Hvad betyder ensomhed og isolation for

Ensomhed
Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og
interventioner
Lektor Rikke Lund cand.med. Ph.d
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 1
Ensomhed
Den subjektive følelse af at være uønsket alene eller
eksistentielt at føle sig socialt isoleret
Ikke et mål for størrelsen af det sociale netværk ej heller et
mål for funktionen af de sociale relationer
Kan være en følge af forandringer i de sociale relationer (tab,
konflikter osv.), men kan også forekomme i intakte netværk
‘Ensomhed er en kronisk stressende tilstand uden mulighed for
at slippe fri’ Weiss 1973
Kan opdeles i social ensomhed (skyldes manglende social
integration) og følelsesmæssig ensomhed (skyldes at man
mangler en nær fortrolig man er forbundet til (attachment
figure))
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 2
Sundhedsprofilen Danmark 2010-13 * Andel
ofte uønsket alene
Højest blandt 16-24 årige og 75+ årige
Lidt højere blandt kvinder
Lidt højere blandt unge i 2013 end i 2010
lidt lavere blandt de 75+ årige i 2013 end i 2010
MÆND
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 3
KVINDER
Andel ofte uønsket alene opdelt på samlivsstatus
Sundhedsprofilen 2013 kvinder og mænd
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 4
55-64
65-74
75+
UCLA 3 items måling af ensomhed
1) Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre?
2) Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen
med?
3) Hvor ofte føler du dig holdt udenfor?
Sjældent, en gang imellem, ofte
Score 3-9, score 7-9 defineret som ensomme
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 5
Ensomhed i befolkningen – forekomst og
metodiske overvejelser. Mathias Lasgaard og
Karina Friis, Region Midt 2015
Ældresagen 2015
Dias 6
Mødes sjældent med familie %
12
10
8
Kvinder
6
Mænd
4
2
0
45-54 år 55-64 år 65-74 år >=75 år
Den Nationale Sundhedsprofil 2013
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 7
Mødes sjældent med venner, %
16
14
12
10
Kvinder
8
Mænd
6
4
2
0
45-54 år 55-64 år 65-74 år >=75 år
Den Nationale Sundhedsprofil 2013
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 8
Har aldrig/næsten aldrig nogen at tale med, hvis
problemer eller behov for hjælp, %
12
10
8
Kvinder
6
Mænd
4
2
0
45-54 år 55-64 år 65-74 år >=75 år
Den Nationale Sundhedsprofil 2013
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 9
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 10
Faktorer der har betydning for om ensomhed
opstår
Alder, køn, social status,
samlivsstatus
Modsætning mellem den støtte
man kan opnå fra sine relationer og
det man har brug for
Mangel på sociale relationer, nedsat følelse
af social integration og tilknytning
Begivenheder som: tab af nærtstående,
flytning til nyt område
Sociale færdigheder
Følelsen af
ensomhed
Personlighed
Gener/arv
Loneliness.
Cacioppo, John T.; Hawkley, Louise C.
Leary, Mark R. (Ed); Hoyle, Rick H. (Ed), (2009). Handbook of individual differences in social behavior. , (pp. 227-240). New York, NY
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 11
Helbredsmæssige konsekvenser af ensomhed hos
ældre
Depressive symptomer
Nedsat kognitiv funktion
Højere blodtryk
Højere dødelighed
Følelsen af
ensomhed
Højere cortisolniveau
stresshormon
Højere inflammationsniveau
Dårligere søvn
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 12
Iskæmisk
hjertekarsygdom
Social isolation og dødelighed blandt
midaldrende og ældre
Velkendt sammenhæng mellem social isolation og dødelighed
Kan denne sammenhæng forklares af højere ensomhed blandt
de socialt isolerede?
5600 deltagere i English Longitudinal Study of Aging (ELSA)
52+ år.
Fulgt gennemsnitligt 7¼ år mhp. dødelighed
Social isolation, loneliness, and all-cause mortality
in older men and women. Steptoe et al. PNAS 2013
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 13
Mål for social isolation og ensomhed
Social isolation skala 0-5:
1 point hvis hhv.: 1) ugift/ ikke samlevende, havde mindre en
månedlig kontakt (face-to-face, telefonisk, e-mail) med 2)
børn, 3) andre familiemedlemmer og 4) venner og 5) hvis de
ikke deltog i sociale aktiviteter som fx en klub eller foreninger.
Samlet score 0-5, score >=2 socialt isolerede
Ensomhed skala 3-9 UCLA scale f.eks. ‘hvor ofte savner du at
være sammen med nogen’ (næsten aldrig/aldrig, nogle gange,
ofte) score >=6 ensomme.
Social isolation, loneliness, and all-cause mortality
in older men and women. Steptoe et al. PNAS 2013
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 14
Resultater
26% forhøjet
dødelighed blandt de
socialt isolerede,
forskelle i ensomhed
kan ikke forklare dette
Social isolation, loneliness, and all-cause mortality
in older men and women. Steptoe et al. PNAS 2013
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 15
Resultater
Effekten af ensomhed
forklares af køn, alder,
uddannelse, etnicitet,
civilstand og
Social isolation, loneliness, and all-cause mortalityhelbredsfaktorer
in older men and women. Steptoe et al. PNAS 2013
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 16
Interventioner mod social isolation og ensomhed
Ældresagen 2015
Dias 17
Interventions targeting social isolation in older
people: a systematic review.
Formål: at undersøge effektiviteten af interventioner designet
til at lindre social isolation og/eller ensomhed blandt gamle
mennesker, samt undersøge helbredseffekter af sådanne
interventioner.
Randomiserede, kontrollede undersøgelser eller andre
kontrollerede studier.
Undersøger interventions effekt på 3 udfald:
*socialt helbred (ensomhed, social isolation,
strukturelle relationer, funktionel støtte)
*mentalt helbred (depression, mentalt/psykologisk
velbefindende)
*fysisk helbred (fx selvopfattet helbredsstatus,
blodtryk, dagligt medicinindtag)
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 18
Interventions targeting social isolation in older
people: a systematic review.
Karakteristika ved interventioner med positiv effekt på en enten sociale relationer,
psykisk eller fysisk helbred:
*tilbyder en social aktivitet eller social støtte i en gruppe
*mulighed for at de ældre selv kan påvirke og deltage aktivt i interventionen.
*målrettet specifikke grupper
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 19
1 eksempel på en intervention
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 20
Pitkala et al. 2009: Effects of Psychosocial Group Rehabilitation…
Formål: At undersøge effekten af en psykosocial gruppe rehabiliteringsmodel på selvvurderet
helbred, brug af sundhedsydelser og omkostninger, og dødelighed blandt ældre ensomme
mennesker.
Setting: 6 mindre lokalsamfund i Finland; 6 rehabiliteringscentre og et dagcenter.
2 gruppeledere hvert sted (sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut) modtog grundig
træning.
Studiepopulation: Rekruttering via spørgeskema til >75 årige boende i eget hjem.
80% boede alene, 75% kvinder.
Interview og vurdering af studiedeltagere ved baseline, 3 måneder, og 6 måneder (alle i
2003).
Registeropfølgning.
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 21
Pitkala et al. 2009: Effects of Psychosocial Group
Rehabilitation…
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 22
Pitkala et al. 2009: Effects of Psychosocial Group
Rehabilitation…
Interventionen:
Ugentlige møder af 5-6 timer i 3 måneder.
7-8 personer + 2 gruppeledere/facilitatorer.
Aktiviteter valgt mhp. fælles interesse og engagement i grupperne.
Altid mulighed for at deltagerne kunne påvirke programmet for møderne.
Kontrol:
Som vanligt.
3 2-timers sessioner med sygeplejersker fra studiet.
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 23
Pitkala et al. 2009: Effects of Psychosocial Group
Rehabilitation…
Resultater
Efter 24 måneder var overlevelsen i interventionsgruppen 97% mod 90% i kontrolgruppen.
Selvvurderet helbred var bedre i interventionsgruppen end i kontrolgruppen.
Lavere forbrug af sundhedsydelser i interventionsgruppen end i kontrolgruppen.
Sparede årlige sundhedsudgifter til interventions- i forhold til kontrolgruppen oversteg
udgifter til interventionen (inkl. grupperehabilitering, programomkostninger t. transport,
måltider, uddannelse af gruppelederne).
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 24
Litteratur
Loneliness. Cacioppo, John T.; Hawkley, Louise C.
Leary, Mark R. (Ed); Hoyle, Rick H. (Ed), (2009). Handbook of individual
differences in social behavior. , (pp. 227-240). New York, NY
Cacioppo et al. Loneliness as a specific riskfactor for depressive
symptoms: cross-sectional and longitudinal analyses. Psychol Aging
2006;21:140-151
Hackett et al. Loneliness and stress-related inflammatory and
neuroendocrine responses in older men and women.
Psychoneuroendocrinology 2012;37:1801-1809
Hawkley et al. Loneliness predicts increased blood pressure: 5-year
cross-lagged analyses in middle-aged and older adults. Psychology and
Aging 2010;25:132-141
Steptoe et al. Social isolation, loneliness, and all-cause mortality in older
men and women. PNAS 2013;110:5797-5801
Lasgaard M og Friis K. Ensomhed i befolkningen – forekomst og
metodiske overvejelser. Region Midt 2015.
Ensomme Gamles Værn 2015
Dias 25