AIC B 05 2015 - AIM

AIC B
05/15
AIM/Aeronautical Information Management, Naviair Allé 1, DK-2770 Kastrup, Denmark
TEL: +45 3247 8221, FAX: +45 3247 8800 E-mail: [email protected], Internet: www.naviair.dk
9 JAN 2015
AIC B 05/15. Vejledning til ansøgere om godkendelse af mindre ændringer
(Erstatter AIC B 31/09)
Mindre ændringer på dansk registrerede luftfartøjer er reguleret
efter EASA ansøgnings- og godkendelsesproces
Mindre ændringer på luftfartøjer, der er underlagt EASA’s regler, skal
godkendes enten af en virksomhed med Design Organisation
Approval (DOA) eller af EASA.
Understøttende dokumentation, der kræves i forbindelse med
godkendelse af en mindre ændring i overensstemmelse med
Part 21a.93
1.
Luftfartøjets typecertifikat datablad (TCDS) skal angives. TCDS
kan findes på EASA’s hjemmeside. Hvor der ikke findes et
EASA TCDS anvendes TCDS fra den stat, hvor luftfartøjet er
designet.
2.
Certificeringsgrundlaget for ændringen skal defineres (f.eks.
FAR 23). For en mindre ændring vil dette typisk være certificeringsgrundlaget fra luftfartøjets oprindelige certificering som
angivet i TCDS med tillæg af krav, der kan være relevante for
denne ændring. Alternativt kan ansøgeren vælge at opfylde
kravene fra certificeringsgrundlaget med senere tilføjelser eller
den seneste version af certificeringsgrundlaget (f.eks. CS-23).
3.
De individuelle krav i certificeringsgrundlaget, som er relevante
for den pågældende ændring, skal angives sammen med angivelse af den måde ansøgeren vil vise disse krav overholdes (se
punkt 4).
Ved anvendelse af EASA godkendelsesprocessen indebærer processen en række trin:
•
Ansøgeren sender ansøgning til EASA ved anvendelse af
“EASA Form 32 - Application for Approval of Minor Change/
Minor Repair Design”.
http://www.easa.europa.eu/document-library/application-forms/
focert00032
• EASA anmoder normalt Trafikstyrelsen om at behandle ansøgningen.
• Ansøgeren sender understøttende dokumentation til Trafikstyrelsen til gennemgang.
• Når ansøgeren har vist, at ændringen opfylder kravene, anbefaler Trafikstyrelsen at EASA godkender ændringen.
• EASA udsteder godkendelse til ansøgeren.
Efter EU forordningen er Trafikstyrelsen forpligtet til at fastslå, at
enhver mindre ændring er vist at være I overensstemmelse med kravene i PART 21A.93. Ansøgeren skal godtgøre ansøgningen om en
mindre ændring ved at dokumentere opfyldelse af kravene i PART
21A.93 og tilhørende vejledningsmateriale. Klassifikationen af en
mindre ændring er EASA’s ansvar. Klassifikationen baseres på
anbefaling fra Trafikstyrelsen.
Hvor luftfartøjet systemer ændres vil følgende paragraffer med
tilhørende underparagraffer skulle medtages:
• 23.1301
• 23.1309
• 23.1529
• 23.1581 og muligvis 23.1585
(eller tilsvarende certificeringsgrundlag så som 23, 25, 27 eller
29 af CS, FAR, JAR).
Som en del af denne proces er Trafikstyrelsen forpligtet til at gennemgå et vist minimum af dokumentation for at understøtte anbefalingen til EASA. Der kan også være behov for at inspicere
installationen.
Det minimum af dokumentation, der forventes til en mindre ændring,
beskrives nedenfor.
Når gennemgangen er gennemført med tilfredsstillende resultat,
anbefaler Trafikstyrelsen godkendelse til EASA ved at sende et
Technical Visa. Hvis den mindre ændring er indført på luftfartøjet,
kan dette ikke frigives til flyvning inden godkendelsen af ændringen
foreligger fra EASA.
I tilfælde af hastende operationelle behov, kan Trafikstyrelsen give
en midlertidig fritagelse fra kravet om, at ændringen skal være godkendt før flyvning. Det forudsætter dog, at den tekniske undersøgelse er gennemført med tilfredsstillende resultat. En sådan
fritagelse tillader at Luftdygtighedsbeviset er i kraft selv om der er en
ikke-godkendt ændring på luftfartøjet. En sådan fritagelse skal ansøgeren søge om og den vil være af begrænset varighed (normalt 2
måneder).
Da et luftfartøj er en certificeret enhed, er det vigtigt, at enhver
ændring godkendes inden den indføres på luftfartøjet. For enhver
ændring skal myndigheden sikre sig, at certificeringen stadig er gældende. Del 1, 2 og 3 af den understøttende dokumentation, som
beskrives nedenstående, har til formål at bestemme hvilke dele af
certificeringen, der berøres af den foreslåede ændring. Ansøgeren
bør rådføre sig med Trafikstyrelsen om de enkelte krav i certificeringsgrundlaget, før indsendelse af den samlede dokumentation, der
skal vise at kravene er overholdt.
JAA Temporary Guidance Leaflets (TGL) eller EASA AMC-20
beskriver krav, der er relevante for ændringer, der vedrører
specifikke systemer som f.eks. Mode S transponder, B-RNAV
navigation o.l.
4.
Den samlede dokumentation skal vise, hvordan de individuelle
krav fra certificeringsgrundlaget bliver overholdt/opfyldt. For en
ændring til et system i et luftfartøj vil denne dokumentation
typisk indeholde:
•
•
En detaljeret beskrivelse af ændringen
Arbejdsinstruktion (Engineering Order), der beskriver
hvilke skridt, der skal gennemføres for at udføre ændringen
• Tegninger og diagrammer, der viser den specifikke ændring
• Detailtegninger, der viser mekanisk fastgørelse og
placering af udstyr (inklusiv antenner, instrumenter,
kontakter o.l.)
• Instruktion vedr. vedligehold og fortsat luftdygtighed
som angivet i Part 21A.107 (se CS 23.1529)
• Identifikation (ved part nummer) og vurdering af det installerede udstyrs egnethed. Dette bør omfatte vurdering af (E)TSO begrænsninger, afvigelser og
miljømæssig kvalifikation (Dette findes typisk i udstyrsfabrikantens specifikationer den såkaldte Declaration of
Design and Performance – DDP)
Hvor det er relevant:
•
Ledningsdiagrammer
AIC B 05/15 - Side 2 af 2
9 JAN 2015
•
En analyse af den elektriske belastning inkl. belastning
af akkumulator og generatorsystemets kapacitet
• Test plan og resultater (f.eks. operation, præstation,
EMI)
• Belastningsanalyse af mekanisk fastgørelse
• Tilføjelser til Flyvehåndbog – efter behov
Den samlede dokumentation skal slutte med en rapport, der
beskriver overholdelse af hvert krav:
•
•
•
•
Paragraf reference
Kort beskrivelse af kravet
Kort beskrivelse af hvordan kravet overholdes/opfyldes
Reference til et dokument, der giver yderligere dokumentation, hvis det er relevant.
Eksempel:
•
•
•
•
Paragraf reference: 23.1301(d)
Kort beskrivelse af kravet: “Function properly when installed”.
Kort beskrivelse af hvordan kravet overholdes/opfyldes:
Systemet testes på jorden efter installationen er udført
Reference: Paragraf x i arbejdsinstruktionen
Nyttige Links:
Typecertifikater (TCDS), krav og vejledningsmateriale nævnt
ovenfor kan findes på EASA’s hjemmeside:
http://www.easa.europa.eu/document-library/type-certificates
Forordninger, AMC & GM og Certification Specifications (CS)
findes på:
http://www.easa.europa.eu/document-library
General Acceptable Means of Compliance for airworthiness,
products, parts, and appliances (AMC-20):
http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/doc/Agency_Mesures
/AMC_GM/decision_ED_2003_12_RM.pdf
Amerikanske (FAA) Typecertifikater (TCDS) findes på:
http://www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/
rgMakeModel.nsf/MainFrame?OpenFrameSet
(TL)