Studieområdet del 3 – 2015 2016

STUDIEOMRÅDET
DEL 3
2015-2016
Forord
Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer:
1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til
eleverne.
2) En beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb, der indgår i studieområdet del 3
(DIO).
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 2
ELEVFOLDER
2014-2015
Det internationale område
– studieområdet 3. del
(DIO - 3.g)
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 3
Indholdsfortegnelse
Studieområdet del 3 - Det Internationale Område
5
Oversigt over det internationale område
6
1. Enkeltfaglige forløb
7
2. Introduktion og forberedelse af det internationale projekt
7
3. Det internationale projekt
7
4. Vejledningsperioden frem mod udarbejdelse af synopsis
8
5. Udarbejdelse af synopsis
8
6. Eksamen
9
10
Råd og Vink
A. Formkrav til gruppesynopsis
10
B. Gruppeprøven i uge 41
12
C. Formkrav til den individuelle synopsis
13
D. Eksamensforløb
14
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 4
Studieområdet del 3 - Det Internationale Område
Studieområdet del 3 afvikles på 3. år af hhx-uddannelsen og omfatter fagene international
økonomi, samtidshistorie, dansk og fremmedsprogene.
I Det Internationale Område arbejdes med analyser og vurderinger af udviklingen i
menneskesyn, værdigrundlag og samfundsøkonomiske forhold. Dette belyses i et
internationalt perspektiv under anvendelse af relevant kultur-, historisk og samfundsfaglig
teori og metode især fra fagene dansk, samtidshistorie, international økonomi og
fremmedsprog.
Det Internationale Område er på linje med øvrige fag eksamensfag. Eksamen er en
flerfaglig prøve på grundlag af en synopsis. Synopsis udarbejdes med udgangspunkt i 2 af
de involverede fag. Området er en del af den almindelige udtrækning. Dog gælder
følgende:
•
•
Du skal aflægge mindst 1 eksamen i studieområdet del 2 og 3 (Erhvervscase og
Det internationale Område)
Hvis du ikke har været til eksamen i erhvervscase, skal du til eksamen i det
internationale område. Hvis du har været til eksamen i erhvervscase, kan du
komme til eksamen i det internationale område.
Vi har valgt at organisere Det internationale Område i samarbejde med de øvrige
SYNERGI-skoler. Det betyder, at der i studieområdet del 3 er indlagt tilbud om et
omfattende rejseprogram. Dvs. at dele af det internationale område kan afvikles i udlandet.
Hver enkelt skole vælger et overordnet tema for Det internationale Område. På Haderslev
Handelsskole er det overordnede tema i skoleåret 2015/2016:
Globalisering – Ulighed i verden
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 5
Oversigt over det internationale område
Undervisningsforløb
Tidsramme og aktivitet
1. I tilknytning til DIO gennemføres enkelt
faglige forløb i fagene samtidshistorie,
dansk, fremmedsprog og evt. international
økonomi. Faglærerne redegør for fagenes
rolle i DIO.
I løbet af august og september
2. Introduktion og forberedelse af Det
internationale projekt uge 40-41
2 dage i uge 38 (tirsdag og onsdag)
Fagenes rolle præsenteres af faglærerne,
VIGTIGT at du afleverer dit valg på
→
denne dato, da dette skal indberettes til
Undervisningsministeriet
Aflevering af valget af de 2 fag er senest
fredag d. 18/9 2015 kl. 14.30.
3. Det internationale projekt
Afleveres i kasser foran studiekontoret.
2 ugers kurser for elever, der ikke rejser i
uge 40-41
3 og 4 ugers kurser i ugerne 39-42 for elever
der er på studierejser
Aflevering af gruppesynopsis senest
tirsdag d. 6/10 2015 kl. 14.30
4. Vejledningsperioden frem mod
synopsisudarbejdelse
Afleveres i 2 eksemplarer ved studiekontoret.
1 dag i uge 43 (tirsdag)
Aflevering af foreløbig
problemformulering i 2 eksemplarer
senest tirsdag d. 20/10 2015 kl. 14.30.
Afleveres i kasser foran studiekontoret.
Deadline for aflevering af den godkendte
og underskrevne problemformulering er
senest fredag d. 6/11 2015 kl. 14.30.
5. Synopsen
Afleveres ved studiekontoret.
3 dage
Fredag i uge 46 samt mandag og tirsdag i
uge 47.
Synopsen skal afleveres i 4 eksemplarer
senest tirsdag d. 17/11 2015 kl. 14.30.
6. Eksamen
Studieområdet del 3
Afleveres ved studiekontoret.
Uge 51
Undervisningsbeskrivelse
Side 6
1. Enkeltfaglige forløb
I fagene samtidshistorie, dansk, fremmedsprog og evt. international økonomi gennemføres
forløb, der lægger op til det tema, som skolen har valgt som ramme for det internationale
område. I disse forløb vil der også blive arbejdet med fagenes metoder. I sammenhæng
hermed udarbejdes der skriftlige opgaver, som indgår i fastsættelsen af den afsluttende
standspunktskarakter.
2. Introduktion og forberedelse af det internationale projekt
Der gennemføres kurser, som introducerer de forskellige værktøjer som indgår i ”DIOforløbet”. Det vil bl.a. sige globaliseringsbegrebet, metode og videnskabsteori fra de
enkelte fag, så eleverne er forberedte til det internationale projekt i uge 40–41. I forløbet
foretages valg af, hvilke fag eleven ønsker at udarbejde synopsis i.
Formålet med forløbet er, at:
• sikre forståelse for globaliseringsbegrebet ud fra forskellige faglige synsvinkler –
historisk, kulturelt og økonomisk
• få et overblik over det internationale område
• repetere relevante kulturteorier og teorier til beskrivelse, analyse og vurdering af
globaliseringen i et historisk perspektiv
• sikre kendskab til studiemetoder, herunder f.eks. kildekritik og informationssøgning
• sikre forståelse af fagenes metoder og videnskabsteoretiske udgangspunkt
3. Det internationale projekt
Det internationale projekt gennemføres i uge 40-41 enten på en af SYNERGI-skolernes
udenlandske samarbejdsskoler eller på hjemskolen.
I det internationale projekt gennemføres der kursusforløb, der illustrerer forskellige faglige
perspektiver på globaliseringen og det enkelte tema, som den enkelte skole har valgt at
fokusere på.
Formålet med forløbet er at:
• eleven indsamler, bearbejder og formidler centrale problemstillinger vedrørende
globaliseringen og det overordnede tema
• eleven kan demonstrere evne til at analysere og vurdere væsentlige
problemstillinger i et flerfagligt perspektiv
• eleverne formidler deres arbejde som en ”gruppesynopsis”
• eleverne gennem ”gruppesynopsen” får inspiration til udgangspunktet for den
individuelle synopsis
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 7
4. Vejledningsperioden frem mod udarbejdelse af synopsis
Vejledningen frem mod synopsisudarbejdelsen i uge 43–45
Formålet med forløbet er:
• Systematisering af dine:
o Noter
o Opgaver/opgaveløsninger
o Referater af besøg og lign.
o Mv.
• Refleksion i relation til teorier/modeller
• Valg af emne under det overordnede tema
• Udarbejdelse af foreløbig problemformulering
Efter aflevering af den foreløbige problemformulering bliver du tildelt en eller flere
vejledere. I perioden frem til udarbejdelsen af synopsen er det dit ansvar at kontakte
vejlederen/vejlederne for vejledning.
Den endelige problemformulering skal være godkendt og underskrevet senest fredag d.
6/11 2015 kl. 14.30.
5. Udarbejdelse af synopsis
I uge 46 og 47 er der afsat tre dage til at udarbejde synopsis. Her er der mulighed for
overordnet vejledning. Dvs. vejlederen tager ikke stilling til det konkret skrevne, men til
overordnede problemstillinger. Synopsen skal afleveres senest tirsdag d. 17/11 2015 kl.
14.30.
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 8
6. Eksamen
Skriftlig del
Mundtlig del
Synopsis (oplæg i tekstform) Forberedt mundtlig
fremstilling (Elevoplæg)
Diskussion
(Eksamination/samtale))
Den individuelle synopsis danner grundlag for den mundtlige eksamination.
Eleven bedømmes alene ud fra den mundtlige præsentation. Eksaminationstiden er ca. 30
minutter. Der gives ingen forberedelsestid. Eksaminationen består af elevens
præsentation og fremlæggelse af centrale problemstillinger rejst i synopsen samt en
efterfølgende samtale mellem elev, lærer og censor.
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de
faglige mål for studieområdet. Eleven skal herunder kunne:
• Selvstændigt formulere og analysere samfundsøkonomiske, kulturelle og
historiske problemstillinger
• Argumentere fagligt, herunder forholde sig kritisk og perspektiverende til egne
konklusioner
• Forholde sig kritisk til metodeanvendelse
• Reflektere over fagenes bidrag til emne og problemformulering
• Søge og behandle faglig information med relevans for den valgte problemstilling.
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 9
Råd og Vink
A. Formkrav til gruppesynopsis
Gruppesynopsis
Gruppesynopsis er et redskab for eleverne til den mundtlige gruppeprøve som afslutning
på det internationale projekt (uge 40+41).
Gruppesynopsen er styrende for, hvad samtalen kommer til at handle om.
Det er en detaljeret disposition, der består af hovedpunkter (afsnitsoverskrifter) og
underpunkter (alle oplysninger og kommentarer, I vil komme med under hvert enkelt
hovedpunkt).
Underpunkterne må ikke være i stikordsform, men skal på den anden side heller ikke være
sammenhængende formulering. De består typisk af hovedsætninger.
Husk, at gruppesynopsen ikke kun skal indeholde facts, men også analyse og vurdering.
I skal dokumentere jeres kilder med fodnoter.
Krav til gruppesynopsis
Formalia:
1. Forside indeholdende titel, navne, skole, afleveringsdato
2. Indholdsfortegnelse
3. Indledning herunder problemformulering og metode
4. Behandling af de faglige elementer og metoder (analyse og vurdering)
5. Kort konklusion
6. Litteratur- og kildefortegnelse
7. Eventuelle bilag
Omfang: 3-5 sider eksklusive forside, indholdsfortegnelse, bilag og litteraturliste.
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 10
Skabelon til gruppesynopsen
Titel
Indledning
herunder
•
•
Problemformulering
og
Metode
Redegørelse/Analyse/
Vurdering
(Behandling af de faglige
elementer og metoder)
Skriv titlen på din
gruppesynopsis her
Her laver I en kort
præsentation af jeres skoles
overordnede emne. Herefter
skriver I kort om forskellige
problemstillinger indenfor jeres
valgte emne
Her skriver I præcis, hvad I har
tænkt jer at redegøre
for/analysere/diskutere/undersøge eller lignende i jeres
synopsis
Her skriver I, hvordan de
forskellige fag har bidraget til
opgaven – altså hvad fra
fagene har I brugt for at kunne
skrive jeres synopsis.
I skal også reflektere over og
forholde jer kritisk til anvendt
materiale.
Her skriver I selve indholdet i
opgaven.
•
Sammenhængende
tekst
Sammenhængende
tekst
Find inspiration i
studiehåndbogen
Taksonomiske
niveauer: se
studiehåndbogen
Sammenhængende
tekst
Stikord/hovedsætninger
3-4 problemstillinger
under skolens
overordnede tema for
DIO (en problemstilling
pr. gruppemedlem)
For elever på studierejser:
•
•
Studieområdet del 3
En karakteristik af
destinationslandet
3-4 problemstillinger
under skolens
overordnede tema for
DIO i relation til
destinationslandet (en
problemstilling pr.
gruppemedlem)
Undervisningsbeskrivelse
Side 11
Konklusion
Her skriver I, hvad I har fundet
ud af med hensyn til
problemstillingerne i jeres
gruppesynopsis – faktisk laver
I en kort opsummering af hele
opgaven
Sammenhængende
tekst
Litteratur- og
kildefortegnelse
Her skriver I alle de kilder, I har Se studiehåndbogen
brugt
Websites, titler på artikler samt
udgiver + dato + årstal, titler på
bøger samt navn på forfatter,
udgiver og årstal
Bilag
Her vedlægger I bilag
Se studiehåndbogen
B. Gruppeprøven i uge 41
Der skal ikke laves et oplæg, men svares på spørgsmål med udgangspunkt i synopsen.
Alle gruppemedlemmer er ansvarlige for hele gruppesynopsen.
Spørgsmålene kan omhandle:
• Uddybning af problemstillingerne
• Metode
• Litteratur
• Kildesøgning
• Hvordan I kommer videre med problemstillingerne
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 12
C. Formkrav til den individuelle synopsis
Den individuelle synopsis
Den individuelle synopsis er et redskab for eleven til den mundtlige eksamen som
afslutning på DIO.
Den individuelle synopsis er styrende for, hvad eleven vælger at inddrage ved det
mundtlige oplæg. Dvs. den individuelle synopsis fungerer som et talepapir ved
fremlæggelsen.
Det er en detaljeret disposition, der består af hovedpunkter (afsnitsoverskrifter) og
underpunkter (alle oplysninger og kommentarer, du vil komme med under hvert enkelt
hovedpunkt).
Underpunkterne må ikke være i stikordsform, men skal på den anden side heller ikke være
sammenhængende formulering. De består typisk af hovedsætninger.
Husk, at synopsen ikke kun skal indeholde facts, men også analyse og vurdering.
Du skal dokumentere dine kilder med fodnoter.
Krav til den individuelle synopsis
Formalia:
1. Forside indeholdende titel, navn, skole, afleveringsdato
2. Indholdsfortegnelse
3. Indledning og problemformulering (se studiehåndbogen)
4. Behandling af de faglige problemstillinger
5. Metodeovervejelser og -refleksion
6. Konklusion
7. Litteratur- og kildefortegnelse
8. Eventuelle bilag
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 13
Ad. 4
Behandlingen af de faglige problemstillinger bør indeholde:
•
Analyse, diskussion og vurdering af den/de problemstilling(er) du har arbejdet med
for at svare på problemformuleringen
Ad. 5
Metodeovervejelser og –refleksion
•
•
En kort diskussion af de materialer, metoder og teorier du har anvendt
En perspektivering til metoder og teorier du har arbejdet med i andre faglige
sammenhænge (f.eks. dansk/historieopgaven, erhvervscase)
Ad. 6
Konklusion
En samlet konklusion, der klart besvarer problemformuleringen, og som kan munde ud i
nye spørgsmål og nye forslag til videre undersøgelser indenfor emnet.
Synopsens omfang skal være 3-5 sider eksklusive forside, indholdsfortegnelse,
litteraturliste og bilag.
D. Eksamensforløb
Den individuelle synopsis danner udgangspunkt for det mundtlige oplæg. Du bør forberede
et oplæg på ca. 10 minutter. Oplægget kan støttes af PowerPoint, cue cards, elektronisk
tavle eller lignende hjælpemidler.
Forslag til disponering af oplægget:
•
•
•
Præsentation af oplæggets disposition
Diskuter synopsens centrale faglige problemstillinger
Reflekter kritisk over litteratur- og metodeanvendelse
Herefter foregår resten af eksaminationen som en samtale mellem vejleder, censor og
elev.
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 14
BILAG VEDRØRENDE DE ENKELTE UNDERVISNINGSFORLØB
1. Enkelt faglige forløb
ENGELSK
hh3a12 + hh3b12 + hh3d12 + hh3e12
Titel
Globalisation – Inequality in the world
Indhold
Kernestof:
The World Bank: Spotlight on inequality – Why we should care
Democracy – Anthony Giddens: “Runaway World,” Profile Books, 2002
What can we learn from Denmark? ( Huffington Post, 26 May, 2013)
”USA på bunden” (Horisont DR1 Okt. 2012)
”Inequality for all” (documentary DVD 90 minutes)
Our economic situation is casting a shadow of worry across our daily lives (The
Guardian, June 2014)
After the recession: welcome to Britain in the age of insecurity (The Guardian,
June 2014)
Horisont: “Milliardærer og fattige” (video)
Empowering women and girls for shared prosperity
Fracking is turning the US into a bigger oil producer than Saudi Arabia
The fracking divide: Mexico’s oil frontier beckons U.S. drillers in wake of new
law
Why PepsiCo is the global leader in water stewardship and sustainable
agriculture
- ‘Pepsi Refresh’ is not PepsiCo’s true CSR effort
Supplerende stof
-
-
Working poor: Almost half of US households live one crisis from the bread line
(video)
”Uligheden underminerer USA indefra” (Information 2. nov. 2012)
Udklip af ”Sicko,” USA vs. Canadas sundhedssystem (41:40-53.00)
The situation is now desperate (video)
Bitterne bites back: ’People are coming over here and taking jobs and homes’
(The Guardian, June 2014)
BBC documentary ”The truth about UK immigration” (59 minutes)
Intro: What is CSR?
-
Charity begins in-house
-
Omfang
16 moduler
Særlige
Væsentligt indhold Begrebet Ulighed i verden er blevet behandlet bredt med fokus på
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 15
fokuspunkter
forskellige konsekvenser i UK og USA. Der har været fokuseret på en række specifikke
problemstillinger som social, økonomisk og kulturel ulighed samt ulige adgang til
ressourcer og kvinders rettigheder. Dette forløb indeholder bevidst en del dokumentar
og videoklip.
Væsentlige faglige mål Terminologi, afsender-modtager forhold, sproglig analyse,
varierede former for autentisk engelsk, tekstanalyse af sagprosatekster,
perspektivering af tekster, analyse af dokumentarprogrammer og viden om emnet.
Forløbet er afviklet forud for DIO, og har dermed styrket elevernes begrebsapparat
mht. at analysere de problemstillinger, der diskuteres og berøres i skolens DIO
forløbet, og de skal kunne redegøre for og samtale om ulighed i det globale samfund
og de problemstillinger dette medfører.
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning, gruppearbejde, elev fremlæggelser, individuelt skriftligt
arbejde, projektarbejde: udarbejdelse af DIO synopsis
hh3c12
Titel
Ulighed i en globaliseret verden
Indhold
Kernestof relateret til DIO fra og med august:
Introduction:
Text 1: The World Bank: Spotlight on inequality – Why we should care
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/03/30/spotlight-inequalitycare
USA
Text 2: Working poor: Almost half of US households live one crisis from the bread line
(+video) http://www.huffingtonpost.com/2012/01/31/working-poor-liquid-assetpoverty_n_1243152.html
Text 3: ”Uligheden underminerer USA indefra” (Information 2. nov. 2012)
UK
Text 4: Insecure Britain: The situation now is desperate (video 08:16)
http://www.theguardian.com/society/video/2014/jun/16/broken-britain-thesituation-now-is-desperate
Text 5: Our economic situation is casting a shadow of worry across our daily lives
http://www.theguardian.com/society/2014/jun/16/economic-shadow-worryunemployed-fear-losing-homes
Text 6: Bitterne bites back: ‘People are coming over here and taking jobs and
homes’ http://www.theguardian.com/society/2014/jun/16/bitterne-bites-backpeople-coming-taking-jobs
Text 7: BBC documentary ”The truth about UK immigration” (59 min.)
http://www.youtube.com/watch?v=MHplEJgevqM
Gender:
Text 8: Empowering women and girls for shared prosperity
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 16
Omfang
Særlige
fokuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
http://www.worldbank.org/en/topic/gender/publication/voice-and-agencyempowering-women-and-girls-for-shared-prosperity
CSR:
Text 9: Intro: What is CSR? (video 10:57 min.)
http://www.youtube.com/watch?v=E0NkGtNU_9w&feature=youtu.be
Der fokuseres på forskellige konsekvenser af ulighed i verden, både for USA’s og
Englands befolkning og samfundet generelt samt i særdeleshed de økonomiske
og politiske udfordringer, herunder arbejdsløshed, working poor, immigration til
England samt den ulovlige til USA plus konsekvenserne heraf for begge lande.
Globalt set vender vi opmærksomheden mod kvinders muligheder og CSR som
parameter for virksomheder der agerer globalt.
Gruppearbejde med spørgsmål plus gennemgang af disse. Desuden præsenterer
eleverne relevante problemstillinger fra de danske tekster ved hjælp af de 3
taksonomiske niveauer.
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 17
INTERNATIONAL ØKONOMI
Titel
Indhold
Globaliseringen og dens konsekvenser og muligheder samt dens
påvirkning på ligheden/uligheden i verden
Globaliseringen og dens indflydelse på en række samfundsfaglige
områder behandles.
Eurokrisen betydning for uligheden i Europa
Eksempler herpå:
Eurokrisen påvirkning i Tyskland/Spanien på deres befolkninger
Globaliseringen og børnearbejde,
Globaliseringen og uligheds/lighedsudviklingen.
Uligheden i USA
Ect.
Omfang
7 moduler á 80 min
Særlige fokuspunkter
Se læreplanen for IØ
Enkeltfaglig formidling I form af IØ-stof men også tværfagligt (synopsis)
Væsentligste
arbejdsformer
Studieområdet del 3
Klasseundervisning
Gruppearbejde vedr. hvert enkelt af ovenstående emner valgt af
eleverne.
Træning i fremlæggelse.
Undervisningsbeskrivelse
Side 18
SAMTIDSHISTORIE
Titel
Imperialisme, afkolonisering og den tredje verden
Indhold
Indhold:
Danmarkshistorien.dk: Trankebar, Guldkysten og Dansk Vestindien
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/trankebar/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-danskekoloni-paa-guldkysten/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/devestindiske-oeer-dansk-vestindien/
Syskind og Söderberg (2003): Det 20. århundredes verdenshistorie, s. 1219, 33-36
Carl Johan Bryld (2012): Verdenshistorie HHX:
- Imperialismen
- Europæernes tilbagetog
Afkoloniseringens faser
Kolonimagternes svaghed
At skabe en nation
- Den tredje verden
Befolkningseksplosionen i den tredje verden
Økonomiske strategier
Udviklingshjælpen
Det østasiatiske mirakel
Afrikas elendighed
Kilder:
Bender & Gade (1994): Imperialismen og 1. verdenskrig 1870-1914. Kilde
nr:
19: Cecil Rhodes koncession
20: Lobengulas klage
21: Dronning Victorias svar
Inge Adriansen m-fl (2007): Fra oplysningstid til imperialisme, s. 191. Kilde
nr:
3: Hvid mands byrde
Andet materiale:
’Mulighedernes Afrika’, Berlingske, 24-08-11
Hergé: Tintin i Congo (2002, 9. oplag – uddrag)
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 19
’Dommens dag: Er Tintin racist’. Politiken, maj 2010
verdenidanskperspektiv.systime.dk: ’Den tredje verden’.
Vagn Berthelsen om udviklingsproblemer i den tredje verden.
Magdorff’s center-periferi teori.
Beskrivelse
På baggrund af en gennemgang af industrialiseringen belyser forløbet
årsagerne til imperialismen og udviklingen af denne. Forløbet beskæftiger
sig bl.a. med sammenspillet mellem imperialismen og industrialiseringen.
Herefter ser forløbet på afkoloniseringsprocessen og imperialismens
betydning for især Afrikas problemer i dag.
Faglige mål
-
-
-
Studieområdet del 3
Demonstrere indsigt i den nationale, europæiske og globale
udvikling og reflektere over samfundenes udviklingsmuligheder på
baggrund af samspillet mellem disse niveauer
Demonstrere indsigt i menneskerettigheder
Redegøre for center-periferi-problemet og forholde sig til visioner
for udviklingen i den globale velstand
Anvende kulturteorier i en analyse af kulturmøder inden for og
mellem forskellige samfundsformer i tid og rum, herunder forholde
sig til dansk og europæisk kultur og tankegang i relation til ikkeeuropæisk kultur og tankegang
Anvende historisk metode, herunder formidle historiske
problemstillinger, analysere og vurdere andres brug af historie og
reflektere over egen brug af historie.
Undervisningsbeskrivelse
Side 20
DANSK
Titel
Dansk i DIO – Globalisering – Ulighed I verden
Indhold
Tekster:
- Dorte Nors, Vadehavet, 2008
- Julie Elmhøj og Sarah Piil, Flere ryger på kontanthjælp –
skal fattigdomsydelserne genindføres?, Information 2.
august 2014
- Anne Vang, Klummen, Information 8.juli 2014
Hans Scherfig, Den store chance, 1953
Katrine Marie Guldager, Nørreport, 2004
Søren Toft, Bryllup med Eliza, 2003
Omfang
6 moduler
Særlige fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning
Pararbejde/gruppearbejde
Læreroplæg
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 21
TYSK
Titel
Globalisierung – eine ungleiche Welt
Indhold
Kernestof:
1. Das reicht einfach nicht (Fluter Nr.45 Winter 2012-2013)
2. Den Schuh zieh' ich mir nicht an) (ibid.)
3. Nichts da (ibid.)
4. ”Bei uns wird die Not sichtbar” (Der Nordschleswiger 27. Mai 2014)
5. Jeder Fünfte von Armut betroffen (Der Nordschleswiger 29. Mai 2014)
6. Leistungskluft zwischen Schülern verschiedener sozialer Herkunft
wächst weiter (MiGazin 26.4.2013)
7. Bericht zum Stand der Einheit: Kluft zwischen Ost und West wird tiefer
(Spiegel Online 26.9.2012)
8. Leere Körper (Fluter Nr. 50 Frühjahr 2014)
9. Der gemietete Bauch (Der Nordschleswiger 26. Juni 2014)
10. Meine Generation hat zu Hause keine Chance (Laura Nr. 15/2014)
11. Die modernen Arbeitsnormaden von Kiel (Der Nordschl. 16.6.2014)
12. Das soll er sein, der Mindestlohn....(Stern 14.11.2013)
13. Mindestlohn! Aber wer kontrolliert? (Focus Nr. 27/2014)
Supplerende stof:
Film: Rugemødrenes Hus: babyer på bestilling (DR1 2014 – 60 min.)
YouTube:
Schlange stehen für altes Brot (28.34 min)
https://www.youtube.com/watch?v=DGU5wSK6uuY
Einmal arm, immer arm (25.57 min)
https://www.youtube.com/watch?v=wuLeekVnkOs
Armut in Deutschland nimmt zu! (7.16 min)
https://www.youtube.com/watch?v=QAe9lxOVvms
Zwei Kinder, zwei Welten, Armut und Reichtum in Deutschland (5.21 min)
https://www.youtube.com/watch?v=c8TzZppSoL4
Omfang
Særlige
fokuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
Der fokuseres på forskellige konsekvenser af globaliseringen, både for
Tysklands befolkning og samfundet generelt. Fokus ligger på de økonomiske og
sociale udfordringer, som uligheden har medført, herunder fattigdom med
behov for hjælp fx Hartz IV og die Tafeln samt indførelse af mindstelønnen og
dens virkning.
Klasseundervisning, diskussioner samt gruppearbejde med fremlæggelse.
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 22
SPANSK
Titel
Indhold
DIO: Desigualdad en el mundo – España y Colombia
(Ulighed i verden – Spanien og Colombia)
hhb3sp214 (LP)
Kompendium bestående af følgende overskrifter og tekster
Introducción
Desigualdad Social: Qué es y qué podemos hacer (Inpsiraction.com)
Desigualdad en España
Indignados (EL SOL, enero/febrero 2012)
Kampen for overlevelse (Horisont-udsendelse 2013)
Desigualdad en Colombia
El país de Mario: Colombia (La identidad contrastada, jóvenes en Latinoamérica)
Mario: un estudante internacional (La identidad contrastada, jóvenes en
Latinoamérica)
Conflicto armado en Colombia. Conoce sus consecuencias sociales
(Inspiraction.com)
Canción para un niño en la calle
Desigualdad social (4:14) http://www.youtube.com/watch?v=fwfutoC_zQc
Canción para un niño en la calle (Mercedes Sosa y René Pérez de Calle 13)
Omfang
Ca. 11 moduler á 80 min
Særlige
fokuspunkter
Der fokuseres på forskellige konsekvenser af globalisering, både for Spaniens
befolkning og samfundet generelt samt i særdeleshed de økonomiske og
politiske udfordringer, som den økonomiske krise har forårsaget i Spanien,
herunder demonstrationer mod regeringens nedskæringer, M-15,
ungdomsarbejdsløshed, arbejdsmarkedets usikkerhed og ringe inklusion af
nyuddannede unge samt arbejdsløsheden i Spanien generelt.
Der fokuseres ligeledes på ulighed i Colombia, hvor problemer som ekstrem
fattigdom, narkohandel, landbrugsreformer og terrorisme/vold (FARC)
resulterer i stor social ulighed i befolkningen.
Væsentligste
arbejdsformer
Gruppearbejde, klasseundervisning, pararbejde.
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 23
Titel
Indhold
Spansk (DIO: ulighed i en globaliseret verden)
(SH’s hold)
Kernestof relateret til DIO fra og med august:
Introducción: Desigualdad social: Qué es y qué podemos hacer
(Inpsiration.com)
Desigualdad en España: Indignados (El Sol, enero/febrero 2013)
Horisont-udsendelse: Kampen for overlevelse (om Spanien og krisen)
Desigualdad en Colombia:
El país de Mario: Colombia (La identidad contrastada, jóvenes en LA)
Mario: un estudiante internacional
Conflicto armado en Colombia. Conoce sus consecuencias sociales
(Inpsiration.com)
Omfang
Særlige
fokuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
Der fokuseres på forskellige konsekvenser af ulighed i verden, både for Spaniens
befolkning og samfundet generelt samt i særdeleshed de økonomiske og
politiske udfordringer, som eurokrisen har forårsaget i Spanien, herunder
demonstrationer mod regeringens nedskæringer, M-15,
ungdomsarbejdsløshed, arbejdsmarkedets usikkerhed og ringe inklusion af
nyuddannede unge. Dertil kommer fokus på Colombia, herunder volden i landet
som årsag til ulighed med inddragelse af to unges situation, jf. den væbnede
konflikt i Colombia.
Gruppearbejde med spørgsmål plus gennemgang af disse. Desuden
præsenterer eleverne relevante problemstillinger fra de danske tekster ved
hjælp af de 3 taksonomiske niveauer.
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 24
2. Introduktion og forberedelse af det internationale projekt
Titel 1
Elevoplæg om IØ-emner
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Kernestof:
– handelsteorier, international handel og international arbejdsdeling
– internationalt økonomisk samarbejde og forskellige grader af økonomisk integration
Supplerende stof:
– globaliseringen årsager og indvirkning på samfundet, virksomheder og enkelt individer
Litteratur:
Forlaget Kurlund, Internationalt Økonomi A + materiale indsamlet af eleverne til deres ”problemstilling”
Omfang
1 modul á 80 min
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
–
Eleven skal gennem arbejde med problemstillinger foranledet af globaliseringen opnå større
grad af forståelse for de komplekse forhold, som møder samfundet, virksomhederne og det
enkelte individ
Faglige mål
–
–
Væsentligste
arbejdsformer
anvende viden om handelsteorier og det internationale økonomiske samarbejde til at
analysere og vurdere udviklingen i Danmarks udenrigshandel, den globale handel og den
internationale arbejdsdeling
anvende viden om globaliseringen
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
–
–
–
–
Studieområdet del 3
Kort læreroplæg
Gruppearbejde
Opstilling af ”problemstillinger”
Elevfremlæggelse i plenum
Undervisningsbeskrivelse
Side 25
Titel 2
Metode + fagene i DIO
Indhold
Oplæg om metode og fagenes rolle i DIO indenfor følgende områder:
• IØ/Samfundsfaglig metode
• Dansk-faglig metode
• Fremmedsproglig metode
• Historisk metode
Omfang
1 modul á 80 min
Særlige fokuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
Studieområdet del 3
•
•
anvende teori og metode fra studieområdets fag
reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders
muligheder og begrænsninger
Oplæg fra faglærere
Undervisningsbeskrivelse
Side 26
Titel 3
Globaliseringens historie
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Lærerforedrag baseret på:
- Morten Winther Bülow Nielsen & Lene Feldstein: Globalisering og
afkolonisering, s. 76-92 in: ”Fra verdenskrig til velfærd”, Gyldendal,
2007
- Syskind & Söderberg: ”Det 20. århundredes verdenshistorie”, Systime,
2003-2004, s.227-233
-
Kilder: Samuel Huntington: ”Civilisationernes sammenstød”;
Tariq Ali: ”Moderen til alle fundamentalismer”: Den
amerikanske imperialisme” in: ”Fra verdenskrig til velfærd”,
Gyldendal, 2007
Omfang
2 moduler á 80 min
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
•
Væsentligste
arbejdsformer
At sikre forståelse for globaliseringsbegrebet ud fra forskellige faglige
synsvinkler – historisk, kulturelt og økonomisk
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Lærerforedrag
Gruppearbejde
klassediskussion
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 27
3. Det internationale projekt
FOR ELEVER, DER DELTOG I UNDERVISNINGEN PÅ HADERSLEV HANDELSSKOLE
Titel 1
Den tredje verden – Kina og Afrika
Indhold
Wen Jiabao (2006): I have come home.
‘Kina har givet Afrika selvrespekten tilbage’. Kristeligt Dagblad, 4. april 2012
’Blandede reaktioner på Kinas indtog i Afrika’. Kristeligt Dagblad, 28. marts
2014
’Kinas Afrikanske eventyr – god økonomi og elendige vilkår’. Information,
18. juni 2012.
Dokumentar: ’Kina mellem triumf og kaos’
Omfang
4 moduler á 80 min
Særlige
fokuspunkter
Eleverne skal ved brug af artikler og et digt diskutere hvilke konsekvenser
den kinesiske tilstedeværelse har for Afrika ift demokratisk udvikling og
økonomisk fremgang.
Ud over de faglige problemstillinger lægges der vægt på metode især ift
fagene dansk og samtidshistorie.
Elevernes arbejde fremlægges til fælles diskussion og opsamling.
Væsentligste
arbejdsformer
Læreroplæg
Gruppearbejde
Fremlæggelse
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 28
Titel 2
Globalisering – Ulighed i Europa med fokus på Tyskland og Spanien
Indhold
Kompendium bestående af følgende tekster:
Ulighed globalt set
Ulighed er den store globale trussel (Information, 18.-19. januar 2014)
Ulighed i Tyskland
Fattigdom blandt de tyske børn (Europa-debat, 13. januar 2014)
Uligheden tager til i Tyskland (PIOPIO, 7. marts 2013)
Tyskland på vej mod social deroute (Cevea, 28. september 2013)
Ulighed i Spanien
Spaniens tabte generation (Netavisen, 14. oktober 2013)
Omfang
2 moduler af 80 min. med fælles, dansksprogede tekster (se ovenstående)
Særlige
fokuspunkter
Der fokuseres på forskellige konsekvenser af globalisering, både for den
almindelige befolkning og samfundet generelt samt i særdeleshed de
systemiske udfordringer herunder ungdomsarbejdsløshed og hjerneflugt i
Spanien og Tyskland med Hartz-IV-problematikken, der har ført til fattigdom
for en stor del af den arbejdende befolkning.
Væsentligste
arbejdsformer
Gruppearbejde med spørgsmål plus gennemgang af disse. Desuden
præsenterer eleverne relevante problemstillinger fra de danske tekster ved
hjælp af de 3 taksonomiske niveauer.
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 29
Titel 3
Ulighed i USA
Indhold
Foredrag og workshop med Finn Madsen, lektor i historie og
engelsk.
Omfang
2 moduler á 80 min
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer Foredrag, gruppearbejde
Titel 4
”ToughRoad”
Indhold
ToughRoad er undervisning i det globale handelssystem med kaffe
som case. Kernen er et computerunderstøttet rollespil for mellem
80 og 200 deltagere, der varer en dag. Spillet indgår i en pædagogisk
helhed, der skaber et højt fagligt udbytte. ToughRoad er udviklet
som et redskab til undervisningen i de fire store
gymnasieuddannelser
Se www.coffeeroad.dk
Omfang
4 moduler á 80 min
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer Rollespil
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 30
FOR ELEVER, DER DELTAGER PÅ STUDIEREJSE
Study trip – hhx 3rd year
Duration:
2 or 4 weeks
Activities:
Studies on globalisation
Excursions
Students:
They are in their third and last year of the hhx course – a higher commercial study
programme which grants students access to university studies but prepares them
especially for further/higher commercial education.
Curriculum of HHX:
Curriculum includes business economics, marketing, international economics,
business law, English, a second modern language and contemporary history as
obligatory subjects. In addition students are offered optional subjects like a third
modern language (Spanish or French), media, export marketing, and psychology.
In depth study of globalisation:
In the third year of hhx there is a special in depth study of globalization which all
students must do. They can choose to do it in Denmark exclusively or they can
choose to do it partly in Denmark and partly on study trips to Australia, the United
States, China, the UK (Scotland or England), Ireland, France or Spain. The study trips
to the UK, Ireland, France and Spain are 2-week-trips, and the trips to the US, China
and Australia are 4-week-trips.
Aims of in depth study:
The aims of the in depth study are:
• To challenge students’ creative and innovative capacities
• To improve students’ capacity to apply their knowledge of various subjects
and the methods of these subjects to produce new knowledge about culture
and practical/theoretical economic and societal issues
• To develop students’ ability to contrast knowledge and methods of various
subjects
• To qualify students’ choice of further/higher education.
• To increase students` knowledge of national, European and global issues
Course structure and course contents for study trips to Australia, China, the USA, Ireland, the
UK, Spain or France:
The structure of the in depth study of globalisation:
• Preparatory studies (in Denmark)
• Study trip to one of the above countries
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 31
•
Comparative analysis (in Denmark)
The in depth study of globalisation focuses on:
• Cultural issues
• Economic issues
• Political issues
Preparatory studies (in Denmark):
Models for culture analysis:
• Geert Hofstede’s culture dimensions: Power Distance,
Individualism/collectivism, Uncertainty Avoidance and Femininity and
Masculinity
• Edward T. Hall’s theory on Polychronic and Monochronic cultures, and Highand Low Context cultures
• Richard Lewis, theory on Reactive Cultures
Economic, cultural, political, methodology issues:
• Socio-economic analysis: Economy and demography
• Economic globalisation
• Danish culture
• Globalisation history
• Political systems
• Synopsis as a product
• Criticism of the sources
Study Trip to Australia, the USA, China, the UK, Ireland, Spain or France:
Students are to collect data on aspects of the culture, politics and economy of the
chosen culture, and in doing so they are to use the above-mentioned theories. On
the basis of the collected data students are to make a conclusion as to the position of
the country in question in a globalising world measured on:
• Cultural criteria (1)
• Political criteria (2)
• Economic criteria (3)
Data are to be collected on the following cultural (1) issues ( 8 sessions):
Society/Culture:
Fundamental world conception *
Basic values *
Norms and rules *
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 32
Religion *
Data may be collected through lectures and/or visits to culture bearing institutions.
Company:
Organizational structure *
Power structure *
The roles of managers and employees *
Conflict solving *
Person versus subject matter **
Appointments **
Motivation **
Innovation**
Consensus **
Data may be collected through interviews at companies or lectures
Family pattern **
Education *
Data may be collected through interviews at schools/universities or lectures
Data are to be collected on the following societal/political (2) issues ( 4 sessions):
Recent political history:
1945 till 2006 *
Political Structure:
Parliamentary System *
Power structure **
Political parties **
Election behaviour **
Foreign policy:
Proactive or reactive*
Alliances *
Interrelation of policies *
Current and potential conflict areas *
Interest groups **
The Press **
Data may be collected through visits to Parliament, political parties, interest group and/or regional
centre and/or lectures.
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 33
Data are to be collected on the following societal/economic (3) issues ( 8 sessions):
Recent economic history:
1945 till 2006 *
Economic structure:
Macro-economic key figures:
Economic objectives *
Economic growth *
Balance of payments *
Inflation *
Unemployment rate *
Etc.
Structure of trade and industry:
Agriculture:
Structure **
Production **
Competitive power**
Industry:
Types of enterprises **
Branches **
Competitive power **
Service industry:
Branches **
Competitive power **
Foreign trade:
Goods and services *
Strengths *
Relations to trade blocks/alliances *
WTO *
Demography – including:
Population **
Development in population **
Urbanization **
Centre – periphery **
Ethnic groups **
Work force **
Emigration **
Immigration
Data may be collected through lectures, by students or through visits to important financial
institutions like the Central Bank, the Ministry for Finances, the Ministry for Trade or a bank.
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 34
Project:
The conclusions of the students are to be presented in the form of a synopsis to
members of the academic staff and the accompanying Danish lecturer, and as
mentioned above. The synopsis is to be graded.
Total amount of tuition is 30 of each 60 minutes:
20 sessions for data collection
7 sessions for the completion of synopsis assisted by academic staff
3 sessions for presentation of synopsis
In addition 3 sessions should be scheduled for students’ self directed work with synopsis
Explanation of symbols:
* means that these subjects are obligatory on all destinations
** means that these subjects are obligatory, but that they should be weighted according to their
importance for the country in question
Synopsis
The synopsis is the students’ tool at their oral presentation as the conclusion of the international
project (DIO).
The synopsis determines what the students choose to present at the oral examination, i.e. the
synopsis is used as cue-cards at the presentation.
It is a detailed outline consisting of main points (headline of paragraphs) and sub points (all
information and comments which you will discuss in connection with each main point.
The sub points should be in the form of cues, but, on the other hand, not be epic text.
Typically, these sub points are main clauses.
Please note that the synopsis is not only facts, but also analysis and evaluation.
Requirements for the synopsis
Formalities:
1. Title, names, name of the institution, submission date
2. Brief introduction
3. Discussion of the elements and methods of the subject in question
4. Brief conclusion
5. Enclosures, if needed
6. Bibliography
The discussion of the elements and methods of the subject in question should contain:
• A description of the destination country, including the institution’s overall topic for DIO
• 3-4 issues relating to the institution’s overall topic for DIO in connection with the destination
country (one issue per group member)
• An account for literature, theories and methods used to focus on the issues
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 35
Specielt for elever I USA:
Title
U.S. Culture Seminar
Contents
(including
applied
litterature)
Identity, Culture and Life Experiences within the American Experience
Understanding how identity, culture, and different life experiences impact how
Americans of different ethnic, racial, cultural and linguistic backgrounds
interact with one another and with others from different countries.
In this course we explore how Americans see themselves as a collective and as individuals using
historical and anthropological lenses.
Intercultural Communication
Identifying how different cultures communicate through verbal and non-verbal communication
and understanding the patterns through various within and across cultures will be discussed and
explored through theoretical readings, materials and thoughtful student participation and
discussion.
American Values, Attitudes and Beliefs
Understanding the values, attitudes and beliefs throughout the continental U.S. and how they
differ in region, geography and ethnic populations and ethnic pockets of sub-cultures through
the country.
We explore American values, attitudes and beliefs though an anthropological, sociological and
anthropological lenses.
Materials: Newcomer’s Almanac; Language Shock (The Circle and the Field,
Culture Blends); Culture and Communication
The Namesake movie, 2006
Number of class 7.0 hours
hours
Special focus
on:
US Culture and Intercultural Communication
Work forms
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 36
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 37
Title
U.S. History
Contents
(including
applied
literature)
This seminar covers the establishment of the Bristish colonies in North
America, the Massachusetts colony, life in the colonies, Boston’s role in uniting
the colonies to rebel against the British Crown for the unfair taxes it impoesed
on them to pay off the massive war debt it incurred during the French and
Indian War, and events leading up to the American Revolution. The session
also explored modern U.S. History as it relates to U.S. civil liberities and civil
rights.
Additionally, there was a optional movie viewing: ”Mississippi Burning” where
students are invited to participate in a dialogue after watching the film.
Slidedecks:
1. The British Empire: 1600-1754
2. The British Empire: 1754-1775
3. Articles of Confederation: The First U.S. Government
4. The U.S. Constitution and the Bill of Rights
Materials:
1. One Document, Under Siege by Richard Stengel, TIME, July 4, 2011
2. The Constitution of the United States
3. U.S. Constitution Study Sheet: Structure and Functions
4. Civic Lessons Cartoon for Kids – How a Bill Becomes a Law by School
House Rock
5. "The We the People" US Consitution video by School House Rock
6. Mississippi Burning movie -- Two FBI agents investigating the murder of
civil rights workers during the 60s seek to breach the conspiracy of
silence in a small Southern town where segregation divides black and
white.
Number of class 8.5 hours lecture and 3.5 hours for movie and discussion.
hours
Special focus
on:
Events leading up to the American Revolutionary and Boston’s central role in it.
Work forms
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 38
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 39
Title
Macroeconomics
Contents
(including
applied
literature)
Session Topics:
Tools Of The Economists
Measuring The Vital Signs Of The Economy
Curing The Economy With The Flu
Globalization: To Trade or Not to Trade
Keeping The Economy Healthy
Materials:
Students were given instructor developed notes in each session. The notes
outlined all of the topics and gave them a chance to conduct graphic analysis
along with simple problems involving quantitative computation.
Students were also asked to read 4 articles taken from periodical (NY Times,
Economist, Wall Street Journal & a report by the Federal Reserve of Bank of
St. Louis) and discussion on them were conducted.
Students were also asked to complete an instructor-developed
macroeconomic exercise that required them to consider whether them to do
simple computation and obtain information from data found in the US Govt
website (prior to the federal shut down).
Number of class 15.5 hours lecture
hours
Special focus
on:
Work forms
The first half of the sessions focused on application of macroeconomic theory
to understand short-term fluctuations and gave students a critical appraisal of
Keynesian macroeconomic model by introducing them to the ideas of F.A.
Hayek and more recently, Robert Barro. The second half of the sessions
focused on the problems around globalization. Students were introduced to
the origin from the historical perspective, and then exmained the goals and
problems of a global free market.
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 40
Specielt for elever i Kina:
Titel 1
Globaliseringen og dens historie
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale:
Kernestof:
Forelæsning om kinesisk kultur, historie og marketing v. professor Zuo Biao, Shanghai
Finance University.
Sammenligning af Østens og Vestens kultur. Forelæsning v. professor Zuo Biao, Shanghai
Finance University.
Supplerende stof:
Lektion om kinesisk sprog v. Mrs. Guo Guojiao, Shanghai Finance University.
Lektion om kinesisk mad v. Mrs. Yan Dan, Shanghai Finance University.
Besøg på Shanghai High School.
Lærerguidet tur i French Concession i Shanghai med fokus på imperialismens historie.
Lærerguidet rundvisning i det nye kunstkvarter Factory 798 i Beijing med fokus på
samtidskunst.
Te-smagning og te-ceremoni i Beijing.
Lektion om kinesisk Kungfu v. Mr. Jiao, Shanghai Finance University.
Besøg i kinesisk haver i Fengjing og Yu Garden i Shanghai.
Besøg på Shanghai Museum.
Besøg i vandbyen Fengjing med fokus på kultur, billedkunst og den kolde krig.
Besøgt flg. historiske steder i Beijing m. kinesisk guide: Den kinesiske mur, Den forbudte
by, Den himmelske freds plads, Sommerpaladset og området Himlens tempel.
Besøgt center for traditionel kinesisk medicin med kinesisk massage.
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 41
Særlige fokuspunkter
Globaliseringsbegrebet
Internationaliseringens historie
Politisk og kulturel globalisering
Kinesisk kultur og historie
Sammenligning af Vestens og Østens kultur
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning, gruppearbejde i forbindelse med forlagt undervisning
i Kina med forelæsninger og ekskursioner.
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 42
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2
Globaliseringen af verdensøkonomien og handlen
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale:
Kernestof:
Forelæsninger om kinesisk økonomi v. professor Ms. Tao Lingyun, Shanghai Finance University.
Lektioner om kinesisk udenrigshandel v. Ms. Wang Chun Lei,
Shanghai Finance University.
Lektioner om international økonomi, herunder aktiehandel i Kina v. Mr. Chen Wanpeng, Shanghai
Finance University.
En lektion om Ecco Sko v. Steve Lin, Retail Director - Ecco Shanghai Co. Ltd.
Lektioner om informationssøgning, kildekritik og kulturforståelse v. Ole Aabroe Hansen.
Lektioner om international handel
Forelæsning om danske virksomheder i Kina og aktiviteterne i Det danske Handelskammer i
Shanghai v. Ida-Helene Bronner.
Forelæsning om Widex v. Steen Teisen, Shanghai.
Supplerende stof:
• Ekskursion til Global Financial Tower og Super Brand Mall i Shanghai.
• Besøg hos Pudong New Area Government i Shanghai. (Modtagelse af ”kommunaldirektøre
•
•
•
•
Særlige
fokuspun
kter
Væsentlig
ste
arbejdsfo
rmer
Besøg på Innovation Center Denmark, Shanghai v. Katja Jung og Louis Lincoln.
Besøg på det olympiske stadion, Fuglereden, i Beijing.
Besøg på cloisonné-fabrik.
Virksomhedsbesøg hos Haldor Topsoe Beijing v. Per Bakkerud, Managing Director.
Økonomisk globalisering
Globaliseringens årsager
Globaliseringens konsekvenser
Kinesisk økonomi
Læreroplæg, klasseundervisning, pararbejde, foredrag og ekskursion i forbindelse med
forlagt undervisning i Kina.
Fremlæggelse af gruppesynopsis for medrejsende lærere og kinesisk censor Mr. Chen Wanpeng.
Studieområdet del 3
Undervisningsbeskrivelse
Side 43