Læs hele artiklen i Gasenergi nr. 5 2015 her

Metanisering
Metanisering af biogassens CO2 er fremtiden,
fremgik det af en temadag i Agro Business Park.
Brug for
samspil mellem
viden og erhverv
Af Knud Tybirk,
Agro Business Park/Grøn Gas
Erhvervsklynge/INBIOM/
Biogas2020 • [email protected]
Om Grøn Gas
Erhvervsklynge
Erhvervsklyngen skal bidrage
aktivt til, at erhvervslivet involveres i et skift i samfundet
fra fossile til grønne gasser
ved at udvikle forretningsmæssige netværk, produkter
og nye samarbejder gennem
tilbud om viden, facilitering
og projektdeltagelse.
Grøn Gas Erhvervsklynge
fokuserer på biogasbehandling, anvendelse og distribution og inviterer virksomheder, vidensinstitutioner og
offentlige myndigheder til at
deltage. Se mere på
www.greengascluster.com.
28 GASENERGI • Nr. 5 • 2015
Energistyrelsen, har som forudsætning for energiscenarierne for 2050,
at al CO2 i biogas skal opgraderes.
Det er der også andre, der mener.
Blandt dem er 35 små og store
virksomheder, som i oktober dukkede op på Forskningscenter Foulum til
Grøn Gas Erhvervsklynges temadag
om metanisering.
Formålet var at give en status og
et overblik over teknologier til metanisering og opgradering af biogas.
En del var mest med på en lytter
– vi skal have et indblik i, hvad de
potentielle konkurrenter har gang
i, for at vurdere potentialet for min
virksomhed – kunne det se ud til, at
man tænkte.
Andre virksomheder er i gang og
var blevet bedt om at give deres
bidrag til, hvor langt vi er kommet.
”Der er et stort behov for, at virksomheder og vidensinstitutionerne
arbejder sammen om at udvikle de
nye teknologier”, sagde Steen Buhl
Larsen fra Landia i sit oplæg.
”Vi kan som virksomhed komme
med masser af teknisk og praktisk
viden, men vi har også brug for, at
universiteterne er med til at løfte
det videre med deres vidensinput. Så
skal vi nok få det testede produkt på
verdensmarkedet”.
Bakterier kan metanisere
Landia holdt et oplæg om deres teknologi, der er koblet sammen med
forsøgsbiogasanlægget i Foulum
Århus Universitet, Inst. For Ingeniørvidenskab (Elektrogas-projektet
finansieret af Innovationsfonden og
Strategisk Forskningsråd).
Landias GasMix-system til omrøring kobles med brinttilsætning for
at opnå en direkte metanisering i
den primære reaktor. Forsøgene
kører nu og skal bl.a. afdække,
hvor meget brint der skal tilsættes
under forskellige forhold. Landias
teknologi er i princippet ret simpelt
og vil kunne installeres på eksisterende biogasanlæg og dermed øge
metanudbyttet. Man bruger bare de
bakterier, der naturligt er i reaktorens mix af mikroorganismer.
Mange deltagere var efterfølgende med på en kort rundvisning ved
Landias GasMix-metaniseringsanlæg,
der kører som forsøg i øjeblikket ved
Århus Universitet i Foulum.
Metan med bakterier
Hans Knudsen berettede dernæst
om Electrocheae-teknologi, hvor
man har opdyrket en særlig primitiv
bakteriestamme, der naturligt bruger brint som brændstof og metan
som affaldsstof. Denne ”biocatalysator” er robust over for svovl og ilt.
Electro­cheae-systemet er bl.a. udviklet og afprøvet ved AU-Foulum og er
nu klar til demonstration i fuld skala
på Avedøre rensningsanlæg.
Bakterierne skal metanisere
biogassen i en høj, smal reaktor ved
60-65 °C (BioCat-projektet, finansie-
Brint som brændstof
Principdiagram for funktionen i en Sabatier-reaktor.
ret af bl.a. ForskEL). Systemet
forventes i drift i 2016.
Electrocheae har fået et tæt
samarbejde med Audi og har i
2014 flyttet hovedaktiviteterne
til Tyskland. Audi har stor interesse i at bruge metaniseret gas
i fremtidens gasbiler – så den
kommercielle del af metanisering er der bestemt også nogen,
der tror på.
Sabatier-reaktoren
Den tredje vej til metanisering
er en katalytisk metanisering i
en Sabatier-reaktor. John Bøgild
Hansen fra Haldor Topsøe fortalte om deres erfaringer bl.a. med
at metanisere termisk forgasset
kul i store anlæg i Kina.
Katalysatorerne i metaniseringsenheden er en del af
Haldor Topsøes kerneforretning,
og disse katalysatorer er meget
følsomme over for urenheder.
Derfor har man – med finansiering af Region Midt i projektet
”På vej Mod Metansamfundet”
– fået testet, at man kan oprense biogassen totalt for fx svovl.
Derfor bygger Haldor Topsøe nu
en metaniseringsenhed sammen
med deres 40 kW SOEC-elektrolyseenhed på AU Foulum,
finansieret af EUDP i samarbejde
med en lang række partnere.
Anlægget leveres omkring nytår og skal kunne levere 10 Nm3
metan i timen. Power-to-gas-effektiviteten er imponerende ca.
80 % for hele systemet.
Så kort fortalt er der tre konkurrerende teknologier til metanisering.
Men alle tre skal bruge brint som
brændstof til processen, og udfordringen er at producere brint til en
overkommelig pris.
Baggrunden er, at der i perioder
nu og især i fremtiden med udbygget elproduktion fra sol og vind vil
blive perioder med lave elpriser, når
produktionen overstiger forbruget.
Haldor Topsøes SOEC-celler spalter
vand til ilt og brint med fx grøn
strøm. Der skal også bruges damp
som kan hentes fra højtemperaturmetaniseringen i Sabatier-reaktoren.
MOBILE ENERGILØSNINGER
•
•
•
•
•
Præfabrikerede varmecentraler
I åben ramme, i container eller lukket trailer
Baseret på udstyr fra bla. Weishaupt, Viesmann og Grundfoss
Skræddersyede løsninger til ethvert behov: 40-2500 kW
Kan også leveres med leasing ordning
FOR MERE INFORMATION KONTAKT:
Nærenergi Danmark A/S - Gl. Køge Landevej 890, 2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 31 14 44 84 www.narenergi.no
GASENERGI • Nr. 5 • 2015 29
Metanisering
Brug for samspil
mellem viden
og erhverv
Brintinjektionssystem til en
fuldskala biogasreaktor.
Teknologien er, med støtte fra
Innovationsfonden, udviklet af
Landia A/S og Aarhus Universitet og befinder sig endnu
på prototypestadiet.
Electrocheae-teknologi har opdyrket
en særlig primitiv bakteriestamme, der
naturligt bruger brint som brændstof og
metan som affaldsstof. Systemet er bl.a.
udviklet og afprøvet ved AU-Foulum og
er nu klar til demonstration i fuld skala
på Avedøre rensningsanlæg.
Jørgen Jensen fra Green Hydrogen
fortalte i sit oplæg om arbejdet med
at effektivisere og skalere brintproduktionen gennem alkalisk elektrolyse. Arbejdet er støttet af en række
forskellige projekter, bl.a. EUDP,
ForskEl og EU i samarbejde med
bl.a. Danmarks Tekniske Universitet,
Ålborg og Århus Universiteter.
Green Hydrogen er en lille virksomhed, stiftet i 2007, men med stor
erfaring i alkalisk elektrolyse – senest
var de med til demonstration af metaniseringsanlæg ved Lemvig biogas
i december 2014. Konceptet er at
lave moduler med 250 kW, som kan
sættes sammen og monteres meget
enkelt. Fleksibiliteten er stor, og der
kan produceres H2 med meget kort
varsel, fx når vindel bliver billigt i
blæsevejr om natten.
Det første 250 kW anlæg demonstreres i en 40-fods container i 2016.
Fremtiden for metanisering
Der er stadig en række tekniske og
økonomiske udfordringer for at få
teknologierne til at køre kommercielt.
Som nævnt er prisen på brinten afgørende, men teknologiudviklingen
30 GASENERGI • Nr. 5 • 2015
vil bidrage væsentligt til, at prisen vil
falde – sammen med periodisk billig
el. Der er lovgivningsmæssigt ikke
noget til hinder for, at metaniseret
metan kan få tilskud som traditionel
opgraderet biogas, når der injiceres
på naturgasnettet – om end det
endnu ikke formelt er i spil.
Der er der en stor opgave i at
få italesat for politikerne for de
”nørder”, der mødtes i Agro Business
Park, og som arbejder med at udvikle metanisering, Når vi får illustreret
potentialerne i metanisering, vil alle
kunne se perspektiverne – der er
temmelig stor innovationshøjde her,
og potentialerne er enorme.
Vi føler, at vi er i centrum af en
proces, der kan løfte dansk viden og
erhvervssamarbejde til nye højder og
skabe innovation og vækst til fremtidens energisystemer.
Grøn Gas Erhvervsklynges underleverandører vil leve videre i sådanne
udviklingsprojekter sammen med en
række store virksomheder og videns­
institutioner, bl.a. i forbindelse med
etableringen af Green Lab i Kåstrup
i Skive Kommune. (Mere om dette
projekt i næste nr. af GASENERGI). ◻