Referat SE HER - Arkivrådet for lokalhistoriske arkiver i Vejen

Arkivrådsmøde – 23. marts 2015 i Arkivet/ Skrave Hjemstavnsforening
0) Velkomst ved formanden og et lille historisk rids over Skrave Skole/ Arkiv
v. Formand for Hjemstavnsforeningen - Hans C. Bruun.
1) Siden sidst (formanden)
SLA/LASS/SVA
SLA
Arkiv.dk på nettet. Overvældende interesse med mange – lange besøg (gennemsnit 17
minutter)
Der pågår p.t. forhandlinger med Copydan vedr. copyright på fotos, og det forlyder, at
aftalen er tæt på at blive indgået.
Vi forventer en aftale, hvor det helt tydeligt fremgår, hvilke billeder der må lægges på
Arkiv.dk og hvad afgiften pr. billede er.
Vi forventer en snarlig offentliggørelse af aftalen.
LASS
Der er initiativer og opbakning vedr. 1. Verdenskrigsprojektet med besøg på arkiver i
Sønderjylland.
Kurserne bliver pænt efterspurgt.
Enkelte udskiftninger i bestyrelsen (Generalforsamlingen)
Anker Ravn Knudsen stadigvæk formand for LASS og Ellen Jensen, Skodborg er blevet
ordinært medlem og kasserer.
SVA
Årsmøde – onsdag den 18. marts, hvor Nanna Iversen, Brørup blev valgt ind i stedet for
Søren Frederiksen, Bække-Veerst.
SVA arrangerer en studietur til Odense 3. juni.
2) Status for Arkivrådets arbejde (formanden)
”Årets gang i Arkivrådet
marts 2015
Ved sidste forårsmøde i Arkivrådet var langt de fleste arkiver mødt op. Der var genvalg til hele
forretningsudvalget og nyvalg til suppleant John Nielsen fra Bække/Veerst. Konstitueringen efterfølgende
blev også den samme som tidligere. Det blev et fint møde med en god fortællelyst i lokalerne i Lindknud.
Vi fik i årets løb færdiggjort vores fælles folder til uddeling og fremlægning på biblioteker, ved bedemænd,
genbrugsbutikker m.m. Vi håber den tiltrækker lidt opmærksomhed og medvirket til at kun meget ludt af
værdi bliver kasseret ved en fejl. I bedes sige til når I har udsolgt så vi kan få trykt nogle flere til fælles
bedste.
Sidst i august måned medvirkede vi i HistorieFestival på Museet på Sønderskov. Riddersalen var stillet til
vores rådighed. Det var heldigt at flere arkiver kunne komme med udstillinger der stort set var klar til brug.
En del lokalhistorisk litteratur blev fremlagt til gennemsyn og salg- men der var vist ikke den helt store
omsætning. Taget den korte frist i betragtning syntes jeg udstillingen viste et fint og bredt indtryk af de
lokalhistoriske arkivers arbejde i Vejen kommune. Vi fik i øvrigt følgeskab af slægtsforskerne der
bemandede en arbejdsstation begge dage. Til næste år skal vi have bedre vejvisningsskilte til udstillingen.
Vi siger tak til Sønderskov for initiativet og tak for god forplejning undervejs.
I Arkivrådets første år har det kommunale tilskud været en direkte videreførelse af de samlede midler der
var afsat til området i de gamle kommuner inden sammenslutningen. Det viste sig sidste år at der i denne
opgørelse var glemt en gammel lønpulje fra den tidligere Rødding kommune, der nu bliver tilført den årlige
budgetramme. Herved bliver vores dagligdag fremover nemmere økonomisk set og den længe ønskede
udviklingspulje vil fremover muliggøre fælles aktiviteter og en opsparing af midler til kommende fælles
projekter- og investeringer. I sammenhængen bliver der også plads til udvidet teknisk vejledning af
arkiverne.
P.g.a. den øgede økonomi i Arkivrådets kasse besluttede vi i forretningsudvalget at igangsætte en
opdatering af PC. er med XP styresystem, da de ikke blev serviceret længere og dermed blev en tiltagende
sikkerhedsrisiko. En stak PCer med styresystemet Windows 7, scannere m.m. til fordeling i arkiverne er
derfor blevet indkøbt. Det er blevet til en betydelig investering som formentlig vil gøre det daglige arbejde i
arkiverne lettere teknisk set. Vi har aftalt at fortsætte med indkøb af særlige tekniske hjælpemidler til
fælles bedste i form af f.eks. grej til digitalisering af film og lydbånd m.m.
Ved efterårsmødet, der blev afholdt på Sønderskov, blev det bl.a. beslutte at dette års tema for
arkivarbejdet skal være ”Historiske spor i landskabet”. Dette omhandler bl.a. diger, veje, stier, broer
jernbaner m.m. I den sammenhæng blev de forskellige jernbaner i kommunen udvalgt til tema for
udstillingen på Sønderskov. Lige fra den lille mergelbane til den store tværbane. Som opfølgning på dette
arbejde foreslår forretningsudvalget at vi det kommede år får gennemgået arkivernes kortbeholdninger
med særlig interesse for det samlede overblik, den bedste opbevaring og en samlet digitalisering af de mest
værdifulde kort.
I oktober måned havde Lokalhistorisk Forening for Jels sogn 30 års jubilæum. Jeg tog forbi og hilste tillykke.
I februar måned blev arkiv.dk igangsat og har indtil videre været en overvældende succes med over
1.3million søgninger den første måned. I denne sammenhæng kan det fortælles at aftalen om copyright på
fotos i princippet er færdigforhandlet og at vi i nærmeste fremtid kan se frem til en nærmere beskrivelse af
aftalens konsekvenser for det enkelte arkiv. Det bærende i aftalen er at der betales et ørebeløb pr. foto på
hjemmesiden pr. år. Afgiften vil blive opkrævet i sammenhæng med SLA kontingentet.
Vi håber i forretningsudvalget at det kommende år bliver et spændende lokalhistorisk arbejdsår. Jeg glæder
mig specielt til at se hvilke spændende registreringer og kortmateriale der kan komme ud af projekt
”Historiske spor i landskabet”.
Tak til forretningsudvalget for et godt samarbejde det seneste års tid.
Med venlig hilsen
Anker Ravn Knudsen/ fmd. Arkivrådet i Vejen Kommune”
3) Årets gang i arkiverne (3 min. til hvert arkiv)
De tilstedeværende arkiver berettede levende om tiltag siden sidst – herunder –
udstillinger, byvandringer, ekskursioner, udgivelser, foredragsrækker, nyindretninger,
jubilæer, rekrutteringsproblemer (frivillige arkivmedarbejdere), kurser, samt – ikke mindst
den nye portal Arkiv.dk, som alle steder er blevet særdeles positivt modtaget, blandt andet
på grund af den flittige brug blandt brugerne og den feed-back, som de enkelte arkiver
modtager vedr. rettelser, tilføjelser etc.
(for mere detaljeret beskrivelse vedr. enkeltarkiver – henvendelse til undertegnede)
4) Økonomi – orientering
Som nævnt på efterårsmødet er der fundet en tidligere lønkonto (Rødding) i lokalhistorisk
regi, som bl.a. har gjort det muligt at udvide det disponible beløb vedr. de ikke
museumstilknyttede arkiver med knap 100.000 kr.
Dette har givet mulighed for fuld refusion for afholdte refusionsberettigede udgifter i de
enkelte arkiver, samt en udvidelse af udviklingspuljen m.h.p. bl.a. indkøb af nye computere
med Windows 8 Pro – i første omgang 12 stationære computere. (senere + 7 computere,
som ikke er leveret endnu).
Desuden blev der efter ønske fra de enkelte arkiver anskaffet et antal negativscannere
samt et antal alm. scannere/printere.
Der blev ud af et budget på 246.000 kr. forbrugt 237.398,99 kr.
Der er håb om, at de uforbrugte midler 2014 findes til overførsel på budget 2015.
Det blev nævnt af undertegnede, at man ved detaljerede spørgsmål vedr. refusionerne,
kan henvende sig på e-mail: [email protected]
5) Budget 2015
Er på 222.000 kr. + evt. uforbrugte midler 2014
Forslag 1) fra formanden vedr. budget 2015:
Copydanafgiften vedr. billeder, som de enkelte arkiver modtager sammen med SLAkontingentet er fuld refusionsberrettiget. – Forslaget modtaget positivt ved mødet.
Forslag 2) fra formanden vedr. budget 2015:
Udviklingspuljen (Arkivrådet) forhøjes til 25.000 kr., som bl.a. kan benyttes til:
Udstillingsstativer (bannere)
Digitaliseringsudstyr til digitalisering af film og lydmedier
Digitalisering af kortmateriale. (se pkt. 8)
Forslaget modtaget positivt ved mødet.
Forslagene drøftes efterfølgende med Kultur- og Fritidschef Henning Steen Jensen.
6) Valg til forretningsudvalget – 5 pladser på valg.
(alle nuværende medlemmer villige til genvalg)
Enstemmigt genvalg til alle for 1 år:
Anker Ravn Knudsen (Rødding), Nanna Iversen (Brørup), Kaj Frandsen (Øster Lindet),
Laurids Blomgreen (Sdr. Hygum), Niels Clausen (Jels).
7) Historiefestival d. 12./13. sept. Museet på Sønderskov.
(med indledende tak og invitation fra Bo Ejstrud)
”Kære alle,
Lad mig starte med at sige - et stærkt forsinket - tusind tak for sidst. Det gik ikke helt som forventet med
vejret og besøgene. Men i år bliver begge dele helt sikkert meget bedre. Desuden kunne vi se, at de gæster,
som rent faktisk kom, blev der meget længe, og var meget positive over for arrangementet. Jeres indsats
var fantastisk, og jeg skal takke for den positive og konstruktive tilgang, I alle gik til det.
I 2015 holder vi Historiefestival den 2. weekend i september, dvs. den 12.-13.
Rammerne bliver omtrent de samme som sidst; Vi flytter en anelse rundt på det, men har samme temaer
og samme deltagere. I år kunne jeg godt tænke mig mere publikumsaktivering og flere programsatte
aktiviteter. Men det vender vi tilbage til.
Hvis I har små videoklip, som jeg må bruge i markedsføringen, så prøver jeg lige at sætte en Youtubereklame for arrangementet op her i løbet af forsommeren. Jeg forsøgte sidste år, men røg for hurtigt ind i
problemer med ophavsret, så har I noget liggende, så vil jeg meget gerne låne det.
Jeg håber at I kan komme, og ser frem til at høre fra jer.
Med venlig hilsen
Bo Ejstrud
Museumsleder, ph.d.”
Temaet i årets festival er ”Jernbaner/ historisk set i Vejen Kommune”
De enkelte arkiver er blevet bedt om at melde deres bidrag til festivalen ind til
Forretningsudvalget på : [email protected] senest 1. maj
Billeder, køreplaner, film/lydklip, små historier, uniformer, genstande vedr. Kleinbahn,
mergelbaner, statsbanen, Troldhedebanen m.m. – alt har interesse.
Forretningsudvalget sammensætter herefter nogle arbejdsgrupper inden for enkelte
temaer.
Der arbejdes desuden med at få opstillet en modeljernbane.
Lokalitet – som i 2014 – riddersalen på Sønderskov
I år begrænser vi bogsalget!
8) Gennemgang af kortmateriale i arkiverne
Forretningsudvalget har planer om en digitalisering af interessant kortmateriale fra de
enkelte arkiver i Vejen Kommune, der ikke allerede er digitaliseret.
(Linda Klitmøller har allerede udsendt Udskiftningskort fra gammel Rødding kommune, som
er digitaliseret – der vil senere følge en liste over bl.a. digitaliserede original 1 kort)
Der er nedsat en arbejdsgruppe (Anker Ravn Knudsen, Laurids Blomgren og Linda Klitmøller),
som over en længere periode vil besøge de enkelte (interesserede) arkiver.
De enkelte arkiver er bedt om at registrere deres kortmateriale (simpel registrering)
og sende listerne ind til Forretningsudvalget inden sept.mødet på [email protected]
Ved besøgene i arkiverne desuden kigge på opverangsforholdene (kortmateriale)
Det endelige mål er at få etableret en fælles digital kortbase vedr. Vejen Kommune.
9) Fastlæggelse af mødedatoer for Arkivrådet – efterår 2015/ forår 2016
05. 10. 2015 i Jels Sognehus (½ time før – rundvisning i arkivet)
14. 03. 2016 i Lintrup
10) Evt.
- Drøftelse af evt. betaling for arkivydelser (scanning, brænding på CD, forsendelse af
papirbilleder … etc.) . Forretningsudvalget udarbejder forslag vedr. et prisblad med
vejledende takster. (det er naturligvis frivilligt for de enkelte arkiver, om der ønsker
betaling for pågældende ydelser)
- 2 arkiver (Jels, Brørup benytter Facebook – måske interesse i andre arkiver?)
- Der er indkaldt til erfamøde vedr. Arkibas 5/ Arkiv.dk i Jels Sognehus 13. april kl. 19.
- Billeder m.m. fra Vejen Lokalhistoriske Arkiv bliver tilgængelige næste forår i Regins
efterfølger SARA
Referat – Lars Thisgaard