Oversigt over testkrav for forskellige typer af byggevarer godkendt til

Oversigt over testkrav for forskellige typer af
byggevarer godkendt til drikkevand
22. maj 2015
Tabel 1. Oversigtsskema
Byggevare
Udelukkende
fremstillet af metal
Typiske emner
Fittings, fordelerrør, rør,
kuglehaner
Migrationsmetode
Bly og cadmium: NKB4
Nikkel: NKB4 eller evt. EN 16058
Krav
Tabel 2
Udelukkende
fremstillet af
plast/elastomerer
Fremstillet af både
metal og
plast/elastomerer
Slanger, pex-rør,
fittings, kuglehaner
EN12873-1
Smag og lugt: EN 1420-1
Tabel 3
Armaturer, kuglehaner,
vandmålere
Den samlede byggevare testes ifølge
NKB4 (og evt. EN 16058) for
metallers vedkommende og ifølge EN
12873-1 og EN 1420-1 hvad angår
plast/elastomerer.
Prøvningsmetoden fastlægges i
samarbejde med testlaboratoriet.
Den samlede byggevare skal
leve op til kravene i tabel 2.
Plast-/elastomerdelene skal
leve op til kravene i tabel 3.
Specielle apparater
Filtre, ionbytnings- og
osmoseanlæg, o.l.
Migrationsmetode er under
udarbejdelse og præcisering
Tabel 2 og tabel 3 samt særlige
krav til afgivelse af sølv samt
krav til bakterievækst.
Side 1 af 3
Oversigt over testkrav for forskellige typer af byggevarer godkendt til drikkevand. Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand – version 1.0
Oversigt over testkrav for forskellige typer af
byggevarer godkendt til drikkevand
22. maj 2015
Tabel 2. Byggevare og komponenter af metal i kontakt med drikkevand
Typiske komponenter: hus, tud, forbindelseshylster til tud, tilslutningsrør fast/fabriksmonteret på armatur fx kobber, metalindsats i slangeforbindelse
Materialer
Messing og andre
metaller end de
nedenfor anførte
Testes for:
Bly
Cadmium
Nikkel (dog kun hvis
komponenten er
forniklet/forkromet)
Rustfrit stål EN
1.4000-1.4999
Elforzinket eller
varmforzinket stål
Kobber, rent
Migrationsmetode
Bly, cadmium og
nikkel: NKB4
eller andre
relevante NKB-test.
Nikkel: evt. DS/EN
16058.
Analysemetode
Bly, cadmium og nikkel:
Analyseres efter en akkrediteret
metode for analyse af vandprøver
til bestemmelse af disse metaller.
Metoden skal have
detektionsgrænser, som kan vise,
at kravværdierne er overholdt.
Testkrav
Bly: Se den relevante
materialespecifikation.
Cadmium: 2 µg
Nikkel (NKB4): 80 µg
Nikkel (DS/EN 16058): 20 µg
Skal ikke testes, men skal
godkendes.
Kan/skal ikke
testes/godkendes.
Kan/skal ikke
testes/godkendes.
Hvis tilslutningsrør eller
andre enkeltdele af rent
kobber er fastloddet på
armaturet, kan armaturet
med disse
enkeltkomponenter af rent
kobber undtagelsesvis blive
testet sammen.
Side 2 af 3
Oversigt over testkrav for forskellige typer af byggevarer godkendt til drikkevand. Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand – version 1.0
Oversigt over testkrav for forskellige typer af
byggevarer godkendt til drikkevand
22. maj 2015
Tabel 3. Byggevare og komponenter af plast/elastomerer i kontakt med drikkevand
Typiske komponenter: O-ringe, pakninger og sæderinge > x cm2, slanger, ventilindsatser, temperaturreguleringsindsatser
Materialer
Testes for:
Migrationsmetode Analysemetode
Testkrav
POM
Toksikologisk
Farve: DS/EN
Farve: Udføres akkrediteret, se
Farve: Ingen ændringer i forhold til
PE
vurdering og
12873-1.
nedenfor.
blindprøve.
PEX
testprogram for
PP
relevante stoffer.
Turbiditet: DS/EN
Turbiditet: Udføres akkrediteret,
Turbiditet: Ingen ændringer i forhold til
Nylon
Foretages ud fra
12873-1.
se nedenfor.
blindprøve.
TPE
plasttypens/elastomer
EPDM
ens receptur.
Smag og lugt: EN
Smag og lugt: EN 1622.
Smag og lugt: Ingen signifikante
Nitrilgummi (NBR)
1420.
ændringer i forhold til blindprøve.
Chloropren-gummi Farve: Relevant for fx
TOC (VOC + NVOC): Udføres
(Neopren)
farvede komponenter. TOC (VOC + NVOC): akkrediteret, se nedenfor.
TOC (VOC + NVOC):
Fluorgummi (FKM)
DS/EN 12873-1.
For installationer med en længde over 2
Silikone
Turbiditet: Relevant
Phenoler: DS 281:1975 eller
meter: 0,3 mg/l eller 15 mg/m2/dag.
Andre plasttyper/
for fx farvede
Phenoler: DS/EN
DS/EN/ISO 14402.
For installationer med en længde på
elastomerer
komponenter.
12873-1.
højst 2 meter og mindre komponenter:
Andre stoffer: Skal udføres efter
1,5 mg/l eller 15 mg/m2/dag.
Smag og lugt: Altid
Andre stoffer:
en akkrediteret metode, hvis der
relevant.
DS/EN 12873-1.
findes et laboratorium, som kan
Phenoler: Ingen påvisning af summen af
udfører analysen akkrediteret.
phenoler.
TOC (VOC + NVOC):
Findes et sådant laboratorium
Typisk altid relevant.
ikke, kan andre testmetoder
Andre stoffer: < 10 pct. af differencen
accepteres, hvis de giver et
mellem kvalitetskravet til drikkevand ved
Phenoler: Typisk altid
tilfredsstillende
indgang til ejendom og taphane, hvis der
relevant.
beskyttelsesniveau og vurderes at er fastsat kvalitetskrav for stoffet i bilag
være tilstrækkelige. Laboratoriet, 1a-d i bekendtgørelse om vandkvalitet og
Andre stoffer:
som udfører en ikke-akkrediteret tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Toksikologisk
analyse, skal have et
For andre stoffer, der ikke nævnt i denne
vurdering af recepten.
kvalitetsstyringssystem svarende bekendtgørelse, foretages en
til DS/EN ISO/IEC 17025.
toksikologisk vurdering af testresultatet.
Side 3 af 3
Oversigt over testkrav for forskellige typer af byggevarer godkendt til drikkevand. Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand – version 1.0