Turforslag - turen går til helnæs.indd

Turforslag - Turen går til Helnæs
Den smukkeste tur langs vandet!
Hel- eller halvdagstur - længde ca. 47 km
1 Start - Assens Havn:
Kør ad Sdr. Ringvej forbi Assens Rådhus/
Gl. Sukkerfabrik til Torø Huse, som er et gammelt fiskerleje. Gå en tur på Torø - en lille halvø,
som kun er tilgængelig til fods.
Der er parkeringsplads ved Torø Huse Forsamlingshus. Torø er kendt for sin smukke og uberørte natur.
2 Saltofte:
Fortsæt til landsbyen Saltofte. Langs
strandvejen er der mange gode udsigtspunkter
over Lillebælt og mange muligheder for vandring
langs stranden.
3 Sønderby Klint:
Sønderby Klint er et virkeligt eldorado for stensamlere. Klinten er næsten 30 m høj og
udformet af istids-aflejringer. På klinten ses
talrige væld, stejle og ubevoksede vægge,
nøgne skråninger under udskridning og mere
eller mindre stabile græs og urtebevoksede eller
kratklædte skrænter og dale.
4 Slotsalleen:
Kør til højre før Hagenskov gennem slotsalleen,
den gamle slotsbanke med ”Fangehullet” og den
gamle stråtækte vandmølle. Drej til højre ad Helnæsvej, forbi bindingsværksgården ”Flentofte”
opført i 1746.
På strækningen mod dæmningen til Helnæs
kommer man forbi Gl. Brydegaard og SINATUR
Hotel Gl. Avernæs, hvor der er mulighed for at
spise frokost, nyde en skøn middag eller overnatte.
5 Helnæs:
Lige efter vejdæmningen ud til Helnæs ligger
Bobakkerne som en kæmpevold, der om sommeren er klædt i et farverigt blomsterdække.
Helnæs er en utrolig spændende halvø.
Med sin prægtige natur, sit aktive kultur og
kunstnerliv samt spændende fortid er der nok at
fordybe sig i og se på. Besøg f.eks. Helnæs Gl.
Præstegård, Helnæs Antik og Helnæs kirke. Vest
for Helnæs by ligger det vældige engområde Maden. Næsten 300 ha enge og marker ligger bag
strandvoldene ud mod Lillebælt. På Denmark
Fishing and Outdoor Lodge eller på Helnæs Kro
kan man få stillet sin sult. Der er mulighed for
at overnatte på Helnæs Camping eller Helnæs
Mølle ”Naturskole”.
6 Hagenskov:
På vejen tilbage kan anbefales en afstikker til
Hagenskov Gods som er det gamle Lensmandssæde for Hagenskov Len med Nils Rybergs
smukke Hovedbygning fra 1755. Bygningen er
kendt fra tv-serien 1864.
Links:
www.hagenskov.dk
www.gammelbrydegaard.dk
www.sinatur.dk
www.dalypeartint.com
www.helnaesantik.dk
www.denmarkfishinglodge.com
www.helnaeskro.dk
www.helnaes-camping.dk
www.helnaesmoelle.dk
Assens Turistkontor • Tobaksgården 7 • DK-5610 Assens • Tlf.: 2337 8466 • [email protected]
Find flere events, attraktioner, overnatningssteder, aktiviteter m.m. på www.visitassens.dk
pe n
bje
rgv
ej
d
Ny
j
sv
e
Nyd
am
Gyde
Stængelrisvej
op
e
e ve
j
g g ad
Lan
væ Søb
ng yet
e ru
pv
Strandg
ade
en
ark
Kir
yÅ
arb
Ha
Sarup
Gra
Ba
Strandby
vej
se
ve
j
Strandby
o
m
lle Nellemose
Ne All
ee
Nabben
n
en
bb
gyden
j e rg e
Bynkeslette
A
ALG D
se
Mo
Ung
er
Sarup
Sø
ose Løgism
skov
Nymarksvej Skovkrogen
HELNÆS BY V E J
Skovkrogen
ej
Søbrov
sevej
Kragemo
ler
Nelle mosevej
AS
SE
NS
V
j EJ
Tøjsted ve
kem
Skåru
pve
j
323
Strærup Strærupvej
Lysemosegyden
Kallehave
gyden -
Vo ldtofte
V ænge
Nø rrelundsv.
Smedegyden
Elle
Sønde
mar
ev
ej
Trollesøvej
Ruer
ne
Bi r ke
J
HEL
NÆ
SVE
Sogne
So gneve j vej
Ve
Søll
es
t
Johan
Rantzaus
Vej
n
T hi
ng
gy
lts
j
ÅS
t rand
ve
Voldtofte
j
b o ve
Kaste
Skæ srendej
v
Gl. S k olevej
j
Hill
ej
tev
Na
Brohusgyden Vone b jergvej
h ol
G amtof
ft e v ej
e
Løgismose
n
Damsb
e- j
Elmrg
ve
bje
5
HE
LN
ÆS
HELNÆS BUGT
BY
V EJ
NØRREFJORD
HELNÆS
H e gni ngen
VI
erd rev e t
Stæ
Bø
s
g e s kov
vej
ILLUM
nd
St rab e t
dy
Lindhov e dve j
Lindehoved
HORSEHOVED
vej
Helnæs By
e
vn
Ryet
Ov
-
Bjø
M
gy ylle
de r u
n
ej
ling
Kjel etoftev
ej
tofteve
j
G am
t e ve
j
ergsve
j
Ry b
ej
HÅR
BY V
EJ
BroMullerød vej
Mul
ø dvej
Ungersbjerge
Krog
ve j
Holme
n
f
to
V o ld
yvej
Søb
ro
ve
Skårup
Mulle
rødve j
sb
e
stemark n
ej
rgv
bje
e
d
Bo
Flemløse
n
yde
Gud
øgy
de
Ka
os e g
Bjer
geg
yde
n
Gamto
E g eru
p
Sømarksvej
ve
j
Follesled
Blangs
Ma rk
gyden-
Sk o vhus
e
TV
EJ
Lan gsted
gyden -
Sm
ej
gydrup en
FA
R
E
RIN GV EJ
Al
lé
T RE
La n
g stedgyden
Tor
u
vej p-
sg yd
e
n
Tageb
æks
gyden-
D y bvad
Skovhaveve
j
Hellegårdsvej
t
Strandheg
ne
Mariendalsv
ej
ØS
Å Stran d v ej
Præ
RG
VE
O
Egemarksvej
B
FÅ
A lenb æ k
Flad
Køng
mo
s e vej
rle mo s
j
æk
ve
Krengerupvej
ADE
DERG
AS S E NSVEJ
d
Ol
N
SØ
168
m
Vese
ej
dv
øe
H årb
Dreslette
Ørb
ej
pv
E
ej
upv
j
Snave
Brunshuse
D ær
n
VanddeMo værks
Gy vgård se - vej
e
ej s ng
Bryd egaa
rd
s ve j
Enemærket
RR
Glamsbjerg
v erup
323
H
K irk
GLAMSBJERG
HEGN
j
ve
rup
ge
GA
n
e
DE Kr
NØ
BUKKERUP
KOHAVE
Holt
S pringenbjergvej
rgv
e
Ny r u
329
Dæ
Gra
To r
ø Huse
Vej
Hes tenha ve
eÅ
Lillefald
Bukkerup
BO
GENSE
V EJ
168
j
SKAN
HA
FJÆLLEBRO
HOLT
osen
Stim
byv
e
Ruegyd e
Sna La
vev
ej
AGERNÆS
Koveje
n
ø ll
VEJ
BOGENSE
e Sø
merTømyden
g
ej
Dresletteev
vej
d
lan
SEVEJ
N årupvej
GRØNNEFALD
329
Stig m ose
esse l
Allé
EJ Slots
e
E ge
A ll é
KOBBERSKOV
Nårupvej
Dærup
b je
ej
GRØF
VOESBJERG
SKOV
H
sbjerg
rred
He
ÅÅ
Hestehave
329
EB B E R
UP V E J
Hø
ed
v
ULVEMOSEHULE
SKOV
Gl.
Avernæs
LILLEBÆLT
Kirk
Nyrup
j
Nårupvej
ose
nsm
Br u
j
Nyrupv
e
sg
yd
e
K
Billesvej
rksv
e
ve j
j
Tylleve
Engelsvej
os e
ej
EN
OD
j
Nyvej
4
Brydegård
ÅKROG BUGT
eTrollsø
vej
ma
Ul v e m
v
ed
Grøfte
bjergvej-
v en
se
Mo
PRINS E V
mosevej
6
rn
Hagenskov
yden
stedSølle ej
v
Søllested
Sø Søby
vej
Sø Boelsb jerg
yve
Søb
gyd e n
Ebberup
Teglskov
de
n
Kirke
Søby
FÅBORGVEJ
E RUPV EJ Vinte rgårdsvej
Hagenskov
Herregård
ej
orpv
Vist
Skovsbjergvej
Snave
n
de
j
sve
am
Vedtofte
Halstedvej
gy
ej
323
Å
Bo
V i esø ve j
ODENSE VEJ
ve
Ro
Rævesko
gne
Bre rgvej
bje
y
Hes t
Br yllegyden
bje gler
vej gs-
EB B
Rybjerg
vej
ft
dto
an H
Vej øyas
ærvej
Nør
gyrem arksden
U
Å St ran dvej
j
ve
J esg
Præste- Je
gyden
strupvej
Bo g
t
en
Sønderby
Klint
d
Langegy
g
Kro
Å
3
Ravnek
en
m
Øxne
b j ergv
Jo h
307
Vistorp
Dam
Søvej
Voldvej
bro
Sø va ng
e
egyd
Lang
by
Saltofte
an
dv
ej
n
de
d
Højd
vej als-
rhøjvej
bjerg
S æ dholmvej
J
VE Punge
m
UP
R
TU
Vedtoftevej
nd
ange e n
Sj o dv
168
n
Sørebys
Nordej
V
j
Str
of
ket
Turup
Gamtofte
Lille
o ftev
ej
J
Nordby
Kærum Sø
FÅB
ORG
VE J
rg
bj e
r
ej
e
v
r
L
Søndere kæ
Flæ
J
VE
UP
R
TU
ø
Å
2
e
Saltoftvej
Strand
kk
vej
ve
Salt oftevej
Torø Huse
um
m
g
jer
TORØ SUND
eb
Eg
je t
TORØ
Nyhuse
Kir
t en
Voldbro
vej
K ær u
E
Dr
e
323
lø
lle
FÅ
SØN D R
Torø
Kæ
r
J
Ga
Korsgade
)
TORØ VIG
GVE J
Brahesborg
Gods
Melby
OD
ENS
E VE
vej
år d s
ej
rksv
rm a
ev
ej
ej
Brah es b org v
Møllerhuse
eg
ø ll
Ørsted
Dy
pv
tru Heslevej
l leg
y
Kæ
dgi n d
My lun
B ra hes V
9 mi n
RI N
ASSENS
Melby
Huse
Bæring
307
Lundag ager
168
j
dte
TURU PVEJ
ej
307
313
Mi
M
e
Langeløkk
Allé
gø (2
B
Sk
ov OR
GV
ve
j
E
M
L
ej
er v
-Bå
N
ej
æs v
D
ID
Lun
d
Bæ
vej k age
r-
313
Lundbankevej
Mygind
ve
j
Jørgen
By s tævnevej
s
en
START
1
Lille Lundager
Mariendal j
e
ev
ind
sm
n
de
rre
Kil
Nø
Smejrup
313
j
Myllerup
M
vej
årds
Nyg
Ass
Stumpen
Ra ah
aven
in
de
ve
j
Aborg Ab org Stran dvej Aborgvej
Strand
Aborg
Mariendalsvej
ø (29 min)
j
Karupvej
Kærsm
se
devej
j
j
Barløsevej Bæri
ngve
ad
ve
up
or
eve
Kild e
ve
ve
øj
ev
ej
ng
Lange mo
SalbroSm vad
ejr
Sal brov
Ab
Rørmos
rl
Ba
ev
øs
y
Sandage
r
Kirkevej
alte
K k bje rg
e
g
pla ir
dse d en
n
rgyden
Kort over ruten
Ba Sandager
un
ev
ej
å
Pug e Møll e
g mi n
Barløse j
e
v
ej
M
lve Fils
h us e
jen
Bla
VEJ
un d
er- n
de
Strandgårdsvej H
u
-
Helnæs Strand
Hesseløj
eløj