Tilladelse til udvidelse af bolig, gildesal og

Jens Carsten Kilian Christiansen
Jørgensmindevej 1
4200 Slagelse
Teknik og Miljø
Byggeri
Dahlsvej 3
4220 Korsør
Tlf.: 58 57 36 00
[email protected]
www.slagelse.dk
CVR nr.: 29 18 85 05
Landzonetilladelse
Slagelse Kommune giver hermed i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 tilladelse til udvidelse af carport til i alt 72 m² samt lovliggørelse af køkken, bad
m.m. i bygning 2 på ejendommen beliggende Jørgensmindevej 1, 4200 Sla-
14. juli 2015
Sagsid.: 2015-27679
gelse – matr. nr. 6a Ottestrup By, Ottestrup.
Kontaktperson:
Tilladelsen er meddelt på de vilkår, der er anført i næste afsnit.
Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.
Kort nr. 1. Oversigtskort af ejendommen, hvor bygning 4 (carport) er vist
med blå indramning og bygning 2 (bolig inkl. gildesal) er vist med gul indramning. Med sort skravering er vist lokalplanforslag 1125.
Heidi Egø Kryl
Dir. tlf.: 58 57 45 62
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget, har klagen den virkning, at tilladelsen kun må udnyttes, hvis Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer det. Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil
kommunen orientere dig.
Tilladelsen vedrører kun forholdet til landzonebestemmelserne i Planlovens
kapitel 7. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. Sagen videregives herfra til byggesagsbehandling.
Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på
dette brev, jf. § 56, stk. 1 i Planloven.
Vilkår for tilladelsen
Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår;

at boligen ikke kan udvides yderligere.
Redegørelse
Du har søgt Slagelse Kommune om at lovliggøre en række forhold på ejendommen Jørgensmindevej 1. Indretningen er foretaget af en tidligere ejer og
tidspunktet for indretningen kendes ikke. Der skal ikke ske udvendige ændringer af bygningerne.
Der søges nu om lovliggørelse af bygning 2, der er et 128 m² udhus. Bygningen er opført 1920 og blev tidligere brugt som svinestald og lade. Der er
nu indrettet gildesal, køkken, toilet og værelser. Gildesalen er indrettet i den
sydlige del af stueetagen og udgør 82 m², mens der på 1. salen er indrettet
toilet, køkken og 2 værelser. 1. salen udgør ud fra de fremsendte tegninger
88 m². Den eksisterende bolig udgør 271 m² og efter udvidelsen er boligarealet dermed på 359 m² samt gildesalen på 82 m².
En del af stueetagen af bygning 2 bruges i forvejen til personalefaciliteter.
Denne del udgør de resterende 47 m² af stueetagen.
Der er samtidig søgt om tilladelse til at lovliggøre en udvidelse af en eksisterende 20 m² garage, der efter udvidelsen og ombygningen er blevet til en 72
m² carport inkl. redskabsskur. Bygningen er på 12 m x 6 m, i alt 72 m²,
hvoraf carporten udgør de 5 x 6 m, mens redskabsskuret udgør 7 x 6 m.
Side2/7
Der var også søgt om landzonetilladelse til lovliggørelse af personalefaciliteter i resten af bygning 2 og bygning 3, men Slagelse Kommune har vurderet,
at det ansøgte kan anses for at være en udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land og dermed falder ind under undtagelsen for krav
om landzonetilladelse i Planlovens § 36, stk. 1, nr. 13. Det skyldes, at du har
oplyst, at du ønsker at anvende denne del af bygningen som personalefaciliteter til autoværkstedet, der i december 2014 er anmeldt i henhold til Planlovens § 37.
Ejendommen er på 1,9 ha og der er ikke længere landbrugspligt på ejendommen. Efter denne tilladelse er alle de tidligere landbrugsbygninger inddraget til andre formål, således at;





bygning 1 udgøres af boligen
bygning 2 består af hhv. udvidelsen af boligen, gildesalen og personalefaciliteter
bygning 3 udgør resten af personalefaciliteterne samt fyrrum
bygning 4 er carporten inkl. redskabsskur
bygning 5 er indrettet som autoværksted.
Kort nr. 2. Oversigtskort, der viser bygningerne med numre.
Side3/7
Da ejendommen er beliggende i landzone, kræver det ansøgte landzonetilladelse, da det drejer sig om ændret anvendelse af bygninger (udvidelsen af
bolig i bygning 2) samt nybyggeri (tilbygningen til garagen).
Ejendommen ligger indenfor følgende udpegninger;



Landbrugsflade med strategiske mål Vedligeholde
Kommuneplanens rammeområde 1.2R15 Rekreativt område ved Oksebrovej
Delvist i særligt værdifuldt landbrugsområde
Ejendommen ligger indenfor kommuneplanens rammeområde for et rekreativt område ved Oksebrovej. Området er udlagt til rekreativt område. Slagelse Kommune behandler pt. et lokalplanforslag 1125 Langøre Park- og fritidsområde, der omfatter området umiddelbart vest for ejendommen. Lokalplanforslaget er udarbejdet for at skabe et attraktivt rekreativt park- og fritidsområde ved Langøre med mulighed for indpasning af fritidsaktiviteter. Det
nye område skal fungere i samspil med Skovsø Naturpark, Skoleskoven,
skydebanen og golfbanen. Der er i forvejen etableret hundetræningsbaner,
bueskydningsbaner og en paint- og hardballbane vest for ejendommen. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring, men er endnu ikke endeligt
vedtaget. Jørgensmindevej 1 er ikke omfattet af lokalplanforslaget.
Ejendommen er beliggende indenfor landbrugsflade med det strategiske mål
vedligeholde. På landbrugsflade kan beplantes, etableres nødvendig bebyggelse og anlæg under hensyntagen til det omgivne landskab samt landbrugets udviklingsmuligheder og arronderingsforhold. Byggeri skal som udgangspunkt tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.
En del af ejendommen er beliggende indenfor et særligt værdifuldt landbrugsområde, men både bygning 2 og 4 ligger udenfor udpegningen. Udpegningen vurderes ikke at være relevant for en ansøgning om hhv. ændret anvendelse af en eksisterende bygning samt udvidelse af en carport/garage på
en ejendom uden landbrugspligt.
Ifølge Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter skal myndighederne i forbindelse med administration af gældende lovgivning sikre, at der ikke sker forringelse af yngle- og rasteområder for en ræk-
Side4/7
ke strengt beskyttede dyrearter (opført på habitatdirektivets bilag IV).
Kommunen er ikke bekendt med forekomst af bilag IV arter på arealet.
Der har været gennemført naboorientering i medfør af Planlovens § 35, stk.
4 uden reaktioner.
I henhold til Grundlag for administration af landzonebestemmelser i Slagelse
Kommune pkt. 5 gives der normalt tilladelse til at opføre garager, carporte
m.m. på op til 100 m² i tilknytning til enfamiliehuse.
I henhold til Grundlag for administration af landzonebestemmelser i Slagelse
Kommune pkt. 3 kan der efter en konkret vurdering undtagelsesvis gives
tilladelse til at udvide enfamiliehuse til mellem 300-400 m², særligt hvis det
sker indenfor eksisterende bygninger.
Kommunens vurdering
Slagelse Kommune har i sin behandling bl.a. lagt vægt på;

at udvidelsen af boligen er sket indenfor en eksisterende bygning

at udvidelsen af boligen ikke vil medføre en landskabelig påvirkning,
da den sker indenfor en eksisterende bygning

at bygningen er beliggende tæt på den nuværende bolig

at tilladelse til en carport inkl. skur på 72 m² er i overensstemmelse
med normal praksis i landzone
Forhold du skal være opmærksom på
Opdager du en forurening i jorden, skal Kommunen underrettes, efter § 21 i
lov om miljøbeskyttelse.
Hvis der findes spor af fortidsminder skal jordarbejdet standses, jf. museumslovens § 27, og fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland, tlf. 25 52 83 83 eller på [email protected] Efter lovens § 25 kan
den, der udfører et jordarbejde, forud for igangsætning af arbejdet anmode
det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet
indebærer risiko for ødelæggelse af fortidsminder.
Det ansøgte kræver endvidere byggetilladelse.
Side5/7
Offentliggørelse
I medfør af Planlovens § 35, stk. 8 skal tilladelsen offentliggøres. Det sker
ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside torsdag den 16. juli 2015.
Klagevejledning
Afgørelsen efter planloven kan, jf. planlovens § 58, stk. 1 og § 59, påklages
til Natur- og Miljøklagenævnet af:

enhver med retlig interesse i sagens udfald

Miljøministeren

en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

landsdækkende foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af
natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, der dokumenterer dens formål, og
repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den
myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Slagelse Kommune. Kommunen videresender herefter
anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis fristen
udløber i weekenden eller på en helligdag, forlænges den til følgende hverdag. Kommunen sender det materiale, der er indgået i sagens behandling til
Side6/7
Natur- og Miljøklagenævnet, jf. Planlovens § 60. Hvis der klages, vil ansøger
og ejer blive underrettet.
Side7/7
Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen
være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen, jf. § 62,
stk. 1. i Planloven.
Med venlig hilsen
Heidi Egø Kryl
Landzone sagsbehandler
Kopi af denne afgørelse er tilsendt;

Danmarks Naturfredningsforening Slagelse ([email protected])

Friluftsrådet, kreds Sydvestsjælland ([email protected])

Dansk Ornitologisk Forening ([email protected])

Dansk Ornitologisk Forening ([email protected])

Museum Vestsjælland ([email protected])

Slagelse kommunes hjemmeside (www.slagelse.dk/afgoerelse)

Byggeinformation ([email protected])