Perspektivanalyse

STYRKER OG SVAGHEDER
FOR IT-BRANCHEN
I DEN INTERNATIONALE
KONKURRENCE
Perspektivanalyse
EXECUTIVE SUMMARY
Den danske it-branche står i en global konkurrencesituation, hvor de fleste it-opgaver vil kunne løses af
virksomheder uden at have nogen geografisk nærhed til kunden. Det er derfor af afgørende betydning, at
branchen har gode rammebetingelser for at kunne vokse i den internationale konkurrence.
Dansk økonomi står stærkt på en række områder. Vi er bl.a. stærke indenfor innovation, ligesom det
generelt er nemt at starte og drive forretning i Danmark. Produktiviteten i den danske it-sektor er også god
set i internationalt perspektiv. Disse styrker afspejles i, at den danske konkurrenceevne vurderes at være
forholdsvis høj på forskellige internationale ranglister.
På overfladen ser det ud som
om, Danmark står stærkt i den
internationale konkurrence
Men sammenligner man Danmark med f.eks. lande som Sverige, Norge og Holland, ligger vi i bedste fald
på siden af disse lande. Med andre ord er der ikke noget, der tyder på, at vi skulle have en særlig konkurrencefordel i forhold til de økonomier, der ligner os mest. Det skyldes, at branchen står overfor en række
barrierer, der er med til at hæmme vækstpotentialet i sektoren.
For det første er skatteniveauet i Danmark højt. Det gælder indkomstskatten, der afgør, hvor høj løn man
vil skulle tilbyde en højtkvalificeret it-specialist for at være en attraktiv arbejdsplads. Det gælder også selskabsskatten, der påvirker, hvor tiltrækkende det vil være for en investor at vælge Danmark frem for andre
lande, ligesom kapitalbeskatningen er uforholdsmæssig høj sammenlignet med andre lande.
Høj indkomst-, selskabsskat
og kapitalbeskatning svækker
konkurrenceevnen
For det andet er adgangen til kapital generelt blevet dårligere i kølvandet på finanskrisen. Og her er
it-virksomheder særligt hårdt ramt, da realkreditten i høj grad har overtaget udlånet, hvilket gør det svært
i en branche, der traditionelt ikke kan stille sikkerhed i fysiske aktiver som f.eks. bygninger og maskiner.
It-virksomhederne er særligt
hårdt ramt af de manglende
lånemuligheder
For det tredje er it-sektoren en vidensintensiv branche, der er meget afhængig af, at kunne rekruttere dygtige softwareudviklere, programmører og lignende med meget stærke it-kompetencer. Imidlertid oplever
sektoren en væsentlig mangel på arbejdskraft med den rigtige kompetence – faktisk i en sådan grad, at
næsten hver tredje virksomhed helt måtte opgive at besætte stillinger sidste år.
Branchen skriger på arbejdskraft, men der uddannes ikke
nok med de rette kompetencer
For det fjerde er den danske it-sektor ikke så orienteret mod eksportsalg, som man kunne forvente af en
ellers internationaliseret branche. Selvom godt en fjerdedel af omsætningen kommer fra eksportsalg, er
denne andel større i mange andre brancher.
Eksporten halter i forhold til
andre brancher
Derfor stiller IT-Branchen syv konkrete forslag til, hvad der skal ændre udviklingen, så Danmark får udnyttet markedspotentialet og vækstmulighederne på det globale marked.
Syv initiativer kan sætte skub i
væksten
3
2. Dansk erhvervs konkurrenceevne generelt set
1. INDLEDNING
It-sektoren er en meget internationaliseret sektor, som er i direkte konkurrence med
andre virksomheder i udlandet. Mange løsninger og projekter kan leveres uden
geografisk nærhed til kunden, så danske virksomheder kan sælge til kunder i hele
It-sektoren
er oplever
en megetogså
internationaliseret
sektor, sompåerdet
i direkte
konkurrence
med andre virksomheder
verden,
men
voksende konkurrence
danske
hjemmemarked.
i udlandet. Mange løsninger og projekter kan leveres uden geografisk nærhed til kunden, så danske
virksomheder kan sælge til kunder i hele verden, men oplever også voksende konkurrence på det danske
Sektoren har muligheden for at blive en vækstmotor, men har behov for en stærk
hjemmemarked.
konkurrenceevne understøttet af gode rammevilkår for at kunne klare sig
internationalt. Dansk økonomi generelt og it-erhvervet specifikt har en række
Sektoren har muligheden for at blive en vækstmotor, men har behov for en stærk konkurrenceevne understyrkepositioner,
men ogsåfor
enatdel
svagheder,
risikerer atDansk
føre til
et tab af
ordrer,og it-erhvervet
støttet af gode rammevilkår
kunne
klare sigder
internationalt.
økonomi
generelt
arbejdspladser
og vækstmuligheder
udenlandske
konkurrenter.
specifikt har en række
styrkepositioner, til
men
også en del svagheder,
der risikerer at føre til et tab af ordrer,
• Mangel på it-kompetencer
• Højt skatte- og afgiftsniveau
It-branchen er afhængig af, at dansk økonomi som helhed har gode rammebetingelser, dels fordi itvirksomheder
af de samme
forhold,økonomi
f.eks. skatteniveauet,
somrelativt
andre virksomheder,
Derfor er påvirkes
det bekymrende,
at dansk
fortsat oplever
lav vækst og og dels fordi
efterspørgslen
fra ligesom
de indenlandske
af, hvordan erhvervslivet
som ihelhed
udvikler
sig.
jobskabelse,
vi på enkunder
række bestemmes
konkurrenceparametre
er udfordrede
forhold
til
udenlandske konkurrenter.
Derfor er det bekymrende, at dansk økonomi fortsat oplever relativt lav vækst og jobskabelse, ligesom vi
på en række konkurrenceparametre er udfordrede i forhold til udenlandske konkurrenter.
arbejdspladser og vækstmuligheder til udenlandske konkurrenter.
mark og mangel på kapital.
Dette
dog ises
i forhold
at vores
nærmeste
konkurrenter,
f.eks.
lande
somSverige, NorDette
skal skal
dog ses
forhold
til, at til,
vores
nærmeste
konkurrenter,
f.eks. lande
som
Finland,
Finland,
Sverige,
Norge
og
Tyskland,
også
ligger
højt
på
internationale
indeksge og Tyskland, også ligger højt på internationale indeks-ranglister over konkurrencekraft. Det er derfor
ranglister
Det er derforfornødvendigt
tiden at sikrekonkurrencepres.
gode
nødvendigt
heleover
tidenkonkurrencekraft.
at sikre gode rammebetingelser
at håndterehele
det internationale
Hvad ser du som de største barrierer for at øge væksten i it-erhvervet i
Hvad ser du som de største barrierer for at øge væksten i it-erhvervet i Danmark?
Danmark?
Indeks for dansk konkurrenceevne
Mangel på de rette it-kompetencer
24%
Manglende rammer for/efterspørgsel efter
innovative løsninger
21%
For lidt innovation i branchen
16%
For lidt internationalisering i branchen
13%
Mangel på efterspørgsel fra offentlige kunder
13%
Mangel på efterspørgsel fra private kunder
Placering
World Economic Forum
Dansk Erhverv
1
Schweiz
Singapore
2
Singapore
New Zealand
De vigtige vækstbarrierer i
3
USA
USA
it-erhvervet er:
4
Finland
Korea
5
Tyskland
Estland
6
Japan
Storbritannien
7
Hong Kong
Finland
8
Holland
Israel
9
Storbritannien
Japan
10
Sverige
Portugal
11
Norge
Irland
12
Forenede Arabiske Emirater
Sverige
13
Danmark
Danmark
14
Taiwan
Holland
15
Canada
Canada
16
Qatar
Tyskland
17
New Zealand
Ungarn
18
Belgien
Tjekkiet
19
Luxembourg
Australien
20
Malaysia
Polen
- Mangel på itkompetencer
- Højt skatte- og
afgiftsniveau
- Mangel på kapital
9%
Andet
10%
Ved ikke
Danmarks
konkurrenceevne er på
Danmarks konkurrenceevne er
papiret
relativt
god
på papiret
relativt
god.
Men
påpåniveau
lidt
Men
niveau eller
eller lidt
dårligere
end mange af de lande, der er
dårligere end mange af de
vores nærmeste konkurrenter.
lande, der er vores
nærmeste konkurrenter
Indeks for dansk konkurrenceevne
31%
Mangel på kapital
internationale opgørelser, der sammenholder en lang række parametre og variable i et samlet indeks.
rammebetingelser for at håndtere det internationale konkurrencepres.
39%
Det høje skatte- og afgiftsniveau i Danmark
• Mangel på kapital
14%
Kilde: ITB marts 2015. n=242
For det fjerde er It-sektoren også
udfordret i forhold til eksporten
andre virksomheder, og dels fordi efterspørgslen fra de indenlandske kunder
bestemmes af, hvordan erhvervslivet som helhed udvikler sig.
Danmark har generelt en relativt stærk konkurrenceevne og rangerer således på 13.
pladsen på flere internationale opgørelser, der sammenholder en lang række parametre
Danmark har generelt en relativt stærk konkurrenceevne og rangerer således på 13. pladsen på flere
og variable i et samlet indeks.
En medlemsundersøgelse gennemført blandt 242 it-virksomheder viste i marts 2015, at
de
vækst-barrierergennemført
i it-erhvervet
er mangel
de rette it-kompetencer,
høje at de største
En største
medlemsundersøgelse
blandt
242 it-virksomheder
viste i martsdet2015,
vækst-barrierer
i it-erhvervet
er mangel
rette it-kompetencer,
det høje skatte- og afgiftsniveau i Danskatteog afgiftsniveau
i Danmark
ogde
mangel
på kapital.
De vigtige vækstbarrierer i
it-erhvervet er:
fordi it-virksomheder
påvirkesKONKURRENCEEVNE
af de samme forhold, f.eks. skatteniveauet,
som
2.dels
DANSK
ERHVERVS
GENERELT
SET
It-branchen er afhængig af, at dansk økonomi som helhed har gode rammebetingelser,
1. Indledning
Et yderligere
yderligere problem
virksomheder
ikkeikke
i så ihøj
gradgrad
er orienteret
mod eksportsalg,
som
Et
problemer,er,atatdanske
danske
virksomheder
så høj
er orienteret
mod
For det fjerde er Itman
kunne
forvente
af
en
så
internationaliseret
branche.
Det
betyder,
at
vækstmulighederne
i
udlandet
eksportsalg, som man kunne forvente af en så internationaliseret branche. Det betyder,
sektoren også udfordret i
forspildes og at danske it-virksomheder bliver meget afhængige af udviklingen hos kunderne i Danmark.
at vækstmulighederne i udlandet forspildes og at danske it-virksomheder bliver meget
forhold til eksporten
afhængige af udviklingen hos kunderne i Danmark.
Især i den nuværende situation med en dansk økonomi, der fortsat opererer på lavt blus, ville det være
hensigtsmæssigt, hvis it-erhvervet var bedre til at udnytte mulighederne for salg i udlandet.
Især i den nuværende situation med en dansk økonomi, der fortsat opererer på lavt
blus,
ville detgennemgås
være hensigtsmæssigt,
hvis it-erhvervet
udnytte set fra it-sektorens
I det følgende
Danmarks styrkepositioner,
såvelvar
sombedre
disse til
fireatproblemfelter
mulighederne
for
salg
i
udlandet.
perspektiv. Afslutningsvis præsenteres ITBs bud på, hvilke politiske tiltag der især vil kunne afhjælpe de
Kilde: De respektive organisationer
svagheder og problemer, som identificeres. I det følgende gennemgås Danmarks styrkepositioner, såvel som disse fire
problemfelter set fra it-sektorens perspektiv. Afslutningsvis præsenteres ITBs bud på,
hvilke politiske tiltag der især vil kunne afhjælpe de svagheder og problemer, som
5
3
4
5
Vi er det 4. letteste land at drive
forretning i.
Ifølge Verdensbankens ”ease of doing business”-opgørelse er Danmark det 4. letteste
Ifølge
Verdensbankens
”ease
of doingi. business”-opgørelse
Danmark
detstarte
4. letteste
land i verden at
land
at drive
forretning
Eksempelvis
er det er
relativt
let at
Ifølgei verden
Verdensbankens
”ease of doing
business”-opgørelse
er Danmark
detvirksomhed,
4. letteste
drive forretning i. Eksempelvis er det relativt let at starte virksomhed, få elektricitet, byggetilladelse og
få elektricitet,
byggetilladelse
og i.
lignende
praktiske
forhold
i Danmark
er virksomhed,
på plads.
land
i verden at
drive forretning
Eksempelvis
er det
relativt
let at starte
lignende praktiske forhold i Danmark er på plads.
få elektricitet, byggetilladelse og lignende praktiske forhold i Danmark er på plads.
Verdensbankens vurdering af, hvor nemt det er at drive virksomhed i
Verdensbankens vurdering af, hvor nemt det er at drive virksomhed i Danmark (”ease of doing
Danmark
(”ease
of
doing
business”).
Top 5det
af er
samlet
indeks
Verdensbankens
vurdering
af, hvor nemt
at drive
virksomhed i
business”).
Top
5 af samlet
indeks
Land
Placering Top 5 af samlet indeks
Danmark (”ease
of doing business”).
Vi ligger også i front på
innovation.
drive
forretning
i land at
Vi er det
4. letteste
Et vigtigt konkurrenceparameter for enhver virksomhed såvel som for et land i
international
konkurrencefor
erenhver
produktivitet,
altså
hvor
meget
man producerer
i
Et vigtigt
konkurrenceparameter
virksomhed
såvel
som
for etværdi
land i international
konkurrence
er
forhold
til
et
givet
forbrug
af
arbejdskraft
og
andre
ressourcer.
produktivitet, altså hvor meget værdi man producerer i forhold til et givet forbrug af arbejdskraft og andre
drive forretning i
ressourcer.
Vi er det 4. letteste land at
Målt på bruttoværditilvækst per beskæftiget er den danske it-sektor forholdsvis
Måltproduktiv
på bruttoværditilvækst
beskæftiget
er den
danske
it-sektor
forholdsvis
produktiv i forhold
i forhold tilper
andre
europæiske
lande.
Andre
lande
med højproduktive
it- til andre
europæiske
Andre lande
med højproduktive
it-sektorer er Holland, Frankrig, Belgien og Norge.
sektorerlande.
er Holland,
Frankrig,
Belgien og Norge.
1.
Placering
New
Zealand
Singapore
2.
1.
Hong
Kong
New Zealand
3.
2.
Danmark
Hong Kong
4.
3.
Belgien
Sydkorea
Danmark
5.
4.
Frankrig*
Bruttoværditilvækst i it-sektoren, 2013, euro/beskæftiget
Norge*
167.078
139.813
117.435
Sydkorea
5.
Kilde: Verdensbanken
Holland
113.549
Kilde: Verdensbanken
Danmark
110.554
typer innovation), ligger Danmark således i top.
Innovation
UnionUnion
Scoreboard
2014
Innovation
Scoreboard
2014
Innovation Union Scoreboard 2014
Sverige
Danmark
Sverige
Tyskland
Danmark
Finland
Tyskland
Luxembourg
Finland
Holland
Luxembourg
Belgien
Holland
Storbritannien
Belgien
Irland
Storbritannien
Østrig
Irland
Island
Østrig
Frankrig
Island
EU
Frankrig
Slovenien
EU
Estland
Slovenien
Cypern
Estland
Norge
Cypern
Italien
Norge
Tjekkiet
Italien
Spanien
Tjekkiet
Portugal
Spanien
Grækenland
Portugal
Ungarn
Grækenland
Slovakiet
Ungarn
Malta
Slovakiet
Kroatien
Malta
Litauen
Kroatien
Polen
Litauen
Rumænien
Polen
Letland
Rumænien
Bulgarien
Letland
Bulgarien
0,75
0,73
0,710,75
0,680,73
0,65 0,71
0,63 0,68
0,65
0,63
0,63
0,61
0,63
0,61
0,61
0,60
0,61
0,59
0,60
0,57
0,550,59
0,51 0,57
0,50 0,55
0,51
0,50
0,50
0,48
0,44 0,50
0,42 0,48
0,44
0,41
0,42
0,41
0,41
0,38
0,35 0,41
0,33 0,38
0,35
0,32
0,33
0,31
0,32
0,29
0,31
0,28
0,24 0,29
0,22 0,28
0,19 0,24
0,22
0,19
Danmark har
et af de mest
proproduktive
it-erhverv
i
duktive it-erhverv i Europa.
Europa
Bruttoværditilvækst i it-sektoren, 2013, euro/beskæftiget
Singapore
Land
Danmark klarer sig også godt i forhold til innovation. Arbejdsstyrken er veluddannet
og
virksomhederne
fokus
på
IArbejdsstyrken
”Innovation
Union
Danmark
klarer
sig også
godtgenerelt
i forhold
til innovation.
Arbejdsstyrken
er veluddannet
og virksomhederne Vi ligger også i front på
Danmark
klarer
sig har
også
godt
i forhold
til innovation.
innovation.
er veluddannet
harog
generelt
fokusder
på innovation.
I ”Innovation
Union
Scoreboard”,
er række
en opgørelse
over innovation ud innovation
Scoreboard”,
er har
en opgørelse
over innovation
ud fra
ender
lang
parametre
virksomhederne
generelt
fokus
på
innovation.
I ”Innovation
Union
Vi ligger også i front på
fra Scoreboard”,
en langantal
række
parametre
(f.eks. antal
ph.d.er
der uddannes,
andel
der har gennemført
(f.eks.
ph.d.er
deropgørelse
uddannes,
andel
virksomheder
harvirksomheder
gennemført
forskellige
der
er en
over
innovation
ud frader
en
lang
række parametre
innovation
forskellige
typer ph.d.er
innovation),
Danmark
således
i top.
typer innovation),
ligger
Danmark
således
i top.
(f.eks.
antal
der ligger
uddannes,
andel
virksomheder
der har gennemført forskellige
Danmark har et af de mest
Spanien*
103.437
Tyskland*
100.966
Cypern
96.527
Østrig
95.966
Grækenland
94.131
Italien
88.243
Tjekkiet
53.753
Slovenien
52.766
Slovakiet
Litauen
Estland
Rumænien*
Letland*
Polen*
Ungarn
52.338
44.119
43.965
41.175
40.981
34.294
32.424
Kilde: Dansk Erhverv pba. Eurostat
*2012-tal
Anm.: arbejdsstyrken er opgjort ud fra ”domestic concept”, hvilket kan indebære visse statistiske forskelle
landene imellem. Derfor bør små forskelle ikke overfortolkes
Kilde: Europakommissionen
Kilde: Europakommissionen
6
7
7
20
Polen
Estland
Korea
Slovakiet
Japan
Tjekkiet
Ungarn
Schweiz
Østrig
Canada
USA
Australien
Spanien
Frankrig
Storbritannien
Island
Tyskland
Norge
Grækenland
Finland
Holland
Italien
Luxembourg
Irland
Portugal
Slovenien
Sverige
Danmark
0
Belgien
10
Kilde: OECD
3. BARRIERER FOR VÆKST
Anm.: Opgjort som marginalskat for en person, der får 5/3 af en gennemsnitlig industriarbejderløn, opgjort
ekskl. Arbejdsgiverbidrag
Den danske selskabsskat er gradvist blevet sænket de senere år, men ser man på de
Samlet set har dansk økonomi således en række umiddelbare fordele og styrkepunkter i den internationale konkurrence. Vores nærmeste konkurrenter har dog nogle tilsvarende klare styrkepositioner, ligesom
der kan identificeres en række svagheder, der svækker it-erhvervets muligheder for at konkurrere internationalt og skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.
Den danske selskabsskat er gradvist blevet sænket de senere år, men ser man på de andre nordiske lanandre nordiske lande, der økonomisk set minder om Danmark og typisk er blandt
de, der økonomisk set minder om Danmark og typisk er blandt vores nærmeste konkurrenter, er niveauet
vores
nærmeste
fortsat
relativt
højt. konkurrenter, er niveauet fortsat relativt højt.
Selskabsskatten er også høj
Selskabsskatten er også høj
Selskabsskattesats
i de nordiske
lande,
2014, procent
Selskabsskattesats
i de nordiske
lande, 2014,
procent
Det er disse barrierer, der i høj grad bremser væksten og kan forklare, hvorfor vi ikke ligger i front på trods
af vores, på papiret, flotte placering.
24,5%
De største vækstbarrierer er identificeret i nedenstående.
20,0%
20,0%
Island
Finland
27,0%
22,0%
3.1 HØJT
SKATTENIVEAU
SVÆKKER
KONKURRENCEKRAFTEN
3.1 Højt
skatteniveau
svækker
konkurrencekraften
Høj indkomstskat gør det dyrt at
skaffe og holde på gode medarbejdere
Danmark
de højeste
indkomstbeskatninger
OECD
(og dermed
Danmark
har enhar
af en
de af
højeste
indkomstbeskatninger
i OECDi (og
dermed
givetvis givetvis
verden), jf. nedenverden),
jf. nedenstående
figur. Det
at it-sektoren for at
være
stående
figur. Det
betyder, at it-sektoren
forbetyder,
at være konkurrencedygtig
internationalt
og holde på gode
konkurrencedygtig
og holde
gode medarbejdere
er nødt
til at betale
medarbejdere
er nødt til atinternationalt
betale forholdsvis
højere på
lønudgifter
end konkurrenter
i udlandet.
Høj indkomstskat gør det
dyrt at skaffe og holde på
gode medarbejdere
forholdsvis højere lønudgifter end konkurrenter i udlandet.
Højeste marginalskat i OECD, 2013, procent
Norge
Anm.: Inkl. lokale selskabsskattesatser. Bemærk: Der er dog politisk taget skridt til at reducere selskabsskatten
70
til 22 pct. frem mod 2016
60
50
40
30
20
Polen
Estland
Korea
Slovakiet
Japan
Tjekkiet
Ungarn
Schweiz
Østrig
Canada
USA
Australien
Spanien
Frankrig
Storbritannien
Island
Tyskland
Norge
Grækenland
Finland
Holland
Italien
Luxembourg
Irland
Portugal
Slovenien
Sverige
Danmark
Belgien
10
Den nedenstående tabel opsummerer beskatning af bl.a. aktieudbytte og avancer i
Danmark, Tyskland og de andre nordiske lande. Danmark har typisk højere
Den nedenstående tabel opsummerer beskatning af bl.a. aktieudbytte og avancer i Danmark, Tyskland
skattesatser
end lande.
konkurrenterne
(dog
afhængig
af præcist hvad
sammenlignes,
og de
andre nordiske
Danmark har
typisk
højere skattesatser
end der
konkurrenterne
(dog afhængig
eftersom
nogle
varierer eftersom
ud fra detnogle
eksakte
beløb,
der skal
beskattes).
af præcist
hvad
der satser
sammenlignes,
satser
varierer
ud fra
det eksakte beløb, der skal
Konsekvensen
er, at Danmark
er mindre
attraktivt
at investere i og at gevinsten ved at
beskattes).
Konsekvensen
er, at Danmark
er mindre
9 attraktivt at investere i og at gevinsten ved at være
være
succesfuld
iværksætter
er
tilsvarende
mindre.
succesfuld iværksætter er tilsvarende mindre.
Kapitalbeskatningen gør
It-branchen
har enhar
højen
andel
iværksættere
og virksomheder,
der vokserder
sigvokser
store frasigenstore
ydmyg
It-branchen
høj af
andel
af iværksættere
og virksomheder,
frabegyndelse,
blive etableret
med store
kapitalindskud
investeringer
i ryggen fra dag
enfremfor
ydmygatbegyndelse,
fremfor
at blive
etableret og
med
store kapitalindskud
og et. Derfor er det
særligt
vigtigt for it-erhvervene
forholdene
for er
at være
iværksætter
gode,
og herunderatikke mindst at
investeringer
i ryggen fraatdag
et. Derfor
det særligt
vigtigterfor
it-erhvervene
manforholdene
kan forventefor
at at
få en
storiværksætter
gevinst, såfremt
man og
får herunder
succes. ikke mindst at man kan
være
er gode,
er vigtigtatatkunne
kunne belønne
DetDet
er vigtigt
dygtige iværksættere
belønne dygtige
ekskl. Arbejdsgiverbidrag
Den danske selskabsskat er gradvist blevet sænket de senere år, men ser man på de
andre nordiske lande, der økonomisk set minder om Danmark og typisk er blandt
vores nærmeste konkurrenter, er niveauet fortsat relativt højt.
Selskabsskattesats i de nordiske lande, 2014, procent
24,5%
20,0%
22,0%
iværksættere
forvente at få en stor gevinst, såfremt man får succes.
Beskatning af avancer, udbytter og renter i udvalgte lande, pct.
Anm.: Opgjort som marginalskat for en person, der får 5/3 af en gennemsnitlig industriarbejderløn, opgjort
20,0%
det uinteressant at
Kapitalbeskatningen gør det uininvestere
i Danmark
teressant
at investere i Danmark
Beskatning af avancer, udbytter og renter i udvalgte lande, pct.
Kilde: OECD
8
Danmark
Kilde: OECD
Højeste marginalskat i OECD, 2013, procent
0
Sverige
27,0%
Selskabsskatten er også høj
Danmark
Finland (3)
Norge
Tyskland
Aktieudbytte
27/42 (1)
30/32
28 (4)
26,375
Avancer
27/42 (1)
30/32
28 (4)
26,375 (6)
Renter
37,4/42 (2)
30/32
28
26,375
Selskabsskat
24,5
24,5
27
29,8
Kilde: DVCA pba. Copenhagen Economics for Axcelfuture
Beregningseksempel - aktieindkomstbeskatning
Som det fremgår i tabellen ovenfor vil den præcise beskatning for flere satser afhænge
af de nærmere omstændigheder. Det er dog nyttigt med et enkelt eksempel at vise, at
danske virksomheder i mange tilfælde beskattes væsentligt hårdere end f.eks. svenske.
1
Aktieindkomst beskattes i Danmark med 42 pct. (beløb over 48.300 kr.), men inden
udbytte kan udbetales til aktionærerne, beskattes virksomhedens overskud først med
24,5 pct. (2014). Den sammensatte aktieindkomstskat kan således opgøres til 56,2 pct.
i Danmark (2014). I Sverige vil der tilsvarende være tale om en samlet beskatning på
45,0 pct.
Skattesystemet er en
ulempe for Danmark i den
internationale konkurrence
9
Skattesystemet er en ulempe
for Danmark i den internationale
konkurrence
Den nedenstående tabel opsummerer beskatning af bl.a. aktieudbytte og avancer i
Danmark, Tyskland og de andre nordiske lande. Danmark har typisk højere
skattesatser end konkurrenterne
(dog afhængig af præcist hvad der sammenlignes,
Beregningseksempel
- aktieindkomstbeskatning
Someftersom
det fremgår
i tabellen
beskatning
afhænge af de nærmere
nogle
satser ovenfor
variererviludden
frapræcise
det eksakte
beløb, for
derflere
skalsatser
beskattes).
omstændigheder.
Deter,eratdog
nyttigt med
et enkelt
eksempel
at vise, at idanske
virksomheder
i mange
Konsekvensen
Danmark
er mindre
attraktivt
at investere
og at gevinsten
ved at
tilfælde
beskattes
væsentligt
hårdereerend
f.eks. svenske.
være
succesfuld
iværksætter
tilsvarende
mindre.
Aktieindkomst
beskattes i Danmark med 42 pct. (beløb over 48.300 kr.), men inden udbytte kan udbetales
It-branchen har en høj andel af iværksættere og virksomheder, der vokser sig store fra
til aktionærerne, beskattes virksomhedens overskud først med 24,5 pct. (2014). Den sammensatte aktieen ydmyg begyndelse, fremfor at blive etableret med store kapitalindskud og
indkomstskat kan således opgøres til 56,2 pct. i Danmark (2014). I Sverige vil der tilsvarende være tale
investeringer i ryggen fra dag et. Derfor er det særligt vigtigt for it-erhvervene at
om en samlet beskatning på 45,0 pct.
Kapitalbeskatningen gør
det uinteressant at
investere i Danmark
Det er vigtigt at kunne
belønne dygtige
iværksættere
forholdene for at være iværksætter er gode, og herunder ikke mindst at man kan
at få
stor
gevinst,
man
får succes.være, at der blev taget 11,2 mio. kr. mere i
Ved forvente
et overskud
påen
100
mio.
kr. villesåfremt
forskellen
eksempelvis
skat Ved
i Danmark
end i Sverige.
er kr.
klartville
at udbyttet
til ejerne
– og derved
incitamentet
til taget
at investere
et overskud
på 100Det
mio.
forskellen
eksempelvis
være,
at der blev
11,2 - er
Beskatning
avancer,
udbytter
og renter
udvalgte
lande, pct.
tilsvarende
mindre
mio. kr.
mereiaf
iDanmark.
skat
i Danmark
end i Sverige.
Detier
klart at udbyttet
til ejerne – og
Danmark
(3) mindre
Norge
derved incitamentet
til at investere - erFinland
tilsvarende
i Danmark.
Sammensat
aktieindkomstskat,
Aktieudbytte
27/42 (1) 2014
Den store forskel kan få iværksættere og investorer til at fravælge Danmark
Tyskland
30/32
28 (4)
26,375
28 (4)
26,375 (6)
30/32
28
26,375
Den store forskel kan få
24,5
27
29,8
iværksættere og investorer
56,2%37,4/42 (2)
Selskabsskat
24,5
45,0%
Kilde: DVCA pba. Copenhagen Economics for Axcelfuture
Beregningseksempel - aktieindkomstbeskatning
Som det fremgår i tabellen ovenfor vil den præcise beskatning for flere satser afhænge
af de nærmere omstændigheder. Det er dog nyttigt med et enkelt eksempel at vise, at
danske virksomheder i mange tilfælde beskattes væsentligt hårdere end f.eks. svenske.
1
Danmark
Sverige
Aktieindkomst beskattes i Danmark med 42 pct. (beløb over 48.300 kr.), men inden
Kilde: Dansk
pba. OECD
udbytte
kanErhverv
udbetales
til aktionærerne, beskattes virksomhedens overskud først med
Anm.:pct.
De første
48.300
kr. sammensatte
overskud af en dansk
virksomheds overskud
beskattes
væsentligt
mere
så
24,5
(2014).
Den
aktieindkomstskat
kan
således
opgøres
tillempeligt,
56,2 pct.
forskel forudsætter,
at der er tale
om ettilsvarende
overskud af envære
sådantale
størrelse,
at dette
initiale
nedslag blotpå
har
idenne
Danmark
(2014). I Sverige
vil der
om en
samlet
beskatning
marginal
45,0
pct.betydning.
En væsentlig udfordring for dansk økonomi har længe været en mangel på finansiering
i kølvandet på finanskrisen, der har medført en sammentrækning af långivningen til
jf. nedenstående figur. Fra september 2008 (da finanskrisen begyndte på
3.2erhvervslivet,
KREDITSITUATIONEN
PRESSER VIRKSOMHEDER
Wall Street) til marts 2013 er erhvervsudlånene således faldet med 73 mia. kr. svarende
til 7 pct. (opgjort
En væsentlig
udfordringi inflations-rensede
for dansk økonomi priser).
har længe været en mangel på finansiering i kølvandet på
finanskrisen, der har medført en sammentrækning af långivningen til erhvervslivet, jf. nedenstående figur.
Mens bankudlånene
er faldet meget,
erpå
realkreditlån
tilmarts
erhvervslivet
vokset, hvilket således
Fra september
2008 (da finanskrisen
begyndte
Wall Street) til
2013 er erhvervsudlånene
faldet
med 73
mia.
kr. svarende
til 7 pct. (opgjort
i inflations-rensede
priser).til at blive givet imod
delvist
har
opvejet
denne udvikling.
Realkreditlån
er udformede
fast kapital som sikkerhed. Imidlertid har it-virksomheder og andre vidensafhængige
Mens
bankudlånenesjældent
er faldetfysisk
meget,kapital
er realkreditlån
til erhvervslivet
vokset,
virksomheder
af nævneværdig
betydning
somhvilket delvist har opvejet
denne
udvikling. Realkreditlån
udformede
til at blive givet
imod fast kapital
som sikkerhed.
realkreditinstitutter
ladererdanne
udgangspunkt
for långivning.
Det betyder,
at it- Imidlertid
har it-virksomheder
og
andre
vidensafhængige
virksomheder
sjældent
fysisk
kapital
af
nævneværdig
bebranchen er blevet særlig hårdt ramt af dem samlede finansieringsindskrænkning.
Erhvervsudlånene er faldet
med 73 mia. kr.
Erhvervsudlånene er faldet med
73 mia. kr.
Kreditklemmen rammer itbranchen særligt hårdt
Kreditklemmen rammer it-branchen særligt hårdt
tydning som realkreditinstitutter lader danne udgangspunkt for långivning. Det betyder, at it-branchen er
blevet særlig hårdt ramt af dem samlede finansieringsindskrænkning.
Avancer
27/42 (1)
30/32
Sammensat
aktieindkomstskat,
2014
Renter
3.2 Kreditsituationen presser virksomheder
til at fravælge Danmark
Den vanskelige kreditsituation er med til at bremse investeringer, hvilket begrænser
muligheder
fortilatatekspandere,
udvikle nye
services
og lignende.
Denvirksomhedernes
vanskelige kreditsituation
er med
bremse investeringer,
hvilket
begrænser
virksomhedernes
Desuden
manglendeudvikle
adgang
finansiering
blive et
problem
en ellers adgang
sund ogtil finanmuligheder
forkan
at ekspandere,
nyetilservices
og lignende.
Desuden
kanformanglende
veldreven
virksomhed,
der
oplever
en
midlertidig
uforudset
udgift
eller
forstyrrelse
af
siering blive et problem for en ellers sund og veldreven virksomhed, der oplever en midlertidig uforudset
indtægter,
og
derfor
får
svært
ved
at
klare
sine
kortsigtede
økonomiske
forpligtelser.
udgift eller forstyrrelse af indtægter, og derfor får svært ved at klare sine kortsigtede økonomiske forpligBegge
dele
er er
selvsagt
skadeligt
mulighederforfor
bidrage
til vækst
og
telser.
Begge
dele
selvsagt
skadeligtfor
forit-branchens
it-branchens muligheder
at at
bidrage
til vækst
og fremgang
i dansk
økonomi.
fremgang
i dansk økonomi.
Udlån
til indenlandsk
erhverv, erhverv,
mia. kr. (faste
priser)
Udlån
til indenlandsk
mia.
kr. (faste priser)
Skattesystemet er en
ulempe for Danmark i den
1200
internationale konkurrence
1000
800
600
1 (1) Danmark: Indkomst fra udbytter og avancer op til 48.300 kr. beskattes med 27 procent. Beløb herudover
400
beskattes med 42 pct.
(2) Danmark: Positiv nettokapitalindkomst beskattes med 37,4 pct. for personer, hvor summen af positiv
nettokapitalindkomst og personlig indkomst er under topskattegrænsen, og for personer, hvor summen af de to
200
indkomstarter er over topskattegrænsen, beskattes positiv nettokapitalindkomst under 40.800 kr. med 37,4.
med 28 pct., mens de risikofri del er friholdt
(5) Sverige: For de såkaldte fåmandsföretag beskattes normalutdelingen med 20 pct., ellers 30 pct.
(6) Tyskland: Hvis ejerandel har været større end 1 pct. de seneste 5 år beskattes kun 60 pct. af avancen ved salg
Realkreditinstitutter
Pengeinstitutter
mar 13
jul 12
nov 12
nov 11
mar 12
jul 11
mar 11
jul 10
nov 10
mar 10
jul 09
nov 09
mar 09
jul 08
nov 08
mar 08
jul 07
nov 07
nov 06
mar 07
jul 06
mar 06
(4) Norge: Den del af afkastet som overstiger det risikofrie afkast defineret ved den korte statsrente beskattes
jul 05
herudover med 32 pct.
0
nov 05
(3) Finland: Samlet indkomst for renter, udbytter og avancer under ca. 372.000 kr. beskattes med 30 pct. Beløb
mar 05
Positiv nettokapitalindkomst herudover beskattes med 42 pct.
I alt
Kilde: Dansk Erhverv pba. Nationalbanken
svarende til en sats på 15,825 pct.
10
10
12
11
3.3 Mangel på arbejdskraft er en udfordring
Antallet af personer der uddannes med en videregående uddannelse indenfor
”computing” er ydermere steget i stort set alle OECD-lande over de senere år. Fra 2004
Antallet
af personer
derantallet
uddannes
med en således
videregående
uddannelse
til 2012
voksede
i Danmark
med 80
pct., altsåindenfor
ikke så”computing”
langt fra ener ydermere
steget
i
stort
set
alle
OECD-lande
over
de
senere
år.
Fra
2004
til
2012
voksede
antallet
fordobling. Vi er et af de lande, hvor antallet af personer uddannet indenfori Danmark således
med 80 pct., altså ikke så langt fra en fordobling. Vi er et af de lande, hvor antallet af personer uddannet
”computing” er steget mest over de seneste godt ti år.
Et afgørende konkurrenceparameter for it-branchen er adgangen til dygtig it3.3arbejdskraft.
MANGEL PÅ
ARBEJDSKRAFT
ER ENevner
UDFORDRING
Både
fordi virksomhedernes
til at løse opgaver forudsætter, at man
har dygtige it-uddannede ansatte. Men også fordi de store vækstmuligheder, som en
Et afgørende
konkurrenceparameter
for it-branchen
er adgangen
til af
dygtig
it-arbejdskraft.
Både fordi virkfortsat digitalisering
af samfundet
vil give, kun
kan gribes
danske
it-virksomheder,
somhedernes
evner
til at løse opgaver
forudsætter,
at man har dygtige it-uddannede ansatte. Men også
såfremt den
nødvendige
arbejdskraft
er til stede.
fordi de store vækstmuligheder, som en fortsat digitalisering af samfundet vil give, kun kan gribes af danske it-virksomheder, såfremt den nødvendige arbejdskraft er til stede.
Danmark uddanner mange
indenfor it-fagene
I Danmark er det 4,4 pct. af alle nyuddannede (”graduates”) med videregående
uddannelse som har uddannet sig indenfor ”computing”. Det er væsentligt mere end i
I Danmark er det 4,4 pct. af alle nyuddannede (”graduates”) med videregående uddannelse som har
de fleste OECD-lande, jf. nedenstående tabel. Det viser, at der er opmærksomhed
uddannet
sig indenfor ”computing”. Det er væsentligt mere end i de fleste OECD-lande, jf. nedenstående
it-området
blandt de ungeomkring
og i uddannelsessystemet.
tabel.omkring
Det viser,
at der er opmærksomhed
it-området blandt de unge og i uddannelsessystemet.
Andel
nyuddannede
med videregående
indenfor2012.
”computing”.
Andel
nyuddannede
med videregående
uddannelseuddannelse
indenfor ”computing”.
2012
Andel af alle med tertiær uddannelse
Andel af befolkningen, 25-34 år
Luxembourg
5,9 pct.
0,06 pct.
Estland
5,1 pct.
0,20 pct.
Rusland
4,6 pct.
0,28 pct.
Vi har øget antallet af itVi har øget antallet af ituddannede
uddannedemarkant
markant
indenfor ”computing” er steget mest over de seneste godt ti år.
Udvikling i antal personer med videregående uddannelse indenfor
Udvikling
i antal personer med videregående uddannelse indenfor ”computing” (2004-2012)
”computing” (2004-2012)
Danmark uddanner mange
indenfor it-fagene
Tjekkiet
230%
Østrig
119%
Tyrkiet
99%
Tyskland
96%
Danmark
80%
Slovakiet
54%
Polen
43%
Holland
38%
Sydkorea
35%
Grækenland
17%
14%
Østrig
4,5 pct.
0,22 pct.
Danmark
4,4 pct.
0,34 pct.
Spanien
11%
10%
Tyskland
4,3 pct.
0,21 pct.
Schweiz
Tjekkiet
4,3 pct.
0,28 pct.
Sverige
Grækenland
4,0 pct.
0,12 pct.
Italien
6%
Storbritannien
3,9 pct.
0,30 pct.
Ungarn
4%
Slovenien
3,9 pct.
0,19 pct.
Letland
3,4 pct.
-
Holland
3,3 pct.
Spanien
Finland
-8%
New Zealand
-9%
0,25 pct.
Belgien
-9%
3,3 pct.
0,14 pct.
USA
Sydkorea
3,2 pct.
0,18 pct.
Irland
3,2 pct.
0,20 pct.
Sverige
3,1 pct.
0,16 pct.
Finland
3,0 pct.
0,23 pct.
Polen
2,9 pct.
0,29 pct.
Israel
2,9 pct.
0,18 pct.
Slovakiet
2,8 pct.
0,23 pct.
Norge
2,6 pct.
0,16 pct.
USA
2,6 pct.
0,17 pct.
Island
2,5 pct.
-
Ungarn
2,4 pct.
0,10 pct.
Schweiz
2,0 pct.
-
Canada
2,0 pct.
0,09 pct.
Belgien
1,5 pct.
-
Portugal
1,5 pct.
0,10 pct.
Italien
1,1 pct.
0,05 pct.
Canada
-13%
-28%
Portugal
-34%
Island
-34%
Norge
-40%
Irland
-45%
Mexico
-46%
Chile
-49%
Kilde: Dansk Erhverv pba. OECD
Selvom udviklingen således går den rigtige vej i forhold til uddannelsen af itarbejdskraft,
denne går
udvidelse
af it-arbejdsstyrken
efter alt at af
dømme
utilstrækkelig
Selvom
udviklingenersåledes
den rigtige
vej i forhold til uddannelsen
it-arbejdskraft,
er denne udtil
at
imødegå
branchens
behov.
I
en
medlemsundersøgelse
gennemført
af ITB
gav 27
videlse af it-arbejdsstyrken efter alt at dømme utilstrækkelig til at imødegå branchens
behov.
I en medpct. af it-virksomhederne
at de indenfor desåledes
senesteudtryk
12 måneder
lemsundersøgelse
gennemført afsåledes
ITB gavudtryk
27 pct.for,
af it-virksomhederne
for, at dehelt
indenfor
de seneste
12 måneder
helt
har måttet
opgive
at besætte
en ledig it-stilling
i Danmark.
har måttet
opgive at
besætte
en ledig
it-stilling
i Danmark.
Det giver
en klar Det giver en klar
understregning
af arbejdskraftmangel
i erhvervet.
understregning
af arbejdskraftmangel
i erhvervet.
Alligevel oplever danske itAlligevel oplever danske itvirksomheder
virksomheder arbejdskraftmangel
arbejdskraftmangel
Kilde: Dansk Erhverv pba. OECD
12
13
14
13
stillinger i Danmark, som I har måttet opgive at besætte?
Ja
27%
Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik
*Da 4. kvartal 2014 ikke pt. foreligger, er i stedet anvendt 4. kvartal 2013
Nej
70%
I takt med at krisen formentlig vil slippe taget i dansk økonomi, må man forvente, at
efterspørgslen efter it-arbejdskraft vil vokse betydeligt. Det vil forstærke de
eksisterende tendenser til arbejdskraftmangel i it-sektoren.
Har din virksomhed indenfor de seneste 12 måneder haft ledige itstillinger i Danmark, som I har måttet opgive at besætte?
Ved ikke
3%
En fremskrivning fra konsulentvirksomheden Damvad af efterspørgslen efter it-
Ja
27%
Har
virksomhed
indenfor
de seneste
12 haft
måneder
haft ledigei Danmark,
itHar
din din
virksomhed
indenfor
de seneste
12
måneder
ledige it-stillinger
som I har
stillinger
i
Danmark,
som
I
har
måttet
opgive
at
besætte?
måttet opgive at besætte?
I taktkompetencer
med at krisensandsynliggør,
formentlig vil slippe
taget
i dansk
økonomi,
måstigning
man forvente,
at efterspørgslen efter
at der
vil ske
en ganske
stor
i arbejdskraftbehovet
it-arbejdskraft
vil og
vokse
betydeligt. Det vil forstærke
de eksisterende
tendenser
indenfor ”it
informationstjenester”
(af personer
med tekniske
og til arbejdskraftmangel i
it-sektoren.
naturvidenskabelige kompetencer) frem mod 2020. Godt en fjerdedel af den samlede
Kilde: Epinion for ITB, november 2014. n=73
Nej
Ja
VedNej
ikke
efterspørgselsstigning efter tekniske og naturvidenskabelige kompetencer vil ifølge
En fremskrivning fra konsulentvirksomheden Damvad af efterspørgslen efter it-kompetencer sandsynligDamvads fremskrivninger ske indenfor it- og informationstjenester. Hvis ikke denne
Et andet tegn på en arbejdskraftmangel indenfor it-fagene er, at lønsummengør,
per at der vil ske en ganske stor stigning i arbejdskraftbehovet indenfor ”it og informationstjenester” (af
voksende efterspørgsel bliver modsvaret af et større udbud, vil et væsentligt
personer
fuldtidsbeskæftiget er steget mere i it-branchen end resten af økonomien de senere
år.med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer) frem mod 2020. Godt en fjerdedel af den
vækstpotentiale i dansk økonomi gå tabt.
Det fremgår af den nedenstående figur, der viser udviklingen over de senestesamlede
5 år. efterspørgselsstigning efter tekniske og naturvidenskabelige kompetencer vil ifølge Damvads
fremskrivninger ske indenfor it- og informationstjenester. Hvis ikke denne voksende efterspørgsel bliver
Man kan
diskutere
deetpræcise
økonomiske
antagelser
sådanne
prognoser og
modsvaret
af etaltid
større
udbud, vil
væsentligt
vækstpotentiale
i danskbag
økonomi
gå tabt.
Selvom denne stigning i princippet både kan skyldes, at produktiviteten er steget
70%
27%
3%
70%
Lønstigninger
om
fremskrivninger.
Men dervidner
er generel
enighed om, at vi står overfor en væsentlig
relativt mere i it-erhvervene, må det i sammenhæng med ITBs egen
mangel
på
specialister
i
itManstigning
kan altididiskutere
de præcise
økonomiske
antagelserLignende
bag sådanne
prognoserkan
og fremskrivninger.
behovet for
kvalificerede
it-uddannede.
konklusioner
medlemsundersøgelse tolkes som udtryk for, at der er mangel på it-specialister med de
erhvervene
Meneksempelvis
der er generelgenfindes
enighed
om,
at vi står
overfor en væsentlig
stigning i behovet
it-uddani studiet
”Danmarks
Kvalifikationsbalance”
af for
en kvalificerede
forskergruppe
rette kompetencer, hvilket presser lønnen op.
nede.bestående
Lignende af
konklusioner
kan eksempelvis
genfindesAlt
i studiet
”Danmarks
Kvalifikationsbalance”
af en
bl.a.
professor
Jan
Rose
Skaksen.
tyder
på,
at
vi
vil
komme
til
at
opleve
Kilde: Epinion for ITB, november 2014. n=73
forskergruppe
bestående
bl.a.
professor
Jan Rose Skaksen.
Alt tyder
at også
vi vil komme
til at opleve en
Ved ikke
3%
en betydelig
mangelafpå
den
rigtige it-arbejdskraft,
sådan
som på,
man
så det før
betydelig
mangel på den rigtige it-arbejdskraft, sådan som man også så det før finanskrisen.
finanskrisen.
Et andet tegn på en arbejdskraftmangel indenfor it-fagene
er, at lønsummen
Ændring
i lønsum per
per fuldtidsbeskæftiget i it-erhverv og den samlede
fuldtidsbeskæftiget er steget mere i it-branchen end resten
af økonomien
de senere
år.(2009 til 2014*)
økonomi.
Løbende
priser
Fremskrivning af efterspørgsel efter tekniske og naturvidenskabelige kompetencer
Fremskrivning af efterspørgsel efter tekniske og naturvidenskabelige
Det
fremgår
af
den
nedenstående
figur,
der
viser
udviklingen
over
de
seneste
5
år.
Et Kilde:
andet Epinion
tegn påforen
arbejdskraftmangel
per fuldtidsbeskæftiget er
Stigning på 11,7 pct.
ITB,
november 2014. n=73indenfor it-fagene er, at lønsummen
35.000
kompetencer
steget mere i it-branchen end resten af økonomien de senere år. Det fremgår af den nedenstående figur,
Selvom
denne stigning
i princippet
kan skyldes, at produktiviteten er steget
derEtviser
udviklingen
over
de seneste
5 år. både
andet
tegn på en
arbejdskraftmangel
indenfor it-fagene er, at lønsummen per
Lønstigninger vidner om mangel
på specialister i it-erhvervene
relativt mere i it-erhvervene, må det i sammenhæng med ITBs egen
fuldtidsbeskæftiget er steget mere i it-branchen end resten af økonomien de senere år.
Selvom
denne stigning i princippet
bådeudtryk
kan skyldes,
at er
produktiviteten
er steget relativt
medlemsundersøgelse
tolkes som
for, at der
mangel på it-specialister
medmere
de i itDet fremgår af den nedenstående figur, der viser udviklingen over de seneste 5 år.
erhvervene,
må det i sammenhæng
med ITBs
egen
tolkes
som
udtryk
for,
at der
rette kompetencer,
hvilket presser
lønnen
op.medlemsundersøgelse
30.000
er mangel på it-specialister med de rette kompetencer, hvilket presser lønnen op.
Selvom denne stigning i princippet både kan skyldes, at produktiviteten er steget
relativti mere
i it-erhvervene,
må det i sammenhæng
egenøkonomi.
Ændring
lønsum
per fuldtidsbeskæftiget
i it-erhverv ogmed
denITBs
samlede
Ændring i lønsum per fuldtidsbeskæftiget i it-erhverv og den samlede
medlemsundersøgelse
tolkes
som
udtryk
for,
at
der
er
mangel
på
it-specialister med de
Løbende priser (2009 til 2014*)
økonomi. Løbende priser (2009 til 2014*)
rette kompetencer, hvilket presser lønnen op.
25.000
Stigning på 11,7 pct.
35.000
Ændring i lønsum per fuldtidsbeskæftiget i it-erhverv og den samlede
økonomi. Løbende priser (2009 til 2014*)
20.000
Stigning på 11,7 pct.
2009
35.000
30.000
2010
IT- og
informationstjenester
Industri, energiforsyning,
bygge og anlæg
Lønstigninger vidner om
Offentlig administration
mangel på specialister Stigning
i itpå 9,9 pct.
mv.
erhvervene
Finansiering, forsikring
mv.
Rådgivning mv.
Forskning og udvikling
Undervisning
Andet
Total
It-sektoren Handel, transport,
restauration/hotel
Landbrug og
2011
2012
2013
2014' råstofudvinding
I alt
2012
2013
Total
Kilde: Egne
Danskberegninger
Erhverv pba.
Danmarks
Statistik
pba.
Danmarks
Statistik
2009
2010
2011
2012
It-sektoren
2013
efterspørgsels-
stigning
stigning
10.099
14.334
19.372
9.273
23,9%
28.228
30.987
34.574
6.346
16,3%
6.554
8.910
12.710
6.156
15,8%
6.999
16.172
4.667
11.956
5.159
9.601
17.969
5.962
13.308
5.989
12.515
19.693
7.379
14.639
6.793
5.516
3.521
2.712
2.683
1.634
14,2%
9,1%
7,0%
6,9%
4,2%
12.077
12.252
12.694
617
1,6%
1.642
103.553
1.844
121.156
2.039
397
142.406 38.853
Efterspørgsel efter ituddannede vil næsten
Efterspørgsel
fordobles efter it-uddannede
vil næsten fordobles
1,0%
100,0%
Det afgørende er dog ikke alene, at der uddannes et tilpas højt antal personer indenfor
uddannelsesforløb
giver
depersoner
studerende
de it-uddannelser,
Det it-uddannelser,
afgørende er dogmen
ikke også
alene,atatdisse
der uddannes
et tilpas højt
antal
indenfor
kompetencer,
som
efterspørges
i
erhvervslivet.
Imidlertid
er
der
klare
tegn
på et i erhvervsmen også at disse uddannelsesforløb giver de studerende de kompetencer, som efterspørges
livet. Imidlertid er der klare tegn på et mismatch, således at mange it-uddannede reelt ikke opnår de
nødvendige it-kompetencer.
2014'
*Da 4. kvartal 2014 ikke pt. foreligger, er i stedet anvendt 4. kvartal 2013
20.000
Andel af samlet
efterspørgsels-
fremtiden”
Stigning på 9,9 pct.
Total
It-sektoren
2011
Forventet
Kilde: Dansk Erhverv pba. Damvad for IDA 2011: ”Fremskrivning af behovet for ingeniører og scienter i
15
2010
2020
erhvervene
30.000
25.000
2009
2015
mangel på specialister i it-
Stigning på 9,9 pct.
25.000
20.000
2009
Lønstigninger vidner om
16
2014'
I takt med at krisen formentlig vil slippe taget i dansk økonomi, må man forvente, at
15
efterspørgslen efter it-arbejdskraft vil vokse betydeligt. Det vil forstærke de
eksisterende tendenser til arbejdskraftmangel i it-sektoren.
14
15
En fremskrivning fra konsulentvirksomheden Damvad af efterspørgslen efter it-
mismatch, således at mange it-uddannede reelt ikke opnår de nødvendige itkompetencer.
Ledigheden er for høj for visse
it-uddannelser
Ser man eksempelvis på ledighed fordelt på uddannelsesretninger, er den samlede
ledighed
for arbejdsstyrken
6,1 pct. (registreret
og ledighed
6,0 pct. for
blandt
IKTSer man eksempelvis
på ledighed
fordelt på uddannelsesretninger,
er ledighed)
den samlede
arbejdsuddannede.
Dette
dækker
imidlertid
over
store
forskelle
imellem
de
forskellige
styrken 6,1 pct. (registreret ledighed) og 6,0 pct. blandt IKT-uddannede. Dette dækker imidlertid over IKTuddannelsesretninger.
Nogle, f.eks. datalogi,
har ganske
lave ledighedsprocenter,
store forskelle imellem
de forskellige IKT-uddannelsesretninger.
Nogle,
f.eks. datalogi,
har ganske lave mens
andre,
f.eks.
designkommunikationsmedieog
informationsrettede
ledighedsprocenter, mens andre, f.eks. design- kommunikations- medie- og informationsrettede it-uddannelser,
it-uddannelser, har bekymrende
høj ledighed.høj ledighed.
har bekymrende
Ledighedsprocenter
for it-uddannede kandidater,
alle kandidater
og arbejdsstyrken
samlet. 2012og
Ledighedsprocenter
for it-uddannede
kandidater,
alle kandidater
Ledigheden er for høj for
visse it-uddannelser
Hvilke kompetencer efterspørger din virksomhed i Danmark
Hvilke kompetencer efterspørger din virksomhed i Danmark personer
med?
med?
Hvilke kompetencer efterspørger din virksomhed i Danmark personer
Hvilke
kompetencer efterspørger din virksomhed i Danmark personer med?
med?
Softwareudvikling
Softwareudvikling
62%
Forretningsforståelse
53% 62%
Softwareudvikling
Forretningsforståelse
Forretningsforståelse
Salgskompetencer
Salgskompetencer
It-projektledelse
It-projektledelse
It-driftskompetencer
arbejdsstyrken samlet. 2012
2012
It-driftskompetencer
Design og usability
22%
og usability
Formidling Design
og kommunikation
22%
18%
Hele arbejdsstyrken
6,1
IKT-uddannede i alt
6,0
Alle kandidat
8,9
Formidling og kommunikation
Andet
7%
Naturvidenskab kombination kand.
1,4
4%7%
Datalogi cand.merc
2,2
Efterspørger ikke personer med bestemte
Andet
kompetencer
Efterspørger ikke personer med bestemte
Ved ikke
kompetencer
4%
IT-informatik civ.ing.
3,8
Ved ikke
4%
Datalogi kand.
4,1
IT una kand.
5,4
IT civ.ing.
7,9
Internetteknologi kand.
8,0
IT elektronisk handel kand.
8,5
Elektronik-IT civ.ing.
8,8
Multimedia arts kand.
9,1
Kognition-kommunikation kand.
9,8
IT design-kommunikation-medie kand.
13,8
Multimediateknologi kand.
14,0
Informatik kand.
20,3
IT-produktudvikling kand.
21,7
Medialogi kand.
25,3
IT-ledelse kand.
27,9
Produkt-designpsykologi kand.
49,2
IT-Kandidater
Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet 2014: ”ledigheden for IKT-uddannede”
Anm.: Der er taget udgangspunkt i bruttoledighed
En medlemsundersøgelse blandt ITBs medlemsvirksomheder viser, at det især er
En medlemsundersøgelse
blandt ITBs medlemsvirksomheder viser, at det især er kompetencer indenfor
indenfor
softwareudvikling,
der efterspørges,
mens formidling
softwareudvikling, kompetencer
der efterspørges,
mens formidling
og kommunikation,
design, usability
og lignendeog
er
kommunikation,
design,
usability
og
lignende
er
mindre
efterspurgte.
resultat
mindre efterspurgte. Dette resultat harmonerer godt med de ovenfor viste ledighedsprocenter,Dette
hvor udharmonerer
godt med de ovenfor
visteprogrammering
ledighedsprocenter,
hvorhar
uddannelser
der
dannelser der lægger
vægt på systemudvikling
og egentlig
og datalogi
væsentligt lalægger
vægt
på
systemudvikling
og
egentlig
programmering
og
datalogi
har
væsentligt
vere ledighedsprocenter end retninger, der lægger mere vægt på design, innovation og lignende aspekter.
lavere ledighedsprocenter end retninger, der lægger mere vægt på design, innovation
og lignende aspekter.
18%
Virksomhederne efterspørger
især personer med softwareSalgskompetencer udviklings-kompetencer,
40%
Virksomhederne
53%
40%
snarere end design, usability og
kommunikation.
især personer
It-projektledelseefterspørger
38%
Virksomhederne
40%
38%
med softwareudviklingsIt-driftskompetencerefterspørger især personer
32%
32%38%
kompetencer, snarere end
med softwareudviklingsDesign og usabilitydesign, usability og 22%
32%
kompetencer, snarere end
kommunikation.
Formidling og kommunikationdesign, usability og 18%
kommunikation.
Andet
7%
Efterspørger ikke personer med bestemte
kompetencer
4%
Ved ikke
4%
Kilde: Epinion for ITB, november 2014. n=73
Kilde: Epinion for ITB, november 2014. n=73
Hvilken uddannelsesbaggrund efterspørger din virksomhed i
Hvilken uddannelsesbaggrund efterspørger din personer
virksomhed
i Danmark
med?
Hvilken
uddannelsesbaggrund
efterspørger din virksomhed i Danmark personer
med?
personer
med?
Hvilken uddannelsesbaggrund efterspørger din virksomhed i Danmark
personer med?
It-kandidat / Lang videregående it-uddannelse
Kilde: Epinion for ITB, november 2014. n=73
It-kandidat / Lang videregående it-uddannelse
It-kandidat / Lang videregående it-uddannelse
Andre lange videregående uddannelser
Andre lange videregående
59% uddannelser
29%
34%
Branchen efterspørger
Andre mellemlange
videregående uddannelser
34%
personer med lange eller
21%
Branchen efterspørger
Andre mellemlange videregående uddannelser
Kort videregående it-uddannelse
11%
4%
Andre
Efterspørger
ikkevideregående
personer meduddannelser
en bestemt
uddannelsesbaggrund
Efterspørger ikke personer med en bestemt
uddannelsesbaggrund Ved ikke
4%
Ved ikke
5%
Kilde: Epinion for ITB, november 2014. n=73
29%
It-bachelor / Mellemlang videregående it29%
uddannelse
34%
Andre lange
videregående
uddannelser
It-bachelor
/ Mellemlang
videregående
ituddannelse
It-bachelor / Mellemlang videregående itAndre mellemlange uddannelse
videregående uddannelser
Kort videregående it-uddannelse
Andre videregående uddannelser
Branchen efterspørger personer
med lange eller mellemlange
videregående it-uddannelser
59%
5%
21%
11%
21%
mellemlange videregående
personer med lange eller
Kort videregående it-uddannelse
11%
it-uddannelser
mellemlange videregående
Andre videregående uddannelser
it-uddannelser 4%
16%
Efterspørger ikke personer med en bestemt
uddannelsesbaggrund
16%
Ved ikke
16%
5%
Kilde: Epinion for ITB, november 2014. n=73
Der Kilde:
ses en
klar efterspørgsel efter primært it-kandidater og it-bachelors, hvilket viser at den danske
Epinion for ITB, november 2014. n=73
it-branche i høj grad konkurrerer på avancerede og innovative løsninger.
Der ses en klar efterspørgsel efter primært it-kandidater og it-bachelors
Der ses en klar efterspørgsel efter primært it-kandidater og it-bachelors, hvilket viser at
den danske it-branche i høj grad konkurrerer på avancerede og innovat
den
danske it-branche
i højting
grad
på
avancerede
og innovative løsninger.
It-uddannelse
mange
ogkonkurrerer
have mange
forskellige
fokusområder,
ikke
alleater lige
Der ses enkan
klarvære
efterspørgsel
efter
primært
it-kandidater
og
it-bachelors,hvoraf
hvilket
viser
efterspurgte
i erhvervslivet
nødvendigvis
har samme
høje faglige og
niveau.
den danske
it-brancheeller
i høj
grad konkurrerer
på avancerede
innovative
løsninger.
It-uddannelse kan være mange ting og have mange forskellige fokusom
It-uddannelse kan være mange ting og have mange forskellige fokusområder, hvoraf
ikke alle er lige efterspurgte i erhvervslivet eller nødvendigvis har samm
It-sektoren
står
overfor en dobbelt
udfordring:eller
der er
brug for at forbedre
adgangen
it-uddannede,
ikke alle
erderfor
lige efterspurgte
i erhvervslivet
nødvendigvis
har samme
højetilfaglige
It-uddannelse kan være mange ting og have mange forskellige
fokusområder, hvoraf
menniveau.
også at sikre at disse it-uddannede har de kompetencer, derniveau.
primært efterspørges af erhvervslivet.
ikke alle er lige efterspurgte i erhvervslivet eller nødvendigvis har samme høje faglige
niveau.
17
16
18
18
17
3.4 Muligheder for eksportsalg forspildes
eksportsalg. Som afbilledet nedenfor var det godt hver femte virksomhed der slet ikke
Dette indtryk bekræftes af en undersøgelse gennemført af ITB i marts måned 2015, der blandt andet afhavde kunder i udlandet. Omvendt var det kun lidt over hver tredje it-virksomhed, der
dækker hvor stor en del af medlemmernes omsætning, der kommer fra eksportsalg. Som afbilledet nedenhentede mere end 10 pct. af deres omsætning fra salg til kunder i udlandet.
for var det godt hver femte virksomhed der slet ikke havde kunder i udlandet. Omvendt var det kun lidt over
hver tredje it-virksomhed, der hentede mere end 10 pct. af deres omsætning fra salg til kunder i udlandet.
3.4It-sektoren
MULIGHEDER
FOR EKSPORTSALG FORSPILDES
er på mange måder en gennem-internationaliseret branche. De fleste
opgaver kan løses uden at en virksomhed er geografisk tæt på kunden. Samtidigt er it-
It-sektoren er på mange måder en gennem-internationaliseret branche. De fleste opgaver kan løses uden
lette at skalere og kræver ingen transport, idet det klares digitalt. Det
at enløsninger
virksomhed
er geografisk tæt på kunden. Samtidigt er it-løsninger lette at skalere og kræver ingen
indebærer
en klares
skarp international
konkurrence
på markedet
forkonkurrence
it-løsninger.på markedet for ittransport,
idet det
digitalt. Det indebærer
en skarp
international
løsninger.
Med andre ord er de fleste it-virksomheder fokuserede på det danske marked og har
kun i ord
ganske
omfang eksportsalg
tilpå
udlandet.
Selvom
alt og
taler
at iitMed andre
er debegrænset
fleste it-virksomheder
fokuserede
det danske
marked
harfor
kun
ganske bebranchen
burde
være
meget
internationalt
orienteret
tyder
meget
på,
at
it-sektoren
i
grænset omfang eksportsalg til udlandet. Selvom alt taler for at it-branchen burde være meget internatiDanmark
samlet
set
ikke
for
alvor
har
formået
at
udnytte
potentialet
i
eksport.
onalt orienteret tyder meget på, at it-sektoren i Danmark samlet set ikke for alvor har formået at udnytte
Hvis den danske it-sektor i længden skal kunne skabe fremgang og fastholde og udvide
sine
det,skal
at man
agere påogetfastholde
internationalt
marked.
I
Hvis denmarkedsandele
danske it-sektor kræver
i længden
kunneformår
skabe at
fremgang
og udvide
sine markedsandele
kræver
det,
at maniformår
at agere
på et internationalt
marked. I en
tid, hvor
væksten
i Danmark
en tid,
hvor
væksten
Danmark
og Europa
er ganske beskeden,
ligger
den mest
oplagte
og Europa
beskeden,
ligger den mest oplagte
genvej til vækst for mange it-virksomheder på
genvej er
til ganske
vækst for
mange it-virksomheder
på eksportmarkederne.
På trods af de lovende muligheder er den danske it-sektor forholdsvis koncentreret
På trods
af de
lovende muligheder
den danske
forholdsvis
koncentreret
om detafindenlandske
om det
indenlandske
marked.erMens
26 pct.it-sektor
af it-sektorens
samlede
salg består
marked. Mens 26 pct. af it-sektorens samlede salg består af udenlandsk salg er det tilsvarende tal i den
udenlandsk salg er det tilsvarende tal i den samlede økonomi 36 pct., som vist i
samlede økonomi 36 pct., som vist i tabellen nedenfor.
tabellen nedenfor.
IT-erhvervenes omsætning 2014 (jan-nov), mio. kr.
IT-erhvervenes omsætning 2014 (jan-nov), mio. kr.
Samlet salg
Indenlandsk salg
Udenlandsk salg
Andel udenlandsk salg
It samlet
173.553
128.528
45.025
25,9 pct.
Erhverv i alt
3.353.069
2.153.508
1.199.561
35,8 pct.
Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik
Selvom det er klart, at en branche, der henter en fjerdedel af sin omsætning fra eksport,
Selvom det er klart, at en branche, der henter en fjerdedel af sin omsætning fra eksport, har behov for at
har behov for at have en forholdsvis stærk international konkurrenceevne for at kunne
have en forholdsvis stærk international konkurrenceevne for at kunne klare sig i længden, er det bekymklare
sig idanske
længden,
er det
bekymrende,
den
danske it-sektor ikke står stærkere på
rende,
at den
it-sektor
ikke
står stærkereatpå
eksportmarkederne.
virksomhed har
eksportsalg af væsentlig
betydning
potentialet i eksport.
Ca. hvor stor en del af jeres omsætning kommer fra andre markeder end
Ca. hvor
en del af jeres omsætning kommer fra andre markeder end det danske?
detstor
danske?
eksportmarkederne.
It-erhvervet klarer sig mindre
godt i forhold til eksportsalg
Kun hver tredje it-
It-erhvervet klarer sig
Over 80%
Kun hver tredje it-virksomhed
har eksportsalg af væsentlig
betydning
11%
mindre godt i forhold til
eksportsalg
61-80%
5%
41-60%
5%
21-40%
7%
11-20%
9%
1-10%
33%
0%
Ved ikke
29%
2%
eksportmarkederne.
Det fremhæves ofte med reference til OECD-tal, at it-branchen i Danmark har en særlig eksportudfordring,
fremhæves
ofte medgenerelt
reference
til OECD-tal,
at it-branchen
i Danmark
harend
en it-sektoren
særlig
idet Det
andre
landes it-sektorer
udgør
en større andel
af den samlede
eksport
i
eksportudfordring,
idet
andre
landes
it-sektorer
generelt
udgør
en
større
andel
af
den
Danmark .
Kilde: ITB marts 2015. n=242
Danmark 2.
Beregninger
sandsynliggør
et fuldt gennemført
digitalt
indre
marked
kunne BNP
øge med
Beregninger
sandsynliggør
at et fuldtatgennemført
digitalt indre
marked
vil kunne
øgevilEuropas
3
Europas
BNP
med
4
pct.
4 pct.
om, at der findes tegn som kan tolkes i retning af et dansk it-eksport problem.
I dag er
det er
europæiske
markedmarked
på de digitale
områder områder
typisk fragmenterede
efter landegrænser,
både
I dag
det europæiske
på de digitale
typisk fragmenterede
efter
regulatorisk
og i det fokus
it-virksomheder
har. Dette
kommer
blandt andethar.
til udtryk
landegrænser,
bådemange
regulatorisk
og i det fokus
mange
it-virksomheder
Detteved, at det
ikke erkommer
lykkedesblandt
at skabe
en eneste
europæisk
på niveau
Amazon, Facebook
andet
til udtryk
ved, at it-virksomhed
det ikke er lykkedes
at med
skabef.eks.
en eneste
og Google,
mens
man
i
USA
har
set
fremkomsten
af
et
hav
af
verdensledende
it-flagskibsvirksomheder.
europæisk it-virksomhed på niveau med f.eks. Amazon, Facebook og Google, mens
samlede eksport end it-sektoren i
Selvom det kan indvendes, at det både kan skyldes, at den danske it-sektor klarer sig relativt set dårligereSelvom
på eksportområdet
end i udlandet,
resten
af dansk
økonomi
klarer
sig relativt
setsig
bedre end
det kan indvendes,
at det eller
bådeatkan
skyldes,
at den
danske
it-sektor
klarer
i udlandet,
det vigtigtpåateksportområdet
være bevidst om,end
at der
findes tegn
som
kan tolkes
i retning af et dansk
relativtså
seterdårligere
i udlandet,
eller
at resten
af dansk
it-eksport
problem.
økonomi klarer sig relativt set bedre end i udlandet, så er det vigtigt at være bevidst
Potentialet for at få del i det internationale marked for it-services er så stort, at det bør være et vigtigt mål
såvel politisk som i erhvervslivet, at danske it-virksomheder får en stærkere international eksport-placering.
at få del
internationale
marked
it-services er såder
stort,
at det bør konDet Potentialet
understregerfor
behovet
for iatdet
den
danske it-sektorer
har for
rammebetingelser,
er internationalt
være et vigtigt mål såvel politisk som i erhvervslivet, at danske it-virksomheder får en
kurrencedygtige.
man i USA har set fremkomsten af et hav af verdensledende it-flagskibsvirksomheder.
stærkere international eksport-placering. Det understreger behovet for at den danske
it-sektorer har rammebetingelser, der er internationalt konkurrencedygtige.
Dette indtryk bekræftes af en undersøgelse gennemført af ITB i marts måned 2015, der
blandt andet afdækker hvor stor en del af medlemmernes omsætning, der kommer fra
Se EVM: Vækstplan for digitalisering i Danmark, s. 7, http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2014/2014-publikationer/09-12-14-vaekstplan-digitalisering-af-dk/web-185953-indhold-v-kstrapport-for-digitaliering.ashx
Bemærk at der er tale om relativt gamle tal, jf.
22Se EVM: Vækstplan for digitalisering i Danmark, s. 7, http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2014/2014fodnote 10 i linket.
publikationer/09-12-14-vaekstplan-digitalisering-af-dk/web-185953-indhold-v-kstrapport-fordigitaliering.ashx Bemærk at der er tale om relativt gamle tal, jf. fodnote 10 i linket.
18
3 Se fx European Policy Centre: Establishing the Digital Single Market. Policy Recommendations.
http://www.epc.eu/dsm/6/Policy_recommendations.pdf
19
4. ANBEFALINGER TIL EN MERE
KONKURRENCEDYGTIG IT-SEKTOR
Den danske konkurrenceevne er internationalt set forholdsvis høj, og den danske økonomi har en række
styrkepositioner. Det ændrer dog ikke ved, at it-sektoren også står overfor en række udfordringer, der
koster arbejdspladser og vækstmuligheder. Den internationale konkurrence er stærk, både i forhold til at
tiltrække udenlandske investeringer men også i forhold til at fastholde danske vækstvirksomheder.
Vi skal nedbringe det danske
beskatnings- og omkostningsniveau
Overordnet set er der ingen tvivl om, at det danske omkostningsniveau, drevet frem af høje skatter og afgifter, gør det vanskeligt for erhvervslivet at konkurrere internationalt. Selvom danske virksomheder råder
over højproduktiv og dygtig arbejdskraft, er det ikke altid nok til at kompensere for prisforskellen. Samtidig
er det ikke kun i Danmark, der er fokus på at tiltrække de attraktive tech-virksomheder.
Vi er i direkte konkurrence med f.eks. Stockholm, Berlin, Amsterdam og Shanghai. Det fordrer politisk vilje
til at nedbringe det danske omkostningsniveau og til generelt at gøre Danmark attraktivt for it-virksomheder.
Der skal findes alternative veje
til kapital og skabes et bedre
økosystem
En anden afgørende udfordring for it-erhvervet, såvel som erhvervslivet generelt, er den massive reduktion i erhvervsudlån, der fulgte i kølvandet på 2008-krisen. Mens det er vanskeligt at ændre ved, at mange
bankers udlånspolitik efter alt at dømme er blevet ganske konservativ, er det muligt fra politisk side at
understøtte udbredelsen af nogle af de alternative investeringsmuligheder, f.eks. crowdfunding, ligesom
der politisk kan gøres tiltag til at gøre det mere attraktivt at investere i it-branchen og dermed understøtte
et bedre økosystem, hvor succesfulde iværksættere geninvesterer i branchen.
Der skal uddannes flere af de
efterspurgte it-specialister
Den største barriere for vækst i it-erhvervet er som bekrevet mangel på kvalificeret arbejdskraft. Regeringens visioner om et digitaliseret Danmark og sektorens lovende vækstpotentiale kan kun realiseres, hvis
virksomhederne sikres de nødvendige muligheder for at ansætte dygtige medarbejdere med de efterspurgte it-kompetencer. Et vigtigt politisk fokusområde bør derfor være at sikre, at der bliver uddannet flere dygtige it-specialister. Dette vil forudsætte en flerstrenget tilgang der starter i folkeskolen og indbefatter
gymnasiale og videregående uddannelser samt efteruddannelsesmuligheder.
Samtidig er der behov for at skabe et bedre match mellem it-uddannelserne og branchens efterspørgsel.
Meget tyder på, at en række uddannelser enten i kvalitet eller fokusområde ikke lever op til it-erhvervets
behov. IT- Branchen imødeser og bidrager derfor gerne til en kommende kortlægning af branchens kompetencebehov og lægger vægt på, at kortlægningen bliver fulgt op af et eftersyn af it-uddannelserne og en
fortsat politisk indsats for at sikre den fornødne kvalitet og relevans af uddannelserne.
Kompetencebehovet skal løbende kortlægges og uddannelserne tilpasses
På trods af at it-sektoren er meget internationaliseret, er den danske it-branche ikke i tilstrækkeligt grad
orienteret mod eksportsalg. På dette område må it-sektoren også se indad. Det bør erhvervslivet kunne
gøre bedre. Selvom det i sidste ende er op til den enkelte virksomhed at udnytte mulighederne, vil man
dog også politisk kunne understøtte en forstærket orientering i retning af eksportdrevet vækst i erhvervet.
Rammevilkår og eksportordninger skal understøtte it-branchen
Særligt må den danske regering i EU-regi vedvarende presse på for at det digitale indre marked bliver
gennemført. Beregninger sandsynliggør at et fuldt gennemført digitalt indre marked vil kunne øge Europas
BNP med 4 pct.
Et digitalt indre marked vil styrke
Europas it-branche
Samlet set er der mange politiske initiativer, der vil kunne styrke den danske it-sektor. I mange tilfælde
er der ikke tale om omkostningskrævende tiltag, eksempelvis en flerstrenget og samlet strategi for fremtidens it-kompetencer, sikring af bedre match mellem it-uddannelserne og erhvervets behov og et omfattende regulatorisk arbejde i EU-systemet på det digitale område. I andre tilfælde vil det være nødvendigt
med en mere gennemgribende politisk vilje til at rette op på de områder, der tapper konkurrencekraft fra
det danske erhvervsliv, selvom det kan koste et provenu eksempelvis at sænke indkomstbeskatningen
eller at forbedre incitamenterne til investeringer gennem ændringer af kapitalbeskatningen.
Det er IT-Branchens håb at denne rapport vil kunne bidrage til at klarlægge både styrker og udfordringer
og pege på mulige og politisk gennemførlige løsninger.
Der er behov for at flere unge får vækket interessen for at være kreative og skabende med it. De fleste
færdes i dag hjemmevant på nettet og anvender digitale løsninger i alle hverdagens situationer. Vi skal
som samfund ikke kun være superbrugere, men også skabere af de løsninger, der på så mange måder
definerer vores arbejds- og privatliv.
It skal være et permanent fag i
gymnasiet
Det kræver, at it-branchens efterspørgsel efter it-uddannede med en meget stærk faglighed kan imødekommes. Første skridt på vejen er at sikre, at de unge generationer interesserer sig ikke blot for
de umiddelbare anvendelsesmuligheder ved it, men også de mere dybereliggende muligheder f.eks.
indenfor systemudvikling og programmering. Derfor bør der indføres et permanent og obligatorisk it-fag
i gymnasiet. I lyset af hvor vigtige it-kompetencer er for en moderne arbejdsstyrke forekommer det dybt
anakronistisk, at man i realiteten først kan begynde at opbygge uddannelsesmæssige it-kompetencer
efter det gymnasiale niveau, hvor den studerende nærmer sig 20-årsalderen.
Se fx European Policy Centre: Establishing the Digital Single Market. Policy Recommendations. http://www.epc.eu/dsm/6/Policy_recommendations.pdf
20
21
It-branchen i den internationale konkurrence: styrker og svagheder
Rapporten er offentliggjort i forbindelse med IT-Branchens årsmøde den 19. marts 2015.
IT-Branchen & Dansk Erhverv
Børsbygningen, Slotsholmsgade
1217 København K
Publikationen kan downloades på
www.itb.dk
22