. – 6. Klasse må tage computeren med hjem. Dette betinger dog, at forældrene underskriver en
”kontrakt”, hvorpå man underskriver, at såfremt computeren beskadiges i hjemmet, så er der en selvrisiko
på 1.500 kr., som forældrene skal betale.
SFO
I SFO’en kan børnene deltage i mange forskelligartede aktiviteter. Der er filmdage, værksteder,
musikundervisning, lektiecafé (de to sidstnævnte bliver én gang ugentligt) og masser af muligheder for frie
lege på skolens dejlige udeområde og legeplads. Hver dag får børnene tilbudt frugt.
SFO-nyt
SFO-nyt er vores nyhedsbrev som udkommer én gang om måneden, og fortæller om, hvilke aktiviteter
børnene kan vælge i den kommende måned, om hvilke nyanskaffelser der er foretaget og om, hvad den
forløbne måned har budt på af oplevelser og sjove påfund.
Åbningstider
Den daglige åbningstid er 06.15-16.35 undtagen fredag, hvor vi lukker kl. 15.15. SFO’ens øvrige lukketider
vil være synlige på forældreintra på et senere tidspunkt.
Ellers hold godt øje med kalenderen på ForældreIntra!
I det daglige, husk da….

Hver dag overtøj, regntøj og hjemmesko – og næsten vigtigst – skiftetøj.

At jeres barn siger farvel til en voksen inden barnet tager hjem.

At rydde op.

Også at rydde op på børnenes garderobeplads hver dag inden de går hjem.

Støvlerne skal væk fra skoreolerne af hensyn til rengøringen.
Skolemælk
Da den gamle skole er nedlagt, er alle skolemælks-abonnementer stoppet, og kan derfor ikke overflyttes til
den nye skole, som først antaget. Alle, der ønsker skolemælk til deres børn, skal derfor ind og tilmelde sig
skolemælk igen. Hvis man kender sit brugernavn (hvis man tidligere har betalt over betalingsservice, står
brugernavnet der) men ikke sin kode, kan man gå ind på skolemaelk.dk under forældre og netbutik og se
under "Allerede kunde? Log ind her" der finder du et link, hvor der står "Jeg har glemt mit
kodeord/pinkode", hvor man kan få dem til at generere en ny kode. Hvis ikke man kender sit brugernavn,
kan man skrive en mail med sine oplysninger til [email protected], og de vil svare inden for 2 døgn.
Man kan også ringe til dem på tlf. 8731 2140. Hvis børnene skal have mælk fra første skoledag, skal det
bestilles senest 28. juli
Lektionsoversigt/ringetider
Morgensamling
08.00 – 08.15
Fælles for hele universet
Læsebånd/bevægebånd
08.15 – 08.45
Klassevis
Lektion
08.45 – 09.30
-
Lektion
09.50 – 10.35
-
Lektion
10.35 – 11.20
-
Lektion
12.00 – 12.45
-
Lektion
12.55 – 13.40
-
Lektion
13.50 – 14.35
-
Klasselærere
0. – 1. klasse:
MB
Maria Louise Bjerge
2. – 3. klasse:
KB
Kirsti Bastholm
4. – 5. -6. klasse:
UBN
Ulla Boe Nielsen
Undervisningen
Der tilbydes undervisning fra 0. til 6. klasse. Vi drager nytte af den fordel, der ligger i en lille skole, og
med en lav klassekvotient opnår vi de bedste betingelser for det enkelte barn i undervisningen.
I samtlige fag vægter vi arbejdet med computere og it højt, således eleverne får en fortrolighed med
computere/tablets og diverse programmer. Ved kontinuerligt at anvende it, sikrer vi en stabil og progressiv
indlæring, som også sikrer eleverne et stabilt fundament i forhold til fremtidens skolearbejde – hvor itkundskaber er et must.
Skolen prioriterer:

Entreprenørskabsundervisning –
o
Hos Feldborg Frie Børneunivers har vi en vision om at lave entreprenant undervisning. Flere
af vores lærere har allerede en masse erfaring inden for entreprenant undervisning – og vi
vil løbende prioritere at dygtiggøre os.
Hovedformålet med vores entreprenørskabsundervisning er at gøre innovation, kreativitet,
iværksætterlyst m.m. til en naturlig del af såvel skolens, som den enkelte elevs måde at
tænke skoledag på. Med andre ord ønsker vi at gøre entreprenørskabstanken til en naturlig
del af elevernes hverdag og faglige læring.
Som et led i vores entreprenørskabsundervisning, har vi et samarbejde med NEIS (netværk
for Entreprenørskab og Innovation i Skoler & uddannelser), Fonden for entreprenørskab,
samt diverse eksterne samarbejdspartenere.
Vi tror på, at fremtidens danske samfund får behov for innovative, kreative og
iværksætterlystne unge, og derfor vægter vi entreprenørskab højt i Feldborg Frie
Børneunivers.

Høj faglighed
o

Boglige og kreative fag vægtes ligeligt.
Små klasser
o
Vi udnytter den fordel, der ligger i det nære miljø og den lave klassekvotient og opnår
derved optimale undervisningsforhold.

Dygtige lærer
o
En levende skole, der til stadighed er bevidst om samfundets udvikling, i tæt samarbejde
med engagerede lærere. Vi prioriterer efter- og videreuddannelse, for at have nogle
dygtige og opdaterede undervisere til jeres børn.

Fagdage
o

Temabaseret undervisning, valgt ud fra kulturelle eller aktuelle kriterier.
Udeliv/friluftsliv
o
Skolen ligger i et område med en meget rig og varieret natur. I hverdagene prioriterer vi
derfor inddragelsen af nærområdet højt - i såvel anderledes undervisning som fagdage,
profilfag o.l., men også i den almindelige faglige undervisning.

Ture/ekskursioner/lejrskole
o
Vi vægter at eleverne får andre input end dem de møder i den almindelige hverdag i
friskolen, og derfor tager vi flere gange i løbet af skoleåret ud af huset.

Morgensang og fortælling
o
At bevare dansk/nordisk kulturtradition – kulturelle overleveringer, morgensang og
fortælling. Vi starter hver dag med en morgensamling.

Læsebånd/bevægebånd
o

Fokus på at prioritere tid til læsning og bevægelse. En fast del af skoledagen.
Profilfag
o
Et særkende ved vores skole. Faget er for skolens ældste elever, hvor der er fokus på en
ligelig fordeling af undervisning og praksis. Faget skal ses som et dannelses-, oplevelses- og
opdagelsesfag.
Nøglebegreber er nysgerrighed, engagement, motivation, vilje og gåpåmod.
Fagets fokus/tema skifter flere gang i løbet af et skoleår.

Plads til at være barn
o
Et hjemligt og overskueligt miljø, hvor alle kan føle sig trygge og der er plads til at være
barn.

Tæt samarbejde
o

Et tæt samarbejde mellem skole og hjem samt høj grad af forældreindflydelse.
Fællesskab
o
At være et sted, hvor alle kan føle sig frie og gensidigt påvirke hinanden til at yde og nyde
fællesskabet og acceptere forskelligheder.
.
Daglig fællessamling er en vigtig del af skolens hverdag. Her synges, fortælles, gives fælles beskeder osv.
Institutionsdelen deltager i samlingen, lige som forældre også er velkomne til at tage del i både samling og
undervisning. Dette giver et godt indblik i, hvad børnene beskæftiger sig med i det daglige.
Informationer til forældre foregår via SkoleIntra samt klasselærernes nyhedsbreve. I hverdagen kan
skoleleder Johnny B. Hessellund eller lærerne altid kontaktes på skolen eller hjemme, og ForældreIntra
bliver flittigt brugt til beskeder og opslag.
Se hjemmesiden for Bestyrelses informationer om skolens vedtægter.