LÆS MERE: Medlemsinfo, februar 2015

Nr.
11 Medlemsinfo
2015
Nr.1
2014
Medlemsinfo
Nr.
2014
Februar2015
2014
Februar
2014
Parkinsonforeningen
Parkinsonforeningen
Storkøbenhavns kreds
kreds
Storkøbenhavns
Medlemsinfo
Medlemsinfo
Nr.44 2009
2009
Medlemsinfo
Nr.
23.årgang
årgangnr.
nr.11
23.
24.
Medlemsinfo
Medlemsinfo
11
1
Nr. 1
Medlemsinfo
2015
Redaktion
Indholdsfortegnelse:
Inge Rasmussen
Bodil Klinke
Gitte Ravn
Leder ...........................................
Artikler sendes til:
Bodil Klinke
[email protected]
Layout
Stenby Tryk a/s
Forside
Fastelavn
Bliv medlem
Kontakt
Parkinsonforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf.: 3635 0230
[email protected]
3
Generalforsamling.......................... 4-5
Foredrag........................................
6
Nyt fra Herlev ................................
7
Bisidderprojekt...............................
7
Mærkedage ..................................
8
Danmark rundt på cykel..................
9
Skandinavisk mesterskab fodbold..... 10
Parkinson Unity Walk.....................
11
Oversigtskalender...................... 12-13
Pårørendedag...............................
14
Hjemmeside.................................. 14
Referat foredrag Lundbeck............ 15-16
Petanque....................................
17
Oasen, Rødovre ..........................
17
Medlemsinfo
Ballerupklubben............................
18
Udgives af Parkinsonforeningen
Storkøbenhavns kreds
Cvr. nr. 35333169
Klub Furesø..................................
18
Trykkeri: Stenby Tryk a/s
Oplag 950 eksemplarer
Udgives:
februar, maj, august og november
Sendes til medlemmer i kredsen
Indleveringsfristen for indlæg til
næste blad er:
15. april 2015
2
Klub Vest, Albertslund.................... 19
Ishøjklubben................................
20
Rudersdalklubben..........................
21
Parkinsoncaféen, Gladsaxe.............
22
Klubber og Udvalg ......................
23
Bestyrelsen ................................
24
Nr. 1
2015
Leder
Medlemsinfo
Jeg håber, at
alle er kommet
godt ind i 2015.
I 2012 vedtog
foreningen fire
indsatsområder
for 2013-2015.
Vi har arbejdet
en del med de tre områder, men
har forsømt det fjerde:
Yngrearbejdet.
Dette håber vi at kunne råde bod
på i den kommende tid. I dette
nummer omtales en cykeltur Danmark rundt, samt en fodboldlandskamp mod Sverige. Disse aktiviteter er kun for mænd! Måske skulle
vi oprette en aktivitet kun for kvinder? Den findes måske allerede?
Kredsen har fået en del nye medlemmer det sidste år. Vi ønsker jer
alle velkommen og håber på, at I
har lyst til at deltage i vores kredsog klubarrangementer.
Nye medlemmer-nye ansigter- nye
tanker- nye ideer.
Skulle nogen have lyst til at give
vores kreds lidt nyt liv, vil vi meget gerne høre fra jer. Der er altid
plads til en ekstra hånd i bestyrelsen, i klubber eller måske som
hjælp til en hjemmeside eller andet.
I en patientforening som vores,
hvor bestyrelsen består af parkinsonpatienter og pårørende,
er der ofte en stor udskiftning i
bestyrelsen. Det er ikke lysten,
der mangler, men vi er en sårbar
gruppe, hvor man pludselig måske ikke magter det samme, som
man gjorde året før. Dette tager
vi naturligvis hensyn til, og derfor
er det vigtigt, at vi har frivillige, vi
kan trække på.
På dette års generalforsamling
skal vi finde tre måske fire nye
medlemmer samt suppleanter til
bestyrelsen.
I dag, hvor der snakkes så meget
om frivilligt arbejde, skulle vi måske overveje, om vi skal finde frivillige fx igennem Ældresagen, Frivilligjob.dk eller på anden måde.
Hvad mener I?
Vi håber at se rigtig mange til generalforsamlingen den 21. marts,
hvor der efter selve generalforsamlingen vil være et foredrag om
projektet, ”Elektromagnetiske felter”, som flere af vores medlemmer deltager i.
Generalforsamlingen holdes i
Omsorgscenter Rosenlund.
Inge Rasmussen
kredsformand
3
Nr. 1
Medlemsinfo
2015
Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds
Generalforsamling
Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13.30 -14.45
Omsorgscenter Rosenlund, Mørkhøjvej 336, 2860 Søborg
Bus 220 stopper på Mørkhøjvej lige uden for Rosenlund
Dagsorden
Valg af dirigent (evt. stemmetællere og referent)
1. Formandens beretning om kredsens virksomhed i det
forløbne år til godkendelse
2a.
b.
Årsregnskab for det forløbne år med revisors påtegning
til godkendelse
Budget for 2015 forelægges ifølge generalforsamlingsbeslutning
3a. Valg af formand
Inge Rasmussen modtager valg
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Ulla Mikkelsen
modtager genvalg
Jette Campostrini
modtager ikke genvalg
Asger Hansen
modtager ikke genvalg
c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
d.Valg af mindst 2 suppleanter for 1 år
5.Indkomne forslag
skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6.Evt. fortsættes næste side
4
Nr. 1
2015
Medlemsinfo
Der serveres boller og lagkage til en kop kaffe/te
Umiddelbart efter generalforsamlingen vil næstformand i
Parkinsonforeningen, Erling Emmerik, fortælle om foreningen.
Kl. 15.00 til ca. 16.15 FOREDRAG
Kan elektromagnetiske felter hjælpe parkinsonramte?
Det er netop det spørgsmål, forskningsprojektet
”Behandling af Parkinsons sygdom med transkranielle pulserende elektromagnetiske felter” søger
at besvare.
Anne Sofie Bøgh Malling holder et oplæg om projektet.
Læge Bo Mohr Morberg og videnskabelig assistent
Anne Sofie Bøgh Malling, Odense Universitetshospital, varetager undersøgelserne og instruktionen
af deltagerne i brugen af behandlingsudstyret.
Projektet kører frem til efteråret 2015, og der er
stadig plads til flere interesserede deltagere.
Anne Sofie Bøgh
Malling
120 parkinsonramte deltager netop nu i en undersøgelse, hvor 60 deltagere får den rigtige behandling, mens 60 får placebobehandling. Ingen
ved, hvem, der får det rigtige. Det er således
også et formål med undersøgelsen at finde ud af,
om der er en tydelig statistisk bedring af symptomerne for de patienter, der modtager den rigtige
behandling i modsætning til dem, der modtager
placebo.
(UM)
Omsorgscenter
Rosenlund
5
Medlemsinfo
Nr. 1
2015
Elektromagnetiske felter
Idéen til projektet stammer fra et pilotprojekt fra 2006 udført af
neurologerne Lene Wermuth og Ole Gredal. Her oplevede de relativt få deltagere en positiv indvirkning af behandlingen med pulserende elektromagnetiske felter, og incitamentet til en undersøgelse
i større skala var hermed skabt.
Behandlingen kan aktivere små proteiner i vores hjerneceller og
sætte gang i en lang række af processer, der i sidste ende kan
hjælpe eksisterende hjerneceller med at overleve og sætte gang i
dannelsen af nye hjerneceller.
Behandlingen strækker sig over 8 uger, hvor deltagerne dagligt skal
sidde en halv time med en hovedhjelm på. I hjelmens syv spoler
genereres de elektromagnetiske felter.
For at vurdere om behandlingen har nogen effekt på Parkinsons
sygdom, laves før og efter behandlingsperioden vurderinger af forsøgsdeltagernes sygdomsbillede, livskvalitet, depressions-symptomer og kognitive funktion, ligesom der også udføres forskellige
fysiske tests, der relaterer sig til balance og gangkapacitet.
Forsøgsansvarlige læge Bo Mohr Morberg iført behandlingshjelmen
6
Nr. 1
2015
Medlemsinfo
Nyt projekt kan hjælpe og aflaste mennesker med Parkinsons syge
og deres pårørende.
Pilotprojekt
for borgere i Gentofte kommune, i samarbejde med
Ældresagen i iGentofte
Ældresagen
Gentoftekommune og Parkinsonforeningen starter
snart et såkaldt pilotprojekt.
Pilotprojektperiode:
1. februar
2015-1. november
Formålet er at undersøge,
om parkinsonramte
og deres 2015
pårørende
kan støttes og aflastes gennem hjælp fra frivillige bisiddere, der har
Senfase
gruppen,
nedsat fra
af landsforeningen,
har projektstart
taget initiativ
tavshedspligt.
De frivillige
Ældresagen har inden
til et bisidderprojekt, idet mange parkinsonpatienter og deres
fået et kursus om sygdommen og dens følgevirkninger. Parkinsonpårørende, ofte er i situationer, hvor de har brug for en person,
bisidderne vil tilbyde hjælp til at komme til læge, på hospitalet, til
som kan gå med dem til læge, kommune m.v. Der er et udækket
træning, på biblioteket - og meget andet.
behov.
nu gælder
dette projekt kun
medlemmer
IIndtil
februar
2015 tilrettelægger
Ældresagen
ogbosat i Gentofte
kommune. Vi håber på sigt,
at det et
vil éndagskursus,
gælde alle kommuner
i vores dels
Parkinsonforeningen
sammen
som består
område.
(Red.) til bisidder, dels en kort indføring i Parkinsons
af
uddannelse
sygdom, symptomer mv.
De, der kan deltage i kurset, er Ældresagens og
Parkinsonforeningens medlemmer i Gentofte Kommune.
Nyt fra Herlev
Yderligere oplysninger:
Else Lammers - Gentofte,
Torsdag den 22. januar
23 medlemmer
af Parkinsonfortlf.: mødtes
3968 1522,
[email protected]
eningen bosiddende i Herlev kommune til et medlemsmøde.
Vicki Lund,
parkinsonkoordinator
i bl.a. [email protected]
Herlev kommune, fortalte
Inge
Rasmussen,
tlf.: 4484 1218,
om projektet, hvorefter der var en god snak, om der var stemning
Det
voresenhåb,
at allei kommunen.
kommuner på sigt kan få en
for aterdanne
klub/café
bisidderordning
i
et
samarbejde
mellem Ældresagen og
5 af deltagerne, hhv. parkinsonpatienter og pårørende, blev enige
Parkinsonforeningen.
om, at de ville gå videre med arbejdet, hvis de kunne få en frivillig
til at gå med som leder.
De mere praktiske ting blev aftalt, så nu arbejdes der videre med
projektet.
Inge
Nedenstående bedes fjernes
7
Nr. 1
Medlemsinfo
2015
Mærkedage
Ishøj kommunes
Ældrepris
”Som beboer i Ishøj har
jeg kendt Erik Klinke i
flere år. Han er en utrolig positiv og afholdt
person her i området
og gør en masse ting for de ældre.”
Med disse ord fik Erik Klinke overrakt
Ældreprisen den 3. dec. 2014. Bl.a.
gennem Ishøjklubben gør Erik en stor
indsats for Parkinsonforeningen.
Desuden ringer Erik hver morgen
rundt til flere ældre, der ikke mere er
så mobile. Han siger god morgen og
får sig en snak med den enkelte.
Vi ønsker Erik til lykke med prisen.
Bestyrelsen
Lars Færch fyldte
den 30. august 70 år.
Lars og hans kone, Ulla,
har i over 15 år været
med i Gladsaxe klubbens ledelse. De har
begge været meget aktive i tilrettelæggelsen af klubbens aktiviteter. Lars er meget historisk kyndig og har rejst meget sammen med
Ulla.
Det havde vi megen glæde af, da de
arrangerede en tur til Rom – en fantastisk oplevelse for alle deltagerne.
Vi ønsker Lars et stort til lykke med
dagen.
Bestyrelsen
Den 24. marts 2015
fylder Silvano Campostrini 75 år
Silvano er i parkinsonkredse kendt som den
syngende italiener. Han
har deltaget i Parkinsonkoret siden dets start.
Sammen med Jette har Silvano været
aktiv i kredsens arbejde. De har deltaget i planlægningen af mange arrangementer og fester.
I 2007 startede de Ishøjklubben.
Vi ønsker Silvano et stort til lykke med
dagen.
Bestyrelsen
Bent Larsen fyldte 70
år den 29. december.
Bent
repræsenterer
Parkinson Caféen i Frivillighedshuset i
Bagsværd, hvor han
sidder i ledelsen.
Bent har siddet i kredsens bestyrelse
i et par år og er en flittig gæst ved
kredsens arrangementer.
Bent er kendt som en sjov, hyggelig og
meget flittig parkinsonist, der gerne vil
arbejde for, at andre kan bevare deres
livskvalitet.
Vi ønsker Bent et stort til lykke med
dagen.
Bestyrelsen
8
Nr. 1
2015
Medlemsinfo
9
Medlemsinfo
Nr. 1
2015
Skandinavisk mesterskab i parkinsonfodbold
- Vejbystrand, Sverige den 14. november 2014
To solide fodboldhold fra Valby og en sej jyde drog i bus til Vejbystrand
nord for Helsingborg midt i novemberkulden og dog klar til at dyste om
skandinavisk mesterskab.
Efter nogle hektiske kampe mellem rødt og gult, stod det klart, at et af
de to hold i totalt rødt havde vundet mesterskabspokalen. Dette præger Vejbystrand resten af året.
Svenskerne var ellers forstærket betydeligt i år med flere skudstærke
piger, men lige lidt hjalp det.
Efter en hyggelig middag og trevlig musik af Ludde (Light of Day),
og efter at nye venskabsbånd var blevet etableret, var det tiden til at
bringe pokalen sikkert til Danmark.
Vi håber at se endnu flere fans og spillere til Ray Kennedy Cup og
revanchematchen om den nordiske håneret.
Jens Rønnemoes Pedersen
10
Nr. 1
2015
Medlemsinfo
Program for Copenhagen Parkinson Unity Walk
Lørdag d. 30. maj 2015
• Kl.11.30: TeamFox Brainstormers ankommer (cykelprolog).
• Kl.12.00: Copenhagen Parkinson Unity Walk 2015 åbnes på Christiansborg ved protektor Grevinde Alexandra.
• Kl.12.15: Deltagerne går, anført af protektor, Grevinde Alexan
dra, knap to km til Kongens Have, hvor vi går i mål. Trommeorkestret Slagkraft går i front.
• Kl. 13.30: Velkomst.
• Kl. 14.30: Rubberband.
• Kl. 15.30: Pause.
• Kl. 16.00: Rubberband.
• Kl. 17.00: Afslutning/tak for i år.
Husk kontanter!
Herudover vil der være mulighed for socialt samvær. Der vil ligeledes være mulighed for at købe mad og drikke. Køber du mad og
drikke for 100 kr., støtter du Parkinson Unity Walk med 25 kr.
Ruten
Christiansborg Slotsplads Holmens Bro
Kongens Nytorv Gothersgade.
Holmens Kanal
Tilmelding og pris
Det koster kun 100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn at komme med.
Det er dog endnu ikke muligt at tilmelde sig, men sæt kryds i kalenderen!
11
Medlemsinfo
DATO
Nr. 1
2015
ARRANGEMENT
PRIS
TIDSPUNKT
24. febr.
Kl. 14
Qui gong, ved Judith Kaastrup Olsen,
Frivilligcentret, Skovgærdet 4, 2840 Holte, Rudersdalklubben
27. febr.
Kl. 13-15
Talepædagog, Diana Holm fortæller om taleproblemer.
Seniorlokalerne, Vejlebrovej 105, st., Ishøjklubben
2. marts
Kl. 10-12
Demenskoordinator Gladsaxe kommune, Betina
Lundquist, fortæller om demens. Aktivcentret Telefonvej 8,
Gladsaxecafeen
Specialsygeplejerske, Anders Clausen BBH, fortæller
om DBS behandling. Seniorlokalerne, Vejlebrovej 105, st.,
Ishøjklubben
Forebyggelseskonsulent Gladsaxe kommune, Anne
Eriksen, fortæller om besøg efter det fyldte 75 år.
Aktivcentret Telefonvej 8, Gladsaxecafeen
Kunstmuseet Arken, udstilllingen Michael Ancher og
P.S.Krøyer, Klub Vest
13. marts
Kl. 13-15
16. marts
Kl. 10-12
19. marts
Kl. 14-16
21. marts
Kl. 13.30-16.15
24. marts
Kl. 14
Kredsens generalforsamling, foredrag om
Elektromagnetiske felter, Anne Sofie Malling
Omsorgscenter Rosenlund, Mørkhøjvej 336, 2860 Søborg
Sundhedslobbyist, foredrag ved Ann Sofie Orth,
Frivilligcentret, Skovgærdet 4, 2840 Holte, Rudersdalklubben
25. marts
Kl. 13-15
Nicolai Kjems, orienterer om muligheder for motion og
svømning i Furesø kommune, Klub Furesø
30. marts
Kl. 10-12
Parkinsonkoordinator, Vicki Lund, rådgivning om støtte på
job eller hjemme,
Aktivcentret, Telefonvej 8, Gladsaxecafeen
Hvorfor skriver du aldrig Klaus-Jørgen?, Bakkehusets
teatergruppe, Vedbæk Strandvej 373, Rudersdalklubben
10. april, kl. 13-15
8. april
Kl. 13
9. april
Kl. 17-19
10. april
Kl.
Annemette Løkkegaard, overlæge på BBH fortæller om
behandlingsmuligheder, Ballerupklubben
Handicapråd Ishøj kommune, Asger Hansen og
Merete Amdisen fortæller om arbejdet i HR.
Seniorlokalerne, Vejlebrovej 105, st. Ishøjklubben
5. maj
Kl. 20
Foredrags- og sangaften, Mogens Dahls Koncertsal og
café Alma Rudersdalklubben
10. maj
Kl. 11-15
Pårørendedag,
mødested Klampenborg station
12
10
Gratis
Kr. 50,-
Se side
Nr. 1
2015
Medlemsinfo
BEMÆRKNING
Kontakt
Lise
5041 0975
Jette
Bodil
4073 0397
2642 4769
Just
4498 1202
Jette
Bodil
4073 0397
2642 4769
Just
4498 1202
Tilmelding senest den 16. marts til:
Lisbeth
Ottar
4364 2440
2011 3987
For alle medlemmer
Inge
Ulla
4484 1218
2714 3754
Lise
5041 0975
Leif
2291 0609
Just
4498 1202
Lise
5041 0975
Erik Z
Jette
Bodil
4497 9616
2173 5606
4073 0397
2642 4769
Lise
5041 0975
Inge
Jette
4484 1218
4037 0397
Modtager meget gerne tilmeldinger
-
21
Tilmelding senest den 7. maj:
19
13
Medlemsinfo
Nr. 1
2015
Parkinsonforeningen, Storkøbenhavns kreds
får egen hjemmeside.
Et udvalg under bestyrelsen sidder i disse dage og planlægger
udseendet og indholdet af kredsens kommende hjemmeside.
Hjemmesiden vil bl.a. komme til at indeholde ideen bag og
formålet med opstart af en hjemmeside.
Formålet, ideen og ansvarsområdet for Parkinsonforeningen
og kredsen bliver belyst sammen med kredsens aktiviteter.
Klubberne vil få deres egen side, hvor ideen og formålet med
en klub bliver nævnt. Dette indhold er kun fortalt i hovedtrækkene.
Vi glæder os til opstarten af hjemmesiden og skulle der være
en ildsjæl blandt vore medlemmer, der har lyst til at være med i opstarten eller vedligeholdelsen af hjemmesiden, hører vi meget gerne fra
vedkommende.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Pårørendetur i Dyrehaven
Søndag den 10. maj
kl. 11.00 ved Klampenborg station
holder vi vores årlige pårørendedag uden dagsorden
Her mødes vi med andre pårørende og får nogle hyggelige timer sammen samt mulighed for en god snak.
Efter ønske fra flere spiser vi en let frokost i stedet for vores egen medbragte mad. Vi glæder os til at se jer.
Tilmelding senest den 7. maj til:
Inge Rasmussen 4484 1218 [email protected]
Jette Campostrini 4037 0397 [email protected]
I tilfælde af regnvejr finder vi en løsning.
Hvis I har nogle idéer til nye møder, må I gerne sende dem.
Venlig hilsen
Pårørendegruppen
14
Nr. 1
2015
Medlemsinfo
FORSKNING, DER SER LOVENDE UD !
De tre kredse i Parkinsonforeningen, der befinder sig i Region Hovedstaden: Nordsjællandskredsen, København/Frederiksbergkredsen og
Storkøbenhavnskredsen har etableret et samarbejde, hvor vi tilbyder
medlemmerne arrangementer, der har til formål at informere om den
nyeste forskning omkring Parkinsons syge.
Fortsættelse af foredrag fra 16. sept. 2014 hos Lundbeck
David Woldbye, cand.med., ph.d. og lektor på Københavns Universitets Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
kaldte sit foredrag:
NPY Genterapi En fremtidig ny behandling af Parkinsons sygdom?
Dermed var også fastlagt, hvilke to emner David Woldbye ville behandle i sit foredrag; nemlig genterapi og NPY (neuropeptid Y, se senere), og
det blev hurtigt klart, at hans forskning havde som mål, at bruge dette
neuropeptid Y til genterapi på parkinsonpatienter.
Genterapi: Ved mange hjernesygdomme, herunder Parkinson, virker
medicinen ikke godt nok, og den har for mange bivirkninger. Desuden
kan den ikke hindre sygdommens udvikling. For at komme over dette
kan man i cellerne indsætte gener, der danner proteiner, som har de
medicinske egenskaber, som patienten har behov for.
På den modsatte side ses en skitse af denne proces i en celle (venligst
stillet til rådighed af David Woldbye).
Genet kan man koble til et svækket (ufarligt) virus i stedet for den biologiske promotor. På den måde kan det manipulerede gen komme ind
i cellen.
David Woldbye fortalte, at der på nuværende tidspunkt foregår adskillige kliniske forsøg på mennesker, hvor man forsøger med forskellige
slags gener. Der er blandt andet et dopamin-genererende klinisk studie
i gang. For alle forsøg gælder det dog, at de er i den absolut indledende
fase.
15
Medlemsinfo
Nr. 1
2015
NPY neuropeptid. I hjernen findes adskillige neuropeptider, der har
betydning for kommunikationen mellem cellerne. I den forbindelse har
David Woldbyes gruppe vist, at især NPY kan have betydning for Parkinson. NPY er et lille protein, kaldet et peptid, bestående af kun 36
aminosyrer. I cellemedier (cellesuppe) og i mus kan NPY også have
neuroprotektiv effekt (dvs det standser cellenedbrydningen) og kan
endda danne nye celler, som David Woldbye viste på en figur, hvor der
ses en kraftig vækst i antal af nerveceller med stigende NPY tilsat.
David Woldbye fremhævede, at før der kan blive tale om genterapi på
mennesker med NPY, skal der udføres forsøg på visse forsøgsdyr. Der
går derfor en række år, før vi kan få resultatet af den første humane
klinik, men disse grundvidenskabelige forsøg tegner fornemt.
Tak, David Woldbye og Karina Fog, for jeres meget inspirerende foredrag.
Referat udarbejdet af Ulla Mikkelsen og Marie Johannesen,
næstformand i h.h.v. Storkøbenhavn og Nordsjælland.
16
Nr. 1
2015
Medlemsinfo
Rødovregård,
Rødovregård,
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre
14-16
VoresOnsdage
programfra
forkl.
2015
i Oasen er som følger:
4. marts:
og juledekorationerne,
fortæller om Boerkrigen.
10.12.14: Palner
Bodil kommer
hjælper med
og vi
ønsker hinanden
glædelig
jul.og hygger os.
Vi drikker
kaffe
1. 07.01.15:
april: Afslutning
forårssæsonen for Oasens medlemmer.
Hyggeligt på
klubmøde.
Vi spiser lidt mad sammen.
Påatgensyn
i 2015
Husk selv
medbringe
drikkevarer.
Vi mødes
igen d.Vi2.synger
september
til hyggeligt
samvær.
04.02.15:
sange fra
sangbøgerne.
Datoer for efterårssæsonen: 2. sept., 7 okt., 4. nov. og 2. dec. 2015.
04.03.15:
God sommer.
Er ikke fastlagt endnu.
Thor og Vinnie
Thor Bente,
og Vinnie
Telefon:
3125 0477
Tlf.: 3125-0477
Petanque
Vårfluevej 15, 2610 Rødovre.
Vi spiller hver torsdag fra kl. 13 – 16
9. april – 24. september 2015
Prisen er kr. 100,00 for hele sæsonen.
Et nyt år er begyndt, og vi skal til at tænke på sommeraktiviteterne.
Da der er meget stor interesse for denne aktivitet, inviteres både gamle
og nye medlemmer til den nye sæson.
Man behøver ikke være parkinsonpatient eller medlem af foreningen for
at deltage.
Har du ikke prøvet det før, så mød op den 9. april og se, hvad vi laver.
Petanque-kugler kan lånes.
I pausen hygger vi os med kaffe / the og kage.
Tilmelding:
Käte og Børge Henriksen
Tlf.: 3871 7058, [email protected]
17
Medlemsinfo
Nr. 1
2015
BALLERUPKLUBBEN
Alle møder afholdes:
Ældresagens lokaler, Præstevænget 20, 2750 Ballerup
Torsdag den 12. marts kl. 17.00 – 19.00
afholdes almindeligt klubmøde.
Torsdag den 9. april kl. 17.00 – 19.00
fortæller overlæge Annemette Løkkegaard, Bispebjerg Hospital, om de
gældende behandlingsmuligheder inden for sygdomsområdet og om,
hvad der kan forventes af nye tiltag inden for en kortere årrække.
Torsdag den 7. maj
besøges Kunstmuseet Arken, Skovvej 100, Ishøj.
Med venlig hilsen
Erik Ziegler, klubleder
[email protected], tlf.: 4497 9616 – mobil 2173 5606
Klub Furesø
SATELLITTEN, BYMIDTEN 46, VÆRLØSE
Onsdag d. 25. februar kl. 13-15: Indlæg med talepædagog.
Onsdag d. 25. marts kl. 13 -15: Orientering om tilbud og muligheder for motion og svømning. Formidlet af Nicolai Kjems fra Furesø
kommune, Center for Social og Sundhed.
Onsdag den 29. april kl. 13-15: Cafémøde.
Af hensyn til indkøb af kaffe, te og sødt er tilmelding meget velkommen.
Leif Enevoldsen
Tlf.: 2291 0609 [email protected]
18
Nr. 1
2015
Medlemsinfo
Parkinson Klub Vest
Albertslund Frivilligcenter
Bygangen 25, 1.
2620 Albertslund
Vi mødes den tredje torsdag i måneden (med mindre andet er anført)
Onsdag den 25. februar
(Bemærk datoen)
Klubmøde i Frivilligcenteret kl. 14-16 med hyggeligt samvær over en kop
kaffe samt mulighed for at udveksle gode råd og erfaringer.
Torsdag den 19. marts
Vi inviterer jer og evt. pårørende på en tur til Kunstmuseet Arken,
Skovvej 100, Ishøj, hvor vi starter med at se den spændende udstilling
med værker af to af de nok mest kendte Skagensmalere: Michael Ancher og P.S. Krøyer.
Når vi har set os mætte på kunsten, byder klubben på en kop kaffe
med brød i museets hyggelige café. Af hensyn til traktementet og evt.
transport er tilmelding nødvendig senest mandag d. 16. marts til
Lisbeth, Inger eller Ottar.
Torsdag den 16. april
Som noget nyt har vi valgt at afslutte
forårssæsonen i april i stedet for i maj,
da vi har erfaret, at flere af vore medlemmer allerede er taget i sommerhus
eller lignende.
Vi har haft tradition for at afslutte med Maleri af P.S. Krøyer af hustruen,
Marie Krøyer
en gåtur i lokalområdet, men i stedet for
gåturen bliver det turen til Arken. Udstillingen med de to skagensmalere slutter imidlertid den 12. april, derfor bliver mødet den 16. april et
almindeligt klubmøde, hvor vi selvfølgelig byder på kaffe med brød.
Venlig hilsen
Lisbeth
Inger
Ottar
tlf.: 4364 2440
tlf.: 6980 0489
tlf.: 2011 3987
[email protected]
[email protected]
[email protected]
19
Nr. 1
Medlemsinfo
2015
Ishøjklubben
Seniorlokalerne
Vejlebrovej 105 st., 2635
Ishøj
Billeder feb.
april 2015
Billeder
2015 feb. april 2015
Billeder
Vi mødes fredag i ulige uger kl.
13feb.
– april
15
logo
logo
Fredag den 27. februar
logo
Mange parkinsonpatienter får problemer med stemmen. Derfor har vi fået
Diana Holm
logopæd/talepædagog Diana Holm til at orientere
om, hvad taleundervisning kan gøre for den enkelte, og hvordan stemmetræningen prakDiana Holm
tiseres.
Diana Holm
Fredag den 13. marts
DBS tegning
Specialsygeplejerske Anders Clausen, Bispebjerg Hospital, vil fortælle om DBS-behandling (Deep Brain Stimulation), hvor der indopereres
DBS tegning
elektroder, som stimulerer hjernen elektrisk. Oplægget gennemgår kriterierne for at være kandidat til avanceret
behandling
samt selve slutbeDBS tegning
Frimurerlogen
handlingen.
Fredag den 27. marts
Frimurerlogen
Frimurerlogen på Blegdamsvej 23. Vi mødes
udenfor kl 9.50.
Derefter vil vi blive vist rundt og høre om, hvad der foregår bag murene.
Omvisningen varer ca. 2½ time. Hvis
I vil spise frokost i restauranten
Frimurerlogen
bagefter, koster det 140 kr. (kontant betaling). Tilmelding til omvisning
(betales af klubben) og frokost senest fredag den 20. marts kl. 10.
Fredag den 10. april
I alle kommuner er der et handicapråd, som består af politikere og repræsentanter for handicapforeningerne. I Ishøj er vores medlem Asger Hansen valgt for Parkinsonforeningen, og Merete Amdisen (A) er formand for rådet og politisk valgt.
De kommer begge og fortæller om arbejdet i rådet, og hvilken betydning deres
samarbejde har for os som patienter og pårørende.
Fredag den 24. april
Nu er det forhåbentlig blevet forår, og det betyder desværre også, at klubsæsonen
er ved at være forbi. Så vi afholder vores sommerfrokost efter det gamle koncept;
at alle tager en ret med til den fælles buffet, og det plejer jo ikke at være dårligt.
Venlig hilsen
Jette og Silvano Campostrini 4037 0397
Bodil og Erik Klinke
2642 4769
20
[email protected]
[email protected]
Nr. 1 Medlemsinfo
2015
Medlemsinfo
Nr. 1 2014
PARKINSON CAFÉ Rudersdal
Frivilligcenteret
Mødested: Frivilligcentret,
Skovgærdet 4, 2840 Holte
Tilmelding: Skovgærdet
www.parkinsoncafeenirudersdal.dk
4, 2840 Holte
Pilekoret
Arrangementer i Parkinsoncafeen i Rudersdal
Koret er for parkinsonramte og deres pårørende. Korleder er Annette Juul
Hansen. Vi synger
i ulige ugersker
kl. 12.15
- 13.30
Tilmelding
til alletirsdage
arrangementer
på hjemmesiden:
Mødested: Pilehuset, Pile Allé 2, 2840 Holte.
www.parkinsoncafeenirudersdal.dk
Kontaktperson:
Lise
[email protected]
eller på 4542 1897
(evt.
til Lise Wulff
påpå
tlf.:
5041 0975)
24. febr. 2015 kl. 14.00 – Judith Kaastrup Olsen fortæller om Qui gong.
Qui gong er en årtusind gammel kinesisk bevægelsesform. Den øger livs25. februar 2014 kl. 14
energien, støtter muskler, væv, knogler og led samt de indre organer
Livshistorier
10.
marts 2015
kl. 14.00
Foredrag
ved Birgit
Tystrup
Vi
fortsætter
rækken
af livshistorier.
Denne
gang er
det
Foredrag
ved Birgitsom
Tystrup
tidligereossocialudvalgsformand/viceborgmester.
Agnes
Jørgensen,
vil fortælle
om sit spændende liv
som
sømand.
24. marts
2015 kl. 14.00 Foredrag ved sundhedslobbyist Ann Sofie Orth
I sundhedsverdenen er der mange om buddet. Derfor er gode og nære al11. marts 2014 kl. 14
liancer vigtige. Ann Sofie vil fortælle os om sit arbejde med at varetage både
Rehabilitering i eget hjem
fysioterapeuters
interesser, herunder
ParkinsonforeninBesøg
af Marleneog
ogpatientforeningers
Anders fra Parkinsonforeningen.
Måske
har du
gen.
fået et tilbud om rehabilitering i eget hjem, hvilket betyder noget i retning
af at2015
hjælpe
bliver i stand til at klare sig bedre i eget
7. april
kl. med,
14.00at- man
Cafemøde
hjem. Måske er du i tvivl, om du er målgruppen. Vi har derfor inviteret
8. april 2015 kl.
Bakkehusets Teatergruppe
opfører:
projektgruppen
fra13.00
Parkinsonforeningen
til Rudersdal for
at høre nærHvorfor
skriverfådu
aldrig Klaus-Jørgen?
mere
og derved
afklaret,
hvor man står, og om man har lyst til at
Varighed:
1 er
time.
Sted: Bakkehuset,
Strandvej
373, 2950
være
med.ca.
Det
et 4-årigt
projekt, somVedbæk
nu inkluderer
Rudersdal
og Vedbæk. Pris
pro pers:
50 kr. inkl. vin og kage.
Lyngby
/Tårbæk
kommuner.
OBS!
Jeg har lovet, at vi kommer rigtig mange til dette arrange21. april 2015 kl. 14.00 - 3 års fødselsdag med mange kager og fødselsment. Så mød talstærkt frem!
dagssang. Næstformanden for Parkinsonforeningen, Erling Emmerik, vil fortælle
Tilmelding til Lise snarest muligt.
om Parkinsonforeningen generelt og om klubbernes betydning. Pris: 25 kr.
5. maj 2015 kl. 20.00 (OBS! Cafemøde kl. 14.00 udgår denne dag)
25.
marts 2014
14
En speciel
aften kl.
i Mogens
Dahls koncertsal
Tilbud
om
stavgang
og
anden
fysisk
aktivitet
Vi skal møde professor Bente Klarlund
Pedersen
i en kombineret foredragsErgoterapeut Ulla Uldahl kommer og motiverer til fysisk akog sangaften hos Mogens Dahl på Islands Brygge. Pris kr. 195 inklusive et
tivitet.
glasforåret
vin i pausen.
tilbyder
en middag
Gå
i møde Før
medforestillingen
stave. Stavgang
forviborgere
medhos Cafe Alma,
Isafjordsgade 7, 2300 København S. Vi får en to retters menu, et glas
vin og kaffe for kr. 250,00. Begge arrangementer kr. 445,00 i alt.
16
Hvis man deltager i middagen er mødetid kl. 17.30 i Cafe Alma.
21
Medlemsinfo
Nr. 1
2014
Nr. 1
Medlemsinfo
2015
PARKINSON CAFÉEN
lige– uger
fra kl.
10-12 Telefonvej 8
Telefonfabrikken
Gladsaxe
Kulturhus,
2860 Søborg
Aktivcentret, Telefonvej
8, 2860 Søborg
Vi er i undervisningslokale nr. 2
Uge 8. Mandag den 16. februar
Efter
kaffe m.m.
laverhar
vi en
listemandage
over de vigtigste
symptomer
problemer. Vi
Parkinson
Caféen
åbent
i lige uger
fra kl. 10og
– 12.
velkomne
i Parkinson
Caféen,
stedet
parkinsonister
og
vil Alle
lave er
øvelser,
der kan
modvirke
dårlig gang
oghvor
dårlig
holdning.
pårørende
kan
komme
og
snakke
med
hinanden
og
udveksle
erfaringer.
Just vil komme med et kort oplæg til næste møde med demenskoordinatoren.
Vi får meget ud af at mødes, så kom og vær med.
Uge 10. Mandag den 2. marts
Gladsaxe
kommunes demenskoordinator, Betina Lundquist, vil orientere os
Mødeplan:
om de forskellige former for demens.
Uge
Mandag
den
marts
Uge
12.10:
Mandag
den
16.3.marts
Efter en række møder, hvor vi har haft specialister til at give os bedre
Når man er fyldt 75 år, får man tilbudt et besøg af en forebyggelseskonsuindsigt i og viden om senfasen, vil vi denne gang se på, hvad vi kan
lent.
Vi vil
denne
gang
have
mest
gavn
af. få besøg af Anne Eriksen fra forebyggelsesteamet i
Gladsaxe kommune.
Uge 12: Mandag den 17. marts
Uge
14. Mandag
den
30.hyggeligt
marts samvær, snak og motionsøvelser.
Almindeligt
møde
med
Parkinsonkoordinator,
Vicki
Lund,
i bl.a. Gladsaxe kommune, vil fortælle om
Uge 14: Mandag den 31. marts
sit Mødet
projekt:
Rådgivning
om
støtte
på
derhjemme, samt mulighed
ayses på grund af, at Just jobbet
skal påeller
kursus.
for at få en kontaktperson til at vise vej gennem systemet i kommuner og på
Uge 16: Mandag den 14. april
sygehuse.
Her kommer vi med et oplæg om hjælpemidler til parkinsonister og
pårørende,
somden
har kommunikationsproblemer
bl.a. tale– og høre
Uge
18. Mandag
27. april
hæmmede.
Parkinsonrelateret udmattelse. Udmattelse er mangel på energi og motivaUge
18:
Mandag
denmed
28. april
tion,
(bør
ikke
forveksles
døsighed eller behov for søvn), og resulterer
Påskeferie.
derfor ofte i manglende motion.
Ny Uge
undersøgelse
konkluderer,
der dør flere af fysisk inaktivitet end af
20: Mandag
den 12. at
maj
Vi spiser
i detat
grønne,
men
vi mødes
i cafeen.
fedme.
Den frokost
viser også,
bare 10
minutters
motion
om dagen reducerer
dødeligheden.
Man
kan
fx
tage
trapperne
i
stedet
for
elevatoren.
Lars & Bent & Just
Uge 20. Mandag den 11. maj
Just Pedersen tlf.: 4498 1202
[email protected] webspeed.dk
Alm. mødedag med indlagte øvelser mod balanceproblemer og svimmelhed.
Lars Færch
tlf.: 4593 1554
[email protected]
Bent Larsen
tlf.: 4444 2836
[email protected]
Hilsen Lars, Bent og Just
Just Pedersen tlf: 4498 1202 [email protected]
15
Lars Færch
tlf: 4593 1554 [email protected]
Bent Larsen
tlf: 4444 2836 [email protected]
22
Nr. 1
2015
Medlemsinfo
Fortegnelse over klubber og udvalg
Ballerupklubben, Områder: Ballerup, Skovlunde, Måløv, Herlev
Erik Ziegler
4497 9616 [email protected]
Helle Andersen
4468 2850 [email protected]
Karen M. Christensen
2921 6657 [email protected]
Furesø Klub, Områder: Farum, Værløse
Leif Enevoldsen
2291 0469
Gladsaxeklubben
Lotte & Just Pedersen
Bent Larsen
Ulla Lumborg &
Lars Færch Knudsen [email protected]
4498 1202
4444 2836
[email protected]
[email protected]
4593 1554
[email protected]
Områder: Bagsværd, Søborg, Gentofte, Kgs. Lyngby, Dyssegård, Hellerup
Ishøjklubben
Jette & Silvano Campostrini 4037 0397
Bodil & Erik Klinke
2947 0377
[email protected]
[email protected]
Områder: Ishøj, Brøndby, Brøndby Strand, Vallensbæk, Vallensbæk Strand
Parkinson Klub Vest,
Lisbeth Jørgensen
4364 2440 [email protected]
Inger Grønlund
6980 0489 [email protected]
Ottar Bingen-Jakobsen
2011 3987 [email protected]
Områder: Albertslund, Glostrup, Taastrup, Hedehusene
Rudersdalklubben
Lise Wulff
Anne Grete Jensen
5041 0975
4817 6760
[email protected]
[email protected]
Områder: Birkerød, Virum, Holte, Nærum, Charlottenlund, Skodsborg,Vedbæk,
Klampenborg, Kgs. Lyngby/Lyngby-Tårbæk kommune
Rødovreklubben, Områder: Rødovre, Hvidovre
Vinnie & Thor Klausen
4453 0477 [email protected]
Bente Hansen 3670 7483 [email protected]
Petanque:
Käte & Børge Henriksen
Sangkor:
Gitte og Erik Ravn
3871 7058
4399 7235
Pårørende kontaktpersoner
Inge Rasmussen
4484 1218
Jette Campostrini
4037 0397
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
23
Medlemsinfo
Afsender:
Parkinsonforeningen
Storkøbenhavns kreds
Afsender:
Lidsøvej
42, 2730 Herlev
Parkinsonforeningen
Storkøbenhavns kreds
Bestyrelsen:
Lidsøvej formand:
42,
Konst.
2730 Herlev
Inge
Rasmussen
Lidsøvej 42
2730 Herlev
Tlf.:
4484 1218
Bestyrelsen:
Mail: [email protected]
Formand:
Inge Rasmussen
Næstformand:
Lidsøvej 42
Ulla
2730 Mikkelsen
Herlev
Bredekærs
Vænge 197
Tlf.: 4484 1218
2635
Ishøj
[email protected]
Tlf.: 2714 3754
Mail:
[email protected]
Næstformand:
Ulla Mikkelsen
Kasserer:
Bredekærs Vænge 197
Erik
2635 Ravn
Ishøj
Hegnstoften
52
Tlf.: 2714 3754
[email protected]
2630
Tåstrup
Tlf.: 4399 7235
Mail:
[email protected]
Kasserer:
B
Nr. 1 2014
2015
Asger Hansen
Merlegårds Vænge 12
Bestyrelsesmedlemmer:
2635 Ishøj
Bodil Klinke
Tlf.: 3678 1061
Ishøj Østergade
Mail:26,7.1
[email protected]
2635 Ishøj
Tlf.: 2642 4769
Jette Campostrini
[email protected]
Vejlebrovej 28 H
2635 Ishøj
Jette Campostrini
Tlf.: 4037 0397
Vejlebrovej 28 H
Mail: [email protected]
2635 Ishøj
Tlf.: 4037 0397
Niels Wulff
[email protected]
Tjørnehøj 8
2840 Holte
Asger Hansen
Tlf.: 45421897, 2460 8304
Merlegårds Vænge 12
Mail: [email protected]
2635 Ishøj
Tlf.: 3678 1061
Finn van Hauen
[email protected]
Vagtelvej 61, 4. mf.
2000 F
Jens Rønnem. Pedersen
Tlf.: 4010 0708
Chr. Winthersvej 35 A
Mail. [email protected]
2800 Lyngby
Tlf.: 2261 4143
Kim G. Andersen
[email protected]
Bøgehaven 19
Niels Wulff
3500 Værløse
Sekretær:
Tjørnehøj 8
Suppleanter:
Tlf.: 5192 6343
2840M.
Holte
Pia
Jensen
Lisbeth Jørgensen
Tlf.: 4542m.m.
1897 under suppleant Kratager 46Mail: [email protected]
Adresse
2460 8304
[email protected]
Bestyrelsesmedlemmer:
Bodil Klinke
Sekretær:
Ishøj
Østergade 26,7.1
Karin Ishøj
Bønnel. Otterstrom
2635
Lundebjerggårdsvej
Tlf.:
2642 4769 98, 1.tv.
2740 Skovlunde
Mail:
[email protected]
Tlf.: 2248 7436
[email protected]
24
24
2620 Albertslund
Tlf.: 4364 2440
Suppleant:
[email protected]
Pia M. Jensen
Bøgehaven 19
Tage Kvist3500
Kristensen
Værløse
Hyldemorsvej
242989 6343
Tlf.:
2730 Herlev
Mail: [email protected]
Tlf.: 2124 6553
[email protected]