NYHEDSbrev uge4 / 23.01 2015

NYHEDSbrev
Hospitalsenhed Midt
uge 4 • den 23. januar 2015
Gode skudsmål og pejlemærker fra HE Midts skadepatienter
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) har som noget
nyt spurgt de ambulante skadepatienter om deres indtryk efter behandlingen
på skadestue eller akutklinik. Den første LUP-rapport på området samler svar
fra patienter, der blev behandlet mellem 20. august og 9. september 2014.
Overordnet udtrykker patienterne tilfredshed med skadebehandlingen på HE
Midts skadestue i Viborg og på akutklinikkerne i Silkeborg og Skive. Men der
er også plads til forbedringer, specielt i forhold til ventetid.
- Patienternes udsagn viser, at ventetiden fylder meget for dem, og derfor arbej­
der vi målrettet i vores kvalitetsorganisation på at komme dem i møde i forhold
til deres ønsker, siger ledende overlæge Larry H. Kristiansen fra Akutafdelingen.
De mange delresultater fra de tre behandlingssteder ligger med en enkelt und­
Forsideillustration fra rapporten om
tagelse enten på eller over Region Midtjyllands gennemsnit og landsgennem­
”LUP Akutmodtagelse”.
snittet. Læs mere på HE Midts hjemmeside.
Rengøringen er i top på HE Midt
Resultaterne fra den årlige eksterne kvalitetskontrol af rengøringen er netop
kommet, og budskabet er klart. For første gang er der på alle HE Midts fire
matrikler uddelt topkarakteren A (på en skala fra A til D).
- Det er et skulderklap til alle vores serviceassistenter. Der bliver gjort en stor
indsats, og fire A’er kan vi virkelig være stolte af. Det er især imponerende, at
hospitalet i Viborg så kort tid efter reorganiseringen af serviceassistenterne er
kommet op på et A. Flot indsats fra rigtig mange medarbejdere og ledere, siger
Mette Toftdahl, servicechef.
I 2013 indførte HE Midt en retningslinje for, hvordan rengøringskvaliteten
Kvalitetsbevidste serviceassistenter.
på hospitalerne bliver målt. Der skal på hvert hospital udføres tre interne
Fra venstre Jeanette Nielsen, Annie
kvalitets­sikringer og en ekstern kvalitetskontrol om året. De interne kvalitets­
Andersen og Kent Simmelkjær.
sikringer foregår som en dialog mellem serviceassistenterne, deres ledere og
en servicekonsulent, som sammen drøfter de eventuelle fokuspunkter.
- Resultaterne vidner om, at sikkerheden for patienten er i top på HE Midt, og at det virker at kombinere interne
kvalitets­sikringer med den eksterne kontrol, fortæller servicekonsulent Kirsten Møller Jæger, der er den ene af de to
medarbejdere, der udfører de interne kvalitetssikringer.
Sundhedsminister fik inspiration under besøg på RH Silkeborg
RH Silkeborg havde tirsdag den 20. januar besøg af sundhedsminister Nick
Hækkerup, der var begejstret for at høre om hospitalets arbejde. Sundheds­
ministeren var på rundtur på RH Silkeborg for at se og høre om arbej­det i
Diagnostisk Center. Ministeren var især interesseret i at høre om konceptet om
sammedags-udredning og tværfaglig udredning af patienterne.
- Der er ingen tvivl om, at erfaringerne med eksempelvis at sætte patienten i
centrum her i Silkeborg kan give inspiration til resten af landet. Hele konceptet
har gjort indtryk - lige fra tilgangen til patienterne og det interne samarbejde
til den hurtige udredning, der er med til at mindske utrygheden for patienter
og pårørende. Her er en vilje i Silkeborg til at møde patienterne, hvor de er, sagde sundhedsminister Nick Hækkerup.
Sundhedsministeren hørte også om HE Midts tilbud om sammedags-hofter i Center for Planlagt Kirurgi, hvor patienten
bliver udskrevet samme dag, som operationen foregår. Se flere billeder fra besøget på HE Midts hjemmeside.
side 1 / 3
HE Midts produktivitet stiger – bare ikke nok
Produktiviteten er steget på HE Midt, viser den seneste opgø­
relse. Alligevel ligger HE Midt stadig lavt, når det gælder produk­
tivitetsniveauet i forhold til de øvrige hospitaler. Mens landets
hospitaler som gennemsnit ligger på produktionsniveau 100, lig­
ger HE Midt på 97, hvilket er en tilbagegang i forhold til året før.
Dermed er HE Midt fortsat et stykke fra målet om at komme på
niveau med de øvrige regionshospitaler.
- Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at vores produktivitets­
niveau ligger under gennemsnittet for både regionens hospitaler
og landet som helhed. Men vi har allerede sat en række initiativer
i værk for at få vendt billedet, siger hospitalsdirektør Lars Dahl
Pedersen.
Flere behandlinger og undersøgelser for pengene
Han glæder sig over, at HE Midts produktivitet siden sidste op­
er omdrejningspunktet, når hospitalernes produk-
gørelse er steget med 3,8 procent – hvilket er den næststørste
tivitetstal gøres op. Arkivfoto.
stigning i regionen.
- Det viser, at de ting, vi gør, virker. Så hvis man i de enkelte afdelinger sidder med en fornemmelse af at være blevet
mere produktive, så passer det faktisk også med det billede, tallene viser, pointerer Lars Dahl Pedersen.
Men samtidig er også landets øvrige hospitaler blevet mere produktive, og dermed er HE Midts produktivitetsstigning
altså ikke nok til en placering blandt de mest produktive hospitaler.
Læs mere på intranettet, hvor du også kan se en tabel over produktivitetstallene for regionens hospitaler.
Fond sender 34 børn på diabetesskole på Lanzarote
Hvordan gennemskuer man mængden af kulhydrater, når man står ved en
buffet? Hvad betyder motion for blodsukkeret? Hvordan rejser man med en
kronisk sygdom og medicin i bagagen?
Teori og praksis bliver forenet, når 34 børn fra Børneafdelingen på RH Viborg
den 30. januar drager på tur til Club La Santa på Lanzarote. Turen - som er
gjort mulig af en donation fra Knud Erik Jensen Fonden - handler nemlig om
meget mere end sol, sommer og swimmingpool.
- Selvfølgelig håber vi, at børnene får en god oplevelse, men det bliver ikke en
ferietur. Det er diabetesskole med program fra morgen til aften, forklarer syge­
plejerske Ida Riisgaard fra Børneambulatorium B26.
For medarbejderne fra børneambulatoriet er turen samtidig en mulighed for at få et endnu bedre indblik i, hvordan det
er for børn og unge at leve med den komplicerede sygdom.
- Af erfaring ved vi, at det kan skabe nye indgangsvinkler til det fortsatte samarbejde med børnene og deres forældre,
siger Ida Riisgaard.
Læs mere på intranettet.
Over en million huske-sms’er til midtjyske hospitalspatienter
Region Midtjyllands hospitaler har siden 2009 haft mulighed for at sende en
sms til patienterne for at huske dem på en aftale. I slutningen af december
nåede regionen op på i alt 1 million afsendte sms’er. Fra en stille start med
cirka 50 sms’er om måneden sender regionen nu omkring 43.000 om måneden.
Sms’erne sendes automatisk fra bookingsystemet Bookplan.
Region Midtjylland har ikke har tal på, hvor meget antallet af udeblevne patien­
ter er faldet, siden sms’erne for alvor blev taget i brug. Men regionen noterer
i en artikel i EPJ-hjørnet, at hospitalerne har en klar oplevelse af, at flere patienter møder op - eller husker at melde
afbud. Det gælder blandt andre Radiologisk Afsnit på RH Silkeborg, som udsender mellem 1.500 og 2.000 sms’er om
måneden. Radiologisk Afsnit er i øvrigt det ene af to afsnit, der om kort tid på forsøgsbasis begynder at opkræve gebyr
fra udeblevne patienter.
Et minus ved huske-sms’erne er dog, at patienterne konkret skal give lov til, at regionen sender en sms til dem. Det
sker ved, at patienten oplyser sit mobilnummer ved den første aftale. Når NemSMS træder i kraft til foråret, får borger­
ne mulighed for at give en generel tilladelse til, at det offentlige kontakter dem på et registreret mobilnummer. Det vil
gøre sms-ordningen mere effektiv, da hospitalerne så også får mulighed for at sende patienterne en erindring om den
første aftale. Det er nemlig typisk dén, de fleste glemmer at møde op til.
side 2 / 3
NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt • uge 4 • den 23. januar 2015
Bedre overblik over egne arbejdstimer
Fremover vil der sammen med den elektroniske lønseddel i e-Boks til
månedslønnede medarbejdere i Region Midtjylland også komme en mere
specificeret opgørelse over den enkeltes arbejdstider.
Det skulle gøre det lettere at kontrollere, om arbejdstimerne er registre­
ret korrekt. Det er Silkeborg Data, der har udviklet det nye produkt.
Arbejdstidsopgørelsen vil vise:
- Specifikation af arbejdstider
- Optælling af normtimer
- Specifikation af fravær
- Specifikation af tillæg
- Angivelse af, hvorvidt tillæg er til udbetaling eller ej
- Afdelingsangivelse, hvis den rapporterede tid afviger fra stamafdelingen
Hensigten med opgørelsen er at give medarbejderne et godt overblik over, hvorfor lønsedlen er beregnet, som den er.
Se eksempler på den nye arbejdstidsopgørelse via intranettet.
Sammedags-hofter på TV2 Østjylland
TV2 Østjylland besøgte onsdag RH Silkeborg og fulgte 71-årige Mogens Frederiksen fra Risskov. Han
har som en af de første patienter gjort brug af det nye, permanente tilbud om sammedags-hofter.
Se indslag fra TV2 Østjylland.
Med sammedags-hofter møder patienten ind om morgenen, opereres og kommer hjem igen samme aften. Center for
Planlagt Kirurgi (CPK) på RH Silkeborg lavede sidste år et pilotstudie, og resultaterne var så positive, at CPK nu som
det første sted i landet har gjort sammedags-hofter til et permanent tilbud til relevante patienter.
Læs pressemeddelelse om det nye hofte-tilbud.
TV2-serie følger fedmeoperation på RH Viborg
Kirurgisk Afdeling og Anæstesi- og Operationsafdelingen er med, når TV2 på
tirsdag viser afsnit nummer fire i serien ”Holder Danmark i live”.
Seriens formål er at tegne en form for øjebliksbillede/portræt af vores fælles
sundhedsvæsen. Se TV2’s præsentation af programmet.
Konceptet er, at alle optagelser er lavet samme dag – den 17. september 2014.
Den dag fulgte et kamerahold også en kvinde fra Skive, som skulle have lavet
en fedmeoperation (”gastric bypass”) på RH Viborg.
Et af de sidste af i alt otte afsnit vil desuden være med et besøg hos Regional
Specialtandpleje i Viborg.
Læs tidligere omtale af tv-konceptet og optagelserne på HE Midt.
Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt I Deadline for indlæg til nyhedsbrevet er tirsdag kl. 15
Tekst og layout: Kommunikation I Foto: Klinisk Foto og Kommunikation
Kontakt: [email protected] I telefon: 7844 1113 - 7844 1118 - 7844 1121 - 7844 1111
side 3 / 3
NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt • uge 4 • den 23. januar 2015