Hent - Danmarks Kordegneforening

KORDEGNENES BLAD
6
JULI 2015
2
KORDEGNENES BLAD | NR. 6 JULI 2015
Kordegnenes blad
Nr. 6 2015, 89. årgang
Kordegneforeningens kontor
Sekretær Krista Grane Larsen
Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle
Telefontid: mandag-fredag 10-13, torsdag 10-15
Tlf. 7584 1119
[email protected] – www.kordegn.dk
Juridisk konsulent
Bettina Ulstrup
Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle
Telefontid: tirsdag og torsdag 10-12
Tlf. 2440 1820
[email protected]
Bestyrelsen
Henrik Kristoffersen
Tlf.: 2820 6006. [email protected]
Henrik Højen
Tlf.: 2169 7305.
[email protected]
Alex Harttung
Tlf.: 5120 0517.
[email protected]
Ejnar Kudsk
Tlf.: 6146 8304.
[email protected]
Lise Mejlholm
Tlf.: 4731 3025.
[email protected]
Birgitte Skrostrup Olesen
Tlf.: 2443 2892.
[email protected]
Jennie Schlüter
Tlf.: 8642 2921.
[email protected]
Gunna Sørensen
Tlf.: 3675 1508.
[email protected]
Redaktion
Jennie Schlüter, [email protected] (ansv.)
Krista Grane Larsen, [email protected]
Alex Harttung, [email protected]
Lise Mejlholm, [email protected]
Korrektur
Mette Holmelund / Lone Kristensen
Ekspedition
Danmarks Kordegneforening
Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle
Tlf. 7584 1119
[email protected]
Giro 100-4336
Alle henvendelser vedr. abonnement, bladets
forsendelse og annoncer sker til ekspeditionen.
Annoncer, i Word-format, skal være kontoret i
hænde senest den 15. i måneden.
Bladet udkommer ikke i januar og august
Tryk
WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus
Tlf. 8627 5499 – [email protected]
Bladet er trykt på papir, der lever op til kriterierne
for svanemærket papir
ISSN: 0902-994X
Indhold
Formandens orientering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mærkedage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Redaktørens Hjørne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Glæd dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Referat af bestyrelsesmøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tillidsrepræsentanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TR-valg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Stillingsannoncer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15
Bagsiden om forsiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Artiklerne udtrykker nødvendigvis
ikke bestyrelsens holdning.
Forsidefoto: Glasmosaik fra Grindsted Kirke
KORDEGNENES BLAD | NR. 6 JULI 2015
3
Formandens orientering
juni 2015
Af Henrik Kristoffersen
Konstituering: Bestyrelsen var samlet til
møde i midten af maj måned. Det var vores
første samlede møde, hvor pladserne i de enkelte udvalg skulle fordeles, og fremtidige
mødedatoer osv. skulle fastsættes. Alt i alt
havde vi et par rigtig gode og konstruktive
dage. Nu er holdet sat og vi skal i gang med
gøremål i de enkelte udvalg. Visionsarbejdet som blev omtalt på Landskurset er noget
af det første vi skal have igangsat. Til mødet
med kredsformænd i september, skulle de
første visioner gerne igangsættes.
Vi forsøger hele tiden at opdatere foreningens hjemmeside, så I kan se referat mv. fra
diverse møder og udvalg som vi arbejder i.
Ser I noget som undrer eller glæder jer, så tøv
ikke med at sende en mail til bestyrelsen. Vi
ønsker som sagt før dialogen med jer.
Møde i Kirkeministeriet: Forhandlingsudvalget skal her i midten af juni til møde i Kirkeministeriet, så vi kan få igangsat arbejdet
vedr. definitionen af hvornår en overenskomstansat kordegn skal indplaceres i henholdsvis løngruppe 1 eller løngruppe 2. Det
færdige resultat vil efter vores opfattelse bidrage til, at den enkelte nyansatte kordegn
hurtigere vil kunne indplaceres i den korrekte løngruppe.
Endvidere har forhandlingsudvalget anmodet om et møde med Kirkeministeriet
vedr. kordegnens fremtidige funktioner i forbindelse med personregistreringsopgaverne. Digitaliseringsbølgen medfører at vi finder det nødvendigt at få klare retningslinjer
for hvilke tilsyns-, kontrol og handlingsfunktioner der skal løses af den enkelte kordegn, i
forbindelse med registreringsopgaven.
Endvidere vil forhandlingsudvalget gerne
drøfte med Kirkeministeriet, hvad vi gør ved
den, efter vores opfattelse, mangelfulde uddannelse. Vi er ikke begejstret for uddannelsen vedr. regnskabsfunktionen. Vi er vidende om at flere og flere må kaste håndklædet
i ringen i forhold til regnskabsførerfunktionen ved den enkelte kirke. Vi er også vidende om, at det skyldes at uddannelsen som udbydes i øjeblikket er tilrettelagt således at en
forudgående viden inden for regnskabsområdet er en nødvendighed.
Regnskabsfunktionen er én af vore kerneopgaver som vi ønsker at fastholde i stillingen ved den enkelte kirke. Det er vigtigt for os
i bestyrelsen, at de ansatte er uddannet til opgaven. Derfor vil vi, efter afholdt møde med
Kirkeministeriet, arbejde med tiltag som
gør, at grundviden bliver etableret hos den
enkelte.
Årsmøde i Landsforening af menighedsråd:
Jeg deltog om fredagen i årsmødet. På mødet
var der en meget spændende debat om fremtidens folkekirke, specielt set i lyset af betænkning 1544.
Kirkeråd eller ej, Betænkning 1544 er
”skudt” til hjørne. Men som det også blev
sagt på mødet, forventes betænkningen at
komme ud af hjørnet og sparket ind på midten af banen igen.
>>
4
KORDEGNENES BLAD | NR. 6 JULI 2015
Hvordan skal vi forholde os til tanken om
kirkeråd, for og imod?
Et af diskussionsemnerne i forbindelse
med betænkning 1544 er, om menighedsrådet mister deres indflydelse. Vil økonomi og
arbejdsgiveransvar bliver lagt i hænderne på
et kirkeråd?
Min holdning er, at ansvaret for den enkelte kirke, inkl. økonomi og ansættelsesforhold skal blive i de enkelte menighedsråd.
Hvis ikke ville et menighedsråd som ønsker
at kordegnen fx. skal lave hjemmesiden,
skulle spørge andre myndigheder til råds om
økonomi, tidsnormering osv. Jeg tror menighedsrådets og dermed også sognets indflydelse på kirken vil forsvinde og ja, engagementet ved den enkelte kirke, vil falde til et
minimum. Men alt i alt en meget spændende debat som vi i kordegneforeningen vil følge og deltage aktivt i.
Til sidst vil jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig og varm sommer. Nyd ferien med familie
og venner, slap af, glem arbejdet lidt. Så kan
du komme tilbage på arbejdspladsen med
fornyet energi og engagement!
Mærkedage – juli
Torben Bækgaard-Salling, Høje Taastrup, fylder 50 år 4. juli
Københavns Vestegns Kreds ønsker hjertelig tillykke
Karin Nyrup Granlie, Aarhus Domsogn, fyldte 60 år 7. juni
Jette Kristiansen, Dronningborg, fyldte 60 år 22. juni
Lise Kaarsholm, fyldte 60 år 26. juni
Inge-Bente Haiberg, Odder, fylder 60 år, 21. juli
Tenna Harlund Gamborg, Skovby og Galten, fylder 50 år 27. juli
Midtjysk Kreds ønsker hjertelig tillykke
KORDEGNENES BLAD | NR. 6 JULI 2015
5
Redaktørens hjørne juli 2015
Så kom sommeren …
Af Jennie Schlüter
I skrivende stund er der kun godt 3 uger til,
at jeg pakker mine kufferter og tager på 14
dages bilferie til Italien. To uger med afslapning, familiehygge og god mad. Jeg glæder
mig. Ikke mindst fordi jeg synes den seneste
tid, efter foreningens generalforsamling har
været ret hektisk. Arbejdet hjemme i sognet
kører sin vante gang, men rent bestyrelsesmæssigt synes jeg der har været mange ting.
Som det fremgår af formandens orientering
og referatet fra det seneste bestyrelsesmøde
er bestyrelsen nu konstitueret og formandsposterne for de forskellige udvalg er besat.
Som det fremgår af Gunnas referat fik jeg formandsposten for foreningens uddannelsesudvalg. Derudover er jeg fortsat med i informationsudvalget – ikke som formand, men
som menigt medlem.
Inden årets generalforsamling havde jeg
gjort mig nogle tanker om, hvilke områder
jeg kunne tænke mig at beskæftige mig med
i de kommende to år. Alligevel gik jeg i tænkeboks i tiden inden bestyrelsens konstituerende møde. Jeg følte jeg var nødt il at tænke
og føle ordentligt efter. Jeg er meget godt tilfreds med den endelige konstituering.
Allerede ved det konstituerende møde
blev diverse kalendere fundet frem for at finde datoer for udvalgenes første møde. Der var
en klar holdning til, at det var vigtigt at komme i gang med udvalgsarbejdet inden sommerferien.
Informationsudvalget mødtes i Vejle den 9.
juni. På dagsordenen var bl.a. gennemgang
af hjemmeside, planlægning af efterårets
blade samt arbejdsfordelingen i udvalget –
skulle der f.eks. være en fordeling af ansvaret
med hjemmesiden og bladet.
Som formand for uddannelsesudvalget var
jeg i starten af juni til endnu et møde i Ministeriets Brancheudvalg, hvor også repræsentanter fra AMU deltog. På dette møde skulle
der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af materiale til kursusforløbet ”Kirkefunktionærens møde med sorg og krise”
og en styregruppe til projekt ”Uddannelsesambassadører”. Til begge grupper var det et
ønske at en repræsentant fra Kordegneforeningen deltog. Da jeg i forvejen er med i en
styregruppe for projektet ”Kompetenceudvikling i faglige teams” kan jeg nok se hvad
jeg skal få tiden til at gå med i efteråret. At
skulle være ansvarlig for foreningens hjemmeside og være redaktør for bladet oveni var
noget mere end jeg synes jeg kunne overskue.
For at lette mig i mit arbejde besluttede informationsudvalget at opdele ansvar for blad
og hjemmeside. Jeg fortsætter med at være
redaktør på Kordegnenes Blad – assisteret af
Lise. Alex og Krista vil i fællesskab sørge for
opdatering og vedligehold af hjemmesiden.
Foreningens hjemmeside har haft sin nuværende opdeling de sidste 2 år og udvalget
er af den opfattelse, at det er blevet tid til at
få lavet en opdatering af indhold samt at få
opbygget en mere logisk og nem opbygning.
Udvalget går i gang med arbejdet efter sommerferien og har på nuværende tidspunkt lavet en aftale med vores udbyder Churchdesk
om en ”konsultation”, som vil finde sted i
slutningen af august.
For mit vedkommende er der ikke flere bestyrelses- og udvalgsmøder før til august. Så jeg
glæder mig til en måneds tid med sol, hygge og mulighed for at få ladet batterierne op
igen.
God sommer!!
KIRKENS FORUM
DANMARKS FAGMESSE FOR KIRKEN
NING
”DM” I GRi AseptNemDbeÆr afKholdes der en
m
På Kirkens Foru
rbindelse med
grandækning i fo
i
e
nc
re
ur
nk
ko
stor
årdene. Landets
ateriel til kirkeg
m
af
n
ge
in
ill
st
ud
fredagen og
til at stille op om
s
re
te
vi
in
e
er
grav
ing. Vi stiller
den for grandækn
in
te
ds
be
t
de
vise
iver med tilmelrådighed. Det bl
til
er
ed
st
av
gr
20
.
mølle princippet
ding efter først til
25. - 26. SE
PTEMBER 2
015
I MESSE
C, FREDER
IC IA
ANG
G R AT I ST RAE MDOGD FO R U D R E G IS T R E R IN G
på
re g is tr e ri n g
e
n
li
n
o
te
k
- D ir e
s fo ru m .d k
w w w.k ir k e n
G R AT IS E N
SE MERE PÅ WWW.KIRKENSFORUM.DK
KORDEGNENES BLAD | NR. 6 JULI 2015
7
Glæd dig!
”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!”
Af Jytte Meyer Madsen, Syd- og sønderjysk Kreds
Det var det ord, jeg fik med mig ved min konfirmation for snart 50 år siden. Dengang
tænkte jeg ikke så meget over det; men på det
seneste har netop de ord fået stor betydning
for mig.
Efter et vellykket højskoleophold, under
overskriften: Glædens øjeblikke, skrev en af
vore trofaste kirkegængere, Else, for et par
år siden en artikel til kirkebladet. Den handlede bl.a. om en ny ”sovemedicin”, som hun
havde fået med hjem fra højskolen. Hvis Else
ikke kunne falde i søvn, talte hun ikke længere får, nu talte hun dagens glædelige øjeblikke og positive oplevelser. Hun opfordrede
læseren til at gå på opdagelse efter glædens
øjeblikke. Til at se livet, som den gave det er
og til at pakke gaven ud. Når først man fokuserer på det positive, opdager man, hvor meget, der er at glæde sig over. Kloge ord og et
godt råd fra en positiv og livsglad kvinde.
To år senere skrev Else igen til kirkebladet. Da var hendes situation en hel anden.
Hun var uhelbredeligt syg af kræft og kunne
ikke længere leve det aktive liv, som hun elskede. Men hun insisterede på, at holde fast
i det positive, på fortsat at finde ting, at glæde sig over, som f.eks. at hun ikke fik bivirkninger af kemokuren. Det gav Elses budskab
meget mere tyngde, at hun også kunne bruge
det i tunge tider.
Omtrent samtidig med Elses anden arti-
kel tog mit liv en pludselig og uventet drejning med død og alvorlig sygdom i nærmeste familie og med svigt fra mennesker, som
jeg holdt af. Jeg besluttede mig for at følge Elses råd, om hver dag at finde tre til fire ting
at glæde mig over. Det fjernede ikke mit mismod, min frustration og min vrede, men det
hjalp til, at jeg ikke druknede i negativitet.
Også jeg kunne glæde mig over mennesker,
der ville mig det godt, over søde sms’er fra
børnene og over at have et meningsfyldt job
og gode kolleger.
Jeg tror ikke, at man behøver at være ramt
af livskrise eller sygdom for at få gavn af Elses gode råd. Det kan bruges, f. eks. efter en
helt almindelig arbejdsdag på kontoret, hvor
man ikke synes, man fik nået noget af det,
man havde planlagt, fordi man hele tiden
blev afbrudt. Så er det man skal tænke på,
om der alligevel ikke var noget positivt ved
dagen? Hvad var det man nåede i stedet? Så
man et glimt af taknemmelighed i øjnene på
en borger, man havde hjulpet? Gjorde man
tilværelsen lettere for en af kollegerne?
Derfor lyder min opfordring til jer: Glæd
jer! Der er masser at glæde sig over og glæde
sig til. Lige nu glæder jeg mig til ferien, hvor
jeg skal sidde i sommerhuset og spise søde
fynske kirsebær og lære Mathias på 4 år at
spytte om kap med kirsebærstenene. Glædelig sommer!
Kære Leder i første linje
Få styrket dine lederkompetencer NU – med kompetencegivende lederuddannelser på AMU, Akademi og Diplom.
Er du leder i første linje? Det vil sige leder af medarbejdere (ikke leder af ledere) og ansat på en statslig arbejdsplads – inden for LC/CO10’s og OAO’s område?
Så bør du gribe denne chance.
Du har nu en hel unik mulighed for, at lære endnu mere om ledelse, styrke og
forny din viden og ikke mindst sætte spot på en kontinuerlig udvikling af din
egen praksis.
Du vil tillige blive en del af et spændende netværk og møde ledere fra andre
statslige arbejdspladser.
Tilbuddet gælder:
· Den Grundlæggende Lederuddannelse, AMU (13 dage)
· 1 grundmodul på Akademiniveau (8-10 dage) og
· 1 grundmodul på Diplomniveau (4-5 dage)
Alle handler de om LEDELSE, men tager afsæt på forskellig vis – bl.a. hensyn til
hvilken grunduddannelse du har, din ledelsesmæssige erfaring samt øvrig efteruddannelse.
I centrum for alle uddannelser er den tætte praksiskobling. I dialog med dig og
din nærmeste leder finder vi frem til hvor du får størst udbytte af at deltage.
Indsatsen er målrettet førstelinjeledere på OAO’s, LC’s og CO10’s områder.
Vi glæder os til se dig.
Med venlig hilsen
Ledelsesakademiet Lillebælt og Kompetencesekretariaet
OBS! Der er allerede betalt for din deltagelse på et af modulerne
via overenskomstmidler fra Kompetencesekretariatet.
Lad dig inspirere og se hvordan du tilmelder dig på
www.bedstpraksisledelse.dk
Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) – 13 undervisningsdage
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Kort om forløbet
Den Grundlæggende Lederuddannelse er et fokuseret og praksisnært lærings- og træningsforløb på 13 dage opdelt på 5
fag over ca. 3 måneder.
Medarbejderinvolvering
Modul 2
Ledelse og samarbejde
Modul 1
Den 7. sep. 15
Den 8. sep. 15
Den 9. sep. 15
Den 28. sep. 15
Den 29. sep. 15
Den 30. sep. 15
Situationsbestemt
ledelse
Modul 3
Den 19. okt. 15
Den 20. okt. 15
Ledelse af forandringsprocesser
Modul 4
Den 2. nov. 15
Den 3. nov. 15
Den 4. nov. 15
Selvledelse i offentlig
forvaltning
Modul 5
Den 30. nov. 15
Den 1. dec. 15
Afholdelsessted: LedelsesAkademiet Lillebælt, Rugårdsvej 286, Odense
Uddannelsen er sammensat af AMU-fag. I forløbet tager vi bl.a. udgangspunkt i de praksisnære udfordringer og
særlige forudsætninger, der er for ledelse i staten. Særligt med fokus på den praksisnære ledelse, når der skal arbejdes
med ressource- og driftsstyring, resultatskabelse, forandringer, medarbejderinvolvering og motivering. Der er ingen
eksamen.
Formål
Formålet er at udvikle dine faglige og personlige lederkompetencer, samt skærpe din opmærksomhed på lederskabets
forskellige discipliner, så du føler dig rustet til de ledelsesmæssige opgaver du skal løse nu og i fremtiden. Vi inddrager
derfor problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra din organisation for at give stof til refleksion og for at forankre
læring og udvikling i egen praksis.
Udbytte
Du får en solid ”værktøjskasse”, som du kan anvende i din daglige ledelse. Vi har særlig fokus på styrkelse af dine
ledelsesmæssige kerneopgaver, prioriteringsredskaber samt håndtering af ledelses- og samarbejdsproblem-stillinger.
Derudover får du indsigt i at lede forandringer samt at inddrage medarbejderne i forandrings- og innovationsprocesser.
Du vil endvidere få mulighed for at opbygge netværk på tværs af den statslige sektor.
Struktur / indhold
Ledelse og Samarbejde:
Medarbejderinvolvering i ledelse:
AMU-mål: 47753 - Antal dage: 3
Tema: Lederstile, Lederroller
ƒ Konstruktive dialoger mellem leder/medarbejdere
ƒ Håndtering af Ledelses- og samarbejdsproblemer
ƒ Udvikling af egne kommunikationsevner/ færdigheder i
relation til professionelle samtaler
AMU-mål: 47750 - Antal dage: 3
Tema: Udviklingsprocesser, effektivitet kompetenceudvikling,
motivation
ƒ Forståelse for egen lederrolle, - stil og adfærd
ƒ Ledelse, der fremmer medarbejdernes motivation,
effektivitet og tilfredshed
ƒ Ledelse af medarbejdere; Synlig ledelse, Sætte mål og
retning, Rollemodel
Situationsbestemt ledelse:
Ledelse af forandringsprocesser:
AMU-mål: 47755 - Antal dage: 2
Tema: Anvendelse af situationsbestemt ledelse
ƒ Motivation og vækst hos medarbejderne
ƒ Prioritering af til eget ledelsesarbejde
ƒ Delegering af ansvar, opgaver og kompetencer
ƒ Optimering af medarbejderens ressourcer og viden
AMU-mål: 43572 - Antal dage: 3
Tema: Afdække, gennemføre dynamiske Forandringsprocesser
ƒ Viden om forandringsprocesser
ƒ Viden om modstand og frustrationsreaktioner
ƒ Forandringsværktøjer/innovation
ƒ Lederen som sparringspartner i forandringsprocessen
Selvledelse i offentlig forvaltning:
AMU-mål: 45373 - Antal dage: 2
Tema: Omsætte organisationens strategier og mål til egen
hverdagspraksis
ƒ Ledelse af dig selv – frisættende ledelse
ƒ Sætte mål og rammer for egen ledelse
ƒ Udarbejdelse af egne handleplaner
ƒ Kan og skal krav i den daglige ledelse
OBS! Egenbetaling for forplejning.
KOMPETENCEGIVENDE LEDERUDDANNELSE TIL STATSLIGE FØRSTELINJE LEDERE I 2015
10
KORDEGNENES BLAD | NR. 6 JULI 2015
Referat af bestyrelsesmøde
den 18.-19. maj 2015
Af Gunna Sørensen
Konstituering af bestyrelsen
Næstformand og kasserer blev Henrik Højen.
Formand for udvalg blev som følger:
Forhandlingsudvalg: Henrik Kristoffersen
TR-udvalg: Bettina Ulstrup
Lønudvalg: Ejnar Kudsk
Uddannelsesudvalg: Jennie Schlüter
Landskursusudvalg: Henrik Højen
Informationsudvalg: Alex Harttung
Arbejdsmiljøudvalg: Gunna Sørensen
IT-udvalg: Alex Harttung
Valg- og vedtægtsudvalg: Gunna Sørensen
Øvrige udvalgsmedlemmer og postfordeling ses på vores hjemmeside under foreningen – bestyrelsen – konstituering.
blandt deltagerne. Landskursets udvalg laver
en endelig evaluering. Senere skal der være
møde med Kirkeministeriet vedr. deres del af
landskurset.
Input til landskursusudvalget fra Gunna;
workshop for ledere eller et forum hvor ledere kan mødes og udveksle erfaringer.
Flere input på mail til landskursusudvalget.
Festaften arrangeres og planlægges af
kredsene.
Fastsættelse af mødedatoer: Møder for det
næste år fremgår på foreningens hjemmeside, under foreningen – bestyrelsen – møder.
Hvervning af medlemmer: Der præsenteres
en velkomstfolder på kredsformandsmøde i
september.
Henrik H, Birgitte og Krista udarbejder
vejledning til kredsformændene vedr. velkomstbrev fra kreds mv. Velkomstbrev fra
foreningens sekretariat redigeres/ tilpasses
samtidig.
Saldobalance: Taget til efterretning med et
foreløbigt fint resultat. Kvartalsrapporter
kan ses på foreningens hjemmeside.
Kontingentsats for flexjob: Løntimer på lønsedlen er afgørende for hvor meget der skal
betales i kontingent.
Aktuelle emner: Ipad eller Surface stilles til
rådighed for bestyrelsesmedlemmer, Alex og
Ejnar køber ny Surface.
Der oprettes mailadresser med kordegn.
dk til Ejnar, Alex og Birgitte.
Henrik Kristoffersen skriver er stykke om
generalforsamlingen til formandens hjørne.
Ekstraordinært tilskud til kredsene: Bestyrelsen indstiller, at kredsen må komme med
en konkret ansøgning, hvorefter bestyrelsen
tager stilling til, om der kan gives tilskud.
Landskurset 2015: Foreløbig evaluering af
kurset, der var god stemning og engagement
Deltagelse i Kirkens Forum: Bettina og Krista deltog i 2014 og fik gode kontakter til
medlemmer, menighedsråd og øvrige samarbejdspartnere. Beslutning at foreningen
deltager igen 2015.
KORDEGNENES BLAD | NR. 6 JULI 2015
11
Formandens orientering: Steffen Brunés åbningstale blev ridset op af Henrik K. og der
blev kommenteret på tankerne om hvordan
civilregistrering bliver i fremtiden. Der afholdes i den nærmeste fremtid møde med Kirkeministeriet om kordegnens rolle i forbindelse med registrering.
TR-udvalg: Kursusdag til efteråret om seniorordninger.
TR-valg: Ejnar skriver ud til kredsene, om
regler, frister og antal der skal vælges.
TR-udvalget: Visionen om synliggørelse
af de gode historier i bladet og på hjemmesiden.
Stifter: Henrik K. undersøger via Ulrik fra
CO10, om der er udarbejdet en liste med indgivne sager vedr. stillingsopslag.
Bladet: Også her tages visioner op, der udarbejdes udkast til pressepolitik. Alle mødereferater lægges fremover ud på hjemmesiden.
Kredsene ønskes mere aktivt at ajourføre deres aktiviteter på hjemmesiden.
Det undersøges hos WERKs hvad det vil
koste at trykke på svanemærket papir.
FTF: Åbent møde den 26. maj hvor Bettina,
Gunna og Lise deltog vedr. en ny hovedorganisation, hvor de små organisationer også
kan være med. Samarbejde mellem FTF og
LO.
Udvalg og repræsentationer: Henrik K. og
Henrik H. arbejder på bilag sammen med Richard Ammitzbøll om, hvilke personaleadministrative opgaver der afgør, om man hører til i løngruppe 1 eller 2.
Visionerne, kan ses på hjemmesiden, tages op på kommende dagsordner.
Der kommer oplæg omkring honorering
af mentorer, samt oplæg til beskrivelse af
kerneopgaver i en kordegnestilling fra forhandlingsudvalget til næste bestyrelsesmøde.
Der følges op på spørgsmålet om gensidig vikarforpligtigelse. Oplæg kommer fra
kredsformændene.
Uddannelsesudvalget: Jennie skal til møde i
brancheudvalget, hvor man vil drøfte nye uddannelser i AMU-regi.
Landskursusudvalget: Holder møde den 15.
juni, hvor evaluering drøftes og planlægning
af næste års landskursus igangsættes.
Arbejdsmiljøudvalget: Afholder møde den 9.
juni.
Punkter til orientering: Ref. fra IT styregruppen ligger på Folkekirkens IT. Næste møde i
It-styregruppen er 20. oktober.
Næste bestyrelsesmøde: 10. august i Vejle.
12
KORDEGNENES BLAD | NR. 6 JULI 2015
Tillidsrepræsentanter
Danmarks Kordegneforening
Fyns Stift
Birgitte Salin Hansen, Dyrup Sogn, Odense
[email protected]
6617 1105
Haderslev Stift
Alex Harttung, Christians Sogn, Sønderborg
[email protected]
7589 1099
Ribe Stift
Ejnar Kudsk, Grindsted Sogn, Billund
[email protected]
7650 2594
Helsingør Stift
Gunna Sørensen, Risbjerg Sogn, Hvidovre
Søren Munkholm, Vestervang Sogn, Helsingør
Ole Steenberg, Grøndalslund Sogn, Rødovre
Karen Henriksen, Ordrup Sogn, Gentofte
Sidse Ewald, Ishøj Sogn, Ishøj
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
3675 1508
4921 0684
3670 7400
3963 6505
4354 7300
København Stift
Kim Lykkegaard, Flintholm Sogn, Frederiksberg
Minna Stenhøj Maltesen, Blågård Sogn, København
Torben Gamst Jensen, Husumvold Sogn, København
Sandra Burrett, Kastrup Sogn, Tårnby
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
3537 1865
3535 9823
3860 9040
3250 0972
Lolland Falster Stift
Karina Olsen, Nykøbing F. Sogn, Guldborgsund
[email protected]
2163 6130
43583410
Roskilde Stift
Gertrud Kursch, Antvorskov Sogn, Slagelse
[email protected]
5850 5480
Viborg Stift
Anne Grethe Lund, Ikast Sogn, Ikast
Minna Nygaard Pedersen Viborg Domsogn, Viborg
[email protected]
[email protected]
9715 1296
8725 5255
Aalborg Stift
Jørgen Steen, Skagen Sogn, Frederikshavn
Birgitte Skrostrup Olesen, Vejgård Sogn, Aalborg
Helle Holst Haugaard, Nr. Tranders Sogn, Aalborg
[email protected]
[email protected]
[email protected]
9844 2644
2443 2892
9815 7205
Aarhus Stift
Hanne Vinholt Kristensen Skanderborg Sogn
Lis Henning, Thorsager/Bregnet Sogne, Rønde
Richard Ammitzbøll, Enghøj Sogn, Randers
[email protected]
[email protected]
[email protected]
8652 0212
8637 0580
8642 5020
KORDEGNENES BLAD | NR. 6 JULI 2015
13
TR-valg
Af Gunna Sørensen og Ole Steenberg
Der er brug for dig….
I oktober er der valg af tillidsrepræsentanter.
Har du lyst til at hjælpe dine kolleger, så er
der brug for dig.
Vi mangler tillidsrepræsentanter i hele
landet, hvilket betyder, at de tillidsrepræsentanter der er nu, dækker et større geografisk
område end normalt. Naturligvis gør vi det
gerne, men det ville være fint om der var flere at trække på.
Hvad er det så at være tillidsrepræsentant?
Når en kollega ringer kan det være store og
små spørgsmål, og det er så tillidsrepræsentantens opgave at lytte, vejlede og rådgive. Vi
er sparringspartnere og fortrolige, hvis der
opstår situationer undervejs i arbejdsforløbet, og vi har tavshedspligt.
Vi skal som tillidsrepræsentanter ikke
stå stejle over for arbejdsgiverne, men derimod sørge for at de menneskelige ressourcer
bringes i højsædet og finde gode og hensigtsmæssige løsninger.
Der stilles mange krav til medarbejdere i
dag om fleksibilitet, omstillinger, brug af ny
teknologi og større kompetencer. Alt sammen noget hvor vore kolleger har brug for
støtte og opmuntring for at klare hverdagen.
Men vi skal også prøve at definere arbejdsgivernes krav i situationen og så arbejde for
et kompromis. Det er vores vigtigste opgave
som tillidsrepræsentanter.
Tid
Tidsforbruget varierer. Nogle gange kan det
klares med et par telefonsamtaler, men det
hænder, at det bliver nødvendigt at tage ud til
kollegaen for at mødes med ledelsen.
Vi har gode netværk; erfa-grupper, hvor vi
kan sparre indbyrdes, og så har vi Bettina Ulstrup, Kordegneforeningens juridiske konsulent, der altid er behjælpelig både med råd
og eventuel overtagelse af sagen, hvis der er
behov for det.
Man står aldrig alene med en sag.
Vigtigt
Der afholdes kurser og seminarer undervejs.
Nærmere om valgregler vil være at finde
på foreningens hjemmeside.
Man er tillidsmand for alle kordegne ansat på tjenestemands- eller overenskomstmæssige vilkår.
Bemærk, at der altså ikke kræves medlemskab af Danmarks Kordegneforening for at
modtage hjælp.
Næste funktionsperiode begynder 1. januar 2016.
Kandidatforslag anmeldes til kredsformanden i kandidatens område.
Før dit ønske om at være tillidsrepræsentant sendes ind, så få dit menighedsråds accept.
Brug sommeren til at summe i, og vi vil
glæde os til at få dig som tillidsrepræsentant.
KORDEGNENES BLAD | NR. 6 JULI 2015
Kordegn ved Aaby og Vedsted Kirker i Jammerbugt Provsti
Da vores kordegn gennem 16 år har valgt at gå på
efterløn, opslås en stilling som kordegn uden kirketjeneste ved Aaby Sogn i Aabybro og Vedsted Sogn
i Birkelse.
Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2015.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Kordegnen skal varetage følgende opgaver:
· personregistrering og øvrig betjening af sognets
beboere i kirkekontorets åbningstider
· regnskabsførerfunktion med ansvar for og udarbejdelse af budget og regnskab og opfølgning herpå
· personaleadministration, herunder lønadministration
· kontoradministration, herunder kalenderstyring
· sekretærfunktion for menighedsråd og præster –
herunder være behjælpelig med afklaring af lovstof
og regler i forbindelse med menighedsrådets
arbejde
· referent og sekretær ved menighedsrådsmøder
Aaby og Vedsted sogne er aktive sogne, hvor der foregår rigtig meget. Konfirmander, minikonfirmander,
kor, kirkelegestue, babysalmesang, formiddagskaffe,
kristendomskursus, spaghettigudstjenester, sogneaftener og samarbejde med skoler og børnehaver.
Aaby har ca. 6.000 indbyggere. Der er ansat 1 1/2
præst, en organist, en kirketjener, en kirkesanger, en
sognemedhjælper og en deltidskordegn. På kirkegården er ansat en kirkegårdsleder og 3 gartnere og gartneriarbejdere.
Vedsted sogn har ca. 1.270 indbyggere. Der er ansat
1 præst, en organist, en kirkesanger, en graver og to
gravermedhjælpere.
Vi forventer, at du:
· er uddannet kordegn eller er villig til at gennemføre uddannelsen
· har erfaring med regnskab
· er fleksibel og ansvarsbevidst
· kan arbejde selvstændigt
· er imødekommende overfor alle som kommer på
kirkekontoret
· behersker IT
· vil indgå i det nuværende samarbejde med alle
medarbejdere, præster og menighedsråd, hvor
man hjælper hinanden på tværs af faggrænser
· kan bevare overblikket i en travl og uforudsigelig
hverdag
· er interesseret i det folkekirkelige liv
Der er pligt til at gøre tjeneste andre steder i provstiet
i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet
indgår/har indgået med andre menighedsråd herom.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten
mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes
Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer
med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende
protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.
folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til
at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse
med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen efter forhandling mellem Ministeriet og de forhandlingsberettigede parter.
Det er en forudsætning for ansættelsen, at en ansøger,
der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn,
og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører fem ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Herudover skal
de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres
inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.
Stillingen er i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på
267.830,54 kr. – 354.875,59 kr. for en fuldtidsstilling
(aktuelt niveau). Fikspunktet er 281.224 kr. (aktuelt niveau). Hertil ydes et årligt rådighedstillæg på for tiden
31.776,09 kr. for en fuldtidsstilling (aktuelt niveau).
Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for
rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomsten § 3, stk.1 mellem menighedsråd og Danmarks Kordegneforening.
Der må forventes en prøvetid på 3 måneder.
Der vil blive indhentet børneattest.
Vil du vide mere, kan du kontakte:
Menighedsrådsformand Karl-Andy Larsen tlf. 3085
6433 eller [email protected]
Kordegn Ulla Bojesen tlf. 9824 4100 eller [email protected]
Er du interesseret, så send din ansøgning pr. mail til
[email protected]
Ansøgningsfrist: 15. juli 2015 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted: Fredag
den 17. juli 2015 fra kl. 13.00.
edige stillinger · ledige stillinger · ledige stillinger · ledige still
edige stillinger · ledige stillinger · ledige stillinger · ledige still
14
15
Kordegn ved Herning Kirkekontor
Da en af vore dygtige kordegne har ønsket at gå
på pension, bliver der en kordegnestilling ledig
pr. 1. november 2015. Vi har et fælles kordegnekontor for de fire bysogne (Fredens, Hedeager,
Herning og Sct. Johannes sogne) i Herning by.
På kirkekontoret er der ansat 2 fuldtidskordegne. Kirkekontoret er beliggende ved Herning
Kirke, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning.
Kerneopgaverne for kordegnene er:
· Personregistrering for de 4 bysogne samt 5
mindre sogne i Herning Søndre provsti
· Regnskab og budget for de 4 bysogne i Herning
· Betjening af kirkekontoret
· Gensidig afløsning under ferie og fridage
· Lønadministration
· Kalenderadministration
Vi søger en engageret, fleksibel og ansvarbevidst person med følgende egenskaber:
· Uddannelse og erfaring med personregistrering
· Uddannelse og erfaring indenfor regnskab
og løn
· Gode IT-kompetencer og gerne kendskab til
Brandsofts systemer
· Stor ordenssans med evne til at overholde
deadlines
· I stand til at holde fokus på den enkelte opgave, også når der er travlhed
· Udadvendt, imødekommende og vant til at
arbejde med kunde- eller borgerbetjening
· Kan arbejde selvstændigt og selv tage beslutninger
· Løsningsorienteret og loyal
· Lyst og evner til at indgå i konstruktiv dialog
og nært samarbejde med dygtige kollegaer,
præster, menighedsråd samt andre parter i
sognene
· Villig til at deltage i nødvendig uddannelse
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/
har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom. Der er ikke knyttet kirketjeneste til
stillingen.
Stillingen er på 37 timer ugentligt. Ansættelse
sker på overenskomstvilkår i henhold til CO10fællesoverenskomsten, organisationsaftale og
tilhørende protokollat. Se mere på www.folkekirkenspersonale.dk
Stillingen er placeret i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på 267.830,54 kr. – 354.875,59 kr.
(nutidskroner) for en fuldtidsstilling. Udgangspunktet er en begyndelsesløn på 281.224,00 kr.
(nutidskroner) for en fuldtidsstilling.
Nuværende tjenestemandsansatte kordegne
har ret til at fortsætte som tjenestemænd.
Det er en forudsætning for ansættelse, at en
ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn eller kordegneassistent med
tjenestemands- eller overenskomstansættelses
vilkår, og som ikke allerede har gennemført
kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers
grundlæggende uddannelse inden 2 år efter
ansættelsen. Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2
år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.
Menighedsrådet kan oplyse at der bliver indhentet referencer – herunder børneattest. Der
er 3 måneders prøvetid.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved
henvendelse til kordegn Laila Nielsen, Herning
Kirkekontor tlf. 97 122338 eller kontaktperson
Maurits Dirdal tlf. 97 212190.
Se stillingsbeskrivelse på www.herningkirke.dk
Ansøgningen med relevante bilag stiles til ”Det
fælles kordegneudvalg” og sendes til Herning
Kirkekontor, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning eller elektronisk til mail: [email protected]
Ansøgningsfrist 17. august 2015 kl. 12.00.
Ansættelsesamtaler forventes at finde sted uge
35.
dige stillinger · ledige stillinger · ledige stillinger · ledige still
dige stillinger · ledige stillinger · ledige stillinger · ledige still
KORDEGNENES BLAD | NR. 6 JULI 2015
bagsiden om forsiden
Afsender: Danmarks Kordegneforening, Worsaaesgade 10 st., 7100 Vejle
Glasmosaikker
i Grindsted Kirke
I koret i Grindsted kirke er de to vinduer udsmykket med
glasmosaikker udført af Knud Lollesgård og skænket til
kirken ved 50-års jubilæet i 1973.
Mosaikkernes motiv er ”Livets træ” og ”Skibet”.