Studietur Paris & Lille - programbeskrivelse

Programbeskrivelse
Studietur til Paris og Lille
– 24. til 26. november 2015
Fremtidens spildevandsteknologier – hverdagens udfordringer
WATER TECHNOLOGIES
Dag 1 - Tirs. 24/11
Afgang ca. 15.30 fra henholdsvis Billund og Kastrup (mulighed for forbindelse fra Aalborg) direkte til Paris. Efter check-in
på det centralt beliggende hotel er der lidt tid på egen hånd inden den fælles middag på en nærtliggende restaurant.
Dag 2 - Ons. 25/11
Efter morgenmad på hotellet besøger vi Veolia’s forsøgs- og
udviklingscenter for spildevandsløsninger.
Vælg den optimale ressourcestrategi
Benchmarkingen af de danske vandselskaber vil fremover
blive vægtet i forhold til den ressourceudnyttelse vand­
selskabet bidrager med. Derfor er det vigtigt, at du og dit
vandselskab vælger den bedste ressourcestrategi.
Derfor starter vi med at høre om ressourceoptimering
og hvordan man som dansk forsyningsselskab kan vælge
den ressourcestrategi som giver mest miljømæssig og
økonomisk værdi.
Vi får desuden et indblik i hvordan værktøjer kan ­benyttes
til at beregne, dokumentere og visualisere de komplekse
sammenhænge, hvor spildevandets ressourcer og økono­
mi indgår, så de rigtige beslutninger kan træffes - f.eks.
strategi for fosforgenvinding.
VERI - en verden af spændende udviklingsprojekter
Herefter skal vi høre hvordan Veolia arbejder med testog udviklingsprojekter, hvilke områder der er i fokus lige
nu samt ”kaste et blik i krystalkuglen” og høre om, hvor
fokus forventes at ligge de kommende år. VERI (Veolia
Environnement Research and Innovation) er Veolias
udviklings­center, hvor nye løsninger indenfor vand, energi
og affald udvikles og testes.
VERI har forskellige testcentre for vand i Paris, og vi skal
besøge testhallen for nye spildevandsløsninger i Saint
Thibault des Vignes. Her testes bl.a. hovedstrøms Anam­
mox, nye rådnetanke, og en aktiv slam løsning med inte­
greret membrananlæg. Der arbejdes både med løsninger
til kommunale renseanlæg og industri renseanlæg.
Senere på eftermiddagen tager vi tilbage på hotellet,
hvorpå resten af eftermiddagen er fri til at udforske Paris
på egen hånd inden den fælles middag.
Foto: Marquette Lez Lille renseanlæg
Dag 3 – Tors. 26/11
Efter morgenmaden tager vi TGV-toget mod Lille i Nordfrankrig. Her besøger vi ”State of the Art” renseanlægget
Marquette Lez Lille, der med en kapacitet på 620.000 PE er
Nordfrankrigs største og mest interessante renseanlæg.
Vi skal på én og samme tid, se et renseanlæg der:
• Reducerer affaldsmængderne
• Har fuld kontrol over lugtemissionerne
• Reducerer brug af fossile brændstoffer
• Producerer energi
• Har en helt unik arkitektur
Anlægget vil være en ideel inspirationskilde for alle
­forsyninger, der står overfor at skulle bygge et nyt rense­
anlæg eller opgradere eksisterende anlæg.
Renseanlægget er placeret i bymæssig bebyggelse hvor­
for størstedelen af renseanlæggets bygværker og instal­
lationer er overdækket og luften renses i en kemisk og
biologisk proces.
Tidligere besøgende har bl.a. bemærket følgende:
• Der er gode serviceforhold for driftspersonalet
• Regnvandsbehandlingen fremstår som et grønt an­
læg, der falder i med omgivelserne
•
•
Med kun få meter til de nærmeste naboer kan rense­
anlægget fungere uden gener for omgivelserne
Der er gjort meget for at indpasse renseanlægget
til den omgivende natur med et vandløb hele vejen
rundt om anlægget
Når vi ankommer til renseanlægget vil vi blive orienteret
om forsynings- og renseanlægsstrukturen, samt høre om
ideerne bag udformningen af renseanlægget, der med en
række nye teknologier og en enestående arkitektur er et
af de fremmeste i Europa.
Efter den indledende præsentation, som også omfat­
ter en orientering om myndighedsforholdene i Frankrig,
herunder hvordan udlederkravene fastlægges og sank­
tioneres, vil ordet været frit med mulighed for at drøfte
de udfordringer som forsyningsselskaberne i Frankrig og
Danmark står overfor, ikke mindst de væsentlige faglige
og strukturelle udfordringer.
Besøget omfatter selvfølgelig også en grundig rundvisn­
ing, hvor vi skal se de forskellige behandlingstrin og deres
installationer samt ikke mindst høre om dagligdagens
driftserfaringer.
Marquette Lez Lille renseanlæg
•
•
•
•
Idriftsat 2013-2014
Behandler op til 19.000 m3/t
Tre-trins anlæg
Overdækket og indarbejdet i den omkringliggende natur
• Fuld kontrol over luftemissionerne med
Odowatch lugtkontrol
Marquette Lez Lille - Spildevandsbehandling
Forbehandling
Primærfældning
Regnvandssedimentering
Indløb
Screening
Pumpning
Biologisk behandling
Fin screening
Efterklaring
Tertiær behandling
Udløb
Sand - og
fedtfang
MULTIFLO
HYBAS
Afgasning
Forbehandling
Tertiær behandling
Allerede i renseanlæggets forbehandlingstrin skal man
bemærke en i Danmark ukendt teknologi, Multiflo, til
bundfældning af primært slam. De organiske stoffer i
spildevandet fældes effektivt, med det resultat at slam­
mængden til rådnetanksanlægget forøges væsentligt
med øget gasproduktion til følge.
Inden spildevandet bliver udledt til
recipienten bliver det mikrofiltreret, så
kun opløste stoffer ledes ud i recipienten.
Teknologien, Hydrotech, er ikke ukendt i
Danmark, men det er nyt at det samme
anlæg også bruges til at rense evt.
overløbs­vand, så mængden af uren­
set spildevand i recipienten reduceres
kraftigt.
Biologisk behandling
Det biologiske behandlingstrin sker i en proces, Hybas, der
er en kombination af en traditionel aktiv slamproces og
en meget kompakt proces MBBR, hvor bakterierne vokser
på plastlegemer, der er opslemmet i luftnings­tankene.
Teknologien udmærker sig ved et stærkt reduceret
tankvolumen, som naturligvis har betydning for anlægs­
prisen når der skal bygges nyt, men også er en oplagt
løsning hvis et eksisterende anlæg skal udbygges til at
behandle en større spildevandsmængde.
Eferklaring
HYDROTECH
Udløb
Regnvandsbehandling
”Det tynde” overløbsvand behandles inden ovennævnte
mikrofiltrering i et bundfældningsanlæg, hvor største­
delen af det organiske indhold bundfældes ved tilsætning
af fint sand. Denne teknologi, Actiflo, er allerede anvendt
et enkelt sted i Danmark til behandling af råt spildevand,
hvor kun ristestoffet er fjernet.
Marquette Lez Lille - Slambehandling
Biologisk
slam
Primær
slam
Gravitations-
Dynamisk
tykning
Regn slam
Forafvanding
tykning
Udrådning
DLD- Exelys
Afvanding
TERMISK
HYDROLYSE
Udrådning
Afvanding
BioCon
TØRRING
Oplagring
Forsendelse
Slambehandling
Slammet behandles efter opkoncentrering i et
rådnetanks­anlæg med termisk hydrolyse, Exelys, som er
udviklet i et dansk/fransk samarbejde. Slammængden
reduceres med mere end 40% og giver en stor gasproduk­
tion, hvilket er et væsentligt bidrag til at renseanlægget er
energi­producerende. Afslutningsvist tørres slammet i et
dansk bygget slamtørringsanlæg, BioCon, hvorpå det kan
anvendes i cementproduktionen eller i landbruget.
Dag 3 - hjemrejse
Fra Marquette Lez Lille renseanlæg går turen med TGV-tog
til Bruxelles. Her finder vi et sted og spiser aftensmad inden
turen går til lufthavnen.
Der går direkte fly fra Bruxelles og til hhv. Billund (kl. 21.00)
eller Kastrup (kl. 20.30 med mulighed for forbindelse videre til
Aalborg).
Afvanding
Kalkstabilisering
Oplagring
Krüger kontaktpersoner på turen
Ebbe Laursen
Bjarne Mogensen
Theis Gadegaard
Krüger kontaktpersoner
Ebbe Laursen
Mobil: 26 16 20 93
E-mail: [email protected]
Peter Tychsen
Mobil: 52 13 04 35
E-mail: [email protected]
Vibeke Borregaard
Mobil: 60 38 41 51
E-mail: [email protected]
Krüger A/S • Veolia Water Technologies, Danmark
Gladsaxevej 363 Haslegårdsvænget 18
Indkildevej 6 C
DK-2860 SøborgDK-8210 Aarhus VDK-9210 Aalborg SØ Tel: +45 39 69 02 22
Tel: +45 87 46 33 00
Tel: +45 98 18 93 00
e-mail: [email protected] • www.kruger.dk
Fabriksparken 35
DK-2600 Glostrup
Tel: +45 43 30 01 11