Referat

Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i
Bjerringbro.
Vi startede på Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg, hvor vi fik en introduktion af det nye biobooster system
og en grundig gennemgang af Søren Nøhr Bak fra Grundfos og Jonna fra Rødkærsbro Mejeri. Utroligt
spændende og godt introduceret. En stor tak herfor.
Derefter gik turen videre til Grundfos, hvor vi blev introduceret til Grundfos Centeret og præsentation af
Grundfos’ LEAN system. Herefter rundvisning på en af Grundfos’ fabrikker, hvor vi også fulgte LEAN
gangen. Igen et meget interessant besøg. Derefter tilbage til Grundfos Centeret og til generalforsamling.
Valg af dirigent:
Valget faldt på Martin Hassl.
Martin takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet, og gennemgik
dagsordenen.
Bestyrelsens beretning v. Formand Bjarke Dall Jørgensen:
Før generalforsamlingen starter, vil jeg traditionen tro mindes nogle af vores medlemmer, der er gået bort i
årets løb. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og udtrykke, et ære være deres minde.
Kreds Østjyllands virke det forgangne år.
Jeg vil forsøge at give en status på hvad der har rørt sig i kredsbestyrelsen og i landsforeningen generelt,
siden vi var samlet til generalforsamling sidste år, for ca. 12 måneder siden.
Og hvad er det for et mejeri år vi ser tilbage på. Jo, det er nogle helt centrale strukturelle ændringer,
storpolitiske spændinger og usikre eksportforhold som har præget de seneste 12 måneder.
1. Kina har været et strategisk vækstmarked for mange mejerivirksomheder, og at de ganske uventet
begyndte at drosle markant ned for importen af mejeriprodukter, er noget der har kunne mærkes rundt om i
mejeri-Danmark.
2. Derudover har vi været vidne til den magtkamp, der udspiller sig mellem Rusland, Ukraine og en del af de
andre store militære spillere i verden. Denne magtkamp har resulteret i at Rusland lukkede for alt import af
landbrugsprodukter, og det har kostet arbejdspladser i branchen og presset mejeriindustrien internationalt,
hvilket har resulteret i faldende mælkepriser.
3. Efter ca. 30 år med en fast regulering af mælkemængden i Europa blev det europæiske
mælkekvotesystem ophævet 1. april 2015. Ophøret har bevirket en stigning i den samlede mælkemængde i
Danmark, men stigningen har ikke været så markant som forventet. Det bliver spændende at følge
udviklingen i den kommende periode.
Kina, Rusland og et nyt frit marked påvirker alt sammen mælkeprisen, som har været meget svingende de
seneste 12 måneder. Dette sætter uden tvivl mange danske landmænd under et betydeligt økonomisk pres.
Vi, som mejeriindustri, står i en foranderlig verden hvor tingene ændrer sig hele tiden, og i meget
omskiftelige tider, som disse, er det vigtigt at vi holder fast i det stærke fælleskab det danske mejeribrug og
dets foreninger har opbygget igennem tiden.
Bestyrelsen har i årets løb bestået af:
Bjarke D. Jørgensen, Torben Jensen, Alex Salling, Michael Wadsager, Martin Hassl, Milter Krogh Jensen og
Steen Poulsen.
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor aktuelle emner har været diskuteret.
Medlemstallet for Kredsen er stort set det samme som sidste år.
2013
2014
Aktive medlemmer
109
101
Dobbeltmedlemmer
12
14
Passive medlemmer
4
4
Kontingent frie medlemmer
30
35
i alt
155
154
Mejerier/Mejeriselskab/Firmaer
6
11
Medlemstallet på landsplan er gået lidt frem i forhold til de foregående år.
2015
103
13
3
34
153
11
På landsplan er der:
2013
2014
2015
Aktive
509
538
553
+15
Dobbeltmedlemmer
43
45
45
0
Passive
22
17
14
-3
Kontingentfrie
169
178
170
-8
Studerende
10
19
+9
I alt
743
788
801
Mejerier/Mejeriselskab/Firmaer
53
53
0
En del af de ekstra medlemmer, der er kommet til i løbet af det forgangene år, kan skyldes nogle ændringer
Arla Foods lavede i forhold til at gå fra alders- til stillings-progressiv pension, og det blev dermed endnu
mere økonomisk attraktivt for nogle at være ansat under foreningens overenskomst, hvilket vi tror har
tiltrukket nogle nye medlemmer rundt om i landet.
Selv om det er glædeligt at der er kommet flere medlemmer på landsplan end tidligere er der altid plads til
flere. Så skulle nogen af jer have en kollega, eller en bekendt der kunne være potentielt medlem i
foreningen, så giv besked til bestyrelsen eller til sekretariatet, så vil vi sørge for en henvendelse til personen.
I forhold til medlemsinformation og rekruttering har vi fra bestyrelsens side forsøgt noget nyt i år. Med
opbakning fra sekretariatet besøgte et par af bestyrelsesmedlemmerne Brabrand mejeri for at fortælle om
foreningen, og de fordele vi ser ved et medlemskab. Der var desværre en del afbud på dagen, men vi
fornemmede at de få der deltog havde en god oplevelse ud af det. Det væltede ikke ind med nye
medlemmer efter besøget, men vi vurderede faktisk at synligheden overfor nuværende medlemmer også var
arbejdet værd. Vi vil overveje, om vi i bestyrelsen skal arbejde mere i denne slags informationsbesøg i
fremtiden.
Ledighed:
De sidste tal jeg har set, er en ledighed på 1,3%, hvilket omregnet til fuldtidsledige svare til ca. 7 ledige i hele
landet.
Mærkedage:
I år har vi vist opmærksomhed i form af vin-gaver til i alt 13 medlemmer:
Titel
Navn
Alder
Fhv. direktør
Arne Jørgensen
90
Fhv. sekretær
S. Thorup Nielsen
90
Fhv. afdelingsleder
Aa. Chr. Jensen
90
Kvalitetschef
H.N. Nielsen
85
Produktionschef
Eigil Grøndahl Lyster
85
Fhv. driftsleder
Knud Sørensen
80
Pakkeriforvalter
Aa. Lisberg Jensen
80
Fhv. mejerileder
Leif Andersen Kirkegaard
70
Fhv. mejerileder
Hans Hellerup-Nielsen
70
Fhv. mejeribestyrer
Kurt Vinther Gregersen
70
Fhv. kontaktleder
Sv. Kr. Andersen
70
Innovation Manager
Sven Ålborg
65
Afdelingsleder
Milter Krogh Jensen
60
Aktiviteter:
I år har vi i Kredsen specifikt inviteret til 2 arrangementer, hvor det ene arrangement er generalforsamlingen i
dag og det andet var forårsfesten i Ringkøbing. Generelt har vi mærket en hvis form for mætning i udbuddet
af sociale og faglige arrangementer, så vi forsøger hele tiden at finde den rigtig balance i tingene.
Forårsfesten blev aflyst på grund af meget få tilmeldinger. Festudvalget er i tænkeboks, for at afgøre den
videre skæbne for Forårsfesten.
I hovedforeningen er der også arbejdet rigtig meget med at få et optimalt samarbejde med blandt andet
Mejeriingeniør Foreningen og Dansk Mejeriteknisk Selskab (DMS), og i dag er der en lang række
arrangementer, der arrangeres på tværs af foreningerne, så vi på den måde sikrer deltagerantallet bedst
muligt.
Der har det seneste år været afholdt Mejeriforskningens dag (Ca. 200 deltagere), Mejeribrugets dag (Ca.
300 deltagere), International Food Contest (8.300 besøgende), Dinner Event (940 deltagere), Mejeribrugets
leverandørdag (120 deltagere) og en række DMS seminarer.
Derudover har der været afholdt en succesfuld studietur til Norditalien, 2 kredsudstillinger og meget mere.
Alt i alt et, efter bestyrelsens mening, godt og bredt udvalg af både sociale og faglige tilbud.
Delegeret møde:
I oktober sidste år blev der afholdt delegeret møde, endnu engang på Hotel Opus i Horsens. Vi syntes det
var et godt møde med efterfølgende hyggeligt samvær. Næste delegeret møde er den 3. og 4. oktober i år,
hvor der er Fyns kredsen der står for planlægningen.
Ud af vores aktive og dobbelt medlemmer skal vi i dag, vælge 20 medlemmer (udover formanden og
kredsrepræsentanten) til deltage i årets delegeret møde i oktober måned, men det kommer vi tilbage til.
Temadag for kredsbestyrelserne
Kredsbestyrelsen har deltaget i Temadag for Kredsbestyrelsesmedlemmer, der i år blev afholdt på Holstebro
Smørmejeri i marts måned. På dagsordnen var der blandt andet:
Mejerifolk uden Grænser
Foreningens sundhedsordning
Overenskomstansættelse og de fordele der knytter sig til en sådan.
Medlemsundersøgelsen
Overenskomstforhandlinger 2015
Ny medlemsbrochure
Denne temadag gik under titlen ”Put and Take” og det var ikke fordi der skulle fiskes, men fordi der blev delt
en masse viden og holdninger, hvilket er det primære formål med disse temadage. Det var en dag med
mange gode diskussioner på tværs af kredsene og med mange gode inputs til hovedbestyrelsen.
Mejerifolk Uden Grænser
Efter et par års tilløb og forarbejde er ”Mejerifolk Uden Grænser” nu etableret og en realitet i et fællesskab
mellem FMF, DMF og DMS. Formålet er at dele mejerifaglig ekspertviden med mindrebemidlede
mælkeproducenter i andre verdensdele (med fokus på udviklings- og tredjeverdenslande) og hjælpe dem
med gennemførsel af økonomisk bæredygtige udviklingsprojekter.
Lige nu er strategi, målgruppe, geografiske indsatsområder samt ramme for medlemskab under
udarbejdelse. De 3 foreninger (FMF, DMF og DMS) har alle bidraget til at skabe det økonomiske fundament
for etableringen, men ”Mejerifolk Uden Grænser” skal drives økonomisk selvstændigt herfra. Økonomien vil
blive drevet af at søge støtte i fonde osv., men også med støtte fra os medlemmer. Man kan allerede nu
støtte dette initiativ ved at melde sig som støttemedlem eller aktivt medlem (www.mefug.dk). Der skal lyde
en opfordring til at så mange som muligt større dette initiativ.
En deltidsstilling som projektleder for etablering og drift af organisationen er opslået i øjeblikket.
Tanken er at man som aktivt medlem i ”Mejerifolk Uden Grænser” kan bidrage på mange forskellige måder:
Ved at rejse ud på researchopgaver, projektopgaver, tilsyn osv.
eller bidrage med projektplanlægning, beregninger, procesteknologiske løsninger og lignende
eller søge fondsmidler, sponsorater m.m.
Første opgave bliver en researchopgave omkring etablering af et andelsdrevet mejeri i Mongoliet, et projekt
som laves i samarbejde med Arkitekter Uden Grænser. (Læs evt. mere i mælkeritidende nr. 8, 2015)
Nordisk mejerikongres
Der har været afholdt nordisk mejerikongres siden 1921, hvor mejerifaglig viden deles på tværs af de
nordiske lande, men det har i den seneste tid været svært at finde de fornødne ressourcer og kræfter i nogle
lande til at afholde kongressen.
Det har fået de 9 bagvedliggende nordiske mejerifaglige foreninger til i fællesskab at skabe en ny fælles
platform for kongressen. Det er besluttet at Mælkeritidende skal virker som fast sekretariat for de nordiske
kongresser og kræfterne, samt knowhow omkring de praktiske forhold, vil dermed blive samlet ét sted.
Vi tror i bestyrelsen er dette er en rigtig god beslutning og ser frem til at følge det fremadrettede arbejde.
Den næste kongres vil blive afholdt i Danmark i 2017
Uddannelse
Mejeriforeningen har afholdt et møde på Hotel Opus i november måned omkring de 3 mejeriuddannelser.
Der var en række tilkendegivelser om styrken og nødvendigheden af uddannelser på flere niveauer indenfor
mejeriområdet, men der var ingen konkret resultater af mødet.
Mejerist–uddannelsen:
Her ønskes det, at opretholde antallet af udlærte mejerister på årsbasis, hvilket betyder et optag på ca. 100
nye elever om året.
Mejeriingeniøruddannelsen
Det er branchens mål at der skal uddannes 25 højt kvalificerede mejeriingeniører årligt.
I 2014 og 2015 har henholdsvis 23 og 27 studerende valgt at tage mejeripraktik, hvilket er en forudsætning
for at kunne blive mejeriingeniør. Det ser derfor ud til at det store stykke arbejde der er udført af
Industrigruppen bag mejeriingeniøruddannelsen begynder at bære frugt.
Mejeriteknolog-uddannelsen:
Status på optag på mejeriteknolog-uddannelsen siger, at der er 11 studerende som er startet i år (9 startede
sidste år). Der arbejdes videre med om teknolog-uddannelsen på den ene eller den anden måde kan danne
mere direkte bro mellem mejerist- og mejeriingeniøruddannelserne end den gør i dag.
Medlemsundersøgelse:
Der blev i starten af 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt foreningens medlemmerne. 195
medlemmer svarede på undersøgelsen, tak for det. Resultatet af undersøgelsen var at der var:
55 % Entusiastiske og loyale medlemmer.
29 % Tilfredse medlemmer
14 % Kritiske medlemmer
2 % ved ikke
Der er en generel god tilfredshed og en god loyalitet blandt medlemmerne, men også en række punkter som
skal bearbejdes og optimeres for at forbedre tilfredsheden blandt de kritiske og neutrale medlemmer. Der
skal blandt andet arbejdes med generel information omkring de ydelser som foreningen tilbyder, da en del
medlemmer ikke kender disse ydelser.
Der er på baggrund af undersøgelsen lavet en aktivitetsliste, som gennemføres primært i løbet af 2015.
Aktiviteterne er inddelt inden for områderne:
”Kommunikation og synlighed”
”Mælkeritidende ”
”Aktiviteter”.
(Læs mere evt. om undersøgelsen i mælkeritidende nr. 24, 2014)
Fremtid (Stort og småt):
Overenskomstforhandlinger 2015
Varmepumpe til Mejeristhuset
Der arbejdes på at få mere juridisk informationsmateriale tilgængeligt på hjemmesiden
Fremtidige arrangementer:
Et par vigtige datoer:
03/10/2015: Delegeret møde, Hotel Opus Horsens
08/10/2015: DMS: Pulver-seminar, Hotel Legoland Billund
03/11/2015: Dinner Event, MCH Herning
03/11/2015: International Food Contest, MCH Messecenter Herning
Foreningens hylder/Tilbud:
Der er i hovedforeningen lavet en oversigt over de ydelser og tilbud som et medlemskab giver adgang til. De
fleste af jer kender flere af fordelene men for en god ordens skyld løber jeg det lige hurtigt i gennem:
Strakshylden: Mælkeritidende, Danish Dairy & Food Industry, Ugenyt pr. mail, LinkedIn gruppe,
Forbrugsforeningskort, Kredsaktiviteter, Lavt kontingent, Rådgivning og advokatbistand.
Tilkøb: Mejeriliv (ulykkesforsikring og sundhedsordning), Mejeribrugets Årbog, Mejeristhuset (feriehus).
Udviklingshylden (faglighed og netværk): Kredsudstillinger, International Food Contest
(Landsmejeriudstillingen), Studietur, Gå-hjem-møder, Kredsarrangementer, Fagligt netværk,
Efteruddannelse, Konferencer og kongresser, Fondsmidler, Mejerifaglige bøger
Krisehylden (hjælp og rådgivning): Juridisk bistand og advokatbistand, Sekretariatsrådgivning,
Socialrådgiverhjælp, Arbejdsskadeordning.
Der ydes f.eks. hjælp vedr. kontraktgennemgang, hjælp ved afskedigelse, arbejde i udlandet, drøftelser om
løn og lønudvikling m.m.
Overenskomsthylden: Overenskomst for ledere m.fl. , Sundhedsordning, pensionsordning inkl. gruppeliv,
ulykkesforsikring, kritisk sygdom og invaliditetsdækning, A-kasse-samarbejde med FTF-A
Afsluttende bemærkninger:
Jeg vil afslutte denne beretningen med en enkelt bekymring eller opfordring kan vi kalde det. Og det er i
forhold til at sikre fremtidige medlemmer af foreningen. I kreds Østjylland er der kun 6-7 % af medlemmerne
der er under 40 år gamle! Det er vigtigt at vi får nogle af de yngre med i foreningen også. Alle der har været
aktiv i foreningen i nogle år, ved hvad det kan give at være en del af dette fællesskab, men man opdager det
først, hvis man bliver inviteret indenfor. Derfor vil jeg bare opfordre til at I også husker at kigge jer om efter
de nye på jobbet og introducer dem til foreningen, hvis det er relevant. På forhånd tak.
Jeg vil selvfølgelig også gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i årets
løb.
Tak for ordet.
Bjarke Damsgaard Jørgensen
Regnskab:
Alex Salling gennemgik det omdelte regnskab.
Til dette var der intet at bemærke og regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag:
Ingen.
Valg af medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant:
Torben Jensen
Genvalgt
Alex Salling
Genvalgt
Steen Poulsen
Genvalgt
Jan Viskum Jensen
Valgt som suppleant
Valg af revisor:
Rita Hornsleth
Genvalgt
Valg af delegerede:
Torben Jensen
Novadan
Michael Wadsager
DDGF
Steen Poulsen
Drøsbro Mejeri
Milter Krogh Jensen
Arla Foods
Peter Feldthaus
Tetra Pak
Birger Bruun
Tetra Pak
Ole Enggaard Kristensen
Tetra Pak
Bent I. Hansen
Arla Foods
Per Zakarias Sørensen
Scanflavour A/S
Henrik Kæmpe
Tican
Stefan Schjøtt
Mammen
Peter Bitsch
Arla Foods
Anders Godtfred-Rasmussen Selvstændig
Jan Bruno
Foodsafe
Jens Anneberg
Anneberg Consult
Eigil A. Pedersen
Bactoforce
Naja Kausing
Arla Foods
Morten Christiansen
Them
Jan Viskum
Arla Foods
Glenn Madsen
Ecolab
Suppleanter (i nævnte rækkefølge):
Jørgen Friis Virklund
Arla Foods
Rita Hornsleth
Arla Foods
Villy Jensen
GEA
Jan Laursen
Them
Afslutningsvis gav det en god debat omkring valg af suppleanter og enden af det hele blev, at vi her i
referatet vil gøre opmærksom på, at de personer som melder afbud til generalforsamlingen, men stadig
ønsker at deltage i delegeretmøde, vil blive skrevet på listen over deltagere før der bliver spurgt om der er
andre forslag.
Fremover vil vi i indkaldelsen bede medlemmerne tage stilling til om de ønsker at deltage i delegeret møde,
såfremt man ikke kommer til generalforsamlingen.
Eventuelt:
Elever/Kold College. Vi fik en god debat omkring situationen p.t. på Kold College og de udfordringer det
medfører.
Bent I. Hansen kommenterede at såfremt vi ønsker at fastholde skolen som et uddannelsessted for både
mejeristelever og til efteruddannelse, er vi nødt til at støtte op omkring skolen og præge vores kursister og
elever.
Alex Salling: Vi må på ingen måder slække på vores krav omkring uddannelsen.
Der blev spurgt til arbejdet omkring hvervning af nye medlemmer og hvordan det arbejde foregår rundt
omkring. Dette gav også en god debat omkring virksomheder som også kan være målgruppe.
Eigil havde det sidste ord med godt gået Bjarke. God fyldestgørende beretning samt god visualisering.
Flere nye medlemmer til foreningen bør være noget vi alle forpligter os til at skaffe.
Vi afsluttede med en stor tak til Grundfos, som var vært ved dette arrangement med skønne omgivelser og
en god middag.
Michael Wadsager