EN TAND - vithushartz.dk

Tandlæge Jørgen S. Hartz
EN TAND
BEDRE
En dårlig tand
kan skyldes en dårlig tarml
Mød den holistiske tandlæge, der tester
bid-funktionen med kinesiologi,
bedøver med akupunktur og ser på din kost og psyke.
På en længere rejse jorden
rundt har jeg via mødet med
forskellige holistisk orienterede behandlere i vest og øst
indset nødvendigheden af,
at jeg som praktiserende
tandlæge fremover må søge
min faglige og menneskelige tilfredsstillelse og glæde
ved mit arbejde i en stærkt
udvidet og helhedsbetonet
tankegang og behandlingsform.
Det idernæssige grundlag
for disse overvejelser bygger
på den nye tids syntese af
sundhedsopfattelsen i østen
(yin-yang) og i Vesten (årsagvirkning). I en helhedstænkning på tandplejeområdet
må både indgå forhold vedrørende
det strukturelle
(tænder, kæber, muskler,
kranie, rygsøjle osv.), det kemiske (ernæring,
forurening, fysiologiske processer
osv.) og det psykologiske
(stress, negative tankemønstre, manglende livsmålsætning osv.).
Din hjerne ..ånder..
Blandt visse tandlæger og
kiropraktorer i USA er der
de sidste ca. 10 år opstået en
ny erkendelse af den tætte
forbindelse mellem forhold i
tyggeapparatet
og kraniet,
4
rygsøjlen samt store dele af
bevægeapparatet
generelt.
Grundlæggende vil ubalancer i bidfunktionen (for høj
fyldning, skævt bid 0.1.)give
forskydninger i ansigtets og
kraniets enkelte, indbyrdes
bevægelige knogler.
Dette formidles videre til
resten af kroppen via påvirkning af den såkaldt primære respiration, der er en
rytmisk puls i hjerne-rygmarvsvæskens lukkede rørsystem på 8-12 slag i min.
Kan dette hjernens "åndedræt« ikke foregå frit, vil
rygmarvshinden
ved tilhæftningen i kraniebunden
trækkes skæv. Dette træk
vil medføre et modsvarende
træk i bækkenområdet med
deraf følgende skævheder i
lænd, hofter og ben.
Forestiller vi os kraniets
bevægelighed forstørret op
og iagttaget under den almindelige vejrtrækning, vil
en lighed med en blomst, der
åbner og lukker sig, kunne
ses. Hvis denne frie bevægelighed bliver påvirket af fx
en fast fortandsbro, der krydser midtlinien i overkæbenog dermed låser ganens naturlige "åndedrætsbevægelser« - vil patienten før eller
siden opleve konsekvenser
af dette som hovedpine eller
smerter i ansigt og/eller
nakke.
Ganen står i forbindelse
med kraniebunden og dermed den primære respiration via en lille knogle, så hvis
ganens bevægelighed stækkes, kan det være dråben,
der bægeret til at flyde over
- eller med andre ord anledningen til, at et i forvejen anstrengt immunsystem
må
give op over for denne kroniske fysiologiske ubalance og
udlade den i et klart klinisk
symptom som fx nakkesmerter.
Dette problem har tandlæge Gerald Smith fra USA tilsyneladende løst ved indsættelse af en bevægelig enhed i broens midtlinie. I samarbejde med en tandtekniker er jeg ved at inddrage
denne løsning i mine behandlinger.
Nakkeskader
Et skævt bid eller et kraftigt
overbid 'kan give hovedpine
og nakkesmerter. Dette kan
behandles med en bionator,
en aftagelig bøjle, som fastholder underkæben i en ønsket position i forhold til
overkæben. Den naturlige
nakke linie bliver understøt-
tet, og kraniets indbyrdes
bevægelige knogler kan føres til en harmonisk tilstand, når forkrampede eller overstressede muskler
bliver afslappede.
Mange
"piskesmælds«nakkeskader
efter bilsammenstød er efter forgæves
behandling hos forskellige
nakke-rygspecialister
blevet kureret ved hjælp af bionatoren, beretter tandlæge
G. Smith. I Danmark udføres denne behandling i øjeblikket af tandlæge Birgit
Willemoes Jørgensen i Vejle,
og i løbet af 1988 også af undertegnede.
Bidfunktion og
kinesiologi
Med anvendt kinesiologi
kan man teste bidfunktionen for bl.a. en for høj fyldning eller bro, skævt bid,
stressramte
tyggemuskler
med bevægelsesindskrænkninger og deraf følgende
hovedpine. (Ifølge G. Smith
er ca. 90% af alle hovedpiner
muskelbetinget).
En behandling kan bestå i
stressaflastning
af en eller
flere
tyggemuskler
ved
hjælp af masserende stræk
eller akupunktur, samt nedslibning af fyldningen eller
broen. Behandlingen
kontrolleres undervejs med kinesiologi.
I USA har kinesiologi været anvendt blandt tandlæger og kiropraktorer igennem mange år, og der har
været et samarbejde mellem
de to faggrupper bl.a. inden
for den nu 10 år gamle "Holistic Dental Ass.«.
I det danske "Selskab for
Alternativ
Odontologi«
(startet i marts 1986) afholdt
NYT ASPEKT nr. 2 . 1988
Elektroakupunktur
kan bruges til
bedøvelse af tænder og tandkød.
Sammenhængen
- her kun venstre
mellem tænder og organer
side af undermunden
(1 = fortand, 8 = visdomstand)
~!l\]!~!~i5~1~~
ei
__L_C--i-;b;ø~",~-~.~
;-b;'';;--
! ud~
_~___4 I testikel
I
blære og
genitalier
(v.side)
v. nyre
~--+
lændehvirvel
i galdei gang
I lever
!
i bryst-
I hvirkorsben 3-4-5 ! vel
Akupunktur-bedøvelse
Den traditionelle kinesiske
medicin og akupunkturlære
bliver også begyndelsesvis
anvendt blandt danske tandlæger i dag. I Tandlægebladet var der sidste år refereret
et forsøg i Århus med brug af
akupunktur til behandling
affølsomme tandhalse - tilsyneladende med godt resultat, vurderet efter 2-3 måneder.
NYT ASPEKT nr. 2 . 1988
I København har en tandlæge indledt samarbejde
med en akupunkturlæge om
behandling af paradentose.
Jeg har selv brugt akupunktur
til bedøvelse af
tænder og tandkød i ca. 50
tilfælde siden juli 1987. Det
har givet mulighed for at tage toppen af smerten, så
fyldningsbehandling
og udvidet tandrensning har kunnet foretages uden den oprindeligt ønskede lokalbedøvelse.
Laserakupunktur
har
gennem flere år været anvendt af tandlæger i USA til
smertelindring
og muskelstressaflastning af ansigt og
nakke. Endvidere bruges det
til balancering af energierne på de meridianer, der har
forbindelse til mundhulen
og kæberne - nemlig maveog tyktarmsmeridianerne.
Endelig fremskynder laserlyset vævshelingen ved fx
sår, idet helingstiden afkortes med ca. 1/3.
~
~
I
I
v.knæ
(forside)
! v.kæbe
i
+-1----.
l!
pandehule
I
5-6-7
. lændehvirvelJ
4-5
hofte
(v.side)
hjerte
(v.side)
halshvirvel
I
: v.
I tyndtarm
halshv.
7
lændehvirvel brysthvirvel brysthv.
1
2-3-4
1-5-6-7
i~~~side;-
korsben
I
I
I
~æ
:::::e:e
arte~
rier nerver
mave (v.side) ' tyktarm
milt
(v.side)
i v.lunge
11-12 I
.i 9-10
haleben
.m
' karf~Le~rl
I brysthvirvel
2-3
jeg i forsommeren 1986 et
bidfunktions-kinesiologi kursus for 12 tandlæger
sammen med kiropraktor
Claus B. Frandsen. Heraf er
udsprunget et begyndende
samarbejde mellem nogle få
tandlæger og kiropraktorer
i Storkøbenhavnsområdet.
Kommende
kurser
må
kunne udvikle dette samarbejde på landsplan og gerne
inddrage andre samarbejdspartnere såsom læger og forskellige naturhelbredere
evt. samlet på fælles klinikcentre i stil med Gefion-Centret i Hillerød.
l
v. øje : kæbehule
i;
En tand - et organ
I de sidste 30 år har den tyske læge dr. R. Voll sammen
med kolleger og tandlæger
via systematiske målinger
på
akupunkturpunkter
kortlagt de energimæssige
forbindelser fra de enkelte
tænder via meridiansystemet til bestemte organer,
rygsøjleafsnit
og andre
kropsdele.
Vekselvirkningen
i disse
energimæssige
sammenhænge har kunnet underbygges gennem mangeårige
sammenligninger
af elektroakupunkturmålingerne
med diagnoserne, der var
stillet på baggrund af syge-
I
I
1-2-3
korsben
I v.skulder,albue.hånd--Ii v.fod
' v.fodsål
! v.storetå
I tæer (v.side)
I
I sibensceller
I
I v. øre
historier og kliniske og røntgenbaserede undersøgelser.
Betydningen af dette er, at
sygdom ved en tand (i tandens nerve, tandkødet eller
knoglen omkring tanden)
energimæssigt
påvirker de
tilknyttede organer i kroppen.
Eksempelvis vil en kronisk
betændelsestilstand
ved 6-årskindtanden
i venstre side af underkæben (-6)
kunne medføre problemer
med afføringen, idet det er
tyktarmsmeridianen,
der
primært bliver forstyrret.
Omvendt vil en tyktarmskatar kunne forårsage nedsat
modstandskraft
om5
Anvendt klneslologi
(her muskeltest på fingrene)
kan bruges til fx at bestemme,
om en fyldning er for høj.
Patienten holder på
den aktuelle tand.
kring -6, så der fx opstår caries under en ellers perfekt
fyldning, eller der kan ske
en tilbagetrækning
af tandkødet eller værre endnu: paradentose med løsning af
tanden.
Alle
kindtænderne
er
energimæssigt
forbundet
med bl.a. mave-tarmkanalen, mens fortænderne står i
forbindelse med bl.a. lever,
galdeblære, nyrer, binyrer,
kønsorganer og blære. Med
disse
sammenhænge
in
mente anes mulige forklaringer på tilstande, som ellers har været hårde nødder
at knække.
,
j
Med
undersøgelse
af
mundhulen med et elektroakupunkturapparat
kan
tandlægen i begrænset omfang klarlægge forstyrrelser
i almentilstanden
og evt.
korrigere
energimæssige
ubalancer på de pågældende
meridianer.
Her kommer
den moderne kinesiologi os
også til hjælp som diagnoseog behandlingsform.
I dette lys bliver forebyggende tandpleje en ydelse,
som har helt andre dimensioner end den netop fornyede
overenskomst med sygesikringen lægger Op'til.
NYT ASPEKT nr. 2 . 1988
Følelserne
påvirker
tænderne
Den amerikanske psykiater
og kinesiolog John Diamond
beskriver
i bogen "Life
Energy« (1985), hvordan der
til de forskellige meridianer
er knyttet bestemte følelser.
Negati ve følelser såsom had,
vrede ogjalousi svækker meridianerne og immunforsvaret og nedsætter vor livsenergi.
Hvorimod positive følelser
såsom kærlighed, tro og mod
virker styrkende. Fx svækker skyldfølelse tyktarmsmeridianen,
mens
selvværdsfølelse
styrker den.
Skuffelse, væmmelse og grådighed svækker mavemeridianen,
mens tilfredshed
styrker den.
Da tænderne som omtalt
er tilknyttet meridianerne,
er der altså en mulighed for,
at vore følelser kan påvirke
vore tænder.
Ud fra det universelle
princip lige tiltrækker lige
påpeger G. Smith endvidere,
at tandlægen påvirker sine
patienter
med sin egen
sundhedstilstand
og psyke.
De giftige plomber
At
kviksølvindholdet
i
amalgamfyldninger
(sølv-
plomber) repræsenterer
en
gift for organismen er efterhånden en vidt udbredt men dog stadig kontroversiel- påstand. Kviksølvet udfældes ligesom andre tungmetaller i kroppens væv og
giver en svækkelse af immunforsvaret
og et bredt
spektrum af forgiftningsreaktioner:
Lokale
kredsløbsforstyrrelser, allergier, hukommelsessvigt, nedsat koncentrationsevne, problemer med
nyrerne og fordøjelsessystemet, hud- og ledlidelser, psykiske ubalancer m.m.
Den elektriske ubalance i
mundhulen, der opstår som
spænding
mellem fx en
guldkrone og en sølvplombe,
kaldes
oral galvanisme
Denne tilstand, der kan måles med et galvanometer,
kan føre til metalsmag,
brændende fornemmelse i
tunge og slimhinder, tandkødsbetændelse samt hovedpine, kvalme m.m.
De senere år har bragt
mange rapporter (især fra
USA, Sverige og Tyskland)
om disse lideisers ophør, når
amalgamfyldningerne
bliver fjernet og erstattet med
ædelmetal,
keramik eller
plast.
Plastmaterialet
udgør
endnu ikke styrkemæssigt
et reelt alternativ til amalgam, hvilket har fået de fleste tandlæger i Danmark til
at være tilbageholdende
med at bruge plast i kindtænder. Desuden er der muligvis nogle endnu ukendte
bivirkninger ved plastmaterialet.
Et glaskeramikmateriale
anvendes nu til både indlæg
og kroner.
Afgiftning af kroppen skal
bl.a. ske over kosten. G.
Smith anbefaler en vegetarisk kost, hvor hele kerner herunder naturris - og tofu
vil kunne udrense kroppen
for kviksølv og andre tungmetaller. Det er også vigtigt
at tilføre kroppen vitamin C
og organiske spormineraler
i et naturmedicinsk
afgiftningsprogram.
Derudover benytter
jeg
selv homøopatiske midler og
blomstermedicin til at fjerne
kviksølvets
finere energimæssige svingninger.
Tand-healere
Foruden de her nævnte alternative
behandlingsformer er jeg stødt på nogle mere metafysiske. Fx på Filippinerne, hvor enkelte healere trækker tænder ud med
fingrene uden smerter eller
bedøvelse, mens de fremsiger et mantra.
I USA har det vist sig, at
folk de sidste 25 år til møder
med baptistpræsten
og healeren Willard Fuller under
bøn har fået amalgamfyldninger omdannet til guld eller andet ædelt metal. Andre har fået nye tænder til at
vokse frem, fået rettet uregelmæssige
tandstillinger,
korrigeret
proteser
m.m.
Fuller vil inden længe fremlægge bevismateriale, inel.
røntgenbilleder, og han vil
deltage iverdenskongressen
"Healers for Peace« i Helsingør i august.
Til slut et citat afVoltaire:
Lægekunst består i at underholde patienten, mens kroppen helbreder sig selv.
O
Tdl_~V'I~CA
Ha~
bI~II-ec.w.
I lA
Z4~
1(1 \1.o\~v\~
..3l64j.qg~
7