Det er så sandt, at ingen så Er kirke uden opstandelsestro? Møder

Varde Kirkeblad 2015
2
Faste/Påske
Det er så sandt, at ingen så
Er kirke uden opstandelsestro?
Møder og meddelelser
Gudstjenester
El Greco,
Kampen i Getsemane have,
omkring 1605-1610.
Det er så sandt, at ingen så
Af Mette Hvid-Olsen
Det er så sandt, at ingen så
vor Herre ud af graven gå.
For det, der aldrig kunne ske,
det skulle intet øje se.
Med denne konstatering af K. L.
Aastrup placeres vi i midten af det
moderne menneskes dilemma i forhold
til opstandelsen. Det er den tomme
grav, vi må forholde os til påskemorgen. Ingen så Kristus rejse sig og ryste
dødstivheden af sig, ingen så ham vælte
stenen fra indgangen, og ingen så ham
komme ud. De første vidner, hvad
enten det var kvinderne eller disciplene Peter og Johannes, oplevede kun, at
Jesus ikke længere befandt sig i graven.
Det, som intet øje kan se, nemlig hvordan han kom fra død til liv, det kan vi
derfor ikke vide. Og her opstår vanskelighederne, for det, vi ikke kan vide, det,
vi ikke kan efterprøve, det fylder os så
nemt med tvivl og skepsis.
Forkyndelsen af at Kristus e
r opstået fra de døde er påskens
budskab og det er det helt centrale i
kristendommen. Det er kernen, livstråden, den begivenhed, som alle andre
hændelser i Jesu liv skal forstås i lyset
af. Det, som aldrig kunne ske, og som
dog alligevel skete, er kristendommens
hovedhjørnesten. Det er det, vi holder
søndag på.
Spørgeskemaer og pressedækning
Morgenavisen Jyllandsposten sendte et
spørgeskema ud blandt ca. 2100 præ-
ster kort før jul. 700 valgte at svare.
Med vanlig overfladiskhed bragte avisen,
den overraskende overskrift, at præster
ikke tror på opstandelsen. Denne nyhed
var baseret på, at 5 præster ud af de
700 havde svaret, at de ikke troede på
den. Ud fra ganske få sager bliver der
på den måde sået tvivl om hele præstestandens opstandelsestro.
Naturvidenskab og tro.
Vi præster er også børn af den tid vi
står i. Vi kender og anerkender naturvidenskabens landvindinger og må derfor
markere en skelnen, når vi taler om henholdsvis trossandheder og naturvidenskabelige sandheder. Naturvidenskaben
og teologien modsiger ikke, men komplementerer hinanden. De er forskellige
måder at tale om menneskelivet på. Den
ene er ikke mere sand end den anden.
Når jeg bekender, at jeg tror på, at
Jesus er Guds søn, og at han sandelig
er opstået, så taler jeg troens sprog.
Der er ingen, der har set det ske, sådan
som Aastrup så rigtigt skriver. Jeg kan
ikke nærme mig den sandhed ved at
forklare medicinsk, hvordan livet atter
vendte tilbage i kroppen på ham. Jeg
kan bare bekende, at jeg tror på, at han
kunne skabe liv af intet på skabelsens
morgen, og at han kunne genskabe liv
på opstandelsens. Denne genskabelse
er ikke bare Guds søns alene, han har
valgt at dele den med mig og alle andre
også.
2
Mysteriet
Men det, som intet øje så,
vil kirken holde søndag på
og vidne frit, som ånden bød
om ham, der døden gennembrød.
Troen på Jesu Kristi opstandelse fra de
døde er et mysterium. I troen findes
den nøgle, der skal til for at åbne dette
mysterium, så det kan folde sig ud og
åbenbare sandheden om livets og kærlighedens sejr. Den sandhed, der er evangeliet, det vil sige det glædelige budskab.
Det skal forkyndes fra tagene
Morgenavisen Jyllandsposten har stået
for en uhyre tendentiøs fremstilling
af resultaterne på et udsendt spørgeskema. Man har åbenbart manglet godt
stof og har med dette mediestunt fået
mennesker til at tro, at den er helt gal
med præstestanden.
Når det er sagt, så skal vi præster da
turde sige klart ja til, at vi tror på Jesu
Kristi opstandelse fra de døde. Så kan
vi bagefter diskutere indbyrdes, hvad
vi forstår ved de forskellige teologiske
begreber. Men det giver ikke mening, at
tømme evangeliet for sin kernesandhed i
bare iver for at understrege, at vi også er
moderne mennesker. Vi må ikke udhule
det glædelige budskab. Det skal forkyndes fra tagene, at Jesus Kristus - Gud
og menneske - sandelig er opstået fra
de døde, og at det som ikke kunne eller
kan ske, er sket alligevel til glæde for alle.
Glædelig påske!
Er kirke uden opstandelsestro?
Af Henrik Vejlgaard Kristensen
Juledag bragte JyllandsPosten en større
artikel med fokus på Per Ramsdal, der
er sognepræst i Sydhavnen i hovedstaden. En af de store hovedpointer
var præstens udsagn om, at han ikke
troede på, at Jesus faktisk var stået op
af graven påskemorgen. Han bruger
ordet ”nødløgn”, når han skal karakterisere sin egen praksis i samtaler med
sørgende ved begravelses- og bisættelsessamtaler.
Stor debat
Det har forståeligt nok vakt megen
furore i vor folkekirke, at en præst kan
udtale sig på den måde. Kan man være
præst i folkekirken og ved gudstjenester fremsige trosbekendelsen, som
rummer bekendelsen til Jesu opstandelse, og så på den anden side åbent
fornægte troen på, at denne begivenhed overhovedet har fundet sted? Det
får mig til at tænke på sælgere, som
reklamerer for en vare, de udmærket
ved, ikke virker. Det er i den grad
utroværdigt!
Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, som er tilsynsmyndighed, har kaldt
Per Ramsdal til samtale. Nu kan vi så
i spænding afvente udfaldet af denne
samtale!
Det helt centrale i den kristne tro
Vi er inde ved noget af hjerteblodet i
vor kristne tro og i vor kirkes bekendelse. For mig at se står og falder vor
tro med, hvorvidt graven virkelig var
tom, og med om den tomhed skyldtes
Jesu opstandelse. Ja, det er helt fantastisk, at det kunne ske. Han var død,
og blev levende igen! Det er et under,
som ikke kan forenes med rationel
tankegang, hvor alene det, der kan
efterprøves og bevises, kan anerkendes
som virkeligt. Denne sidstnævnte måde
at tænke på er efterhånden ved at
være noget gammeldags. Flere og flere
vil ikke lade sig nøje med de strikte,
naturvidenskabelige forklaringer, men
tror på, at der er mere mellem himmel
og jord end det, vi lige ser.
Den tomme tro
Paulus har nogle meget klare og stærke
ord om sammenhængen mellem troen
og Jesu opstandelse i sit første brev til
menigheden i Korinth. Her lyder det i
kap. 15 vers 12 - 20:
Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer
sige, at der ikke findes nogen opstandelse
fra de døde? Hvis der ikke findes nogen
opstandelse fra de døde, er Kristus heller
ikke opstået; men er Kristus ikke opstået,
er vores prædiken tom, og jeres tro er også
tom. Vi kommer så også til at stå som
falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet
3
imod Gud, at han har oprejst Kristus,
som han altså ikke har oprejst, hvis døde
ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er
Kristus heller ikke opstået; men er Kristus
ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I
stadig i jeres synder, og så er også de, som
er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har
vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus,
er vi de ynkværdigste af alle mennesker.
Men nu er Kristus opstået fra de døde
som førstegrøden af dem, der er sovet hen.
Paulus har lige forud for disse udsagn
oplistet navne på mennesker, der mødte den opstandne Jesus i tiden mellem
påsken og hans himmelfart. Han nævner blandt andet 500 ”brødre” (der så
ham på samme tid) – af hvilke de fleste
var i live på brevskrivningstidspunktet
(omkring år 55). Disse folk kunne
spørges om deres oplevelse af den
opstandne.
Tvivlen
Vi kan alle komme i tvivl fra tid til
anden. Vi kan kæmpe med denne tvivl,
og vi vil gerne finde fred i troen. Det
er såre menneskeligt, og Gud ved om
denne kamp og ønsker at være der for
os og styrke troen, så tvivlen kan vige.
Men der, hvor det hos en præst bliver
til en åben fornægtelse af det helt centrale i den kristne tro, bør den pågældende finde sig et andet arbejde.
Møder og meddelelser
Middag på tværs
Torsdag den 20. marts kl. 18.00 holder vi
Middag på Tværs i konfirmandlokalerne på
Vestervold 1. Alle er velkomne. Den eneste
forudsætning er, at man medbringer en ret.
Studiegruppen på Jægumsvej
Studiegruppen på Jægumsvej arbejder med
Markusevangeliet i foråret.
Vi mødes følgende tirsdage: 24. februar, 10. marts,
24. marts, 7. april og 21. april.
Alle aftner kl. 19.00. Skulle man have lyst, er
der mulighed for at komme kl. 18.00 for at
nyde medbragt mad og hygge sig.
Henrik Vejlgaard Kristensen
Offentligt menighedsrådsmøde
Tirsdag den 17. marts kl. 19.00, Vestervold 1
Dagsordenen vil bl. a. omfatte godkendelse af
Årsregnskab 2014.
Introduktion til Johannespassionen
Torsdag d. 26. marts kl. 19.30 giver Morten
Thaysen og Christian Blom Hansen en introduktion til Johannespassionen af Johann Sebastian Bach i konfirmandlokalerne på Vestervold 1. Johannespassionen vil bliver opført i
kirken søndag den 29. marts.
Filmaftner
Forårets filmaftner finder sted på følgende
torsdage kl. 19.00:
19. februar: Sorg og glæde – ved Morten
Thaysen.
12. marts: ved Henrik Vejlgaard Kristensen –
titlen følger senere.
9. april: Stille Hjerte – ved Mette Hvid-Olsen.
Salmemaraton
Februar: Øse kirke tirsdag den 3., Alslev kirke
tirsdag den 17. Begge gange kl. 19.00.
Marts: Næsbjerg kirke tirsdag den 3., Billum
tirsdag den 17. marts. Begge gange kl. 19.00.
Studiekreds over Islandske sagaer
Studiekredsen foregår onsdag den 18. februar,
onsdag den 4. marts og onsdag den 18. marts,
alle dage kl. 19.30 i konfirmandstuerne på
Vestervold 1.
Ønsker man at deltage, kan man henvende sig
til sognepræst Poul Christian Tulinius senest
tirsdag den 3. februar. Poul Christian Tulinius
Prædikenværksted
Kom med i værkstedet, hvor prædikenen til
næste søndag bliver skrevet. Vi læser teksterne til næste søndags gudstjeneste, og så
er ordet ellers frit. Hvordan skal vi forstå det,
og hvordan kan vi forbinde det med vores
eget liv? Ja, hvad ville vi selv sige, hvis det var
os, der skulle prædike? Snakken over bordet
tager udgangspunkt i teksten - men det er
ikke til at sige, hvor vi ender...
Alle er velkomne. Det eneste, der kræves
er nysgerrighed og lyst til at gå i clinch med
prædiken og bibel og snak om tro. Man er
velkommen til at læse teksterne hjemmefra,
men det er ikke nødvendigt. Vi læser dem
også, når vi mødes.
Prædikenværkstedet finder sted i konfirmandstuerne på Vestervold 1 følgende tirsdage kl.
16.30-17.30: 24. marts, 7. april, 21. april.
Grundtvigsk Foredragsforening/Kirkeligt
samfund i Varde
Torsdag den 5. februar kl. 19.30
Den gode historie
Litteraturgennemgang ved Morten Thaysen.
Emnet offentliggøres senere.
Torsdag den 26. februar kl. 19.30
Den gode historie
Litteraturgennemgang ved Poul Christian Tulinius. Emnet offentliggøres senere.
Torsdag den 19. marts kl. 19.30
Nietzsches livslyst og blinde pletter
4
Forfatter og fortæller Steffen Støvring fortæller om en af de helt store tænkere i europæisk historie.
Lørdag den 11. april kl. 9-19
Maratonsang
I år gentager vi successen. Fra solopgang til
solnedgang synger vi hele Højskolesangbogen
fra start til slut, godt hjulpet på vej af vores
sangværter og pianister, der repræsenterer en
bred vifte af ansigter fra byen. Alle er velkomne, uanset hvor mange toner, man kan ramme
- så længe du har lyst til at synge fællessang
og til at synge foråret og sommeren ind. Kom
forbi inden arbejde, kig ind i frokostpausen,
eller bliv hele dagen! Undervejs serveres der
lidt mad, øl og sodavand.
Arrangementer begynder kl. 9 i konfirmandstuerne på Vestervold 1 og slutter kl. 19.
Indre mission i varde
Varde missionshus
Alle møderne holdes i missionshuset, Nørrevold
15 – hvor intet andet er nævnt. Se også vores
hjemmeside: www.imvarde.dk
Februar
Onsdag 4. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde – Philomena, om en kvinde der prøver at lede efter sit tvangs-bortadopterede barn.
Onsdag 4. kl. 19.00:
Café Elisa: Bibelstudieaften – alternative tilgange.Vi arbejder med Efeserbrevet. Sognepræst Henrik Vejlgaard Kristensen, Varde.
Onsdag 11. kl. 19.30:
Onsdagsmøde: Glæde i tro og tjeneste (Salme
100) Missionær Bjarne Hvidberg, Hodde.
Onsdag 25. kl. 19.30:
Årsmøde med generalforsamling
Fortsætter side 6.
Gudstjenester
Søndag den 1. februar
Septuagesima (Matt 20,1-16)
09.00: Vejlgaard – efterfølgende kirkekaffe
10.30: Hvid-Olsen
Indsamling: Café Paraplyen
Onsdag den 4. februar
16.30: Fyraftensgudstjeneste
med minikonfirmandafslutning: Hvid-Olsen
Søndag den 8. februar
Seksagesima (Mark 4,1-20)
09.00: Tulinius
10.30: Thaysen
Indsamling: SAT7
Onsdag den 11. februar
16.30: Fyraftensgudstjeneste: Tulinius
Søndag den 15. februar
Fastelavns søndag (Matt 3,13-17)
09.00: Thaysen
10.30: Tulinius - efterfølgende kirkefrokost
Indsamling: KFUMs Soldaterhjem i Varde
Onsdag den 18. februar
16.30: Børnegudstjeneste – Thaysen
efterfølgende tøndeslagning
Søndag den 22. februar
1. s. i fasten (Matt 4,1-11)
09.00: Hvid-Olsen
10.30: Vejlgaard
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
Onsdag den 25. februar
16.30: Fyraftensgudstjeneste: Vejlgaard
Søndag den 1. marts
2. s. i fasten (Matt 15,21-28)
09.00: Tulinius
10.30: Thaysen
Indsamling: Forfulgte kristne i Mellemøsten
Onsdag den 4. marts
16.30: Fyraftensgudstjeneste: Tulinius
Søndag den 8. marts
3. s. i fasten (Luk 11,14-28)
09.00: Vejlgaard - efterfølgende kirkekaffe
10.30: Tulinius
Indsamling: Café Paraplyen
Onsdag den 11. marts
16.30: Fyraftensgudstjeneste: Thaysen
Søndag den 15. marts
Midfaste (Joh 6,1-15)
09.00: Thaysen
10.30: Vejlgaard
Indsamling: SAT7
Onsdag den 18. marts
16.30: Fyraftensgudstjeneste: Hvid-Olsen
Søndag den 22. marts
Mariæ bebudelsesdag (Luk 1,26-38)
09.00: Tulinius
10.30: Hvid-Olsen
Indsamling: KFUMs Soldaterhjem i Varde
Onsdag den 25. marts
16.30: Fyraftensgudstjeneste: Vejlgaard
Søndag den 29. marts
Palmesøndag (Matt 21,1-9)
09.00: Vejlgaard - efterfølgende kirkekaffe
10.30: Thaysen
Indsamling: Forfulgte kristne i Mellemøsten
Torsdag den 2. april
Skærtorsdag (Matt 26,17-30)
10.30: Vejlgaard
19.00: Hvid-Olsen
Indsamling: Café Paraplyen
Fredag den 3. april
Langfredag (Matt 27,31-56 eller Mark 15,20-39)
09.00: Tulinius
10.30: Thaysen
Indsamling: SAT7
Lørdag den 4. april
Påskelørdag
10.00: Børnegudstjeneste Thaysen
09.00: Vejlgaard
10.30: Hvid-Olsen
Indsamling: KFUM & KFUK
Onsdag den 9. april
16.30: Fyraftensgudstjeneste: Tulinius
Søndag den 12. april
1. s. e. påske (Joh 20,19-31)
09.00: Tulinius
10.30: Thaysen
Indsamling: KFUMs Soldaterhjem i Varde
Onsdag den 15. april
16.30: Fyraftensgudstjeneste
med minikonfirmandafslutning: Vejlgaard
Søndag den 19. april
2. s. e. påske (Joh 10,11-16)
09.00: Hvid-Olsen
10.30: Vejlgaard
Indsamling: Forfulgte kristne i Mellemøsten
Onsdag den 22. april
16.30: Fyraftensgudstjeneste: Thaysen
Søndag den 26. april
3. s. e. påske (Joh 16,16-22)
09.00: Konfirmation Brorsonskolen 7.B,
Hvid-Olsen
11.00: Konfirmation Brorsonskolen 7.A
og 7.C, Tulinius
10.30: Østerlund: Thaysen
Indsamling: Café Paraplyen
Fredag den 1. maj
Bededag (Matt 3,1-10)
09.00: Konfirmation Lykkesgårdskolen 7. B,
Hvid-Olsen
11.00: Konfirmation Lykkesgårdskolen 7 A,
Vejlgaard
Indsamling: SAT7
Søndag den 5. april
Påskedag (Mark 16,1-8)
09.00: Thaysen
10.30: Tulinius
Indsamling: KFUM & KFUK
Søndag den 3. maj
4. s. e. påske (Joh 16,5-15)
09.00: Konfirmation Mejls, Thaysen
11.00: Konfirmation Sct. Jacobi, Thaysen
10.30: Østerlund: Tulinius
Indsamling: KFUMs Soldaterhjem i Varde
Mandag den 6. april
2. påskedag (Luk 24,13-35)
Lørdag den 9. maj
10.00: Konfirmation Lykkesgårdskolen, Vejlgaard
5
3. b fra lykkegårdsskolen
har arbejdet med salmer og digte
3. b fra Lykkesgårdskolen var i Ribe Domkirke i forbindelse med det årlige salmesangsprojekt fra RAMS.
Klasselærer Mette Klitgaard fortæller, at de havde en
dejlig tur og at de, da de kom hjem, vendte blikket lidt
indad og talte om Gud.
Eleverne beskrev deres opfattelse af, hvordan Gud er,
og bagefter overvejede de, hvad de gerne ville spørge
Ham om.
Det blev til nogle utroligt smukke formdigte, hvor et
kan ses her i kirkebladet.
Møder og meddelelser fra side 4
Oda Mølgaard Hansen, Ølgod.
INDre MISSION I varDe
varDe MISSIONShuS
Onsdag 8. kl. 19.30:
Onsdagsmøde: Sangaften
Mary og Søren Madsen, Tarm.
MarTS
Onsdag 4. kl. 14.30:
Eftermiddagsmøde:
Hedeperlen, Hejnsvig synger og spiller.
Onsdag 4. kl. 19.00:
Café Elisa: Hvorfor bander man?
Ungdomskonsulent Benny Rand, Løsning
Onsdag 11. kl. 19.30:
Kredsens forårsmøde i missionshuset i Skovlund: Sognepræst Peder Henning Rugager
Søderstjerna, Lønborg
Onsdag 25. kl. 19.30:
Onsdagsmøde: Jesus tav (Matt. 26,63)
Centerleder Anders Jørgen Jensen, Council
Center, Nøvling.
aPrIl
Onsdag 1. kl. 14.30:
Eftermiddagsmøde
Onsdag 22. kl. 19.30:
Forårsmøde: Elias
Erik Baun, generalsekretær i BDM
Torsdag 23. kl. 19.30:
Forårsmøde: Elias
Erik Baun, generalsekretær i BDM
Onsdag 29. kl. 19.30:
Sangaften fælles for IM-samfundene
i Varde kredsene
Stof til kirkebladet
Materiale til næste kirkeblad nr. 3
Pinse/Højsommer (tirsdag d. 21/onsdag d. 22. apri – tirsdag d. 7./onsdag d.
8. juli) skal være redaktionen i hænde
senest fredag d. 20. marts 2015.
6
kirkebil
Kirkebilen kan bestilles til gudstjeneste og til de arrangementer,
præsterne, menighedsrådet eller
organisten står for.
Prisen er 10 kr. tur/retur. Bilen
bestilles hos kordegnen på tlf. 75 22
15 72. Bemærk kontorets åbningstider bagest i bladet.
kirkelige aktiviteter
og adresser
koncerter i
Sct. Jacobi kirke
Grundtvigsk Foredragsforening/ Paraplyen kFuM's Sociale arbejde
Nørregade 5, Varde, tlf. 75 22 57 45.
kirkeligt Samfund
lørdag d. 28. februar kl. 16
Koncert med Coro Misto, Aalborg, dirigeret
af Søren Birch.
Coro Misto er et kammerkor bestående af sangere fra miljøet omkring Det
Jyske Musikkonservatorium, Aalborg
Universitet og det øvrige musikliv i
Aalborg. Koret, der har eksisteret siden
1991 har udgivet talrige CD’ er og har
vundet korkonkurrencen "Holmboe i
Horsens".
Formand: Morten Thaysen
Vestervold 1, 6800 Varde
tlf. 75 22 02 34.
Indre Mission
Missionshuset Nørrevold 15
Formand: Vagn Dahl Nielsen
Karinevej 38, 6800 Varde
tlf. 75 22 11 91.
kFuM OG kFuk
Kontaktperson: Birgitte Iversen
Hedevangvej 2, 6800 Varde
tlf. 27 52 76 77.
Åben mandag-fredag 9.00- 16. 00. Lørdag
9-13. Paraplyen er en alkoholfri café,
hvor alle er velkomne. Butikken: ”Igenbrug og Koppen”, Vestergade 16. Åben
mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag
kl. 10-17 + 1. lørd. i måneden kl. 10-13.
aflastningstjenesten
Aflastning af pårørende til alvorligt syge/
demente eller døende i eget hjem. Henv.
Ragnhild Kallestrup Tlf. 23 65 68 33.
Tilbud til voksne, der har mistet
Samtale og deltagelse i sorggruppe. Henv.
Ragnhild Kallestrup Tlf. 23 65 68 33.
Menighedsrådets udvalgsformænd:
Sct. Nicolai-tjenesten
Økonomiudvalg: Peter Christensen,
Har man noget, man slås med, kan Sct. Carl Nielsensvej 15, tlf. 75 21 16 19.
Nicolai-tjenesten måske være til hjælp.
Tjenesten har tlf. 70 12 01 10 og er åben Aktivitetsudvalg: Henrik Bruun Kornerup,
i aften- og nattetimerne fra kl. 7 aften til Storegade 52, tlf. 75 22 39 56.
7 morgen.
Kirkegårdsudvalg: Torben Nielsen,
Kærvej 6, tlf. 75 22 55 74.
FDF
Flemming S. Jepsen
Gyvellunden 20, 6800 Varde
tlf. 75 22 08 67.
korshærens genbrug
Ndr. Boulevard 86B,
6800 Varde, tlf. 75 21 26 14.
Bygningsudvalg: Gitte Andresen,
Toftegårdsvej 25, tlf. 30 45 25 40.
Legatudvalg:
Sognepræst Morten Thaysen
Vestervold 1, tlf. 75 22 02 34
Informationsudvalget: Lis Staunstrup,
Storegade 20, tlf. 26 19 23 07.
7
Mandag d. 11. marts kl. 19
Koncert med elever og lærere fra
Varde Musikskole.
Søndag d. 29. marts kl. 20
Johann Seb. Bach: Johannespassionen. Et af
musikhistoriens største mesterværker
opføres af Den Jyske Sinfonietta med
solister og kor. Bachs kraftfulde musik
skildrer Jesu lidelseshistorie fra Gethsemane have til gravlæggelsen. Musikken veksler mellem kor, orkester og
solister. Fortællingen er i centrum, med
tekster hentet fra Johannesevangeliet.
Koncerten varer ca. 2 timer. Entre 100
kr.
Torsdag d. 26. marts kl. 19.30
er der introduktion til koncerten ved
Morten Thaysen og Christian Blom
Hansen i konfirmandlokalerne, Vestervold 1.
Kirkens adresser
Sognepræst (kbf)
Morten Thaysen
Vestervold 1, Varde
E-mail: [email protected]
Træffes på telefon 75 22 02 34
og mobil 41 62 62 46, undt. mandag.
Sognepræst Mette Hvid-Olsen
Kontor: Jægumsvej 45, Varde
E-mail: [email protected]
Træffes på telefon 21 36 05 08
undt. fredag.
Sognepræst
Henrik Vejlgaard Kristensen
Jægumsvej 47, Varde
E-mail: [email protected]
Træffes på telefon 75 22 15 56
og mobil 40 76 27 05, undt. fredag.
Kordegnekontoret:
Kordegn Hanne Koch
Kordegnemedhjælper
Inger Toftdahl Sørensen
Kordegnemedhjælper Karen Bach
Kirkens hus, Kirkepladsen 4, Varde
Tlf. 75 22 15 72
E-mail: [email protected]
Mandag-fredag kl. 9.00-12.00
Torsdag tillige kl. 15.00-17.00.
Kirkegårdskontoret:
Kirkegårdsleder Birgit Møller Bach
Kontorassistent Bettina Kristensen
Lundvej 12, Varde
Tlf. 75 22 08 44
E-mail: [email protected]
Mandag – fredag 9-13
Torsdag 9-17
Lørdag lukket.
Menighedsrådets kontor:
Kirkens hus, Kirkepladsen 4, Varde
Tlf. 75 22 26 32.
E-mail: [email protected]
Menighedsrådets formand
Karen Vendler
Gellerupvej 59, Varde
tlf. 28 56 00 48
Kirketjenere:
Eigil Frost Larsen
Tlf. 23 69 02 70
E-mail: [email protected]
Træffes ikke onsdag.
Kirkeværge
Anne Margrethe Momme Nielsen
Kærhøgevej 47, Varde
tlf. 75 22 03 13
Finn Heide Nielsen
Tlf. 24 83 72 46
E-mail: [email protected]
Træffes ikke mandag.
Kirkens organister:
Organist Christian Blom Hansen
Tlf. 75 21 08 34
E-mail: [email protected]
Organistassistent Johan Møller
Tlf. 61 24 08 74
E-mail: [email protected]
Redaktører af kirkebladet
Sognepræst Poul Chr. Tulinius (ansvh.)
Jacob Iversen
Palludansvej 11, Varde
Tlf. 42 49 44 17
Sognets hjemmeside
www.varde-kirke.dk
PE offset a/s · 76 95 17 17
Sognepræst
Poul Christian Tulinius
Ndr. Boulevard 15, Varde
E-mail: [email protected]
Træffes på telefon 75 22 04 16
bedst kl. 11-12, undt. mandag.