Mejlbyparken 1-79, Hjortshøj

Mejlbyparken 1-79, Hjortshøj
40 udlejede 1½ plans rækkehuse til salg
• Samlet etageareal: ca. 5.100 m² bolig
• Varierende størrelser - 20 stk. boliger på 125 m² og 20 stk. boliger på 130 m²
• Alle boliger har egen have med tilhørende terrasse
• Årlige lejeindtægter: kr. 4.035.610,• Egenkapitalforrentning ved selskabsoverdragelse ca. 12 %
• Store lejereserver under indfasning
• Pris: kr. 67.000.000,- kontant
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Indholdsfortegnelse
Ejendommen i hovedtræk ............................................... 3
Bygningsarealer .............................................................. 4
Offentlig vurdering .......................................................... 4
Salgsvilkår ....................................................................... 5
Likviditetsbudget ............................................................. 6
Planforhold/offentlige forhold ........................................ 6
Tekniske installationer .................................................... 8
Driftsudgifter .................................................................... 9
Købesummens fordeling - Afskrivninger ...................... 9
Handelsomkostninger ................................................... 10
Købers kapitalbehov ..................................................... 10
Startforrentning på kontantbasis ................................. 10
Besigtigelse ................................................................... 11
Mellemsalg ..................................................................... 11
Lejespecifikation ........................................................... 12
Fotos ............................................................................... 15
Plantegning .................................................................... 20
Matrikelkort .................................................................... 26
Kort ................................................................................. 27
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Ejendommen i hovedtræk
Beliggenhed
Matr. nr.
Kommune
Grundareal
Mejlbyparken 1-79
8530 Hjortshøj
11 bt Mejlby By, Mejlby (Mejlbyparken 1-23 og 65-79)
11 bs Mejlby By, Mejlby (Mejlbyparken 25-63)
Aarhus.
16.324 m² - heraf vej 0 m²
Mejlbyparken 1-23 og 65-79:
Grundareal: 8.044 m² - heraf vej 0 m²
Mejlbyparken 25-63:
Grundareal: 8.280 m² - heraf vej 0 m²
Oplysninger ifølge: tingbogsattest
Ejendomsbeskrivelse
Husene er opført i 1½ plan, og har alle en dejlig have med tilhørende terrasse.
Boligerne er beliggende i den sydlige del af Mejlby lige nord for Hårup i dejlige
grønne omgivelser og kun få hundrede meter fra Hårup Skole - i øvrigt med
sikker stiforbindelse hele vejen. I Mejlby er der mulighed for indkøb ligesom der
også går bybus til Aarhus.
Boligerne fordeler sig på to forskellige størrelser:
20 stk. a 125 m² - 4 vær. halvt dobbelthus i 1½ plan med privat terrasse og have.
20 stk. a 130 m² - 4 vær. halvt dobbelthus i 1½ plan med privat terrasse og have.
Til alle boliger hører separat redskabsrum på ca. 5 m².
Alle boligerne fremstår med gulve i laminatparket samt klinker i badeværelse. Der
er installeret gulvvarme i både entre og badeværelse, og der er skabe i alle
værelser, som ligesom skabs- og køkkeninventar er af god kvalitet fra HTH eller
Svane. Boligerne er generelt meget lyse og indretningsvenlige.
Der er indrettet parkeringsplads med plads til gæsteparkering i umiddelbar
nærhed af boligerne. Bemærk at der i alle boliger er toilet i såvel stueplan som på
1. sal.
Et skønt sted at bo for de unge familier, der sikkert kan lade børnene lege på de
store bold- og legepladsarealer, der er omkranset af boligerne samt de blinde og
lukkede veje.
Selskabshandel
Handlen forudsættes at foregå som en selskabsoverdragelse, hvilke for en køber
har en lang række fordele.
Der er netop optaget et nyt realkreditlån hos Realkredit Danmark med en
hovedstol på kr. 42.114.000,-.
side 3 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Ejendommen har pt. en bruttolejeindtægt p.a. kr. 4.011.600,- med fradrag for
ejendommens driftsudgifter på kr. 547.893,- hvilket giver en nettohusleje p.a. på
kr. 3.463.707,-.
Hvis man på realkreditten tager afsæt i en fast rente på 3 % inkl. bidrag, har man
for at servicere hovedstolen, en årlig omkostning på kr. 1.263.420,-.
Med en handelspris på kr. 67 mio. fradraget kontant depositum, forudbetalt
husleje, realkredittens hovedstol og den udskudte skat på ca. 5,3 mio. som
selskabet indeholder, et egenkapitals behov på kr. 18.242.010,-. Ud fra
ovenstående betragtninger, vil man i så fald have en egenkapitalforrentning på
ca. 12 %.
Ved ovenstående selskabshandel vil der i forhold til en normal handel derudover
være en stempel- og tinglysningsmæssig besparelse for en køber på 1,5 % af
realkreditlånet, hvilket er afholdt af sælger samt 0,3 % af de kr. 67 mio. i
tinglysningsmæssig besparelse, anslået i alt kr. 830.000,-.
Bygningsarealer
Arealer
Bebygget areal: 2.620 m²
Boligareal: 5.100 m²
Etageareal i alt: 5.100 m²
Bygning nr. 1
Opført/ombygget år: 2011
Bebygget areal: 1.316 m²
Antal etager: 1
Boligareal iflg. BBR
Bygning nr. 2
Anvendelse:
Afskrivning:
Nej
Anvendelse:
Afskrivning:
Nej
2.560 m²
Opført/ombygget år: 2011
Bebygget areal: 1.304 m²
Antal etager: 1
Boligareal iflg. BBR
2.540 m²
Offentlig vurdering
År 2013
Samlet ejendomsværdi
kr.
57.000.000,-
Heraf grundværdi
kr.
9.513.800,-
Ejendommen er ikke under omvurdering.
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
side 4 af 28
Salgsvilkår
Købesum
Kapitalbehov
Startforrentning
Finansieringsforslag
Lejeindtægter
Kontantpris: kr. 67.000.000,Kontantpris
kr.
67.000.000,-
Handelsomkostninger anslået
kr.
326.830,-
- Refusion deposita
kr.
-1.015.690,-
- Refusion forudbetalt leje
kr.
-336.301,-
Anslået kapitalbehov:
kr.
65.974.839,-
5,29 %.
Colliers kan kontaktes for en nærmere drøftelse af et eventuelt oplæg til
finansiering, herunder udbetalingens størrelse, pantebreve, type realkreditlån
m.v.
Faktiske lejeindtægter - 5.100 m²
kr.
4.035.610,-
I alt
kr.
4.035.610,-
Der henvises til specifikation over samtlige lejemål på ejendommen.
Deposita
Tinglyste hæftelser
Forsikringsforhold
Deposita
kr.
1.015.690,-
Forudbetalt leje
kr.
336.301,-
Prioritetsnr.
Kreditor
Valuta
Hovedstol
6
Realkredit
Danmark A/S
DKK
42.114.000,00
7
Ejerpantebrev
DKK
4.478.000,00
Rente
0,4268
Bygningsforsikring, Alm. Brand, Police nr.: 060 420 556.
side 5 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Likviditetsbudget
Skattemæssigt
Likviditetsmæssigt
UDGIFTER
Driftsudgifter
kr.
0,-
kr.
547.893,-
Lejeindtægter, faktiske
kr.
4.035.610,-
kr.
4.035.610,-
1. år før afskrivning/skat
kr.
4.035.610,-
Afskrivning 1. år, anslået
kr.
231.066,-
Skattemæssigt resultat 1. år
kr.
3.804.544,-
Likviditet 1. år før skat
kr.
3.487.717,-
Skattevirkning ved
skatteprocent på 25,00%
kr.
951.136,-
Likviditetsmæssigt
resultat 1. år ved 25,00%
kr.
2.536.581,-
INDTÆGTER
Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto varme og el.
Planforhold/offentlige forhold
Zonestatus
Vej
Kloakforhold
Offentlige planer/forhold
Ejendommen er beliggende i byzone.
Ejendommen er beliggende til offentlig vej.
Kloakforholdene er noteret som afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.
Lokalplan 503
Ekstrakt:
Anvendelse:
Området, der er opdelt i storparcellerne 1, 2, 3 og 4, er udlagt til boligformål i
form af lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhus og tæt-lav boligbebyggelse,
række-, kæde-, gård-, klyngehuse og lignende med tilhørende fællesfaciliteter).
En del af bebyggelsen på den enkelte storparcel kan opføres som huse med
vandrette lejlighedsskel.
Magistratens 2. Afdeling kan tillade, at beboerne fra deres bolig driver sådan
virksomhed, som almindeligvis kan udøves i boligområder - f.eks. frisør-, læge-,
tegnestue-, revisions- samt klub- og foreningsvirksomhed.
En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende
ved væsentlig taget parkering, trafik eller på anden måde er til gene.
Magistratens 2. Afdeling kan endvidere tillade, at området anvendes til offentlige
formål, f.eks. mindre institutioner til yngre, ældre og handicappede, samt at deri
området etableres servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder.
side 6 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Placeringen af bygninger til de nævnte formål fastlægges i bebyggelsesplanen, jf.
§ 7, stk. 1.
Der kan i forbindelse med bebyggelsesplanens godkendelse kun tillades
sådanne institutioner og erhvervsvirksomheder, som naturligt kan indpasses i
boligområdet uden gener for omgivelserne. Det er derfor en forudsætning, at
belastningen af det lokale vejnet ikke fortages nævneværdigt,
samt at der sker en tilpasning til omgivelserne med særligt hensyn til
bygningsstørrelse, udformning, parkering og adgangsforhold, sådan at områdets
karakter af boligområde ikke brydes.
Mindst 10 % af den enkelte storparcel skal indrettes som fælles opholdsareal for
storparcellens beboere.
Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelse på den enkelte storparcel må kun ske på grundlag af en af
Magistratens 2. Afdeling godkendt bebyggelsesplan.
Planen skal redegøre for:
- Placering af beboelse med udendørs opholdsareal.
- Udstykning i henhold til byggelovens § 10 A.
- Placering af eventuelt fælleshus.
- Placering af eventuelle bygninger til offentlige formal og erhverv, jf. 5 3, stk. 2.
- Placering af garager/carporte (eller evt. fællesparkering).
- Placering af smtibygninger og udhuse.
- Bygningsprofiler, facader og materialer.
- Terrænreguleringer.
- Bevaring af eksisterende beplantning som angivet pti lokalplankortet.
- Storparcellens interne vej-, parkerings- og stiforhold, herunder tilslutninger til de
tilgrænsende veje, stier, storparceller, fællesarealer og lignende.
Ved udarbejdelsen af bebyggelsesplanen kan der ses bort fra
bygningsreglementets kapitel 3 og småhusreglementets bestemmelser om
højder og afstande, dog kun i et sådant omfang, at planen i rimelig grad
tilgodeser hensigten med højde- og afstandsbestemmelserne.
Der må på storparcel nr.:
1. opføres maksimalt 2.700 m² etageareal
2. opføres maksimalt 2.680 m² etageareal
3. opføres maksimalt 2.610 m² etageareal
4. opføres maksimalt 2.500 m² etageareal
I alt maksimalt10.490 m² etageareal
Ovennævnte er alene ekstrakt af lokalplanen, som kan rekvireres ved
henvendelse til Colliers.
Miljø
Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret
som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et
defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet.
side 7 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Energimærke
Olietank
Servitutter
Ejendommen er energimærket med karakteren A.
Der forefindes ingen olietanke på ejendommen.
11 bt og 11bs Mejlby By, Mejlby
17-05-1995
Lokalplan nr. 503
18-05-2007
Supplement til lokalplan nr. 503
14-02-2008
Deklaration om kloakledninger m.v.
28-02-2008
Skøde lyst servitutstiftende ang. sikkerhedsstillelse, vejadgang,
renholdelse m.v.
30-06-2008
Dok. om sikring af bebyggelsesplan
Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog.
Tekniske installationer
El
Vand
Varme
Ejendommen forsynes med el fra NRGI.
Ejendommen forsynes med vand fra offentligt alment vandforsyningsanlæg.
Ejendommen opvarmes ved hjælp af fjernvarme.
side 8 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Driftsudgifter
Ejendomsskat, 2014
Administration, anslået
Forsikring, iht. sælges oplysninger
Vand og renovation, anslået
Grundejerforening iht. sælgers oplysninger
Vicevært, anslået
Udvendig vedligeholdelse,
anslået
ca. 5.100 m² á kr. 25,-
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
115.865,125.000,9.652,77.876,32.000,60.000,-
kr.
127.500,-
Driftsudgifter, i alt anslået
kr.
547.893,-
Driftsudgifter er angivet ekskl. moms i henhold til en anslået
momsfradragsprocent på 0,00 %.
Købesummens fordeling - Afskrivninger
Kontantomregning
af købesummen
Udbetaling
Kontantomregnet købesum
kr.
kr.
67.000.000,67.000.000,-
Handelsomkostninger anslået
Tinglysningsafgift - skøde
Advokatsalær - skøde
Moms ekskl. evt. momsrefusion
kr.
kr.
kr.
201.830,100.000,25.000,-
Kontantomregnet anskaffelsessum
kr.
67.326.830,-
Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er
anslåede.
Den kontantomregnede
købesum foreslås fordelt
som følger
Bygning og installationer
Grundens værdi
Særlige installationer
Ikke afskrivningsberettigede bygninger
kr.
kr.
kr.
9.513.800,5.748.620,51.737.580,-
Kontantomregnet købesum
kr.
67.000.000,-
Afskrivningsberegning på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum
Særlige installationer
4,00 % x kr. 5.776.662,- =
kr.
231.066,-
Afskrivning 1. år
kr.
231.066,-
side 9 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Afskrivningsberegningen er vejledende. Køber henvises derfor til egen revisor,
advokat eller anden rådgiver for at få foretaget fornødne skattetekniske
undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen.
Handelsomkostninger
Købers handelsomkostninger
(anslået)
Tinglysningsafgift - skøde
Advokatsalær - skøde
Moms
kr.
kr.
kr.
201.830,100.000,25.000,-
Handelsomkostninger i alt inkl. moms
kr.
326.830,-
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
67.000.000,326.830,-1.015.690,-336.301,65.974.839,-
kr.
kr.
kr.
4.035.610,547.893,3.487.717,-
Købers kapitalbehov
Kontantkøb
- købers kapitalbehov
Kontantpris
Handelsomkostninger anslået
- Refusion deposita
- Refusion forudbetalt leje
Investeret kapital – omregnet
Startforrentning på kontantbasis
Startforrentning på
kontantbasis, 1 år, vejledende
Nettoleje til forrentning af investeret kapital
Lejeindtægter mv. i henhold til budget
Driftsudgifter i henhold til budget
Nettoleje til forrentning
3.487.717,- x 100
65.974.839,-
= 5,29 % (anslået)
side 10 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Besigtigelse
Henvendelser
Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse,
bedes efter aftale med sælger venligst rettet til:
Colliers International Danmark A/S
Søren Lindbjerg, Erhvervsrådgiver
Mobil
E-mail
20131030
[email protected]
Mellemsalg
Ret til mellemsalg forbeholdes.
Se også emnet på www.colliers.dk – sagsnr. 275955
side 11 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Lejespecifikation for ejendommen Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Areal
brutto m2
Depositum
Næste reg.
Lejemålets
indgåelse
Opsigelse
lejer
NPI
01-01-15
01-04-2011
3 mdr.
31.180,-
8.130,-
828,-
NPI
01-01-15
15-04-2014
3 mdr.
25.890,-
8.630,-
97.560,-
780,-
NPI
01-01-15
01-12-2011
3 mdr.
24.390,-
8.130,-
125
97.560,-
780,-
NPI
01-01-15
01-06-2012
3 mdr.
24.390,-
8.130,-
9
125
97.560,-
780,-
NPI
01-01-15
15-02-2011
3 mdr.
24.390,-
8.130,-
Majbritt
Nielsen og
Lars
Sørensen
11
125
97.560,-
780,-
NPI
01-01-15
01-06-2012
3 mdr.
24.390,-
8.130,-
7
Ny lejer
13
130
106.020,-
816,-
NPI
01-01-15
01-09-2014
3 mdr.
26.505,-
8.835,-
8
Susanne og
Morten
Christensen
15
130
100.020,-
769,-
NPI
01-01-15
01-11-2012
3 mdr.
25.005,-
8.335,-
9
Thierry
Cattiaux og
Constance
Harchin
17
130
106.020,-
130
NPI
01-01-15
15-10-2014
3 mdr.
26.505,-
8.835,-
10
Lone Leicht
Jensen
19
130
100.020,-
769,-
NPI
01-01-15
01-05-2013
3 mdr.
25.005,-
8.335,-
11
Julie
Roggaard
Madsen &
Nick Lykke
Nygaard
21
130
106.020,-
816,-
NPI
01-01-15
01-05-2014
3 mdr.
26.505,-
8.835,-
12
Trine Buhl
Callesen og
Michael
Perolle
Jensen
23
130
100.020,-
769,-
NPI
01-01-15
01-10-2013
3 mdr.
25.005,-
8.335,-
13
Ny lejer pr.
01.07.2014
25
125
103.560,-
828,-
NPI
01-01-15
01-07-2014
3 mdr.
25.890,-
8.630,-
Leje kr. p.a.
Leje pr.
m2
Lejer
Hus nr.
1
Henriette
Richter
1
125
97.560,-
780,-
2
Bolette
Jørgensen og
Carsten T.
Nielsen
3
125
103.560,-
3
May-Britt
Mouritsen
5
125
4
Kenneth
Kroman
Nielsen m.fl.
7
5
Egle Survila
og Audrius
Survilla
6
Leje reg.
kr.
Forudbetalt
leje kr.
side 12 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Areal
brutto m2
Depositum
Næste reg.
Lejemålets
indgåelse
Opsigelse
lejer
NPI
01-01-15
01-07-2012
3 mdr.
24.390,-
8.130,-
828,-
NPI
01-01-15
01-07-2014
3 mdr.
25.890,-
8.630,-
97.560,-
780,-
NPI
01-01-15
01-12-2013
3 mdr.
24.390,-
8.130,-
125
103.560,-
828,-
NPI
01-01-15
3 mdr.
25.890,-
8.630,-
35
125
97.560,-
780,-
NPI
01-01-15
01-07-2012
3 mdr.
24.390,-
8.130,-
Åse Buhl og
Peter
Jackson
Christensen
37
125
97.560,-
780,-
NPI
01-01-15
01-06-2011
3 mdr.
24.390,-
8.130,-
20
Henrik og Mia
Rosing
Marquart
39
125
97.560,-
780,-
NPI
01-01-15
01-06-2011
3 mdr.
24.390,-
8.130,-
21
Shahram
Delkhosh
41
130
100.020,-
769,-
NPI
01-01-15
01-08-2011
3 mdr.
25.005,-
8.335,-
22
Ny lejer pr.
01.07.2014
43
130
106.020,-
816,-
NPI
01-01-15
01-07-2014
3 mdr.
26.505,-
8.835,-
23
Martin
Lundholm og
Marian
Larsen
45
130
106.020,-
816,-
NPI
01-01-15
01-05-2014
3 mdr.
26.505,-
8.835,-
24
Marie Louise
Wagner
47
130
106.020,-
816,-
NPI
01-01-15
15-05-2014
3 mdr.
26.505,-
8.835,-
25
Opsagt Udløb pr.
1/12 2014
49
130
106.020,-
816,-
NPI
01-01-15
3 mdr.
26.505,-
8.835,-
26
Kirsten Küster
51
130
100.020,-
769,-
NPI
01-01-15
01-05-2012
3 mdr.
25.005,-
8.335,-
27
Mohammed
E. Khanbarmi
og Nazi
Akbari
53
130
100.020,-
769,-
NPI
01-01-15
01-09-2011
3 mdr.
25.005,-
8.335,-
28
Ny lejer
55
130
106.030,-
816,-
NPI
01-01-15
3 mdr.
26.505,-
8.835,-
29
Thomas Leth
Ry Jørgensen
57
125
97.560,-
780,-
NPI
01-01-15
01-12-2013
3 mdr.
24.390,-
8.130,-
30
Morten
Begtrup og
Tina
Sejersbøll
59
125
97.560,-
780,-
NPI
01-01-15
01-08-2012
3 mdr.
24.390,-
8.130,-
Leje kr. p.a.
Leje pr.
m2
Lejer
Hus nr.
14
Martin
Støvring
Knørr og Tina
T. Damhus
27
125
97.560,-
780,-
15
Ny lejer pr.
01.07.2014
29
125
103.560,-
16
Gitte Dam
Nielsen
31
125
17
Opsagt Udløb pr.
1/11 2014
33
18
Anders Kjær
og Camilla
Anderson
19
Leje reg.
kr.
Forudbetalt
leje kr.
side 13 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Areal
brutto m2
Depositum
Næste reg.
Lejemålets
indgåelse
Opsigelse
lejer
NPI
01-01-15
01-12-2012
3 mdr.
24.390,-
8.130,-
780,-
NPI
01-01-15
01-06-2011
3 mdr.
24.390,-
8.130,-
100.020,-
769,-
NPI
01-01-15
01-05-2011
3 mdr.
25.005,-
8.335,-
130
100.020,-
769,-
NPI
01-01-15
01-05-2011
3 mdr.
25.005,-
8.335,-
69
130
100.020,-
769,-
NPI
01-01-15
15-01-2011
3 mdr.
25.005,-
8.335,-
Maren Alstrup
71
130
100.020,-
769,-
NPI
01-01-15
01-02-2012
3 mdr.
25.005,-
8.335,-
37
Marianne
Schøller
73
130
100.020,-
769,-
NPI
01-01-15
01-02-2014
3 mdr.
25.005,-
8.335,-
38
Didde
Hermansen
og Henrik
Henningsen
75
130
100.020,-
769,-
NPI
01-01-15
01-04-2012
3 mdr.
25.005,-
8.335,-
39
Steen
Wegner
77
125
103.560,-
828,-
NPI
01-01-15
01-03-2014
3 mdr.
25.890,-
8.630,-
40
Line
Saaugaard &
Christian G.
Mikkelsen
79
125
103.560,-
828,-
NPI
01-01-15
01-11-2014
3 mdr.
25.890,-
8.630,-
5.100
4.035.610,-
1.015.690,-
336.301,-
Leje kr. p.a.
Leje pr.
m2
Lejer
Hus nr.
31
Sandra
Andreasen og
Tonny Jepsen
61
125
97.560,-
780,-
32
Jens Olsen
og Vibeke
Olsen
63
125
97.560,-
33
Heidi W.
Einfeldt og
Danni Einfeldt
Walters
65
130
34
Jens HøyerNielsen og
Else Marie
HøyerNielsen
67
35
Charlotte
Mogensen
36
Leje reg.
kr.
Forudbetalt
leje kr.
side 14 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Fotos
side 15 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Fotos
side 16 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Fotos
side 17 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Fotos
side 18 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Fotos
side 19 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Plantegning – 125 m²
(Ikke målfast)
side 20 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Plantegning – 125 m²
(Ikke målfast)
side 21 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Plantegning – 130 m²
(Ikke målfast)
side 22 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Plantegning – 130 m²
(Ikke målfast)
side 23 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Plantegning – Bebyggelsesplan
(Ikke målfast)
side 24 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Plantegning – Mejlbyparken med hus nr.
(Ikke målfast)
side 25 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Matrikelkort
side 26 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
Kort
Region Midtjylland er et dynamisk
vækstområde og har en central geografisk
placering midt i Jylland.
Regionen strækker sig fra Vesterhavet til
Kattegat, det vil sige en strækning på
omkring 200 km fra kyst til kyst.
Regionen strækker sig nord for Randers og
nord for Viborg/Skive - i syd er det syd for
Horsens.
Der er ca. 1,25 mio. indbyggere (2010) i
regionen, hvor landets næststørste by
Aarhus ligeledes er beliggende.
side 27 af 28
Sag IB-275955(A) ● SLI/RD ● rev.nr. 677632-H1440 ● Mejlbyparken 1-79, 8530 Hjortshøj
LOKAL DYBDE – GLOBAL BREDDE
Colliers International Danmark kender ingen grænser
Specialiseret full-service
Strategisk alliance
Kvalitet
> Formidling, udvikling, rådgivning og vurdering
inden for investerings- og erhvervsejendomme
til nationale og internationale kunder
> Colliers International Danmark har via sit
ejerskab af afdelinger i Stockholm, Göteborg,
Helsinki og Oslo mulighed for en optimal
servicering af lokale kunder uden for
Skandinavien og vice versa
> Kvalitet og professionel service er kernen i
samarbejdet med kunder og internt mellem
medarbejderne
> Fokus på kundens ønsker og forventninger. Vi
skaber merværdi gennem personlig, engageret
og proaktiv adfærd fra branchens mest
kompetente og professionelle medarbejdere
> Uvildig rådgivning, idet Colliers International
Danmark i sin helhed er uafhængig, herunder
af banker, realkreditinstitutter m.v.
AARHUS
Prismet ● Silkeborgvej 2
DK-8000 Aarhus C
Tlf. +45 70 23 00 20
KØBENHAVN
Codanhus ● Gl. Kongevej 60
DK-1850 Frederiksberg C
Tlf. +45 70 23 00 20
www.colliers.dk
Danske Bank 4387 3630 013690
Reg.nr. A/S 214489
SE-nr./CVR 31 77 41 79
> Colliers International Danmark er en del af
verdens mest effektive internationale
ejendomsmæglerkæde, Colliers International,
med mere end 480 kontorer i 61 lande verden
over
ODENSE
Kongensgade 74-76
DK-5000 Odense C
Tlf. +45 70 23 00 20
AALBORG
Rendsburggade 6
DK-9000 Aalborg
Tlf. +45 70 23 00 20
VEJLE
Den Hvide Facet 1
DK-7100 Vejle
Tlf. +45 70 23 00 20
STOCKHOLM
Tlf. +46 08-402 36 70
HELSINKI
Tlf. +358 9 856 77 600
GÖTEBORG
Tlf. +46 41-743 00 90
OSLO
Tlf. +47 2206 6280