Vedtægter for FAABORG SKAKKLUB af 6 oktober 1925

Vedtægter for
FAABORG SKAKKLUB af 6 oktober 1925
§1
Klubbens navn er Faaborg Skakklub
Dens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune
Klubben skal være medlem af Fyns Skak Union og Dansk
Skak Union.
§2
Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskab til
og interesse for skakspillet.
Alle skakinteresserede kan optages som medlemmer.
Passive medlemmer kan optages mod et årligt kontingent på 50 kr.,
der giver ret til deltagelse i klubbens sociale aktiviteter. Kontingentet herfor
opkræves i 4. kvartal.
Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling.
Udmeldelse kan ske med virkning fra udgang af et kvartal, når dette er meddelt
klubbens kasserer senest før udgang af kvartalets kvartalets anden måned.
§3
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Medlemmer til bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad
gangen, således at i der i lige år vælges 3 og i ulige år 2 medlemmer til bestyrelsen.
Formanden som skal være myndig, vælges direkte af generalforsamlingen i lige år.
Juniorer kan indvælges i bestyrelsen, men flertallet i bestyrelsen skal bestå af
myndige personer.
På første møde konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og kasserer og
fordeler relevante ansvarsområder mellem sig.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål,
og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed.
1
Vedtægter for
FAABORG SKAKKLUB af 6 oktober 1925
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3/5 af denne er tilstede.
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er
formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesmøder finder sted efter behov, dog mindst 1 gang om året.
Bestyrelsen kan ikke stifte gæld uden mandat fra medlemmerne på den årlige
generalforsamling.
§4
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Der kan stemmes personligt,
ikke ved fuldmagt.
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i april måned, og der indkaldes hertil
med mindst 2 ugers varsel med følgende:
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt budget for
det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomme forslag.
For at komme til afstemning skal eventuelle forslag være bestyrelsen i
hænde 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som for den ordinære.
2
Vedtægter for
FAABORG SKAKKLUB af 6 oktober 1925
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen anser det for
nødvendig, eller såfremt 25% af klubbens medlemmer skriftligt til formanden
fremsender begæring herom med angivelse af dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest
1 måned efter begæringens modtagelse.
Ved generalforsamlingen tages alle beslutninger ved simpelt flertal.
Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Afstemningen foretages ved
håndsoprækning, medmindre bestyrelsen ønsker, eller forsamlingen vedtager
skriftlig afstemning.
§5
Klubbens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts
Revisorerne har til enhver tid adgang til at gennemgå regnskaberne.
§6
Alt andet spil end skak er forbudt i klubbens lokaler på de vedtagne
klubaftner.
§7
Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som
er tilgængelige for alle klubbens medlemmer.
3
Vedtægter for
FAABORG SKAKKLUB af 6 oktober 1925
§8
Forandringer i klubbens love kan kun ske på den årlige generalforsamling, og
kun når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
§9
Opløsning af klubben kan kun ske ved 2 på hinanden følgende med 14 dages
mellemrum, indkaldte generalforsamlinger med ¾ flertal for forslaget.
Skulle klubben ophøre at bestå, fordeles dens eventuelle midler og materialer til
eventuelle andre skakklubber i Faaborg-Midtfyns kommune. Forefindes ikke andre
skakklubber i kommunen tilfalder klubbens midler og materialer Fyns Skak Union.
Disse love er vedtaget på Faaborg Skakklubs generalforsamling den 27. april 2015
4