Stamtavlen over Familien Zimmer

Digitaliseret af / Digitised by
D E T K O N G E L I G E BIBLIOTEK
THE ROYAL LIBRARY
København / Copenhagen
For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk
For information on copyright and user rights, please consult www.kb.dk
lj-QrZOls-Z°
DET KONGELIGE BIBLIOTEK
130020872013
Stamtavle
over
For Familie ey Venner.
Stamtavle
over
For Familie og Venner.
<x>o
Nykjøbing F.
Stifts-Tidendens Bogtrykkeri.
1894.
Hvor knytter Billed sig til Billed her!
Det er ej Navne blot her samlet er:
Om mangt et Navn sig slynger Minders Krans
For Dig, for mig, søg blot med opladt Sans!
Først se vi Mester Zimmer sysle glad
Ved kjære Haandværk i den gamle Stad.
I Pforsheim Lyset saae den brave Mand,
Som fjerde Christian kaldte til vort Land.
Hof-Sadelmagren ved Nykjøbing Slot
Med Ære i sin Grav skal mindes blot.
Sit Haandværk dyrked han med Smag og Kunst,
Det skjønnes kan af Dannerkongens Gunst.
Og Sønnens Virken blev paa Fædregrund
Som Præst i Staden her ved Guldborgsund.
Nykjøbing By blev Zimmer-Slægtens Hjem,
Hvorfra den Skud og Spirer sendte frem.
Og Trivsel fandt de trindt i Danmarks Favn
Og Slægten gjemmer mangt et hædret Navn —
Stamtavlen først og sidst dog fængsle vil
Ved Navne, som vort Hjerte knyttes til.
P. J.
<x>o-
4
Familien Ziramer liar, saavidt vides, for Tiden kun
en eneste mandlig Repræsentant heri Landet, Cand. jur.,
forhenværende Kolonibestyrer Nicolai Zimmer (født den
25de Januar 1810), boende paa Frederiksberg. Uden at
gjøre nogensomhelst Fordring paa Fuldstændighed, me­
dens dog hvad der meddeles er muligst korrekt, skulle
vi som Bidrag til en Stamtavle nedenfor anføre efter de
Kilder og Oplysninger*), vi have havt til vor Raadighed,
Følgende:
Hans Jakob Zimmer,
den Første, der optræder under dette Navn i Danmark,
Hof-Sadelmager ved Nykjøbing Slot, indkaldt af Christian
IV fra Pforsheim i Baden, død i Nykjøbing F. 1681,
gift med Birte Gregersdatter Humble (Præstedatter fra
Sdr. Kirkeby), født 1632, begravet 9de November 1708.
Børn:
1 a. Gregers Zimmer, født i Nykjøbing F. i Juli 1666,
studerede, tog Magistergraden, efterfulgte Mag.
Frederik Brandt som Sognepræst i Nykjøbing F.
og døde 27de Juni 1720, gift første Gang med sin
Formands, Mag. Brandts, Datter, Ane Katrine Brandt,
27de Novbr. 1692, død i Slutningen af Aaret 1699,
efterladende ham 3 Børn, og anden Gang med Kammerraad, Amtsforvalter i Nysted Frederik Suhrs
*) Provst Imm. Barfod, Vaabensted, og Cand. jur., fhv. Koloni­
bestyrer N. Zimmer, Platanvej 13, Kjøbenhavn Y.
6
Datter, Anne Suhr, født 22de Juli 1679 (Bryllup
26de Juli 1700), død 22de Januar 1706, efterladende
ham 4 Børn. (En Halv- eller Helbroder til Mag.
Zimmers første Hustru, Bonaventura Brandt, født
1665 eller 1666, døde 12te Marts 1709 som reside­
rende Kapellan i Stokkemarke.)
Børn af første Ægteskab:
a. Anne Birgitte Zimmer, gift 3die Septbr. 1720 med
Pastor Schridtzmeyer i Errindlev (Lolland) og
efter lians Død med Eftermanden Mogens Niel­
sen Gram.
b. Katrine Marie Zimmer, død 1704.
c. Hans Jakob Zimmer, født 24de Jnli 1699, tog
theologisk Attestats 21de Februar 1719 (laud),
prædikede for Dimis 4de Marts s. A. (laud), 1720
Hører i Odense lærde Skole, kaldet 20de Septbr.
1730 til Sognepræst i Tranderup paa Ærø, død
1741, gift med en Datter af Kjøbmand i Odense
Thomas Flensborg, Sidsel Kirstine Flensborg
(døbt 14de Juli 1712).
Børn:
A. Gregers Zimmer, født 1732 i Tranderup, the o
logisk Kandidat 13de Marts 1758 (haud illaudabilis), Degn i Tranderup 28de Septbr. 1769,
forflyttet i samme Egenskab 6te Januar 1791
til Bregninge paa Ærø, hvor han døde 22de
Decbr. 1795, gift med Charlotte Schubart fra
Fyen, død i Y. Bregninge 29de Juli 1802.
Børn:
1. Hans Jakob Zimmer, født 1772, døbt 15de
Juli s, A., død i Skovby, Bregninge Sogn,
paa Ærø som Fattiglem 25de Maj 1847.
7
2. Sophie Marie Zimmer, født 1773, døbt 23de
August s. A., konfirmeret sammen med Bro­
deren Hans Jakob 1ste Søndag efter Paaske
1788, død 15de November 1833, gift med
Husmand og Tømrer Rasmus Jensen (født i
Læsø, Vestenskov Sogn, paa Lolland, 1774
og Søn af Gaardmand sammesteds Jens Lar­
sen), død i Læsø 8de Decbr. 1861.
Børn:
a) Jens Larsen Rasmussen, født 12te August
1805 i Oldau paa Ærø, døbt 18de August
s. A. i Rise Kirke dersteds, gift første
Gang 13de Decbr. 1834 med Karen Chri­
stine Møller (viet i Herredskirke — Bru­
den da 25^ Aar gi.), død 10de December
1835, efterladende en udøbt Søn: Niels
Ludvig Jensen (født 10de November 1835
og død 16de November 1835 — kaldt
saaledes i Kirkebogen), og anden Gang 12te
Novbr. 1836 med Ane Jakobsen (født 19de
Marts 1818, Fader: Husmand Jakob Ras­
mussen (Skriver), døbt 25de Januar 1761
i Græshave Kirke, død i Abed 1846, Mo­
der: Maren Kirstine Poulsdatter, født i
Troelseby 1789, død i Abed i Oktober
1859). Ved sin Død 18de Marts 1858
efterlod han sig 7 Børn af følgende 12:
1) Karen Christine Jensen, født 4de Maj
1837, død 27de Decbr. 1838.
2) Sophie Marie Jensen, født 5te Septbr.
1838, død 22de Januar 1841.
3) Peter Jensen, født 12te Septbr. 1840,
8
gift 8de Marts 1872 med Thora Emilie
Claudine Kapel (født 18de Juli 1828, Fader:
Skomager i Nykjøbing F. Jørgen Rasmussen
Kapel, født 6te Januar 1796, Guldbryllup
17de Decbr. 1869, 50 Aars Borger jubilæum i
Juni 1871, død23deDecbr. 1877, Moder: Anna
Katrine, født Lemmike, født 17de August
1789, død 16de Decbr. 1879, 9C% Aar gi.),
død 7de November 1890, uden at efterlade
ham Børn.
4) Carl Christian Jensen, født 3die Septbr. 1842.
5) Karen Christine Jensen, født 15de Juli 1844.
6) Mels Poul Jensen, født 19de Marts 1846,
død 24de August 1879.
7) Lars Jakob Jensen, født 29de August 1847,
død 8de Decbr. 1847.
8) Sophie Marie Jensen, født 20de Oktbr. 1848,
død 29de April 1851.
9) Hanne Jakobine Jensen, født 1ste Februar
1851, gift med Henrik Christian Jørgensen,
født i Bandholm 12te Juni 1852.
Børn:
a) Dagmar Anna Jensine, født 8de Marts 1878.
b) Niels Juel Valdemar, født 3die April 1880
c)
d)
e)
f)
(død i Juni 1886).
Sigrid Johanne, født 14de Juni 1884.
Niels Juel Valdemar, født 2den April 1886.
Peter Villemoes, født 1ste Septbr. 1888.
Thorgeir Carl Emil Claudius, født 9de April
1891.
10) Rasmine Jensen, født 24de November 1852,
gift med Parcellist Peter Jensen paa Ryde
i-
V
sV
9
Skov 26de Juli 1874 (født i Hellinge 2den
Juni 1837), død 1ste Februar 1890.
Børn:
a) Jens Laurits Jensen, født 3die Jan. 1875.
Ib) Maren Kirstine Jensen, født 23de Maj 1876.
c) Peter Zimmer Gregers Jensen, født 24de
November 1877.
d) Niels Poul Jensen, født 6te Septbr. 1879.
e) Hans Peter Jensen, død spæd.
f) Meta Margrethe Jensen, født 15de Januar
1883.
g) Hans Peter Jensen, født 18de Juni 1884.
h) Carl Anton Jensen, født 15de Decbr. 1885.
i) Pasmus Georg Jensen, født 17de Jan. 1887.
j) Johannes Frederik Jensen, født 17de Novbr.
1888.
k) En Datter, udøbt, fulgte Moderen i Døden
1ste Februar 1890.
11) Hansine Margrethe Jensen, født 16de Jan.
1855, død 2den Juni 1855.
12) Sophie Marie Jensen, født 4de Juni 1856.
b) Anna Marie Elisabeth Rasmussen, født 3die og
døbt 4de Januar 1807 i Kragenæs paa Ærø, gift
med Husmand Hans Sørensen paa Læsø Mark
(Lolland), død 22de Juli 1857.
Børn:
I. Hanne Hansen, født den 12te April 1830, gift
5te Juni 1851 med Husmand Lars Clausen
Buck i Læsø, Vestenskov Sogn (Lolland).
Børn:
1) Claus Peter Larsen, født 28de August 1851.
10
2) Christian Larsen, født 23de Juli 1854.
3) Marie Larsen, født 12te August 1857.
4) Signe Larsen, født 18de Januar 1860.
5) Søren Larsen, født 18de Oktober 1868.
II. Søren Hansen, født 27de Maj 1834, død i New
York i Sommeren 1860.
c) Zimmer Rasmussen, født 15de og døbt 18de Juni
1809 i Marstal, død i November 1872 i Løjtofte
(Lolland), gift med Maren Johanne, født Hansen,
født den 27de December 1813, død den 20de Au­
gust 1863. Børn:
1) Hans Christian Zimmersen, født i Herredskirke Sogn 9de Maj 1840, gift med Ane Jo­
hanne, født Nielsen, født 15de Juni 1844.
Børn:
a) Nielsine Marthine, født 4de Septbr. 1868.
b) Peter, født 12te November 1870.
c) Niels, født 7de November 1874.
d) Johannes, født 27de November 1876.
e) Margrethe, født 23de Februar 1880.
2) Sophie Zimmersen, født i Herredskirke Sogn
9de Juni 1842, gift med Hans Christiansen,
født 18de Septbr. 1838 i Taareby, Eyde Sogn.
Børn:
a) Inger Johanne, født 4de August 1876.
b) Karen Marie, født 18de Juli 1878.
c) Margrethe, født Ilte August 1879.
d) Christian Zimmer, født 25de April 1882.
3) Peter Zimmersen, født i Herredskirke Sogn
5te April 1845, gift med Inger Hansen, født
i Tillitze (Lolland), boer i Amerika.
Ingen Børn.
11
4) Anders Zimmersen, født i Herredskirke Sogn,
død 1 Aar gammel.
5) Gertrud Marie Zimmersen, født sammesteds,
død 7 Dage gammel.
6) Anders Zimmersen, født sammesteds, død 16
Dage gammel.
7) Karen Christine, født sammesteds den 26de
Oktober 1852, død i Efteraaret 1859.
8) Rasmine Zimmersen, født i Halsted 13de
April 1855, gift med Kunstdrejer i Nakskov
Claus Adolf Clausen, født 26de Septbr. 1837.
Børn:
a) Axel Zimmer Andreas, født 31te Marts 1882.
b) Thorvald Robert Christian, født 21de April
1883.
c) Sofus Karl Emil, født 2den Novbr 1885.
d) Gudrun Sofie \ Tvillinger, fødte 3die Oke) Sigrid Johanne j
tober 1888.
d) Anders Jensen Rasmussen, født 20de og døbt 21de
Juli 1811 i Marstal, død i Birket (Lolland) 21de
Decbr. 1890, gift tvende Gange (1ste Ægteskab
ingen Børn levende), sidste Gang med Maren Pe­
dersen, født i Branderslev 25de Marts 1815, død
1ste April 1884.
Børn:
1) Hanne Cathrine Andersen, født 29de Juli
1842, gift 23de Januar 1875 med Skibsfører
Gert Nielsen, født 3die Maj 1845.
Børn:
a) Anders Valdemar Hogarth, født 26de Oktbr.
1875.
b) Olaf Johannes, født 13de Oktober 1877.
12
c) Georg Yarnesh, født 22de Marts 1880.
d) Otto Peter, født 4de Oktbr. 1882.
e) Ellen Johanne Marie, født 8de Decbr. 1883.
2) Jens Peter Andersen, født 31te Marts 1844
i Branderslev, gift første Gang den 31te Marts
1870 med Sidsel Cathrine Nielsen, født 12te
August 1841 i Sandby, død 8de Maj 1877.
Børn af dette Ægteskab:
( Tvillinger, fødte 9de Marts
a) Laurits August ^
^ gidste død 9(Je
b) Jens Nids
{
geptbr g A
c) Jens Johannes, født 6te Juli 1874.
d) Anna Elisa, født 19de Septbr. 1875.
e) Cathrine Josephine, født 19de Marts 1877.
Børn af andet Ægteskab med Maren Kirstine
Rasmussen, født i Yestenskov 22de Januar
1855:
a) Anders Peter, født i Nakskov 14de August
1881.
b) Otto Thorvald; født smsteds 8de Marts 1883.
c) Marius Rasmus, f. smsteds 8de Oktbr. 1884.
d) Marie Christine Johanne, født 1ste Februar
1886.
e) Christian Louis Robert, født i Utterslev 6te
Septbr. 1887.
f) Hans Henrik Bernhard Carl, født sammest.
12te Juli 1889.
g) Johanne Petermine Kirstine, født i Skovbølle
21de Oktober 1891.
h) Debora Margrethe, født sammesteds 3die Au­
gust 1893.
i) En Datter, død.
~ 7
Cv
~ v
13
3) Marie Dorthea Andersen, født paa Madeskov
ved Nakskov den 2den Oktober 1846, gift 10de
August 1873 med fhv. Skibsfører Claudius
Johannes Brandt, født i Nakskov 12te Ok­
tober 1846. Børn:
a) Henning Thorø, født 17de Oktbr. 1874 i
Nakskov, Boghandlerkommis.
b) Harriet Anna Mary, født i Bandholm 9de
Oktbr. 1876, Expeditrice i en Vinforretning.
c) Johannes Claudius, født i Bandholm 30te
April 1878, Sømand.
d) Marie Margrethe, født 21de Septbr. 1879.
e) Laura Gunhilda Stefanie, født i Kjøbenhavn
25de Decbr. 1882.
4) Caroline Jensine Andersen, født 14de Sep­
tember 1852 paa Madeskov ved Nakskov, gift
12te Decbr. 1879 i Nakskov med Lars Nielsen
Bagger, født 20de Septbr. 1851 i Halsted Sogn.
Børn:
a) Oluf Niels Julius
1i
b) Klara Maren Kirstine Marie
c) Anna Elise Andrea, født 5te Septbr. 1882.
d) Rudolph Hans Christian, født 16de Decbr.
1884.
e) Elius Lars Peter, født 19de Januar 1887.
f) Johannes Thorvald, født 16de April 1889.
g) Emil, født 20de Juni 1891, død 26de Juni
1893.
h) Carl Emil Marius, født 20de Febr. 1893,
død 1ste Septbr. s. A.
5) Lauritz August Rasmus Andersen, født paa
Madeskovl6de Septbr. 1855, død 7de Marts 1865.
14
6) Anna Elise Sophie Andersen, født 27de April
1858 paa Madeskov, død 15de Juni 1859.
e) Peder lensen Rasmussen, født 10de og døbt 13de
Juni 1813 i Marstal, død i Krukholm ved Nak­
skov 30te Oktober 1869, gift med Anne Elisabeth
Hansen. 1 Barn:
Karen Sophie Pedersen, født 16de April 1834,
død 21de Maj 1875, gift med Glaardejer Mor­
ten Hansen Klinke, født 28de April 1826.
Børn:
a) Mathea Johanne, født 28de Deebr. 1854.
b) Hans Peter, født 3die Marts 1858.
c) Anna Maria, født 25de Januar 1860.
d) Jensine Hasmine, født 23de Decbr. 1862.
f) Karen Sophie Rasmussen, født 27de Decbr. 1816
i Læsø paa Lolland, gift den 5te Marts 1840
med Ånders Ditlevsen KSyver, født den 27de Jan.
1811, død 25de Jan. 1844.
Børn:
1) Rasmus Andersen, født 27de Decbr. 1840 i
Læsø paa Lolland, Kjøbmand i Nakskov, gift
den 9de November 1867 med Maren Sophie
Petersen Tliage, født 4de Marts 1840 i Alminde paa Lolland (Datter af afdøde Gaardejer
Peter Poulsen Tliage og Hustru Karen Marie,
f. Lund, tidligere boende i Alminde, senere i
Vindeby). Børn:
a) Charlotte Marie Andersen, født 20de Septbr.
1870.
b) Anders Adolf Lund Andersen, født 12te Ok­
tober 1872.
c) Anna Sophie Andersen, født 24de Aug. 1877.
15
2) Anders Andersen, født 18de Februar 1843,
gift 27de August 1865 med Anne Madsen,
født i Kappel Sogn, udvandrede til Amerika
i Foraaret 1869, boede i Maniste i Michigan,
hvor han døde i Juni 1872.
Børn:
a) Signe Andersen.
b) Sophie Andersen.
c) Peter Andersen.
En Datterdatter tilføjes under a) Jens Larsen
Easmussens Børn:
Laura Jenssine Jensen, født i Abed 8de
Decbr. 1870, gift i Foraaret 1890 med Chri­
stian Andersen, født i Bursø.
Børn:
I) Carl Andersen, født 8de Januar 1890.
II) Thora Emilie Claudine Andersen, født Ilte
November 1891.
III) Kirstine Karen Margrethe Andersen, født
20de Oktober 1893.
3. Johan Ludvig Zimmer, født 1775, døbt 30te Juli 1775,
død i Bregninge paa Ærø ugift 3die Februar 1804.
4. Katrine Elisabeth Zimmer, fedt 1777, døbt Ilte Maj
1777, gift 10de December 1820 med Ungkarl Lars
Hansen i 0. Bregninge (Søn af Kaadner H. Larsen
og Ingeborg Kristensdatter). 1 Barn:
Ingeborg Lassesdatter, født 1821, død 6te Maj
1830.
5. Ida Birgitte Zimmer, født 1782, døbt 20de Marts 1782
(Dødsaar ubekjendt).
16
B. Katrine Elisabeth Zimmer, døbt 2den Decbr. 1734,
begravet 14de Juli 1735.
C. Frederik Engelbert Zimmer, døbt 10de Oktober
1735, begravet 4de Maj 1737.
D. Mette Katrine Zimmer
\ Tvillinger, døbte 6te
E. Katrine Elisabeth Zimmer J
Februar 1737.
(Den Første begravet 16de April 1737, den Sidste
9de Maj 1737.)
F. Katrine Elisabeth Zimmer, døbt 26de Marts 1738.
Dødsaar ubekjendt.
G. Christoffer Zimmer, hjemmedøbt (Dato ubekjendt),
begravet 14de August 1739.
H. Johanne Jacobine Zimmer, døbt 31te Maj 1741
(hun nævnes i Kirkebogen som Madam Zimmers
Datter, Faderens Død altsaa indtruffet før Daabsdagen), Dødsaar ubekjendt.
Børn af Mag. Gregers Zimmers andet Ægteskab:
d) Anne Katrine Zimmer, født 1701, gift 1729 med Pa­
stor H. H. Roeder (1731 Præst i Vemmelev, Sorø
Amt, død 1739), hvem hun overlevede.
e) Frederik Zimmer, født 1702, 28de Juli 1727 Lieutenant i Søetaten, 1738—49 Chef for Søekvipagen i
Gliickstadt, 1755 som Chef for »Fyen« i Algier,
1756—74 Chef for Søekvipagen i Frederiksværn i
Norge, død som Viceadmiral 5te September 1774. Børn:
1. Johan Frederik Zimmer, født 22de Juli 1743, Sekondlieutenant 24de Februar 1763, 1788 komman­
derede han Galejen »Arendal«, 1789 Interimschef
for det Frederiksværkske Etablissement, Komman­
dørkaptajn 31te Juli 1790, død 25de Septbr. 1801.
2. Gregorius Zimmer, født 1749, Sekondlieutenant i
Søetaten 22de Febr. 1773, død 14de Marts 1776.
V
sV
T7t
~ V
17
3. Christopher Zimmer, født 1752, Sekondlieutenant
16de Decbr. 1776, tog sin Afsked 1789. Dødsaar
ubekjendt.
4. Hans Jakob Zimmer, født 20de Decbr 1755, Sekond­
lieutenant i Søetaten 27de Decbr. 1775, Premierlientenant 18de Oktbr. 1781, død 15de Juli 1786.
5. Datter
født
gift med Justitsraad Bing, Broder til Legatstifteren Bing.
6. Katharina Åbigael Zimmer, født
gift med
General (Assessor) Otto Henrik Schleppegrell,
boende paa Herregaarden Brunlaug i Norge (hen­
des Dødsaar ligeledes ubekjendt).
4 Døttre og en Søn:
Frederik Adolf Schleppegrell, født 28de Juni 1792,
Generalmajor i den danske Hær, kom i Maj 1804
paa Kadetakademiet i Christiania, Sekondlieute­
nant 1807, deltog med Berømmelse i Norges
Krige med Sverrig 1808 og 14, faldt ved Stolk
i Istedslaget 25de Juli 1850, gift med Johanne
Margrethe Juel, Datter af Baron Juel til Lund­
bæk (lever endnu som 89aarig Enke 1893).
Børn:
a. Otto Schleppegrell.
b. Frederik Schleppegrell, Kammerjunker, Kap­
tajn, boer i Aalborg.
c. Vilhelm Schleppegrell, Overførster, Vallø, død
i Maj 1887, efterladende en Enke og en Søn:
Frederik Adolf Schleppegrell.
f. Peter Zimmer, født 1704, begravet 14de Maj 1709.
g. Christoffer Zimmer, født 23de August 1705, Student
fra Odense 1724, Laud 1727, Kabinetsprædikant
hos Poul Løvenørn, \ Aar Prædikant hos Enke­
dronning Anna Sophia paa Clausholm, fra 17de Aug.
1736 til 1765 Sognepræst til Dannemarre og Tillitze
paa Lolland, død 8de August 1765, gift første Gang
16de Juni 1737 med Christine Margrethe Brabrand,
født 1717, død 1747, anden Gang 25de Februar 1750
med Anna Hedevig Aggerup, Datter af Pastor Nielsen,
død 1734 i Magleby paa Møen.
Børn (alle af første Ægteskab):
1. Gregers Zimmer, født 1ste August 1739, Student
fra Slagelse 1759, Laud, Sognepræst til Vetterslev,
død 6te August 1773, gift med Ingeborg Marie
Tryde (4de Barn af Valentin Tryde, Præst, død
i Sandby) og Else Cathrine Plum, Datter af Claus
Plum, Præst til Vetterslev.
Børn:
a. Christoffer Zimmer, født 1767, Urtekræmmer,
siden Grosserer, ejede Gaard i Springgade i
Kjøbenhavn, død 1817, gift med Ulrica Eleonora
Bang, Datter af Hans Schwane Bang, Præst i
Ammindrop i Odsherred, født 29de Juli 1774,
død 25de Novbr. 1851.
Et Barn:
Inger Marie Zimmer, født 27de Septbr. 1799,
død 25de August 1880, gift med Claus Bang,
født 18de Maj 1792, Cand. juris 1817, død 30te
Juli 1868 som Etatsraad og Herredsfoged i
Meerløse og Tudse Herred. Børn:
I. Peter Christopher Bang, født 1ste Novbr.
1829, Student 1847, 1853 Sekondlieutenant,
1867 Kaptajn, 1881 Oberstlieutenant i Ar­
tilleriet, 1892 Oberst, gift 14de December
1880 med Caroline Lorentz.
19
II. Ulrikke Eleonore Bang, født 1831, død 1832.
III. Marie Ingeborg Bang, født i Kjobenhavn 27de
August 1833.
IV. lakob Mikael Bang, født 7de August 1836 i
Nykjøbing paa Sjælland, Student 1858, 1869
Toldassistent i Odense, 1878 Toldkontrollør i
Aarhus.
b. Conrad Zimmer, født 1769, 1789 Student fra Frede­
riksborg, Cand. 1792, 29de April 1799 Præst i Sunds
Sogn, 8de Maj 1801—1827 Præst til Veggerby og
Bidslev i Aalborg Amt, død 1827, gift med Elisa­
beth Marie Nielsen, født 15de August 1774, død 10de
Marts 1852 i Aalborg (Datter af Stutmester i Fre­
deriksborg Nicolai Nielsen). Børn:
1. Nicoline Henriette Zimmer, født 4de Juli 1798,
død 1877, gift med Hofskriver Peter Adam Gottschalck, død 1863.
2. Inger Marie Zimmer, født 18de Marts 1801, død
1872 ugift.
3. Charlotte Augusta Zimmer, født 1803, gift med
Proprietær Hendrik Anthony, født 1805. Børn:
a) Ferdinand Anthony, Destillatør og Vinhandler,
død 1879.
b) Conradine Anthony, ugift.
c) Chr. Anthony, Snedkermester, nu paa Kap Horn.
d) Carl Anthony, Kobbersmed i Randers.
e) Elise Anthony, ugift.
f) Otto Anthony, Skrædermester, død 1878.
4. Henriette Frederikke Zimmer, født 1804, gift 1ste
Gang med Proprietær Brønnum og anden Gang
med Gjæstgiver Petersen i Sæby.
5. Gregers Zimmer, død 7 Aar gammel.
20
6. Ottilia Zimmer, død ganske lille.
7. Nicolai Zimmer, født 25de Januar 1810, Student
1829, juridisk Kandidat 1834, Kolonibestyrer i
Grønland fra 1842—65, gift med Karen Marie
Geisler, født 22de Decbr. 1825.
8. Elisa Zimmer, død 20 Aar gammel.
9. Christopher Torkild Zimmer, født 1812, Urte­
kræmmer i Kjøbenhavn, død 1877.
10. Gregers Venceslaus Zimmer, født 1814, Toldas­
sistent først i Bandholm, siden i Horsens, død
1873, gift med Rasmine Meilbye. Børn:
a) Elisabeth Zimmer, Telegrafistinde i Aalborg.
b) ienny Zimmer,
Do.
Do.
c) Oluf Zimmer, Styrmand, død 1881 i Marseille
ved et Fald paa Skibet.
c. Else Cathrine Zimmer, født 1772 (Dødsaar ubekjendt),
gift med Kobberstikker Jørgen Sonne. Børn:
I. Jørgen Sonne, født 1801, Bataillemaler, ugift,
død 24de September 1890.
II. Carl Edvard Sonne, født 1804, Kobberstikker,
ugift, død 1879.
III. Ida Margrethe Sonne, født 1806, ugift, død
1859.
IV. Johannes August Sonne, født 1808, ugift, Kunst­
drejer (Dødsaar ubekjendt).
V. Marie Cathrine Sonne, født 1810, gift med Bil­
ledhugger Bissen den Ældre (født 13de Oktbr.
1798 i Slesvig, død 10de Marts 1868). Børn:
1. Vilhelm Bissen, født 1836, siden 1871 Med­
lem af Kunstakademiet.
2. Rudolph Bissen, født 1846, Landskabsmaler.
3. En Datter, ugift.
21
d. \ De øvrige 2 af Præsten i Vetterslev Gregers
e. | Zimmers Børn ubekjendte.
2) Jacob Zimmer, ansat i Vestindien og død der.
3) Barbara Hedevig Zimmer (Fødsels- og Dødsaar ubekjendt), gift med Byfoged i Maribo Hans Christian
Aagaard.
4) En Datter, gift med Forpagter Saaby paa Søholm.
3 Børn.
5) Anna Zimmer (Fødsels- og Dødsaar ubekjendt), gift
med Byfoged Mathias Reimer i Maribo, siden Her­
redsfoged i Fuglse Herred, død 1792.
6) En Datter.
For Nedennævntes Vedkommende, der sikkert høre
til samme Familie, savnes Forbindelse med de Øvrige:
Anders Zimmer.
1. Jacob Andresen Zimmer, Mønsterskriver paa Holmen
(scriba & recensor popnli navalis regis), gift med Maria
Laursdatter Schmidt.
1 a. Jonas Andreas Jacobsen Zimmer, født i Kjobenhavn 7de eller 9de Novbr. 1722, Student fra Aal­
borg 1746, Cand. theol. i August 1748, Kabinetsprædikant paa Ledreborg, 29de Oktober 1753
Præst til Olstrup, 27de August 1761—1767 til
Alslev og Fjenneslev i Sorø Amt, død 21de Juni
1767, gift 15de Maj 1754 med Anna Maria Som­
mer, Datter af Snedker Sommer i Kjøbenhavn.
3 Børn: en Søn og to Døttre.
Hof-Sadelmager Hans Jakob Zimmers andre Børn:
2 a. Karen Zimmer, 5 Gange gift, ved Broderens, Mag.
22
Gregers Zimmers, Død med en Hjort i Korsør, en
af Mændene var Yinhandler Niels Juel i Kjøbenhavn.
3 a. Engel Marie Zimmer, gift med en Slotsforvalter i
Frederiksborg. 10 Børn.
4 a. Magdalene Sibylle Zimmer, gift med Henrik Seck,
Staldskriver, Gemaksforvalter og kgl. Herold.
Umiddelbart før dette lille Arbejdes Trykning er
den Mand, hvis venlige Imødekommen som alt sagt flere
værdifulde Oplysninger skyldes (Alt, hvad der meddeles
om Viceadmiral Zimmers og Sognepræst for Dannemarre
og Tillitze Christoffer Zimmers Efterkommere), fhv. Ko­
lonibestyrer, Cand. jnr. N. Zimmer, afgaaet ved Døden
(31te Maj d. A.). Han var en elskværdig gammel Mand,
hvem Samleren af Stamtavlen baade mundtlig og skrift­
lig har havt megen Glæde af at udvexle Tanker med.
Hans Minde være velsignet!
Rettelser og Tillæg
til
Stamtavlen over Familien Zimmer.
Pag. 6 tilføjes ved Anne Birgitte Zimmer: »f. omtr. 1694,
f 1728«, ved Pasttar Schridtznieyer iErrindlev: »f. 15.
Eebr. 1726«, og ved Mogens Nielsen Gram: »f 25.
Januar 1760. Ingen Børn.« — Ved Katrine Marie
Zimmer: »f. omtr. 1696«. — Ved Hans Jakob Zimmer
som Note: »12te April 1741 liar Hr. Z. indført det
Sidste i Kirkebogen; 17de Maj er skrevet med en an­
den Haand. Alle Hans Jakob Zimmers Børn havde
han med sin 2den Hustru.« Endvidere ved hans første
Hustru, Sidse! Kirstine Flensborg: »f 1732; 2den G.
gift i Petri Kirke i Kjøbenhavn 16de Maj 1732 med
Sophie Hedvig Westken, der blev hans Enke, men om
hvem ellers Intet vides.« — Ved Gregers Zimmers
Hustru, Charlotte Schubert, tilføjes: »f. omtr. 1752«.
Pag. 10 tilføjes og ændres ved Zimmer Rasmussen: »død
29. November 1872 i V. Karleby (Lolland), gift 1839
med Maren Johanne, født Hansen, Datter af Husmand
Hans Hansen Tue i L. Løjtofte, Enke efter Indsidder
Peder Pedersen, og født den 27de Decbr. 1812.« Ved
Hans Cliristian Zimmersen: »boende først paa Kjøbeløv Hede, nu i Abildtorpe«. Ved Hans Christiansen:
»Husmand i Abildtorpe«.
2
Pag. 11 tilføjes ved Anders Zimmersen: »f. i Herredskirke Sogn 21. Januar 1847, f 24. Decbr. s. A.«; ved
Gertrud Marie Zimmersen: »f. smstds. 31. Januar
1849, f 7. Februar s. A.«; ved Anders Zimmersen:
»f. 24. Marts 1850, f 9de April s. A.«; ved Karen
Christine [Zimmersen]: »f 12te Oktober 1858.«
Pag. 15 tilføjes ved Katrine Elisabeth Zimmer: »f 4de
Marts 1825«, og ved Ungkarl Lars Hansen i 0. Breg­
ninge: »f 22. Decbr. 1823«, samt ved Ingeborg Lassesdatter: »f. 15. Febr. 1822«, og endvidere: »5. En
Datter, begr. 2. Febr. 1787,
Aar gi.«, hvorefter
Ida Birgitte Zimmer rykker op til Nr. 6 af Degn i
Tranderup (senere Bregninge) Cand. tlieol. Gregers
Zimmers Børn.
Pag. 16 tilføjes ved Anne Katrine Zimmer som Note:
»Af første Ægteskab havde hun en Søn og 2 Døttre,
af andet ingen Børn. Sønnen Gregers Zimmer Roe­
der, f. 15. August 1733, f 24. Juni 1782, blev 1767
Sognepræst i Kirke-Helsinge, gift med Agnete Dajon.
Han havde 1 Son og 4 Døttre. Af disse findes kun
1 Datter, Sophie Birgitte Roeder, der blev gift med
Præsten Laurits Brun (da i Nørholm) og som døde 3.
Decbr. 1807 uden Børn.« Endvidere tilføjes ved Anne
Katrine Zimmers Ægtefælle, Præsten Henrik Herman
Roeder: »død 14. Marts 1738«, samt: »2den G. gift 9.
August 1741 med Elias Svane, Sognepræst i SorterupOlstrup, f 1. Oktbr. 1761.«
Pag. 17 tilføjes ved Nr. 5: »Datter, Anna Margrethe Zim­
mer, f. 21. Oktbr. 1753«; ved Nr. 6: > Katharine Abigael Zimmer, f. 18. Juli 1750, gift med General, Chef
for det tellemarkske Regiment Otto Henrik Schleppegreil, boende paa Herregaarden Brunlaug i Norge,
3
senere solgt af Staten til Familien Wedel-Jarlsberg«,
samt: »begr. i Frederiksværn.« Ved General Frede­
rik Adolph Schleppegrell: »gift med Johanne Mar­
grethe Juel, f. 24. April 1808«; ved Børnene: »a.
Otto Christian Schleppegrell, Premierlieutenant, af­
sked., svagelig; b. Frederik Adolph Schleppegrell,
Kammerjunker, Kaptain, boer i Aalborg, Enkemand,
2 Dottre; c. Yilhelm August Schleppegrell, Overførster, Vallø, f H- Maj 1887, efterladende en Enke,
Augusta, f. Kragh, 4 Døttre og en Son, Frederik
Adolph Schleppegrell.«
Pag. 18 tilføjes (gjældende Christoffer Zimmer): »gift
første Gang med Kirstine Margrethe Brabrand, Datter
af Forpagter Jacob Nielsen Brabrand paa Binnitze,
anden Gang 25. Febr. 1750 med Anna Hedevig Aggerup f i Maribo 1780, Datter af Pastor Hans Aggerup.«
Præsten Christoffer Zimmers Børn (se Pag. 18, 19 og
20) anføres i Rækkefølge saaledes: »1. Barbara Hede­
vig Zimmer, f. 4. Marts 1738, f 25. Januar 1812,
gift 2. April 1768 med Byfoged i Maribo Hans Chri­
stian Aagaard, f i Rødby 26. Oktbr. 1778. Kun 1
Barn: Christoffer Zimmer Aagaard, f. og død 1770.
2. Gregers Zimmer (ved hvis Børn, Christoffer Zim­
mer og Conrad Zimmer, gjøres følgende Rettelser og
Tilføjelser: ved den Førstes Hustru: »Datter af Peder
Schwane Bang, Præst til Vig og Asmindrup«, og ved
den Anden: »død 27. Juni 1827«). 3. Anna Zimmer,
døbt 13. Oktbr. 1740, f 1778, gift 2. Oktbr. 1771 med
Byskriver Mathias Reimer i Maribo, siden Herreds­
foged i Fuglse Herred, f 1792. Børn: Christoffer
Zimmer Reimer, døbt 11. Septbr. 1772; Cecilie Kir­
stine Reimer, døbt 17. April 1776, og Søren Reimer.
4
døbt 10. April 1778. 4. jakøb Zimmer, døbt 30 Ok­
tober 1741, ansat i Vestindien og død der. 5. Inge­
borg Dorthea Zimmer, døbt 23. Juli 1774, f i Maribo
1776. 6. Ovidia| Margrethe [Zimmer, døbt 21. Juli
1745, f 30. Marts 1784, gift første G-. med Johan
Saaby, f. paa Egense 1742, f 30. Juli 1780, og anden
G. 7de Decbr. 1781 med Erhard Ove Saaby, f. paa
Klausholm 28. Januar 1747, f 31. Marts 1789 (begge
Forpagtere paa Søholm i Stevns). Børn: Palle Saaby,
døbt 8. August 1774, f 10. Debr. 1775, Pauline Kir­
stine Margrethe Saaby, f. 28. Novbr. 1776, Johan
Christoffer Saaby, døbt 23. Marts 1778, Anna Mag­
dalene Saaby, f. 16. Oktbr. 1779, og Johan Saaby,
f. 23. Januar 1782.«
Pag. 19 tilføjes ved [Nicoline Henriette Zimmer: »død
10. Febr. 1877.«
Pag. 20 tilføjes ved Nicolai Zimmer: »død 31. Maj 1894«,
og ved Christopher,Torkild Zimmer: »død 5. Februar
1877«, samt ved Ida Margrethe Sonne: »død 18. Sep­
tember 1£'59«.
Under Viceadmiral Frederik Zimmer (se Pag. 16
og 17) tilføjes følgende Tillæg og Ændringer:
Frederik Zimmer, f. 21. Juli 1702, f 5. Septbr. 1774,
begravet i Frederiksværn Kirke i Norge, gift 29. Juli
1739 i Kjøbenhavn med Ida Birgitte Brandt, f 11.
Juli 1768 i Frederiksværn, begr. i Kirken.
Børn:
1) Anna Margrethe Zimmer, f. 2. Juni 1740, f 28.
Juli 1740.
2) Anna Margrethe Zimmer, f. 26. Juni 1742, f 9.
April 1743.
5
3) Johannes Frederik Zimmer, Kommandørkaptajn, f.
22. Juli 1743 i Gliickstadt, f 25. Septbr. 1801 i
Frederiksværn, gift 18. Novbr. 1772 med Anna
Margrethe Bing, f. 11. Juni 1749, f 2. Juni 1798.
Barn:
f. 21. Novbr. 1774 i Kjobenhavn,
f 27. Januar 1823 i Frederiksværn, Regimentskvartermester og Auditør, gift i Marts 1800
med Karen Sybille Barth de Youvert, f. 27.
Novbr. 1767, f 31. Maj 1854.
Børn:
Frederik Zimmer,
a. Anna Margrethe Zimmer, f. 23. Novbr. 1800,
f 22. Aug. 1884, ugift.
b. Johannes Zimmer, f. 14. Decbr. 1801, f 1856,
Værftsskriver, Magasinfbrvalter og Zahlmester, gift 17. Maj 1834 med Johanne Sørine Hiort, f. 18. Juli 1815 i Tønsberg, f
22. Januar 1860 i Frederiksværn. Børn:
I. Karen Sophie Zimmer, f. 27. Decbr. 1835,
t 11. Oktbr. 1873, gift 16. Septbr. 1861
med Niels Aal Colbjørnsen. Børn:
A. Arne, f. 25. Juli 1862.
B. Sigrid, f. 28. Novbr. 1863.
C. Aagot, f. 16. Decbr. 1865.
D. Johannes, f. 22. Marts 1867, f 23.
Marts s. A.
E. Johanne, f. 2. Septbr. 1868, død i Be­
gyndelsen af 90'erne.
F. Frederik, f. 7. Juni 1870.
G. Thorsten Colbjørn, f. 25. Aug. 1878.
II. Sophie Zimmer, f. 9. August 1838, f i
Firserne, ugift.
6
III. Frederik Zimmer, f. 17. Septbr. 1840, f
23. August 1867, Styrmand.
IV. Hans Iver Horn Zimmer, f. 18 Septbr.
1842, Grosserer i Paris, gift 14. Juni 1870
med Jeanne Tellefson.
c. Frederikke Louise Dorthea Zimmer, f. 11.
Juli 1803, død c. 10 Maaneder gammel.
d. Frederikke Louise Dorthea Zimmer, f. 11.
Marts 1805, død c. 16 Maaneder gammel.
e. Abigael Marie Zimmer, f. 19. Marts 1807, f
16. Maj 1846.
f. Frederik Anton Zimmer, f. 6. Novbr. 1810,
Stadslæge i Frederikshald, R. af St. OlafsordenenT gift 16. Septbr. 1836 med en Datter
af Admiral, Statsraad Fleischer, Laura
Fleischer, f. 23. Novbr. 1811, f
August
1855.
Børn:
1 a. Frederik Balthasar Zimmer, f. 28. Juni
1837, Grosserer, gift med Valborg Soot
14. Juni 1870.
Børn:
I. Laura Zimmer, f. 26. Novbr. 1871.
II. Alfred Zimmer, f. 31. Maj 1873,
Lieutenant.
III. Elinor Zimmer, f. 4. Juli 1875.
IV. Frederik Ole Soot Zimmer, f. 20. Sep­
tember 1884.
2 a. Hans Kirkgaard Zimmer, f. 11. Oktbr,
1839, Stadsfysikus, gift 7. Oktbr. 1866
med Cathrine Knudsen, f. 28. Maj 1840.
7
Børn:
A. Knud Zimmer, f. 8. April 1868.
Ingeniør.
B. Frederih Anton Zimmer, f. 18. August
1870, Student, f 22. Juni 1889.
C. Laura Antonette Zimmer, f. 17. August
1872.
D. Antonette Zimmer, f. 25. Juni 1874.
E. Kathrine Marie Zimmer, f. 29. Juli
1876, f 21. Oktbr. 1877.
F. Margrethe Marie Zimmer, f. 2. April
1879.
G. Hans Zimmer, f. 11. Oktbr. 1880. f
6. Novbr. 1885.
H. David Zimmer, f. 22. April 1883, f 5.
Septbr. 1883.
3 a. Ludvig Zimmer, f. 24. August 1841, Gros­
serer, gift 22. Juli 1873 med Annie
Elisabeth Wijatt (Fødselsaar ubekjendt).
Børn:
I. William Wyatt Zimmer, f. 20. Novbr.
1874.
2. Frederih Anton Zimmer, f. 1. Marts
1876, f 31. August 1876.
3. Edvin Zimmer, f. 26. Septbr. 1878.
4. Albert Zimmer, f. 22. Novbr. 1879.
5. Johannes Zimmer, f. 5. Januar 1883.
4 a. Marie Zimmer, f. 18 Novbr. 1843, ugift,
boer hos Faderen i Frederikshald,
5 a. Abigael Caroline Zimmer, f. 27. April
1849, ugift, boer ligeledes hos Faderen i
Frederikshald.
8
4) En Søn, f. 21. Oktbr. 1747, død 3 Timer efter
Fødselen, efter tilforn at have erholdt den hellige
Daab.
5) Gregorius Zimmer, f. 24. April 1749, f 14. Marts
1776, Sekondlieutenant i Marinen.
6) Cathrine Abigael Zimmer, f. 18. Juli 1750 i Kjøbenhavn, f 20. August 1836 i Frederikshald, gift
med General Otto Henrik Schleppegrell (se S. 17),
f. 1729 paa Slottet Wesenburn, f 25. Februar 1808
paa Brunlaug i Norge.
7) Christopher Zimmer, f. 18. Juni 1752 i Kjebenhavn, f c. 1830 i Christiania, Sekondlieutenant i
Marinen, Cand. jur, Mønsterskriver, gift med en
Datter af Præsten Treuil.
Barn:
Ida Zimmer, gift med Kjøbmand i Drammen Maximilian Biaunfeldt; hun døde i Christiania 1868.
Deres eneste Barn, Emilie, blev gift med en
Fattigforstander Stabeli.
8) Anna Margrethe Zimmer, f. 21. Oktbr. 1753, Dødsaar ubekjendt, gift med Kancelliraad Frederik
Bing. Ingen Børn. 2 Plejebørn.
9) Hans Jakob Zimmer, f. 20. Decbr. 1755, f 15. Juli
1786, Premierlieutenant i Marinen. Han er bleven
besunget i et Kvad af Admiral Schneedorff: »Til
Danmarks yngre Søkrigere«.
10) Elisabeth Zimmer, f. 24. Septbr. 1757 i Frederiks­
værn, f 11. Novbr. 1759 sammesteds.
-a^AAAAA^
JLOII.
Fallit. Stifts-T