Velkomst - Grundejerforeningen Tjærbyvang

Formål
”Formålet med Grundejerforeningen
Tjærbyvang er at varetage grundejernes interesser.
VELKOMMEN TIL
GRUNDEJERFORENINGEN
TJÆRBYVANG
Fundamentet for foreningens arbejde
er vedtægterne. Med udgangspunkt i
disse gennemfører den til enhver tid
siddende bestyrelse en række opgaver,
der tilsigter at gøre vores kvarter til et
godt sted at bo, både nu og i fremtiden”.
Medlemskab
Medlemskab af Grundejerforeningen
Tjærbyvang er obligatorisk for alle
grundejere i grundejerforeningens område, som dækker Bakkestjernedalen,
Gyldensrisdalen, Tusindfryddalen, Blåklokkedalen, Løvefoddalen og Kongelysdalen.
Kontingent betales 1 gang årligt, den
31. januar. (tilmeld gerne betalingsservice).
Generelt
Husk at melde til– og fraflytning til kasseren i grundejerforeningen.
GRUNDEJERFORENINGEN TJÆRBYVANG
Bestyrelsen
Grundejerforeningen blev oprettet ved
stiftende generalforsamling i 2008.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer,
udskiftning af medlemmer sker ved afgang og nyvalg af 2 medlemmer i lige
år og 3 medlemmer i ulige år på generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Se på
hjemmesiden, hvordan bestyrelsesposterne er fordelt.
Hjemmesiden
Grundejerforeningen Tjærbyvang driver en hjemmeside:
Arrangementer
To gange om året afholdes renholdelses-/vedligeholdelsesdage i hele kvarteret. Her hjælper alle hinanden med at
gøre rent i bede og på legepladser. Deltagelse er obligatorisk.
Men det er ikke kun arbejdsdage, der
gennemføres. Hvert år afholdes en
sommerfest . Opgaven med at arrangere festen går på omgang mellem beboerne, og næste års arrangører vælges til
festen.
Der ud over afholder bestyrelsen en
fastelavnsfest for børn og barnlige sjæle
i alle aldre.
Endvidere afholdes sociale arrangementer på privat initiativ.
Snerydning m.v.
www.tjaerbyvang.dk, som hver husstand har sit eget password til.
På hjemmesiden kan du orientere dig
om arrangementer i grundejerforeningen, om bestyrelsen og dens arbejde,
samt orientere dig i grundejerforeningens vedtægter og ordensreglement.
Snerydning, slåning af græsarealer og
pasning af bøgepur ved stier og veje.
Der er indgået aftale med entreprenør,
om varetagelse af ovenstående. Kontaktperson vedr. disse opgaver findes
på hjemmesiden.
Hunde
På den stiftende generalforsamling blev
det besluttet, at hunde under luftning i
grundejerforeningens område ALTID
skal føres i snor. Hundes efterladenskaber skal fjernes og smides i egen skraldespand.
Der henvises til ordensreglement for
Grundejerforeningen Tjærbyvang.
Kørsel på vejene
Der er opsat skilte med ”legende børn”
og skilte med max 30 km. I timen i
kvarteret. Det henstilles, at denne hastighedsgrænse overholdes.