Bestyrelsens Sommerhilsen

GRUNDEJERFORENINGEN
Stampetoften
Bestyrelsens Sommerhilsen
Hørsholm, August 2015
Kære alle
Vi håber, at I har haft en fantastisk ferieperiode.
Traditionen tro skal vi kort fortælle om de ting, der er sket på Stampetoften i første halvdel af året.
Grøn dag og fællesarealer i øvrigt: Der var rigtig mange beboere, som bidrog til en produktiv grøn
dag, hvor vi bl.a. meget andet fik etableret ny stentrappe ved no. 2, fældet en række træer og
buske omkring "bålpladsen" og fjernet ukrudt og skåret buske til på de øvrige fællesarealer. Vi
sluttede dagen af med en dejlig pølse, grillet ved formand Anders, og en øl eller vand. Tak for
samværet og indsatsen til alle fremmødte.
Der er efterfølgende blevet fældet en række birketræer langs stamvejen, nogle grundet ønske fra
naboer ved indkørslen til Stampetoften og et enkelt, der var revnet og til fare for beboerne på
Stampetoften. Det har givet god luft og fremstår flot. Samtidig har der været løbende pleje af
vores fællesarealer ved vores nye gartner K. Nyholm gartnerservice, Birkerød, som bl.a. har
renoveret syv bede ved det åbne areal, hvor der samtidig er nedlagt flis. Vores gartner vil også være
involveret i flg. opgaver:

Fælles areal mod nordvest område E - Plan for løbende vedligehold og nedskæring af
midlertidig, selvsået og opvoksende vækster (Pil, hassel, tjørn, mm.)
 Genplant af buske stikveje i, l n og q
 Lang sigt - Plan for område B og Ø måske i sammenhæng eller linie med område V, X og U
( Bogstav henvisninger er iht. ”Haveplan”, der kan ses på www.stampetoften.dk )
Der er i perioder mangel på parkeringspladser, hvilket fører til alternative parkeringer, som
desværre kan skade græs, stenbelægning og kørselsoversigt. Vi skal derfor opfordre til, at man
parkerer i højre side af stamvejen med fortov og armering, når øvrige pladser slipper op. Der er
ofte ledigt i rundingen. Hvis man parkerer langs græsflader ved indkørsel til vores fælles
parkeringspladser, skal man undlade at køre ud i græsset, da det presser stenbelægningen ned og
skader græsset. Det er specielt sårbart i perioder med regn, som vi jo har haft rigeligt af i år.
GRUNDEJERFORENINGEN
Stampetoften
Bestyrelsens Sommerhilsen
Stirenovering: Stirenovering etape no. 3 Strækning: 28-8, 8-2, 2-42 færdiggjort - og 8 ud af 11
mulige private fik samtidig lagt nye sten på indgangspartier. Det er generelt blevet rigtig flot.
Fjerde etape påbegyndes foråret 2016.
Bestyrelsen har haft lejlighed til at kommentere en række spændende indvendige og udvendige
husprojekter og været i dialog med flere beboere omkring farvevalg til vinduer og døre samt valg
af udvendige lamper. Det er sket i en god tone og med henblik på, at vores bebyggelse fortsat kan
fremstå så ensartet som muligt med respekt for, at de originale tagvinduer og udelamper ikke kan
købes i dag. Især Gori 88/100 brun umbra har været genstand for mindre vellykkede tolkninger.
Farvekoden er bedre udtrykt i standarder som f.eks. RAL eller NCS system. Vinduer bestilt med
ramme i RAL 8019 (glans 30) har vist sig ret præcis. NCS kode er s8005 - Y50R (brun).
Efter flere års arbejde som Stampetoftens bestyrelsesformand valgte Anders kort før
sommerferien at trække sig som formand grundet personlige forhold. På foreningens vegne skal vi
takke Anders for de hundredevis af timer, han har brugt på vores grundejerforening. Morten og
Niels har sammen overtaget opgaverne som formand frem til næste ordinære generalforsamling.
Som det vil være bekendt, har vi sommerfest den 15. august. Vi håber, at rigtig mange igen i år har
lyst til at deltage og også være behjælpelige med at få sat vores nye telt op kl. 13:00. Hvis man ikke
kan deltage i teltrejsning lørdag, er der mulighed for at hjælpe til med oprydning søndag
formiddag.
Fortsat god sommer og på snarligt gensyn.
Bestyrelsen