3. Undervisning

Herlufsholm Skole tilbyder
undervisning i grundskolen for
6. – 10. klasse og i gymnasiet på
5 forskellige studieretninger.
Desuden tilbydes de internationale uddannelser Prep-IB og
IB.
Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning
sætter fokus på faglighed og
på at understøtte den enkelte
elevs udvikling.
Studierejser og udveksling giver
eleverne mulighed for at udforske
verden.
32
Undervisning
GRUNDSKOLEN
6.-10. klasse på Herlufsholm er for
de elever, der er ivrige efter at lære,
ønsker at være del af et sjovt og
stærkt fællesskab, og som stræber
efter faglig og personlig udvikling.
Vi prioriterer elevernes faglige og
personlige udvikling højt. Derfor
fokuserer vi på en skolegang med
faglighed i højsædet. Vores grundskole går hånd i hånd med skolens
værdier ansvarlighed, engagement
og faglighed. Vi tager den enkelte
elev alvorligt og skaber en tydelig
ramme af gensidig respekt.
På Herlufsholm Skole er det meget
vigtigt, at eleverne udfordres på deres
eget niveau. Derfor arbejder vi målrettet med individuelle målsætninger,
klasseleveregler og læringsstile.
Eleverne lærer selv at sætte mål, at
vurdere deres arbejdsindsat og tage
ansvar for et socialt forpligtende
fællesskab.
Læs mere om vores grundskole på
hjemmesiden eller her:
GYMNASIET
Gymnasiet sætter faglighed i centrum.
Gennem uddannelsens tre år er der
fokus på at give eleverne de studiekompetencer, der kræves på videregående uddannelser i Danmark og
udlandet.
Alle elever tildeles en mentor blandt
lærerne, som følger og støtter dem
gennem året. Deres rolle er at inspirere
og guide eleverne til at holde fokus
og opnå mere, selvom opgaverne til
tider er udfordrende. Vi prioriterer
derfor både akademiske og personlige
egenskaber og sætter særligt fokus på
studievaner, planlægning og opfølgning.
Skolen tilbyder også de dygtigste elever mulighed for ekstra udfordringer
i form af nationale, faglige konkurrencer og aktiviteter med fokus på
personlig udvikling. Vi har stor erfaring med at understøtte elevernes
deltagelse i fx Unge Forskere, European
Business Games, Kemi- og Fysik OL samt Forskerspirerkonkurrencen.
Læs mere om gymnasiet og studieretningerne på hjemmesiden eller her:
33
Studieretninger i gymnasiet:
• Den kunstneriske
studieretning
• Den naturvidenskabelige studieretning
• Samfund & Business
studieretningen
•
Den samfundsvidenskabelige studieretning
•
Den sproglige studieretning
PREP-IB
Prep-IB er en 1-årig lower-secondary uddannelse, der har til formål
at bygge bro mellem grundskolen og
den meget krævende IB-uddannelse.
Med den bedste faglige ballast fører
Prep-IB frem til IGCSE enkelfagseksaminer, der er anerkendt af skoler
i både ind- og udland.
Prep-IB forløbet er udviklet til at gøre
eleverne selvsikre, ansvarlige, refleksive og fagligt parate, så de får
den bedst mulige start på deres internationale uddannelse. Både PrepIB og IB har en helt særlig skriftlig
eksamensform, der er meget forskellig fra den danske, og Prep-IB sørger
derfor for, at eleverne lærer at arbejde
med de forskellige typer af opgaver
og eksamensformer.
Læs mere om Prep-IB
på hjemmesiden eller
her:
34
IB-programmet (International Baccalaureate Diploma) åbner døre til
videregående uddannelser hvor som
helst i verden. Det 2-årige program
er meget krævende og sigter mod
akademisk og personlig vækst.
Uddannelsen er bygget op omkring
en balance mellem faglig indlæring
og personlig opdagelse. Foruden et
almendannende pensum, der sikrer et
bredt kendskab til sprog, humaniora,
naturvidenskab og kunst, vægter IB
også personlig udvikling gennem
CAS-programmet (Creativity, Action,
Service), som har til formål at gøre
eleverne bevidste om deres personlige ansvar, styrker og potentiale.
Alle fag på IB afsluttes med en skriftlig prøve - med undtagelse af Visual
Arts og Theatre Arts, der afsluttes
med en mundtlig prøve. Standarden
er høj, og prøverne vurderes af et
internationalt censorkorps. Derudover
skal eleverne også skrive et extended
essay, som er et selvstændigt forskningsessay, hvor eleverne fokuserer
på et emne af international betydning
eller af særlig interesse.
For både Prep-IB og IB gælder det, at
eksaminer kan falde på helligdage.
Læs mere om IB
på hjemmesiden
eller her:
35
A- og B-uger
Herlufsholm skole tilrettelægger undervisningen i et skema med 10 forskellige
skema-dage fordelt på to skemauger: A-uger og B-uger.
A-uge, når ugens undervisning begynder TIRSDAG.
B-uge, når ugens undervisning begynder MANDAG.
Fordelingen af A- og B-uger fremgår af skolens årsplan bagerst i denne skolehåndbog. I løbet af skoleåret vil der være perioder med særligt skema til
specielle forløb, tværfaglige projekter og ekskursioner.
Bemærk også, at visse perioder kan have fx to B-uger i træk (ses bl.a. ved
skolestart). Det er muligt at holde sig opdateret om skemaet i årsplanen, på
hjemmesiden og på Lectio.
Skemaændringer
Skolen bestræber sig naturligvis på at meddele skemaændringer så tidligt
som muligt. Det kan dog fx ske, at en time, som ellers har været aflyst dagen
OVERSIGT OVER DAGENS LEKTIONER
GRUNDSKOLEN
GYMNASIET
08.05 - 09.05
1. lektion - 60 min.
09.05 - 09.20
Morgensang/Morgensamling - 15 min.
09.20 - 10.20
2. lektion - 60 min.
10.20 - 10.35
Frikvarter/formiddagsboller - 15 min.
10.35 - 11.35
3. lektion - 60 min.
MAUSE - 50 min.
11.35 - 11.40
Frikvarter - 5 min.
Middagspause: 11.40
11.40 - 12.40
4. lektion - 60 min.
12.25 - 13.25
4. lektion - 60 min.
12.40 - 13.30
MAUSE - 50 min.
13.25 - 13.30
Frikvarter - 5 min.
11.35 - 12.25
Middagspause: 12.45
13.30 - 14.30
5. lektion - 60 min.
14.30 - 14.35
Frikvarter - 5 min.
14.35 - 15.35
6. lektion - 60 min.
15.35 - 15.40
Frikvarter - 5 min.
15.40 - 16.40
7. lektion - 60 min.
36
før, bliver erstattet af anden undervisning. Alle elever har derfor pligt til at
holde sig orienteret om eventuelle skemaændringer via Lectio, evt. via infostanderne på skolen.
Det er særligt vigtigt, at eleverne dagligt holder sig orienteret om eventuelle
ændringer i eksamensperioden.
Både elever og forældre kan holde sig orienteret om skema, skemaændringer
og lektier på Lectio. Med brugernavn og adgangskode er det også muligt at
se fravær, elevens individuelle eksamensplan og for elever i gymnasiet og IB
ligeledes karaktererne (vyrd).
Vi opfordrer forældre til at få deres barns brugernavn og adgangskode. Disse
informationer skal også bruges i forbindelse med forældrekonsultationerne.
Lektielæsning
Det er en forudsætning for at få et tilfredsstillende udbytte af undervisningen,
at eleverne laver de lektier, de har for i de forskellige fag. Det betyder blandt
andet, at man ikke kan forvente at have lektiefri i rejseweekender og i ferier
(sommerferien undtaget).
I denne sammenhæng bestræber vi os selvfølgelig på, at eleverne i god tid
ved, hvilke lektier de har for, samt hvilke opgaver de skal aflevere, således
at det er muligt for kosteleverne at medbringe de relevante materialer i weekender og ferier.
Mødepligt og fravær
På Herlufsholm er der mødepligt til en lang række aktiviteter i hverdagen.
Vi forventer derfor, at eleverne deltager i morgensang, lektielæsning (lal),
fællesarrangementer og andre aktiviteter, som skolen arrangerer. Der er
naturligvis også mødepligt til undervisningen, og alle elever har pligt til at
deltage aktivt.
Enhver form for udeblivelse fra undervisningen registreres som fravær.
Lægebesøg, køreprøve eller anden god grund kan imidlertid gøre det nødvendigt at forsømme undervisningen. Dette kontrolleres og reguleres efterfølgende af skolens kontor.
37
Hvis du er nødsaget til at forsømme enkelte timer, skal du
altid henvende dig på kontoret
inden fraværet – og huske
elektronisk at angive årsagen
til dit
fraværati Lectio.
Det er
vigtigt,
alle tager pligten til
at informere om nødvendigt fravær
alvorligt, idet uretmæssigt fravær
ikke accepteres og kan få alvorlige
konsekvenser.
Elever, der deltager i et af skolens
udvekslingsprogrammer, konferencer,
som repræsentant for skolen i talentkonkurrencer, o.l., kan dog få godskrevet deres fravær.
FERIEPLAN
Hvert år udarbejdes en årsplan over
ferier og rejseweekender. Elevers fravær fra undervisningen griber forstyrrende ind i elevens forberedelse,
det faglige forløb og oplevelsen af
faglig sammenhæng. Det kan være
generende for klassens arbejdsrytme
og det sociale liv på skolen.
Vi ser derfor helst, at ingen elever rejser
uden for ferieperioderne. Vær også
opmærksom på, at nogle prøver kan
gøre det umuligt at rejse før feriestart, fordi elevernes tilstedeværelse
er påkrævet.
I situationer, hvor særlige forhold gør
sig gældende, bedes forældre henvende
sig til Rektorkontoret i god tid før evt.
planlagt fravær – helst via e-mail til
[email protected]
KARAKTERER (VYRD)
Alle elever på Herlufsholm får karakterer.
I grundskolen gives karakterer 3
gange årligt. Karaktererne sendes
direkte til forældrene og kan ikke ses
på Lectio.
I gymnasiet og på IB gives karakterer
3 gange om året. Karaktererne offentliggøres i Lectio, som forældre kan
få adgang til ved at få oplyst deres
barns brugernavn og password.
1.g får desuden en foreløbig vurdering i oktober.
Ferierne i skoleåret 2015-2016
Sommerferie 2015 Efterårsferie
10.10.2015 Juleferie
18.12.2015
Vinterferie
13.02.2016
Påskeferie
19.03.2016 -
-
-
-
-
10.08.2015
19.10.2015
04.01.2016
22.02.2016
29.04.2016
Sommerferie 2016 varierer, men senest dimissionsdagen d. 22.06.2016
38
39
Ved skoleårets afslutning sendes altid en udskrift af elevernes karakterer til
forældrene, så de har mulighed for at få et overblik over de faglige resultater
gennem hele skoleåret.
I Prep-IB2 og 2.i er der ligeledes terminsprøvekarakterer.
Den danske karakterskalas syv trin, målopfyldelse og beståkrav
Karakterskalaen har 7 trin ligesom den internationale omregningsskala ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System):
Prep-IB og IBs karakterskala
7-TRINS- SK ALAEN
KARAKTER BETEGNELSE
BESKRIVELSE
ECTS
12
Den fremragende præstation
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation,
der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets
mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
A
10
Den fortrintlige præstation
Karakteren 10 gives for den fortrintlige præstation,
der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål,
med nogle mindre væsentlige mangler.
B
7
Den gode præstation
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der
demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del
mangler.
C
4
Den jævne præstation
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der
demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets
mål, med adskillige væsentlige mangler.
D
2
Den tilstrækkelige præstation
Karakteren 2 gives for den tilstrækkelige præstation,
der demonstrerer den minimalt acceptable grad af
opfyldelse af fagets mål.
E
0
Den utilstrækkelige præstation Karakteren 0 gives for den utilstrækkelige præstation,
der ikke demonstrerer en acceptabel grad af
opfyldelse af fagets mål.
Fx
-3
Den ringe præstation
F
40
Karakteren -3 gives for den helt uacceptable
præstation.
Man kan ikke umiddelbart oversætte IB-karakterer til karakterer efter den
danske 7-trins skala.
Det kræver i alt en sum af 24 point for at bestå IB. De point hentes fra de 6
fag med 1-7 skala og eventuelle bonuspoint erhvervet fra Theory of Knowledge og Extended Essay.
STUDIEPLANER
IB GR ADE SCALE
GRADE
7
6
5
4
3
2
1
DESCRIPTION
Excellent performance
Very good performance
Good performance
Satisfactory performance
Mediocre performance
Poor performance
Very poor performance
THE DIPLOMA POINTS MATRIX
Extended essay
Theory of Knowledge
Excellent
A
Good
B
Satisfactory
C
Mediocre
D
Elementary
E
Not
Submitted
Excellent
A
3
3
2
2
1 + Failing
condition
N
Good
B
3
2
1
1
Failing
condition
N
Satisfactory
C
2
1
1
0
Failing
condition
N
Mediocre
D
2
1
0
0
Failing
condition
N
Failing
condition
Failing
condition
Failing
condition
Failing
condition
N
N
N
N
N
N
Elementary 1 + Failing
E
condition
Not
N
Submitted
41
For hver klasse i gymnasiet udarbejdes
en overordnet studieplan for, hvordan
undervisningen løbende planlægges,
gennemføres og evalueres.
Studieplanens hensigt er at oplyse om
elevernes og lærernes arbejde med
udviklingen af elevernes faglige, almene og personlige kompetencer
gennem gymnasiets tre år. Studieplanen omfatter alle klassens fag og
deres samspil, ligesom eleverne kan
få et overblik over deres skriftlige
opgaver.
Oplysningerne i studieplanen har en
sådan detaljeringsgrad, at alle interessenter, herunder forældre og Undervisningsministeriet, kan få udbytte af
planen. Disse oplysninger opdateres
løbende.
Studieplanen offentliggøres i Lectio
i et samarbejde mellem elever, lærere
(enkeltvis og i teams) og skolens
42
ledelse.
Klassens lærerteam er ansvarlig for
udarbejdelsen af studieplanen. På IB
er disse planer i høj grad dikteret af
fagets pensum.
MENTORORDNING
Alle elever i gymnasiet, i Prep-IB,
IB og i grundskolens 9. og 10. klasse
får tildelt en mentor, som skal følge
eleven i løbet af året.
Formålet er gennem voksenkontakt
at styrke elevernes faglige og personlige kompetencer med fokus på studievaner, planlægning og opfølgning.
Mentor og elev tilrettelægger samtalefrekvens og -omfang med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og
behov. Mentorens opgave er både at
støtte og give inspiration.
TALENTPLEJE
Herlufsholm har i en lang årrække arbejdet meget bevidst med talentudvikling.
Vi anser talentudvikling som et af vores vigtigste indsatsområder. Talentudviklingen af den enkelte elev sker i tæt samarbejde mellem eleven, skolens
talentkoordinator samt elevens faglærer. De elever, som efter vurdering bliver
opfordret til at deltage i talentudviklingsprogrammer, er normalt elever med
særligt gode evner i fagene, hvor en målrettet indsat vil bringe dem til at være
blandt skolens og landets bedste.
Deltagelse i talentudviklingsforløb er krævende, og det er tit nødvendigt for
eleven at deltage i møder med vejledere på videregående uddannelsesinstitutioner. Skolen tager de nødvendige hensyn til de elever, som deltager i disse
talentudviklingsprogrammer, og følger den enkelte elev tæt med vejledning
og råd.
Herlufsholm skole tilbyder mulighed for deltagelse i følgende nationale konkurrencer samt talentudviklingsprogrammer:
- Forskerspire konkurrencen
- European Business Games
- George Mohr matematikkonkurrence
- Unge forskere
- Science olympiaderne
Herlufsholm er endvidere en del af Sciencetalent-netværket, der tilbyder mange
målrettede talentudviklingsprogrammer inden for naturvidenskaberne.
43
HJÆLPEMIDLER I
UNDERVISNINGEN
Lommeregnere
Eleverne i grundskolen har alle brug
for en lommeregner. Der er ikke krav
om en bestemt type. Da der i gymnasiet vil blive stillet krav om en særlig
lommeregner, bør man i grundskolen
kun investere i en almindelig lommeregner uden for mange funktioner.
Lommeregnere i mobiltelefoner
må ikke anvendes som skolelommeregner.
Eleverne i gymnasiet og IB skal ikke
købe lommeregner, før de har talt med
deres faglærer ved skolestarten, dette for at sikre at modellen er godkendt
til eksamen.
Ordbøger
Der er adgang til en række elektroniske ordbøger via skolens netværk,
men derudover anbefaler skolen alle
elever, at de anskaffer sig trykte ordbøger. For de fleste elever vil det være
relevant at have en nudansk ordbog
samt en dansk/engelsk og engelsk/
dansk ordbog.
ne bøger af skolen. Den enkelte elev
kvitterer for hver lånt bog, og disse
bøger skal normalt afleveres ved skoleårets afslutning (i visse tilfælde dog
først ved uddannelsens afslutning).
Skolens boginspektor udarbejder en
afleveringsplan for hver klasse.
Eleven modtager derefter en komplet
mangelliste samt et afleveringstidspunkt. Det registreres i skolens bogsystem, når eleven efterfølgende
afleverer sine bøger.
Efter afleveringen af bøgerne udskrives
en eventuel mangelliste. Såfremt manglende bøger ikke er afleveret inden for
14 dage, udsendes en faktura.
Biblioteket – DEK
DEK (discipelbiblioteket) er skolens
bibliotek med bogudlån, læsesal og
IT-faciliteter. Åbningstiderne kan ses på
Hjemmesiden, ForældreIntra, intranet,
i Hylen, i Vylen og på elevgårdene.
Bibliotekarerne kan være behjælpelige
med at finde materiale til de opgaver,
eleverne skal skrive i løbet af året.
Alt efter hvilke sprog, man i øvrigt
har valgt, er der naturligvis en række
andre ordbøger, som kan være nyttige.
Det er selvfølgelig vigtigt, at lånte
bøger afleveres, så andre også kan få
glæde af dem. I maj/juni adviseres alle
elever pr. mail (elevens skole-emailadresse) derfor om ikke-afleverede
bøger samt om, at regning vil blive
udskrevet, såfremt bøgerne ikke afleveres inden sommerferiens begyndelse. En sådan advisering kan også
finde sted i løbet af skoleåret.
Bogdepotet
Til brug i undervisningen låner elever-
Man kan altid træffe aftale med bibliotekarerne om forlængelse af lånet.
44
OPGAVESKRIVNING
Gymnasiet og IB rummer en række skriftlige opgaver, hvor eleverne får
undervisningstid til skriveprocessen. Dageleverne er selvfølgelig velkomne
til at arbejde hjemme, men kosteleverne skal som hovedregel skrive deres
opgaver på skolen. Det skyldes bl.a. hensynet til kostskolens rytme, men også
at eleverne skal have mulighed for at få vejledning af deres faglærer under
opgaveskrivningen. Eneste undtagelse er studieretningsprojektet (SRP) i 3.g,
hvor to uger er afsat til opgaveskrivningen. Her har kosteleverne mulighed
for at rejse hjem efter den første skrivedag.
LEKTIEHJÆLP OG EKSTRAUNDERVISNING
Studiecafé
Skolens studiecafé, som er for både grundskolen og gymnasiet, giver eleverne
mulighed for at få lærernes hjælp med skolearbejdet. Studiecaféen er åben
tirsdag-torsdag i A-uger og mandag-torsdag i B-uger og er placeret i Agoraen i
Helenhallen. Bemanding og lokaler meddeles ved opslag ved semesterstart.
Elever kan med fordel bruge hjemmesiden www.restudy.dk, der er en online
lektiehjælp og som for eksempel kan bruges i forbindelse med eksamenslæsning. IB elever henvises til www.khanacademy.org.
Study hall
Når IB-eleverne har fritimer, er de oftest henvist til at bruge Study hall. Dette
er et stille lokale med supervision, hvor eleverne kan koncentrere sig om lektier og faglig læsning. Der er også mulighed for at arbejde sammen i grupper.
Ekstraundervisning
Skolen kan i særlige tilfælde være behjælpelig med at forsøge at finde en lærer,
der vil varetage ekstraundervisning for en elev, hvor elevens faglærer har
vurderet, at eleven mangler faglige forudsætninger. I første omgang henvises
eleverne dog altid til skolens studiecafe.
Ekstraundervisning er en privat foranstaltning. Prisen for ekstraundervisning
udgør 200 kr. pr. lektion á 30 min., når der er tale om individuel undervisning.
Hvis undervisningen foregår på 2-mandshold, er prisen 125 kr. pr. person for
en lektion af 30 min., mens prisen er 100 kr. pr. person pr. lektion af 30 min.,
hvis holdet er på 3 eller flere elever.
Hvis det ikke er muligt at finde lærere, der kan tilbyde ekstraundervisning,
45
46
forsøger skolen at finde en ældre, mere
erfaren elev, som kan hjælpe. Skolen
anbefaler i disse tilfælde en aflønning
på 85 kr. pr. lektion a 30 min.
Indlæringsvanskeligheder
Ved formodning om dysleksi eller
lignende specifikke vanskeligheder
testes de pågældende elever i samarbejde med skolens læsevejleder eller
testlærer så tidligt i forløbet som
muligt. På nuværende tidspunkt er det
ikke muligt at få testet elever på engelsk. Skolen henviser derfor elever
og forældre med disse behov til at
søge hjælp eksternt for egen regning.
Elever, som har fået konstateret specifikke læsevanskeligheder, tilbydes
en samtale med skolens læsevejleder,
hvor det videre forløb aftales. I den
forbindelse kan det være nødvendig
med en yderligere test. Skolen tilbyder
flere IT-programmer til at afhjælpe
læsevanskelighederne. Vurderingen
af hvilke programmer, der har den
bedste effekt, sker i samarbejde med
skolens læsevejleder. Læsevejlederen
vil endvidere være behjælpelig med
introduktion til brugen af programmerne.
I forbindelse med eksamen kan der
efter ansøgning gives dispensation til
elever med læsevanskeligheder eller
andre specifikke vanskeligheder. Det
drejer sig for eksempel om ekstra tid
ved eksamen.
Elever med læsevanskeligheder og
andre særlige behov kan træffe aftale
om ekstraundervisning ud fra skolens
almindelige regler herom. Ekstraundervisning aftales normalt med
kontoret. Sådan undervisning forudsætter som udgangspunkt forældrebetaling, med mindre udgiften er
tilskudsberettiget eller dækkes af
offentlige myndigheder.
Skolen stiller flere programmer gratis
til rådighed herunder programmerne
Vital og Vise Ord. De programmer
installeres gratis på Microsoft Windows
computere. Elever med Mac computere
vejledes af skolens læsevejleder i forbindelse med programmer. Det kan i
særlige tilfælde være nødvendigt med
betaling for installation af programmerne. Screening udenfor skolens regi
samt ekstraundervisning betales af
forældrene.
Få yderligere oplysninger hos afdelingsinspektøren i grundskolen eller
pædagogisk inspektor i gymnasiet/IB.
Wittprogrammet
Herlufsholm modtager hvert år et antal elever, der på grund af skolegang
i udlandet, forældrenes modersmålsbaggrund eller andre forhold har vanskeligt ved at begå sig på dansk.
For sådanne elever er der i kraft af en
donation fra brødrene Henrik og
Carsten Witt (årgang ’73 og ’76) blevet
mulighed for at få et intensivt kursus
i dansk, normalt placeret i efterårssemesteret, dvs. normalt i umiddelbar
tilknytning til elevens optagelse på
Herlufsholm.
47
I nogle tilfælde bruger vi Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI), som
forestår screening af disse elevers færdigheder i dansk, og på den baggrund
tilrettelægges et danskkursus. Målet er, at sådanne elever hurtigt vil kunne
opnå færdigheder, der sætter dem i stand til at klare sig på dansk. Det betyder
fx, at IB-elever vil kunne vælge Danish B, og at de i det daglige hurtigere vil
kunne kommunikere på dansk.
På baggrund af screeninger beslutter skolen efterfølgende, om en elev skal
have et særlig danskkursus (Wittprogrammet). Hvis man får besked om, at
eleven er med i Wittprogrammet, må man være klar over, at deltagelse er
obligatorisk (mødepligt), og at der føres fraværsregistrering på samme måde
som ved den normale undervisning.
Deltagelse i Wittprojektet er gratis frem til efterårsferien. Hvis der fortsat er
behov for undervisning, vil der blive opkrævet forældrebetaling.
Tilbuddet gælder elever både i grundskolen og gymnasiet/IB, men er ikke
beregnet på dansktalende og –skrivende elever med normal dansk skolegang
bag sig.
48
IT PÅ HERLUFSHOLM
På Herlufsholm får alle elever deres egen e-mailadresse samt adgang til
skolens netværk, intranet og Lectio. Postkassen er på 100 MB og bliver slettet, når eleven forlader Herlufsholm. Det er derfor vigtigt, at eleven husker
at tage backup af denne ved skoleafslutning.
Vi forventer, at alle elever dagligt tjekker deres e-mail, bruger de onlineressourcer, der stilles til rådighed på intranettet og i øvrigt sætter sig ind i
skolens IT-politik. Overtrædelse af skolens regler for brugen af IT kan medføre sanktioner på linje med den sanktionspolitik, der er beskrevet i kapitel 5.
Herlufsholm Skole anvender Microsoft Office 2010-programmerne i forbindelse med undervisningen. Da skolen udelukkende bruger Microsoft Office
pakken og Microsoft Windows operativsystem, henviser vi til, at elever i
forbindelse med aflevering af opgaver tager hensyn til, at disse skal kunne
åbnes med Microsoft Office 2010. Ønsker man at aflevere i et andet filformat,
skal dette aftales med læreren på forhånd.
Vi bruger desuden en række fagrelaterede programmer på CD/DVD eller til
download. Disse skoleprogrammer (fx IT-rygsækken, TI Nspire, TI InterActive, CAS, MathType) er udviklet til Microsoft Windows platformen.
Har man spørgsmål omkring IT, kan man altid kontakte IT-afdelingen ved
at møde op på deres kontor eller på e-mail til [email protected]
Netværk
Herlufsholm skole har både kablet og trådløst netværk.
I skolens IT-centre og undervisningslokaler er det muligt at benytte skolens
elev-PC’ere på det kablede net. Bemærk, at det ikke er tilladt at tilkoble sin
egen PC på det kablede net, ej heller i klasselokalerne.
For at logge på det trådløse net skal eleven have oplyst koden af IT-afdelingen.
Koden kan ændre sig fra skoleår til skoleår. Elever, der benytter det trådløse
net, skal efterfølgende logge ind med deres Herlufsholm brugernavn og password. Dette password skal fornyes hver 3. måned. Man kan logge på med
både computer og mobil.
49
Det er ikke tilladt at spille spil, når
man benytter skolens kablede netværk.
Elever må gerne spille spil, når de er
logget på det trådløse netværk, men
må naturligvis ikke downloade på
ulovlig vis.
Hvor finder jeg trådløst netværk?
• Alle humre på kostgårdene + IT-centrene
• Gymnasiefløjens klasselokaler
• Skygningens klasselokaler + datalokalet + Vylen
• Galen – også i undervisnings-
lokalet
• Hylen + Cafén
• Helenhalen (Agora og H-lokaler)
• Trollehallen + datalokalet
• Mygningens undervisningslokaler
• Sciencebygningen
• KREA ved Godskontoret
• Festsalen, Billedkunst og Musik i Klosterbygningen
• DEK og 6. klasses undervis-
ningslokaler
• SUS
Anvendelse af IT i undervisningen
Skolen forventer, at eleverne har en
bærbar computer, der kan medbringes
til undervisningen.
Som udgangspunkt skal mobiltelefoner
være usynlige i skoletiden. Eleverne
er velkomne til at medbringe deres
computere/tablet, men hvorvidt de må
bruge den i undervisningen er op til
den enkelte lærer. Alle elever skal have
50
tilladelse af deres lærer i den aktuelle
undervisningstime før de må benytte
mobiltelefon eller computer/tablet i
undervisningen. Det er ikke tilladt at
bruge sin computer/tablet i undervisningen til ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter.
Læs mere om brugen
af IT i undervisningen
på skolens hjemmeside,
Forældreintra eller her:
Bemærk desuden, at elever ikke kan
regne med strømmuligheder i alle
klasselokalerne.
IT til eksamen
Til skriftlig eksamen i grundskolen
og i gymnasiet – ikke Prep-IB og IB
– er det muligt at bruge sin egen
computer og printer.
Reglerne for brugen af computer ved
skriftlige eksamener udleveres til
eleverne op til eksamensperioden, men
vær dog opmærksom på, at eleven selv
er ansvarlig for, at teknikken fungerer. Vær derfor altid forberedt på at
fortsætte en eksamen på traditionel
vis med papir og blyant/kuglepen,
hvis teknologien svigter.
IT-politik
Mange elever bruger hver dag skolens
IT-faciliteter. Derfor er det nødvendigt med fælles regler for elevernes
brug af IT på Herlufsholm. Alle elever
har pligt til at sætte sig ind i og overholde skolens IT-politik.
Regler for brug af IT på Herlufsholm
1. Jura
Ifølge loven om ophavsret er det ulovligt
at hente og videresende visse filer og
tekster. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en
fil/tekst er ophavsretligt beskyttet, skal
du spørge i IT-afdelingen. Det er selvfølgelig også ulovligt at skaffe sig adgang
til andres computer/tablet/smartphone,
passwords og netværk (hacking).
2. Sikkerhed
Skolens IT-regler skal beskytte Herlufsholms net mod hacking og mod misbrug
af de rettigheder, du har. Derfor er det
meget vigtigt, at du beskytter din kode
og ændrer den med jævne mellemrum.
Dit password er lige så personligt som
koder til f.eks. kreditkort, og du må aldrig
låne det til andre. Får du mistanke om, at
andre bruger dit password, skal du straks
ændre det og meddele det til IT-afdelingen.
3. Aftaler/Licenser
Aftalemæssige krav er f.eks. skolens ITaftaler med eksterne udbydere og konsulenter, der skal sikre, at Herlufsholms
net fungerer. Du må derfor ikke installere
programmer på skolens computere, og
du må ikke ændre på opsætninger. Hvis
du savner et program, skal du henvende
dig til IT-afdelingen, der normalt vil sørge
for, at programmet bliver installeret, hvis
det kan lade sig gøre.
Anvendelse af skolens net (både det
kablede og det trådløse) til deltagelse i
fildelingsnetværk el. lign. er ikke tilladt,
ligesom det ikke er tilladt at oprette undernet (subnet) og arbejdsgrupper via skolens
net.
Det er heller ikke tilladt at oprette trådløse net på Herlufsholm, medmindre dette
er aftalt med IT-afdelingen. Fremmede
trådløse net kan forstyrre skolens trådløse net og kan blive betragtet som snyd
ved eksamen.
4. Holdninger
Når du bruger nettet – det gælder både
Internettet og skolens lokalnet – skal du
tænke på, at du repræsenterer Herlufsholm.
Du må derfor hverken producere, downloade eller distribuere materiale, der strider
mod skolens værdier, når du anvender
Herlufsholms IT-systemer. Det gælder
f.eks. materiale, der er racistisk, sexistisk,
pornografisk eller ærekrænkende. Herlufsholms regler for almindelig høflighed
og gensidig respekt gælder naturligvis
også i IT-sammenhænge.
I tilfælde hvor der er mistanke om misbrug af IT-systemerne eller kriminelle
aktiviteter, kan det være nødvendigt, at
skolen får adgang til elevens Herlufsholm
e-mail og filer på skolens net.
5. Praktiske regler
IT kan bruges til både viden og underholdning. Da Herlufsholm er en skole,
prioriteres brugen af IT i undervisningssammenhæng højere end underholdningsbrugen.
Du ønsker uden tvivl, at alt IT-udstyr
fungerer, når du skal bruge det. Sørg
derfor for, at udstyret fungerer, når du
selv er færdig med at benytte det. Hvis
der opstår fejl, så meddel det straks til
IT-afdelingen.
51
STUDIEREJSER
På Herlufsholm tager eleverne af sted både på ekskursioner og studierejser
af forskellig art.
I grundskolen arrangerer vi en lejrskole for 8. klasse samt en studierejse for
eleverne, der har valgt 10. præp.
I gymnasiet er det især studieturen i 2.g, som er i fokus. Denne indgår som
en del af gymnasiets AT-forløb og IB’s TOK/CAS-program. Der bruges 20
undervisningstimer på forløbet.
Udover de traditionelle studieture, kan der i gymnasiet også være mulighed
for mindre studierejser med højniveau-holdene, sprogrejser samt rejser i de
kunstneriske fag. Disse studierejser kan normalt kun finde sted i 2.g eller
3.g og omfatter max 3 undervisningsdage. Studieretningen Samfund &
Business, som har et særligt internationalt sigte, har dog flere og længere
studieture fordelt på alle tre årgange.
UDVEKSLING
Herlufsholm Skole har et omfattende udvekslingsprogram.
Vi mener, at et udvekslingsophold kan bibringe den enkelte elev væsentlige
erfaringer samt indsigt i den faglighed, der er i andre skolekulturer end vores
egen.
Et udvekslingsophold bidrager til personlig dannelse, åbenhed i forhold til
omverdenen og personlig udvikling. Derudover giver de elever, der udveksles
til Herlufsholm, vores egne elever en unik mulighed for at møde folk fra andre
kulturer, at orientere sig ud mod verden samt udvikle en global forståelse.
Udveksling giver dog også en række udfordringer for både elever og lærere.
Elever deltager derfor kun i programmet efter ansøgning og efterfølgende
udvælgelse. I denne proces lægger vi vægt på, at de elever, der udvælges –
udover at kunne få et personligt udbytte – har viljen og evnerne til at yde det
ekstra, det kræver.
Vores udvekslingsprogrammer indeholder både individuelle og gruppeudvekslinger, klasseudvekslinger og deltagelse i konferencer i Round Square
regi. Vi vil hvert år udbyde et varierende antal udvekslinger, og elever i 1.g
er også velkomne til at ønske udveksling til en bestemt Round Square skole.
52
En beskrivelse af skolerne kan findes på www.roundsquare.org. Det kan være
en god idé at tale med en Round Square Koordinator om, hvilke skoler og
lande man søger, da mulighederne kan variere fra år til år.
Eleverne skal selv betale rejseomkostningerne, et eventuelt depositum,
lommepenge samt forsikringer. Derudover er opholdet omkostningsfrist.
Udveksling i grundskolen
Der bliver hvert år udbudt et antal udvekslinger primært i Europa for elever
i grundskolen.
Forældre og elever får direkte besked, når der er mulighed for at søge disse
udvekslinger. Vi stræber efter at udbyde udvekslinger i hver årgang i skoleåret 2015/2016. Vi regner med, at der vil være mulighed for udveksling til
England i 6. klasse, til Tyskland i 7. klasse, til Skotland i 8. klasse og til
Columbia eller Australien i 9. klasse.
53
Hvis vi undervejs i skoleåret opretter nye muligheder for udveksling, får
elever og forældre direkte besked.
Udveksling i gymnasiet og IB
Herlufsholm Skole har for 1.g og 2.g et bredt, individuelt udvekslingsprogram
med elever fra flere Round Square skoler i hele verden.
Ansøgningen til disse udvekslinger sker på den ansøgningsblanket, der er på
hjemmesiden og ForældreIntra. Ansøgningsfristen for alle, der vil i betragtning til udveksling i løbet af deres gymnasietid, er allerede d. 27. august 2015,
derfor er det vigtigt, at 1.g’ere hurtigt efter skolestart går i gang med overvejelserne omkring udveksling i 1.g eller 2.g.
Når ansøgningerne er gennemgået, udvælges nogle af eleverne til en samtale
med Round Square Koordinatoren, hvorefter udvekslingerne bliver arrangeret
i løbet af 1.g eller 2.g for de elever, der er udvalgt.
Forpligtelser ved udveksling
For at komme på udveksling fra Herlufsholm Skole, skal man være tilmeldt
skolen i hele udvekslingsperioden. Skolepenge betales derfor stadig til Herlufsholm og ikke til udvekslingsskolen. Nogle udvekslingsskoler kræver dog et
depositum, som kan dække særlige aktiviteter, man eventuelt deltager i under
udvekslingen.
De udvekslingselever, som besøger Herlufsholm, har brug for et sted at være
i rejseweekenderne. Derfor er det en forudsætning for at søge et udvekslingsophold, at ansøgerens familie er indstillet på at være vært for den udvekslingselev, der kommer til Herlufsholm. Det at være vært indbefatter fx, at man
henter og bringer eleven til lufthavnen, samt at man har udvekslingseleven
boende i rejseweekends og/eller ferieperioder under udvekslingsopholdet,
såfremt man er kostelevfamilie. Er man dagelev, vil udvekslingen som udgangspunkt være som dagelev. Det vil sige, at familien herhjemme ligeledes
vil få en udvekslingselev boende i en periode. Udvekslingerne er således
baseret på kostelev til kostelev og dagelev til dagelev.
Fravær og eksamenspensum
Elever på udveksling skal følge undervisningen de steder, de tager hen, og
derfor behøver eleverne ikke at aflevere de samme opgaver, som klassen
herhjemme får stillet i udvekslingsperioden.
Normalt udvælges 2 fag, som eleverne skal følge med i. Det fritager dog ikke
54
eleverne for ansvar for – på et senere tidspunkt og inden faget afsluttes – at
have sat sig ind i alt, der er gennemgået, mens de har været væk. Desuden
gælder særlige forhold for studieretningsopgaven i 2.g.
For at eleven ikke kommer for langt bagud i forhold til eleverne i klassen herhjemme, kan det dog komme på tale at give eleven en mere alternativ opgave.
Det kunne fx være at skrive en artikel til Kontakt om opholdet (dansk), skrive
1-2 sider om det politiske system i det pågældende land (samfundsfag) eller
noget helt andet.
I forhold til den formelle fraværsregistrering, føres eleverne ikke fraværende,
mens de er væk. Afleveringsopgaver i fag, eleven ikke følger, noteres som
”skal ikke afleveres” i Lectio. Hvad angår karaktergivning, så afhænger dette
af, hvor lang en periode eleven er væk, og det aftales altid med ledende
inspektor inden afrejsen.
Elevernes Rejsefond
I løbet af året afholdes forskellige arrangementer, der har til formål at samle
ind til Elevernes Rejsefond.
Den stigende internationalisering fx i forbindelse med Round Square aktiviteter og udvekslinger, Duke of Edinburgh programmet, Model United Nations
konferencer, osv. betyder ekstra udgifter for de elever, der deltager. Elevernes
Rejsefond giver elever på Herlufsholm mulighed for at søge om støtte til
studieture, udveksling og andre rejser i skoleregi.
Elevernes Rejsefond ansøges enten via e-mail eller almindeligt brev direkte
til rektor eller vicerektor. Angiv i ansøgningen elevens navn, hvilken rejseaktivitet, det drejer sig om, samt – hvis muligt – et overslag over rejsens udgifter.
55