Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding

Praktikcenter for
Handel, Kontor & Detail på
IBC Kolding
Praktikcenter
Tvedvej 7
6000 Kolding
Indholdsfortegnelse
Velkommen ..................................................................................................................... 3
Mødevilkår ....................................................................................................................... 4
Mødetid ...................................................................................................................................................................... 4
Pauser ......................................................................................................................................................................... 4
Ferie ............................................................................................................................................................................. 5
Selvbetalt frihed ................................................................................................................................................... 5
Jobsamtale ............................................................................................................................................................... 5
Fagprøve ................................................................................................................................................................... 5
Skoleperioder ......................................................................................................................................................... 6
Løn/godtgørelse ................................................................................................................................................... 6
Prøvetid ..................................................................................................................................................................... 6
Sygdom/fravær/orlov ................................................................................................ 6
Barselsorlov ............................................................................................................................................................ 6
Barnets første sygedag .................................................................................................................................... 7
VFU – Virksomheds Forlagt Undervisning ............................................................................................. 7
Lægebesøg/tandlæge ....................................................................................................................................... 7
Sygdom ...................................................................................................................................................................... 7
Betalte Fridage .............................................................................................................. 7
Begravelse ............................................................................................................................................................... 7
Bryllup ........................................................................................................................................................................ 7
Runde fødselsdage .............................................................................................................................................. 7
Sølvbryllup ........................................................................................................ Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Påbud og Forbud ........................................................................................................... 8
Besøg udefra ........................................................................................................................................................... 8
EMMA-kriterier....................................................................................................................................................... 8
Internet ..................................................................................................................................................................... 9
Jobansøgninger ..................................................................................................................................................... 9
Kundebetjening ..................................................................................................................................................... 9
Mad og drikke ......................................................................................................................................................... 9
Omgangstone ......................................................................................................................................................... 9
Ordensregler ........................................................................................................................................................... 9
Påklædning/hygiejne ........................................................................................................................................ 9
Rygning .................................................................................................................................................................... 10
Telefonering/brug af mobiltelefon .......................................................................................................... 10
Tavshedspligt ....................................................................................................................................................... 10
Udeblivelse ............................................................................................................................................................ 10
2
Velkommen
Vi håber denne lille introduktion, vil være dig til hjælp, så du hurtigt vil falde til
blandt dine nye kolleger i Praktikcentret.
Vi bestræber os på, at Praktikcentret skal være en tryg og attraktiv arbejdsplads,
hvor du har mulighed for uddannelse og udfoldelse i det daglige. Vi håber, du vil
være med til at opretholde et godt arbejdsklima.
Vi forventer, at du selv i stor udstrækning er med til at sætte præg på dine
arbejdsopgaver, og at du selv tager ansvar for dit arbejde både på IBC og i den
Virksomheds Forlagte Undervisning. Du er velkommen til selv at udtænke
løsningsmodeller på dine arbejdsopgaver og selv tage initiativ til forskellige
tiltag, der er til gavn for din virksomhed. Du skal se dig selv som en nøgleperson,
der er med til at udvikle og skabe virksomheden. En nøgleperson, som din
virksomhed ikke kan undvære. For at virksomheden kan gro og videreudvikle
sig, er det nødvendigt, at du er aktiv og har en positiv indstilling til at yde en
indsats. Du er i høj grad selv med til at forme din fremtid. Samarbejde og effektiv
kommunikation er en meget vigtig faktor, og tilfredse og trygge medarbejdere
er et meget vigtigt aktiv for en virksomhed, hvis den skal kunne gro og forny
sig.
SIMU (på handel- og kontorspecialet) er et øvelsesfirma, hvor alle funktioner
foregår som i erhvervslivet, der er blot den forskel, at vi ikke fysisk modtager
og leverer varer, og vi ser heller aldrig pengene.
På detail er der to fysiske butikker der begge hedder ”Attention” med forskellige
varetyper, som man som elev er med til at udvælge, markedsføre og sælge.
Man kan derfor sammenligne øvelsesfirmamodellen med den træningssimulator, som kommende piloter får en stor del af deres praktiske uddannelse
i.
Vi byder dig velkommen som medarbejder i
Praktikcenter Kolding
3
Mødevilkår
Mødetid
Som meddelt ved ansættelsen er du forpligtet til at udføre alt forefaldende
arbejde på en seriøs og ansvarsbevidst måde.
Den ugentlige arbejdstid i Praktikcentret er 37 timer. I de 37 timer er der
inkluderet 2 timer, der skal bruges på at søge enten elev- eller VFU pladser.
Mødetider:
Mandag - onsdag:
Torsdag:
Fredag:
08.00 – 15.00
08.00 – 16.00
08.00 – 14.00
Pauser
Mandag - fredag afholdes pauser på følgende tidspunkter:
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
09.30
11.30
12.00
13.45
–
–
–
–
09.45
12.00 Hold 1
12.30 Hold 2
14.00 (bliver ikke afholdt fredag)
Der skal altid være 1 person til rådighed til at passe receptionen.
Du skal være til rådighed i pauserne, da disse er betalt af arbejdsgiveren, dvs.
du må ikke forlade Praktikcentret uden en aftale med nærmeste leder/vejleder.
”Flex”-regler/opsparing af timer
Arbejdes der ud over den normale arbejdstid, registreres dette automatisk på
flexskemaet. Der kan kun arbejdes over efter aftale med elevpladsvejlederen.
På handel/kontor kan du tidligst optjene fleks fra kl. 7.45, og skal være mødt
senest kl. 8.00. På detail har du ikke mulighed for at optjene fleks om morgenen,
men kan efter aftale med din vejleder, arbejde over om eftermiddagen.
Hvis du er på nedsat tid, kan du ikke opspare flextimer, uanset årsagen til at du
er på nedsat tid.
Ønsker du at afspadsere nogle timer eller en hel dag, aftales det først med
vejlederen, og herefter med den afdeling du arbejder i (i god tid, senest dagen
før).
De timer, du sparer op i Praktikcentret, skal afspadseres, mens du er i
Praktikcentret. Du kan ikke overføre de opsparede timer til Virksomheds Forlagt
Undervisning.
Hvis du kommer i minus på flex med mere end 1 dag, så forbeholder
Praktikcentret sig ret til at trække dig i skolepraktikydelse med det tilsvarende
4
antal dage du har i minus, eller lave en plan for afvikling af dit flexunderskud.
Du må altid kun have max. 1 dag i minus.
Ferie
Der er 5-6 ugers ferie årligt. Tidspunktet for feriens afholdelse er fastlagt af
ledelsen til:
Uge
Uge
Uge
Uge
42
52
7
28-29-30
Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
Sommerferie
Husk, du skal stadig være aktivt søgende i ferier.
Selvbetalt fri
Hvis man skal afholde en helligdag, der ikke er omfattet i den danske ferielov,
så kan man holde dagen fri mod at blive trukket i flex.
Jobsamtale
Der gives fri i fornødent omfang efter aftale.
Den Praktiske Prøve
Den Praktiske Prøve er en eksamen der skal bestås inden for de sidste 3
måneder på det første år. Man skal bestå prøven for at kunne gå videre til 2.
år. Udover at skulle bestå den Praktiske prøve, vil man også skulle erklæres
egnet til at gå videre på trin 2. Det bliver man på baggrund af udtalelser fra
vejlederne, underviserne på Hovedforløbet og fra de praktiksteder man har
været hos. Alt dette bliver sammenholdt til en samlet vurdering.
Fagprøve
Fagprøven er den afsluttende eksamen i dit uddannelsesforløb.
Der gives 5 dage fri til at forberede fagprøven, og 1 dag til selve fagprøven. Du
må tage fri en til to dage ad gangen, hvorefter arbejdet forelægges inden de
næste fagprøveskrivedage kan bevilliges. Dagene aftales med din vejleder. Hvis
du sidder på arbejdet og arbejder med din fagprøve, skal der flekses ud.
VFU – Virksomheds Forlagt Undervisning
Forlagt undervisning betyder, at du bliver ”udlånt” til en virksomhed ude i
erhvervslivet. Under VFU betaler Praktikcentret din løn.
Ifølge EMMA-reglerne er du forpligtet til at tage den anviste VFU – plads. Du skal
stadig være aktiv søgende, når du er i VFU, det vil sige, at der skal søges 2
stillinger pr. uge. Disse skal uploades i elevplan og skærmprint mailes til
Praktikcentret til din vejleder. Du skal samtidig være synlig på
praktikpladsen.dk, når du er i VFU.
Evt. fridage, mens du er i VFU, skal meddeles til Praktikcentret.
5
Rokering
På de forskellige specialer vil du blive rokeret rundt i alle afdelingerne efter en
plan, der sikrer, at du oplæres i alle afdelingerne.
Skoleperioder
Ændring af skoleperioder kan kun ske gennem Praktikcenterlederen. Der er
nultolerance vedr. fravær på skoleophold. Det betyder, at du godt kan risikere
at blive taget af holdet efter 1 sygedag.
Løn/godtgørelse
Praktikcenterelever får en skolepraktikydelse p.t. kr. 7.055,- brutto pr. måned
for over 18 år og kr. 2947,- for under 18 år.
Ydelsen er til rådighed på din lønkonto den sidste arbejdsdag i måneden. Du er
bagudlønnet. Du skal oprette en e-boks ellers vil du ikke kunne modtage din
lønseddel.
Befordringsgodtgørelse
Der udbetales befordringsgodtgørelse, mens du er i Praktikcentret. Såfremt du
har over 20 km fra bopælen til arbejdspladsen og retur, får du 90% godtgjort af
billigste offentlige transportmiddel.
Du har selv ansvaret for at udfylde befordringsskema for hver måned. Du skal
kunne dokumentere dine udgifter fx via udskrift fra rejsekort.dk. og aflevere
skemaet med underskrift i Praktikcentret. Hvis du ikke afleverer et underskrevet
skema senest den 3. i hver måned, vil du ikke få udbetalt befordring for den
måned. Du kan downloade skemaet fra http://www.ibc.dk/hovedforlob/livet-paibc/praktikcenter
Der bliver ikke udbetalt befordring, når du har ferie, fridage eller lignende.
Befordringstilskuddet er B-indkomst, og der bliver derfor ikke trukket A-skat.
Prøvetid
Hele ansættelsesperioden i Praktikcentret betragtes som prøvetid.
Sprog
Der kan være mange nationaliteter i Praktikcentret. For at undgå
misforståelser og uhensigtsmæssige grupperinger, er dansk det sprog, der
tales. Både i arbejdstid og pauser.
Sygdom/fravær/orlov
Barselsorlov
Såfremt der under ansættelsen vil blive behov for barselsorlov, vil dette blive
behandlet efter gældende regler. Uddannelsen forlænges med fraværsperioden.
Som udgangspunkt modtager du ikke løn/godtgørelse fra Praktikcentret under
barsel men barsels dagpenge. Har du ikke ret til barsels dagpenge, vil du
modtage praktikydelse.
6
Barnets første sygedag
Der kan gives helt eller delvist fri til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2.
sygedag. Fravær skal meddeles til personaleafd. på tlf. 72 24 21 70 inden kl.
08.30. Bliver du kaldt hjem pga. et sygt barn, gælder dette som barnets første
sygedag. Fri gives til hjemmeboende barn/børn under 18 år. Skal barnet på
sygehus, får du fri, så du kan være hos dit barn.
VFU – Virksomheds Forlagt Undervisning
Er du i VFU skal sygdom meddeles både til Praktikcentret og VFU-virksomheden.
Ved sygdom op til ferie kontakt Carina H. Winum. HUSK at melde dig rask igen.
Hvis du undlader at melde sygdom til praktikcentret, vil det udløse en skriftlig
advarsel.
Lægebesøg/tandlæge
Skal så vidt muligt lægges uden for arbejdstid. Hvis dette ikke er muligt, bør det
tilrettelægges først eller sidst på dagen. Du kan maksimalt få bevilget 1 times
fleks til at gå til læge/tandlæge. Alt derover vil blive trukket i dit fleks. Der gives
fri til besøg hos jordemor og psykolog.
Sygdom
Fravær pga. sygdom skal meddeles til personaleafd. på tlf.: 72 24 21 70 inden
kl. 08.30 og der skal meldes fravær hver dag i sygdomsperioden. Ved fravær
udover 3 dage kan der kræves lægeerklæring, som Praktikcentret betaler. Det
vil blive betragtet, som ulovligt fravær, hvis sygdom ikke meddeles til
Praktikcentret og vil udløse en skriftlig advarsel. Fravær kan ikke meddeles via
mail eller sms.
Betalte Fridage
Begravelse
Der gives betalt fri til begravelser, men dog kun til nærmeste familie. Dvs.
ægtefælle, børn, forældre, svigerforældre og svigerbørn.
Bryllup
Der gives betalt fri til eget bryllup.
Fridage
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag er betalt fridag.
Grundlovsdag (1. maj + ½ grundlovsdag = 1 dag) er en betalt fridag.
Runde fødselsdage
Man har betalt fri til egne runde fødselsdage fra 50 år og opefter.
Teoriprøve/køreprøve
Du har fri på selve dagen for prøven.
7
Påbud og Forbud
Besøg udefra
Besøg modtages gerne. Rundvisninger foretages af ledelsen, hvis ikke andet er
aftalt.
EMMA-kriterier
Du skal som elev såvel ved optagelsen, som under hele Praktikcenterforløbet
opfylde egnethedsbetingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier.
EMMA står for:
E: egnethed
M: faglig mobil
M: geografisk mobil
A: aktivt søgende
Egnethedsvurderingen ved optagelsen til Praktikcentret træder i stedet for
ansættelsesproceduren i en virksomhed og foretages i arbejdsgiverens sted af
Praktikcentret.
Du skal som Praktikcenterelev under hele Praktikcenterforløbet opfylde EMMAkravene og kan ikke fortsætte, hvis kravene ikke længere er opfyldt. Du kan frit
udmelde dig af Praktikcentret.
I den løbende egnethedsvurdering skal der lægges vægt på, at du får et
tilfredsstillende udbytte af både skoleundervisning og praktik.
Du skal være villig til at modtage en praktikplads, også uden for dit lokalområde.
Du skal være fleksibel i dit uddannelsesvalg, idet du skal acceptere en rimelig
elevplads/praktikplads inden for en anden uddannelse end den primært
ønskede.
Du skal under hele uddannelsesforløbet være aktivt søgende. Du skal altid
have en synlig profil på www.praktikpladsen.dk HUSK at opdatere den
jævnligt, så den ikke udløber, ellers kan dette betyde bortvisning. Det er en
del af EMMA-kravene.
Elevplan: som aktivt søgende skal du søge minimum 2 stillinger pr. uge. Disse
SKAL uploades på elevplan.dk og et skærmprint heraf skal mailes til din
vejleder. Dette er et af EMMA- kravene.
8
Internet
Må kun bruges til jobsøgning, Simu World og markedsføring.
Jobansøgninger
Der skal afleveres eller mailes et skærmprint der viser de seneste ansøgninger
fra Elevplan som arkiveres i personaleafdelingen. Du skal være aktivt søgende
under hele uddannelsen. Der skal som minimum søges 2 stillinger pr. uge. Du
skal søge stillinger, som annonceres på www.praktikpladsen.dk eller på IBC’s
facebook gruppe. Du kan søge stillinger på f.eks. www.jobnet.dk, www.ofir.dk,
www.elevportalen.dk,
www.jobzonen.dk,
www.job.ofir.dk,
www.xyw.dk,
www.jobindex.dk m.fl.
Kundebetjening
Du bedes tale pænt til kunder/kolleger. I telefonen skal du tale højt og tydeligt.
Uddyb gerne tingene, så der ikke opstår misforståelser og dermed negative
resultater.
Mad og drikke
The, kaffe og vand må medbringes ved skrivebordet samt boller/sandwich og
lignende. Øl og spiritus er strengt forbudt i Praktikcentret.
Musik/IT
Der er opstillet flere radioer på kontoret der spiller musik.
Det er kun tilladt at være logget på Facebook/Youtube/MSN/privat mail osv. i de
faste pauser. Sker det alligevel, kan det medføre en skriftlig advarsel.
Omgangstone
Vi forventer, at du er høflig og hjælpsom over for såvel kunder/gæster samt
kolleger. Grov mobning kan medføre bortvisning og i værste fald
politianmeldelse.
Ordensregler
God orden på kontoret er en medvirkende årsag til, at kunder/gæster får et godt
indtryk af firmaet. Naturligvis vil skrivebordet bære præg af, at der arbejdes,
men sørg for at dit bord altid er pænt ryddet, når du går hjem.
Påklædning og hygiejne
Praktikcentret ønsker at fremstå som en tidssvarende virksomhed, og tager
derfor som en selvfølge, at du er pænt klædt på og ikke går i hullet eller nedslidt
tøj.
Hat (caps) og decideret fritidstøj, som sportstøj, joggingdragter og tennissko,
anses ikke som passende påklædning for en medarbejder i Praktikcentret. Det
samme gælder, når du er i VFU, at du møder velklædt.
9
Som ansat i Praktikcentret forventer vi at du fremstår velsoigneret, dvs. går i
bad ofte, har rent tøj på, er pænt klippet osv.
Ekstremt lange negle og meget høje hæle er ikke praktisk, derfor vil du kunne
blive bedt om at klippe neglene og skifte skoene.
Rygning
Rygning er kun tilladt udenfor IBC’s matrikel eller inden for de markerede
områder, og kun i pauserne.
Rusmidler
Indtagelse af alkohol, hash eller andre rusmidler og narkotiske stoffer er ikke
tilladt. Manglende overholdelse af dette vil medføre øjeblikkelig afbrydelse af
læreforholdet.
Sygdom/fravær
Nedenstående procedure vil blive anvendt ved tildeling af mundtlige/skriftlige
advarsler
Ved 5% fravær gives en mundtlig advarsel
Ved 7% fravær gives 1. skriftlige advarsel
Ved 10% fravær gives 2. skriftlige advarsel, hvor du vil blive bedt om at komme
med en lægeerklæring.
Ved 15% fravær ser ledelsen sig nødsaget til at ophæve den indgåede aftale
med Praktikcentret eller forlænge uddannelsen med det forsømte.
Der vil ved hvert enkelt tilfælde blive lavet en individuel vurdering.
Telefonering/brug af mobiltelefon
Privat telefonering fra firmaernes telefoner er kun tilladt i begrænset omfang.
Opkald til læge, tandlæge m.v. kan ske med ledelsens tilladelse. Det er strengt
forbudt at anvende mobiltelefoner i arbejdstiden. Misligholdelse kan/vil medføre
konfiskation af mobiltelefonen. Husk også dette, når du er ude i Virksomheds
Forlagt Undervisning.
Tavshedspligt
Du har tavshedspligt i forbindelse med alle interne og eksterne oplysninger i
Praktikcentret. Samt viden du måtte opnå i Virksomheds Forlagt Undervisning.
Misbruges dette kan det i værste fald medføre bortvisning.
Udeblivelse
Udeblivelse medfører en skriftlig advarsel og i sidste ende en udmeldelse fra
Praktikcentret. Ved udeblivelse forbeholder Praktikcentret sig ret til at trække i
skolepraktikydelsen.
10
Praktikcenter Kolding
Tvedvej 7
6000 Kolding
Daglig leder
Carina H. Winum, tlf. 72 24 21 71, [email protected]
Praktikvejledere
Mia Lund Madsen tlf. 72 24 21 98 [email protected]
Rikke Ø. Jensen tlf. 72 24 21 72 [email protected]
Jette Beim Klindt tlf. 72 24 21 95 [email protected]
Jens-Christian Skræ tlf. 72 24 21 97 [email protected]
Revideret d. 8. april 2015
11