Forholds- og sikkerhedsregler for ”Vildmarkstur Sverige”, Åbenrå

Sønderborg 18-05-2015
Forholds- og sikkerhedsregler for ”Vildmarkstur Sverige”,
Åbenrå, Tønder og Sønderborg Ungdomsskole
Formål:
Følgende beskriver hvilke forholds- og sikkerhedsregler der er gældende for ”Vildmarkstur Sverige”, som
er et aktivitetstilbud udbudt af de 3 Ungdomsskoler i Åbenrå, Tønder og Sønderborg, til unge fra og med 7.
klassetrin og til og med 18 år.
Reference:
Forholds- og sikkerhedsregler er udarbejdet med reference til ”Bekendtgørelse om teknisk forskrift om
mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer”. Denne er udarbejdet af søfartsstyrelsen efter
bemyndigelse fra erhvervs- og vækstministeren med ikrafttrædelse september 2012.
Selvom turen foregår i Sverige, og altså ikke underlagt bekendtgørelsen, vælges det alligevel at udarbejde
og følge denne.
Udgangspunkt er bekendtgørelsens bilag 4:
1) identificerer sig selv som den overordnet ansvarlige for sejladsaktiviteterne
Undertegnede ungdomsskoleinspektører har det overordnede ansvar for at følgende sikkerhedsinstruks
følges.
Undertegnede turleder er ansvarlig for at instruksen følges under selve sejladsaktiviteten.
Overordnet leder: Stig Munk-Hansen Åbenrå Ungdomsskole Telefonnr.: 7376 7800
Overordnet leder: Erling Skatka Sdbg. Ungdomsskole Tlf. leder: 8872 6565/2790 6565
Overordnet leder: Mikkel Brander Tønder Ungdomsskole Tlf: 7492 8325
Ansv. turleder: Leif Nielsen Adresse: Ottemosevej 21, 6400 Sdbg. Tlf. turleder: 0045+50921640
Andre turledere : Dennis Visby, Frank Olesen, Trine Bladt, Mikkel Solberg Hell og Marianne Lykke
Pabst Fournaise
2) fastlægger hvilke sejladsaktiviteter, der er tale om
Kanosejlads i perioden: 28/6-3/7 2015
Hvem: Skoleelever fra 7.klassetrin til og med 18 år bosiddende i de 3 kommuner, og som har tilmeldt sig
holddannelsen ”Vildmarkstur Sverige”.
Hvor: Fegen sø, Svansjøen, Kalvsjøen, Lilleåen i Sverige
Desuden:
Vandaktiviteter i Mörrumelven
1
3) identificerer risici forbundet med sejladsaktiviteterne
Ved sejlads skal følgende risici særligt overvejes af turlederen og andre ledere på turen:
- Generelt.
Inden afgang observeres elevers evne til at håndtere en kano, samt trænes i redning kano-kano.
Sammensætning af kanogrupper udvælges af ledergruppen og sammensættes således at der minimum er ét
besætningsmedlem i hver kano, der har den fornødne evne til at håndtere kanoen.
- Sejladsforhold.
Strømfald vurderes ift. deltagers kyndighed i kano/kajak sejlads.
Vind og vandtemperatur vurderes ligeledes. Høje bølger og vindstyrker > 8 m/s undgås ved krydsning af
søer. Ruten tilrettelægges således at risiko minimeres.
- Kan de ombordværende svømme?
Ikke nødvendigvis – men al aktivitet i vandet foregår med redningsvest. Alle deltagere skal altid bære
godkendt redningsvest (ikke svømmevest) under sejlads og ved ophold i vand. Gælder også badning.
Vesten skal være godkendt af sikkerhedsstyrelsen og vælges således denne er beregnet til deltagers aktuelle
personvægt. De skal også være forsynet med fløjte.
For aktiviteten Fosspadling gælder at deltager skal kunne svømme 200 m.
- Har forældre/værger givet samtykke til sejladsen?
Skal skriftligt ved tilmelding have givet samtykke til aktiviteten
- Fosspadling
Eleverne, der deltager i aktiviteten ”fosspadling” kan kæntre og slå sig i fossene, som de skal forcere.
Fosspadling d. 3.juli 2015 på Mörrums-åen i Sverige udført og styret af Ursulas eventyr
v/Emese Balinth, mobilnr.: 0046 45450849.
4) træffer tekniske og operationelle forholdsregler, som effektivt imødegår risici
- Sejladsforhold.
Ruten vælges fortrinsvis til at foregå tæt på land således at evt. redning efter kæntring kan foregå op til
land.
- Kan de ombordværende håndtere en kano?
Under de indledende øvelser før sejlads vurderes elevers evne til at håndtere kanoen. Skønnes denne ikke
være tilstrækkelig, skal eleven instrueres yderligere, eller turleder vælger at flytte elev over i anden kano
med mere kyndige elever/ledere.
Fosspadling. Udover denne virksomheds sikkerhedsforanstaltninger tilføjer vi nogle selv, som bliver
beskrevet her i denne sikkerhedsinstruks:
- Deltagerne instrueres af 2 erfarne folk fra "Ursulas Eventyr" i aktivitetens risici, ligesom de får hjelm på,
og ligesom vi kræver redningsvest (Ursulas kræver kun svømmevest). De 2 instruktører sejler altid tæt
sammen med deltagerne.
2
5) sikrer, at fartøjet/fartøjerne er egnede og forsynet med den nødvendige
udrustning
- Kanoudstyr
Kanoerne er godkendte Inkas 3 pers. kanoer med en lasteevne på 400 kg. Min. 3 padler i hver båd, en
fangline og en fastgjort øse
- Havkajakker
Kajakkerne er havkajakker, der er ca. 5 m lange. Der er 1 pagaj og et skørt i hver kajak. Eleverne bruger
redningsvest. Elever skal indledningsvis instrueres af uddannet instruktør. Havkajaker anvendes normalt
ikke, men i tilfælde af at sådan en anvendes eller prøves, skal eleven kunne redde sig selv i tilfælde af
kæntring. Skal eftervises.
- Fosskajakker
Kajakkerne er fosskajakker, som er beregnet til aktiviteten, dvs. korte kraftige både med forhøjet og
forstærket cockpit. Der er en pagaj, hjelm, svømmevest og våddragt til hver deltager. Nem udgang af
kajakken.
6) sikrer, at besætningen er tilstrækkelig og kompetent
Turleder og andre lederes kompetence
- Turledere skal alle have opdateret 1.hjælpskursus. Minimum niveau ”mellem” på 12 timer.
Alle turledere har kursus og senest gennemgået genopfriskning kursus ikke senere end 2 år.
Dennis har 15 års erfaring på disse ture. Leif Nielsen har 8, Mikkel 4 år . Marianne F 2 år, Trine og Frank
har lignende erfaringer med andre akktiviteter
Elever:
- Deltagerne bliver inden afgang instrueret i kanosejlads, udfører kæntringsøvelser og sejler min. 2 både ud
sammen.
Dette gælder også når elever er i mindre grupper under fx fiskeri.
Her skal deltagerne forinden orientere ledere, følge lederes instruks om afstande osv, samt medbringe
mobiltelefon således at ledere kan tilkaldes.
7) beskriver de operationelle forholdsregler, som skal følges af besætning og
passagerer
Sejlads.
- Indtagelse af alkohol eller andre euforiserende stoffer tillades ikke under hele arrangementet.
- Elever skal følge instrukser fra ledere. Ligeledes fra lejede instruktører.
- Før hver afgang orienteres elever om dagens rute.
- Før hver afgang kontrolleres at elever har iført sig redningsveste korrekt.
- Elever er orienteret om ikke at sejle længere væk fra gruppen end 300m eller i hørevidde af fløjte fra
redningsvest.
- Turledere placerer sig henholdsvis forrest, midt og bagerst i gruppen under sejlads.
- For at forhindre at elever får hedeslag under sejlads, skal eleverne sørge for at indtage medbragt væske.
Desuden opfordres de til at bære hat når solen skinner.
- Efter hver sejlads afholdes der evaluering af dagens sejlads med eleverne.
3
8) sikrer, at alle kan reddes i tilfælde af ulykke
- Reduceret mulighed for, at assistance kan nå frem til ulykkesstedet.
Kald 112
Turlederne placerer i forvejen busser i nærheden af den planlagte rute til transport af en tilskadekommen
når ledergruppen skønner at skaden er af mindre grad således at vi selv kan transporte til nærmeste
sygehus.
Skønnes skaden værre vil ledergruppen tilkalde ambulance.
Adresse til nærmeste sygehus/skadestuer:
Ambulanssjukvården, Odengatan 3,314 34 Hyltebruk (26km fra Fegen)
Desuden observeres nærmeste adgangsveje og adresser i tilfælde af at assistance skal tilkaldes.
Turledere medbringer mobiltelefoner til tilkald af assistance.
- Forholdsregler som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevaret i
land og let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion. På Fegen opbevares liste i Fegen Kiosken
v/Magnus Birgersson 0046 346 613 66
Liste med elevdata forefindes, og opbevares af alle turledere
9) sikrer tilkald af assistance i ulykkestilfælde
Sikre mulighed for, at assistance kan nå frem til ulykkesstedet.
- Nærmeste adgangsveje fra landside til ruten/aktiviteten observeres på landkort i tilfælde af at assistance
skal tilkaldes
10) sikrer erfaringsopsamling med henblik på løbende forbedring af sikkerheden
Erfaringsopsamling i ansvarlig gruppe.
- Udføres dagligt mellem elever og ledere.
- Alle turledere og nærmeste ledere afholder evalueringsmøde efter rejsen er afholdt.
4