Virksomhedsstart

Virksomhedsstart
Indhold
Forord
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Forretningsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Den daglige bogføring og regnskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Virksomhedsform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Personligt ejet virksomhed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Selskab: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Aktieselskab (A/S): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Anpartsselskab (ApS): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Iværksætterselskaber (IVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Fordele og ulemper ved at drive virksomhed i selskabsform . . . . . . . . 7
Fordele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ulemper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Virksomhed fra privatadressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Virksomhedsordningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kapitalafkastordningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Opstart af virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Momsregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Frivillig registrering for udlejning af fast ejendom: . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Fritagelse for momsregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lønsumsafgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Fritagelser for lønsumsafgift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Hvordan gøres lønsumsafgiftsgrundlaget op? . . . . . . . . . . . . . . 11
Hvad er lønsummen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Arbejdsgiver/indeholdelsespligtig for A-skat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Udgifter til opstart af virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Skat:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Udgifter til forsøg, forskning og markedsundersøgelser: . . . 13
Moms:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Skematisk oversigt over momsfradragsreglerne for biler mv. . . . . . . . . . . 14
Fakturakrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Punkt-, miljø- og energiafgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vigtige tidsfrister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Relevante hjemmesider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
Forord
Denne folder henvender sig til iværksættere, som
ønsker at starte virksomhed. Folderen omhandler
en række af de spørgsmål iværksætteren stilles
overfor, når den pågældende starter ny virksomhed.
Spørgsmål, som kan få økonomisk betydning for
virksomhedens fremtid.
Folderen omhandler således i store træk de mest
almindelige spørgsmål omkring skat og moms.
Selvom folderen omhandler mange områder
indenfor skat og moms, er den på ingen måde
udtømmende og det kan derfor anbefales, at der
søges professionel hjælp i den konkrete situation.
November 2015
3
Forretningsplan
En iværksætter bør udarbejde en forretningsplan for virksomheden.
En forretningsplan beskriver den virksomhed, der skal etableres, og er
samtidig en plan over hvordan virksomheden skal drives og udvikles.
Forretningsplanen samler oplysninger omkring den påtænkte virksomhed og gør det nemmere at overbevise
samarbejdspartnere, banker m.v. om idéen.
Medfører virksomhedens drift, at der skal ansættes personale bør det anføres i forretningsplanen, herunder hvor
mange der i givet fald er tale om og hvilke opgaver personalet skal udføre.
Forretningsplanen indeholder normalt:
• Baggrundsoplysninger
• Resumé
• Idégrundlag
• Personlige ressourcer og mål
• Produktet/ydelsen
• Markedsbeskrivelse
• Salg- og markedsføring
• Organisering af virksomheden
• Udvikling af virksomheden
• Budgetter
• Finansiering
Budgetter er den økonomiske del af forretningsplanen og
skal give et overblik over, om forretningsplanen økonomisk
kan realiseres, således at iværksætteren tjener tilstrækkeligt til, at virksomheden kan overleve, at iværksætteren
har penge til eget forbrug m.v.
En iværksætter bør udarbejde fire budgetter:
• Privatbudget
• Etableringsbudget
• Driftsbudget
• Likviditetsbudget
Idégrundlaget indgår i forretningsplanen og indeholder en
redegørelse for, hvorfor iværksætteren ønsker at starte
egen virksomhed samt hvilke langsigtede og kortsigtede
mål iværksætteren har såvel med virksomheden som personligt.
Etableringsbudgettet skal indeholde de investeringer, som
virksomheden skal foretage for at opstarte virksomheden.
Finansieringen af sådanne investeringer kan foretages
på mange måder, både ved private og offentlige kilder. Et
overblik over fremtidige cash flows må i den forbindelse
foreligge samt oplysninger om, hvilket forhold der er det
rette mellem lån, egen finansiering og eksterne investorer.
Ofte har en ny opstartet virksomhed behov for lånekapital.
Forretningsplanen beskriver ligeledes produktet eller serviceydelsen og hvilket behov produktet eller serviceydelsen forsøger at dække hos kunderne. Oplysninger om den
kalkulerede salgspris, om salgsprisen er konkurrencedygtig og i overensstemmelse med, hvad kunden vil betale, bør foreligge. Et produkt kan have et sådant særpræg
med hensyn til pris, kvalitet, leveringstid, service m.v., at
produktet foretrækkes af kunderne, hvilket eventuelt kan
berettige at virksomheden tager en højere salgspris end
konkurrenterne.
Yderligere oplysninger kan findes på www.startvækst.dk,
hvor der tilbydes målrettet vejledning til iværksættere.
Derudover vil revisor kunne yde den nødvendige rådgivning.
Afsnittet kan udvides med oplysninger om en markedsføringsplan, herunder hvordan produktet eller serviceydelsen skal kanaliseres ud til kunden, f.eks. via et direkte salg
eller via en formidler. Markedsføringsplanen kan modvirke
at de relativt få midler, der er til rådighed til markedsføring, bruges forgæves.
Desuden bør forretningsplanen indeholde oplysninger om,
hvilke leverandører virksomheden har til hensigt at anvende.
4
Den daglige
bogføring og regnskab
En erhvervsdrivende skal opfylde en række pligter med hensyn til bogføring og udarbejdelse af regnskab m.v. Ifølge bogføringsloven har den selvstændige erhvervsdrivende pligt
til at bogføre virksomhedens indtægter og udgifter samt udarbejde et egentligt regnskab.
Den daglige bogføring giver endvidere et overblik over
virksomhedens økonomiske situation, da den klarlægger
virksomhedens indtjeningsevne og rentabilitet. Iværksætteren bør derfor opbygge et godt og fornuftigt bogføringssystem, så alle virksomhedens transaktioner kan registreres.
sætteren køber/leaser et bogføringsprogram. Mange bogføringsprogrammer kan også bruges til debitor- og kreditorstyring, lagerstyring, prislister, kundekartoteker mv.
En kontoplan for virksomheden oprettes og opdeler virksomhedens økonomiske aktiviteter på forskellige konti.
Eksempler på kontonavne er; varesalg, varekøb, kontorartikler, bildrift, kasse, bank/giro mv. Der skal derudover
oprettes særlige konti for moms og A-skat mv.
Alle indtægter og udgifter skal dokumenteres overfor
SKAT, for derved at bevise hvorvidt bogføringen og regnskabet er udarbejdet korrekt. Iværksætteren skal derfor
gemme bilag på alle indtægter og udgifter.
Iværksætterens revisor vil ligeledes kunne yde rådgivning
om bogføringssystemer mv.
Regnskabet med bilag skal opbevares i 5 år regnet fra udløbet af det regnskabsår, som materialet vedrører. Det vil
sige, at regnskabsmaterialet for regnskabsåret 2013 skal
opbevares til og med 31. december 2018. Dette gør sig
også gældende, selv om virksomheden ophører.
Et kasseregnskab/kassekladde skal dagligt udfærdiges,
hvor alle ind- og udbetalinger registreres. Ind- eller udbetalinger kan anføres som et samlet beløb, hvis dette kan
specificeres ved hjælp af f.eks. en kassestrimmel eller lignende.
Opbevaringen af regnskab og bilag skal ske på en sådan
måde, at materialet er sikret mod brand og tyveri mv. Der
skal endvidere foretages sikkerhedskopi af den elektroniske bogføring, som bør opbevares et andet sted end bogføringen.
Kassebeholdningen skal hver dag tælles op og afstemmes, og eventuelle kassedifferencer skal bogføres.
Iværksætteren kan selv føre det daglige kasseregnskab/
kassekladde, her kan det imidlertid anbefales, at iværk5
Virksomhedsform
Iværksætteren skal træffe en beslutning om, hvorvidt
virksomheden skal drives som selskab eller være personligt ejet. I beslutningen indgår en række overvejelser
om f.eks. risiko, kapitalkrav, regnskabskrav, skat mv.
Pjecen giver en kort redegørelse for nogle af de mest
sædvanlige virksomhedsformer og hvilke fordele og
ulemper de forskellige virksomhedsformer giver.
Personligt ejet enkeltmandsvirksomhed
Aktieselskab (A/S)
Et personligt ejet virksomhed er den mest simple virksomhedsform og iværksætteren kan, såfremt det ønskes, senere ændre den personligt ejede virksomhed til et selskab.
At oprette et aktieselskab (A/S) kræver en kapital på minimum kr. 500.000, hvoraf minimum 25 pct. skal indbetales.
Kapitalen kan indskydes i selskabet som penge eller aktiver af økonomisk værdi f.eks. ejendomme, maskiner, biler,
varelager og lignende. Hvis hele eller dele af kapitalen indskydes som aktiver af økonomisk værdi, skal 100 pct. af
den tegnede kapital indbetales.
Regnskabet skal i en personligt ejet virksomhed ikke offentliggøres og der er ingen kapitalkrav. Ejeren hæfter
imidlertid for hele virksomhedens gæld og det offentlige
kan i visse tilfælde inddrive gælden hos ægtefællen. Der er
således en risiko ved at starte en personligt ejet virksomhed, men det er imidlertid iværksætteren selv, der afgør,
hvor stor en gæld der stiftes.
Iværksætteren hæfter kun med den indskudte kapital.
Banken kræver imidlertid ofte en større sikkerhedsstillelse for lån, og iværksætteren kan derfor være nødsaget
til at give en personlig sikkerhedsstillelse i form af kaution.
Dette medfører, at iværksætteren eventuelt bærer samme
risiko i et selskab, som ved en personligt ejet virksomhed.
Vi gør desuden opmærksom på, at den begrænsede hæftelse først indtræder ved registrering.
En personligt ejet virksomhed skal udover den løbende
bogføring udarbejde et skattemæssigt årsregnskab og en
kapitalforklaring. Kapitalforklaringen er en oversigt over
årets samlede indtægter og udgifter, og viser udviklingen i
formuen. Iværksætteren skal som udgangspunkt, ikke indsende regnskabet eller det skattemæssige årsregnskab til
SKAT, hvis nettoomsætningen ikke overstiger 25 mio. kr.
Et aktieselskab skal have en bestyrelse bestående af
mindst 3 medlemmer, og der skal vælges en direktør, som
skal varetage den daglige ledelse.
Alt hvad iværksætteren tjener er skattepligtig personlig
indkomst og driftsomkostninger kan som udgangspunkt
fragå ved opgørelsen af den personlige indkomst. Dette
gælder imidlertid ikke renter, der som udgangspunkt kun
kan fratrækkes i kapitalindkomsten.
Aktieselskabet er underlagt en række forskrifter, som f.eks.
aflæggelse af årsrapport, oprettelse af stiftelsesdokument
med blandt andet vedtægter, tegningskurs mv. og aktiekapitalen skal desuden tegnes. Årsrapporten skal revideres
af en registreret eller statsautoriseret revisor og indsendes til Erhvervsstyrelsen. Revision kan i visse tilfælde fravælges på den stiftende generalforsamling. I stedet kan
der foretages en udvidede gennemgang, et review eller en
opstilling af årsregnskabet. Valget omkring revision beror
typisk på en drøftelse med kreditgiveren samt en hensyntagen til selskabets aktivitetsområde. Derudover skal selvangivelsen udarbejdes og indgives til skattevæsenet.
Iværksætteren kan derfor vælge at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, som på mange
måder sidestiller den personligt ejede virksomhed med en
virksomhed drevet i selskabsform.
Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen beskrives senere.
Selskab
Aktionærer, som ejer mere end 5 pct. af aktiekapitalen skal
oplyses i regnskabet og udbytter kan først betales til disse,
efter godkendelse af årsrapporten på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal hvert år afholdes inden 5
måneder efter endt regnskabsår.
Iværksætteren kan drive virksomheden i selskabsform,
enten som et aktieselskab, et anpartsselskab eller et
iværksætterselskab.
6
Anpartsselskab (ApS)
Fordele og ulemper ved at drive virksomhed
i selskabsform
At oprette et anpartsselskab (ApS) kræver en kapital på
mindst kr. 50.000, som skal indbetales.
Regelsættene vedrørende moms og skat er som udgangspunkt ens, uanset om iværksætteren driver virksomhed i
selskabsform eller som en personlig virksomhed.
Kapitalen kan indskydes i selskabet som penge eller aktiver af økonomisk værdi f.eks. ejendomme, maskiner, biler,
varelager og lignende.
Et selskab betaler selskabsskat på 23,5 pct. (2015) 22 pct.
(2016), mens en personligt drevet virksomhed beskattes
efter reglerne om personlig indkomst med 50-56,5 pct.
(skatteprocent inkl. arbejdsmarkedsbidrag).
Et anpartsselskab kan fravælge at have en bestyrelse, men
skal have en direktør eller direktion, som varetager den
daglige ledelse. Anpartsselskabet er underlagt en række
forskrifter, som f.eks. aflæggelse af årsrapport, oprettelse
af stiftelsesdokument med blandt andet vedtægter, tegningskurs mv. og anpartskapitalen skal desuden tegnes.
Oprettes et selskab, skal den løn, iværksætteren modtager fra selskabet, imidlertid beskattes som almindelig
indkomst, og der skal ligeledes betales udbytteskat af de
udbytter der udbetales af selskabet. Udbytteskatten udgør
27/42 pct. afhængig af den samlede aktieindkomst.
Årsrapporten skal som udgangspunkt revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor og indsendes til Erhvervsstyrelsen. Mindre selskaber kan imidlertid fravælge
revisionen. Der kan i stedet foretages en udvidede gennemgang, et review eller en opstilling af årsregnskabet.
Valget omkring revision beror typisk på en drøftelse med
kreditgiveren og en hensyntagen til selskabets aktivitetsområde. Selvangivelsen skal ligeledes udarbejdes og indgives til skattevæsenet.
Selskabsskatten opkræves som 2 årlige acontorater og
betales henholdsvis den 20. marts og den 20. november.
Nedenfor angives nogle fordele og ulemper, der er ved at
drive virksomhed i selskabsform.
Fordele ved selskabsform
Udbytter kan først udbetales, når årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal
hvert år afholdes inden 5 måneder efter endt regnskabsår.
•
•
•
Iværksætterselskaber (IVS)
Et iværksætterselskab kan stiftes for én krone.
•
•
Selskabet kan imidlertid først udbetale udbytter, når egenkapitalen udgør 50.000 kr. Når egenkapitalen udgør 50.000
kr. kan selskabet omregistreres til et almindeligt anpartsselskab.
•
•
Iværksætterselskab vil, bortset fra de særlige kapitalregler, være omfattet af de regler, som gælder for anpartsselskaber.
Ingen personlig hæftelse
Mulighed for ekstern egenkapitalfinansiering
Lettere generationsskifte, herunder oprettelse af
holdingselskab
Nemmere indtræden og udtræden af medejere
Mulighed for udskydelse af beskatning ved
virksomhedsophør
Skattemæssigt fradrag for beregnede feriepenge
for indehaver
Evt. bedre overblik over privatøkonomien
Ulemper ved selskabsform
•
•
•
•
•
•
•
7
Krav til egenkapital, herunder særlige bestemmelser ved kapitaltab
Formalitetskrav
Offentlig indsigt
Såfremt selskabets driftsresultat ikke kan
dække lønnen til indehaveren, betyder det en
større skattebetaling end ved anvendelse af
virksomhedsordningen
Ingen mulighed for lån i virksomheden
Skattemæssigt ugunstigt at finansiere aktiekøb
Strammere krav til generationsskifte med
succession
Virksomhed fra
privatadressen
Det kan være vanskeligt at få fradrag for udgifter til
opførelse, reparation, vedligeholdelse og drift af et
kontor, der indgår som en del af privatboligen. Lokalet skal fremstå som udelukkende erhvervsmæssigt
anvendt og skal være uanvendeligt til opholdsrum
for den pågældende og hans familie. Det gælder
uanset om hjemmearbejdet, ekstraarbejdet eller bijobbet udføres fra et specielt værelse i hjemmet.
Der kan foretages fradrag for køb af Pc’er, skrivebord og
øvrigt kontorhold, hvis det kan sandsynliggøres, at udstyret
mv. anvendes erhvervsmæssigt.
Momsmæssigt er der fradrag for den del af udgifterne, der
skønsmæssigt vedrører virksomheden.
Selvom værelset er møbleret med kontormøbler, udstyret
med omfattende bogreoler mv. anses det ikke for uanvendeligt til opholdsrum. Kun hvor lokalet har skiftet karakter
og således gennem møblering, udstyr og adgang mv. er
blevet et værksted, et laboratorium eller en tegnestue/et
værelse som benyttes til arbejdet om dagen, så det træder
i stedet for et arbejdsværelse, som den pågældende ellers
måtte have på ansættelsesstedet, anses det som udelukkende erhvervsmæssigt anvendt.
Virksomhedsordningen
Efter reglerne i virksomhedsskatteloven kan den
skattepligtige, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed, vælge at anvende enten reglerne om
virksomhedsordningen eller reglerne om kapitalafkastordningen.
Betingelser for anvendelse af
virksomhedsordningen:
•
•
•
Virksomhedsordningen ligestiller på mange måder
en personligt drevet virksomhed med et selskab.
•
Fordele ved anvendelse af
virksomhedsordningen:
•
•
•
•
Ved indsendelse af selvangivelsen skal det tilkendegives, at iværksætteren ønsker at anvende ordningen
Virksomhedens økonomi og iværksætterens private
økonomi skal adskilles regnskabsmæssigt
Overførsler mellem den privates og virksomhedens
økonomi skal bogføres særskilt for hver post
Ordningen omfatter alle de virksomheder, som den
skattepligtige driver
Overføres et overskud der er opsparet i virksomhedsordningen fra virksomheden til privatøkonomien, medregnes
beløbet inkl. den foreløbige virksomhedsskat ved opgørelsen af den skattepligtige personlige indkomst. Den betalte
foreløbige virksomhedsskat, der hører til det hævede beløb, fratrækkes herefter i den skattepligtiges slutskat for
det pågældende indkomstår.
Virksomhedens renteudgifter kan fratrækkes i den
personlige indkomst som andre driftsomkostninger
Lavere beskatning af en beregnet forrentning af egenkapitalen i virksomheden (kapitalafkast). Således at
afkastet ved investering i egen virksomhed ligestilles
med afkastet ved passiv investering
Der kan spares op i virksomheden mod betaling af en
foreløbig skat på 23,5 pct. (2015) 22 pct. (2016), hvilket
giver virksomheden en bedre likviditet.
Erhvervsdrivende med svingende indkomster kan udjævne beskatningen over årene ved at lade overskuddet eller en del heraf blive stående i virksomheden
mod betaling af en foreløbig skat på 23,5 pct. (2015)
22 pct. (2016).
Hele opsparingen i virksomhedsordningen er således personlig indkomst, når den hæves.
Pjecen gennemgår kun hovedtrækkende i virksomhedsordningen og ordningen kan være kompliceret. Det kan
derfor anbefales at iværksætteren søger professionel rådgivning f.eks. hvad angår privatbenyttelse af virksomhedens bil mv.
8
Kapitalafkastordningen
Iværksætteren kan i stedet for at anvende virksomhedsordningen vælge at beregne et kapitalafkast af de erhvervsmæssige aktiver. Selvstændige
erhvervsdrivende, som ikke har brug for hele virksomhedsordningen, kan herved opnå enkelte af
virksomhedsordningens fordele på en mere tilgængelig måde. Økonomien skal f.eks. ikke i kapitalafkastordningen regnskabsmæssigt adskilles i en privat
økonomi og en virksomhedsøkonomi.
Kapitalafkastet beregnes ud fra kapitalafkastgrundlaget
og kapitalafkastsatsen. Som udgangspunkt opgøres kapitalafkastgrundlaget som værdien af aktiver der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt ved indkomstårets begyndelse. Kapitalafkastsatsen beregnes en gang årligt, og
offentliggøres af SKAT.
Pjecen gennemgår kun hovedtrækkende i kapitalafkastordningen og ordningen kan være kompliceret. Det kan
derfor anbefales at iværksætteren søge professionel rådgivning f.eks. hvad angår aktiver, der også anvendes privat.
Afhængig af de økonomiske forhold kan selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender kapitalafkastordningen,
eventuelt opnå fuld fradragsværdi for erhvervsmæssige
renteudgifter.
Kapitalafkastet fragår i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Kapitalafkastordningen indebærer
således reelt, at der helt eller delvis gives fradrag i den
personlige indkomst for virksomhedens renteudgifter.
9
Opstart af virksomhed
Når virksomheden opstartes er det vigtigt, at virksomheden bliver registreret hos SKAT, idet virksomheden på det offentliges vegne opkræver en
række skatter og afgifter mv., som skal afregnes
til SKAT.
Registreringsforholdene kan være følgende:
•
•
•
•
Momsregistrering
Indeholdelsespligt for A-skat og AM-bidrag, samt ATP
Punkt- og miljøafgifter
Lønsumsafgift
De fleste virksomheder, dog ikke alle, skal registreres for
moms. I afsnittet vedrørende fritagelse for momsregistrering er der nævnt en række eksempler på områder, der er
fritaget for momsregistrering.
Hvis virksomheden er fritaget for momsregistrering, vil
den ofte være lønsumsafgiftspligtig. Se afsnittet vedrørende lønsumsafgift.
Hvis virksomheden har ansatte skal der f.eks. ske registrering for indeholdelse af A-skat, ATP og AM-bidrag. Der
henvises til ATP-husets hjemmeside vedrørende satserne
for ATP (www.atp.dk).
Derudover kan virksomheden blive registreringspligtig af
punkt- og miljøafgifter.
En virksomhed, som ikke skal registreres for moms, Askat mv. kan vælge at lade sig registrere som et PMV (Personligt ejet mindre virksomhed) og herved få et CVR-nr.
Momsregistrering
Hvis der er en formodning om, at virksomhedens omsætning af varer og/eller ydelser overstiger kr. 50.000 indenfor en 12-måneders periode, skal virksomheden momsregistreres, uanset der er tale om eksempelvis salg af brugte
varer, eller om varerne købes med henblik på salg i udlandet.
Momsregistreringen kan foretages elektronisk via www.
webreg.dk.
Nedenfor er beskrevet i hvilke situationer, virksomheden
skal momsregistreres:
• ved fremstilling, bearbejdning, udlejning, opbevaring
og transport af varer
• når virksomheden bygger, reparerer, vedligeholder,
projekterer eller anlægger fast ejendom, herunder
jordarealer
• når virksomheden sælger serviceydelser indenfor en
lang række områder, f.eks. rådgivning og vurdering,
reklame, edb og IT, forlystelser, personlig pleje, servering og udlejning af varer og personer.
• ved salg af varer via internettet
10
Der gøres opmærksom på, at listen ikke er udtømmende,
og at der kan være mange andre ydelser end de ovenfor
nævnte, som kræver en momsregistrering.
Frivillig registrering for udlejning af fast ejendom
Erhvervsmæssig udlejning og bortforpagtning af fast ejendom kan omfattes af en frivillig momsregistrering.
Fordelen ved en frivillig momsregistrering er, at udlejer
får fradragsret for købsmomsen på alle omkostninger i
forbindelse med udlejningen, herunder reparation, vedligeholdelse og ombygning af lejemålet. Til gengæld skal
udlejer opkræve og betale moms af huslejen. Momsen på
huslejen vil dog ofte være neutral i forhold til lejer, da lejer har fradragsret for huslejen, hvis lejemålet anvendes til
momspligtige formål.
Fritagelse for momsregistrering
Momsloven fritager en del aktiviteter for moms. Nedenfor
nævnes en række eksempler på områder, der er fritaget
for momsregistrering. Der gøres dog samtidig hermed opmærksom på, at det kun er de mest almindelige momsfrie
ydelser, der er nævnt. Herudover skal det nævnes, at mange af de aktiviteter, der er fritaget for momsregistrering
ofte medfører lønsumsafgiftspligt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sundhed, f.eks. hospitalsbehandling og
lægebehandling
Social forsorg
Skoleundervisning og undervisning på videregående
uddannelser
Foreninger
Sport og fysisk træning
Kulturelle aktiviteter, f.eks. museer, zoologiske haver,
biblioteker mv.
Forfatter- og komponistvirksomhed
Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom
Lotterier og lign.
Frimærker
Personbefordring (hvis transportmidlet er bus, dog
kun rutekørsel)
Velgørende arrangementer
Bedemandsvirksomhed, visse leverancer er dog
momspligtige
Genbrugsbutikker
Drives disse aktiviteter i sin rene form er virksomheden fritaget for at opkræve moms ved salg, men har til gengæld
ikke fradragsret for købsmoms. Mange af aktiviteterne er
dog oftest kombineret med en momspligtig aktivitet, hvilket medfører at der for omkostninger, der vedrører både
den momspligtige og den ikke momspligtige aktivitet, er
delvis fradragsret i forhold til den momspligtige aktivitets
andel af den samlede omsætning. Der henvises til afsnittet
vedrørende fradragsret.
Lønsumsafgift
Som nævnt ovenfor er der en del aktiviteter, som er fritaget for moms. Mange af disse aktiviteter er i stedet lønsumsafgiftspligtige.
Lønsumsafgiftspligtige virksomheder skal ligeledes registreres ved Erhvervsstyrelsen.
Virksomheden er dog kun registreringspligtig for lønsumsafgift, hvis afgiftsgrundlaget overstiger kr. 80.000 årligt.
Hvis virksomheden både har momspligtige og momsfrie
aktiviteter, fordeles lønsummen forholdsmæssigt i forhold
til tidsforbruget på hver del evt. ud fra et skøn i forhold til
omsætningens sammensætning.
Hvordan gøres lønsumsafgiftsgrundlaget op?
For nedennævnte aktiviteter beregnes afgiftsgrundlaget
som lønsummen + over/underskud opgjort efter reglerne
for opgørelse af skattepligtig indkomst. Lønsumsafgiften
udgør 4,12%:
Nedenfor nævnes en række eksempler på områder, som
er omfattet af lønsumsafgiftspligten. Der gøres dog opmærksom på, at listen ikke er udtømmende.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sundhedspleje
undervisning
sport
kulturelle aktiviteter
lotterier og spil
personbefordring
bedemandsvirksomhed
visse ydelser i foreningsregi
Hvad er lønsummen?
•
Fritagelser for lønsumsafgift:
• Social forsorg og bistand
• amatørsport
• udlejning og bortforpagtning af fast ejendom
• forfatter- og komponistvirksomhed
• persontransport direkte til eller fra udlandet
Man kan groft sagt anbringe virksomhedstyperne/brancherne i 4 kasser, som har hver deres måde, hvorpå afgiftsgrundlaget opgøres. Vi har i denne pjece valgt udelukkende at beskrive den mest anvendte metode kort.
læger og tandlæger
fysioterapeuter og kiropraktorer samt andre, der udfører sundhedspleje, herunder private klinikker og sanatorier
kulturelle virksomheder, f.eks. private museer
private skoler og kurser
virksomheder, der udfører persontransport her i landet, f.eks. taxavognmænd og vognmænd med rutebil.
•
Det er organisationsformen og aktiviteten, der er afgørende for, hvilken metode, der skal bruges.
11
Enhver form for løn som virksomhedens ansatte har
erhvervet inkl. tillæg, uanset om disse indgår i lønnen
eller udbetales særskilt
• års-, måneds-, 14-dages-, uge-, dag-, eller timeløn, akkordfortjeneste, akkordafsavnstillæg, gratiale, honorar, bonus, tantieme og produktionstillæg, taksregulering, anciennitets-, alders- og
pensionstillæg, feriegodtgørelse, ferietillæg og
søgnehelligdagsbetaling, overarbejde, forskudt
arbejdstid og skifteholdstillæg
Lønnen opgøres som en bruttoløn.
Arbejdsgiver/
indeholdelsespligtig
for A-skat
Iværksætteren skal registreres som arbejdsgiver/
indeholdelsespligtig hos Erhvervsstyrelsen, hvis
virksomheden har ansatte.
Baggrunden herfor er, at virksomheder med ansatte hver
måned for hver ansat skal indberette A-skat, AM-bidrag,
ATP etc. til eIndkomst (lønindberetning) for således at kunne indeholde skat af den løn der udbetales til den enkelte
medarbejder.
På baggrund af de oplysninger, som er indberettet til eIndkomst, danner SKAT en betalingslinje (OCR-linje) med det
beløb, som virksomheden skal afregne til SKAT.
Manglende indberetning eller indeholdelse af skat er forbundet med store rente- og gebyrudgifter og det kan derfor anbefales at anvende et lønbureau, f.eks. multi-data, til
at forestå virksomhedens lønindberetninger.
12
Udgifter til opstart
af virksomhed
I forbindelse med opstarten af virksomheden skal der påregnes en del udgifter. Det gælder f.eks. udgifter
til advokat, revisor, markedsundersøgelser, udstyr, husleje, telefoner, løn og reklame mv. De momsmæssige
og skattemæssige fradragsmulighederne for udgifter i forbindelse med opstarten er beskrevet nedenfor.
Skat
Moms
Iværksættere vil kunne få fradrag for udgifter til udstyr,
husleje, telefoner, løn og reklame mv. Husleje, telefon,
løn og reklame skal have karakter af driftsudgifter, som
det har været nødvendigt at afholde inden virksomheden
starter. De udgifter iværksætteren har afholdt inden for de
seneste 6 måneder før virksomhedens start kan normalt
fradrages.
Som udgangspunkt har momspligtige virksomheder fuld
momsfradragsret for udgifter, der bruges til den momspligtige aktivitet. Momsen skal fremgå af leverandørens
faktura.
Hovedreglen for det skattemæssige fradrag er, at den skal
være afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten.
Udgifter der kan henføres til aktiver i afskrivningslovens
forstand foretages ikke straks, men afskrives over flere år.
Sådanne aktivet formodes at have mere end ét leveår.
Nedenfor er anført nogle eksempler på afskrivninger:
Eksempel
Maskiner mv., biler og skibe
Bygninger og installationer
Goodwill
Årlig %
25 %
4%
1/7 pr. år
Afskrivningsgrundlaget for investering i driftsmidler er i perioden 30/5 2012 til 31/12 2013 forhøjet til 115 pct. af anskaffelsessummen.
Hvis udgiften anvendes til både momspligtige og til momsfrie formål eller til formål, som ikke vedrører virksomheden, er der tale om en delvis fradragsret.
Fradragsretten indtræder på det tidspunkt, hvor sælgers
moms forfalder til betaling. Det vil sige, at varen ikke behøver at være betalt, før der momsmæssigt kan foretages
fradrag for den.
Virksomheden kan som udgangspunkt ikke foretage fradrag for følgende udgifter:
• kost til virksomhedens indehaver og personale
• anskaffelse og drift af bolig for virksomhedens
indehaver og personale
• naturalieaflønning af virksomhedens ansatte
• anskaffelse og drift af vuggestuer, børnehaver,
fritidshjem, feriehjem, sommerhuse og lign. for
virksomhedens personale
• anskaffelse og drift af personkøretøjer
(hvidpladebiler)
Vedrørende restaurationsydelser er der 25 pct. fradrag,
såfremt udgiften er af streng erhvervsmæssig karakter.
Udgifter til forsøg og forskning:
Udgifter i udviklingsfasen, herunder eventuelle udgifter
til forsøg og forskning/udvikling, som er udført hos andre
samt udgifter til f.eks. køb at en patentret kan fradrages.
Disse udgifter kan skattemæssigt fradrages, selv om de er
afholdt mere end 6 måneder før virksomhedens opstart.
Iværksætteren kan vælge at fradrage udgiften fuldt ud i
opstartåret. Udgifter til forsøg og forskning, kan i visse tilfælde fradrages inden virksomhedens opstart. Iværksætteren kan også vælge at afskrive udgifterne over en 5 års
periode, som løber fra og med det indkomstår, hvor virksomheden startes.
Det anbefales at iværksætteren søger professionel rådgivning for at få klarlagt de mest fordelagtige muligheder.
13
Skematisk
oversigt over
momsfradragsreglerne
for biler mv.
Fradragsret ved køb
Fradragsret ved leje
Fradragsret ved drift
Moms ved salg
Personbiler og motorcykler
Intet fradrag
Fradrag hvis lejeperioden
> 6 måneder af beregnet
grundlag
Intet fradrag
Dog fradrag for passageafgift på Øresundsbroen
Ingen moms
Varebiler < 3 tons udelukkende momspligtig anvendelse
Fuldt fradrag
Fuldt fradrag, hvis momspligtig omsætning
> kr. 50.000
Fuldt fradrag, hvis momspligtig omsætning > kr. 50.000
Der skal beregnes fuld
moms ved salg
Varebiler < 3 tons anvendt til
momspligtige og momsfrie
formål
Intet fradrag
1/3 fradrag, hvis momspligtig omsætning
> kr. 50.000
Fuldt fradrag, hvis momspligtig omsætning
> kr. 50.000
Der skal ikke beregnes
moms af salget
Varebiler < 3 tons anvendt
til private og momspligtige
formål
Intet fradrag
1/3 fradrag, hvis momspligtig omsætning
> kr. 50.000
Fuldt fradrag, hvis momspligtig omsætning
> kr. 50.000
Der skal ikke beregnes
moms af salget
Varebiler > 3 tons udelukkende momspligtig anvendelse
Fuldt fradrag
Fuldt fradrag
Fuldt fradrag
Der skal beregnes fuld
moms ved salg
Varebiler > 3 tons anvendt til
momspligtige og momsfrie
formål
Delvis fradragsret i forhold
til den momspligtige omsætning
Delvis fradragsret i forhold
til den momspligtige omsætning
Delvis fradragsret i forhold
til den momspligtige omsætning
Der skal beregnes fuld
moms ved salg og et beregnet fradrag
Varebiler > 3 tons anvendt
til private og momspligtige
formål
Delvis fradragsret for
den del af momsen, som
skønsmæssigt vedrører
momspligtige formål
Delvis fradragsret for
den del af momsen, som
skønsmæssigt vedrører
momspligtige formål
Delvis fradragsret for
den del af momsen, som
skønsmæssigt vedrører
momspligtige formål
Der skal beregnes fuld
moms ved salg og et beregnet fradrag
14
Du skal endvidere være opmærksom på, at såfremt en varebil
benyttes privat, skal der indbetales et tillæg til vægtafgiften.
Tillæggets størrelse er afhængig af bilens vægt, hvorvidt
bilen anvendes privat samt tidspunktet for første indregistrering, jf. efterfølgende skema:
Privatbenyttelsesafgift (Satser 2015)
Bilens totalvægt
Bilen registreret første gang efter
2. juni 1998 – 24. april 2007
til og med to tons
Bilen registreret første gang
den 25. april 2007 eller senere
990,- kr.
5.510,- kr.
mellem to og tre tons
5.510,- kr.
5.510,- kr.
mellem tre og fire tons
5.510,- kr.
16.380,- kr.
Afgiften, som virksomheden skal betale for brugen af gulpladebilen, afhænger således af bilens anvendelse. Det vil sige,
at der er tre forskellige kategorier for betaling af privatbenyttelsesafgift.
•
Udelukkende privat anvendelse
– Hele afgiften i ovennævnte skema betales.
•
Både erhvervsmæssig og privat anvendelse
– Halvdelen af afgiften betales.
•
Udelukkende erhvervsmæssige anvendelse
– Der betales ingen afgift.
Skat
Personligt ejede virksomheder, som ikke anvender virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, kan skattemæssigt vælge at tage fradrag for indkøbet af bilen ved at afskrive
på den erhvervsmæssige del af købsprisen. Der kan endvidere
tages et forholdsmæssigt fradrag i forhold til den erhvervsmæssige anvendelse for driftsudgifterne.
Iværksætteren kan vælge at lade bilen forblive i det private
regi. Virksomheden afregner herefter kørselsgodtgørelse for
den erhvervsmæssige kørsel, som iværksætteren har foretaget i den private bil for virksomheden.
Virksomheden har fradrag for den udbetalte kørselsgodtgørelse. Et sådan fradrag kræver, at virksomheden kan dokumentere den erhvervsmæssige kørsel via en kørebog.
Kørebogen skal føres hver dag og vise datoen, km-tælleren
ved dagens begyndelse og slutning, kørslens fordeling mellem
privat og erhvervsmæssig kørsel. Derudover skal det endvidere for den erhvervsmæssige kørsel anføres i hvilken anledning
og hvortil der er kørt.
Fakturakrav
Fakturakravene er harmoniserede indenfor EU og en almindelig faktura skal indeholde følgende oplysninger:
Ved momsfrit salg til andre EU-lande, skal fakturaen endvidere indeholde følgende oplysninger:
•
•
•
•
•
Varesalg:
•
•
•
•
udstedelsesdato (fakturadato)
fortløbende nr.
sælgers navn, adresse og momsregistreringsnummer
købers navn og adresse
mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og
arten af de leverede ydelser
den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages
eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat
en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato (sjældent anvendt)
afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms
gældende afgiftssats (25 pct.)
det momsbeløb, der skal betales
•
•
angivelse af, at varen fremsendes momsfrit. Angivelsen
heraf kan ske ved henvisning til den relevante direktivbestemmelse/momsloven eller ved anden tydelig påtegning,
fx ”momsfritaget”, ”zero-rated” eller ”free of VAT”
købers momsregistreringsnummer
Salg af ydelser:
•
•
15
angivelse af, at ydelsen er omfattet af omvendt betalingspligt. Angivelsen heraf kan ske ved henvisning til
den relevante direktivbestemmelse/momsloven eller ved
anden tydelig påtegning, fx ”omvendt betalingspligt” eller
”reverse-charge”.
købers momsregistreringsnummer
Punkt-, miljø- og
energiafgifter
På nogle varer opkræver told- og skattemyndighederne særlige afgifter, de såkaldte punkt-, miljø- og
energiafgifter. Virksomheden kan i nogen udstrækning
via momsangivelsen få godtgjort nogle af energiafgifterne, f.eks. elafgift (se skema).
Godtgørelse af elafgift
Fra den 1. januar 2014 er reglerne for godtgørelse af elafgift blevet forenklet.
El anvendt til proces
Alle de forskellige afgifter er blevet slået sammen til én
afgift. Denne afgift godtgøres med undtagelse af den del,
som EU stiller krav om, at alle virksomheder skal betale.
Dette er 0,4 øre/kWh.
År/øre kWh
2014
2015
Elafgift
83,3
87,8
EU’s minimumsafgift
0,4
0,4
Godtgørelse
82,9
87,4
Virksomhederne kan således få godtgjort 87,4 øre pr. kWh
i 2015 af den el, der anvendes til procesformål.
El anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling
Siden 1. januar 2012 kan virksomheder få delvis godtgørelse for elafgift af el, der er anvendt til rumvarme, varmt
vand og komfortkøling.
År/øre kWh
2014
2015
Elafgift
83,3
87,8
Godtgørelse
42,1
49,8
Det er et krav, at der sker måling af elforbruget.
16
En række varer, såsom f.eks. chokolade- og sukkervarer, cigaretter
og røgtobak, emballager, kaffe og the, konsum is og mineralvand, er
pålagt punktafgifter.
Fremstiller eller sælger virksomheden punktafgiftspligtige varer en
gros, eller indfører dem fra udlandet til brug i virksomhedens produktion, skal der ske registrering for afgiften, som virksomheden på
statens vegne opkræver og derefter skal afregne.
Da reglerne på punkt-, miljø-, og energiafgifterne er meget komplicerede og kan have stor økonomisk betydning for Deres virksomhed,
anbefales det at søge professionel rådgivning.
Vigtige tidsfrister
Moms
Månedsafrening, den 25. i måneden efter afgiftsperiodens udløb.
Kvartals- og halvårsafregning, den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb.
Import
Told skal angives og betales 16 dage efter udløbet af den måned, hvor varerne er indført, hvis der er stillet sikkerhed for tolden.
Er der ikke stillet sikkerhed for tolden, skal den betales senest 5 dage efter varerne er fortoldet
Punktafgift
15 dage efter månedens udløb
Lønsumsafgift
15 dage efter kvartalets udløb. For enkelte virksomheder tillige en årlig regulering
A-skat/bidrag
A-skat mv. skal som udgangspunkt angives og betales senest den 10. i hver måned
Indberetning cpr-nr. på
ansatte skal indberettes
Samtidig med, at A-skat og bidrag skal indbetales, dvs. normalt den 10. hver måned
B-skatterater
Skal indbetales den 20. i hver måned, bortset fra juni og december
Selskabsskat
Opkræves af SKAT i 2 årlige acontorater, som skal betales 20. marts og 20. november.
Selvangivelse, person
1. juli i året efter indkomståret.
Selvangivelse, selskab
6 måneder efter udløbet af regnskabsåret
Når iværksætteren bliver registreret, fastlægges afregningsperioden for moms, A-skat mv. af SKAT.
Alle angivelser kan foretages via SKAT’s ”TastSelv-ordning” på internettet ved tilmelding på www.SKAT.dk.
Relevante hjemmesider
Redmark, www.redmark.dk
Startguiden, www.startguiden.dk
SKAT, www.skat.dk
ATP-Huset, www.atp.dk
17
Noter
18
19
Følg Redmark på
redmark.dk
Aalborg
Hasseris Bymidte 6
DK-9000 Aalborg
Tlf. +45 98 18 33 33
[email protected]
Aars
Dyrskuevej 9
DK-9600 Aars
Tlf. +45 98 62 38 66
[email protected]
Aarhus
Sommervej 31C
DK-8210 Aarhus V
Tlf. +45 86 13 31 00
[email protected]
København
Dirch Passers Allé 76
DK-2000 Frederiksberg
Tlf. +45 39 16 36 36
[email protected]