GORI - IBC

GORI anno 1979
360° fotooptagelse af GORI’s
virksomhedslandskab
125 mio. kr.
100 mio. kr.
75 mio. kr.
1980
telse, overfladebehandling og
vedligeholdelse
Brug af
tørt træ
Trykimprægnering
Holdes
under
20%
fugtighed
Vacuumimprægnering
Grunding:
imprægnering
sprøjtning
dypning
strygning
1 X GORI 44
1 X GORI 88
Dypning
God
fugtisolering
2 X GORI 44
Sprøjtning
1 X 44, 1 X 88
2 X GORI 88
Strygning
Effektiv
ventilation
sept 79
Marketing Export
Biologi
Trækemi
Frankrig
Marketing
Danmark
Trærestaurering
Ledergruppe
Udvidet
ledergruppe
Gruppe
Ledergruppemøde
Forskning og
udvikling
Lager
Økonomi
Kø
kk
e
ka
nt
in
e
lle
s
Fæ
n
g
Organisation
GORI’s ledelses- og samarbejdsformer er gruppeorienteret med
decentrale beslutningsprocesser og stor medarbejderindflydelse.
Der er 4 hoved funktioner – marketing, forskning og udvikling,
teknink og administration – hver med sin ledelse og - siden 1975 –
hver med sin indvalgte medarbejder i GORI’s bestyrelse.
Produktion
Teknik
Pr
af
od
uk
tio
ns
an
læ
pe
la
p
INFORMATIONSGRAD
Administration
= 1 deltager
= alle i afdelingen
= alle + ægtefælle
Sidste
uges GV
telse, grundbehandling, nyt træ
Bestyrelsesmøde
træbeskyttelse
3 Kemisk træbeskyt-
Afdelingsmøde
2 Kemisk træbeskyt-
Hyppighed indenfor 1 år
1 Konstruktiv
MEN træ er dyrt, materiale- DERFOR skal
sammenbrud farligt og
bygningstræ beskyttes.
følgerne besværlige
Det gøres med:
og kostbare
Informationsaften
Træ er et organisk
naturprodukt og en
biologisk nedbrydning
er en naturlig og
nødvendig process
TRÆBESKYTTELSE
Træ og træbeskyttelse
Det er ikke bare af praktiske grunde vi bruger træ. Det hænger nok
også sammen med, at træ er så levende.
Selv når det er fældet, savet, høvlet og pudset, giver det en fornemmelse af liv. Træ er et naturprodukt, og dets biologiske nedbrydning
er en naturlig og nødvendig proces – et led i naturens kredsløb, som
der ikke sker nogen forurening ved.
Men så længe træet er i brug, må vi beskytte det.
Træ kan modstå svampeangreb, hvis træfugtigheden ikke oversiger
20%. Hvis man bruger tørt træ og sørger for, at træet ikke kan blive
opfugtet ti 20%, er det konstruktivt træbeskyttelse. Da det sjælden
kan gennemføres tilfredsstillende er det nødvendig med en kemisk
træbeskyttelse.
I korte træk er kemisk træbeskyttelse to ting, nemlig:
1. Imprægnering (beskyttelse i træets dybde).
2. Overfladbehandling og vedligeholdelse.
Begge dele tjener til at beskytte træet mod nedbrydning på grund af
svamp, råd, skimmel og klimatiske påvirkninger som f.eks. fra regn
og sol.
Imprægnering af bygningstræ foregår i Danmark ved trykimprægnering eller vacuumimprægnering. Begge dele sker i industrielle anlæg
hos vindues- og elementfabrikker, tømrermestre og tømmerhandlere.
Produkter til overfladebehandling, er de træbeskyttelsesvæsker, man
kan købe i detailhandelen. GORI 22 til grunding, GORI 44 og GORI
88 til overfladebeskyttelse og vedligeholdelse.
Insekter
Medarbejdermøde
Sol Regn Skimmel Svamp
1970
1960
1950
1940
1930
1920
1910
1902
50 mio. kr.
ANGREB
-s
GORI
GORI as er et dansk firma, grundlagt i 1902, og i dag skandinaviens
største producent af træbeskyttelsesmidler og anlæg til industriel træbeskyttelse.
GORI har datterselskaber i Norge, Sverige, Tyskland og Schweiz,
slagssamarbejde med Henkel i Tyskland, licensproduktion i Japan
og know-how aftale i Polen.
I 1975 blev GORI’s nye bygningsanlæg på Birkemosevej planlagt.
Det blev indviet i oktober 1977 – og brændte den 4. Juli 1978.
Det nye hus er opført i rekordtempo. Produktionen startede i foråret
1979, og i oktober 1979 blev det nye og større GORI 2 indviet – Danmarks største bygning af træ.
Udvidet
ledergruppemøde
Omsætningsudviklingen
M
ød
e
Pr
od
uk
tio
ns
an
Sp
læ
or
g
ts
om
rå
de
La
b
or
a
to
rie
r
Bi
bl
io
te
k
In
dg
an
g,
U
vi
ds
nd
til
fa
lin
ng
gs
Re
om
ce
pt
rå
io
de
n
el
ex
Po
st
,t
in
g
ke
t
M
ar
Fæ
lle
s
Ad
m
in
is
t
ar
ra
ki
v
tio
n
Dekoration af produktionsanlæg:
Jean Dewasne
Sidste
uges GV
Informationsaften
Medarbejdermøde
Udvidet
ledergruppemøde
Ledergruppemøde
Samarbejdsformene
Den interne information og kursusaktiviteterne er omfattende. Virksomhedens interne mål er at gøre GORI til en attraktiv organisation
at arbejde i, på grundlag af samarbejde og respekt for den enkelte
medarbejders ideer og familie.
Alle 140 medarbejder er funktionærer, og ansat på samme vilkår.
Hyppighed indenfor 1 år
Bestyrelsesmøde
INFORMATIONSGRAD
Afdelingsmøde
GORI anno 1979
= 1 deltager
= alle i afdelingen
= alle + ægtefælle
Træ og produktudvikling
GORI forsker i træbeskyttelse og træet er fællesnævneren i aktiviteterne. Det faglige idegrundlag er:
Udvikling, produktion og markedsføring af miljøvenlig træbeskyttelse
samt processer og udstyr hertil.
GORI’s bomærke er en bearbejdelse af et gammelt kinesisk ideogram for træ; mærket symboliserer træets krone, stamme og rod.
Produktprogrammet
GORI’s hovedprodukter er GORI 22, 44 og 88 samt vac-anlæg og
maskiner til industriel påføring af træbeskyttelsesmidler.
GORI 22 er et grundingsmiddel til påstrygning eller dypning
GORI 44 er et oliebaseret middel til overfladebeskyttelse og vedligeholdelse
GORI 88 er et oliebaseet middel til overfladebeskyttelse og vedligehoildelse. GORI 88 har en lang række ekstra fordele: den er tixotropisk (d.v.s. drypfri), mere dækkende, har ekstra lang holdbarhed og
er særlig vandafvisende.
Foruden standardprodukterne findes en rakke specialprodukter,
f.eks. til brug ved restaureringsarbejde.
Hele anlægget
Bygningerne er placeret sådan, at de kan udvides i flere retninger.
Udearealerne bliver inddraget i virksomhedslandskabet på forskellige måder:
De store vinduesarealer betyder, at landskabet ude og landskabet
inde bliver en harmonisk helhed.
På dele af grunden plantes der skov, og her placeres en række forsøgsbiotoper.
Ude findes også testarealet til kontrollerede langtidsforsøg.
På grunden er der afsat plads til opførelse af bl.a. kursuscenter og
gæsteboliger.
nord
Gæsteboliger
Birkemosevej
Skovplantning
Kursuscenter
Forsøgsareal
Portner
Udvidelser
Parkering
Tankgårde
Læsserampe
Motorvej
Bjertvej
0
25
50
100
150 m.
GORI anno 1979
0
5
10
20
30
40
50 m.
mødesal
marketing
Én indgang, én kantine,
ét omklædningsområde, fælles udeterrasse
og sportsområde.
To store sammenhængende rum på
i alt 7800 m2, adskilt af to store brandporte.
Indskudt “hylde” på 1200 m2.
Produktionsgangen vist skematisk.
vf
terrasse
kantine
arkiv
reception
ind
soort
PRODUKTION
færdigvarelager
rampe
Virksomhedslandskabet
GORI vil gerne have ledelsesprincipper, samarbejdsformer, de fysiske rammer og firmaets visuelle identitet til at gå op i en højere enhed, sådan at de 4 elementer hele tiden stimulerer hinanden.
Derfor blev begrebet virksomhedslandskab udviklet. Alle arbejder
i samme rum, nemlig et integreret produktions og administrationslandskab. Virksomhedslandskabet har mange fordele:
•Der er stor fleksibilitet. Man kan udbygge, indskrænke eller flytte
en afdeling eller gruppe uden bygningsmæssige indgreb
•Der er godt overblik og gode kommunikationsmuligheder
•Der er maksimale samarbejdsmuligheder
•Der er udstrakt samvær og det giver mulighed for gensidig
forståelse (én indgang, én omklædningsafdeling, én kantine)
•Mange aktiviteter kan foregå i huset: slagsmøder, interne kurser,
informationsaftner, koncerter, sportsaktiviteter og fester
•Den interne transport er ubesværet og der er en høj grad af effektivitet
rampe
Endelig er virksomhedslandskabet gjort til en del af GORI’s visuelle
identitet, idet firmaets holdninger til grafik, kunst, design, arkitektur
og træ som materiale er kommet til udtryk.
Virksomhedslandskabet er et godt udtryk for GORI’s opfattelse af
begrebet total design.
Huset skal kunne ændres og udvides, og derfor er det strengt modulært med en søjleafstand på 14.2 m i begge retninger.
Der er en loftshøjde på 6,4 m overalt, og facadeelementerne er af
træ og flytbare; det samlede areal er ca. 9.000 m2.
Der er samme kvalitetsniveau overalt, både hvad angår bygning og
inventar.
GORI produkterne
Træ indgår overalt, både ude og inde, hvor det overhovedet har været muligt. I selve huset, i inventar, belysning og friarealerne.
Træet er naturligvis, fortrinsvis, behandlet med GORI produkterne –
Det betyder, at den enkelte medarbejder får stor forståelse for både både inde og ude. Virksomhedslandskabet og huset er derfor også
helheden og sin egen funktion. Det giver større tryghed og bedre
et udtryk for GORI’s produkter.
trivsel.
De fleste steder er der anvendt standardprodukter i standardfarver,
Forudsætningen for at etablere virksomhedslandskabet har været, men visse farver og behandlinger er eksperimenter i fuld skala. Virkat en lang række brandsikrings- og miljøproblemer har kunnet løses somhedslandskabet og huset benyttes altså også direkte i produkt– herunder støj, støv, lugt og ventilation.
udviklingen.
Indvendig er alt fyrretræet behandlet på en sådan måde, at det beVirksomhedslandskabet er den fysiske ramme om den daglige pro- holder sin oprindelige farve. Det gælder f.eks. rækværk, trapper, lofduktion, kantinedrift, forskning, salg o.s.v. I virksomhedslandskabet ter, døre og kantinekøkken.
er der også udnyttet en række muligheder for at anvende, udstille,
videreudvikle og afprøve GORI’s produkter.
Jean Dewasne
Jean Dewasne, 1921-1999, fransk maler. Efter uddannelse på
kunstakademiet i Paris i både arkitektur og malerkunst blev Jean
Dewasne i 1940’erne en af de mest konsekvente dyrkere af det
geometrisk-nonfigurative maleri.
Enkle geometriske former og mønstre og klare, kontrasterende
farver karakteriserer Jean Dewasnes billeder, der siden 1960’erne
ofte er udført med emaljefarver på metal. Han har også skabt
en række anti-skulpturer af lakerede bilkarosseri-dele og udført
mange udsmykningsopgaver, bl.a. til universitetet i Lille (1968),
museet i Grenoble, metroen i Hannover, Gori i Kolding (1976 og
1979), J.O. von Spreckelsens store triumfbue i Paris (1989) og
Politikens Hus i København (1995).
formsprog og går på jagt efter et nyt formsprog, som indvarsler
en ny tid. De kunstnere Dewasne her samarbejder med, er ud
over de to franske kunstnere Victor Vasarely og Jean Deyrolle, de
to danske kunstnere Robert Jacobsen og Richard Mortensen.
Allerede i 1945 blev Jean Dewasne tilknyttet Galleri Denise
René i Paris. Det var et meget progressivt galleri, hvor en
række kunstnere samledes for at være med til at udvikle et nyt
demokratisk samfund. Der var tale om en reaktion på den anden
verdenskrig, og kunstnerne forkaster derfor det gamle figurative
På Gori arbejder Jean Dewasne i 1979 i ca 3 måneder med to
assistenter for at skabe en totaludsmykning, der inddrager hele
rummet omkring virksomhedens kerneproduktion - fremstilling af
træbeskyttelse. Det, der ellers er gemt i tanke, blandemaskiner
og rør, er nu gjort synligt.
Samarbejdet med de to danske kunstnere bliver meget tæt og
livsvarigt. Dewasne besøger flere gange Danmark, udstiller på
Koldinghus sammen med Robert Jacobsen, skriver en bog om
Robert Jacobsen og udstiller sammen med Richard Mortensen
i gruppen Linie II. Han udfører en række fælles malerier med
Ib Geertsen og holder foredrag om den abstrakte kunst på
Thorvaldsens Museum.
Jydske Tidende (K) 12. oktober 1979
Vi du vide mere?
Scan koden.
Branden 1978
Gori A/S (grundlagt i 1902) besluttede på grund af firmaets stærke vækst i slutningen af 60’erne og begyndelsen af 70’erne at bygge en ny moderne fabrik til fremstilling af træbeskyttelse. Fabrikken
stod færdig i 1977, men i juli 1978 opstod der brand på lageret. Det
var midt i højsæsonen for træbeskyttelse, og det udviklede sig hurtigt til en storbrand og på få timer gik hele bygningsanlægget totalt
tabt. Årsagen til branden var et hændeligt uheld, da der faldt et par
25 ltr spande af en truck. Træbeskyttelsesvædsken løb ud på gulvet og kom uheldigvis ind under en foliekrympeovn, hvorfra en gnist
antændte væsken, der igen satte ild i hele færdigvarelageret på ca
800.000 ltr Gori. Røgsøjlerne fra branden kunne spores til Odder, og
stålreoler brændte væk ved temperaturer på ca 1600 gr. Ingen kom
til skade ved branden, der betegnes som en af de alvorligste i Kolding i det 19. århundrede.
Herefter kørte medarbejderne til forskellige steder i og omkring Kolding, hvor det i løbet af aftenen og natten var lykkedes at leje lokaler
til nødproduktion, laboratorier, lager og administration.
Med en markedsandel på over 60% og 30 konkurrenter var det afgørende at holde fast i kunderne. Alle kunder blev derfor orienteret om, at der kun ville blive et mindre leveringsstop på tre uger, og
det lykkedes takket være en kæmpeindsats fra alle medarbejdere.
Konkurrenterne holdt heldigvis ferie i juli, så Gori genvandt sin store
markedsandel ganske kort tid efter branden på såvel do-it-yourself
markedet som det industrielle marked.
I oktober 1979 indviedes Gori II i en ny og større udgave, rejst på de
gamle fundamenter med nu med større forsknings- og udviklingslaboratorier samt produktionsafsnit. Det er stort set sådan, vi kender huset i dag. I 1984 blev administrationen dog også udvidet, men
Dagen efter branden samledes alle medarbejderne på p-pladsen
foran brandtomten, hvor de blev orienteret om de fremtidige planer. stadig som et totalt åbent virksomhedslandsskab uden vægge.
Børsen 28. juni 1979
Vi du vide mere?
Scan koden.