Årsberetning for 2014 - Seniorklubben for nuværende og tidligere

DRsenior
I Provinsen
Årsberetning for 2014
af formanden, Arne Abrahamsen
Ved generalforsamlingen den 27. februar 2014, der blev afholdt i ”Moskva”-lokalet,
deltog 28 medlemmer.
Efter formanden Else Nielsens velkomst, blev Viggo Pedersen valgt til dirigent der
konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dagsordenen blev derpå
godkendt.
Herefter gennemgik Else beretningen for 2013 årets forløb, som havde haft mange
aktiviteter, bl.a. udflugten til Samsø og sejlturen på Silkeborgsøerne.
Også denne beretning blev godkendt uden kommentarer.
Kasseren Leif Larsen gennemgik regnskabet og budgettet punkt for punkt, der viste et
samlet overskud for året på 4.156,87 kr. Det blev ligeledes godkendt.
Regnskabet var gennemgået af Bent Walther som revisor, med Mogens Østerby som
suppleant.
Kontingentet blev uden protest, fastholdt til de 150,- kroner. Forhøjelsen der blev
vedtaget i 2013 har ikke haft indflydelse på noget medlems frafald.
Bestyrelsen bestod af formanden Else Nielsen, kassereren Leif Larsen, Jørgen Lauritsen der styrer hjemmesiden og udsendelsen af mail til medlemmerne, Leo Dons som
har påtaget sig sekretærrollen ved referatberetninger, og Leif Hansens funktion ved
arkivering og registreringer af medlemmernes runde årstal og jubilæer, og endelig
sidder undertegnede som suppleant.
Ved valget til bestyrelsen ønskede Else efter 10 år i formandsædet, ikke at fortsætte
på denne post, hvorefter jeg blev foreslået og valgt. Else blev efter eget ønske valgt
til den nu ledige suppleantplads efter mig, idet hun stadig vil ’sidde med’ i bestyrelsen. Stor tak til hende for det.
Den nye bestyrelse afholdt sit første møde allerede 3. marts, hvor der i grove træk
blev lagt plan for årets forløb.
En del medlemmer har endnu ikke betalt kontingent, som fra Leif vil få en venlig rykker. En af de ting vi drøftede, var, hvilke muligheder vi har for at skaffe nye medlemmer. Vi må nok se i øjnene, at den generation vi selv tilhører, bliver færre og færre i
DR, med dertil hørende ny tilgang af deltagere i klubben.
Ved henvendelse til DR’s Økonomiafdeling om det årlige tilskud, gav de 8.000,- kroner, og fra DMF’s Klub 317 under Dansk Metalarbejder Forbund, fik vi et tilskud på
3.500,- kroner.
1
27. marts var mødet ændret til ”Berlin”-lokalet. Her fortalte jeg, om Asger Jorn i anledning af hans 100-årsdag og viste PowerPoint-dias.
I mine unge år som litograf, arbejdede jeg sammen med Jorn og var den håndværksmæssige udøver, når litografierne skulle klargøres til trykningen.
Der var et forholdsvis stort fremmøde.
24. april var et almindeligt cafémøde med sædvanligvis god snak og kollegialt samvær.
Her deltog 14 medlemmer.
22. maj var der midtvejs frokost. Også dette var med megen hygge og sædvanen tro
med en god frokost med sild og andet smørrebrød, et par øl og snaps. Klubben var
vært.
Her deltog 21 medlemmer.
26. juni. Den årlige sejltur på Silkeborgsøerne med ”Gammelturisten” var på en meget skøn sommerdag, hvor den medbragte frokost blev indtaget ved udløbet af Slåensø. Da båden igen lagde fra, på vej tilbage og inden kaffen blev indtaget på Ålekroen, læste Lotte Knopp et kapitel op fra H.C. Andersens ”Mit Danmark”, hvor han har
en både barsk og lyrisk beretning fra Juuelsø og hvor hans beskrivelse af de forskellige steder, kunne ses netop fra det sted hvor båden lå for svaj.
Dagens eneste korte regnbyge faldt just som vi indtog kaffe og kage på Ålekroen. Et
fjernt tordenvejr og mørke skyer røbede, at vejrliget andre steder var mere stygt end
det vi havde.
Der var omkring 35 deltagere, enkelte gæster som betalte 100,- kr.
28. august havde vi ”Åbent hus, som, fordi vi måtte fraskrive os ”Moskva”, blev holdt i
forhallen, ”Den sorte firkant”. Tanken var, at ha’ en slags ’hvervnings kampagne’, at
gøre et fremstød for klubben, oplyse om dens aktiviteter og håbe på, der kunne skaffes nye medlemmer.
”Åbent hus”-stedet burde være fortrinligt, ikke mindst her i ”husets hjerte” hvor alle
kommer forbi på et eller andet tidspunkt i dagens løb. Klubben gav da også kaffe/the
og en pilsner (godkendt på højere sted) eller et glas vin.
Der fremmødte omkring 17 medlemmer, men (vist nok) kun med en enkelt indmeldelse som gav resultat.
27. september var en lørdag. Torsdagsmødet var droppet, til fordel for ”Radioens historie” i ”Den gamle By”, som både Jørgen L. og Leif H. var involveret i. Medlemmerne
var derfor blevet opfordret til at møde op til et foredrag, enten klokken 13 eller 15,
hvor en ekspert fra Radiolauget ville fortælle. Desuden kunne man bese den interessante udstilling.
2
30. oktober. Sidste dag i måneden. Bakkens pjerrot, Kurt Flemming havde vi fået til
at komme og fortælle om sit spændende liv, med op- og nedture. Det var en af vore
gamle kollegaer fra København, Bent Paulsen, der havde formidlet arrangementet, og
han var da også med herovre for at hilse på gamle kolleger.
27. november. Jeg viste filmen ”Frihedens Pris” og fortalte om dens tilblivelse. Det var
den første spillefilm jeg var med til at producere i 1959, samme år som jeg begyndte i
filmbranchen. Anledning til lige netop at vise denne film var da også, at der i årets løb
(2014) har været en del fokus på 2’den verdens krig.
Desuden var den rigtig spændende, med bl.a. Willy Rathnov og Ghita Nørby i hovedrollerne, foruden en stribe af dansk films bedste skuespillere.
4. december arrangerede klubben en indkøbs- og julemarkedstur med ’Jesper Madsens Turistbus’ til Husum (Tyskland). Med en afgang kl. 7:30 fra Aarhus, og med
morgenmad i bussen, stilede vi efter at købe ind kl. 10 ved Fleggaard i Süderlügum.
Trods det gode vejr, blev vi dog mødt af 3 alvorlige biluheld på vej derned som gav
lange køer på motorvejen, og gjorde, at vi blev forsinket næsten en time. Den tabte
tid blev dog indhentet sidenhen ved ankomsten til ’Café Jenny’ i Husum. Skinkeschnitzel med tilbehør var retten, og efter spisningen var der fri til at gå rundt på egen
hånd. Det var imidlertid (for de fleste) et lidt skuffende julemarked byen kunne stille
op med, så ved den pjaskvåde afgang kl. 17, var det rart med en hjemtur der sluttede
20:30 ved DR.
18. december. Til årets julefrokost var tilmeldt 36 (en enkelt uanmeldt mødte op og
spiste med). Som altid er det en rigtig stilfærdig, rolig og mådeholdende frokost, men
meget festlig sammenkomst, med kantinens udmærkede smørrebrød, og ligeledes
med vand / øl, samt mange forskellige mærker af snaps, som bl.a. klubben var giver
af og enkelte andre medlemmer havde doneret både hjemmelavet julesnaps, såvel
som varehusenes aktuelle ditto.
Og efter en go’ jul og et godt 2015-nytår:
29. januar. Ved et meget vellykket arrangement, med sprogmagisteren Ole Lauritsen
og sekundanten Ivar Hesselager, fik vi gennemgået sprogets lunefulde rariteter og
underfundigheder. En livlig debat, både undervejs og slutteligt efter en pause, var vi
blevet en hel del klogere på kringelkrogene i vort modersmål.
Året har med andre ord været rigt på aktiviteter.
Den stabile bestyrelse, der for et år siden valgte mig ind, gør i det stille et større og
mindre, ikke altid synligt arbejde, for at få DR-seniorklubben til at fungere.
For nok er det Jørgens vedligeholdelse af hjemmesiden og mail-invitationerne der ses
mest, men også det store regnskabsarbejde som Leif Larsen står for, er en klapsalve
værd. Det kan indimellem være drøjt at lokke kronerne ud af medlemmerne, men til
gengæld mener vi at klubben giver noget for pengene.
3
Der troppes trofast op til bestyrelsesmøderne forud for hver af månedens eftermiddagssammenkomst, og hvor vi fordeler de forskellige opgaver og funktioner, samt forsøger at finde nye arrangementer.
Til dette vil jeg som formand sige jer tak for det arbejde og det liv vi endnu kan holde
gående i klubben.
Og naturligvis også tak til alle jer, der ligeså troligt kommer til møder og arrangementerne, og dermed viser, at den tid vi har haft arbejdsmæssigt sammen, fortsat kan
trives i vores pensionisttilværelse.
Og nu vi er ved klubmøderne og udflugter: Alle I der har en kontaktflade til forskellige
foredrag, arrangementerne o.l., må meget gerne komme med forslag hertil.
Med denne årsberetningen, de bedste ønsker for vores fremtid.
Arne Abrahamsen
formand
4