Nicolai R. Eriksen - Skriftlig dansk med netadgang Hf

FIP: Skriftlig dansk
med netadgang
Nicolai Rekve Eriksen, 27. oktober 2015. Aarhus
Programpunkter
Genrerne og opgaverne – hvordan ser de ud?
Hvad er nyt? Hvad er uændret?
Udfordringerne
Eksempler på kursistbesvarelser
Forslag til arbejdet med de enkelte opgavetyper
https://www.dropbox.com/s/sx1rruyc7rkrflo/1.%20Blok%20p%C3%A5%20bistand.mp4?dl=0
Hvad er nyt?
Filmanalyse på skrift
Elektronisk analyse- og perspektivmateriale
Metatekst til introducerende artikel
Netadgang
… udfordringerne
”Hvor går grænsen mellem dansk og mediefag,
når billedmaterialet skal analyseres?”
Hvordan søger man konstruktivt på nettet?
Henvisningspraksis? Elektronisk materiale og
kilder fra nettet?
Metateksten til introducerende artikel
Hvad er ikke ændret?
o Afspejler besvarelsen formidlings-, genre- og
læserbevidsthed?
o Besvares hele den stillede opgave?
o Er sproget klart og uden meningsforstyrrende fejl?
o Er der struktur i besvarelsen – herunder overgange?
o Er besvarelsen båret af en vinkel/idé ->
sammenhæng?
o Anvendes der relevant danskfaglig terminologi? –
især i analyserende og diskuterende artikel
Analyse + karakteristik: DEL - HELHED
Ned i teksten -> begrebsliggørelse -> effekt/hensigt (’at hæve sig’)
(…) For det første fortæller hun, hvor lettet hun er for at være alene og kunne
gøre, hvad der passer hende uden ham, for det andet fokuserer hun kun på, hvad
han ville synes og sige om lige netop det, hun foretager sig. ”Jeg nyder, at kunne
skrue op for min dårlige musiksmag, som han ville have sagt” (linje 23 s. 5) og
”Dåsemad ville aldrig været gået an, da vi var sammen, men nu nyder jeg, at livet
kan være så let” (linje 82 s. 6) fortæller hun blandt andet. Denne konstante
fokus på hans dårlige side og hendes gode velværd viser jo bare, at der i
virkeligheden er noget helt galt med fortælleren, som altså fremstår som ganske
upålidelig. I virkeligheden er alt det hun fortæller tydelige tegn på, at hun slet
ikke er glad og lettet for bruddet, men stik modsat.
”Hvor går grænsen mellem dansk og mediefag,
når billedmaterialet skal analyseres?”
Faren: 'atomistisk show-off' og formalistiske
blindgyder
Blik for både virkemidler og effekt/hensigt -> det
narrative og det stilistiske niveau
Formidling – at skrive filmen frem for den
udenforstående læser
Eksempel 2 (s. 3
af 4): Blodets
bånd
Eksempel 1 (s. 3 af 4): Blok på bistand
Forslag til arbejdet med den skriftlige
filmanalyse
 Klare læringsmål
 Klare anvisninger og rammer; gerne benspænd
 Klart udmeldte fokuspunkter for vurdering / respons
Udfordringer ved at bruge nettet i den
diskuterende og den introducerende artikel:
- ukritisk opremsning af synspunkter – show-off
- præsentation + citater – formelle krav
- søgeord og -strategier: Hvordan finder man
kvalificeret materiale på nettet?
- elevernes rolle i diskussionen -> hvordan taler
de med deres egen stemme i diskussionen uden
at blive overdøvet af stemmerne fra nettet?
Søgestrategier - tre overordnede fokuspunkter:
1)
2)
3)
4)
5)
Informerende >< debatterende kilder
At hæve sig over kilderne (‘X siger…’ -> ‘Vi skal
her især hæfte os ved X’s udsagn…
At kontekstualisere kilderne
Forforståelse
Søgning / sondering
Udvælgelse
Strukturering
Skrivning
Søgestrategier – et eksempel:
1)Brug 2 minutter på at
brainstorme/tænkeskrive:
a. Hvad ved jeg om emnet?
b. Hvad mener jeg selv om emnet?
Undskyldningskultur
2)Brug 10 minutter på at danne dig et
overblik: Søg direkte på emneordene:
undskyldningskultur og krænkelseskultur
a. Google
b. Infomedia - http://skoda.emu.dk/ (kræver
unilogin)
c. Gå ind på artiklens kommentartråd og dan
dig et overblik over pro et contra – find 1-3
spidsformuleringer (hvis der er noget, der kan
bruges)
Del og stjæl
Skim 3-5 artikler, få ideer og overvej, om der er
nogle af synspunkterne/vinklerne i dem, du
kan bruge.
Sæt velegnede links ind i det fælles googledokument. Skriv forfatter + titel og notér, om
der er tale om informerende eller debatterende
artikler.
3)Brug 3-5 minutter på at hæve dig over
problemstillingen:
Formulér diskussionsemnet som et spørgsmål, fx
Hvor udbredt er undskyldnings-/krænkelseskulturen?
(kender du/har du fundet andre eksempler, der er
relevante i denne sammenhæng?)
Er undskyldningskultur godt eller skidt? (pro et contra:
hvad er godt, hvad er skidt?)
Går Irmareklamen over grænsen? (hvad mener du selv?
Hvad mener andre?)
4) Lav en struktur med fem hovedafsnit
(’kasser’), notér hvilke kilder, du vil inddrage
Opsamling på redegørelse og karakteristik: her skal du helt kort hæve dig over
tekst og emne og gøre klar til diskussionen (dan bro mellem afsnittene)
Rids emnet op med brug af eksempler: vis din læser, at der også er andre
eksempler på undskyldningskultur; her skal du bruge din viden og informerende
artikler fra nettet (1-3 eksempler)
Pro et contra – på den ene side… på den anden side: vis din læser forskellige
reaktioner og synspunkter på Irmas reklame og på emnet i almindelighed; her skal
du bruge debatterende artikler fra nettet (mindst 2 eksempler)
Tag stilling til emnet, til teksten, de bragte eksempler og pro et contra’erne:
her træder du selv frem med din egen holdning.
NB: Forsøg allerede i din indledning at anslå / foregribe denne del af diskussionen,
fx i form af et retorisk spørgsmål
Lav en afrunding, der klart sammenfatter din egen holdning
5) Skriv din diskussion – den skal fylde mellem
1/3 og halvdelen af den samlede artikel.
Henvis til dine kilder på denne måde: ”I
Camilla Tveds blogindlæg, Kunsten at skyde sig
selv i foden med en Irmaseddel, der blev bragt
på modkraft.dk d. 23. maj 2011, formuleres en
skarp kritik af Irmareklamernes
kønsopfattelse….” (navn, teksttype, titel,
kilde, dato)
Hæv dig over dine kilder og forklar din læser, hvad der er
centralt i de bragte citater:
-
”Her skal vi især lægge mærke til…”
”Afgørende i dette udsagn er det, at…”
”Hun mener altså, at…”
”Her anlægges der imidlertid et mere skeptisk blik på…
”Det centrale i denne sammenhæng er…”
”Der udfoldes her en skarp kritik af…”
”I skarp modsætning til denne holdning finder vi XXX…”
”På netop dette punkt skiller XXX vandene…”
”Vi står således med to klart optrukne synspunkter…”
Den introducerende artikel
Opbygningen i den introducerende artikel
Metateksten
Opgaveeksempel – træning
Anslaget og
tekstpræsentatio
nen
Metateksten:
Hvad?
Hvordan?
Hvorfor?