Lønudgiften er snart lige så stor som foderudgiften

PELSAVISEN
Hedensted Gruppen · Marts 2015
Lønudgiften er snart lige så stor
som foderudgiften
Og det er noget, der skal tages alvorligt, siger Hedensted Gruppens salgschef i Norden, Jens Villadsen.
Foder har altid været og er også i 2015 den største
omkostning på en minkfarm, men de sidste 15 år har
lønomkostningen halet en del ind på udgiften til foder. Og fortsætter udviklingen – hvad der må forventes – så kan de to udgiftsposter blive lige store i 2020.
Udgiften til foder var i 2000 på 75 kr. pr. skind. I 2015
forventes den at ligge på ca. 120 kr. pr. skind.
Den gennemsnitlige lønudgift på farmen (excl. pelsning) var i 2000 på 35-40 kr. pr. skind. I 2015 bliver den
70-80 kr. pr. skind, incl. ejerløn.
Hvor forholdet mellem udgiften til foder og udgiften
til løn i 2000 var 2:1, bliver den i 2015 nærmere 1,5:1. Og
forventes som nævnt af være 1:1 i 2020.
Det er selvfølgelig ideelt med lidt ekstra kapacitet –
når blot der er råd til det!
– Forskellige måder at indrette farmene på påvirker
effektiviteten og dermed lønomkostningen pr. skind.
I de nyere farmanlæg med længere haller og cementgulv i køregangene kan man køre hurtigere med maskinerne. Specielt, når der skal hentes foder i siloen.
Desuden er det nemmere at gøre rent for halm under
burene.
Og med et automatisk udmugningsanlæg er der
yderligere tid at spare. 10 pct. i forhold til at muge ud
manuelt, siger Jens Villadsen, HG’s salgschef i Norden,
og tilføjer:
Systematisk registrering af arbejdstiden
Lønomkostning steget med 80 pct.
Der er dog én minkavler, som helt systematisk har registreret, hvordan arbejdstiden i minkhallerne fordeler
sig på de forskellige processer. Det har han gjort i en
del år. Ham har vi besøgt.
(fortsættes side 2)
Quick Cut er blevet 25% hurtigere.
5
”Vi sparer to-tre sekunder pr. skind, og når vi pelser godt 4.000
dyr om dagen, så løber det op i en hel del sparet tid.”
Produktivitet – farm og pelseri
u Farm u Pelseri
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
De første erfaringer med HG
Quick Skin 14.
HG lancerer nyt servicekoncept
6
8
Den nye flåmaskine fra HG er blevet testet i 12 danske pelserier,
og vi har talt med nogle af avlerne.
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
Et nyt servicekoncept skal sikre, at foder- og pelsningsmaskiner
bliver billigere i drift og får kortere nedbrudstid.
Skind i timen
Den generelle lønudvikling er i Danmark på 15 år steget med 60-70 pct., incl. pensioner og andre sociale
omkostninger. De andre stigninger kommer fra indsatsen mod at undgå anmærkninger på kontrolbesøg, og måske har eftervirkninger fra de gode tider
bevirket, at der på nogle minkfarme har været en halv
mand mere end strengt nødvendigt.
– Hvad man sådan i det hele taget bruger tiden til, er
der formentlig ikke så mange, der har tænkt voldsomt
meget over. I hvert fald ikke i detaljer, for de fleste har
sikkert nok andet at tage sig til.
Skind pr. år pr. medarbejder
Lønomkostningen pr. skind er således gennemsnitligt
steget med 80 pct. i perioden fra 2000-2015.
FODRING
FLYTNING
AF DYR
UDMUGNING
PARRING
Johnny Madsen driver minkfarmen Rughave Mink i Langeskov
på Fyn, hvor han har 6.000 tæver og sælger avlsdyr ved siden af.
Managementplan for hele året
– Fra min tid som murermester, hvor det var vigtigt hele tiden
at have styr på timerne, har jeg været vant til at skrive ned hver
dag, hvad der bliver lavet. Det har jeg gjort de sidste 10-15 år og
lige fra starten af min tid som minkavler. Gennem årene har jeg
fulgt op herpå og udvidet min registrering, så jeg i dag har en
managementplan for hele året, hvor der er plottet ind måned for
måned, hvad der skal laves på farmen, fortæller Johnny Madsen
og siger videre:
– Det er fint at have det hele i hovedet, men jeg foretrækker at
have det nedfældet. Som jeg ser det, inddrager vi medarbejderne mere end andre minkfarme. Og vi gør det enklere og nemmere for dem at træde til, hvis en kollega skal afløses, fordi vedkommende er blevet syg, går på ferie eller skal noget andet. Det
er bare at gå ind i skemaet og se, hvad der skal laves den eller de
dage, kollegaen er fraværende.
– Skemaet er en køreplan for det daglige arbejde. Efter min mening har man mere føling med tingene, når man har det hele
registreret. Man ved, hvad der foregår på alle tider af dagen, og
man har nogle værktøjer til at styre med og planlægge ud fra.
F.eks. kan man planlægge, hvornår man skal bruge sine folk og
hvor mange, pointerer Johnny Madsen.
– Det betyder, at man ikke spilder tid, ikke bruger flere timer
end nødvendigt og ikke er nødt til at ”opfinde” noget arbejde
for at holde sine folk beskæftiget i perioder. Vi udliciterer en del
arbejde, og skemaet giver et præcist billede af, hvad vi har brug
for. Også i forbindelse med vedligeholdelse virker det godt, for vi
sætter timer af til formålet i skemaet. Og med myndighedernes
”kiggen os over skuldrene” hele tiden er det godt at vide, hvad vi
laver hen over dagen, siger han.
Besøg af Væksthus Syddanmark
Johnny Madsen har haft besøg af folk fra Væksthus Syddanmark,
som prøvede at betragte arbejdet på hans minkfarm ud fra en
LEAN-synsvinkel. LEAN er en metode til at forenkle og effektivisere produktionsprocesser.
– Hvorfor gør I det? Hvor mange gange går I fra A til B? Et det nu
nødvendigt, det I gør der? Sådanne spørgsmål blev jeg bombarderet med, og selv om det næppe er så ligetil at indføre LEAN på
en minkfarm, så var det en interessant og udbytterig oplevelse
for mig, understreger den fynske minkavler.
2
– Her i foråret bliver der på en farm testkørt en fodermaskine
med to foderpumper, som gør det muligt at fodre to bure ad
gangen i stedet for kun ét. Vi har taget tid på det, og rent faktisk
går det næsten dobbelt så hurtigt at fodre to rum ad gangen.
Samlet set er det vores mål at bringe udfodringstiden ned med
40 pct.
RENGØRING /
PAKNING
– LEAN-tankegangen på minkfarmen er et spændende input.
Specielt med den oplevelse in mente, som vores polske fabrik
har haft med 20 pct. effektivitetsfremgang efter LEAN, tilføjer
Jens Villadsen.
Fordelingen af arbejdet
Sådan ser fordelingen af arbejdet hos Rughave Mink ud i procent, idet vi til forskel fra Johnny Madsens registrering har slået
rengøring sammen til én proces i stedet for tre:
Arbejdets art
Fordeling i %
Fodre
30
Muge ud (manuelt skub i render)
10
Gøre rent (haller + redekasser)
og pakke redekasser
10
Parre
8
Sætte dyr på plads / flytte dyr
8
Skrive kort og sætte kort op; lægge hvalpenet ud;
vaccinere; tage blodprøver (hanner); checke sten
5
Sortere
5
Flytte hvalpe
4
Passe hvalpe
4
Aflive
3
Gøre klar til hvalpe
3
Reparere/vedligeholde haller og inventar
3
Køre halm ud
2
Vaske hvalpenet
2
Strø
2
Slå græs
1
Total
En anden ting, som har overrasket lidt med tidsmålinger, er, at
20–25 pct. af tiden, man kører på en fodermaskine, er transporttid.
Jens Villadsen understreger videre, at man hos Hedensted Gruppen går efter ”det der rykker, uden at det går ud over dyrevelfærden”, og han slutter med denne opfordring:
– At udgiften til arbejdsløn nærmer sig udgiften til foder er noget, der skal tages alvorligt.
PelsAvisen udgives af Hedensted Gruppen A/S
Oplag DK: 2.000 · UK: 2.000
Redaktion
Jens Jørgen Madsen (ansv.) · Jens Villadsen · Gert Thomsen
Henrik Mortensen · Tina Mott
Fotos
Tekst
Tryk
HG arkiv
Knud Erik Jensen
OTM AVISTRYK Herning-Ikast
En stor tak til annoncørerne
Betafence · BKI · Dansk Træmel · Granly · Ivarsson · Letbæk Plast
Otto Schachner · Peter T. Thomsen Transport · PMC · Q8
Roust Spær · SMG Norden · Stark · Sydbank · Sækko Industri
Technoflex · Vilofarm/Trinol
Og en særlig tak til
Johnny Madsen, Rughave Mink · Kim Jensen · Frank Andersen
og Kim Ørbæk Pedersen, Østerkær A/S · Anders Bjork Christensen, Vejgård Mink · Nikos Giannakidis, G&L Mink Coorporation · Jan Lillsund, Furfix OY · Peter Steenberg, Midtsjællands
Pelseri · Jens Erik Thomsen, Stigshøj Minkfarm · Hans Østergaard
100
Måske kan tallene svinge omkring 20 pct. fra farm til farm, men
det er vores faste overbevisning, at de giver et meget præcist
billede af arbejdsfordelingen, siger Jens Villadsen, der ser et markant behov for øget effektivitet i minkhallerne.
Arbejder på at knække kurven
– Vi arbejder på at knække kurven for effektivitet. Automatisk
udmugningsanlæg er en del af løsningen. Kun ca. en tredjedel
af de danske farme har et sådant. Vi har tal fra andre avlere, der
viser forskellen på at gøre det manuelt og automatisk. Fodring er
den helt store tidsrøver. De 30 pct. af tiden, der går til fodring, er
incl. fordeling af foder, justering af den rette fodermængde og
selve udfodringen. Da størrelsen er så afgørende for skindprisen,
vælger mange at fodre flere gange om dagen. En tendens, som
nok er kommet for at blive, forklarer han og fortsætter:
Vejlevej 15 · DK-8722 Hedensted
Telefon (+45) 75 89 12 44
Telefax (+45) 75 89 11 80
www.hedensted-gruppen.dk
Tilbage til madpakkerne
dan kan man i øvrigt optimere de 270 DKK (+/- 10%), som er den
typiske, aktuelle totalomkostning for at producere et minkskind
i Danmark?
De største poster – foder og løn – udgør 75% (+/-) af de samlede
omkostninger. Enhedsomkostningen – DKK pr. kilo foder og pr.
arbejdstime – er der måske ikke så meget at gøre ved, men mon
ikke der er mange muligheder for at optimere, hvor meget der
bruges, og hvordan det bruges, uanset om det gælder fodermængde eller timer?
Den 3. største post er afskrivninger med 10-15%, og på den korte
bane er det en konsekvens af tidligere investeringer, som der
ikke kan gøres noget ved. Det er de fremadrettede investeringer, der skal være fokus på. Investeringer, der er rettet mod 1)
rationalisering af driften eller 2) en støre produktion med lavere
marginalomkostninger. Begge dele vil give lavere driftsomkostninger pr. skind.
Og så kommer vi til alle ”småposterne”. De betyder jo ikke så
meget, og det er småpenge i den store sammenhæng: Det er
jo ”kun” 30-35 DKK fordelt på mange forskellige konti. Kan det
overhovedet svare sig at gå dem kritisk igennem? Men hvornår
har du sidst været igennem dit elforbrug? Eller set på, hvor lidt
Sikke et år – med den største rutsjetur i 25 år for skindprisen.
havde taget til os i de gode tider, blev udfordret. Intet var fredet.
Et fald fra godt 600 DKK i september 2013 til under det halve i
Intet var for stort – og absolut intet var for småt.
april/juni 2014. Her ser det heldigvis ud til, at bunden blev nået
i denne omgang. Efterfølgende er prisen jo steget til at være på
Varmebudgettet skulle reduceres med 33% og el med 20%. For
den gode side af 400 DKK efter auktionen i februar.
at undgå dobbelt af- og pålæsning samt ekstra fragt besluttede
vi i størst muligt omfang at sende produkterne direkte til kun-
Sådan en rutsjetur giver udfordringer både for pelsdyravle-
derne fra vores polske fabrik. Kvalitetskontrollen på produktions-
ren – og i allerhøjste grad for os leverandører. Hvis vi kunne se,
stedet blev intensiveret. Antallet af sprogversioner på varekata-
hvordan prisen vil ændre sig de kommende 6-9 måneder, ville
loger kunne reduceres til tre sprog pr. år. Ingen servicebiler skulle
vi have rigtigt gode muligheder for at tilpasse vores indkøb og
stå stille i 10 måneder om året. Ingen farveprint til internt brug
organisation efter det. Trods mange gode og fornuftige forsøg
– det koster en krig. Og så den svære: Slut med medarbejdernes
er det endnu ikke lykkedes at klare den udfordring.
frokostordning – og tilbage til madpakken med leverpostej og
spegepølse. … Og mange andre tiltag.
Vi kender den nærmeste fremtid, når vi kender auktionsresultatet. Vi har lang og god erfaring med, hvordan skindprisen vil på-
Så kom overraskelsen! I løbet af ganske få uger var målet indfriet.
virke kundernes investeringsplaner. Ved prisfald – og de skal ikke
Vi må konstatere, at vi havde haft travlt med at sælge, producere
være ret store – sker der øjeblikkeligt en meget kraftig nedgang
og levere – og ikke havde brugt den nødvendige tid på at være
i nye ordrer. Ved prisstigning – stor forsigtighed – sker der en
omkostningskritiske.
svag stigning i ordretilgangen. ”Vi skal lige vente at se, hvordan
det går på de næste auktioner.”
Det er i sidste ende kunderne, der betaler vores omkostninger.
Og det vil de kun, hvis det giver værdi for dem – direkte eller
Det prisfald, vi oplevede for et år siden, gav en øjeblikkelig, kæm-
indirekte. Og ejerne vil da
pestor udfordring for os. Det har vi prøvet før; dog på et noget
slet ikke betale for en om-
lavere aktivitetsniveau. For det er en del af branchens vilkår, at
kostning, der ikke er værdi-
der er store ”uvarslede” udsving – både hurtigt ned og langsomt
skabende.
varme der er brug for i pelseriet. Hvad med bilkontoen? Og revisorregningen og nye muligheder for begrænset revision? Har
du herudover forbrugskonti, der har været præget af tiden med
opgang, så der er kommet lidt for meget ”huld” på, og måske
har der sneget sig lidt ”magelighed” ind hist og pist for ejeren?
Så er vores råd: Gå alle dine ”småkonti” igennem. Sæt dig et høj
mål for din besparelse, f.eks. 25%. Det giver det bedste pres til at
se nye muligheder. Vær kritisk ved hver enkelt post: Giver den
værdi for din farm? Tør du bytte regnskabstal med en eller flere
af dine kollegaer i ERFA-gruppen? Der er sikkert en, der lige har
tænkt en bedre tanke end dig selv. En femmer pr. skind bliver
immervæk til over 50.000 kr. årligt for mange pelsdyravlere. Ikke
et dårligt afkast af et par dages kontorarbejde.
Du vil blive overrasket over, hvor meget du kan finde – hvis du
vil – og tør. God fornøjelse!
Hilsen fra en, der har prøvet det selv.
Gert Thomsen
Økonomidirektør
op. Derfor tilstræber vi at drive en virksomhed med en fleksibel
omkostningsstruktur med både evne og vilje til at reagere hur-
Er der lighedspunkter mel-
tigt, når der sker konjunkturændringer.
lem vores og din omkostningsstyring, eller …?
Vi har altid en Plan B i skuffen. Den blev effektueret dagen efter
auktionen i december 2013. I samme skuffe lå Plan C, og den
Selvfølgelig har du et bud-
blev gennemført få måneder efter. Vi har det bedst med en
get for, hvordan økonomien
virksomhed, der er trimmet på omkostningssiden, specielt un-
ser ud ved de forskellige
der ”lavkonjunkturer”.
prisniveauer. Og selvfølgelig
har du regnet på, hvad det
Derfor blev der også sat et mål om at finde 20% samlet på alle
betyder at øge hvalpegen-
omkostninger – bortset fra materialer og personale (hvor vi hav-
nemsnittet, skindstørrelsen
de tilpasset til et absolut minimum). 20% er nærmest et umuligt
og/eller Velvetprocenten og
højt niveau. Alle konti blev endevendt. Alle de ”gode vaner”, vi
skindkvaliteten. Men hvor-
3
Vi sikrer What
dine værdier
Securing
Matters
w w w. b e t a f e n c e . c o m
Betafence
former
sikkerhedshegn,
skovhegn,fencing,
pigtråd, barbed
havehegn,
minkog rævetråd
Betafence producerer
produces allalle
types
of for
security
fencing, forest-area
wire,
garden
fencing,
mink
and
fox
wire,
and
a
broad
assortment
of
welded
and
woven
products
for
the
farming
industry.
samt en lang række svejste og vævede produkter til landbruget og industrien.
Betafence is the undisputed world leader in the production of wire mesh solutions - largely because the
Betafence
er den
absolut førende
trådproducent
– især
fordi virksomheden aldrig går på kompromis,
company never
compromises
on standards
and quality
targets.
når det gælder standard- og kvalitetsmål.
With 11 manufacturing units and a worldwide sales network, Betafence is represented in more than
100 countries.
Med ni produktionsenheder og en verdensomspændende salgsorganisation er Betafence repræsenBetafence is the only company on the market that manufactures all wire grades used in the fur industry:
teret
i mere end 100
lande. galvanised, stainless steel, woven and plastic-coated.
Zinc Aluminium,
Zincalu10*,
Betafence: er den eneste trådproducent på markedet, der fremstiller alle trådkvaliteter til pelsdyrZincalu10 is a new coating developed by Betafence. It has an increased aluminium
*NEWAlu-zink,
branchen:
ZinkAlu10,
rustfri, vævet
ogtraditional
plastbelagt.Galfan
Den plastbelagte
tråd udføres
percentage
in the galvaniseret,
coating compared
with the
or Zincalu coatings.
Salti
dag
med
den according
stærke ZinkAlu10
undershows
coatingen.
spray
testing
to ISO 9227
an improved corrosion resistance. This new type of coating,
together with a proprietary production process of Betafence guarantees an excellent corrosion resistance.
Securing
Matters
Vi sikrer What
dine værdier
4
Opskæring med Quick Cut
25 pct. hurtigere
Opskæringsmaskinen har fået ny kropholder, og to processer er slået sammen. Det har øget kapaciteten væsentligt, siger minkavler Kim Jensen
En ny kropholder, som svinger ind på ryggen af dyret og
holder det fast, mens poterne bliver skåret af. To processer, som er blevet slået sammen, idet afskæring af poter
og hale foregår samtidigt. Det er baggrunden for, at opskæringsmaskinen Quick Cut nu kan reducere procestiden
med ikke mindre end 25 pct.
Opgraderingen betyder, at poterne slippes, før maskinens
cyklus er færdig, og et nyt dyr kan sættes i maskinen markant hurtigere end før. Tidligere kunne det ikke ske, før cyklussen var helt afsluttet, fordi dyret hang i poterne.
Alle nye modeller er siden efteråret blevet solgt med de
nye faciliteter, mens ældre Quick Cut-modeller kan opdateres for 9.995,- kr., incl. ny software, oplyser Hedensted
Gruppen.
Unødige bevægelser og gentagelser
Minkavler Kim Jensen, der driver minkfarm med 4.000 tæver lidt uden for Varde og pelser for fem avlere på sit kvalitetssikrede pelseri – i alt 85.000 mink i år – startede med
en Combi Cut og skiftede så til Quick Cut for snart syv år siden. Han har i alt haft tre Quick Cutter og undervejs ærgret
sig over nogle unødige bevægelser og gentagelser, som
skabte lidt stilstand, før dyrene kunne gå videre til næste
step.
Fint, at de lytter
– Jeg har snakket med Hedensted Gruppen om at få det
til at gå lidt hurtigere, og med den nye opdaterede Quick
Cut er det nu sket. Det er fint, at de lytter til os og reagerer
på det, vi siger til dem, siger Kim Jensen og fortsætter:
– Jeg købte den nye Quick Cut op til pelstiden og har
gennem sæsonen kunnet konstatere, at kapaciteten er
øget væsentligt. Der spares to-tre sekunder pr. skind, og
når vi pelser 4.200-4.300 dyr om dagen løber det op i en
hel del sparet tid. I hvert fald 20-25 pct. hurtigere går det.
Vi bruger Quick Cutten sammen med to rygkroge og tre
flåbænke og har måttet sætte flere maskiner ind efter den
for at kunne holde den kørende. Der skal være kapacitet til at tage fra bagefter, så vi ikke bruger unødig tid i
processen. Desuden er maskinerne koblet sammen med
transportbånd for at undgå, at folkene skal gå og løfte for
meget på minkene.
HYDRAULIK til den professionelle bruger
Industri · Service · Mobil
Rådgivning
Reparation
Salg
www.pmctechnology.dk
5
350 skind i timen med HG-flålinje
”Det er så effektivt, som vi kan ønske os”, siger Frank Andersen og Kim Ørbæk Pedersen fra Gjøl
– Den havde det med at rykke halerne af de
sarte skind, og det er selvfølgelig alvorligt og
kan komme til at koste lidt penge, men ellers
var der kun tale om småting. På evalueringsmødet så vi en HG Quick Skin 14 monteret
med en ekstra skindtang, så problemet med
halerne er løst. En løsning, som vil blive monteret også på min uden beregning. Det har
været rigtigt fint hele vejen fra introduktion til
evaluering. Også servicen er i top, siger Anders
Bjork Christensen og henviser bl.a. til, at HGmontører midt i sæsonen kom på besøg for
at se, hvordan det gik. – Samtidig foretog de
en softwareopdatering. Det tog et kvarter, så
kunne vi køre igen, slutter han.
En flålinje bestående af to Cumbi Cutter og to
HG Quick Skin 14 flåmaskiner. Det er opstillingen, som Frank Andersen, Kim Ørbæk Pedersen og fem andre minkavlere kører med på deres fælles pelseri lige uden for Gjøl, og som har
bragt deres kapacitet op på 350 skind i timen.
– Vi har flået og skrabet – på en HG 8 Hot Spray
skrabemaskine og en ældre skrabemaskine – i
alt 60.000 dyr i sæsonen 2014 med en daglig
kapacitet på ca. 3.300 og med syv mand involveret. Det er så effektivt, som vi kan ønske os.
Vi har ikke behov for yderligere, eftersom det
for os drejer sig om at få lavet noget kvalitetspelsning til en fornuftig pris. Man kan smide
mange penge væk med en dårlig pelsning. Og
det vil vi ikke, siger Frank Andersen, og Kim Ørbæk Pedersen tilføjer:
Selv om vores folk havde prøvet at flå og skrabe før, skulle de lige lære de nye maskiner at kende, men
efter et par dage havde de fået noget rutine og kunne køre for fuld skrue med en kapacitet på 350 skind i
timen.
Nyt pelseri og nye maskiner
Oprindelig pelsede Frank Andersen og Kim Ørbæk Pedersen hver især sammen med to andre avlere, men i april sidste år, hvor Frank Andersen lige havde bestilt en ny HG 8 Hot Spray
skrabemaskine, fik de sig en snak om tingene
og blev enige om, at det ville være en god idé
at lave noget i fællesskab og udnytte maskinerne bedre. Det var de andre avlere med på,
og endnu én kom til, så de endte med at være
syv om at starte selskabet Østerkær ApS med
hjemsted i Gjøl.
Sprang lidt ud i det
En anden af dem, som har købt, været på introduktionskursus og medvirket i den efterfølgende evaluering af HG Quick Skin 14, er
Anders Bjork Christensen fra Vejgård Mink ved
Strandby lidt nord for Frederikshavn.
– Her op til sidste sæson skulle vi have en ny
flålinje, og jeg havde egentlig købt et af de
gamle tårne, da HG-sælgeren gjorde mig opmærksom på den nye model. Den er nem
og hurtig og uden manuelt træk, sagde han,
så jeg tænkte, at den måtte jeg prøve. Faktisk
sprang jeg lidt ud i det, havde hverken set eller
6
– Tilbagemeldingerne fra de 12 teststeder for
HG Quick Skin 14 var en gennemsnitlig kapacitet på 170 pr. time. Så mon ikke fem mand,
to Combi Cutter og tre HG Quick Skin 14 med
den rigtige logistik kan flå 500 mink i timen.
hørt om den før, så det var en chance at tage.
Men det er altid spændende at prøve noget
nyt, og så kunne vi samtidig være med til at
videreudvikle på den, fortæller Anders Bjork
Christensen og siger videre:
Småting og en enkelt større
Under den efterfølgende evaluering i december sidste år var det kun en enkelt større ting,
Anders Bjork Christensen havde på sin ønskeliste over rettelser til HG Quick Skin 14.
– Da vi fik den, havde der kun kørt test på en
enkelt HG Quick Skin 14 hos en avler, men vi
kunne hurtigt se, at den er god. Vores mand,
der kørte med den, var glad for den, og vi er
rigtigt godt tilfredse. Den har bare kørt og kørt.
Den er nem og brugervenlig. Man sidder godt
på den og kan derfor sidde i lang tid uden at få
ondt. Den er absolut en af de bedste på markedet. Den ultimative maskine, vil jeg sige. For
mig er der ingen tvivl om, at jeg skal have en
HG Quick Skin 14 igen, når den her er slidt op.
Hen over sæsonen 2014 har man pelset 21.500
dyr, og Anders Bjork Christensen konkluderer,
at HG Quick Skin 14 sagtens kan magte de dyr,
der skal flås hos Vejgård Mink.
– Vigtigt er det også, at vi har kunnet klare det
med blot to mand. En mand til Combi Cut og
en mand til HG Quick Skin 14. 1.250 dyr om dagen nåede vi op på, siger han.
Indretning af flålinje
12 m
Med HG flålinjen opnår du en kapacitet på ca. 500 mink i timen med 5 mand i pelseriet.
Transport- og ristebånd mellem maskinerne sikrer et let og hurtigt arbejdsflow.
m
– Vi købte et nedlagt landbrug og byggede
en ny hal, hvor vi indrettede 330 kvm. pelseri.
Maskinerne fik vi også købt, og en HG kropstromle, to Cumbi Cutter og de to HG Quick
Skin 14 flåmaskiner blev koblet sammen med
transportbånd. Da vi har problemer med smitsom sygdom i området, står også alle kropscontainere indenfor, så håndteringen af minkene foregår i et lukket system. Det hele stod
klar til pelssæsonen, siger Frank Andersen og
gør opmærksom på, at der skal være en god
kemi mellem de involverede parter i en konstellation som den, de syv minkavlere har lavet.
– Der skal være nogle klare spilleregler, så går
det bedst, supplerer Kim Ørbæk Pedersen.
– Det giver de bedste forudsætninger for at
øge kapaciteten, når operatørerne er koncentreret om det ene gøremål at betjene den
enkelte maskine, har deres faste pladser og bliver stående ved hver deres maskine, vurderer
Henrik Mortensen og siger videre:
7
– Selv om vores folk havde prøvet at flå og
skrabe før, skulle de lige lære de nye maskiner
at kende, men efter et par dage havde de fået
noget rutine og kunne køre for fuld skrue med
en kapacitet på 350 skind i timen. Alt i alt må
vi sige, at det er gået godt. Vi er godt tilfredse
med maskinerne, og vi har fået en god service.
Potentialet pr. time?
Hvad er potentialet pr. time? Det spørgsmål
bliver vi som sælgere ofte stillet over for, siger
salgsdirektør Henrik Mortensen og tilføjer, at
det varierer fra minkfarm til minkfarm, eftersom det er meget individuelt, hvilke andre opgaver operatøren har de forskellige steder. Hos
Nikos Giannakidis på G&L Pelseri i Grækenland
og Jan Lillsund på pelseriet Furfix i Finland,
hvor operatøren ikke har andre opgaver end
Combi Cut, er kapaciteten således 250 skind i
timen i gennemsnit på otte timer.
Opdateringer og forbedringer på
HG 8 Hot Spray skrabemaskinen
”Det er mere finjusteringer, der er tale om. Småfinesser, som vi ikke tænker så meget over i hverdagen,
men som gør det hele lidt nemmere”, siger Peter Steenberg fra Midtsjællands Pelseri
Med et stort salg i hele Europa af HG 8 Hot
Spray skrabemaskiner i sæsonen 2013 har der
været godt med nye brugere at trække på i Hedensted Gruppens bestræbelser på hele tiden
at forbedre og opdatere både maskiner, service og kommunikation med minkfarmerne.
Efter sæsonen har man forhørt sig hos de nye
brugere og lyttet til deres erfaringer med HG 8
Hot Spray skrabemaskinen. Resultatet er blevet
en liste med 20 punkter, og efterfølgende har
man været rundt hos disse minkfarmere for at
opdatere deres skrabemaskiner. Det sker helt
uden beregning, hvilket er en service, minkfarmere på de hjemlige breddegrader vel efterhånden tager som en naturlig del af samarbejdet med Hedensted Gruppen.
De fem vigtigste punkter
De fem vigtigste punkter på listen over forbedringer og opdateringer var hurtigere returhastighed på stokken (= øget kapacitet); ændret
styring af de nederste valser for at undgå slip;
ændret snudeholder for at undgå ca. 0,5 pct.
ødelagte skind; bedre aftrækkere, så skindene
ikke vender i tromlen; mindre vandforbrug og
vandspild; og endelig problemer med ”rullede
bugskind”.
Problemet med ”rullede bugskind” er blevet
løst ved at sætte en plade under bugen. Derved opsamles savsmuld, som påføres bugskindet, og det forhindrer, at skindet ruller sammen. Stokkens hastighed er blevet øget. Og
vandforbruget er blevet reduceret med 25 pct.
ved at optimere tilførslen af vand, ligesom der
er lavet et bedre opsamlingssystem til vand.
Skærmene nedenunder er blevet skiftet ud, så
der ikke længere løber vand ved siden af.
Finjusteringer, der er tale om
Peter Steenberg, som ejer Midtsjællands Pelseri i Jystrup sammen med tre andre minkavlere
og skraber omkring 40.000 mink om året, har
denne kommentar til opdateringerne på HG 8
Hot Spray skrabemaskinen:
– Det største problem var nok, at den tidligere svinede en del med vand og fedt, men
nu sker det ikke mere. Og det er et stort plus,
for det sparer os for noget tid til rengøring. Ellers er det mere finjusteringer, der er tale om.
Småfinesser, som vi ikke tænker så meget over
i hverdagen, men som gør det hele lidt nem-
mere. F.eks. har udskiftningen af en lille bolt til
en større gjort maskinen lidt nemmere at servicere og arbejde med.
Følger godt op på tingene
videre. Opdateringerne giver samtidig den
fordel, at ens skrabemaskine altid er fuldt opdateret, og det gælder alle maskiner, der er
ude og køre. Det sidste er en fordel, når man
snakker med kollegerne om maskinen, slutter
Peter Steenberg.
Den sjællandske minkavler siger videre, at ”det
her ikke er noget, man skal diskutere med Hedensted Gruppen”.
– De gør det bare, følger godt op på tingene.
Sælger ikke bare en maskine, men følger op
og yder desuden god service og god support.
Man kan ringe på alle tider af døgnet og får
hjælp med det samme, så man kan komme
7
Nyt HG servicekoncept
Grundtanken er, at minkavleren skal klare lidt mere selv, og derfor tilbyder
Hedensted Gruppen kurser i at vedligeholde foder- og pelsningsmaskiner.
– Vi pelser 125.000 mink om året, og da vores pelsningsmaskiner
er seks-otte år gamle, er de ved at være godt slidte. Hvordan
man skal køre med maskinerne, ved vi alt om, men fejlfinding
har vi ikke gjort så meget i. Efter at have været med på kurset,
vidste Johnny, hvor han skulle kigge efter fejl, da vi tilkaldte ham
i forbindelse med et nedbrud. Denne viden kombineret med
telefonkontakt til Kent på kontoret hos Hedensted Gruppen var
årsag til, at maskinen kom op at køre igen i løbet af en times tid.
Og den har kørt upåklageligt lige siden.
Kursus på farmen
I modsætning til kurset i pelsningsmaskiner, der finder sted hos
Hedensted Gruppen, kommer kurset i fodermaskiner til at foregå på farmen. Efter ønske fra minkavlerne. Og de afvikles i forbindelse med 25 timers eftersyn på den nykøbte maskine, idet
minkavleren så har nået at prøve maskinen af og kan få svar på
de spørgsmål, der måtte være opstået gennem den første tid.
Kortere nedbrudstid og billigere drift. Det er formålet med et nyt
servicekoncept, som Hedensted Gruppen nu lancerer, og som bygger på en grundtanke om, at minkavleren kan gøre lidt mere selv:
vedligeholde, reparere og udskifte dele ved bl.a. akut nedbrud.
– Derfor tilbyder vi kurser til vores kunder og gør dem i stand til
at klare flere ting selv. Ideelt set kommer vi på besøg én gang
om året og laver eftersyn og service på maskinerne og sikrer, at
de er i tilfredsstillende stand. Det er så tanken, at minkavleren
klarer så meget som muligt selv af det, som kommer derudover.
Op til 90 pct. heraf, mener vi er realistisk, siger Tom Kristjansen,
servicechef i Hedensted Gruppen siden august 2014 og tidligere direktør på HG’s polske fabrik i seks år.
I pelstiden har Hedensted Gruppen et team på 22 mand klar til
at hjælpe minkavlerne, så deres maskiner hurtigt kan komme
op at køre igen, når der sker nedbrud. 80 pct. af henvendelserne
klares ved hjælp af telefonsupport, mens de resterende 20 pct.
kræver, at en servicemontør kører ud til farmen.
- Vi har kørt kurser for de tekniske medarbejdere i pelseriet, hvor
vi har gennemgået de ting, der typisk klares via telefonsupport
- udskiftning af følere, pakninger osv. Der er mange ting, de selv
kan gøre, og tilbagemeldingerne fra disse kurser er så positive,
at vi føler os på ret sikker grund, når vi nu begynder også at tilbyde kurser vedr. vores fodermaskiner, fortæller Tom Kristjansen.
Et godt udbytte af kurset
Tid og omkostninger
– Ser vi på tiden, hvor maskinerne står stille ved et nedbrud, og
omkostningerne til henholdsvis kørsel og servicemontører, så
kan begge dele hurtigt løbe op. Den tid, der går, før vi kan være
fremme, er kostbar for minkavleren i weekenderne og specielt i
pelstiden. Der kan stå måske 10-15 medarbejdere, som ikke kan
foretage sig andet end at vente. Med lidt undervisning vil der
med det samme kunne tages hånd om tingene, hvis minkavleren selv kan lave mere. Med kortere nedbrudstid og billigere
drift til følge, siger servicechefen videre.
Jens Erik Thomsen, der er leder af pelseriet på Stigshøj Minkfarm
i Nørre Asmindrup på Sjælland, tog sin lokale smed med på kurset i pelsningsmaskiner, og det har han fået et godt udbytte af.
– Johnny, smeden, var virkelig glad for at få maskinerne gennemgået, og jeg må også sige, at jeg var tilfreds, for kurset som
sådan var rigtigt godt. Hedensted Gruppen holder i det hele
taget nogle gode kurser. Det gælder også den gennemgang af
maskinen, man får, når man lige har købt en ny, siger Jens Erik
Thomsen og fortsætter:
KUBOTA
– Kurset omhandler smørring, orientering om intervaller for olieskift, vedligeholdelse, gennemgang af typiske elfejl, herunder
også praktiske prøver, anvisning i foderpumpeskift og meget
andet. Foretrækker man at købe det to timer lange kursus for sig
selv, hvor en HG-montør er på farmen, er prisen 499,- kr.
HG-montører i ”træningstøjet”
For at kunne afvikle kurserne professionelt og med størst mulig
værdi for minkavleren og dennes medarbejdere har de to udfarende HG-montører, Allan Frederiksen og Morten Pedersen, selv
været i ”træningstøjet” og er blevet skolet på to interne kurser.
KAWASAKI
Granly Diesel A/S
Hovedvejen 233B
4320 Lejre
Tlf. 46 42 35 50
www.kubota.dk
8
– Vi tilbyder kurset gratis ved køb af en årspakke, der koster
2.995,- kr. til Feeder 65 M og 3.499,- kr. til Feeder 100, 125 og 160
M. Årspakken indeholder luft- og oliefiltre til henholdsvis 500
og 1000 driftstimer og de mest gængse dele som vandpumpe,
foderslange, dioder, pumpepakning og ventilatorrem. Det mest
nødvendige. Som det er i dag, sker det ofte, at vi kører ud for
at skifte en del til 100,- kr., hvilket står i skarp kontrast til en kørselsudgift på måske et par tusinde kroner. Og det er sådanne
dele, der typisk vil være i årspakken, siger Tom Kristjansen og
fortsætter:
– Vi skal træne avleren til at blive en ”minitekniker” og give en
grundig oplæring i det, vi mere eller mindre lærer avleren i forvejen, f.eks. i forbindelse med levering af en ny maskine. Her
gennemgår vi de forskellige funktioner og demonstrerer, hvordan computeren fungerer. Desuden kommer vi ind på, hvad der
skal tjekkes dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt, og hvordan
man gør det, siger Allan Frederiksen og suppleres af kollegaen
Morten Pedersen, der siger:
– På kurset går vi naturligvis grundigere til værks, fortæller om
hvilke mulige problemer der kan opstå, viser hvordan fejl skal
udbedres, skiller tingene ad og samler dem igen, så avleren bliver fortrolig med det og selv kan gøre det. Vi lærer avleren at
udskifte de mindre dele som f.eks. vandpumper, følere sikringer,
foderpumpe m.m. Det er noget, vi som servicemontører er vant
til at fortælle om og forklare, så vi føler os godt rustet – og glæder os – til at skulle undervise vores kunder.
regnes der efter time- og kørselstakst. Priserne er excl. arbejdstid på farmen og materialer.
En serviceaftale kan anvendes ved foderpumpeskift eller halveller helårligt eftersyn.
Serviceaftaler
For bedre at kunne planlægge servicebesøgene hos kunderne
giver Hedensted Gruppen kontant rabat på sine serviceaftaler,
når blot besøget bliver bestilt mindst en måned i forvejen. Helt
op til 30 pct. kan der spares. Og det gælder både for foder- og
pelsningsmaskiner.
– De 30 pct. rabat giver vi, fordi vi med bedre planlægning
af servicebesøgene kan klare flere serviceaftaler, siger Tom
Kristjansen.
Fra 1. januar til 31. august koster et besøg 395,- kr., fra 1. september til 15. oktober 549,- kr., og fra 16. oktober til 31. december af-
NYT
En mere simpel styring
til anlægget
SMS-modul
Vi har gjort styringen til Forelco-anlægget mere simpel. Det betyder, at
SMS-modulet i dag kan inkorporeres
i styringen, så du slipper for en ekstra boks. Samtidig falder prisen på
SMS-modulet med ca. 500 kr.
Frekvensomformeren er den samme,
men vi har ændret lidt på udseendet,
så den matcher styringsboksen.
Et SMS-modul giver dig vished
for, om alt kører, som det skal
Med et SMS-modul til dit Forelco-anlæg får du
Når det bliver tid for
et eftersyn
en SMS på mobiltelefonen, hvis der er fejl på
anlægget. – F.eks, i tilfælde af strømsvigt
eller overbelastning af en pumpemotor.
FORELCO tanke leveres med en energivenlig Grundfos pumpe og varmekilde
efter behov.
Bestil nyt SMS-modul samtidig med, at du
bestiller tid til et serviceeftersyn. Så monterer vi
modulet uden beregning.
LETBÆK PLAST
A/S
Din foretrukne plastleverandør!
Hornevej 18 · Tistrup
Telefon 75 29 94 44
www.letbaek.dk
9
Dansk Træmel
Rene og miljørigtige naturprodukter
Et træmelsprodukt af høj kvalitet er en
forudsætning for optimalt pelsningsresultat.
Dansk Træmel tilbyder 8 forskellige specialprodukter til pelsningsprocessen, som
qua et højteknologisk procesanlæg og råvarer af meget høj kvalitet, altid fremstår
helt ensartet.
Ensartetheden sikrer høj effektivitet og derigennem god brugsøkonomi.
Ved at bruge den mest velegnede træmel til specifikke arbejdsopgaver, opnås
effektivisering af arbejdstiden, samt besparelser på træmelsforbruget, hvilket
igen medfører pæne økonomiske gevinster.
Dansk Træmel producerer udelukkende af frisk bøgetræ fra savværker, som er
PEFC certificeret. (Garanti for bæredygtig skovdrift)
Særlige kendetegn ved
Dansk Træmel
• Mangeårig erfaring
• Markedsleder
• Stort kendskab til vore
kunders behov
• Kompromisløse kvalitetskrav
• Udviklingsorienteret
• Specialiseret produktionsanlæg
• Professionelt forhandlernet
• Kompetente og serviceorienterede medarbejdere
For yderligere information
besøg vores hjemmeside
www.dansktraemel.dk
Nyhed!
ktion
Egenprodu
ri
af træpille
ræ
rent bøget
Ring og få
ud!
et godt tilb
Dansk Træmel • Gl. Lifstrupvej 3 • Forum • 6715 Esbjerg N.
Tlf. 75 16 80 37 • Fax 75 16 82 55 • www.dansktraemel.dk
10
BØGETRÆMEL
RØGESMULD
RØGEFLIS
BIOBRÆNDSEL
BRIKETTER
TRÆPILLER
FLIS & SPÅNER
Nyt HG koncept på 4-rk. stålhaller
HG har udviklet et nyt koncept for stålhaller til mink
med plads til fire rækker. I forhold til en traditionel
træhal bliver der plads til 3% flere burrum, fordi der
ingen udhæng er på redekasserne.
“Når hallerne er opført, tre styk tæt på hinanden, vil
det føles som een stor 12-rækket, men bygningerne
er 25% billigere end en traditionel 12-rækket stål-
hal,” siger Chris Andersen, der er ansvarlig for halbyggeri hos HG.
Hver blok monteres med ophæng i fire tråde, mens redekassen
placeres i en stålkonsol, hvorefter den er låst fast. Konsollen har
to ben til at sikre dens stabilitet.
Få en Erhvervsrapport i Sydbank
Hvad kan vi gøre for din virksomhed?
I Sydbank får du din egen erhvervsrådgiver og løsninger, der
bidrager positivt til din virksomheds bundlinje. Start med en
Erhvervsrapport med forslag til optimering og udvikling indenfor finansiering, likviditet, arbejdskapital og gældsnøgletal.
15384.0115
Læs mere om rapporten på sydbank.dk/erhvervsrapport,
og book et møde på 70 10 78 79.
Kontakt os for en snak om
olie og få et godt tilbud
Ring 7012 8888 alle dage, døgnet rundt
Høj kvalitet
Q8 dieselprodukter og smøremidler er baseret på
de bedste råolier og additiver
Hurtig levering
Dag til dag levering – markedets hurtigste
God service
Døgnåben kundeservice
Kompetente produktteknikere er klar med vejledning
Sammen bygger
vi professionelt
STARK har forretninger over hele
landet. Find din lokale STARK på
www.stark.dk
Stjernholm / Kalkværket
Strandpromenaden 4 · 8700 Horsens
Telefon 76 25 30 00
Horsens Trælast & Byggecenter
Thorsvej 10 · 8700 Horsens
Telefon 76 28 44 88
11
Forsigtig optimisme blandt europæiske avlere
PelsAvisen har bedt HG’s sælgere give os et stemningsbillede fra de europæiske markeder, hvor de
opererer. – Med særligt fokus på udfordringer og forventninger til fremtiden.
GRÆKENLAND
De græske pelsproducenter har
de senere år udvidet produktionen
betragteligt. Og
den
pludselige
nedgang i skindpriserne kom bag
på dem. Derfor har de også udvist stor forsigtighed i deres dispositioner i 2014. Men
med udviklingen på de seneste auktioner
er der igen glæde at spore. Flere har fået
troen på fremtiden tilbage og taler igen
om at udvide.
Ifølge Nikos Papountzas vil ca. 33% øge
kapaciteten; 33% kører status quo, og de
sidste 33% har reduceret deres besætning
for at sikre økonomisk stabilitet. Det forventes, at der i 2015 vil være ca. 460.000
tæver i Grækenland. Det svarer til et fald i
produktionen på omkring 10%.
Overordnet har man fortsat fokus på at
reducere driftsomkostningerne, bl.a i form
af færre medarbejdere og et større personligt engagement. Bedre hvalperesultater
er et andet centralt parameter for at øge
indtjeningen. Sidst, men ikke mindst, bestræber producenterne sig på at optimere
besætningerne, især hvad angår størrelse
og hårlængde. De køber i den forbindelse
primært hanner – og i mindre grad tæver
– i udlandet. Også i pelserierne går man
efter investeringer, der kan bidrage til at
højne skindkvaliteten.
Det ser ud til, at omkostningerne til foder
kan holdes i ro i 2015, måske endda med
et lille prisfald. ”Vi forventer heller ingen
ændringer i lønomkostningerne,” oplyser
Nikos.
Sundhedstilstanden er generelt rigtig god.
Det skyldes specielt højere foderkvalitet
og en styrket indsats omkring vaccination
af dyrene. Ikke desto mindre er ca. 85% af
farmene ramt af plasmacytose.
BALTIKUM
”Konjunkturerne
er ikke de bedste,
men heller ikke så
ringe som i 2009,
da finanskrisen
satte dybe spor
i Lithauen,” konstaterer Giedrius
Gedminas på en telefon fra Vilnius.
For langt størstedelen af de østeuropæiske producenter har farmudvidelser ikke
førsteprioritet lige i øjeblikket. Man vil snarere arbejde på at forbedre besætningerne og sundhedstilstanden i dem. Blandt
farme på 10.000 tæver og derover har ca.
75% plasmacytose. Foderkvalitet, farmledelse og erfaring er blandt de faktorer, der
ifølge Giedrius bliver afgørende for troen
på fremtiden.
Foderprisen har været faldende gennem
hele 2014, og i år forventes den at gå yderligere ned med 6-7%. Desværre er der også en
tendens til, at foderkvaliteten bliver ringere.
Man afventer nu at se resultater fra flere
pelsauktioner, da der i skrivende stund
kun har været en enkelt. Helt overordnet
har små som store farme et fælles mål,
som også bliver deres største udfordring:
at højne skindkvaliteten.
POLEN
”De polske pelsproducenter mener, at prisen på
skind her i starten
af 2015 ligger, ca.
hvor den reelt bør
ligge. – Hellere en
rimelig pris end
de store udsving,” siger HG Polands salgschef Olgiert Jakubowski.
Mange havde frygtet, at produktionsprisen ville overstige salgspriserne. Især, fordi
der for blot et par år siden blev optaget
mange lån til investeringer. Men producenterne er generelt gode til at tilpasse
sig konjunkturerne. Olgiert anslår, at der i
2015 kun vil være en nedgang i produktionen på ca. 5%.
Man satser især på at reducere driftsomkostninger som løn, el- og vandforbrug
osv. Men det kan blive svært at holde lønnen nede, for der er mangel på arbejdskraft i branchen. Hvad angår foder, er der
tre store aktører på det polske marked, og
deres indbyrdes konkurrence er hård. Når
skindpriserne falder, skærer avlerne ned i
besætningerne, og så falder foderprisen.
”I 2014 faldt foderprisen løbende med
10-15%, og det afspejler fint udviklingen
i skindpriserne. Lige nu er foderprisen
ekstremt lav, så mon ikke den snart stiger
igen?” siger den polske salgschef.
Mange af producenterne har ikke tidligere
været udsat for en så voldsom nedgang
i salgspriserne, som vi har oplevet i 2014.
Derfor er mange nok også mere forsigtige
fremover. Men er det nødvendigt, køber
de gerne ny teknologi, der kan bidrage
positivt i det samlede resultat.
Med den nye
prisudvikling ser
farmere med god
økonomi og god
sundhed blandt
dyrene dog nye
muligheder i at
udvide. Det gælder for 20-30%
blandt de små og
mellemstore. ”De fleste udviser dog langt
større forsigtighed end tidligere. Desværre
er der også nogle, der har set sig nødsaget
til at lukke ned – især små farme”, fortæller
Daniel Sawa. Daniel har været salgskonsulent hos HG Poland siden starten af 2014.
Alle i Polen er enige om, at deres vigtigste
konkurrenceparameter – og den eneste
måde at skabe stabilitet på – er højere
skindkvalitet. Derfor satser man også på
at tilvejebringe det genetisk bedste avlsmateriale.
Blandt de absolut største udfordringer er
plasmacytose. I nogle områder er 60-70%
af farmene ramt og i andre helt op mod
80-90%.
2014
Gns. margin pr. skind
Gns. produktionspris, margin pr. skind og margin pr. land 2014
Gns. salgspriser pr.
skind
(Priser i DKK) Samlet produktionspris, herunder foder,
løn, ejerløn, renter og
afskrivninger, faste og
variable adm. omk.
Samlet produktionspris,
herunder foder, løn, ejer-
løn, renter og afskrivninger,
faste og variable adm. omk.
Kina USA Finland Grækenland Holland Lithauen Polen Danmark
(skøn)
196
263
253
205
248
240
207
285
Gennemsnitlig salgspris
pr. skind, Kopenhagen
Fur
160
262
234
176
246
249
215
323
Gns. margin pr. skind
-36
-1
-19
-29
-2
9
8
38
CN (skøn)
12
USA FI GR NL LT PL DK
Annonce / Hedensted-Gruppen / 2014-02-07
Annoncestørrelse: 1/4 side
Få tag over pelsene
FINLAND
på pension. Mange arbejder på at skifte
minktype – fra de langhårede til Velvet for
at få en højere skindpris.
På trods af de voldsomme konjunkturudsving fortsætter de fleste
skindproducenter
i Finland, som de
har gjort hidtil.
”Der er generelt
tale om mindre farme, og ca. halvdelen af
dem avler både mink og ræve. Derfor er
de heller ikke så sårbare, og mange klarer
sig faktisk godt pga. rævepriserne i 2014,”
oplyser Tomas Grönvik.
I nogle områder kan vi dog konstatere
flere og flere tilfælde af plasmacytose.
Sygdommen har ramt ca. halvdelen af farmene,” siger Tomas og tilføjer: ”Men dem,
der er ramt, får ryddet op og gjort rent.”
Lysplader i PVC & PC / std.type & trædesikker
Rygningsplader i ruller * PVC & PC trapezplader
Thermoplader i PC – 10, 16 & 32mm
Foderprisen betragtes som den største
udfordring, og håbet er, at den falder i
2015. ”Finland er et dyrt land, og produktionsomkostningerne stiger støt år for år,”
slutter HG’s finske medarbejder.
Nogle forventer da også at udvide, hvis
prisstigningen holder. Ganske få lukkede
ned i 2014, men det var mest, fordi de gik
Tallene, der ligger til grund for sammenligningen, er gennemsnitsbetragtninger. Afhængigt af
farve, størrelse og velvet-procent svinger gennemsnitsprisen pr. land med +/- 20%, og forskellen
har aldrig været større. Det fremgår, at USA pga. den stærke dollar næsten ligger status quo på
prisen, mens den svage EURO hjælper priserne op i Europa.
Telefon: 87 10 00 41 Fax: 87 10 00 42
www.smgnorden.dk
2015
 [email protected]
Kontor: Idasminde 22, 8960 Randers SØ * Lager: Stålværksvej 7E, 6800 Varde
Gns. produktionspris, margin pr. skind og margin pr. land 2015
(Priser i DKK) Kina USA Finland Grækenland Holland Lithauen Polen Danmark
(skøn)
Samlet produktionspris,
herunder foder, løn, ejer-
løn, renter og afskrivninger,
faste og variable adm. omk.
184
288
250
215
232
230
179
TECHNOFLEX®
The Power to Perform
269
TECHNOFLEX® er en succesrig leverandør af kvalitetskomponenter.
Med en stor og solid ekspertise indenfor koblinger, niveaumålere,
Gns. salgspris pr. skind,
januar/februar 2015, Kopen-
hagen Fur
200
309
325
309
332
368
340
440
Gns. margin pr. skind
16
21
75
94
100
138
161
171
transmissionsteknik generelt og udstyr til diesel- og gasmotorer,
står TECHNOFLEX® klar til at hjælpe dig.
Dentex Koblinger
Kompakt kobling med
stål nav og nylon element
Moment:
10 Nm ~ 1.250 Nm
Max hastighed:
Møllegårdens Grafisk · www.mgrafisk.dk
2.400 Rpm ~ 10.200 Rpm
Gns. margin pr. skind
Gns. salgspriser pr.
skind, 01/02 2015
Samlet produktionspris, herunder foder,
løn, ejerløn, renter og
afskrivninger, faste og
variable adm. omk.
Spidex Koblinger
Spændelementer/Krympeskiver
Højfleksible samt
Består af to nav og et element
Gør din montage / demontage nem
Drejestive Koblinger
Kan fås i forskellige udførsler
Akselstørrelse 6-600 mm
Anvendelsesområde:
Moment:
Alt indenfor industri
4 Nm ~ 20.000 Nm
Max hastighed:
2.000 Rpm ~ 19.000 Rpm
TECHNOFLEX®
Industrivej 21
8653 Them
tlf. +45 8724 4545
CN (skøn)
USA FI GR NL LT PL DK
www.technoflex.dk
13
Medarbejder NYT
Kaffe af høj kvalitet
Kaffen er fremstillet af de fineste råkaffer
– der sikrer en blød, rund og fyldig smag.
Efter 6 år som direktør for HG
Poland arbejder Tom Kristjansen nu som servicechef i Danmark.
Toms hustru, Helle Kristjansen,
der var controller i HG Poland,
er tiltrådt som QL-koordinator i
Hedensted.
Efter et par år i serviceafdelingen er Lars Schou Hansen
startet i en ny stilling som
Forelco-montør.
MINKHANDSKER
Vejlevej 15 • 8722 Hedensted • Tlf.: +45 75891244
www.hedensted-gruppen.dk
Arbejdshandsker
Beskyttelsesdragter
Faldsikring
Hovedværn
Høreværn
Håndrens
Industripapir
Regntøj
Sikkerhedsfodtøj
Sikkerhedsskilte
Øjenværn
Åndedrætsværn
otto schachner . Kaltoftevej 11 . DK-7000 Fredericia
Tlf. +45 75 92 02 44 . www.os-safetycenter.dk
Loppe- og fluefrit miljø
...for bedre pelskvalitet
LOPPER
Markedets
mest kendte og
effektive midler
til mink, når
det gælder...
• Dimilin 5
• Loppex
Totale løsninger med Trinols
effektive midler på alle stadier
Kontakt Hedensted Gruppen for
yderligere oplysninger omkring
Trinols totale produktprogram.
tanke for m
om
et
iljø
–m
ed
• Agita
• AquaPy
• Trinol fluesnor
ww
14
w.trinol.d
k
rhhobro . 2105786
FLUER
Muger ud på 10 minutter
– før tog det en hel dag
”Vi muger ud to gange om ugen. Det tror jeg er det mest optimale, fordi det reducerer fordampningen mest,” siger Sunds-minkavler.
lerne er – og vil være tjent hjem på seks-syv år. Endnu hurtigere,
hvis man har fået tilskud.
Hedensted Gruppens udmugningsanlæg kan tilpasses til de forskellige typer af gyllerender, idet skraberne er indstillede. Det er
fremstillet i rustfrit stål; det har gennemløb på skraberne, så gyllen ikke løber over, når skraberne trækkes gennem gyllerenden;
det har udskiftelige lejer, og wiren kan let strammes op.
Hans Østergaard, der driver minkfarm i Sunds og har 3.600 tæver,
fik et automatisk udmugningsanlæg installeret i oktober lige før
pelstiden og var ikke længe om at fastslå, at det er tidsbesparende. – Vi muger ud på 10 minutter. Før tog det en hel dag, siger
han og fortsætter:
– Med det her anlæg kan vi muge ud, lige så tit vi ønsker, fordi
det går så let og så hurtigt. Manuel udmugning er noget mere
omstændelig. Hele anlægget starter på én gang, og efter blot 10
minutter er det hele overstået. Vi muger ud to gange om ugen.
Det tror jeg er det mest optimale, fordi det reducerer fordampningen mest – og reducerer dermed også lugtgenerne både for
os selv og for vores naboer. I hvalpetiden muger vi dog ud en
gang om dagen. Med to hvalpe i alle rum kommer der masser
af væske i renderne, og som jeg oplever det, må det ikke stå for
længe og blive for tørt.
Det nye system fra Hedensted Gruppen kan tilpasses til de forskellige
typer af gyllerender, fordi skraberne kan indstilles.
Noget der ikke mindst tiltaler Hans Østergaard ved det nye udmugningsanlæg er gennemløbet på skraberne. – Det fungerer
fint og sørger for, at gyllen ikke løber over i renderne. Og det
sparer skrabere, for man kan trække længere med de samme
skrabere, pointerer han.
HG har købt agentur
Delvist selv monteret det
Det siger Jens Jørgen Madsen, direktør i Hedensted Gruppen,
der har forhandlet udmugningsanlægget fra Jens Sørensen Multiservice det sidste års tid. Firmaet har tidligere repareret udmugningsanlæg for andre producenter og bidraget til forbedringer
af dem, inden man på et tidspunkt valgte at lave et anlæg selv.
Hans Østergaard har købt sit automatiske udmugningsanlæg
med EU-tilskud, der gives til miljøforbedringer. 40 pct. af investeringen – minus montagetimer – har han fået i tilskud, og han
har yderligere nedbragt startomkostningerne ved selv at stå for
en del af montagen.
– Jeg havde aftalt en fast maximumspris med Hedensted Gruppen. Prisen blev gradueret time til time i forhold til, hvor meget
vi selv monterede. Samlet set har der været tale om en fornuftig
og overkommelig investering, siger Hans Østergaard og opsummerer sine første indtryk af anlægget således:
– Det tiltaler mig, at det er rustfrit, at det er nemt at montere, og
at det virker robust. Jeg er overbevist om, at jeg bliver tilfreds
med det også på sigt, for det har formodentlig en lang levetid
foran sig. Som jeg ser det, er det et anlæg, der er tænkt godt
igennem.
ivarcem
®
– Vi har i nogen tid været på udkig efter et meget driftsikkert
automatisk udmugningsanlæg, så arbejdstiden og dermed lønomkostningen pr. skind kan sænkes.
– Vi har købt agenturet af Jens Sørensen Multiservice og står
fremover selv for både montage og service. Det klarer vores
Forelco-team med Chris Andersen som daglig leder, siger Jens
Jørgen Madsen og fortsætter:
Tjent hjem på seks-syv år
– Det er et veltestet system, vi har overtaget. Et system, der klarer
den daglige tømning af gyllerenderne sikkert og hurtigt. Uden
automatik bruger man ca. 10 pct. af arbejdstiden på at muge ud
manuelt, hvilket omregnet i penge svarer til omkring seks-syv
kr. pr. skind. Investeringen i et udmugningsanlæg til 3.000 tæver
beløber sig til 400.000-450.000 kr. afhængigt af, hvor lange hal-
hegns- og tagplader
ivarcem hegnsplader i fibercement er
specielt udviklet til brug som indhegning af bl.a. pelsdyrfarme.
gør fibercementplader til en sikker
investering. ivarcem leveres i naturgrå
og indgår harmonisk i omgivelserne.
Udover en effektiv sikring af dyreholdet mod udbrud har ivarcem en række totaløkonomiske fordele. En effektiv montage, lang levetid og særdeles
lave vedligeholdelsesomkostninger
Brug ivarcem hegns- og tagplader i
fibercement, når du investerer i din
pelsdyrfarm.
Få mere information på ivarsson.dk
ivarsson a/s, Kometvej 36, DK-6230 Rødekro, www.ivarsson.dk
Hegnsplade_258x80.indd 1
13-01-2011 10:34:23
15
Det er en anden slags broer,
vi bygger ...
– Mere mellem mennesker
Hos HG vil vi gerne skabe fordele for vores kunder ved at øge deres
indtjening og give dem en sjovere hverdag. Vi har arbejdet i branchen i
mere end 40 år og vil til enhver tid tilpasse os til de konjunkturer, der nu
engang er i markedet. Vi glæder os til at dele de mange års erfaring med
dig, så du får mest muligt ud af din farm.
Vejlevej 15 · DK-8722 Hedensted
Ole Andersen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jens Villadsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tonny B. Rasmussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heiko Andresen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 12 32 13
22 69 58 10
30 88 13 31
20 29 32 44
Johannes Nielsen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henrik Mortensen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jesper Ørskov Pedersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Døgnservice .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 80 12 00
20 20 56 11
30 80 08 68
20 21 30 44
Telefon (+45) 75 89 12 44
Telefax (+45) 75 89 11 80
www.hedensted-gruppen.dk