SIKKERHEDSDATABLAD OMO Professional Flydende

SIKKERHEDSDATABLAD
Side 1/5 Produktnavn: OMO Professional Flydende Active Clean
Revisionsdato: 4. april 2012 Erstatter: 1. udgave
OMO Professional Flydende Active Clean
1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:
Produktnavn: OMO Professional Flydende Active Clean
Varenr.: 10979
Varetype: Tøjvaskemiddel
Leverandør:
Stadsing A/S
Østre Fælledvej 13
9400 Nørresundby
Telefon: +45 70 15 34 00
Telefax: +45 98 19 19 08
E-mail: [email protected]
www.stadsing.dk
PR-nr.: 2055823
Nødtelefon:
Stadsing A/S – tlf. +45 70 15 34 00
Nødtelefon er åben:
mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00
fredag kl. 7.30 – 15.00
2. FAREIDENTIFIKATION:
Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til CLP 67/548/EEC eller 1999/45/EC
Xi; Lokalirriterende
R41 Risiko for alvorlig øjenskade
Klassificeringssystem
Klassificeringen er i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning for farlige stoffer og produkter.
Mærkningselementer
Mærkning efter EF-direktiver
Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med gældende EF-direktiver.
Faresymbol og farebetegnelse for produktet
Xi; Lokalirriterende
R-sætninger
41 Risiko for alvorlig øjenskade.
S-sætninger
26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.
Yderligere angivelser på etiketten
Skyl og tør hænderne efter kontakt med produktet. Ved længerevarende kontakt anvendes handsker.
Andre farer
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ikke relevant.
3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:
Kemisk betegnelse
Blandinger
Beskrivelse
Kosmetisk produkt.
Farlige indholdsstoffer
CAS-nr:
EINEC-nr:
68131-39-5
Polymer
90194-45-9
290-656-6
68585-34-2
500-223-8
%
5 - 15
5 – 15
<5
Navn:
alkylalkoholalkoxylat
natriumalkylbensulfonat
natriumalkylethersulfat
Klassificering:
Xn R22; Xi R41; N R50
Xn R22; Xi R38-41
Xi R38-41
SIKKERHEDSDATABLAD
Side 2/5 Produktnavn: OMO Professional Flydende Active Clean
Revisionsdato: 4. april 2012 Erstatter: 1. udgave
Yderligere anvisninger
Teksten til de anførte risikosætninger fremgår af punkt 16.
4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:
Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generelle anvisninger
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
Indånding
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
Hudkontakt
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
Øjenkontakt
Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand og søg læge.
Indtagelse
Fjern produktet fra munden og drik et eller to glas vand eller mælk. Søg læge.
Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
5. BRANDBEKÆMPELSE:
Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.
Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
Anvisninger for brandmandskab
Særlige værnemidler
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:
Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Ikke påkrævet.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Fortynd med rigeligt vand.
Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Henvisning til andre punkter
Information om sikker håndtering se kapitel 7. Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8. Informationer om
bortskaffelse se kapitel 13.
7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:
Forholdsregler for sikker håndtering
Anvend almindelige forholdsregler for arbejde med kemikalier.
Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Krav til opbevaringsrum og beholdere
I overensstemmelse med lovgivning.
Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer
I overensstemmelse med lovgivning.
Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne
Ingen.
Særlige anvendelser
Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
SIKKERHEDSDATABLAD
Side 3/5 Produktnavn: OMO Professional Flydende Active Clean
Revisionsdato: 4. april 2012 Erstatter: 1. udgave
8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:
Kontrolparametre
Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges
Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges.
Yderligere anvisninger
Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.
Eksponeringskontrol
Personlige værnemidler
Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne
Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. Fjerne straks alt forurenet tøj. Vask hænder inder der skal holdes
pause og ved arbejdsophør. Undgå kontakt med øjnene.
Åndedrætsværn
Personlig beskyttelse er normalt ikke nødvendig.
Håndbeskyttelse
Skyl og tør hænderne efter kontakt med produktet. Ved længerevarende kontakt anvendes handsker (EN 374, klasse III,
gennembrudstid > 60min) af f.eks. PVC eller nitrilgummi.
Øjenbeskyttelse
Tætsluttende beskyttelsesbriller (EN 166).
9. FYSISK/KEMISKE EGENSKABER:
Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform:
Væske
Farve:
Grøn
Lugt:
Let parfumeret
Lugttærskel:
Ikke bestemt
pH-værdi:
0,8 < pH ≤ 8,5
Smeltepunkt/smelteområde:
Ikke bestemt
Kogepunkt/kogeområde:
Ikke bestemt
Flammepunkt:
Ikke relevant
Antændelighed (fast, i luftform):
Ikke relevant
Antændelsespunkt:
Ikke bestemt
Nedbrydningstemperatur:
Ikke bestemt
Eksplosionsfare:
Produktet er ikke eksplosivt
Eksplosionsgrænser:
Nedre:
Ikke bestemt
Øvre:
Ikke bestemt
Oxiderende egenskaber:
Ikke oxiderende
Damptryk:
Ikke bestemt
Densitet ved 20°C:
1,03 g/cm3
Damptæthed:
Ikke bestemt
Fordampningshastighed:
Ikke bestemt
Opløselighed i/blandbar med vand:
Fuldt blandbar
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:
Ikke relevant
Viskositet, dynamisk ved 20°C:
450 mPas
Andre oplysninger:
Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
10. STABILITET OG REAKTIVITET:
Reaktivitet
Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
Kemisk stabilitet
Stabilt under opbevaring og håndtering ved normal temperatur og tryk.
Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås:
Der sker ingen nedbrydning, hvis produktet anvendes som specificeret.
Risiko for farlige reaktioner
Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
Forhold, der skal undgås
Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
SIKKERHEDSDATABLAD
Side 4/5 Produktnavn: OMO Professional Flydende Active Clean
Revisionsdato: 4. april 2012 Erstatter: 1. udgave
Materialer, der skal undgås
Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
Farlige nedbrydningsprodukter
Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:
Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet
LD50 (oral)
På grundlag af klassificeringen estimeres LD50 (oral) til at være > 2000 mg/kg.
Primær ætsende virkning/irritation
På huden
Irritation er usandsynlig ved normal brug.
På øjet
Stærkt irriterende.
Indånding
Irriterende.
Indtagelse
Irriterende.
Yderligere toksikologiske oplysninger
EF-klassificering. Lokalirriterende.
Sensibilisering
Ingen kendte effekter.
Toksicitet ved gentagen dosering
Ingen kendte effekter.
enkel STOT-eksponering
Ingen kendte effekter.
gentagne STOT-eksponeringer
Ingen kendte effekter.
12. MILJØOPLYSNINGER:
Toksicitet
Toksicitet i vand
Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
Persistens og nedbrydelighed
Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
Yderligere information
Oplysningerne i dette afsnit omhandler det koncentrerede produkt.
Bioakkumuleringspotentiale
Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
Mobilitet i jord
Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
Generelle anvisninger
Produktet indeholder orgasiske stoffer, som er meget giftige for organismer i vandmiljøet med dog ultimativt let nedbrydelige.
De øvrige organiske stoffer i produktet er ultimativt let nedbrydelige og skal ikke miljøklassificeres.
Resultater af PBT- ogvPvB-vurdering
Ikke relevant.
Andre negative virkninger
Andre negative virkninger/bemærkninger
Der står ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:
Metoder til affaldsbehandling
Anbefaling
Afleveres til modtagestation.
Europæisk affaldskatalog
20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29.
SIKKERHEDSDATABLAD
Side 5/5 Produktnavn: OMO Professional Flydende Active Clean
Revisionsdato: 4. april 2012 Erstatter: 1. udgave
Ikke rengjort emballage
Anbefaling
Afleveres til modtagestation.
Anbefalet rengøringsmiddel
Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.
14. TRANSPORTOPLYSNINGER:
UN-nummer
ADR, IMDG, IATA
UN-Godsbetegnelse og beskrivelse
ADR, IMDG, IATA
Transportfareklasse(r)
ADR, IMDG, IATA
Klasse
Emballagegruppe
ADR, IMDG, IATA
Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Bulktransport i henhold til bilag II
i MARPOL 73/78 og IBC-koden
Transport/yderligere oplysninger
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke omfattet af ovennævnte bestemmelser
15. OPLYSNINGER OM REGULERING:
Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Deklaration iht. EF vaskemiddelforordning 648/2004
Anionske tensider, nonionske tensider
5 – 15%
Sæbe, fosfonater
< 5%
Optisk hvidt, enzymer, parfume, Benzisothiazolinone, Buthylphenyl Methylpropional, Citronellol
Nationale forskrifter
Produktet er omfattet krav om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april
2001 med senere ændringer om arbejde med stoffer o materialer).
Arbejdsgiveren skal sørge for personlige værnemidler (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1706 af 15. december 2010).
Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.
16. ANDRE OPLYSNINGER:
Risikoangivelser
R22 Farlig ved indtagelse
R38 Irriterer huden
R41 Risiko for alvorlig øjenskade
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand
Anbefalinger vedrørende oplæring:
Der kræves ingen særlig uddannelse, men brugeren skal være bekendt med dette sikkerhedsdatablad.
Øvrige oplysninger:
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysiske/kemiske egenskaber og samtlige
indholdsstoffer i produktet.
Generelt:
Hvis der er behov for yderligere oplysninger, kontakt Miljø & Kvalitetsafdelingen.
Afsluttende bemærkning:
De anførte oplysninger er givet på basis af vores aktuelle viden på udgivelsestidspunktet og er efter vores bedste overbevisning
korrekte. Oplysningerne relaterer sig kun til produktets sikkerhedsmæssige forhold og indebærer ingen garantier ved
anvendelse af produktet ud over det tiltænkte og foreskrevne.
Udarbejdet 4. april 2012/LFM
PRODUKTBLAD
OMO Professional Flydende Active Clean
OMO Professional Flydende Active Clean er et flydende tøjvaskemiddel, der kan anvendes til både
hvidt og kulørt vask.
Anvendelsesområder:
OMO Professional Flydende Active Clean er velegnet til vask
af alle typer hvide og kulørte tekstiler.
Anvendelsesbegrænsninger:
Ingen.
Brugsanvisning og dosering:
Doseringsenheden er integreret i emballagen. Du skal bare
holde vaskebolden under doseringsenheden og tappe det
flydende vaskemiddel.
Deklaration:
5 - 15%: Alkylalkoholalkoxylat og Natriumalkylbenzensulfanot. < 5%: Natriumalkylethersulfat.
Tilstandsform:
Flydende.
Emballagestørrelse:
1 x 7,5 ltr. i box (varenr. 10979)
Holdbarhed:
1 år efter ibrugtagning.
Ved forgiftningstilfælde kan den behandlende læge få oplysninger om produktets indhold, og evt.
behandling af forgiftning, ved at rette henvendelse til Giftlinien på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik,
Bispebjerg Hospital, telefonnr. 82 12 12 12.