Mindesten og statuer for enkelte personer

Gravminde for borgmester Hans Junghans, Kolding gamle kirkegård
Borgmester Hans Junghans var borgmester i Kolding 1759-1783. Han døde i 1818 93 år gammel.
Gravmindet er af sandsten. På stenen som er tre-sidet står:
Af arbejde, møje og alder hviler her HANS JUNGHANS født den 3. april 1726, død den 13 mai
1818, fader til 16 børn af disse 6 sønner 10 døtre.
Blev borgmester i Kolding 1759, dertil byfoged, postmester og toldkontrollør, herredsfoged i Andst
Jerlev og Slags herreder med 5 sogne. Af Brusk herred 1770.
Blev virkelig kancellieråd 1774 og virkelig justitsråd 1783
Nedlagde borgmester og byfoged embederne 1783, toldkontrollørembedet 1791,
herredsfogedembedet 1797.
Hans i året 1804 afdøde hustru, fru ELISABETH JUNGHANS af Just, hviler i Kolding Kirkes
våbenhus, hvor der ses minde.
Gravmindets form tyder på, at Hans Junghans var frimurer.
Der hænger et maleri af Hans Junghans på Kolding Rådhus.
Nærmeste adresse:
Stejlbjergvej 2a, 6000 Kolding
Adgang til mindesmærket:
Ved Haderslevvej 14 C ad en sidevej Stejlbjergvej 30 meter mod vest og videre 10 meter mod syd,
her en låge til Kolding gamle kirkegård, indenfor 25 meter mod syd.
Mindesten for borgmester Knud Hansen, Byparken
Koldings byvåben i bronze er placeret på stenen.
Herunder står:
Borgmester Knud Hansen
Rejst af Kolding Kommune
Bag på stenen står:
1866 - 1952
Byrådsmedlem 1906 - 1943
Folketingsmand 1920 - 1937
Borgmester 1937 - 1943
Stenen er formentligt opsat 1952/53.
Kunstner:
Ukendt
Nærmeste adresse:
Best Western Hotel Kolding City, Grønningen 2, 6000 Kolding
Beskrivelse:
I byparken, nu legeparken på en lille plads ved søen.
Statue af Chresten Berg, Banegårdspladsen
Chresten Berg (1829-91) var lærer ved Borgerskolen i Kolding 1852-61.
Han var medlem af Folketinget valgt i Koldingkredsen for Venstre fra 1865 til sin død i 1891. I
1871 stiftede han Kolding Folkeblad og derefter ni andre Venstreblade, de såkaldte Bergske
Blade, rundt omkring i Danmark.
Allerede i begyndelsen af 1870erne var han den mest fremtrædende Venstrepolitiker i landet. I
1880erne var han Venstres fører i kampen mod Estrups Højreregering.
Chr. Berg ligger begravet på Kolding Gamle Kirkegård. Ved hans død afholdtes en stor sørgefest i
staldgården.
Statuen blev rejst i 1906 på initiativ af en komite, der havde landstingsmand og byrådsmedlem for
Venstre i Kolding, sagfører J.L. Hansen som formand.
Statuen er udført af Rasmus M. Andersen(1861-1930). På soklen står:
Gå aldrig på Akkord med Uretten
Statuen har siden 1906 været anbragt flere steder på Banegårdspladsen. I 1989 besluttedes det i
forbindelse med en nyordning af Banegårdspladsen, at soklen skulle fjernes og inskriptionen på
soklen placeres som en flise foran statuen. Fire år senere lykkedes det byrådsmedlem Carl Sørensen
at få Chresten Berg op på soklen igen, og han blev da placeret på sin nuværende plads foran
"Sneglen".
Nærmeste adresse:
Banegårdspladsen, 6000 Kolding
Beskrivelse:
På Banegårdspladsen
Mindeplade for Carl Ploug, Sct. Jørgensgade
Ved hundredårsfesten for digteren Carl Ploug i 1913 blev der samlet penge ind til en mindeplade for
Carl Ploug på det sted, hvor han fødtes.
Lokalhistorikeren P. Eliassen, købmand Hans Have og kæmner I.O. Brandorff bad derefter Kolding
Byråd om at opsætte en mindetavle i gavlen til Kolding Elektricitetsværk ud mod Sct. Jørgensgade.
På tavlen står:
I det Hus, der laa hvor Gaden her udmunder, fødtes Carl Ploug 29. oktober 1813.
På plænen foran Koldinghus står en mindesten for Carl Ploug
Mindesten for Carl Ploug, Slotsbanken
ved Koldinghus
Politikeren og digteren Carl Ploug (1813-1894) var født i Kolding.
Carl Ploug var født i Kolding og redaktør af dagbladet Fædrelandet fra 1841, indtil det gik ind i
1882. I sit redaktørarbejde kæmpede han med stor iver mod enevælden og for liberalisme,
skandinavisme og danskheden i Slesvig. Han var medlem af den grundlovgivende forsamling 1849.
Han har skrevet en lang række digte, hvoraf Påskeklokken kimed mildt og Husker du i Høst stadig er
kendt.
Stenen, der er rejst i 1899, står på en jordhøj omgivet af en kreds af mindre sten. Den er udført som
en "bautasten". Den indhuggede lurblæser og tekstbåndet er udført af Carl Martin-Hansen efter
tegning af Lorenz Frölich. Carl Martin Hansen (1877-1941) var født i Kolding og uddannet på
Kunstakademiet.
Inskriptionen på tekstbåndet er:
Slutter Kreds og staar fast alle danske Mænd
Gud han raader naar vi fange seier igen.
Nærmeste adresse:
Koldinghus, 6000 Kolding
Beskrivelse:
Fra Staldgården ad vejen op til Koldinghus, her på højre side.
Mindeplade for lokalhistorikeren P. Eliassen, Kolding Søndre
Kirkegård
Kolding Byråd vedtog i mødet den 20. august 1928 at opsætte en mindetavle på redaktør og
lokalhistoriker P. Eliassens grav på Kolding Søndre Kirkegård "som en erkendtlighed for de
tjenester afdøde ved sin forfattervirksomhed har ydet Kolding kommune og Kolding By".
Buste af J.A. Hansen foran Teknisk Skole (HANSENBERG)
Buste af J.A. Hansen (1853-1915) foran HANSENBERG (tidligere Teknisk Skole), C.F.
Tietgensvej.
Murermester Jens Andersen Hansen, Kolding, der ejede flere tegl- og kalkværker i Koldingområdet,
var byrådsmedlem for Højre og formand for Teknisk Selskab 1889-1915.
En elev fra Teknisk Skole, Kolding-kunstneren Johs. C. Bjerg (1886-1955), har lavet busten, der er
fremstillet i 1929. først stod foran Teknisk Skole i Vesterbrogade, men flyttede med skolen ved
årsskiftet 1975/76.
J.A. Hansen ejede flere teglværker, og derfor er der nedenfor på busten et relief af en
teglværksarbejder, der går med en nedstryger.
Adresse:
HANSENBERG, C. F. Titgens Vej 11,6000 Kolding
Beliggenhed:
Foran Teknisk Skole, HANSENBERG
Mindesmærke på Jens Holms Grav, Kolding Gamle Kirkegård,
Tøndervej
Foto: Peter D. Jensen
Kolding Byråd vedtog den 6. juni 1939 at opsætte et beskedent mindesmærke på Jens Holms grav
"som udtryk for byens anerkendelse af afdødes virke og for hans betydelige gaver til offentlige
formål".
Stenhugger Alfred Forsberg fik til opgave at fremstille monumentet.
På gravstenen står:
Jens Holm
1853-1939
Skaber af Kolding Eksportmarked.
Flid, Sparsommelighed og Retssind prægede hans Færd.
Kolding Kommune satte dette Minde.
Mindesten for planteskoleejer Aksel Olsen
Efter opfordring fra fru Else Ollendorff besluttede Kolding Kommune i 1985 at opsætte et minde
for Aksel Olsen, skaberen af Geografisk Have på hans 100 års dag den 6. august 1987.
Stenen opsattes i Syvdalen.
På stenen står:
Planteskoleejer Aksel Olsen 1887-1982
Grundlægger af Den Geografiske Have
Nærmeste adresse:
Christian 4. Vej, 25, 6000 Kolding.
Beskrivelse:
Stenen findes i havens østlige del umiddelbart syd for "bambusskoven"
Mindesten for dyrlæge J.J. Schmidt, Kongebrogade
Dyrlæge Jørgen Jørgensen Schmidt (1845-1923)
blev internationalt anerkendt for at finde frem til en ukompliceret behandling af kælvningsfeber hos
kvæg, en sygdom, som tidligere forårsagede store tab i landbruget. Metoden vandt udbredelse
verden over, og J.J. Schmidt hædredes for sin indsats blandt andet ved, at den danske stat i 1906
tildelte ham en livslang hædersgave.
I 1926 rejste Nordens dyrlæger monumentet for ham. Det blev opstillet i 1926 i krydset Buen/Sdr.
Havnegade, men blev senere flyttet til dets nuværende plads ved Kongebrogade.
På monumentet står:
J.J. Schmidt
* 15 -7-1845 i Sillerup
+ 12-11-1923 i Kolding
For dyrlæge dr. med. Vetr. h.c. J.J. Schmidt
Rejste Nordens Dyrlæger dette minde.
Ved din Forskning fjernede du Kælvingsfeberens Svøbe og gjorde dit Navn og din By verdenskendt.
Granitskulpturen er udført af Niels Hansen-Jacobsen (1861-1941), der var født i Vejen.
Nærmeste adresse:
Kongebrogade 44
Beskrivelse:
I Kongebrogades midterrabat i krydset med Hollændervej
Mindesten for Otto Vaupell, Slotsbanken ved Koldinghus
Otto Vaupell (1823-1899) var officer og deltog i kampene den 23. april 1849 som adjudant hos
general Bülow. Han var født i Kolding.
Mindestenen, der er opsat i 1900 af Våbenbrødrene i Kolding, er en granitsten med et portrætrelief i
bronze udført af Rasmus M. Andersen (1961-1930).
På stenen står:
1848 49 50 og 64
Sit Løfte har han holdt
Nærmeste adresse:
Koldinghus, 6000 Kolding
Beskrivelse:
Fra Staldgården ad vejen op til Koldinghus, her på venstre side.
Mindeplade for Major Johan Vilhelm Ludvig Vaupell,
Markdannersgade
I Markdannersgade over for nummer 5 er opsat en mindetavle til minde om Vaupelles gård, der
blev nedrevet 1899 for at give plads for det nuværende hus.
Inskriptionen på mindetavlen er:
Paa denne Bygnings Grund stod tidligere
Det her afbildede Bindingsværkshus
Som i sin Tid ejedes af
Major ved de Holstenske Landsenere
Johan Wilhelm Ludvig Vaupell
Hvis 5 Sønner med Hæder deltog
I Kampen for Slesvig i 1848-50
På plænen ved Koldinghus står en sten for sønnen Otto Vaupell
Nærmeste adresse:
Markdannersgade 5, 6000 Kolding
Placering:
På en mur på sydlig side af Markdannersgade over for nummer 5.
Mindesten for forhenværende præster i Vonsild
Mindesten for seks tidligere præster, Vonsild Præstegårdshave.
I en lund bag ved præstegårdshaven og tæt ved Vonsild å (Laven å) er placeret mindesten for
præsterne M. Mørk Hansen, Johannes Clausen, Albert Schack, A. Stærmose Andersen og senest
Svend Aage Olsen. Det er den efterfølgende præst, der har sørget for at sætte forgængeren et minde.
Den nuværende præst Klavs Bo Sørensen havde sat stenen for Svend Aage Olsen for nogle få år
siden.
I selve præstegårdshaven står en sten for præst i Vonsild S.C. Salling.
Kort. P-plads ved Hjarupvej 40
Nærmeste adresse:
Parkeringspladsen ved Vonsild Forsamlingshus, Hjarupvej 40, 6000 Kolding
Beskrivelse:
Fra parkeringspladsen følges en sti 60 meter mod syd ned i skoven, herfra 100 meter mod vest langs
åen, her over en gangbro, her 30 meter mod syd.
Mindesten for lærer N. A. Eriksen, Bramdrup kirkegård
N.A. Eriksen var lærer i Bramdrup 1885-1915.
Mindesmærket er opsat efter hans død.
På stenen står:
Som Tak for din Gerning
Af gamle Elever og Beboere
Adresse:
Bramdrup kirke, Kirkely 21, Bramdrup, 6000 Kolding
Beskrivelse:
I gravfeltet ca. 15 meter øst for kirkens apsis.
Mindesten for Peter Larsen Skræppenborg, Dons
Vækkelsesprædikanten og bonden Ole Peter Holm Larsen (Skræppenborg) f. 1802 ejede Donsgård
fra 1841-1873.
Han var en dygtig landmand og en ivrig forkæmper for kirkelig frihed. Han var vækkelsesprædikant
og rejste i sine unge år rundt i Jylland, senere samlede han mange mennesker til sine møder på
Donsgård.
I 100-året for hans fødsel i 1902 sattes mindestenen over ham på Donsgårds jord ud til vejen.
Kunstneren Rasmus M. Andersen har skabt billedet i bronze efter et fotografi.
Adresse:
Dons Byvej 39, Dons, 6000 Kolding
Beskrivelse:
I haven til Donsgård, Donsbyvej 39, direkte ud mod Dons Byvej.
Gårdejer Jens Peter Nielsen, Nålebjerggård
Gårdejer Jens Peter Nielsen, Nålebjerggård (1849-1909) var en foregangsmand som landmand. Fra
1903 til 1909 var han direktør for Kolding Folkebank.
Redaktøren af Højskolebladet, Konrad Jørgensen, tog initiativ til, at stenen blev rejst ved Nålebjerg
oven for det sted, hvor beboerne i Alminde ofte samledes. En sti fra Vester Nebel-Almindevejen
fører hen til pladsen og mindesmærket.
Kilde: Poul Lindholm: Almind Sogn, 1927.
Nærmeste adresse:
Vestergade 112, "Nålebjerggård", Almind, 6000 Kolding
Adgang til mindesmærket:
Fra Almind kirke ca. 1300 meter mod vest ad Vestergade, til en markvej mod nord her 300 meter
til en åben plads i skoven, her til højre mod nordøst ca. 40 meter. Stenen står på toppen af en skrænt
ved en flagstang.
Området er privat, men færdsel til fods og med omtanke er tilladt.
(Fra det sted hvor markvejen begynder er der yderligere ca. 200 meter mod vest ad Vestergade til
Nålebjerggård)
Mindesten for forstanderparret Anna og Andreas Møller,
Landerupgård
Foto: Peter D. Jensen
I anlægget Kongens Kilde ved skolehjemmet Landerupgård står en sten rejst til minde om det første
forstanderpar på Landerupgård, Andreas og Anna Møller 1867-1909 rejst af elever og venner.
Nærmeste adresse:
Landerupgård, Landerupvej 2, Sdr. Vilstrup, 6000 Kolding
Adgang til mindesmærket:
Øst for Landerupgård i krydset Landerupvej/ Damgårdsvej ad en sti 260 meter mod nordøst og
derefter 160 meter mod nord. Her i den sydøstlige side af et grønt område omkring "Kongens
Kilde".
Mindesten for forstanderparret Helene og K.A. Boje Rasmussen,
Landerupgård
I anlægget Kongens Kilde ved Landerupgård har elever og medarbejdere rejst to mindesten for
forstander K.A. Boje Rasmussen og hans hustru for deres virke på Landerupgård.
Nederst på stenen for Helene Boje Rasmussen står:
1913 - 1943
Lærkesang og klokkeklang kan godt forenes.
Til højre for denne en mindesten for K.A. Boje Rasmussen, forstander på Landerupgård 1913-1956.
Kort (NB: følg beskrivelsen nedenfor)
Nærmeste adresse:
Landerupgård, Landerupvej 2, Sdr. Vilstrup, 6000 Kolding
Adgang til mindesmærket:
Øst for Landerupgård i krydset Landerupvej/ Damgårdsvej ad en sti 260 meter mod nordøst og
derefter 160 meter mod nord. Her i den østlige side af et anlæg omkring "Kongens Kilde".
Mindesten for lærer Blom, Sdr. Bjert
Mindesten for lærer Blom, Sdr. Bjert
På Engløkke ud for Sdr. Bjert Centralskole står en mindesten for lærer Blom, der døde i august
1943.
Stenen er sandsynligvis opstillet af skolens lærere og elever.
Nærmeste adresse:
Engløkke 5, 6091 Bjert, Sdr. Bjert
Mindeplade for digteren Nis Petersen, Vestergade 3 i Vamdrup
Foto: Kolding Stadsarkiv
Digteren Nis Johan Petersen blev født i Vamdrup, Vestergade 3, den 22. januar 1897. Han havde
ikke selv nogen speciel tilknytning til byen, fordi hans forældre døde, da han var to år gammel,
hvorfor han sammen med sine søskende blev flyttet til bedstemoderen i Herning. Han døde i Laven
den 9. marts 1943.
Da Andelsbanken, som lå på adressen, hvor digteren blev født, indrettetede nye lokaler i efteråret
1966, valgte man fra bankens side at opsætte en mindeplade over digteren. Afsløringen fandt sted
den 17. september 1966 ved en mindre højtidelighed. Datoen blev valgt, fordi dette var 40-års
dagen for udsendelsen af digtsamlingen ”Nattens Pibere”.
Vestergade 3 huser i dag Nordea Bank.
Inskriptionen på mindepladen er:
I DETTE HUS FØDTES
DIGTEREN NIS PETERSEN
22-1-1897
Nærmeste adresse:
Vestergade 3, 6580 Vamdrup
Litteratur
Birkebæk, C. Asschenfeldt: Vamdrup 1866-1966. Fra grænsestation til industriby. Vamdrup, 1966.
Mindesten over møller Hans Iver Staal og købet af Skamlingsbanken,
Torning Mølle
Foto: Peter D. Jensen
I 1938 rejstes under initiativ fra Historisk Samfund og beboerne i området et minde over mølleejer
Hans Iver Staal. Mindestenen rejstes fordi Staal (sammen med Laurids Skau) havde stået i spidsen
for købet af Skamlingsbanken i 1842.
Inskriptionen på stenen lyder:
Mølleejer
Hans Iver Staal
Virkede her fra
1830 til 1861
Folket vaagner
Op af dvale
Hist lød dansk
I stændersale
Slesvigs løver
Ryster manken
Staal han gav os
Skamlingsbanken
Hist.samf. 1938
Nærmeste adresse:
Torning Møllevej / Gl. Allervej
Mindetavle over billedhugger Johannes C. Bjerg, Ødis
Foto: Peter D. Jensen
I Ødis er opsat en mindetavle med bronzerelief over billedhuggeren Johannes C. Bjerg, som blev
født i byen i 1886. Et af hans værker: Jakobskampen” er anbragt ved Ødis Kirke. På hans forældres
grav på Ødis Kirkegård er en gravsten af Bjerg selv.
Inskriptionen på den store tavle lyder:
Johannes C. Bjerg F.I. Ødis 26. januar 1886
D.I. København 10. februar 1955
Se også beskrivelse af den kunstneriske udførelse i Skulpturguiden.
Minde over erhvervsmand Jeppe Lauridsen ved Hejlsminde
Forsamlingshus
Foran
Foto: Peter D. Jensen
Hejlsminde Forsamlingshus er sat et minde over Hejlsmindes ledende forretningsmand Jeppe
Lauridsen (1853-1923). Han ejede indtil flere virksomheder, bl.a. teglværker, i området omkring
Hejlsminde. Desuden ejede han en købmandsforretning, som han nedlagde, da det lykkedes ham at
få oprettet en brugsforening i Hejls. I 1899 købte Jeppe Lauridsen Hejlsminde Kro, som lå på det
sted, hvor stenen er rejst. Kroen drev han indtil 1912, hvor han nedlagde den i forbindelse med at
han fik opført Hejlsminde Badehotel.
Da Jeppe Lauridsen døde i 1923 rejste Hejlsmindes beboere mindestenen over ham.
Inskriptionen på stenen lyder:
Jeppe Lauridsen
1853-1923
Reist af Beboerne
I Hejlsminde
Nærmeste adresse:
Havnevej 1, 6094 Hejls, Hejlsminde
Minde over brugsforeningsforegangsmand Severin Jørgensen, Vester
Nebel
Foto: Peter D. Jensen
Severin Jørgensen hørte til blandt de største fortalere for brugsforeningernes udbredelse i landet.
Derfor rejste de danske brugsforeninger et minde over ham efter hans død i 1926. Mindet er en
buste på granitsokkel med inskriptionen:
Severin
Jørgensen
1842-1926
Danske
Brugsforeninger
Rejste mindesmærket
For deres bedste
forkæmper
Nærmeste adresse:
Koldingvej 31, Vester Nebel, 6040 Egtved