2015 - Egen Kirke

VOR EGEN AVIS 2015
Se mere på www.egen-kirke.dk
EGEN SOGNS KIRKESIDER
STATISTIK OVER ÅRET DER GIK
2015
Egen Præstegård 2010
Der er ikke mange uger og dage
tilbage af året 2015, snart er
det Nytår og tiden, hvor man
bl.a. laver optælling, statistik og
status. Hele dette kirkeår, som
jo begyndte med 1.s. i Advent
i 2014, har vi her i Haderslev
Stift holdt optælling ved samtlige kirkelige arrangementer.
Og det er faktisk en udmærket
ting, for alle disse optællinger
tilbageviser netop skrønen om
de tomme kirker, der godt nok
pynter i landskabet, men hvor
menigheden sjældent kommer
indenfor. Sådan er det heldigvis
ikke i Egen Sogn, hvilket I vil
kunne læse på de følgende linjer.
Vi har holdt 56 gudstjenester og
andagter, foruden de ti plejehjemsgudstjenester.
42 unge mennesker er blevet
konfirmeret, mens 24 nye små
spædbørn gennem dåben er
blevet optaget i det kristne fællesskab. 16 børn i tredje klasse
har gået til juniorkonfirmand og
spillet Krybbespil til stor glæde
for alle forældre og bedsteforældre og hvem der ellers var med.
Menigheden har flittig deltaget i
6 højskoleaftner, to udflugter til
henholdsvis Carl Nielsens Fyn og
til kirken i Ulkebøl. Ligeledes har
vi holdt 6 ældreeftermiddag. Der
har været en salmesangsaften
og en højskolesangaften foruden
et par koncerter. Ti par har indgået ægteskab og givet deres
”ja” foran Herrens alter.
Fem personer har meldt sig ind
i Folkekirken, mens fem andre
har løst sognebånd her til vores
kirke/præst. Ingen har meldt sig
ud, men 30 gange har vi måtte
tage definitiv afsked med men-
nesker her fra sognet, som er
døde.
Alt i alt har dette kirkeår ikke
skilt sig synderligt ud fra de
mange foregående. Men et er
sikkert og vist, kirken i Egen
Sogn er ikke bare til pynt, den
bliver flittig benyttet i både
glædelige og triste stunder.
Kirken er med os hele livet lige
fra vugge og til grav. Kirken er
Guds synlige hus her på jord,
hvor vi trygt kan gå ind og føle
os hjemme.
Rigtig glædelig Jul og Godt
Nytår ønskes I alle af jeres
sogne­præst, Kitty
Juleindsamling til Børnesagens
Fællesrådet 2015 - på forhånd tak
for hvad der kommer ind – både i
Kirken og via SWIPP 20322267.
EGEN SOGNS KIRKESIDER
11
VOR EGEN AVIS 2015
Se mere på www.egen-kirke.dk
NAV NE NYT
S PECI ELLE GUD S T J EN ES T E R
Døbte:
· Clara Tange Hamann, Hørup
· Jeppe Trabandt, Guderup
· Mikkel Mathias Hansen, Sønderborg
· Villads Wrang Christensen, Ketting
Ud over at Julen er noget ganske særligt og
dejligt og fredfyldt, hvor vi holder nogle stemningsfulde gudstjenester med adventskrans og
juletræer, så kommer der også i tiden efter et
par lidt specielle oplevelser.
Viede:
· Zenia Barbara Olsen og Morten Nissen,
Sjellerup
Nytårsdag den 1. januar kl. 15.30
holder vi gudstjeneste, efter gudstjenesten
er der Nytårskur, hvor ønsker hinanden ”Godt
Nytår” og skåler i champagne.
Døde:
·B
odil Gunhard Schøning, Guderup tidl.
Sønderborg
· Erika Sørensen, Sønderborg, tidl. Guderup
· Johanne Bennetsen, Guderup, tidl. Asserballe
· Frede Jensen, Guderup, tidl. Kliplev
· Wilhelmine Christiansen, Guderup
· Ragnhild Marie Nielsen, Guderup, tidl.
Lysabild
· Leif Hausted Schmidt, Elstrup
Søndag den 17. januar kl. 10.30
vil kirken være fyldt med ”moderne kunst”, vi
holder nemlig fernisering på konfirmanderne
små altertavler. Efter gudstjenesten vil der
være mulighed for at tage kunstværkerne i
nærmere øjesyn og der er også et lille traktement.
Søndag den 7. februar kl. 10.30
er der efter gudstjenesten en lille reception
i anledningen af, at det er 25 år siden jeres
sognepræst blev ordineret og udnævnt. Det
var i 1991 i Odense Domkirke med henblik
på at være tredje præst ved Rudkøbing og
Simmerbølle Kirker på Langeland.
GUD ER UP PLEJ ECEN T E R
Onsdag den 23. december kl. 10.00
v. Mai-Britt Josephsen Knudsen, Svenstrup
KI R KEBI L
Onsdag den 6. januar kl. 14.30
v. Mai-Britt Josephsen Knudsen, Svenstrup
Ring til GF. Taxi på tlf. 74 45 95 45
Kirkebilen må benyttes til alle gudstjenester i Egen
Kirke og til alle arrangementer i Egen Sognegård.
12
EGEN SOGNS KIRKESIDER
Onsdag den 3. februar kl. 14.30
v. Kitty Hovgaard Jensen, Egen
VOR EGEN AVIS 2015
Se mere på www.egen-kirke.dk
GU DS TJENESTER I EG EN
A F T EN HØ J S KO LEN
Søndag den 20. december (4.s.i Advent)
kl. 10.30 v. sognepræsten
Onsdag den 23. februar kl. 19.00
”25 år i Folkekirken” v. sognepræsten, Egen
Torsdag den 24. december (Juleaften)
kl. 15.30 v. sognepræsten
Onsdag den 15. marts kl. 19.00
”Kirkens Korshær” v. Britt Gaarn-Larsen,
Sønderborg
Fredag den 25. december (Juledag)
kl. 10.30 v. sognepræsten
Lørdag den 26. december (2.Juledag)
Ingen gudstjeneste
Tilmelding på mail [email protected] eller telefon
74 45 84 90 senest fredag inden middag.
Entré 25 kr.
Søndag den 27. december (Julesøndag)
kl. 10.30 v. sognepræsten
Fredag den 1. januar (Nytårsdag)
kl. 15.30 v. sognepræsten (Nytårskur)
Søndag den 3. januar (Hellig tre Kongers
Søndag)
kl. 10.30 v. sognepræsten
Søndag den 10. januar (1.s.e.H.t.K.)
kl. 9.00 v. Annette Sloth
Søndag den 17. januar (Sidste s.e. H.t.K.)
kl. 10.30 v. sognepræsten (fernisering)
Søndag den 24. januar
(Søndag Septuagesima)
kl. 10.30 v. sognepræsten
Søndag den 31. januar
(Søndag Seksagesima)
kl. 10.30 v. sognepræsten
O N S D A GS VEN N ER
Onsdag den 20. januar kl. 14.30
”Salmedigteren Brorson” v. sognepræsten, Egen
Onsdag den 10. februar kl. 14.30
”Musikfortælling” v. Carl Erik Lundgaard,
Assens
Onsdag den 16. marts kl. 14.30
”Kendte damers haver” v. Gert Jensen,
Augustenborg
Husk tilmelding på enten mail [email protected]
eller telefon 74 45 84 90 senest tirsdag inden
kl. 12.00.
M EN I GHED S R Å D S M Ø D E R
Søndag den 7. februar (Fastelavns Søndag)
kl. 10.30 v. sognepræsten (25 års jubilæum)
Onsdag den 20. januar kl. 19.00
Onsdag den 17. februar kl. 19.00
Søndag den 14.feb. (1.s.i Fasten)
kl. 9.00 v. sognepræsten
dagsorden ligger i Kirkens våbenhus søndag
inden møderne.
EGEN SOGNS KIRKESIDER
13
VOR EGEN AVIS 2015
Se mere på www.egen-kirke.dk
EGEN SOGNS KIRKESIDER
KOR-SKOLE I EGEN KIRKE FORÅRET 2016
Måske du godt kan lide at
synge?
Måske kunne du tænke dig at
synge i kor?
Så kom og vær med til kor-skole
i Egen Kirke.
Øvedag er torsdag i tidsrummet
kl. 14.15 - 15.00.
Vi begynder torsdag den 21.
januar. Det er gratis at deltage
og man lærer en hel masse om:
stemmetræning, noder og rytmer.
Hvis du er interesseret så mød
op den 21. januar kl. 14.15 eller
ring til:
Organist Sebastian Clasen
tlf. 24 78 33 97
Kirketjener: Claus Erik Hansen
Træffes på kirkegården
tirsdag - fredag kl. 8.00 - 15.00.
Kontortid 10.30 - 11.30.
Tlf. 74 45 94 13.
ADRESSER:
Sognepræst: Kitty Hovgaard Jensen
Gl. Guderup 24, tlf. 74 45 84 90.
Træffes bedst tirsdag - fredag
kl. 10.00 - 12.00 og igen efter
kl. 17.00. Mandag fri.
Kirkesanger: Peter Sandholt
Nordborgvej 110, tlf. 24 83 53 91
Organist: Sebastian Clasen
tlf. 24 78 3397
Menighedsrådsformand: Odin Møller
Egen Kirkevej 8, tlf. 74 45 96 09
Kirkeværge: Ingrid Tang
Dyndved Søndergade 7,
tlf. 30 34 35 28
Regnskabsfører: Anette Jepsen
Sebbelundvej 19, tlf. 74 45 95 17
Kasserer: Gitte Mortensen
Kirkevej 14, tlf. 74 45 87 32
Kirkesiderne udgives af Egen Sogns Menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten.
14
EGEN SOGNS KIRKESIDER