ergonomien

# 28
nyhedsbrev
November 2015
indhold
SDU sætter fokus på
fokus på ergonomien
1
bekæmp støjen
3
virtuelt arbejdsmiljø 4
sikkerhedskrav i
arbejdsklausuler
5
kursuskatalog
6
kursus i arbejds­
miljøøkonomi
6
konference:
seksuel chikane 7
farligt gods 7
spar ved rådgivning
8
nye ansigter i cowi
8
NY ADRESSE?
Vil du tilmelde, framelde eller rette
adresse, kan du klikke ind på:
www.cowi.dk/tryktenyhedsbreve
arbejdsmiljø
ergonomien
i brug af digitale arbejdsredskaber
Arbejdsredskaber bliver i øget omfang digitale. Det påvirker det ergonomiske
arbejdsmiljø. For at forebygge belastninger har Syddansk Universitet (SDU) i
samarbejde med COWI udarbejdet en vejledning til medarbejderne.
Vejledningen ”Digitalisering og ergonomi”
sætter fokus på anvendelsen af:
›› IPads/tablets/smartphones
›› Stationære pc-arbejdspladser
›› Bærbare computere
Vejledningen er målrettet de medarbejdere, som i deres daglige arbejde i vid
udstrækning anvender digitale arbejdsredskaber. Det drejer sig om medarbejdere, der arbejder med undervisning,
men også medarbejdere på kontorer, i
laboratorier og på forskning i felten vil
have gavn af vejledningen.
Nye muligheder
og udfordringer
”Det begyndte med, at en arbejdsmiljørepræsentant bragte emnet på banen,
efter at det blev teknisk muligt for vores
undervisere at rette eksamensopgaver
direkte på tablets og bærbare pc’er,”
fortæller arbejdsmiljøkonsulent Luise
Thuesen Christensen, SDU.
”Opgaveretning blev således en opgave,
der kunne løses hvor som helst og når
som helst, og vi tænkte, at det kunne give
udfordringer i både det ergonomiske og
psykiske arbejdsmiljø. Vi erkendte, at vi
Fortsættes næste side
# 28
nyhedsbrev
November 2015
arbejdsmiljø
Sådan
foregår en almindelig høreprøve:
Virksomheden skal
til­byde de medarbejdere,
der udsættes for en
støj­belastning over 80
dB(A), en høreprøve. Det
er frivilligt for den enkelte
medarbejder at tage
imod tilbuddet.
COWI udfører høreprøven på virksomheden
med et nyt og moderne
audiometer. Resultatet af
høreprøven gennemgås
med medarbejderen, og
medarbejderen modtager
en kopi af prøven.
Hvis der findes afvigelser
fra en normal høreprøve,
får medarbejderen
vej­­led­ning om eventuelle
yderligere undersøgelser.
Er der mistanke om
høreskade på grund af
arbejdet, er der krav om,
at dette anmeldes som
erhvervssygdom. Egen
læge kan eventuelt bistå
med det.
Fortsat fra forrige side
havde brug for opmærksomhed på området. Samtidig havde vi et ønske om at
styrke og nuancere AMOs rolle ved at give
inspiration i formidling og vejledning om
brugen af disse nye arbejdsredskaber.”
Praksisnære anbefalinger
Fysioterapeut Helle Potter, COWI fortæller: ”Vi har haft et forløb, hvor vi i tæt
samarbejde med medarbejdere fra SDU i
en gennemgående styregruppe og senere
også med repræsentanter i fokusgruppeinterviews først kortlagde de bærbare
digitale arbejdsredskabers udbredelse,
deres brug i praksis og de daglige
ergonomiske udfordringer. Dernæst
sammenholdt vi data med lovgivning og
nyeste viden om emnet. Slutteligt har vi
formuleret en række anbefalinger i forhold
til valg og brug af det enkelte digitale
arbejdsredskab.”
Afdelingsleder Merete Skov Habermann,
Arbejdsmiljøkontoret på SDU fortsætter:
”Det var vigtigt for os, at vi i hele processen holdt fokus på SDUs egen virkelighed
og oplevede udfordringer. Udviklingen
går rigtig stærkt, og der er ikke længere
lange overvejelser bag valg af elektronisk
værktøj, så anbefalingerne skal være
skarpe og nemme at tilgå for den enkelte
medarbejder. Samtidig forventer vi som
forskningsinstitution, at COWI indarbejder
den seneste viden på området.”
Når alle høreprøver er
gennemført, modtager
virksomheden en
samlet tilbagemelding
– uden personidentificerbare oplysninger.
Tilbagemeldingen
omfatter en generaliseret
opsamling af undersøgelsesresultaterne, eventuelt
med anbefalinger til
det videre arbejde med
reduktion af støjbelastningen.
Næste skridt
”Vi har fået en tydelig og nuanceret vejledning omkring de ergonomiske forhold og
brug af de bærbare digitale arbejdsredskaber, og selvom vejledningen giver forslag
til god arbejdsteknik og understøttende
hjælpemidler og indretning, bør man fortsat
gøre sig overvejelser omkring behovet for
netop de bærbare digitale arbejdsredskaber”, siger Luise Thuesen Christensen.
Helle Potter supplerer: ”Med de digitale
arbejdsredskabers muligheder følger
risikoen for overbelastning både fysisk og
psykisk. Måske øges risikoen for psykiske
gener endda, når man mindsker de
fysiske udfordringer?”
Med vejledningen i hånden får arbejdsmiljøgrupperne nu en rigtig god hjælp til at
tematisere de ergonomiske og psykiske
konsekvenser af et hidtil ufuldstændigt
beslutningsgrundlag, når medarbejderne
vælger digitale arbejdsredskaber.
”Fremadrettet overvejer vi, hvordan vi
vil synliggøre og problematisere disse
udfordringer i forhold til den overordnede
tilrettelæggelse af arbejdet,” slutter Merete
Habermann.
Lisbeth Torp Ernst
[email protected]
Helle N. Potter
[email protected]
Ved høj støjbelastning
skal virksomheden kortlægge støjen og tilbyde
medarbejderne en høre­
prøve. COWI hjælper
med det hele.
Hørelsen kan være svækket af mange
årsager. Nogle er medfødte, og nogle
kan opstå i forbindelse med forskellige
sygdomme. Alle mister lidt af hørelsen
med alderen.
Udsættelse for langvarig og kraftig støjbelastning er en af de hyppigste årsager til
høretab. Samtidig udsættelse for enkelte
organiske opløsningsmidler – f.eks. toluen
og styren – kan forstærke virkningen af
skadelig støj. Et støjbetinget høretab vil
primært vise sig som forringet evne til at
høre højfrekvente lyde.
3
Bekæmp
støjen
og undgå
høretab
Stadig et
alvorligt problem
Høretab pga. udsættelse for støj på
arbejdspladsen er ikke kun noget, der
fandtes på arbejdspladserne, dengang
der var mere tung og støjende industri.
Høretab på grund af støj er stadig en af
de mest almindelige erhvervssygdomme.
Støjbekendtgørelsen (Arbejdstilsynets
bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar 2006
”Beskyttelse mod udsættelse for støj i
forbindelse med arbejdet”) stiller en række
krav, når medarbejdere udsættes for støj.
Et krav er, at støjforholdene skal være inddraget i arbejdspladsvurderingen (APV).
Høreprøver ved
høj belastning
Et andet krav er, at en virksomhed skal
tilbyde sine ansatte en høreprøve (audiometri), hvis støjbelastningen er over 80
dB(A), eller der forekommer spidsværdier
over 135 dB(C). Støjbelastning er den
gennemsnitlige påvirkning over en 8
timers arbejdsdag.
COWI tilbyder
at udføre:
Hvis støjbelastningen er over 85 dB(A),
eller der forekommer spidsværdier
over 137 dB(C), skal medarbejderne
tilbydes en arbejdsmedicinsk høreprøve.
Undersøgelsen udføres af en læge eller
under en læges ansvar og om nødvendigt
af en specialist, f.eks. en speciallæge i
øresygdomme. Sådanne undersøgelser er
omfattet af bekendtgørelsen om arbejdsmedicinske undersøgelser, og kravene
heri skal opfyldes.
›› Støjkortlægninger, der dokumenterer støjforholdene i virksomheden
›› Almindelige høreprøver
›› Arbejdsmedicinske høreprøver.
Der er ikke angivet præcise intervaller for,
hvor ofte en høreprøve skal tilbydes, men
hvis der på en virksomhed vedvarende
er støjniveauer over 80 dB(A), anbefales
høreprøver gentaget hvert 2. eller 3. år.
Nyansatte bør tilbydes høretest straks
efter ansættelsen og igen efter et til to år.
Søren Jensen
[email protected]
www.at.dk
# 28
nyhedsbrev
November 2015
arbejdsmiljø
Det gode arbejdsmiljø
i virtuelle organisationer
Hvordan sikres trivsel og høj social
kapital i en virksomhed, hvor leder
og medarbejdere arbejder geografisk spredt? Det undersøger COWI
i et projekt sammen med SDU og
CBS.
Flere og flere virksomheder organiserer
sig, så ledere har deres medarbejdere
spredt ud over flere adresser. Mange
ledere oplever, at dette er en ekstra
udfordring i forhold til de udfordringer, en
leder i øvrigt har. Rammerne for at skabe
trivsel samt opbygge og vedligeholde
den sociale kapital virker begrænsede for
en leder på afstand – uformel snak ved
kaffemaskinen og synlig ledelse er svært
at praktisere.
Det er baggrunden for et forsknings- og
udviklingsprojekt, som COWI gennemfører
i samarbejde med SDU og CBS med
støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.
Projektet sætter fokus på det psykiske
arbejdsmiljø og den sociale kapital i
virksomheder, der er virtuelt organiserede,
og hvor en personaleleder derfor er
geografisk adskilt fra i al fald nogle de
medarbejder, som han/hun skal lede.
”Når det gælder om at udvikle et godt
psykisk arbejdsmiljø og en høj social kapital i et team, har gode indbyrdes relationer
en betydning,” siger Gitte Arnbjerg.
Vanskeligt, men ikke umuligt
”Dette gælder også i et virtuelt team, hvor
rammerne for at udvikle de gode relationer
er påvirket af de begrænsede muligheder
for fysiske møder. I projektet peger flere
ledere og medarbejdere på, at ét fysisk
møde om året er tilstrækkeligt til, at
relationer kan opretholdes. Dette gælder,
hvis dette møde indeholder en social del,
og der resten af året er fokus på relationsskabelse via teknologien,” pointerer Gitte
Arnbjerg.
Projektet viser, at selvom det er vanskeligt
for et team, der sjældent er fysisk sammen, at udvikle og vedligeholde en høj
social kapital og et godt psykisk arbejdsmiljø, så kan det lade sig gøre. Flere af de
teams, der indgår i projektet, har således
en score for social kapital, som ligger
højere end sammenlignelige teams, hvor
ledere og medarbejdere sidder sammen,
fortæller projektleder Gitte Arnbjerg, COWI.
Gode relationer er nøglen
En nøgle til et godt psykisk arbejdsmiljø
og en høj social kapital i et virtuelt team
er, at lederen er bevidst om sine ændrede
vilkår for at udøve ledelse, har fokus på
de ressourcer (teknologiske hjælpemidler,
virtuelle møder, medarbejderudvikling
etc.), han/hun har til rådighed, og er god
til at anvende disse.
Virtuel ledelse
og planlægning
I en virtuel organisation er det
tilfældige møde ved kaffe­
maskinen og den uformelle
snak på de virtuelle møder en
sjældenhed. Den virtuelle leder
skal derfor især have fokus på
planlægning af:
›› En-til-en samtaler
›› Medarbejderintroduktion
›› Teammøder
›› Samarbejde på tværs i
teamet
›› Videndeling
5
Sikkerhedskrav
i arbejdsklausuler
COWI udarbejder et værktøj til
offentlige bygherrer med konkrete
sikkerhedskrav, som kan indarbejdes som supplement i den
eksisterende arbejdsklausul.
Langt de fleste offentlige bygherrer skriver
arbejdsklausuler ind i udbud og kontrakter
for bygge- og anlægsarbejder for at modvirke social dumping. Arbejdsklausulerne
fokuserer på at sikre udenlandsk arbejdskraft ordentlige arbejdsforhold. Det sker
med henvisning til ILO-konvention nr. 94.
FAKTA
Bygge- og anlægsbranchen hører
til blandt de farligste i Danmark.
Branchen er blandt de fem med flest
arbejdsulykker. Modsat mange andre
brancher har ulykkesfrekvensen ikke
været faldende de sidste 30 år.
Den udenlandske arbejdskrafts
ulykkesrisiko er særlig høj. Hver
anden dødsulykke i byggeriet i
2012 ramte en udenlandsk bygningsarbejder.
Andet end løn
ILO-konventionen omhandler lønforhold,
arbejdstid og andre arbejdsvilkår. Typisk
er bygherrers primære fokus dog på
lønforhold, men undersøgelser og tal
fra Arbejdstilsynet viser, at der også er
behov for at sikre, at de sikkerhedsmæssige vilkår, som udenlandsk arbejdskraft
arbejder under, er i orden.
Det vil et nyt værktøj, som COWI er
ved at udarbejde til offentlige bygherrer
bidrage til. Værktøjet indeholder konkrete
sikkerhedskrav, som kan indarbejdes som
supplement i bygherrens eksisterende
arbejdsklausul. Desuden omfatter det
en vejledning til bygherren i brugen af
sikkerhedskrav.
Med værktøjet kan bygherrer anspore
entreprenører til at sikre, at bygge- og
anlægsarbejdet foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Værktøjet udvikles som led
i et forsknings- og udviklingsprojekt støttet
af Arbejdsmiljøforskningsfonden og står
frit til rådighed for alle.
Win-win-win situation
”En udvidet forståelse og anvendelse af
arbejdsklausulen til at sikre ordentlige
sikkerhedsmæssige forhold vil skabe en
win-win-win-situation,” siger Marchen
Vinding Petersen, som leder forskningsog udviklingsprojektet.
Hun fortsætter: ”Risikoen for arbejdsulykker blandt såvel den udenlandske
arbejdskraft som deres danske kollegaer
vil mindskes. Unfair konkurrence skabt
mellem entreprenører, der henholdsvis
overholder og ikke overholder dansk
arbejdsmiljølovgivning og gældende
sikkerhedsregler, modvirkes. Endelig
vil bygherrerne foregribe negativ presseomtale samt forsinkelser af arbejdet
grundet Arbejdstilsynets og/eller de faglige
organisationers indgriben ved sikkerhedsmæssige brud på reglerne.”
Marchen Vinding Petersen
[email protected]
# 28
nyhedsbrev
November 2015
arbejdsmiljø
Risiko for
inspiration og viden
COWIs kurser omfatter en række
spændende arbejdsmiljøemner, som
enhver med interesse for eget eller andres
arbejdsmiljø kan have glæde af.
Kursuskatalog
Kataloget over COWIs kurser i
arbejdsmiljø i 2016 er netop
udkommet.
Mulighed for tilpasning
Hun forklarer videre: ”Kurserne kan indgå
i arbejdsmiljøorganisationens tilbud om
årlig efteruddannelse, så gå ikke glip af
muligheden for
Vi var fra start af selv med til at be- inspiration til det
slutte, hvilken retning kurset skulle tage. gode arbejdsmiljø.”
”Vi lægger vægt
på, at deltagerne
får input om den
Vi kom med nogle ideer, og Lisbeth var
nyeste viden på
dygtig
til at få det struktureret, så vi fik det ”Ønsker I at have
området, praktiønskede udbytte. Det blev et rigtigt godt et kursus ’for jer
ske metoder og
kursus, som både jeg og vores medar- selv’, kan alle kurværktøjer til det
videre arbejde i
ser udbydes og
bejdere var meget tilfredse med.”
egen virksomhed
tilpasses til netop
Safety, Environment & Real Estate Manager
samt en masse
jeres dagligdag
Claus Lindorff Christensen, Schneider Electric Danmark
god sparring
og virkelighed.
og dialog med hinanden i samspil med
Kontakt os endelig for nærmere informaengagerede og inspirerende undervisere,”
tion om virksomhedstilpassede kurser,”
fortæller Lisbeth Torp Ernst, der er
opfordrer Lisbeth Torp Ernst.
ansvarlig for COWIs udbud af kurser om
arbejdsmiljø.
Lisbeth Torp Ernst
[email protected]
KURSU
SKALE
ARBEJ
D
OG SU SMILJØ, SIK NDER
NDHED
KERHED
2016
Lev op
til
suppleren reglerne om
obl
hjælp af de arbejdsm igatorisk og
iljøu
CO
tilpassede WIs åbne elle ddannelse ved
r virksom
kurser
heds-
Det kan rekvireres hos:
Marianne Kirchner,
tlf. 56 40 49 04,
[email protected],
som også tager imod
tilmeldinger mv.
www.cowi.dk/arbejdsmiljo
Kursus i
arbejds­miljø­­
økonomi
På seminaret vil Per Tybjerg Aldrich
gennem en blanding af oplæg, gruppeopgaver og dialog give deltagerne
indsigt i forskningen i arbejdsmiljøøkonomi og praktiske cases fra danske og
udenlandske virksomheder. Desuden
vil han præsentere praktiske værktøjer
og metoder, som kan anvendes til
arbejdsmiljø­økonomiske analyser.
ArbejdsmiljøAkademiet afholder
30. november 2015 et heldagsseminar i København med titlen
”Arbejdsmiljøøkonomi. Økonomiske
argumenter for interventioner på arbejdsmiljøområdet”.
Per Tybjerg Aldrich er senior projekt- og
markedsleder i COWI og har gennem de
seneste 10 år specialiseret sig i arbejdsmiljøets betydning for virksomheders
økonomi. Det er sket gennem forsknings-,
udviklings- og udredningsprojekter for
bl.a. Arbejdsmiljøforskningsfonden,
Arbejdsmiljørådet, LO, FOA og 3F samt
evaluerings- og rådgivningsopgaver for
private og offentlige virksomheder.
ArbejdsmiljøAkademiet er et partnerskab mellem brancheorganisationen
Arbejdsmiljørådgiverne og Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
www.bamr.dk
Per Tybjerg Aldrich
[email protected]
7
Konference om
seksuel chikane
på arbejdspladsen
Dilemmaer i forbindelse med seksuel chikane og gode råd til arbejdspladser, der vil arbejde med at forebygge seksuel chikane, er blandt
emnerne på Arbejdstilsynets konference om seksuel chikane.
Blandt oplægsholderne på konferencen er arbejdspsykolog Susie
Kjær, COWI. Hun vil bl.a. tale om, hvad seksuel chikane på arbejdspladsen er, og hvad det har af konsekvenser for de berørte. Det sker
bl.a. på baggrund af erfaringer og resultater fra det igangværende
forsknings- og udviklingsprojekt ”Seksuel chikane i omsorgsarbejde”,
som COWI og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gennemfører med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.
Susie Kjær
[email protected]
http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/
nyheder/nyheder-2015/nyheder/
konference-seksuel-chikane.aspx
Konferencen afholdes den 24. november 2015 på Hotel Scandic i
Vejle og henvender sig til virksomheder og arbejdsmiljøprofessionelle,
der ønsker at arbejde med at forebygge og håndtere seksuel chikane.
Det er gratis at deltage.
n sp or t a
a
f
Tr
1. januar i år trådte
nye regler om transport
af farligt gods ad vej i kraft.
Det betyder, at bl.a. at krav om
uddannelse af chauffører uden
ADR-bevis gælder fuldt ud
fra 30. juni i år.
Personer, som har opgaver i relation til
vejtransport af farligt gods, og som ikke
er chauffører med et ADR-bevis, skal
være særligt uddannede. Det fremgår af
kapitel 1.3 i Europæisk Konvention om
International Transport af Farligt Gods
ad Vej (ADR-konventionen), som gælder
fra 1. januar 2015. Der har været en
seks måneders overgangsperiode vedr.
transport i LQ (limited quantities), men
den er udløbet nu.
Personerne skal i et omfang, der svarer
til deres ansvarsområder og opgaver,
fa
r
uddannes i de krav, der
stilles til transport af sådant gods.
Disse personer kan være ansat hos
afsender, transportør, modtager, læsser,
pakker eller påfylder.
Uddannelsen skal være gennemført, før
de pågældende personer kan påtage sig
ansvaret for de nævnte opgaver.
COWI bistår virksomheder med at få
overblik over de nye regler og hvem,
der skal uddannes, lige som vi forestår
uddannelsen af de pågældende personer.
ligt gods
www.politi.dk
www.brs.dk
Helle Nørregaard Potter
[email protected]
Peter Toft
John Michael Jørgensen
Lene Kristensen
begyndte 1. september i COWI Lyngby,
hvorfra han arbejder med arbejdsmiljø- og
miljøkoordinering på infrastruktur- og byggeprojekter. Peter har 25 års erfaring inden
for arbejdsmiljø og miljø. Han kommer
fra BaneDanmark, hvor han har arbejdet
med arbejdsmiljø i Teknisk Drift og som
arbejdsmiljøkoordinator på signalprogrammet, og har tidligere været ansat i SAS.
kom til COWI Odense 1. juli. Herfra arbejder han med akustik- og støjopgaver på
baggrund af hans mere end 30 års erfaring
inden for feltet, bl.a. fra rådgiverbranchen.
Han har senest arbejdet i MidtConsult og
tidligere været ansat i bl.a. DONG, Rambøll
og Eurofins Miljø.
tiltrådte 1. februar en stilling som projektog markedschef med særligt ansvar for
HSE i olie og gas (extractive industries)
og energiproducerende virksomheder.
Hun kommer fra en stilling som senior
environmental specialist hos DONG
Energy E&P, hvor hun har været de
seneste 7 år. Før da var hun i rådgivningsbranchen, herunder 10 år i COWI
som arbejdsmiljøspecialist/seniorprojektleder. Lene er næstformand for Oil and
Gas Denmarks (OGD) miljøudvalg.
Helle Hermansen
Christian Kenneth Bull Nielsen
begyndte i COWI Lyngby 1. november.
Herfra skal han arbejde med miljøledelse
og eksternt miljø på store infrastrukturprojekter. Han er cand.scient. i marinebiologi
fra 2009 og kommer fra en stilling som
projektleder i BaneDanmark. Tidligere
har Christian arbejdet i Dansk Biologisk
Laboratorium, Naturstyrelsen og
A.P.Møller-Mærsk.
begyndte i COWI Aarhus 1. oktober. Herfra
arbejder hun med arbejdsmiljøkoordinering
på bygge- og anlægsprojekter. Helle er uddannet bygningskonstruktør i 1996 og har
mange års erfaring med arbejdsmiljø, miljø
og kvalitet i primært byggebranchen. Hun
har desuden arbejdet med ulykkesforebyggelse og ledelsessystemer. Hun kommer fra
en stilling som arbejdsmiljøkonsulent hos
NCC Construction og har tidligere arbejdet
hos MT Højgaard, Skanska og AI Gruppen.
ADRESSer
COWI Vejle
Havneparken 1
7100 Vejle
COWI Odense
Vestre Stationsvej 7
5000 Odense C.
Slå til nu og spar 50 %
COWI Aalborg
Visionsvej 53
på arbejdsmiljørådgivning
9000 Aalborg
Virksomheder i brancher,
hvor medarbejderne er
truet af nedslidning, kan
søge Arbejdstilsynet om at få
halvdelen af deres udgifter til
arbejdsmiljørådgivning refunderet. COWI bistår med at
søge og yder rådgivningen.
Jens Chr. Skous Vej 9
søge. Der kan søges op til 500.000
kr. pr. virksomhed (cvr-nummer).
fortæller seniormarkedsleder Helle
Potter, COWI.
Betingelsen for at få støtte
er – udover at virksomheden skal
tilhøre en nedslidningstruet branche
– at arbejdsmiljørådgivningen skal
sigte på at forbedre det psykiske
arbejdsmiljø, nedbringe antallet
af arbejdsulykker eller nedbringe
antallet af fysisk overbelastede
medarbejdere.
”Kontakt os for en uformel snak
om mulighederne for at anvende
puljen,” opfordrer hun. ”Men skynd
jer. Puljen er kun på 8,9 mio. kr. i
2015, og de bliver erfaringsmæssigt
hurtigt opbrugt.”
Arbejdstilsynet har en pulje, hvorfra
virksomheder inden for nedslidningstruede brancher kan søge om
50 % refusion af deres udgifter til
Gode erfaringer
arbejdsmiljørådgivning. Både of”Vi har gode erfaringer med at bistå
fentlige og private virksomheder kan virksomheder med at søge midler samt
gennemføre arbejds­miljørådgivningen,”
COWI Aarhus
8000 Aarhus C.
COWI Esbjerg
Stormgade 2
6700 Esbjerg
ADRESSe
Parallelvej 2
2800 Kgs. Lyngby
tlf.
Helle N. Potter
[email protected]
Gitte Arnbjerg
[email protected]
56 40 00 00
email
[email protected]
www
cowi.dk/arbejdsmiljoe
redaktion
Per Tybjerg Aldrich
e-mail
[email protected]
layout
Lone Jensen
oplag
www.at.dk
COWI Lyngby
2.500
1302 – november 2015. Fotos: Ebayinc, Dennis van Zuijlekom, NEC Corporation
of America, Afflictedmonkey, Scarlyt, Julia Freeman Wool, Scania Group
Nye ansigter i COWI