Forandring og finansiering – to sider af samme sag

GRENKE nyhedsbrev 2015
by
News
Forandring og finansiering
– to sider af samme sag
Compliance
Klædt på til fremtiden?
Leasing skaber stabilitet
Nye muligheder – nye risici
Tiderne skifter
Ellipse har fokus på vækst
grenke.dk
Troværdighed og tillid
Omskiftelig, usikker, kompleks og flertydig
Basis for forandring
Om skeptikere og mobilnørder
Forbrugerne forandre sig
Vækst og forandring via leasing
Efterår 2015
BEDRE BUNDLINIE MED
VIRTUELLE PROTOTYPER
BIM Equity tilbyder rådgivning, services og forhandler
teknologien, der gør det hele muligt. Vi arbejder for
at gøre BIM til en god forretning for den danske rådgiver- og byggebranche ved at sikre, at
implementeringen af BIM bliver kvalitativt
og økonomisk fordelagtig. Dette sker bl.a.
ved at fokusere på de bedste værktøjer til opgaven – fra første skitse til
drift og vedligehold. I samarbejde
med GRENKE Leasing tilbyder
BIM Equity software og hardware, hvor investeringsen
foretages i takt med
gevinsten høstes.
BIM Equity
Strandlodsvej 6B, 3. sal
DK-2300 København S
+45 70 220 520
[email protected]
www.bimequity.dk
LEDER
Kære læser
Tiderne skifter – og forbrugerne ændrer præferencer, vaner og
forbrugsmønstre med stigende frekvens.
o mere du kan forudse og forberede dig på, jo bedre er
J din forretning rustet til fremtiden. En dybere forståelse af
forandringsprocesserne åbner for vækst – og det er netop det,
vi fokuserer på i denne udgave af vores nyhedsbrev.
Rigtig god læselyst!
Med venlig hilsen
Nick Hallager
Direktør
GRENKELEASING ApS
GRENKE GROUP
GRENKELEASING i Danmark er en
del af GRENKE Group, der siden
1978 har leveret leasingløsninger
med et bredt udvalg af it-ydelser til
små og mellemstore virksomheder.
Vores ry er baseret på innovative og
skræddersyede finansieringsmodeller,
hvor kvalitet, fleksibilitet og hastighed er i høj fokus. GRENKE Group
er uafhængig af leverandører og
KONTAKTINFORMATION
Udgiver
GRENKELEASING Aps
Marielundvej 48, 3 sal
2730 Herlev
+45 44 52 88 10
[email protected]
www.grenke.dk
Ansvarshavende
Nick Hallager
GRENKELEASING Aps
Marielundvej 48, 3 sal
2730 Herlev
Annonce
[email protected]
banker og er store i Europa inden for
leasing af mindre it-produkter, blandt
andet af pc'er, notebookcomputere,
kopimaskiner, printere eller mindre
softwaresystemer. GRENKE Group
arbejder i 29 lande og har over 1.000
medarbejdere. Derudover tilbyder
GRENKE Bank klassiske onlinetjenester, også til private kunder.
Redaktion & opsætning
MarketingPartner
Klostermosevej 140
3000 Helsingør
Danmark
Telefon: + 45 70 20 55 63
[email protected]
www.marketingpartner.dk
Foto/rettigheder
CRM Picture:
kittitee550 – Fotolia.com
Climbing pictures:
rcaucino – Fotolia.com
VRD – Fotolia.com
Wolfgang Grenke,
Nick Hallager:
Alexander Fischer
Læs mere om GRENKE og vores
produkter på www.grenke.dk
Trykkeri
Udgivelser
4 gange årligt
Oplag: 300
3
RÅDGIVNING
et engelske ord "compliance" betegner
overholdelse af nationale og internationale love og bestemmelser samt virksomhedernes egne, frivillige bestemmelser og
interne politikker. Virksomhedernes fokus på
compliance stammer som så meget andet fra
USA, hvor den såkaldte Sarbanes-Oxley-Act
vedtaget i 2002 gælder for alle børsnoterede,
amerikanske virksomheder. Loven blev indført i kølvandet af en række regnskabsskandaler i milliardklassen, fx Enron-skandalen.
Nogle datterselskaber af tyske virksomheder
er delvist underlagt den amerikanske lovgivning, og på den måde blev compliance også
et fokusområde for tyske virksomheder. I
Tyskland er nogle virksomheder, fx banker og
finansieringsinstitutter, forpligtede til at oprette en compliancefunktion, uanset om de er
børsnoterede i USA eller ej.
Med det stigende antal love, regler og bestemmelser – både på nationalt og internationalt plan – bliver det gradvist sværere for virksomhederne at sikre at alle regler overholdes.
Af og til med paradoksale resultater til følge.
Man afviser små julegaver af symbolsk værdi
helt ned til 30 kroner og afholder kundearrangementer på de mindst attraktive konferencesteder og hoteller for at undgå den mindste
mistanke om bestikkelse eller bestikkelighed.
Selv den sædvanlige kop kaffe, der serveres på
kundemøderne, kan give dårlig smag i munden.
Compliance kræver fingerspidsfornemmelse og sund fornuft for ikke at skyde over
målet. Men der er ingen tvivl om, at det har
sin berettigelse, som Robert Bosch forklarede
allerede i 1921: ”Ordentlig og redelig forretningsførelse er på lang sigt det vigtigste for
resultatet, og det er et vigtigere parameter i erhvervslivet, end man skulle tro”. Dermed satte
grundlæggeren og ophavsmanden til navnet
på den kendte virksomhed BOSH compliance
på dagsordenen, lang tid før begrebet blev opfundet.
Hvad er helt konkret fordelene ved et
compliancesystem? ”Det er et tidligt varslingssystem, der samtidig forebygger effektiv
complianceledelse potentielle lovovertrædel-
D
Compliance opbygger
troværdighed og
tillid – og dermed
markedsværdi
I virksomhederne står compliance
– eller regeloverholdelse – højt på dagsordenen
4
GRENKE nyhedsbrev | efterår 2015
RÅDGIVNING
ser via effektiv processtyring. Det minimerer
så at sige de foreliggende risici”, udtaler Stefanie Huslein, der er Compliance Officer hos
GRENKELEASING i Tyskland.
Tillid betaler sig
Firmaer, der sætter compliance på dagsordenen, opbygger troværdighed og tillid. De to
faktorer har en enorm markedsmæssig værdi,
når der skal etableres nye forretningsaftaler og
partnerskaber. Kritikerne mener, at overdreven indførelse af politikker for overholdelse af
love og retningslinjer samt interne politikker
kan virke hæmmende på væksten i virksomheden. Hvis man ikke af og til vender det blinde
øje til, risikerer man højere omkostninger og at
miste vigtige projekter. ”Men det er kortsigtet
tænkning”, advarer Stefanie Huslein. ”Manglende compliance kan medføre enorme bøder,
imagetab og større sårbarhed til stor skade
for virksomheden og i yderste konsekvens til
konkurs”. For de skandaleramte virksomheder tager det årevis at genopbygge det ødelag-
te omdømme. Som nævnt i indledningen har
compliance en hel del med fingerspidsfornemmelse at gøre. I de daglige forretninger er det
ikke altid så enkelt for medarbejderne at afgøre, hvor grænsen går mellem en gave af rimelig
værdi og korruption – især ikke hvis virksomheden slet ingen regler har på området. Som
minimum kan følgende tommelfingerregler
være til hjælp, når man ikke tør stole på sin
egen mavefornemmelse. Hvis en gave eller indbydelse slet ikke har nogen forretningsmæssig
relevans, skal man holde fingrene langt væk.
Endnu vanskeligere bliver det, når man arbejder internationalt. I andre lande kan det være
uhøfligt at afslå en middagsinvitation fra en
forretningspartner, og derfor er det relevant, at
arbejdsgiveren instruerer sine medarbejdere i,
hvad der er ret og vrang. Også på lang sigt er
det nødvendigt med klare regler for, om man
skal acceptere eller afvise invitationer, gaver og
andre tilbud. På den måde ved medarbejderne,
om en given henvendelse skal accepteres eller
høfligt afslås.
SEKS ENKLE TRIN TIL BEDRE
COMPLIANCE
1.Risici og lovrammer identificeres – for eksempel:
ÜTroværdighed
ÜDatabeskyttelse
Ü Skatteret, korruption
ÜArbejdstagerpolitik
ÜAntidiskriminationspolitik
ÜKartelret
ÜMiljøstandarder
ÜUdbudsregler
2.Gennemgang af eksisterende
retningslinjer i virksomheden:
Ü Arbejdsaftaler og
ÜArbejdsinstrukser
Ü
Konkret ansvarsplacering, f.eks.
vedrørende datasikkerhed
3.Udarbejdelse af nye politikker
”Det er et tidligt varslingssystem, der samtidig forebygger effektiv complianceledelse
potentielle lovovertrædelser via effektiv processtyring. Det minimerer de mulige risici”.
Stefanie Huslein, Compliance Officer hos GRENKELEASING AG
4.Implementering i virksomheden:
ÜUddannelse
Ü Nye arbejdsaftaler og
ÜDriftsaftaler
5.Overholdelse af regler:
Forebyggelse og information
For arbejdsgiveren giver det fordele at forankre compliance hos udvalgte medarbejdere og
styre området centralt. I mange virksomheder har man derfor en "compliance officer",
og i større koncerner har man en hel afdeling,
der varetager området. En compliance officer skal have overblikket, rådgive og sikre, at
både interne politikker og ekstern lovgivning
bliver overholdt, forklarer Stefanie Huslein.
Personen har til opgave at implementere forebyggende tiltag samt at informere og uddanne
medarbejderne. Derudover fungerer Stefanie
Huslein som kontaktperson for kunder, leverandører og offentligheden i henhold til emner
vedrørende compliance.
Ü
Rådføring med den complianceansvarlige
Ü
Sanktion ved overtrædelse
Ü
Informationsprocedure ved overtrædelse på højere niveau
6.Udarbejdelse af nødplaner,
herunder:
Ü
Informationsprocedure
Ü
Kontaktperson til myndigheder
Ü
Kontaktperson ved pressehenvendelser
5
I FOKUS
KLÆDT PÅ TIL
FREMTIDEN?
GRENKES personaleledelse i et ”VUCA1-miljø”
”VUCA” står for volatile, uncertain, complex, ambiguous – en omverden, der er
omskiftelig, usikker, kompleks og flertydig. Det giver et godt billede af det spændingsfelt, som virksomhederne rent udviklingsmæssigt befinder sig i og de forandringer, som de skal styre, forklarer Mark Kindermann, der er bestyrelsesmedlem
hos GRENKELEASING AG.
Nye udfordringer kræver nye
tiltag og visioner. I digitaliseringens og teknologiseringens tidsalder
trænger følgende spørgsmål sig på:
Føler GRENKE sig godt klædt på til
de fremtidige forandringer
»
Mark Kindermann: Grundlaget for at
opbygge en bæredygtig konkurrenceevne i koncernen er efter min opfattelse
at handle ud fra et fælles værdigrundlag. Værdierne skaber den røde tråd,
der sikrer stabilitet, troværdighed og
integritet. Derudover er medarbejderne
vores vigtigste kapital. Tydelig og effektiv personaleledelse er en af de største
udfordringer i den sammenhæng. Det er
ikke tilstrækkeligt at optimere de eksisterende personaleprocesser med jævne
mellemrum. Der er stigende konkurrence om at rekruttere de bedste talenter, og
medarbejderne skal med stigende frekvens tilpasse sig skiftende udfordrin-
6
GRENKE nyhedsbrev | efterår 2015
ger. Strukturerne bliver mere og mere
komplekse og markedet forandrer sig
dynamisk. Det kræver nye strategier for
personaleledelse. Det er vigtigt, at vi skaber en tæt integration mellem virksomhedens strategi og personalestrategien
og omsætter strategierne gennem effektive processer og integrerede systemer.
» Hvilke opgaver er GRENKE klædt på
til at påtage sig i de kommende år?
Mark Kindermann: Med udgangspunkt
i vores strategiske planer ser vi – med
baggrund i de forretningsmæssige forandringer, den øgede dynamik på markedet og den stigende heterogenitet i
erhvervslivet – en særlig udfordring i at
sikre os en nøgleposition på kritiske områder i en international kontekst. Samtidig ønsker vi at fastholde de faglige og
ledelsesmæssige kompetencer i GRENKE og løbende tilpasse vores medarbej-
deruddannelse og kompetenceudvikling
i forhold til kravene fra vores omverden.
» Hvordan løfter GRENKE de udfordringer, du nævner?
Mark Kindermann: Alle personaletiltag
skal være forankrede i virksomhedens
målsætninger, og effektive personaleledelsesprocesser skal løbende forbedre
vores ydeevne og produktivitet. Den
afgørende succesfaktor eller Key Performance Driver på HR-området er at
etablere transparente, globale og standardiserede processer og at indføre en
global IT-platform for HR-området. I
den forbindelse er den største udfordring at sikre, at vi tager højde for alle
lokale forhold og retningslinjer på internationalt plan, og det vil på afgrænsede
områder være nødvendigt, at vi tilpasser de fælles grundstrukturer og kerneprocesser i koncernen – det kan for
I FOKUS
eksempel være rekrutteringsledelse eller
aflønningssystemer. Implementeringen
af vores HR-IT-platform på internationalt plan sker efter en faseinddelt plan.
Efter afstemning med de ansvarlige i de
lokale afdelinger tager vi højde for alle
de specielle krav ved implementeringen
af HR-processerne, og erfaringerne skal
indgå som ”Lessons Learned” i de efterfølgende udrulningsfaser.
litative aspekter. Det kan for eksempel
være at fastlægge, hvilke kompetencer vi
skal råde over for at realisere vores forretningsstrategi, udarbejdelse af personaleudviklingsscenarier og kortlægning
af de fremtidige krav til kompetencer og
kvalifikationer. For at sikre de fremtidige
personalebehov udbygger vi vores interne personaleudviklingskoncepter, så vi
fremstår som en attraktiv arbejdsplads
og dermed kan tiltrække de rigtige talenter.
» I lyset af den aktuelle diskussion om
mangel på arbejdskraft med bestemte
faglige kvalifikationer og den demografiske udvikling kan man stille sig
følgende spørgsmål: Hvordan afhjælper GRENKE den udvikling?
» Hvilken betydning har uddannelsesområdet for virksomheden, og hvilke
uddannelsesprogrammer tilbyder
GRENKE?
Mark Kindermann: Ud over de kvantitative aspekter af den strategiske personaleplanlægning, såsom at fastlægge
vækstmål, definere personaleprocesser
og foretage sammenligning af mål og resultat inden for de vitale strukturer og
ressourceområder, kommer vi også fremover til at interessere os mere for de kva-
Mark Kindermann: Vi uddanner i øjeblikket IHK-handelspersonale som er
en tysk uddannelse inden for kontorledelse, dialogmarketing, informatik, forretningsudvikling og systemintegration.
Derudover tilbyder vi studiepraktik. Det
er inden for uddannelsesretningerne
International Business, International
”Det er vigtigt, at vi skaber
en tæt integration mellem
virksomhedens strategi og
personalestrategien”.
Business Management Trinational, Accounting og Controlling samt forretnings-IT og virksomhedsinformatik.
Målet med vores årlige uddannelsesprogram er primært at dække vores eget behov for personaleudvikling. Planlægningen af uddannelsestiltagene er baseret
på den estimerede forretningsudvikling.
Under mottoet ”støtte og udvikling” lærer vores unge aspiranter tidligt i karrieren at have den fornødne fleksibilitet og
handlekraft i en dynamisk omverden.
MARK KINDERMANN
Mark Kindermann har
siden 2006 været ansat
som Chief Operating
Officer hos GRENKELEASING AG med
ansvar på koncernplan
for administration, jura,
personale, regnskab,
Credit Center, organisation, kvalitetsstyring,
Facility Management
og Factoring. Derudover er han medlem af
repræsentantskabet for
GRENKE Bank.
7
REPORTAGE
lemming Odefey har netop lagt telefonrøret på – Regionsansvarlig for
GRENKELEASINGs datterselskab i København har netop drøftet det stigende
tempo i virksomheden med en af sine
kunder. De gennemgående emner var
planlægning og pålidelighed. ”Leasing
skaber stabilitet”, forklarer Flemming. I
samtalen med vores redaktion, forklarer
han, hvordan det fungerer.
F
» Flemming, forandringsparathed og
højt tempo – det er de parametre,
der måles på i det moderne, globale
erhvervsliv. Er stabilitet og konstante
faktorer ikke gammeldags værdier?
Det er på ingen måder gammeldags. I erhvervslivet er det faktisk meget ofte som
derhjemme – alle mennesker har brug for
stabile holdepunkter, man kan stole på. Jo
mere foranderlig verden er, jo mere har
man brug for en stabil base. Det er forudsætningen for, at vi kan tilpasse os forandringer både privat og på arbejde og træffe de rigtige beslutninger.
8
GRENKE nyhedsbrev | efterår 2015
REPORTAGE
Leasing skaber
stabilitet – og dermed
basis for forandring
I et dynamisk erhvervsliv er det vigtigt med konstante faktorer,
der sikrer effektiv styring af forandringer.
» Og leasing kan fungere som en
stabiliserende faktor?
Leasing skaber stabilitet, fordi udgifterne kan planlægges præcist. Lad os
tage en typisk mellemstor virksomhed,
der beslutter sig for en leasingløsning.
Med en fast leasingafgift opnår man en
bedre planlægning og skåner likviditeten. Ressourcerne kan i stedet bruges
til nyanskaffelser eller til forandringstilpasninger.
» Forudsætter det ikke, at jeg planlægger mine leasinginvesteringer på
lang sigt, men først efterfølgende
kender den faktiske situation?
Nej, sådan kan man ikke sige det. Leasing giver både stabilitet og fleksibilitet. Man opnår så at sige det bedste af
begge verdener. Den første fordel har
jeg allerede beskrevet. Fleksibiliteten
opnås med en udskiftningsmulighed
eller en rammeaftale. Udskiftningsmulighed indebærer: Hvis kunden i leasingaftalens løbetid bliver indhentet af
den teknologiske udvikling, udskiftes
udstyret ganske enkelt, og kunden er
igen på omgangshøjde. En rammeaftale giver fleksibilitet med hensyn til
aktuelle og fremtidige investeringer. Vi
aftaler en fast investeringsvolumen for
tolv måneder med kunden, og i den periode kan ændringer frit foretages. Den
økonomiske side er altså afklaret, og
virksomheden behøver ikke bekymre
sig om finansieringen af nye computere, bærbare eller telefonanlæg. Det giver plads til at fokusere på andre ting.
Det kunne være den daglige forretning.
» Vi har talt meget om fordelene for
leasingtagerne. I arbejder også sammen med mange forhandlere. Hvilke
fordele opnår de?
Leasing fastholder kunderne. Og med
loyale kunder opnår forhandlerne også
stabilitet og gode muligheder for mersalg. Kunderne vælger for eksempel
med en leasingløsning dyrere eller flere
produkter. Det kan lettere lade sig gøre,
når man betaler en leasingydelse frem
for ved køb.
» Til sidst vil vi gerne stille et
personligt spørgsmål: Du er født i
København og har i flere år arbejdet
som regionsanasvarlig for en virksomhed, som er beliggende i sydtyskand. Det tyder umiddelbart på
en stor forandringsparathed. Hvor
finder du din personlige stabilitet?
Jeg har min stabilitet i min familie og
til dels i min sport. Jeg dyrker triahtlon.
Og i denne sport kan man netop mærke, at man er afhængig af både konstante og variable faktorer. Man har brug
for et stabilt udgangspunkt, der udgør
basis for en, men samtidig også være
fleksibel og omstillingsparat til nye situationer og muligheder i selve træningen og løbet.
9
TAL OG FAKTA
Tiderne skifter
Over årene ændrer forbrugerne præferencer, vaner og forbrugsmønstre.
De bruger også deres tid anderledes. Ofte udmønter tendenserne sig støt
og langsomt over tid. Andre nyskabelser vinder lynhurtigt indpas – som
for eksempel delebiler og tabletcomputere.
RYGNING
ARE
BIOW
rug
k forb
14
er etis øbte i 20
d
in
v
k
t
re
e
a
k
n
li
r
il
k
e
li
I øjeb em. Dansk r for 6,2 mocent i
pr
t fr
vare
hurtig giske føde ning på 6 rd. Ca. 93
ig
økolo er – en st g ny reko ologiske
ron
nu øk
ng.
t før o
der k
til åre rne køber dre omfa k,
ld
o
in
is
e
k
g
m
s
forh
r
lo
n
e
ell
øko
f da
pct. a rer i større dje køber er til øget
e
a
g
r
fødev nd hver t t det bidra
e
Mere e mener, a velfærd.
d
dyre
og
fordi
2014
r
evare
& Fød ik 2015
brug
t
d
is
t
n
a
a
t
L
S
:
arks
Kilde
Danm
28 %
2001
2012
12 %
I 2005 røg 26 % af danskerne dagligt, mens der i 2014 kun er 17 %, der ryger
dagligt. For få år siden var normen blandt de helt unge, at det var sejt at ryge.
Men også i den unge aldersgruppe er budskabet om sundhed gået rent ind.
Mens 17 % af eleverne i 9. klasse røg dagligt i 2000, er det i dag halvt så mange. Blandt de 16-20 årige er der i samme periode sket et fald fra 21 % til 15 %.
Kilde: Kræftens Bekæmpelse
SPORT
Dobbelt så mange danskere dyrker i dag motion sammenlignet med 1975.
Det betyder, at 64 % af danskerne nu er aktive på træningsbanerne og i
fitness-centrene, og at de i gennemsnit bruger over 3.200 kroner på
idræt om året. Desuden løber 31 % af den danske befolkning på
16 år og derover jævnligt, mens kun 2 procent løb i 1975.
Vi er også det land, der har flest maratonløb og flest
maratonløbere i forhold til befolkningstallet – nemlig 36 maratonløbere per 10.000 indbyggere.
Kilde: DR.DK, Idrættens Analyseinstitut samt Fritidsog kulturvaneundersøgelsen.
76
INTERNET
169
Min.
Min.
1194
2014
70 pct. af de personer, der har brugt
mobiltelefon i 2014, er gået på internettet
via denne. Det er mere end en fordobling i
forhold til 2011, hvor andelen var 33 pct. Desuden har 91 % af befolkningen nu oprettet
Nem-ID, som er en forudsætning for at
kunne læse digital post fra det offentlige.
Kilde: Danmarks Statistik 2014
10
GRENKE nyhedsbrev | efterår 2015
TAL OG FAKTA
ØL
AVISER
1999
125,6
Liter
27,3 Mio
2000
.
.
17,5 Mio
106,6
L
106,6
1999
DELEØKONOMI
Liter
De kontrollede oplagstal
for alle danske dagblade
er blevet halveret siden
2007, hvor der blev
solgt 2.128.000 aviser
– i 2013 var salgstallet
dalet til 1.072.000.
Ølforbruget i Danmark
er faldet til 64 liter i
2013, hvor det i 2008
var 78 liter. Til gengæld
drikkes der markant
flere dyre specialøl.
Virksomheder som
AirBnB, Uber og danske
GoMore har i disse år
eksponentiel vækst.
Fx udbød delebilsselskabet GoMore på en
gennemsnitsdag i juni
1.949 lift, typisk over
længere afstande som
fx København til Aarhus.
Kilder: Kulturstyrelsen
Kilde: Brewers of Europe
Kilde: Business.dk
2014
2013
FERIE
64%
NETHANDEL
I 2015 planlægger 67 % af danskerne at flyve til udlandet. Det er en
stigning på 14 % i forhold til 2014,
hvor lidt mere end halvdelen af
danskerne var ude at flyve.
2007
2014
Kilde: Københavns Lufthavn 2015
Danskerne købte for 74 mia. kr. på nettet i
2014, og væksten i 2015 tegner til at ligge
på næsten 20 %. Siden 2009 er vores forbrug på nettet dermed næsten tredoblet.
Kilde: FDIH e-handelsanalyse 2015
11
KUNDECASE
GRENKE Rammeaftale sikrer
Ellipses fortsatte ekspansion
og udvikling
Finansiering af en række dyre demo-udstyrspakker via en
GRENKE Rammeaftale frigjorde kapital til vækst
– blandt andet et afgørende skridt ind på det amerikanske marked.
Jacob Kildegaard Larsen, CEO hos Ellipse, og
Michael C. Larsen, Key Account Manager hos
GRENKELEASING, ser frem til at udvide samarbejdet om finansiering af Ellipses demo-udstyr
og vækst.
ELLIPSES FORDELE VED GRENKE RAMMEAFTALEN:
GRENKE BIDROG MED FØLGENDE KOMPETENCER
• N
em og fleksibel finansiering på konkurrencedygtige
vilkår
• Juridisk sparring og rådgivning
• Får frigjort kapital til vækst
• Udvikling af koncept med enkle procedurer, automatisering af processer og hurtig godkendelse af kontrakter
• B
alanceopgørelsen belastes væsentligt mindre af produktion og udsendelse af nye demo-pakker
• Lynhurtig administration og straksbetaling
• M
ulighed for at opskalere forretningen og koble distributører på aftalen
12
GRENKE nyhedsbrev | efterår 2015
• Kvalitetssikring af løsning og systemer
• Stor gennemsigtighed, hvor alle oplysninger er nemt
tilgængelige via GRENKEs kundeportal
KUNDECASE
F
Fokus på vækst – og dermed
leasing
Ellipse A/S er en af verdens førende
producenter inden for medicinsk udstyr
til vaskulære behandlinger og permanent hårfjerning. Det kostbare laser- og
IPL-udstyr forhandles via distributører
i mere end 50 lande, og salgsstrategien
bygger i udstrakt grad på demo-apparater, som stilles til rådighed for slutkunderne (hospitaler, hudklinikker etc.).
Hvert enkelt demo-apparat koster et
sekscifret beløb, og det kræver derfor en
massiv finansiering at indtage nye markeder og/eller lancere nye produkter.
Da Ellipse i starten af 2015 skulle rulle
et helt nyt apparat ud på de eksisterende
markeder, valgte man som følge heraf at
finansiere demo-udstyret via en GRENKE Rammeaftale.
Leasing billigere og mere fleksibel
Med GRENKE Rammeaftalen får Ellipse dækket produktionsomkostningerne
til de demo-pakker, der udsendes i forbindelse med launch af det nye apparat:
"Aftalen med GRENKELEASING sik-
rer os en nem og fleksibel finansiering
af vores vækst – vi får frigjort kapital til
at udbygge distributørnetværket og nå
flere slutkunder med demoer", fortæller Jacob Kildegaard Larsen, CEO hos
Ellipse. "Økonomisk er aftalen særdeles konkurrencedygtig, og vi slipper for
at skulle bruge tid på at gå til banker og
andre finansieringskilder. Det er blevet
betydeligt lettere for os at få implementeret ændringer, opskalere forretningen
og indtage nye markeder".
Nemt at ekspandere på nye markeder
Samarbejdet med GRENKELEASING
har bidraget til at øge væksten hos
Ellipse på afgørende områder: "Vi har
haft en meget konstruktiv dialog med
GRENKELEASING, der gennem hele
forløbet har været både responsive og
proaktive", fortæller Jacob Kildegaard
Larsen. "De sørgede bl.a. for, at vi kunne
frigøre midler til at finansiere et indtog
på det amerikanske marked, og det er vi
nu i fuld gang med. Her har det været
super vigtigt for os at komme ind med
demo-udstyr hos Key Opinion Leading
Doctors, og det har vi haft stor succes
med. Det går hurtigt – og det kræver
en god finansiering. Så heldigvis har en
fordobling af vores GRENKE Rammeaftale nu sikret, at vi kan rulle denne
KOLD-strategi ud meget nemmere, hurtigere og billigere".
Stort potentiale i finansiering af distributører og slutkunder
Selv om Ellipse allerede inden for det
første år har fordoblet rammeaftalen, ser
Jacob Kildegaard Larsen frem til markant større udvidelser af samarbejdet:
"Jeg har et klart ønske om at samarbejdet
kan udvikle sig, så hovedparten af vores
distributører på de forskellige markeder
også indgår rammeaftaler med GRENKE. Ved at udvide grundlaget og opbygge
større volumen skaber vi basis for optimering af aftalerne og vilkårene. Vi bliver
med andre ord bedre i stand til at finansiere slutkunderne. Og det er jo det centrale mål: at gøre det nemt og attraktivt
for slutkunderne at sige ja til handelen".
ELLIPSE A/S
Ellipse A/S blev grundlagt i 1997
under navnet Dansk Dermatologisk Development A/S. I dag er
selskabet en af verdens førende
producenter af laser- og IPL-baserede systemer til dermatologiske
behandlinger af en bred vifte af
medicinske og kosmetiske tilstande. Det første produkt, der blev
lanceret, var Ellipse Flex System,
og senere fulgte Ellipse Light.
Udvikling, produktion og markedsføring varetages af hovedkvarteret
i Danmark, og Ellipse besidder
med sine højkvalitetsprodukter en
stærk IP-position med verdensomspændende IPL licenser.
Siden 1998 har Ellipse opbygget et
solidt netværk af distributører og
sælger nu produkter til mere end
50 lande verden over.
13
TYPOLOGI
Nye muligheder
– nye risici
(Om skeptikere og mobilnørder)
Vores kommunikationsvaner har ændret sig radikalt. For bare få år siden ringede
vi til hinanden fra fastnettelefonen eller sendte et brev. I dag er vi konstant i
kontakt med hinanden via smartphone eller computer, som vi har med os overalt. Nye muligheder giver nye fordele, men også nye risici. Her beskriver vi seks
forskellige brugertyper – fra digitalskeptikeren til smartphonejunkien.
AF FABIAN PROCHAZKA OG PROF. DR. WOLFGANG SCHWEIGER
Mens du læser denne sætning, bliver der sendt over en million beskeder via WhatsApp, talt hvad der svarer til
1.500 timer via Skype og skrevet 50.000
statusopdateringer på Facebook. Selvom
internettet er et relativt nyt medie, der
er en integreret del af vores hverdag. Vi
bruger internettet, når vi skal skrive til
vennerne, når vi skal ringe, og når vi har
lyst til at dele billederne fra ferien eller
det lækre middagsmåltid med andre.
Med vores smartphones og tablets har vi
adgang til alle nettets muligheder, uanset
om vi færdes i byen, sidder i toget, står
ved køkkenbordet eller slænger os i sofaen. Det skaber nogle gennemgribende
forandringer i et langt større perspektiv,
end vi er klar over. Mennesker er i dag
forbundet med hinanden helt uafhængigt af geografi. Mange erhverv kræver
ikke længere, at vi befinder os på kon-
D
14
GRENKE nyhedsbrev | efterår 2015
toret. Vi kan arbejde derhjemme eller
på stranden, og venskaber kan knyttes
og plejes, uanset hvor i verden man befinder sig. Bagsiden af medaljen er nye
risici og stressfaktorer. Det konstante
krav om at være tilgængelig føles af nogle
mennesker som et pres, de føler sig terroriseret af den stadige strøm af e-mails,
og det opfattes som uhøfligt, når unge
mennesker tildeler mobiltelfonen mere
opmærksomhed end de mennesker, de
fysisk er sammen med. Men hvor forskellige er vi i vores kommunikationsvaner?
Er mobilafhængighed og Facebookmani
så udbredt, som man siger? Som svar på
det spørgsmål præsenterer vi her seks
brugertyper, der er beskrevet i Digitalindex udarbejdet af Initiative D21 (www.
initiatived21.de). Vi beskriver forskellene
mellem persontyperne, samt hvor stor en
andel af befolkningen de enkelte typer
repræsenterer. Brugertyperne skal opfattes som et generisk overbliksbillede. Til
trods for de radikale ændringer, som internettets udbredelse har medført – den
høje tilgængelighed og de enorme forandringer både i virksomheder og i millioner af menneskers privatliv – så er flertallet af os ganske godt tilfredse med den
gode gamle offline verden. De intensive
brugere, der udnytter alle internettets
muligheder og anvender funktionerne
med et højt kompetenceniveau, udgør
omkring en tredjedel af befolkningen.
Dermed kan vi punktere myten om, at
mobilafhængighed er et udbredt fænomen. De findes – mobiljunkierne – som
hele dagen har blikket rettet mod den lille sorte skærm, men de udgør kun en lille
del af befolkningen.
TYPOLOGI
DEN LEJLIGHEDSVISE
HJEMMEBRUGER
DEN STÆDIGE
SKEPTIKER
Den stædige skeptiker holder sig til
det kendte. Hun bruger smartphone
og internet i det små, men foretrækker
at holde sig til det ”virkelige” liv. Når
hun skal informere sig, ser skeptikeren
helst nyheder på nationalt tv og læser
sin lokale avis. De fleste af skeptikerne
har dog en basal mobiltelefon – så de
kan holde kontakten til børnene og
børnebørnene. Gruppen er præget
af store forbehold og angst over for
internettet. De mener ikke, at nettet
rummer væsentlige fordele for
dem, de er bange for at komme til at gøre noget forkert,
og de er bekymrede for
privatlivets fred. Den
typiske skeptiker er 63
år og husmoder. Med 29
procent er de den største
af brugergrupperne, og
gruppen består overvejende
af ældre mennesker.
28%
29%
Hun bruger familiens fælles PC
derhjemme til at slå op i Wikipedia
og skrive e-mail til veninderne. Den
lejlighedsvise hjemmebruger er
typisk 44 år og mor til to børn. Hun
anvender primært computeren til kontorarbejde og feriebillederne, og af og
til skriver hun sammen med vennerne
på Facebook. Denne brugertype er
åbne over for ny teknologi, og bruger
nettet i den første informationssøgning. De er bekymrede for persondatasikkerheden og bevæger sig rundt
på internettet med stor forsigtighed.
Omkring 29 procent af befolkningen
falder i denne gruppe.
DEN VELOVERVEJEDE
EKSPERT
DEN FORSIGTIGE
PRAGMATIKER
Den velovervejede ekspert møder vi
om morgenen i pendlertoget med
sin notebookcomputer tændt. Han er
typisk familiefar omkring 41 år gammel
og på vej til jobbet i den nærliggende storby. Omkring 15 procent af den
tyske befolkning tilhører denne gruppe.
Den velovervejede ekspert er relativt
lidt på nettet, men anvender internettet
målrettet og kompetent til de relevante formål og ser stort set kun fordele
ved internettet. Han surfer typisk efter
gode tilbud og prissammenligninger
og bruger nettet til kontorarbejde.
Forsigtighed præger også vores
pragmatiker. For hende er internettet et nyttigt værktøj, der bruges
med omtanke. Men heller ikke mere
end det. Den forsigtige pragmatiker
bruger computeren til kontorarbejde,
informationssøgning og lejlighedsvise overførsler. Den gennemsnitlige
repræsentant for gruppen er 43 år og
erhvervsaktiv kvinde, og hun bruger internettet markant mere end den lejlighedsvise hjemmebruger. Den forsigtige
pragmatiker mener også, der er mange
ulemper ved at bruge internettet og
undlader det i nogle tilfælde. Omkring
10 procent af befolkningen tilhører
denne gruppe.
15%
10%
15
TYPOLOGI
15%
DEN PASSIONEREDE SURFER
MOBILNØRDEN
Han tjekker e-mailen og læser nyheder, så snart han står op om morgenen. Han har sin tablet ved siden af
kaffekoppen på morgenbordet, og han
har altid den nyeste gadget i tasken.
Det er portrættet af den passionerede
surfer. Den gennemsnitlige repræsentant for gruppen er 37 år og mand.
Han tilbringer dagligt over 9 timer
foran den bærbare eller computeren,
og kan ikke forestille sig en tilværelse
uden moderne teknologi – hverken på
arbejde eller derhjemme. Den passionerede surfer læser blogs og interesserer sig for alle typer teknologi – om
det er Apple eller Android. Det er ham,
familien og vennerne kommer til, når
de har problemer med de elektroniske
gadgets. De udgør omkring 15 procent
af befolkningen.
Mobilnørden genkender man på den
bøjede nakke. Han har sin smartphone
i hånden hele dagen og er konstant i
kontakt med vennerne på Facebook
og WhatsApp. Det sker ofte, at han
skriver sammen med en person, der
befinder sig i samme lokale. Mobilnørderne udnytter alle mulighederne. De
søger information, læser nyheder, hører
musik og ser film. Den gennemsnitlige
repræsentant for gruppen er 32 år og
mand, og gruppen omfatter også de
fleste skolebørn og studerende. Det er
den mindste af grupperne. De udgør
kun 3 procent af befolkningen.
33%
KIG OP!
I YouTube-hittet ”Look Up” fortæller filmskaberen
Gary Turk en rørende kærlighedshistorie, hvor
hovedpersonerne aldrig havde fundet hinanden,
hvis de havde haft opmærksomheden fokuseret på
mobilskærmen. Budskabet er klart
– kig op fra din mobil og ud i den
virkelige verden!
www.youtube.com/
watch?v=Z7dLU6fk9QY
Wolfgang Schweiger er professor i kommunikationsvidenskab med speciale i interaktive medier
og onlinekommunikation ved Hohenheim
universitetet i Stuttgart.
16
GRENKE nyhedsbrev | efterår 2015
Fabian Prochazka er forskningsmedarbejder ved
Institut for Kommunikationsvidenskab ved
Hohenheim universitetet i Stuttgart.