Folder: Kongeåstien

Godthåb
Overgård
Godhøj
Føvling
Her blev der fra 1912 til 1932 udvundet mergel, en slags kalkholdig ler,
som blev brugt til at forbedre jorden på markerne. På nær de sidste år,
hvor merglen blev fragtet på lastbiler, foregik transporten på mergelbaner.
21
BENNETGÅRD
15
ÅDALEN
Kongeå
18
KØBENH
OVEDVE
Vindinggård
Gavnsgård
Andst Å
Granly
Kraggård
Sundbølgård
SKODBORG
Grønagergård
Boygård
Annalyst
Nørreris
Hvidekærgård
Dallsgård
Gråsbøl
Mølle
Gejlagergård
G e j l a g e r
Lokhøje
21
H o lt M a rk
Københoved
Bejstrupgård
Skovgård
Lundgård
Skovgård
S k o v l u n d
Me jlb y Ma rk
Trolddal
Blåskærgård
SKUDSTRUP
MARK
Langagergård
Egshåb
Bjergager
Damgård
K r o g s tr u p
Skovly
L a n g a g e r
Sønderbygård
Lintrup
G ild b je rg
Gejlager
Skov
L i n tr u p
Skovvang
Mejlby
Byrumgård
Mejlbygård
© Vejen Lokalhistoriske Arkiv
23 SKIBELUND KRAT
Silkeborg
Nørre
Olling
S k o v
Vimtrupgård
Efter nederlaget i 1864 dannede Skibelund Krat rammen om
velbesøgte grundlovsmøderSmedegård
med fokus på den sønderjyske sag og
deltagere fra begge sider af Kongeågrænsen. Der er opstillet Ven i m t r u p
række mindesten
til ære for folk, der har kæmpet for danskheden
Tornumskov
i Sønderjylland. På stedet står også de nationale kunstværker
Magnusstenen og Modersmålet.
Elmelund
Bjørnekær
R ø rkæ r H use
Granly
Skrave By
Skovbo
14 Åtte bjerge
15 Genforeningen /
genforeningsstenen i Foldingbro
16 Kanonstillingen i Dover
17Sønderskovgård
18 Det junkerske stemmeværk
Solhøj
19 Maltstenens fundsted
Bakkegård
20 Københoved Mergellejer
21Bennetgård
22Friheden
23 Skibelund Krat
24 Skodborghus voldsted
25 Knag Mølle
26 Domænegården Lundsgård
Brydegård
Skrave Kirke
Skovvang
Kornvang
H j e r ti n g S k o v
Skovly
Nygård
Røjbjerggård
Lindsminde
k
LINTRUP
MARK
Skovlundgård
Lindholt
Fårkrog Mark
Eskager
Højvang
Mejlby Vestergård
Fårkrog Skov
Hørregård
Gramsminde
Agertoft
Københovedskov
Å
Vanggård
Råkær
nbæ
Her lå det kongelige slot Skodborghus Slot fra omkring år 1200 til det
Ravningvej
blev revet ned i 1814. Mindestenen er udført af Niels Hansen Jacobsen
i 1932. Stedet var et af de vigtigste toldsteder for den omfattende jyske
studehandel i 1400-1500 årene.
R a v n i n g
20
K ø be nh ove d S kov
VE
Tyvdal
H o l t
Fårkrogskov
Be
24 SKODBORGHUS VOLDSTED
G
IN
LL
BØ
j
Skovgård
Bjerggårdsminde
Gråsbølgård
Blåbjesk
J
Tranekær
Holtgård
Røddingve
Lindegård
Bækmadegård
Krogstrupgård
Lintrup Nørrekro
Ø S T E R B Y
Hans Diderik Kloppenborg byggede i 1870 huset for at kunne søge
tilflugt på den danske side af grænsen. Han var en svoren modstander
af den politik, som preusserne førte i Slesvig og lagde ikke skjul på det.
Lilholdtgård
Kongsbjerg
L yn g b je rg
KO
T O B Ø L
k
Schmidtsminde
Nørreskovgård
Vesterlundgård
M a r k
pB
æ
Hafdrupgård
Andkærgård
N ø r r e m a r k
Lindegård
D o v e r
s tr u
Vestergård
Fårkrog
Enggård
Lundholt
Marienlyst
ud
Kærgårde
k
Dover
Barsbøl
Villemajgård
Årupgård
Skudstrup
Bæ
Å b ø l l i n g
Melvanggård
H a f d r u p Kongshøj
Nordhøj
Forretgård
EJ
Lille Fuglebæk
geå
Lille Sundbølgård
Kongsbjerggård
Årlundgård
k
SKODBORG MARK
Kon
Sk
Kongeå Dal
Å R L U N D
Pottehuse
Ålykke
rg
Fuglebækgård
Sandagergård
Lille Lundsgård
J
bo
Stavnsbjerggård
Dover Bjerge
VE
od
Anneksgård
F u g le b æ k
Roygård
FRIHEDSV
Bæ
Granly
Frihedsbroen
19
16
bø l
Sortehøj
eå
Kong
22
LE
26
Sk
Lille Gravlund
Birkely
Granly
Lundsgård er en af de domænegårde, som i årene omkring 1900 blev
anlagt i Nordslesvig af Preussen, som ville fortyske det dansksindedeSpanggård
grænseland. Folk med den rette tyske sindelag blev sendt nordpå for at
dyrke jorden på mønsterlandbrug og påvirke lokalsamfundet.
Ålegård
Søbækled
Kloppenborg
J
Granly
Hejbølhus
22 HUSET FRIHED
Ågård
Bredenberg
J
Kajsminde
Vesteragergård
© Henning Jensen
MAL TBÆ K MAR K
ØL
Urholmgård
VVE
NG
H u s e
Lundsgård
24
Øster Skibelundgård
Vester Skibelundgård
EJ
EJ
S K O D B O R G H U S
Loviselund
Lille
Vindinggård
Toftebo
Toftegård
M
LE
RS
DE
HA
Langager
V
EÅ
J e l s h ø j
L u nd sg ård Ma rk
AG
Sandskjærgård
Vestervang
NATUR | KULTUR | HISTORIE
Knagmølle Bro
25
Tobølkrog
KN
S K I B E L U N D
KONGEÅSTIEN
Horskærgård
Enghavegård
Horskærlund
Skovvang
Jelshøj
Svendstrup
H o r s kHorskærgård
æ r
Nygård
Iversminde
Nørremarksgård
M
Nielsby
Tobøl
S k o v
Lille Andst
Haksengård
Skallevadgård
Skibelund
Krat
Svinested Høj
K o n g e å
Damsvadgård
Vorupgård
Lukasgrue
23
Egerisgård
Ågård
Hummelmade
Urupgård
Højbjerggård
Skovhus
Vigård
Store Gravlund
26 DOMÆNEGÅRDEN LUNDSGÅRD
© Inge Lise Møller Jensen
M a r k
J
GE
KON
KO
På Kongeåens nordlige dalside ligger de kuperede Åtte Bjerge. Det højeste punkt er 58,9 meter, og der er god udsigt mod syd ud over Kongeådalen. Der er både skov, åbne vidder og en opstemmet sø.
Kanonstillingen var en del af Gudrun-stillingen fra slutningen af Anden
Verdenskrig. Tyskerne anlagde forsvarsstillinger på tværs af Sydjylland
for at bremse et eventuelt allieret angreb i Jylland.
S ø n d e r s k o v
Foldingbro
ÅVE
Bakkegård
15 GENFORENINGSSTENEN I FOLDINGBRO
Bøgely
Harbodam
Skriverdal
To
16 KANONSTILLINGEN I DOVER
Langtofte
Doverholm
14 ÅTTE BJERGE
Tophøjgård
Møllebjerg
Sønderskov
Højgård
Bakkebo
På en høj lige ved Kongeåen er sat en sten som minde om, da Sønderjylland kom hjem til Danmark i 1920.
Åge sbø l
Sønder Kærgård
H o l l e s k o v
Villebøl Kro har rødder tilbage til 1700-tallet. Kroen fungerede 18651875 også som toldsted og var hjem for to familier. I dag er kroen blevet
til campingplads.
Skibelundgård
EDSV
Ribehøj
Ny Haksengård
J
Gården blev købt af Jørgen Skrumsager i 1860’erne. Han var svigersøn
til H.D. Kloppenborg på Bejstrupgård og en vigtig forkæmper for danskKrympendamm
heden i Sønderjylland. Datteren Jutta Kloppenborg Skrumsager overtog
gården og gjorde den til et hvilehjem for medlemmer af det danske
mindretal syd for den danske grænse.
13 VILLEBØL KRO
14
17
SØNDERSKOVGÅRD
Sønderskov er en gammel hovedgård fra starten af 1600-tallet.
Ellebækgård
Her har
Museet på Sønderskov til huse, og i den stemningsfyldte
herregårdskælder er der restaurant. Sønderskov er omkranset af
Sorrildgård
Bobøl
en voldgrav, og bag hovedbygningen ligger en barokhave.
17
Stenninggård
Kongehøjgård
Harbjerggård
Hedehus
Grundbækgård
Senhøjgård
© Charlotte Thomsen
Nørre Kærgård
Markushavegård
M a r k
Petersholm
E
RV
Skelhøj er en bronzealdergravhøj fra omkring 1350 før Kristi fødsel.
En udgravning gav indsigt i, hvordan højen blev opført. Den er bygget
af græstørv med græsset nedad og opført i sektioner af forskellige
arbejdshold. Midten af højen har været beskyttet af en jernkappe, der
har bevaret planter og insekter i græstørvene.
20 KØBENHOVED MERGELLEJER
A s k o v
Lykkegård
Sønderskovgård
Ågesbølgård
Langdalgård
Åtte
Mannehøj
Meshøje
Kokkenborg
VE
DO
12
SKELHØJ
Flagstangshøj
æk
FRIH
Erik II Emune var konge 1134-1137 i en tid præget af kampe om tronen.
Sorte Plov fra Plougstrup var herremand og kongens hirdmand. Under
et skænderi dræbte han Erik Emune på et ting. Ifølge sagnet blev Sorte
Plov begravet i gravhøjen Sortehøj. Erik II Emune er begravet i Ribe
Domkirke.
Åtte Bjerge
lt B
n
En landmand fandt her på marken i 1987 en stor runesten.
Stenen har
Stenderup
Bro
ikke mindre end 153 runer og et mandshoved indhugget. Runestenen
kan ses på Museet på Sønderskov.
11 SORTEHØJ OG KONGEMORDEREN SORTE PLOV
Senhøj
Ma
Be
nb æ k
Trævlekrone
Lervad
S k o v h o v e d
Marielund
a lt
19 MALTSTENENS FUNDSTED
Staghøj
Østergård
Lysgård
Vejenknude
EJ
en
N ø rre s ko v
Skodborg Bjergegårde
Søndermarksgård
Kilegård
Kongehøje
Hærveje
e ns
Mannehøjgård
Lausbølgård
Folding Kirke
NG
EÅV
rJ
Kelddal
Folding
Kan n e b æ k
eL
l le
Øster
Folding
k
Kon
geå
I ng
Mø
Bæ
Kongstedgård
LUNDSG
ÅRDSVE
J
Rester af stemmeværket ses i åen. Fra 1600-tallet og frem til slutningen
af 1800-tallet lå her en ålegård. Senere blev stemmeværket grundlaget
for engvandingskanaler i området.
©
ise
S te n d e r u p
R o v e d
Halvvejgård
Stensmark
Østerhedegård
Nørreris
k
18 DET JUNKERSKE STEMMEVÆRK
Maltbæk
Brandgård
B Æ K B Ø L L I N G
Bæ
Hedevanggård
Brudsiggård
H J E R T I N G S K O V
© Inge Lise Møller Jensen
Kokhaugegård
Hedegård
Hjerting Skov
Præsteskov
Brunsgård
Elmegård
Højgård
Nygård
Skovsminde
Skovgård
Trædeeng
Elmegård
Toftlundgård
Skovgård
Langetved
Vanggård
ri s B æ k
F ar
Basholt Huse
SKODBORGSKOV
25 KNAGSkolegård
MØLLE
Vandmølle med underfaldshjul
opført i 1780. Primært brugt til kornSkovhytte
mølle og benmelsmølle. Ordet ›knag‹ menes at stamme fra ordet
knogler. Man knuste dyreknogler og spredte benmelet på markerne
Nørreeng
JægersborgforMindeskov
at tilføre næring.
Skovfogedeng
Bækgård
Grænseminde
TRAMP UD I HISTORIEN
Gå en tur langs Kongeåen og rør ved en dramatisk del af Danmarks
historie. Fra 1864 til 1920 udgjorde Kongeåen øst for Villebøl landegrænse mellem Danmark og Tyskland, men hele Kongeåen har i mange
hunderede år været en grænse for folk nord og syd for åen. Allerede
fra 1200-tallet som grænse mod hertugdømmerne mod syd, siden som
toldgrænse mellem Danmark og Slesvig (1500-tallet – 1850).
Stien går langs åen, i enge og på markveje og enkelte steder på asfaltvej. Stien går de fleste steder på privat jord, og vi har lovet lodsejerne,
at der ikke medbringes hunde på grund af græssende dyr og vildt.
Tuefenner
Gredsted
Gammelmose
A n d k æ r
Risagre
B r a m l i n g
Tusmade
Keldseng
Hjortlundgård
8
Møllekrog
Hjortlund
Plantage
11Plovshøj
n
eje
Vestling
6
Trekroner
Vilslev
R ø r s k i f t
4
3
Maleri fra Jernved Lokalarkiv © Charlotte Lindhardt
Åbanken
H e m m e s b ro E n g e
Store
Fenner
Følhave
Dalhavegård
Strandholm
Lindegård
dv
ej
Var
d
Byrumgård
Stens
1
Kongeå
Sluse
Egely
ove
Tinghøj
j
Kalvslund Kirke
Østervang
R ø dvang
Nedergård
G rø n n in g e n
2
H ille ru p M a rk
E n g e to ft
S ø rendal
Hillerupholm
Solvanggård
Hillerup
Jedsted
Mark
Fredhøj
© Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torben Meyer
Hedegård
Vestergård
Ebbesminde
S i g e n g e
ej
ngev
ted E
R ø r k æ r
Havrestoffenner
Overgård
V i g e r k æ r
B æ k k e
Jeds
Forsidefotos: Isfugl ©Jan Skriver, Shelterplads © Peter
H J O R T Carlsson,
V A D Tolderhus v. Vilslev Spang og Kongeåstien
© Esbjerg
Åsgård
Pedersminde
Byhistoriske Arkiv, Torben Meyer,
Vandnymfe
©
Biopix
N Sloth,
K a s t b j e
Gudsnapgård
Engblomme © Inge Nagstrup
Kalvslundgård
Løksgård
Højvang
B a g k l e v e
N e d r e e n g e
3 VILSLEV SPANG
Hillerup Enge
Engholm
S to k b r o a g e r
Hilleruplund
Kærbøl
Mose
Ålbygård
Højvang
H j o r tv a d K r a t
Møgelhøj
I 1760’erne blev der bygget en gangbro over Kongeåen mellem
Vilslev og Jedsted. 1791-1851 lå Kongeåens vestligste toldkontrollørsted ved spangen. Her boede tolderfamilien og toldkarlene.
tv a d Å
Hvidebro
v e rs F e n n e r
Spangen
udgjorde et lille samfund medF e landbrug,
kro, høker og
a m broen
m e l m o sved
e
farvergård.GDa
Kongeådal mod øst blev bygget, mistede
Nyhedegård
spangen sin betydning som overgangssted. Bremkrog
S to k b r o fe n n e r
H a v r e v a n g
Bækgården
Hegnsgård
Øster
Nygård
© Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torben Meyer
Møgelhøjgård
Singelgård
Lavlundgård
8 HJORTLUND, SPANG OG BADELIV
Skovagergård
Tidligere sørgedeKalvslund
en færgemand for at fragte folk over Kongeåen
Toftegård
ved Hjortlund. Det foregik på en lille fladbundet pram, der Iet
Brunsgård
kunne betjenes af en person. I 1876 samlede sogneboerne ind og
Anneksgård
fik bygget spangbroen.
Anneksgård
Højkær
Røgelhøje
Kastbjergled
P R O J E K T K O NGE Å S T I E N GE NNE MFØ R E S ME D
S T Ø T T E FR A :
Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne
Benborg
S ø
Knorborggård
K N O R B O R G
Kem
sgård
Bæk
Store Barslundgård
V e s te r fe n n e r
Hvidenggård
Esbjerg Kommune, Vej & Park, telefon 7616 1616 og
Vejen Kommune, Natur & Landskab, telefon 7996 6266, 2015.
M ø l l e v a n g
H avre m æ rsk
Midtenge
UD GI VE T A F:
dve
eå
Skibskrog
H E NT D E NNE FO L D E R D I GI T A L T
I A P PVanggård
EN P
DVestergård
F MA P S
Mejlby
O G FØ L G D I N T UR VI A GP S
Spanggård
Tingmose
eH
Jedsted Enge
Mosefenner
Nørre
Olling
Stensvanggård
B r e d k æ r
G e s t e n
Kong
10 NATUREN LANGS KONGEÅEN
På din tur langs vandløbet møder du flyvende insekter, der starter
deres liv i vandet som larver eller nymfer. Det gælder guldsmede og de
smukke vandnymfer. Planter med særlige blade eller rødder, tilpasset et
liv i vand. Som de lysende, hvide vandranunkler, de kunne også kaldes
vandets anemoner.
Jedsted
Bjerge
Jedsted
ste
S to r s k e v a n g
S m a l k æ r
R a v n i n g
Bækgård
S ø n d e re n g e
9 HJORTLUND KIRKE
Syd for Kongeåen ligger Hjortlund Kirke, som er opført i første halvdel af
1200-tallet. Byggestilen er senromansk, og kirken er bygget af tufsten,
en vulkansk stenart fra Rhinområdet. Våbenhuset af røde mursten blev
tilføjet i sidste halvdel af 1700-tallet. Kirketårnet blev opført 1913.
Kirken har tilhørt Ribe Domkirke og kronen.
Je
d
V e s te r v a n g
P o l d e r n e
Ravningvej
13
Villebøl
Villebølgård
Bavngård
ej
Jernved Mejeri blev indviet i 1909 og er det eneste af egnens andelsmejerier, der fortsat eksisterer. Andelsmejeriet lukkede i 1992, men
overgik samme år til privatejet mejeri. Her produceres på traditionel vis
smør, oste, is og kærnemælk.
Broholm
5
Sandkær
Vestervanggård
Udgrob
LINTRUP
MARK
Volshøj
Brokær
ervej
dev
7 JERNVED MEJERI
d Klost
Bækvej
Gyvelgård
Søvanggård
å
Kongeådalgård
Spangholm
K o a g r e
S la g e n g e
Vilslev Spang
GREDSTEDBRO
Møllevang
Konge
Jedste
Hjortlun
Me jl
Rishøj
Steldhøjgård
Hjortlund
vv
Dri
G
IN
LL
Ø
L Æ S ME R E P Å K O NGE A A S T I E N.D K
9
Møgelhøj Agre
H i n d h ø j
ÅB
EJ
Karmdal
Banke
Vibeeng
U l k æ r
K æ r
Tranekær
12
Lan
På vandreturen fra slusen til Vilslev går du i det særegne flade marsklandskab. Marsklandskabet er præget af inddigede marskarealer der
består af udstrakte landbrugsarealer gennemskåret af afvandingsgrøfter. Mod vest afgrænses marsken af digerne og mod øst af geestranden.
Trolddal
dvej
ten
2
MARSKEN
Fredsholm
Bomgård
K æ r e n g e
1 km æ k
B
D a ru m
J
VE
Tyvdal
Søndergård
Sortehøj
Kongebro
10
v
ed
rnv
Je
K a s k æ r
ej
Villemajgård
Lintrup Nørrekro
Ø S T E R B Y
Tobøl
Forbro
Søndergård
Dorotheasminde
Abildgård
Oldemors Holm
T O B Ø L
Toldgård
Hulmose Enge
Digital infostander med gratis wi-fi
0,5
Frøsiggård
Darumspang
fiskeplads
Informationsskilt
0
Præstegårdsvej
Østervang
HHandicaptilgængelig
u lm o s
e Kan
al
søru
Diget og sluserne beskytter marsken mod oversvømmelse fra havet.
Kongeåslusen blev, sammen med 3 andre sluser, opført sammen med
Ribediget i 1911-1915. Der løber ofte over 20.000 l vand gennem
Kongeåslusens 5 støbte betongennemløb – hvert sekund! Slusen er
selvregulerende. Det betyder at sluseportene tvinges til at lukke når
havets vandstand er højere end vandstanden i Kongeåen. Når vandet
falder i Vadehavet, åbner portene af sig selv.
7
Bøjhøj
Nøragergård
Tobøl
Nørregård
Duborgsminde
Bjerget
Denne folder viser et kort over ruten. Vil du vide mere om, hvad du ser
undervejs, så besøg www.kongeaastien.dk. På bagsiden af folderen
finder du link til download af app og kort over ruten.
1 KONGEÅSLUSEN OG RIBEDIGET
© Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torben Meyer
Kirken ligger i Jernved sogn og blev indviet i 1925. Sidst i 1800-tallet
blev Gredstedbro større end Jernved, og Gredstedbros indbyggere
ønskede deres egen kirke.
Vi beder dig overholde disse regler:
• Færdsel kun tilladt til fods
• Færdsel på marker må kun ske ved at følge de rødtoppede pæle
• Udvis respekt for de græssende dyr
• Visse strækninger kan være meget våde i efterårs- og vintermåneder
• Affald kun i skraldespande
• Ophold og overnatning kun på de anviste pladser
Rigtig god tur!
Damgård
al
rd K a n
Parkering
Ø s te r e n g e
6 GREDSTEDBRO KIRKE
Møllegård
ÅV
Fjelstrup
Nørrevang
NG
E
Sommersted
vej
KO
Mølby
Nord
Kongeåstien er 67 kilometer lang og kan nydes i bidder, ligesom der er
rige muligheder for svinkeærinder med chance for ekstra oplevelser.
Brændstrup
Brandsø
K æ rg å
Å b ø l l i n g
H E NT VO R E S A P P I A P P S T O R E
E L L E R GO O GL E P L A Y
Skodhøjgård
Halegårde
trup
e
Rib
Følg den afmærkede trampesti, lyt til fuglene, se det rige planteliv, dvæl
ved landskabet og nyd roen i den fredede ådal. Se landskabet skifte, når
åen løber gennem marsken ud i Nationalpark Vadehavet ved Kongeåslusen. Giv dig tid til at høre eller læse utrolige historier om skæbner og om
livet på begge sider af Kongeåen gennem mange generationer.
Hjerndrup
Søndermark
Bæ k
geå
VELKOMMEN TIL KONGEÅSTIEN
Aller
Stepping
Vilslev Mose
ugs
bø l
Kon
Fole
Christiansfeld
Jels
Vandmøllen nævnes første gang i 1231, hvor den var ejet af kronen. Fra
1542-1770 ejede skiftende adelsslægter møllen, som derefter overgik til
selveje. I 1850’erne drev mølleren også brændevinsbrænderi og bageri.
Dambruget blev oprettet i 1904 og eksisterer stadig, men selve mølleriet
blev nedlagt i 1917. Jedsted Mølle havde elektricitetsværk 1910-1965.
Lundagerholm
Plo
To
Kortene indeholder data fra Geodatastyrelsen, Kort10 og D500
Øster Vedsted
5 JEDSTED MØLLE
Hejls
Kærgård Skov
Kjærgård
Ørnelund
Holtsagergård
Jernved
Jernvedlund
Virkelyst
Å
Sønder Hygum
Taps
Sjølund
Vestholtsgave
Stavnsgård
Lundagergård
j
yb
RIBE
Rødding
Ødis-Bramdrup
Føns
Skamlingsbanken
Ødis
K æ rg å r d s m a rk
Granly
Hejbølhus
Ny Alsbrogård
rdsve
ded
Knu
Ribe Å
Vamdrup
Skodborg
Katrad
Hollænderskov
Store Darum
å
Toldg
Kirkeby
Sønderho
Københoved
Hjerting
Gredstedbro
FANØ
Gamborg
Sønder Bjert Sønder Stenderup
Store Gravlund
H jo rt
va d
Lintrup
Vilslev
MIDDELFART
Hjarup
å
ge
n
Ko
Vonsild
Fænø
Strat
A l s b r o
Nielsby
Bakkebo
Gammel Alsbrogård
or
Tobøl
KOLDING
Seest
Lunderskov
Fruerlund
Dammose
Hj
Jernved
Store Andst
Foldingbro
Føvling
Store Darum
Rindby
VEJEN
1Kongeåslusen
2Marsken
3 Vilslev Spang
4 Vilslev Kirke
Lavbund, kan være vådt i perioder
5 Jedsted Mølle
Shelter
6 Gredstedbro Kirke
Brandgårde
7 Jernved Mejeri
Sønderby
Toilet
8 Hjortlund Spang
Vand
9 Hjortlund Kirke
10 Naturen langs Kongeåen
Camping
Virkelund
11Sortehøj
Breumbanke
12Skelhøj
Pilgrims-herberg
13 Villebøl Kro
S ø nde
rm o s e Kanal S ø n d e r m o s e
Kro/Hotel/Spisested
Klintmose
Midtby
Øvrige afmærkede ruter
P L O V S T R U P
j
Gørding
Tjæreborg
Askov
Brørup
Kongeåstien
Vilslev sogn dækkede tidligere to lande: Vilslev i kongerigetT uoge Jedsted
i de tyske hertugdømmer. Kirken er opført af tufsten omkring 1175. Til
Vesterby
tårnet og våbenhuset fra omkring 1500 er brugt munkesten. Inde i kirken
Toesmark
findes et indmuret mindesmærke over stormfloden i 1634, hvor vandet
stod 1,5 m over gulvet.
Bakkegård
Plougstrup Mølleve
BRAMMING
4 VILSLEV KIRKE
Skærbæk
N e d e rh e d e
Allerup Knap
Kongeå
Andrup
b
ESBJERG
Nørre Bjert
Strib
Snoghøj
vej
Lejrskov
Holsted
dy
Nordby
Taulov
Nørre Vejrup
Skads
å
Gr
Bramdrupdam
Gesten
Endrup
Grimstrup
Holleskovgård
Ø s te r h e d e
geå
Bryndum
Tarp
Birkely
Solvang
Tinghusgård
Kon
Guldager
Langbjergvej
Hjerting
Fruerlund
Nygård
O v r e t
Lille Barslundgård
Kemsgård
Hygum
Nørremark
Danmark og Europa
investerer i
landdistrikterne