Ophørspension - Handelsbanken

OPHØRSPENSION
handelsbanken.dk
En mulighed for god basisindkomst
efter ophøret af din virksomhed
Oprettelse
Skatteregler
Alle, der har drevet en personligt ejet virksomhed, et interes-
Indskud sker på en ratepension og er fradragsberettiget i det
sentskab eller et anparts- eller aktieselskab, har mulighed for
år, virksomheden sælges, hvis indskuddet er foretaget inden
at lave en ophørspension. Pensions­ordningen kan oprettes i
den 1. juli i indkomståret efter salget. Der kan maksimalt
forbindelse med afståelse af virksomheden. Betingelserne for
fratrækkes et beløb svarende til den skattemæssige avance
at oprette denne type pensionsordning er:
ved salg af virksomheden. SKAT har udfærdiget særligt
skema som revisor benytter.
• At du har drevet et aktivt erhverv i virksomheden.
Pensions­ordningen kan ikke anvendes i forbindelse med
Udbetaling
afståelse af en passiv virksomhed, f.eks. hvis du alene har
Udbetaling fra ophørspensionen kan tidligst påbegyndes fem
baseret driften på udlejnings- eller investeringsvirksomhed.
år efter første indskud på kontoen. Efter bindingsperioden
kan udbetalingstidspunktet og udbetalingsperioden frit afta-
• At du har drevet virksomhed eller har været hovedaktionær eller hovedanpartshaver i sammenlagt 10 år inden for
les. Udbetaling fra rate­pensionen beskattes som personlig
indkomst.
de seneste 15 år, før virksomheden sælges.
Er dine samlede pensionsudbetalinger over 374.800 kr.,­­skal
• At du er mindst 55 år, inden virksomheden sælges. Der er
du betale udligningsskat af ud­betalingen.
ingen øvre grænse.
Du kan eventuelt reducere din udligningsskat ved at forOphørspensionen kan også anvendes ved delvist ophør af
længe udbetalingsperioden. For ægtefæller gælder særlige
en virksomhed, f.eks. ved salg/delvist salg af en landbrugs-
regler, som vi gerne oplyser dig om. Kontakt din rådgiver for
bedrifts jord.
yderligere information.
Indbetaling
I tilfælde af dødsfald udbetales kontoens indestående til
Der kan indbetales op til 2.590.700 kr. (2015) på en ophørs-
kontohavers efterladte. Der er mulighed for at indsætte en be-
pension, opgjort som den skattemæssige avance i forbin-
gunstiget på kontoen, så pengene udbetales uden om boet.
delse med afståelsen.
Det med småt
Placering
Du skal være opmærksom på, at både indbetalinger, ud-
Din opsparing kan placeres kontant, i investeringspuljer, eller du
betalinger og værdien af din pensionsordning kan påvirke
kan investere selv – eventuelt i samråd med Handelsbanken.
størrelsen af sociale ydelser.
Januar 2015
Handelsbanken CVR-nr. 24246361 Filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige · Org.nr. 502007-7862 · Markedsføringsmateriale