Stamtavle over Emilie Petrea Folkmann`s slægt og

-
- - - -- - - - - - -- - -
S
t
a
m t
o v
Em i l i e
P e t re a
P e t r e a
e
l
-
- -
-
-·----
-
· - - - -----
e
r
S læg t
F 0 L KM AN N's
0
P o u l i n e
a v
-
g
B I D S T RU P's
Slægt.
000000000
Udarbejdet af K. Thorsen,
Rønn~.
1937.
.
-
.:L_,
r
----
1.
Efter den sidste store Pest pa.a. Bornholm Anno 1654 kom to
Brødre til Øen fra Tyskland, ~~!~~~-!~!~~ og !~~~!~-!~~~~'
begge Gaardejere i Povlsker.
A.
Thomas Folkmann, Stamfader til denne Slægtslinje, var født
.
' . .. . .
Anno 1646, blev Gaardejer paa 7'~elvejergaard, Tjørneby i
Poulsker, samt en Tid Herredsfuld.mægtig i Bornholms SØnder
Herred. I 1678 og 1685 nævnes han "Kongsmand", det vil sige
af Bornholmerne udsendt Repræsentant til i København at forhandle med Kong Kristian den Femte og Enevældens Embedsmænd
om Øens Anliggender. I en Kontrakt af Anno 1689 om Fæste af
Gildesjorden i Poulsker nævnes han 11Erlig, aktbare og velforstandige l':and Thomas Folkmand". Denne Kontrakt findes end-.
nu in originali i Bornholms Museums Arkiv. Thomas Folkmann
døde 17o2, begravet 16 Februar 56 Aar gammel. Han var gift
med Ane Pedersdatter. Efter hans Død blev hun gift 2 1 Pinsedag samme Aar med Jør~n Persen, der således blev Besidder
af Gaarden, 7 Slg. i Tjørneby.
Thomas Folkmann og Ane Pedersdatter havde følgende 5 Børn,
der her betegnes B 1 - B 5.
....
"
·,
.;...
.-..
"
~
B.l. Peder Thomassen Folkmann, født 1.2.1684, Tvilling.
Bo2. Jacob Thomassen Folkmann, født 102.1684, Tvilling.
B.3. Margrethe Thomasdatter Folkmann, født 1688, trolovet
i Povlsker 3.Paaskedag 17o5 med Mens Larsøn Møllere.
B.4. Kirstine Thomasdatter Folkmann, født 1692
B.5. Jørgen Thomassen Folkmann, født 1695, begravet 9.11.1755,
var Smed og Gaardejer, 7 Selvejerga.a.rd, Tjørneby, som
han arvede ifølge Bornholms Vedtægt, at yngste Søn er
retslig Gaardarving. Hans Hustru Margrethe døde i Oktober 1755. ·
----------~----
___
B.2. Jacob..............Thomassen
Folkma.nn,
hvorfra denne Slægtslinje ned_,,.__ --stammer, blev trolovet i Povlsker 16.7.1703 med Kirstine
Hansdatter. Han døde 1761 77 Aar gammel. De havde 2 Sønner
......__.
'
Cl - C2.
-~---
2.
C.l. Mogens Jacobsen Folkmann, født 1708.
C.2. Jens Jacobsen Folkmann, født 1722, konfirmeret 1738.
C.l. Mogens Jacobsen Folkmann, hvis Giftermaal er ukendt, da Poul·aker Krrkebog i 25Aar, fra 17o7 til 1732, slet ikke er ført,
et ret enestaa.ende Tilfælde i dansk Kirkehistorie, havde følgende 2 Sønner, der begge blev Borgere i Rønne, og her skal
betegnes Dl - D2.
D.l. Jens Mogensen Folkmann, fødtl728, var Sadelmager i
Rønne. Ejede Ga.arden ved Lille Torv, Nordsiden af Staalegade, men solgte den 1757 til Løjtnant Philip Ra.ech.
1781 ejede J.M.Folkmann en Ejendom Syd for Rønne, hvilken han kaldte "Sadleborg", samt tillige en Ejendom i
Østergade ved Byledet.
D.2. Jacob Mogensen Folkmann, efter hvem denne Slægtslinje
føres videre, var · født · 17 29. Han var ogsaa Sadelmager
{og Snedker) i Rønne. Fra 1765-1768 var han Byens Kæmner, i hvilken Egenskab han skriver sit Bavn "Folckmand". I Rønne Skatteregister af 1765 nævnes Jakob Monsen Sadelmager at eje og bebo det gamle Matrikelnummer
238, det er det modsatte Hjørne af Lille Torv og Staalega.de, nu Købmand Madvigs Gaard. Mærkeligt at denne
Tipoldefar til Fabrikant Michael Andersens første Hustru boede Nabo til Fabriken. Han nævnes økonomisk at
være"i god Stand 11 og betaler i 176oerne 2 Daler pr.Maaned i Ekstraskat. I Nykirkes Regnskabsbog findes 178081 udbetalt 3 Daler i Arbejdsløn til Jacob Mogensen
Folk.mann; og 1781-82 Jacob Mogensens Arbejdsløn for et
Vindues Indsætning 27 Daler. Jacob Mogensen Folkmann
døde 1786, begravet 2 Juni 57 Aar gammel.
Jacob Mogensen Folkmann havde 3 Sønner, her betegnet
ved El - E3.
E.l. Mogens Jacobsen Folkme.nn, født 1753, var ligesom Faderen og
Farbroderen Sadelmager i Rønne. Han ejede og beboede Matrikel Nr.211 ved Stetteledet, nu Bornholms Museums Grund. Huset blev senere flyttet ud til Frydenlund, hvor det ligger
endnu straatækt og tilhørende Frydenlund Dampmølle, og vistnok kaldet nsibirient•. Mogens Jacobsen Folkmann døde 2.8.1831,
78 Aar gammel. Han var gift med Bodil Kirstine, født 1765,
død 22.11.1840, 75 Aar. De havde Børn Fl - F2.
F.l. Jacob Folkmann,født 1789, død 25.11.1837, 48 Aar gammel,
Sadelmager i Rønne, boede i St.Mortensgade, Matr.Nr.257.
Gift 2.6.1817 med Birgitte Kirstine Bendixdatter, født
1790. {Forlovere var Sadelmager Mogens Jacobsen Folkmann
~og ~mand Jens Vest). De havde Børnene Gl -G2.
G.l. Caroline Kirstine Folkmann, født 4.6.1818, døbt
1.7 baaret til Da.aben af Købmand P.C.Dams Hustru
Karen Kofoed. Faddere: Jomfru Karen Schou, Hr.Apoteker Poulsen, Hr.Borgerkapitein Søren Bohne, SøCapi tain Chr. Wolffsen •..
Caroline Kirstine Folkmann blev konfirmeret Fa.aske
1835.
G.2. Martia Benditte Folkmann, født 6.1.1821, døbt 16.2.
Baaret af Daglejer Hans Lunds Hustru Ingeborg Kir-
...
____
3.
stine Hansdatter. Faddere Pigen Karen Kirstine
Jensdatter Lind. Sadelmager Mogens Ja ~ obsen Folkmann, Therk•l Hansen Folkmann, Nwlle1 1end Andreas Thorsen.
F.2. Magdalene Margrethe Folkmann, født 1798, J avde 31 Aar
gammel, da hun opholdt sig hjemme hos sin gader Sadelmager Mogens Jacobsen Folkmann, Bryllup 2 :1aj 1829 med
Nicolaj Kofoed, Skomager, Ungkarl, da 3o _ar gammel.
Brudens Faders Værge Avlsmand Jens Jacobf ) ll Folkmann
og Brudens Værge Møller Terkel F : ·· ·. ,_;:m , der var Forløvere, havde intet imod .Ægteskabe ' , meddr l er Rønne Kirkebog. De havde Barn G 1.
G.l. Monsine Nicoline Kofoed, død. l
"1831, 1 Aar gammel.
E.2. Hans Jakobsen Folkma.nn.
E. 3. Jens Jakobsen Folkma.nn, født i Novemb e r l '; 'lo
død 17 April
1835, 64 Aar, 6 Maaneder gammel, var Skip·?e ~, Smaahandler og
Avlsmand i Rønne. 1800-1810 boede han i fornævnte Matr.Nr.
211 ved Stetteledet, senere ejet af Broderen E 1. Derefter
ejede han Gaarden Matr.Nr.163 i Østergade, Hjørnet af Snorregade, hvor der senere (i 188oerne) var Posthus. Jens Jacobsen Folkma.nn nævnes 1810 Kaperreder, i de t han lod udruste et
Kaperskib til Krig og Kapring mod Englænc_e rne.
Han var gift l.Gang med Karen Espersdattf,
-<"ødt 17 55, død
22.2.1821, 65 Aar gammel, Datter af Espe l' .a.ndersen, 19 Selvejergaard, Tornegaard i Nyker. Gift 2.Ga.ng i April 1821 med
første Hustrus Broderdatter Mar <'.'ethe Ki rstine Andersdatter,
født 1794, død 1867, Datter af . ~d J rs Espersen, Tornegaard,
Nyker (1772 -1824) og Giertrud Koef oed (1770 - 98) af St.Myregaard, Nylars. Begge Ægteskaber v2.r barnløse. Efter Jens
Jacobsen Folkm.anns Død ægtede h::ins Enke 11.9.1835 Peder Schou,
Skipper i Rønne, siden Avlsmand, død J.4.1849, 46 Aar gammel,
Ingen Børn.
E.2. Hans Jacobsen
Folkmann, Borger i Rønne, Sømand, havde 2 Sønner.
..
.,....... .
,
'-•"
F.l. Jacob Hansen Folkmann, født 1790, blev Sømand, siden Møller, flyttede 1822 fra Rønne til Hasle, hvor han ejede
en Stubmølle, der i Hasle Købstads Brandforsikring 1828
laa Nord i Byen:"Kirkegadens vestre Side en Stubmølle
7o Kvadratalen Gulvflade begge Lofter iberegnet, forsikret for 550 Rigsbankdaler Sølv. Ejendommen bestaaende
af 12 Fag Stuehus 26 x Bt Alen, 4 Fag Ladehus 14 x Bt
Alen, forsikret fo r 160 Rigsdaler Sølv". I Oktober 1826
betaler Jacob Hansen Folkmann 8 Skilling Afgift til Fattigkassen i Anledning af en Jordhandel. Han døde 26 Juni
1854, 64 Aar gammel. Nævnes 1838 Overformynder.
Blev gift i Rønne 31.8.1821 med Elisabeth Cathrine Hansdatter, født 1787, død før 1854-.
De havde Barn G 1.
G.l. Peter Jakob Hansen, Møller i Hasle. Overtog Møllen
efter Faderen (Han kaldte sig ikke Folkma.nn, uvist
af hvilken Grund). Ifølge·· Brandforsikring af 1858"
nævnes Møller Peder Hansens Stubmølle med Tilbehør
forsikret for 1250 Rigsdaler. Han lod den nedbryde
1863 og en ny stor grund.muret hollandsk Mølle opføre i Stedet, brandforsikret for 7000 Rigsdaler.
----------
4.
Var gift med Matthea Laurentze Holm.
De havde Barn H 1.
H.l. Peter Jacob Mathias Hansen, født i Hasle
7.12.1868, død 1.4.1909.
Forfatter, personlig Ven til Martin Andersen
Nexø.
F.2. Terchel (Therkild) Hansen Folkmann, født 1795, døbt
!8 September, Møller og Avlsmand i Rønne. Nævnes 1827
i·
I
i
I
boende gamle Matr.Nr.506 {den senere Avlsbruger Hermansen tilhørende Ejendom i Byledsgade, hvor der endnu findes en halv Møllesten til Tærskelsten ved Indgangsdøren.
Møllen stod oprindelig nordøst for Ejendommen p~ det
nordøstlige Hjørne af Byledsgade og L.Madsegade). 1827
er Stubmøllen brand.forsikret for 370 Rigsbankdaler Sølv.
Beboelsen 1 Længde 37ø Rbd.; 1833 tilbygges 3 Fag og
disse forsikres for 200 Rbd.Sølv. Til Ejendommen hører
2 Tønder Land Jord i Byvangen. Senere flyttedes Møllen
i Nord, men vest for Lille Madsegade; det er Ejendommen
nu ejet af Murmester A.Lau, Møllegade. Terchel Folkmann
nævntes populært 11 Torkjel Møllare". Han døde 24 Maj 1870,
75 Aar gammel. Efter hans Død solgte Arvingerne i Januar
1874 Ejendommen med Jord for 2500 Rigsdaler. Stubmøllen
blev solgt 1882, ved Mellemmand Avlsbruger Peder Espersen i Hasle, til Møllersvend Per Boesen (af Sverrig) paa
Niels Thomsens Mølle i Hasle. Boesen flyttede Stubmøllen
til Rutsker paa det kendte Sted i Kirkebyen, hvor den
stod til 19o4, da den nedbrødes og erstattedes af den ligeledes fra Rønne flyttede hollandske Mølle. Hos Boesens
Enke i Hasle findes et Fotografi af den gamle Folkmanns
Stubmølle.
Therkel Hansen Folkmann blev gift i Hasle 1827 med Dorthea Kirstine Schou, født 1802, Datter af Niels Andersen
Schou, Avlsbruger og Møller i Rasle, og Hustru Ane Margrethe Michelsdatter. Ved dette Ægteskab kom T.Folkmann
i Slægt med Familien Schou paa Sosegaard, 7 Vgd. Vestermarie, Slægten Schou paa Kuregaard, 33 Slg. Aaker, øg
Sandegaard, 3o Slg. samme Sogn, samt med ·ovennævnte Avlsbruger Espersen i Hasle, hvis Moder var Søster til Terchelp Folkmanna Hus tru.
Ifølge Rønne Kirkebog havde Terchel Hansen Folkmann og
Dorthea Kirstine Schou følgende Børn Gl - G5.
G.l. Hans Peter Folkma.nn, født 29 November 1827, døbt
11 Januar 1828, baaret af Møller Jacob Folkmanna
Hustru af Hasle. Faddere Johanne Pelle, Bager Christian Jensen, Avlsmand Jens Schou af Hasle (siden
7 Vg. i Sose), Bonde Hans Espersen, Klingegaard i
Rutsker (Svoger til Terchel Folkmann).
Hans Peter Folkmann var Tømmermand i Rønne. Gift
26.9.1851 med Cecilie Kirstine Holm.
G.2. Niels Andersen Folkmann, født 22 Septbr.1830, døbt
17 Oktober, baaret af ·Møller eller Bonde Hans Espersens Hustru. Faddere: Pige Sophie Andersen, Bonde
Jens Schou, Møller Jacob Hansen, Ungkarl Peter Schou.
Niels Andersen Folkmann var Skomager i Rønne. Gift
14.lo.1853 med Helene Hansigne Nielsen, født 22.3.1834,
-
i
- - -5,
Datter af Niels Peter Nielsen (18ol - 1842), Farver i Rønne, og Hustru Giertrud Marie Rønne (180281), Datter af Klokker Rønne ~
Et Barn H 1.
H.l. Jette Marie Nicoline Hansine Folkmann, født
5-11-1854.
G.3. Anna Kirstine Folkmann, født 26-6-1833, døbt 29-7;
baaret af Stenhugger Lars Hansens Hustru. Faddere:
Ane Margrethe Espersen, Jacol;i Folkmann, Møller,
Jens Schou, Hans Espersen.
G.4. Jens Christian Folkmann, født 14-12-1835, døbt 161-1836, baare-t ·ar Købmand Marcus Rasch 's Hustru.
Faddere: Jomfru Andrea Schou , Avlsbruger Esper Westh,
Kulgraver Jens Møller, Møller Ha.ns H.Møller.
Jens Christian Folkmann v ar Købmand i Hamborg.
Gift med Pouline Petrea Bid: :!l?.' født 2-lo~l83o,
død 27-4-1865, Datter af Mr.:2_1 ·:'J Peter Bidstrup,
Skomagermester, Rønne, og H~stru Pouline Robertsen.
Barn: H 1.
H.l. Emilie Petrea Folkmann , født 19-6-1863, gift
r9·-r--ia-a-5-meaJenir -1vlicb.a.el Andersen, født
2-6-1859, Fajancefabri kant, Rønne.
G.5. Dorthea Margrethe Folkmann, født 22-1-1840, døbt
16-2-, Baaret af Løjtnant Peder Schous Hustru Karen,
Kuregaard, Aaker. Af Fadde r e: Bonde Jens Schou,
Sose, Vestermarie.
6.
Povline Petrea Bidstrup's Slægt.
A. Mogens Bidstrup, Skræddermester i Rønne. Gift med Martha Jeppesdatter, født 1740, død som Enke 23-12-1822, 82 Aar gl.
B. Lars Mogensen Bids~ru~, født i M.a.j Anno 1769, Skomagermester i
RØnne, en Tid Sejlingsma.nd, samt Avlsmand, boe-de i Gaarden i Rosengade, nu ejet af Bygmester Chr.Dam. Lars Bidstrup døde 8 August
1841, 72 .A ar 3 Maaneder gammel, overlevet af Hustruen. Han var
gift med Magdalene :g_~]..Efsda.tter. De havde 13 Børn, der her skal
betegnes C 1 - C 13.
C.1. Martha Magdalene Bidstrup, født 15-6-1800, konfirmeret Paaske
1815, gift 21-4-1820 med Jens Jensen Lund, født i 1790, Artillerikonstabel og Musiker ved Bornholms Milits, død 1-4-1852,
62 Aar gammel.
Børn: D 1 - D 2.
D.l. Signe Marie Lund, født 13-2-1822, konfirmeret 1836.
D.2. Jens Hansen Lund, født 19-2-1824, konfirmeret 1838.
C.2 •
.Anne Mari!_Bidstru~,
døbt 8-2-1802, konfirmeret 1816, død
22-2-1878 i Klemensker. Gift 1-3-1827 med Henrik Madsen
db. 24-lo-1788, død 22-2-1855, Skipper og Møller i Rønne,
Søn af Niads Nielsen Gummeløs, Skipper og Lods i Rønne, og
Hustru Elisabeth Tuxsverd.
Børn: D 1 - D 2.
D.l. Mads Nielsen lifu.dsen, født 7-lo-1827, død som Barn.
D.2. Henriette Elisabeth Marie Madsen, født 2-1-1831, død
19-12-1889 i Klemensker. Gift 8-2-1861 med Frederik
Laurentius Stenberg Bohn, født 11-1-1836, Lærer i Klemensker, Søn af Esper Hansen Bohn, Lærer, Rønne, og
Martine Kristine Jørgensdatter.
E. 1. Knud Valdemar Bohn, født 14-1-1871, Student, Seminarist, Lærer og Kirkesanger i Klemensker.
c.3. Cecilie Marie Bidstrup, født 1803, gift 12-4-1823 med Peder
Pedersen, født 1798, død 26-5-1846, Skræddermester i Rønne.
Børn: Dl - D6.
D.l. Karen Marie Pedersen, f. 7-2-1824~
D.2. Magdalene Christine Pedersen, f. 1-5-1826.
D.3. Peder Søren Pedersen, f. 11-1-1829.
D.4. Lars Pedersen, f. 5-9-1831.
D.5. Laurentzia Cecilie Pedersen, f. 20-12-1833.
D.6. Eleonora Henriette Pedersen, f. 11-4-1836.
C.4. Mogens Peter Bidstrup, født 1804, døbt 26/4, 3 Søndag efter
Paaske, Skomagermester i Rønne, død 16-2-184.7. Fra 1832 boede
han i St.Mortensgade, fra 14-11-1841 ejede og beboede han
Herman Bidstrups forhenværende Gaard·'ved Siden af Kommandant
Hoffmanns Gaard (nu Missionshotellet). Det var Hjørneejendommen Grønnegade- Lille Søstræde, nuværende Matr.Nr.llo9, der
nu ogsaa er Hotellets. Hans Enke bekendtgør 20-7-1855 Stedet
i Vester Kvarter til Salg. Og atter 3~3-1857 Stedet 373 V.K.
----
-~---·--~--
-·
(det gamle Matr.Numer) ved Siden af Kæmner Hoffmanns, 15 Fag Hus
til Salg.
Mogens Peter Bidstrup blev gift 30-5-1824 med Pouline Robertsen,
født 6-5-1806, død 8-1-1875, Datter af Poul Kofoed Robertsen, Købmand og Skipper, Rønne, {boede i senere Konsul Lunds Ejendom Lille
Torv) og Hustru Johanne Marie Ipsdatter.
Børn: Dl - D7.
D.l. Magdalene Marie Augusta Bidstrup, født 5-9-1824, død 1840 i
København.
D.2.
~
Robert Bidstrup, født 31-lo-1825, Skibsfører i Rønne og
Gudhjem.
Gift l.Gang med Anna Espersen. Ingen Børn. Gift 2.Gang 28-61871 med Christine Andrine Larsen, født 24-11-1850. Ingen Børn.
D.3. Laurette Christiane Bidstrup, født 29-lo-1828, gift 21-3-1855
med Edvard Alexander Blankensteiner, født 17-11-1817, død 1882,
Handelsgartner, Odense.
Barn: El.
E.l. Carl Frederik Rosenhof Blankensteiner, født 15-12-1855,
Fuld.mægtig ved Statsbanerne, København. Død 1931.
D.4. Pouline Petrea Bidstrup, født 2-10-1830, se fora.nstaaende.
--------...
~-."
.....-.._", .. ,_.,..,..,-- ....,
D.5. Christian Ibsen Bidstrup, født 13-11-1833. Udvandret til Australien.
D.6. Peter Emil Bidstrup, født Sept.1839, død 2.J?-1-1846.
D.7. Peter Pouli Bidstrup, født 3i>-l-1846, død 1933, Bagermester, siden
Rentier i Rønne. Ugift.
C.5. Marie Kirstine Bidstrup, født 1807, døbt 16-lo. Gift 13-lo-1841
med Hans Peter Bohn, født 1808, død lo-11-1845, Skomagermester i
Rønne.
.I
I
I
C.6. Jeppe Bidstrup, født 25-12-1809, døbt 12-1-1810, Skomager (lært
i København), siden Vognmand i Rønne. En Tid i Nylars; ejede 1832
15 Slg. Klint, Vestermarie, 1835 Uglegadehus i Nylars.
Gift lo Marts 1832 med Else Kirstine N..a.rchmann, født 1814.
Børn: Dl - D2.
D.l.
c.7.
1~dalene
Bidstrup, født 1833.
D.2. Lars Bidstrup, født 1835 i Nylars.
Lars Bidstrup, døbt 19-1-1812, død 1871 60 Aar gammel; Skomager
og Avlsbruger i Rønne.
Børn: Dl - D2.
D.l. Ni.agdalene Christine Bidstrup, døbt 29-11-1850.
D.2. Martin Teodor Bidstrup.
c.8. Lovisia Bidstrup, født 18-3-1813, død 11-6-1829.
c.9. Karen Lovis~ Bidstrup, født 20-9-1815, gift med Jens Peter Madsen,
Avlsbruger, Knudsker, født 1811, død l-~-1851, 4o Aar gl.
C.lo. Mads Christian Bidstrup, født 28-9-1817.
C.11. Jens Frederik Bidstrup, født 30-3-1820, død 18-4-1897. Var Landmand, 1855 Gaardejer, Nørregaard, 1 Selvejergaard, Nyker, hvilken
han solgte 1875 og flyttede til Rønne, købte Herredsfoged Michelsens Sted i Laxegade paa Auktion for 7.olo Kr. (nu Fabrikant Mogens
•
8.
Lunds Sted). For Nørregaard fik J .F.Bidstrup 42 ,
·•
C.12. Hans Peter Bidstrup, født 24-1-1822, konfirmere t ".6
c.13. ~lene Laurencie Bidstru_E, født 8/2, død 5-9-13 2'1
<
------------------
I
Il
l
'l
I
I
lI