Produktmanual_151369

Art. 15-1369
FELKODSLÄSARE
FEILKODELESER
VIKAKOODIN LUKULAITE
FEJLKODELÆSER
VOLVO
Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping . Tel: +46 77 520 00 00.
Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47 32 84 91 10.
Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358 9 427 05 830.
Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf.: +45 70 80 77 70.
www.biltema.com
Original manual
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
Art. 15-1369
FELKODSLÄSARE
INTRODUKTION
TEKNISKA DATA
Denna felkodsläsare är framtagen för att läsa,
visa och radera felkoder på följande VOLVO
modeller: C30 (2006-2008),S40 (2004-2008),
V50 (2004-2008), S60 (2001-2008), C70 (20052008), V70 (2001-2008 Undantag: MK2.), S80
(2001-2006 Undantag: Fungerar även på bensinmodeller 1999-2000 och D5252T MSA 15.8
system 1999-2000), XC70 (2001-2008), XC90
(2003-2008). På Volvo 2009-2014 läser den
enbart motorkoder. Dessutom läser felkodsläsaren motorkoder på de flesta bilmodeller som har
stöd för OBD2 EOBD.
Spänning: ���������������������������������8–18 V (från
fordonet)
Upplösning:�������������������������������128 x 64 pixlar
Driftstemperatur: ���������������������0–80 ˚C
Lagringstemperatur:�����������������-20–70 ˚C
Mått: �����������������������������������������125x70x22 mm
Bakgrundsbelyst display med justerbar kontrast
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
1. För att förhindra olyckor med allvarliga
personskador, skador på fordonet eller testutrustningen ska säkerhetsinstruktionerna
följas.
2. Läs alltid manualen före användning och
spara den för framtida bruk.
3. När motorn är igång bildas avgaser som
innehåller kolmonoxid. Se till att ventilationen är tillfredställande. Andas aldrig in
avgaser.
4. När motorn är igång är det många delar som
snurrar med hög hastighet t ex fläktrem.
Håll alltid ett säkerhetsavstånd till dessa
delar.
5. Delar av motorn blir mycket heta när motorn
är igång. Rör aldrig heta motordelar.
6. Slå alltid ifrån tändningen innan felkodsläsaren ansluts.
7. Bränsleånger är mycket brandfarliga. Förhindra gnistbildning, öppen eld och rökning
i närheten av fordonet.
Manualen ger en generell beskrivning på hur
felkodsläsaren hanteras. Vilka funktioner och
tester som finns tillgängliga är beroende på
vilket fordon felkodsläsaren ansluts till. De mer
avancerade funktionerna kräver god yrkeskunskap om service av fordon samt tillgång till
fordonets verkstadsmanual.
Observera följande
• Varje diagnostisk felkod varnar för ett
problem eller symptom som uppstått i ett
system, inte i en specifik del.
• Fordonets ECU kan bara rapportera fel som
indikerats av systemet olika sensorer.
• Det finns exempel på att sensorer kan verka
trasiga även om de inte är det. Orsaken kan
vara:
Dåliga anslutningar, trasiga kablar eller
kortslutningar kan orsaka felaktiga sensorsignaler till styrboxen.
Fel i ett system kan påverka sensorerna i ett
annat system som då resulterar i en felaktig
signal till styrboxen.
• Vi rekommenderar att man har tillgång till bilens servicemanual vid felsökningsprocessen.
8. Bär inte löst sittande kläder eller smycken
vid arbete med motorn. Löst sittande kläder
kan fastna i rörliga delar. Smycken kan bli
strömförande och ge brännskador.
9. Se till att handbromsen är åtdragen innan
motorn startas för test och felsökning. Har
bilen automatisk växellåda, lägg den i läge
P. Bil med manuell växellåda läggs i friläge.
10.Blockera alltid de drivande hjulen så att
bilen inte kan börja rulla. Lämna aldrig bilen
utan uppsikt.
Nästa steg i diagnostiseringsprocessen är att
testa de system som misstänks vara felaktiga.
När felet är identifierat och reparerat kan kodläsaren användas för att radera koderna från
fordonets styrboxbox. Felindikeringslampan
släcks när felkoderna är raderade.
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
2
Art. 15-1369
TOLKA DIAGNOSTISKA FELKODER
11.Lägg aldrig verktyg på bilbatteriet. Det kan
orsaka kortslutning vilket kan skada dig,
verktyget eller batteriet.
12.Undvik kontakt med högspänningskomponenterna (tändspolar, strömfördelarlock,
tändkablar och tändstift) när motorn är
igång.
13.Se till att en brandsläckare finns tillgänglig
under arbetet.
När en kontrollenhet känner igen och identifierar ett problem lagras en diagnostisk felkod i
styrboxen. Dessa felkoder hjälper användaren
att hitta orsaken till problemet.
Tolka generella OBDII diagnostiska felkoder
D T C Exempel
P 0 5 2 0
DELAR OCH KNAPPFUNKTIONER
System
B=Kaross
C=Chassi
P=Drivlina
U=Nätverkskommunikation
6
Kodtyper
Generiska (SAE)
P0
B0
C0
U0
Modellspecifik
P1.P2
B1.B2
C1.C2
U1.U2
1
Volvos modellspecifika koder kan tex. se ut så
här: BCM-0103. De första bokstäverna BCM
anger vilken modell felkoden ligger i, i detta
fallet ”Brake Control Module” Siffrorna anger
vilken felkod modulen har.
Mer info om de olika modulerna finns i avsnittet
”Visa systemdefinition”
4
ENTER
EXIT
Fordoonsspecifika system
1=Bränsle- och luftmätning
2=Tändningssystem eller misständning
3=Extra avgaskontrollsystem
4=Fordonets hastighetskontroll och
tomgångskörning
5=Styrboxens utgångskretsar
6=Transmission
TOLKA VOLVO MODELLSPECIFIKA
DIAGNOSTISKA FELKODER.
OBDII+VOLVO
2
De sista två siffrorna identifierar systemspecifika
komponenter
3
5
ANVÄNDA FELKODSLÄSAREN
1. Display - Visar menyer, funktioner och testresultat.
2. ENTER - Bekräfta val eller funktion i en
meny
3. EXIT - Återgå till föregående meny utan
åtgärd.
4. Pil Upp - Flyttar markören uppåt i menyn
eller i text som inte får plats i displayen.
5. Pil Ner - Flyttar markören neråt i menyn eller
i text som inte får plats i displayen.
6. OBDII-kontakt - För anslutning till bilens
DLC (Data Link Connector).
Se till att alla mekaniska problem som låg
oljenivå, skadade slangar, kablar och elektriska
anslutningar är åtgärdade innan felkodsläsaren
ansluts och används på fordonet. Den här typen av fel kan generera felaktiga diagnostiska
felkoder.
Kontrollera följande innan testen startas:
• Kontrollera nivån på motorolja, olja till servostyrning, transmissionsolja, kylarvätska
och andra vätskor.
• Kontrollera att luftslangarna är hela och att
luftfiltret är rent.
• Se till att kuggremmen är hel och korrekt
spänd.
• Se till att tändstiften är rengjorda och i gott
skick. Kontrollera även att tändkablarna är
hela och korrekt anslutna.
3
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
Art. 15-1369
OBDII Diagnostics: Diagnostisera fordon
kompatibla med OBDII.
VOLVO Diagnostics: Diagnostisera VOLVO
bilar.
Language: Välj menyspråk, svenska, engelska,
norska, danska eller finska.
Contrast: Justera displayens kontrastinställning.
Unit of Measure: Välj enhet för presentation
av mätvärden.
• Se till att alla mekaniska länkar till motorsensorerna (gasreglage, växelposition)
är väl anslutna. Se service manualen för
placering.
• Kontrollera alla elektriska kablar så att de
är korrekt anslutna och väl isolerade.
• Kontrollera alla gummislangar och stålrör
(vakuum och bränsle) så att de inte läcker,
är igensatta eller skadade.
• Kontrollera motorkompression och tändning.
• För information om service- och reparationsprocedurer hänvisas till fordonets
servicemanual.
LANGUAGE
Här kan du välja språk, engelska, svenska,
danska, finska eller norska.
Main Menu
ANSLUTNING
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
1. Slå ifrån tändningen innan testutrustningen
ansluts.
2. Leta upp OBDII-kontakten och anslut felkodsläsaren.
3. Slå på tändningen utan att starta motorn.
4. Tryck ENTER för att visa huvudmenyn.
5. Tryck på pilknapparna för att välja i menyn
och tryck ENTER för att välja.
6. Tryck på ENTER för att bekräfta markerat
val.
CONTRAST
Här kan du justera displayens kontrastinställning.
Main Menu
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
Visas LINKING ERROR! i displayen har anslutningen misslyckats. Slå ifrån tändningen i ca
10 minuter och kontrollera att OBDII-kontakten
är korrekt ansluten till DLC-kontakten i bilen
och att bilen är kompatibel med OBDII innan
tändningen slås på igen. Kvarstår felet, har
instrumentet problem med att kommunicera
med fordonet.
C ontr as t
(40%)
Use
Main Menu
Turn the ignition on
Press any key to con.
or
to ch a n g e
UNIT OF MEASURE
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
Här väljer du metrisk eller tum.
Main Menu
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
Unit O f Meas ure
Englis h
Me tr i c
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
4
Art. 15-1369
OBDII DIAGNOSTICS
Välj OBDII Diagnostics i huvudmenyn med
pilknapparna och bekräfta med ENTER:
Läsa felkoder
1. Använd pilknapparna för att välja Read
Codes och bekräfta med ENTER.
Radera felkoder
De diagnostiska felkoderna kan raderas från
fordonets styrbox med felkodsläsaren. Använd
endast funktion då fordonet har testats och
reparerats.
1. Slå på tändningen utan att starta motorn.
2. Välj Erase Codes i Diagnostic-menyn med
pilknapparna och bekräfta med ENTER:
Diagnos tic Menu
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
2. Det finns två olika typer av felkoder, lagrade
koder och vilande koder. Använd pilknapparna för att välja felkodstyp och bekräfta
med ENTER:
Diagnos tic Menu
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
Trouble Codes
S t ored C odes
Pending C odes
Nu visas ett säkerhetsmeddelande. Tryck ENTER för att bekräfta eller tryck på pilknapparna
för att välja NO och bekräfta med ENTER för
att avbryta utan att radera aktuell felkod.
3. Nu visas aktuella felkoder och en beskrivande text.
Finns inga felkoder vissas texten ”No (pending) codes” i displayen. Tryck på valfri knapp
eller vänta några sekunder för att återgå till
Diagnostic-menyn.
Diagnos tic Menu
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
Eras e c odes
Erase trouble codes!
Are y ou s ure?
YES
NO
När felkoden är raderad visas följande på
displayen.
Finns fler än en kod behöver du använda
pilknapparna för att bläddra genom felkodslistan. Har felkoden olika förklaring beroende
på bilmärke blir du ombedd att välja aktuellt
bilmärke för att se förklaringen på felkoden.
Finns inte aktuell bilmärke, välj Other längst ner
i listan.
Eras e c odes
Eras e D one!
P r e ss a n y ke y to co n .
5
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
Art. 15-1369
Om felkoden inte raderats visas följande i
displayen.
Visa statuskontroll
Välj I/M Readiness och bekräfta med ENTER.
Bläddra i statuslistan med pilknapparna.
Eras e c odes
Diagnos tic Menu
Eras e F ailure.
Tu r n K e y o n
W i th E n g i n e o ff!
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
P r e ss a n y ke y to co n .
Visa Realtidsdata
Tryck på EXIT för att återgå till Diagnosticmenyn.
Välj View Live Data och bekräfta med ENTER.
Funktionen visar realtidsdata från fordonsdatorn som spänning, varvtal, temperatur, hastighet etc samt systemstatus.
1. Välj Live Data i Diagnostic-menyn med
pilknapparna och bekräfta med ENTER:
Bläddra i listan med pilknapparna.
Fordonsinformation
Funktionen används för att fordonsinformation
som t ex VIN-nummer. Välj Vehicle Info och
bekräfta med ENTER.
Diagnos tic Menu
Liv e Dat a
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
D T C _C N T
2
FU EL S Y S 1
O L - Dr iv e
L O A D _ P CT ( % )
4 .3
ETC(°F)
97
SHRTFT1( %)
0.0
RPM( /min )
8 91
Liv e Data
Följande meddelande visas på displayen. Vänta
några sekunder eller tryck på valfri knapp för
att fortsätta.
D T C _C N T
2
FUE L S Y S 1
O L - Dr i ve
LOAD _PC T (%)
4 .3
ETC(°C)
97
SHRTFT1(%)
0.0
RPM(/min)
891
Tryck på EXIT för att återgå till Diagnosticmenyn.
Visa händelsedata
Välj View Freeze Frame och bekräfta med
ENTER. Fordonsdatorn lagrar händelser som
uppstår i specifika situationer. Dessa kallas
även Freeze Frame. Nedan visa exempel på
händelsedata. Bläddra i listan med pilknapparna.
Det kan ta några sekunder för instrumentet att
läsa fordonsinformationen.
View Freez e Frame
DTCFRZF
P2122
FUE L S Y S 1
O L - Dr i ve
LOAD _PC T (% )
4 .3 G
ETC(°F)
97
SHRTFT1(%)
0.0
RPM(/min)
891
Tryck på EXIT för att återgå till Diagnosticmenyn.
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
6
Art. 15-1369
VOLVO DIAGNOSTIK
Radera felkoder
Välj VOLVO Diagnostics i huvudmenyn med
pilknapparna och bekräfta med ENTER:
1. Välj Erase Codes i VOLVO Diagnosticmenyn med pilknapparna och bekräfta med
ENTER:
Main Menu
VOLVO Diagnostic
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
Read Codes
Erase Codes
Reset SRL
View System Def.
Välj årmodell med pilknapparna och bekräfta
med ENTER:
Erase Codes
Erasing Codes...
Please Wait
Select the year
VOLVO 99 to 04
VOLVO 05 from.
2. Felkoderna raderas.
Återställ SRL
Läsa felkoder
1. Välj Reset SRL i VOLVO Diagnostic-menyn
med pilknapparna och bekräfta med ENTER:
1. Använd pilknapparna för att välja Read
Codes och bekräfta med ENTER.
VOLVO Diagnostic
VOLVO Diagnostic
Read Codes
Erase Codes
Reset SRL
View System Def.
Read Codes
Erase Codes
Reset SRL
View System Def.
Read Codes
ECM
Reading Codes...
Please Wait...
BCM-0103 1/4
Peda1 Position sensor
7
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
Art. 15-1369
Visa systemdefinition
1. Välj View System Def. i VOLVO Diagnosticmenyn med pilknapparna och bekräfta med
ENTER:
View System Def.
Read Codes
Erase Codes
Reset SRL
View System Def.
View System Def.
ABS
ADM
AEM
AFM
ATM
AUD
ABS
Anti Block System
Press any key to on.
EL-AVFALL
Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska
lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/
EC).
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
8
Art. 15-1369
FEILKODELESER
INTRODUKSJON
TEKNISKE DATA
Denne feilkodeleseren kan lese, vise og slette
alle modellspesifikke feilkoder i følgende
VOLVO-modeller: C30 (2006–2008),S40 (2004–
2008), V50 (2004–2008), S60 (2001–2008), C70
(2005–2008), V70 (2001–2008), S80 (2001–
2006), XC70 (2001–2008), XC90 (2003–2008).
På Volvo 2009–2014 leser den kun motorkoder.
I tillegg leser feilkodeleseren motorkoder fra de
fleste bilmodeller som støtter OBDII EOBD.
Spenning: ���������������������������������8–18 V (fra
bilen)
Oppløsning:�������������������������������128 x 64 piksler
Driftstemperatur: ���������������������0-80 ˚C
Oppbevaringstemperatur: �������-20-70 ˚C
Mål:�������������������������������������������125x70x22 mm
Bakgrunnsbelyst display med justerbar kontrast
SIKKERHETSFORSKRIFTER
Bruksanvisningen gir en generell beskrivelse av
hvordan feilkodeleseren brukes. Hvilke funksjoner og tester som er tilgjengelige, avhenger
av hvilket kjøretøy feilkodeleseren kobles til. De
mer avanserte funksjonene krever god yrkeskunnskap om service av kjøretøy samt tilgang
til kjøretøyets verkstedhåndbok.
1. Følg sikkerhetsinstruksjonene for å forhindre ulykker med alvorlige personskader,
skader på bilen eller testutstyret.
2. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta
vare på den for fremtidig bruk.
3. Når motoren er i gang, dannes det avgasser som inneholder karbonmonoksid. Sørg
for å ha tilstrekkelig ventilasjon. Du må aldri
puste inn avgasser.
4. Når motoren er i gang, er det mange deler
som snurrer ved høye hastigheter, for eksempel viftereim. Hold alltid trygg avstand
til slike deler.
5. Deler av motoren blir veldig varme når
motoren er i gang. Du må aldri berøre varme
motordeler.
6. Slå alltid av tenningen før du kobler til feilkodeleseren.
7. Drivstoffgasser er meget brannfarlige.
Unngå gnistdannelser, åpen ild og røyking i
nærheten av bilen.
8. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker
når du arbeider i motoren. Løstsittende klær
kan sette seg fast i bevegelige deler. Smykker kan bli strømførende og gi brannskader.
9. Kontroller at håndbrekket er aktivert før
motoren startes ved test og feilsøking. Hvis
bilen har automatgirkasse, må den stå i P.
Bil med manuell girkasse skal stå i fri.
10.Blokker alltid drivhjulene slik at bilen ikke
kan begynne å rulle. Forlat aldri bilen uten
oppsikt.
Legg merke til følgende
• Hver diagnosefeilkode varsler et problem
eller symptom som har oppstått i et system, ikke i en bestemt del.
• Bilens ECU kan kun rapportere feil som
indikeres av de ulike sensorene i systemet.
• Det har vært eksempler på at det kan virke
som om sensorer er ødelagte selv om de
ikke er det. Det kan skyldes:
Dårlige tilkoblinger, ødelagte kabler eller kortslutninger kan forårsake feil sensorsignaler
til styreboksen.
Feil i ett system kan påvirke sensorene i et
annet system som igjen fører til feil signal til
styreboksen.
• Vi anbefaler at man har tilgang til bilens
servicemanual under feilsøkingen.
Neste trinn i diagnoseprosessen er å teste de
systemene man mistenker har feil.
Når feilen er avdekket og reparert, kan man
bruke kodeleseren for å slette kodene fra bilens
styreboks. Lyset som indikerer feil, slukkes når
feilkodene er slettet.
9
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
Art. 15-1369
TOLKE DIAGNOSEFEILKODER
11.Legg aldri verktøy på bilbatteriet. Det kan
føre til kortslutning som kan skade deg,
verktøyet eller batteriet.
12.Unngå kontakt med komponenter med
høyspenning, tennspoler, strømfordelerlokk,
tennpluggkabler og tennplugg) mens motoren er i gang.
13.Sørg for å ha et brannslukningsapparat for
hånden mens du arbeider.
Når en kontrollenhet gjenkjenner og identifiserer et problem, lagres en diganosefeilkode i
kontrollboksen. Ved hjelp av disse feilkodene
kan brukeren finne årsaken til problemet.
Tolke generelle OBDII diagnosefeilkoder
D T C Exempel
P 0 5 2 0
DELER OG KNAPPENES FUNKSJONER
System
B=Kaross
C=Chassi
P=Drivlina
U=Nätverkskommunikation
6
Kodtyper
Generiska (SAE)
P0
B0
C0
U0
Modellspecifik
P1.P2
B1.B2
C1.C2
U1.U2
1
4
ENTER
EXIT
Fordoonsspecifika system
1=Bränsle- och luftmätning
2=Tändningssystem eller misständning
3=Extra avgaskontrollsystem
4=Fordonets hastighetskontroll och
tomgångskörning
5=Styrboxens utgångskretsar
6=Transmission
Tolke Volvo modellspesifikke diagnosefeilkoder.
Volvos modellspesifikke koder kan for eksempel se slik ut: BCM-0103. De første bokstavene, BCM, angir hvilken modul feilkoden
ligger i – i dette tilfellet ”Brake Control Module”.
Tallene angir hvilken feilkode modulen har.
Du finner mer informasjon om de ulike modulene i avsnittet ”Vise systemdefinisjon”.
OBDII+VOLVO
2
De sista två siffrorna identifierar systemspecifika
komponenter
3
5
BRUKE FEILKODELESEREN
Kontroller at alle mekaniske problemer, som
lavt oljenivå, skadde slanger, kabler og elektriske tilkoblinger er reparert før feilkodeleseren
kobles til og brukes på bilen. Denne typen feil
kan generere feil diagnosefeilkoder.
Kontroller følgende før testen startes:
• Kontroller nivået på motorolje, olje til
servorstyring, girolje, kjølevæske og andre
væsker.
• Kontroller at luftslangene er hele, og at
luftfilteret er helt.
• Kontroller at registerreimen er hel og har
riktig stramming.
• Kontroller at tennpluggene er rene og i god
stand. Kontroller også at tennkablene er
hele og riktig tilkoblet.
1. Display - Viser menyer, funksjoner og testresultat.
2. ENTER - Bekreft valg eller funksjon i en
meny.
3. EXIT - Går tilbake til forrige meny uten å
gjøre noe mer.
4. Pil opp - Flytter markøren opp i menyen eller i tekst som ikke får plass i displayet.
5. Pil ned - Flytter markøren ned i menyen eller
i tekst som ikke får plass i displayet.
6. OBDII-kontakt - For tilkobling til bilens DLC
(Data Link Connector).
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
10
Art. 15-1369
OBDII Diagnostics: Diagnostisere biler som er
kompatible med OBDII.
VOLVO Diagnostics: Diagnostisere VOLVObiler.
Language: Velg menyspråk: norsk, svensk,
dansk, finsk eller engelsk.
Contrast: Juster displayets kontrastinnstilling.
Unit of Measure: Velg enhet for presentasjon
av måleverdier.
• Kontroller at alle mekaniske koblinger til
motorsensorene (gassregulering, girposisjon) er riktig tilkoblet. Se servicehåndboken
for plassering.
• Kontroller at alle elektriske kabler er riktig
tilkoblet og godt isolert.
• Kontroller at ingen av gummislangene eller
stålrørene (vakuum og drivstoff) lekker, er
tette eller skadde.
• Kontroller motorkompresjon og tenning.
• For informasjon om service- og reparasjonsprosedyrer henvises det til bilens
servicehåndbok.
LANGUAGE
Her kan du velge språk: engelsk, svensk,
dansk, finsk eller norsk.
Main Menu
TILKOBLING
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
1. Slå av tenningen før du kobler til testutstyret.
2. Finn OBDII-kontakten, og koble til feilkodeleseren.
3. Slå på tenningen uten å starte motoren.
4. Trykk ENTER for å vise hovedmenyen.
5. Trykk på pilknappene for å velge i menyen,
og trykk på ENTER for å velge.
6. Trykk på ENTER for å bekrefte markert valg.
KONTRAST
Her kan du justere displayets kontrastinnstilling.
Main Menu
Hvis displayet viser LINKING ERROR, har
tilkoblingen mislyktes. Slå av tenningen i ca.
10 minutter, og kontroller at OBDII-kontakten
er riktig tilkoblet til DLC-kontakte i bilen og
at bilen er kompatibel med OBDII før du slår
på tenningen igjen. Hvis feilen vedvarer, har
instrumentet problemer med å kommunisere
med bilen.
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
C ontr as t
(40%)
Main Menu
Turn the ignition on
Press any key to con.
Use
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
or
to ch a n g e
UNIT OF MEASURE
Her velger du metrisk eller tommer.
Main Menu
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
Unit O f Meas ure
Englis h
Me tr i c
11
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
Art. 15-1369
OBDII DIAGNOSTICS
Velg OBDII Diagnostics i hovedmenyen ved
hjelp av pilknappene, og bekreft med ENTER:
Lese feilkoder
1. Bruk pilknappene for å velge Read Codes,
og bekreft med ENTER.
Slette feilkoder
Diagnosefeilkodene kan slettes fra bilens
styringsboks ved hjelp av feilkodeleseren. Bruk
kun funksjonen når bilen har blitt testet og
reparert.
1. Slå på tenningen uten å starte motoren.
2. Bruk pilknappene for å velge Erase Codes i
menyen Diagnostic, og bekreft med ENTER:
Diagnos tic Menu
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
2. Det finnes to typer feilkoder: lagrede koder
og hvilende koder. Bruk pilknappene for å
velge feilkodetype, og bekreft med ENTER.
Diagnos tic Menu
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
Trouble Codes
S t ored C odes
Pending C odes
Nå vises en sikkerhetsmelding. Trykk på ENTER for å bekrefte, eller trykk på pilknappene
for å velge NO og bekreft med ENTER for å
avbryte uten å slette den aktuelle feilkoden.
3. Nå vises aktuelle feilkoder og en beskrivende tekst.
Hvis det ikke finnes feilkoder, vises teksten
”No (pending) codes” i displayet. Trykk på
valgfri knapp eller vent i noen sekunder for å gå
tilbake til menyen Diagnostic.
Diagnos tic Menu
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
Eras e c odes
Erase trouble codes!
Are y ou s ure?
YES
Hvis det finnes flere koder, må du bruke pilknappene for å bla gjennom feilkodelisten. Hvis
feilkoden har forskjellig forklaring avhengig
av bilmerke, blir du bedt om å velge aktuelt
bilmerke for å se forklaringen på feilkoden. Hvis
aktuelt bilmerke ikke finnes, velger du Other
lengst ned i listen.
NO
Når feilkoden er slettes, viser displayet følgende.
Eras e c odes
Eras e D one!
P r e ss a n y ke y to co n .
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
12
Art. 15-1369
Hvis feilkoden ikke slettes, viser displayet
følgende.
Vise statuskontroll
Velg I/M Readiness, og bekreft med ENTER.
Bruk pilknappene til å bla i statuslisten.
Eras e c odes
Diagnos tic Menu
Eras e F ailure.
Tu r n K e y o n
W i th E n g i n e o ff!
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
P r e ss a n y ke y to co n .
Vise sanntidsdata
Trykk på EXIT for å gå tilbake til menyen Diagnostic.
Velg View Live Data, og bekreft med ENTER.
Funksjonen viser sanntidsdata fra bilens
datamaskin, for eksempel spenning, turtall,
temperatur, hastighet og lignende, samt systemstatus.
1. Bruk pilknappene for å velge Live Data i
menyen Diagnostic, og bekreft med ENTER:
Bruk pilknappene til å bla i listen.
Bilinformasjon
Funksjonen brukes for å vise informasjon om
bilen, for eksempel VIN-nummer. Velg Vehicle
Info, og bekreft med ENTER.
Diagnos tic Menu
Liv e Dat a
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
D T C _C N T
2
FU EL S Y S 1
O L - Dr iv e
L O A D _ P CT ( % )
4 .3
ETC(°F)
97
SHRTFT1( %)
0.0
RPM( /min )
8 91
Displayet viser følgende melding. Vent i noen
sekunder eller trykk på valgfri knapp for å
fortsette.
Liv e Data
D T C _C N T
2
FUE L S Y S 1
O L - Dr i ve
LOAD _PC T (%)
4 .3
ETC(°C)
97
SHRTFT1(%)
0.0
RPM(/min)
891
Trykk på EXIT for å gå tilbake til menyen Diagnostic.
Vise hendelsesdata
Velg View Freeze Frame, og bekreft med
ENTER. Bilens datamaskin lagrer hendelser
som oppstår i bestemte situasjoner. Disse
kalles også Freeze Frame. Nedenfor vises et
eksempel på hendelsesdata. Bruk pilknappene
til å bla i listen.
Instrumentet kan bruke noen sekunder på å
lese bilinformasjonen.
View Freez e Frame
DTCFRZF
P2122
FUE L S Y S 1
O L - Dr i ve
LOAD _PC T (% )
4 .3 G
ETC(°F)
97
SHRTFT1(%)
0.0
RPM(/min)
891
Trykk på EXIT for å gå tilbake til menyen Diagnostic.
13
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
Art. 15-1369
VOLVO-diagnose
Slette feilkoder
Bruk pilknappene til å velge VOLVO Diagnostics i hovedmenyen, og bekreft med
ENTER:
1. Bruk pilknappene for å velge Erase Codes i
menyen VOLVO Diagnostic, og bekreft med
ENTER:
VOLVO Diagnostic
Main Menu
Read Codes
Erase Codes
Reset SRL
View System Def.
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
Erase Codes
Bruk pilknappene til å velge årsmodell, og
bekreft med ENTER:
Erasing Codes...
Please Wait
Select the year
VOLVO 99 to 04
VOLVO 05 from.
2. Feilkodene slettes.
Tilbakestille SRL
1. Bruk pilknappene for å velge Reset SRL i
menyen VOLVO Diagnostic, og bekreft med
ENTER:
Lese feilkoder
1. Bruk pilknappene for å velge Read Codes,
og bekreft med ENTER.
VOLVO Diagnostic
VOLVO Diagnostic
Read Codes
Erase Codes
Reset SRL
View System Def.
Read Codes
Erase Codes
Reset SRL
View System Def.
Read Codes
ECM
Reading Codes...
Please Wait...
BCM-0103 1/4
Peda1 Position sensor
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
14
Art. 15-1369
Vise systemdefinisjon
1. Bruk pilknappene for å velge View System
DEF. i menyen VOLVO Diagnostic, og bekreft med ENTER:
View System Def.
Read Codes
Erase Codes
Reset SRL
View System Def.
View System Def.
ABS
ADM
AEM
AFM
ATM
AUD
ABS
Anti Block System
Press any key to on.
EE-AVFALL
Brukte elektriske og elektroniske produkter,
deriblant alle typer batterier, skal leveres til
gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold
til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).
15
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
Art. 15-1369
VIKAKOODIN LUKULAITE
JOHDANTO
TEKNISET TIEDOT
Tällä vikakoodien lukulaitteella voi lukea,
näyttää ja poistaa kaikki mallikohtaiset vikakoodit seuraavissa VOLVO-malleissa: C30
(2006-2008),S40 (2004-2008), V50 (2004-2008),
S60 (2001-2008), C70 (2005-2008), V70 (20012008), S80 (2001-2006), XC70 (2001-2008),
XC90 (2003-2008). Volvon vuosimalleissa
2009–2014 laite lukee vain moottorikoodit.
Lisäksi vikakoodinlukija lukee tiedot useimmista automalleista, jotka tukevat OBD2 EOBD:tä.
Jännite:�������������������������������������8–18 V (ajoneuvosta)
Erottelukyky:�����������������������������128 x 64 kuvapistettä
Käyttölämpötila:�����������������������0-80 ˚C
Säilytyslämpötila:���������������������-20-70 ˚C
Mitat:�����������������������������������������125x70x22 mm
Taustavalaistu näyttö, kontrastin säätö
TURVALLISUUSOHJEET
1. Turvaohjeita on noudatettava vakavien henkilövahinkojen tai auton tai testausvälineen
vaurioitumisen estämiseksi.
2. Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä,
ja säästä se tulevaa tarvetta varten.
3. Moottorin käydessä muodostuu häkää
sisältävää pakokaasua. Varmista, että
ilmanvaihto on riittävä. Älä koskaan hengitä
pakokaasua.
4. Moottorin käydessä sen monet osat
pyörivät suurella nopeudella, esimerkiksi
tuulettimen hihna. Noudata aina riittävää
turvaetäisyyttä.
5. Tietyt moottorin osat kuumentuvat voimakkaasti moottorin käydessä. Älä koske
kuumiin osiin.
6. Katkaise sytytysvirta ennen vikakoodinlukijan yhdistämistä.
7. Polttoainehöyryt syttyvät erittäin helposti.
Auton lähellä ei saa esiintyä kipinöintiä.
Avotuli tai tupakointi on kielletty.
8. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja käsitellessäsi moottoria. Väljät vaatteet voivat
tarttua liikkuviin osiin. Korut voivat johtaa
sähköä ja aiheuttaa palovammoja.
9. Tarkista ennen moottorin käynnistämistä,
että käsijarru on kiristetty kunnolla. Jos autossa on automaattivaihteisto, kytke päälle
P-vaihde. Manuaalivaihteinen auto siirretään
vapaalle.
10.Varmista auton pysyminen paikallaan estämällä vetävien pyörien liikkuminen. Älä jätä
autoa ilman valvontaa.
Käyttöohjeessa kuvataan yleisellä tasolla
vikakoodinlukijan käyttämistä. Käytettävissä
olevat toiminnot ja testit riippuvat ajoneuvosta,
johon vikakoodinlukija on yhdistetty. Kaikkein
kehittyneimmät toiminnot vaativat hyvää asiantuntemusta autojen huollosta sekä ajoneuvon
korjaamokäsikirjan käyttömahdollisuutta.
Ota huomioon
• Diagnosoidut vikakoodit ilmoittavat koko
järjestelmässä havaitusta ongelmasta tai
oireesta, eivät yksittäisistä osista.
• Ajoneuvon ECU raportoi vain erilaisten tunnistimien havaitsemat viat.
• Tunnistimet voivat vaikuttaa viallisilta,
vaikka ne ovat ehjiä. Syynä voi olla
huono liitos, vioittunut johto tai oikosulku,
jonka vuoksi tunnistin lähettää ohjausyksikköön virheellisiä tietoja
yhden järjestelmän tunnistinvika, joka vaikuttaa toiseen järjestelmään. Tällöin ohjausrasiaan lähetetään virheellinen signaali.
• Suosittelemme lisätietojen katsomista auton huolto-oppaasta vianetsimisen tueksi.
Seuraava diagnosoinnin vaihe on virheellisiksi
epäiltyjen järjestelmien testaaminen.
Kun vika on tunnistettu ja korjattu, vikakoodinlukijan avulla voidaan nollata koodit ajoneuvon
ohjausyksiköstä. Merkkivalo sammuu, kun
vikakoodit on nollattu.
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
16
Art. 15-1369
DIAGNOSOITUJEN VIKAKOODIEN
TULKITSEMINEN
11.Älä koskaan aseta työkaluja auton akun
päälle. Se voi johtaa oikosulkuun ja edelleen
henkilövahinkoihin. Lisäksi työkalu tai akku
voi vaurioitua.
12.Vältä koskemasta korkeajännitteisiin osiin,
kuten sytytyspuoliin, virranjakajan kanteen,
sytytyskaapeleihin tai sytytystulppiin, kun
moottori on käynnissä.
13.Varmista, että lähellä on palonsammutin.
Kun ohjausyksikkö havaitsee ongelman ja
tunnistaa sen, siihen tallennetaan diagnosoitu
vikakoodi. Nämä vikakoodit auttavat löytämään
ongelman syyn.
Tulkitsee yleiset OBDII-diagnostiikkavikakoodit
D T C Exempel
P 0 5 2 0
OSAT JA TOIMINTOPAINIKKEET
System
B=Kaross
C=Chassi
P=Drivlina
U=Nätverkskommunikation
6
Kodtyper
Generiska (SAE)
P0
B0
C0
U0
Modellspecifik
P1.P2
B1.B2
C1.C2
U1.U2
1
4
ENTER
EXIT
Fordoonsspecifika system
1=Bränsle- och luftmätning
2=Tändningssystem eller misständning
3=Extra avgaskontrollsystem
4=Fordonets hastighetskontroll och
tomgångskörning
5=Styrboxens utgångskretsar
6=Transmission
Tulkitse Volvon mallikohtaiset vikakoodit.
Volvon mallikohtaiset vikakoodit voivat näyttää
esim. tältä: BCM-0103. Ensimmäiset kirjaimet
BMC kertovat, mitä vikakoodi koskee, tässä
tapauksessa ”Brake Control Module”. Numerot
kertovat, mikä vikakoodi moduulissa on.
Lisätietoa eri moduuleista on kappaleessa
”Näytä järjestelmämääritteet”.
OBDII+VOLVO
2
De sista två siffrorna identifierar systemspecifika
komponenter
3
5
Virhekoodien lukulaitteen käyttäminen
Varmista ennen virhekoodien lukulaitteen
yhdistämistä ajoneuvoon ja käyttämistä, että
kaikki mekaaniset ongelmat, kuten vähäinen
öljyn määrä sekä vaurioituneet letkut, johdot tai
sähköliitännät on korjattu. Tällaiset viat voivat
aiheuttaa virheellisiä diagnostiikkakoodeja.
Tee seuraavat tarkistukset ennen testin aloittamista.
• Tarkista moottorin, ohjaustehostimen ja
voimansiirron öljyn, jäähdytysnesteen ja
muiden nesteiden määrät.
• Tarkista, että ilmaletkut ovat ehjät ja että
ilmansuodatin on puhdas.
• Varmista, että hammashihnat ovat ehjiä ja
että niiden kireys on oikea.
• Varmista, että sytytystulpat ovat puhtaat
ja hyvässä kunnossa. Tarkista myös, että
sytytyskaapelit ovat ehjät ja yhdistetty
oikein.
1. Näyttö - Näyttää valikot, toiminnot ja testitulokset.
2. ENTER - Valinnan tai toiminnon vahvistaminen valikoissa
3. EXIT - Takaisin edelliseen valikkoon toimenpidettä suorittamatta.
4. Nuoli ylös - Siirtää kohdistimen ylöspäin,
näkymättömissä oleviin valikkovalintoihin tai
teksteihin.
5. Nuoli alas - Siirtää kohdistimen alaspäin,
näkymättömissä oleviin valikkovalintoihin tai
teksteihin.
6. OBDII-liitin - Liitetään auton DLC-liittimeen
(Data Link Connector).
17
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
Art. 15-1369
OBDII-diagnostiikka: OBDII-yhteensopivien
ajoneuvojen diagnosointi.
VOLVO-diagnostiikka: VOLVO-autojen diagnosointi.
Language: Valikkokielen valinta, ruotsi,
englanti, norja, tanska tai suomi.
Contrast: Säädä näytön kontrastiasetuksia.
Unit of Measure: Mittayksikön valitseminen
• Varmista, että kaikki mekaaniset moottorin
tunnistimien liitännät on yhdistetty oikein,
kuten kaasun säädön ja vaihteenvalinnan
tunnistimet. Lisätietoja niiden sijainnista on
käyttöohjeessa.
• Tarkista, että kaikki sähköjohdot on yhdistetty oikein ja eristetty hyvin.
• Tarkista, että mitkään kumiletkut tai teräsputket (tyhjiö ja polttoaine) eivät vuoda tai
ole vaurioituneet.
• Tarkista moottorin ilmansyöttö ja sytytys.
• Lisätietoja on ajoneuvon huolto-ohjeessa.
LANGUAGE
Tästä voit valita kielen: englanti, ruotsi, tanska,
suomi tai norja.
LIITÄNTÄ
Main Menu
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
1. Katkaise sytytysvirta ennen testauslaitteen
yhdistämistä.
2. Paikanna ajoneuvon OBDII-liitäntä. Yhdistä
virhekoodien lukulaite siihen.
3. Kytke sytytysvirta käynnistämättä moottoria.
4. Näytä päävalikko painamalla ENTER.
5. Valitse toiminto nuolipainikkeilla ja vahvista
valinta painamalla ENTER..
6. Vahvista painamalla ENTER.
CONTRAST
Tässä säädät näytön kontrastiasetuksia.
Main Menu
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
Jos näytöllä näkyy LINKING ERROR!, liitäntä
on epäonnistunut. Katkaise sytytysvirta noin 10
minuutiksi ja tarkista, että OBDII-liitin on kunnolla yhdistetty auton DLC-kontaktiin ja että
auto on yhteensopiva OBDII:n kanssa. Kytke
sytytysvirta uudelleen. Jos vika jatkuu, instrumentti ei kommunikoi ajoneuvon kanssa.
C ontr as t
(40%)
Main Menu
Turn the ignition on
Press any key to con.
Use
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
or
to ch a n g e
UNIT OF MEASURE
Mittayksikön valinta: mm tai tuuma.
Main Menu
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
Unit O f Meas ure
Englis h
Me tr i c
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
18
Art. 15-1369
OBDII-DIAGNOSTIIKKA
Valitse OBDII-diagnostiikka päävalikosta nuolinäppäinten avulla ja vahvista valinta painamalla ENTER.
Vikakoodien lukeminen
1. Valitse Read Fault Codes ja vahvista painamalla ENTER.
Vikakoodien poistaminen
Diagnosoidut virhekoodit voidaan poistaa
ajoneuvon ohjausyksiköstä koodinlukulaitteen
avulla. Tätä toimintoa saa käyttää vain kun
ajoneuvo on testattu ja korjattu.
1. Kytke sytytysvirta käynnistämättä moottoria.
2. Valitse nuolipainikkeilla Erase Codes ja
vahvista painamalla ENTER.
Diagnos tic Menu
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
2. Vikakoodeja on kahdenlaisia: tallennettuja
koodeja ja lepääviä koodeja. Valitse vikakoodityyppi nuolipainikkeilla ja vahvista
painamalla ENTER.
Diagnos tic Menu
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
Trouble Codes
S t ored C odes
Pending C odes
Näyttöön tulee turvallisuustiedote. Painamalla
ENTER vahvistat valinnan tai nuolipainikkeilla
valitse NO ja vahvistat painamalla ENTER että
haluat keskeyttää poistamatta vikakoodia.
Diagnos tic Menu
3. Nyt näet vikakoodit ja sanallisen selityksen.
Jos vikakoodeja ei ole, näytöllä lukee: ”No
(pending) codes”. Voit palata edelliseen valikkoon painamalla jotain painiketta tai odottamalla muutaman sekunnin.
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
Eras e c odes
Erase trouble codes!
Are y ou s ure?
YES
NO
Kun vikakoodi on poistettu, näkyviin tulee
DONE.
Jos vikakoodeja on enemmän kuin yksi, voit
selata vikakoodiluetteloa nuolipainikkeilla.
Jos vikakoodilla on useita selityksiä riippuen
automerkistä, sinua pyydetään valitsemaan
automerkki nähdäksesi juuri sitä koskevan
vikakoodiselityksen. Jos automerkkiä ei ole,
valitse luettelosta Muu.
Eras e c odes
Eras e D one!
P r e ss a n y ke y to co n .
19
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
Art. 15-1369
Jos vikakoodia ei poisteta, näytöllä näkyy
seuraavaa.
Näytä statustarkastus
Valitse I/M Readiness ja vahvista painamalla
ENTER. Voit selata statuslistaa nuolipainikkeilla.
Eras e c odes
Eras e F ailure.
Tu r n K e y o n
W i th E n g i n e o ff!
Diagnos tic Menu
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
P r e ss a n y ke y to co n .
Reaaliaikatietojen näyttäminen
Valitse View Live Data ja paina ENTER.
Toiminto näyttää reaaliaikatiedot ajoneuvon
tietokoneesta: jännite, kierrosluku, lämpötila,
nopeus ja järjestelmän tila.
1. Valitse diagnostiikkavalikosta nuolipainikkeilla Live Data ja vahvista painamalla
ENTER: Voit selata statuslistaa nuolipainikkeilla.
Voit palata takaisin diagnostiikkavalikkoon
painamalla EXIT.
Ajoneuvon tiedot
Tämä toiminto näyttää ajoneuvon tiedot, kuten
VIN-numeron. Valitse Vehicle Info ja vahvista
painamalla ENTER.
Diagnos tic Menu
Liv e Dat a
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
D T C _C N T
2
FU EL S Y S 1
O L - Dr iv e
L O A D _ P CT ( % )
4 .3
ETC(°F)
97
SHRTFT1( %)
0.0
RPM( /min )
8 91
Liv e Data
Seuraava viesti tulee näkyviin. Odota muutama
sekunti tai jatka painamalla jotain painiketta.
D T C _C N T
2
FUE L S Y S 1
O L - Dr i ve
LOAD _PC T (%)
4 .3
ETC(°C)
97
SHRTFT1(%)
0.0
RPM(/min)
891
Voit palata takaisin diagnostiikkavalikkoon
painamalla EXIT.
Tapahtumatietojen näyttäminen
Valitse View Freeze Frame ja vahvista painamalla ENTER. Ajoneuvon tietokone tallentaa
tietyissä tilanteissa tapahtuvat tapahtumat.
Niitä kutsutaan myös nimellä Freeze Frame.
Alla on esimerkki tapahtumatiedoista. Voit
selata statuslistaa nuolipainikkeilla.
Välineeltä saattaa kestää muutaman sekunnin
lukea ajoneuvotiedot.
View Freez e Frame
DTCFRZF
P2122
FUE L S Y S 1
O L - Dr i ve
LOAD _PC T (% )
4 .3 G
ETC(°F)
97
SHRTFT1(%)
0.0
RPM(/min)
891
Voit palata takaisin diagnostiikkavalikkoon
painamalla EXIT.
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
20
Art. 15-1369
VOLVO-diagnostiikka
Vikakoodien poistaminen
Valitse VOLVO-diagnostiikka päävalikosta
nuolinäppäinten avulla ja vahvista painamalla
ENTER.
1. Valitse VOLVO-diagnostiikkavalikosta
nuolipainikkeilla Erase Codes ja vahvista
painamalla ENTER.
VOLVO Diagnostic
Main Menu
Read Codes
Erase Codes
Reset SRL
View System Def.
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
Erase Codes
Valitse vuosimalli ja vahvista painamalla ENTER.
Erasing Codes...
Please Wait
Select the year
VOLVO 99 to 04
VOLVO 05 from.
2. Vikakoodit poistetaan
Kytkennän palauttaminen
Vikakoodien lukeminen
1. Valitse VOLVO-diagnostiikkavalikosta nuolipainikkeilla Reset ja vahvista painamalla
ENTER.
1. Valitse nuolipainikkeilla Read Fault Codes ja
vahvista painamalla ENTER.
VOLVO Diagnostic
VOLVO Diagnostic
Read Codes
Erase Codes
Reset SRL
View System Def.
Read Codes
Erase Codes
Reset SRL
View System Def.
Read Codes
Näytä järjestelmämääritteet
ECM
1. Valitse VOLVO-diagnostiikkavalikosta nuolipainikkeilla View System Def. ja vahvista
painamalla ENTER.
Reading Codes...
Please Wait...
BCM-0103 1/4
Peda1 Position sensor
21
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
Art. 15-1369
View System Def.
Read Codes
Erase Codes
Reset SRL
View System Def.
View System Def.
ABS
ADM
AEM
AFM
ATM
AUD
ABS
Anti Block System
Press any key to on.
ELEKTRONIIKKAJÄTE
Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös
kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC
mukaisesti).
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
22
Art. 15-1369
FEJLKODELÆSER
INTRODUKTION
Denne fejlkodelæser er udviklet til at læse, vise
og slette alle modelspecifikke fejlkoder på følgende VOLVO-modeller: C30 (2006-2008),S40
(2004-2008), V50 (2004-2008), S60 (20012008), C70 (2005-2008), V70 (2001-2008), S80
(2001-2006), XC70 (2001-2008), XC90 (20032008), motorkoder på Volvo 2009-2014. På
Volvo 2009-2014 læser den kun motorkoder.
Desuden læser fejlkodelæseren motorkoder på
de fleste bilmodeller, som understøtter OBD2
EOBD.
TEKNISKE DATA
Spænding:���������������������������������8-18 V (fra
køretøjet)
Opløsning:���������������������������������128 x 64 pixels
Driftstemperatur: ���������������������0-80 ˚C
Opbevaringstemperatur: ���������-20-70 ˚C
Mål:�������������������������������������������125x70x22 mm
Baggrundsbelyst display med justerbar kontrast
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Manualen giver en generel beskrivelse af, hvordan fejlkodelæseren betjenes. Hvilke funktioner
og tests, der findes, afhænger af, hvilken bil
fejlkodelæseren tilsluttes. De mere avancerede
funktioner kræver god viden om service af biler
samt adgang til bilens værkstedsmanual.
1. For at forebygge ulykker, som kan føre til
alvorlige personskader, beskadigelse af
køretøjet eller testudstyret, skal sikkerhedsinstruktionerne følges.
2. Læs altid manualen før brug, og gem den til
senere brug.
3. Når motoren er i gang, dannes der udstødningsgasser, som indeholder kulilte. Sørg
for tilstrækkelig ventilation. Indånd aldrig
udstødningsgas.
4. Når motoren er i gang, er der mange dele,
som roterer med høj hastighed, f.eks.
ventilatorremmen. Hold altid god sikkerhedsafstand til disse dele.
5. Visse dele af motoren bliver meget varme,
når motoren er i gang. Rør aldrig ved varme
motordele.
6. Slå altid tændingen fra, inden fejlkodelæseren tilsluttes.
7. Brændstofdampe er meget brandfarlige.
Undgå gnistdannelse, åben ild og rygning i
nærheden af køretøjet.
8. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, når
du arbejder med motoren. Løstsiddende
tøj kan blive fanget i de bevægelige dele.
Smykker kan være strømførende og forårsage brandskader.
9. Sørg for, at håndbremsen er trukket, inden
motoren startes, når der skal testes og
fejlsøges. Hvis bilen har automatgear, skal
den stå i position P. Biler med manuelt gear
skal stå i frigear.
10.Bloker altid de drivende hjul, så bilen ikke
Vær opmærksom på følgende
• Hver diagnostisk fejlkode advarer om et
problem eller symptom, som er opstået i et
system, ikke i en specifik del.
• Køretøjets ECU kan kun rapportere om
fejl, som indikeres af systemets forskellige
sensorer.
• Der er eksempler på, at sensorer kan
forekomme defekte, selv om de ikke er det.
Årsagen kan være:
Dårlige forbindelser, ødelagte ledninger eller
kortslutninger kan forårsage forkerte sensorsignaler til styreenheden.
Fejl i ét system kan påvirke sensorerne i et
andet system, hvilket så resulterer i et
forkert signal til styreenheden.
• Vi anbefaler, at man har adgang til bilens
servicemanual, når der fejlsøges.
Næste trin i diagnosticeringsprocessen er at
teste de systemer, som mistænkes for at have
fejl.
Når fejlen er identificeret og repareret, kan
kodelæseren bruges til at slette koderne fra
bilens styreenhed. Fejlindikeringslampen slukkes, når fejlkoderne er slettet.
23
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
Art. 15-1369
TOLKNING AF DIAGNOSTISKE
FEJLKODER
kan begynde at rulle. Lad aldrig bilen være
uden opsyn.
11.Læg aldrig værktøj på bilens batteri. Det
kan forårsage kortslutning, som kan skade
dig selv, værktøjet eller batteriet.
12.Undgå kontakt med højspændingskomponenterne (tændspole, strømfordelerdæksel,
tændkabler og tændrør), når motoren er i
gang.
13.Sørg for, at der er en ildslukker til rådighed
under arbejdet.
Når en kontrolenhed genkender og identificerer
et problem, lagres en diagnostisk fejlkode i kontrolboksen. Disse fejlkoder hjælper brugeren med
at finde årsagen til problemet.
Tolkning af generelle diagnostiske OBDII-fejlkoder
D T C Exempel
P 0 5 2 0
System
B=Kaross
C=Chassi
P=Drivlina
U=Nätverkskommunikation
DELE OG KNAPFUNKTIONER
Kodtyper
Generiska (SAE)
P0
B0
C0
U0
6
Modellspecifik
P1.P2
B1.B2
C1.C2
U1.U2
De sista två siffrorna identifierar systemspecifika
komponenter
Fordoonsspecifika system
1=Bränsle- och luftmätning
2=Tändningssystem eller misständning
3=Extra avgaskontrollsystem
4=Fordonets hastighetskontroll och
tomgångskörning
5=Styrboxens utgångskretsar
6=Transmission
1
TOLKNING AF VOLVOMODELSPECIFIKKE DIAGNOSTISKE
FEJLKODER
OBDII+VOLVO
Volvos modelspecifikke koder kan f.eks. se således ud: BCM-0103. De første bogstaver BCM
angiver, hvilket modul fejlkoden vedrører – i
dette tilfælde ”Brake Control Module”. Cifrene
angiver, hvilken fejlkode modulet har.
Der er mere information om de forskellige moduler i afsnittet ”Vis systemdefinition”.
4
2
ENTER
EXIT
3
5
BRUG AF FEJLKODELÆSEREN
Sørg for, at alle mekaniske problemer, såsom
for lidt olie, beskadigede slanger, kabler og
elektriske tilslutninger, er afhjulpet, inden fejlkodelæseren tilsluttes og bruges på køretøjet.
Denne type fejl kan generere fejlagtige diagnostiske fejlkoder.
Kontrollér følgende, inden testen påbegyndes:
• Kontrollér niveauet for motorolie, olie til
servostyring, transmissionsolie, kølervæske
og andre væsker.
• Kontrollér, at luftslangerne er hele, og at
luftfiltret er rent.
• Sørg for, at tandremmen er hel og spændt
korrekt.
• Sørg for, at tændrørene er rene og i god
stand. Kontrollér også, at tændkablerne er
hele og korrekt tilsluttede.
1. Display - Viser menuer, funktioner og testresultater.
2. ENTER - Bekræfter et valg eller en funktion i
en menu
3. EXIT - Gå tilbage til forrige menu uden
afhjælpning.
4. Pil op - Flytter markøren opad i menuen
eller i tekst, der ikke er plads til i displayet.
5. Pil ned - Flytter markøren nedad i menuen
eller i tekst, der ikke er plads til i displayet.
6. OBDII-kontakt - Til tilslutning til bilens DLC
(Data Link Connector).
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
24
Art. 15-1369
OBDII Diagnostics: Diagnosticering af biler,
der er kompatible med OBDII.
VOLVO Diagnostics: Diagnosticering af
VOLVO-biler.
Language: Vælg menusprog: svensk, engelsk,
norsk, dansk eller finsk.
Contrast: Juster displayets kontrastindstilling.
Unit of Measure: Vælg enhed til præsentation
af måleværdier.
• Sørg for, at alle tilslutninger til motorsensorerne (gasregulering, gearposition) er
ordentligt tilsluttet. Find placeringen i
servicemanualen.
• Kontrollér, at alle elektriske kabler er korrekt tilsluttet og godt isoleret.
• Kontrollér alle gummislanger og stålrør
(vakuum og brændstof), så de ikke lækker,
er tilstoppede eller beskadigede.
• Kontrollér motorkompression og tænding.
• Vedrørende information om service- og
reparationsprocedurer henvises til bilens
servicemanual.
LANGUAGE
Her kan du vælge sprog: engelsk, svensk,
dansk, finsk eller norsk.
Main Menu
TILSLUTNING
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
1. Slå tændingen fra, inden testudstyret tilsluttes.
2. Find OBDII-kontakten, og tilslut fejlkodelæseren.
3. Slå tændingen til uden at starte motoren.
4. Tryk på ENTER for at vise hovedmenuen.
5. Tryk på pilknapperne for at vælge i menuen,
og tryk på ENTER for at vælge.
6. Tryk på ENTER for at bekræfte det markerede valg.
CONTRAST
Her kan du justere displayets kontrastindstilling.
Main Menu
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
Vises LINKING ERROR! i displayet, er tilslutningen mislykkedes. Slå tændingen fra i ca. 10
minutter, og kontrollér, at OBDII-kontakten er
korrekt tilsluttet til DLC-kontakten i bilen, og at
bilen er kompatibel med OBDII, inden tændingen slås til igen. Hvis fejlen ikke forsvinder, har
instrumentet problemer med at kommunikere
med køretøjet.
C ontr as t
(40%)
Use
or
to ch a n g e
Main Menu
Turn the ignition on
Press any key to con.
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
UNIT OF MEASURE
Her vælger du det metriske system eller tommer.
Main Menu
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
Unit O f Meas ure
Englis h
Me tr i c
25
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
Art. 15-1369
OBDII DIAGNOSTICS
Vælg OBDII Diagnostics i hovedmenuen med
pilknapperne, og bekræft med ENTER:
Læs fejlkoder
1. Brug pilknapperne til at vælge Read Codes,
og bekræft med ENTER.
Slet fejlkoder
De diagnostiske fejlkoder kan slettes fra køretøjets styreenhed med fejlkodelæseren. Brug
kun funktionen, når køretøjet er blevet testet og
repareret.
1. Slå tændingen til uden at starte motoren.
2. Vælg Erase Codes i hovedmenuen med
pilknapperne, og bekræft med ENTER:
Diagnos tic Menu
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
2. Der er to forskellige slags fejlkoder: lagrede
fejlkoder og hvilende koder. Brug pilknapperne til at vælge fejlkodetype, og bekræft
med ENTER.
Diagnos tic Menu
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
Trouble Codes
S t ored C odes
Pending C odes
Nu vises en sikkerhedsmeddelelse. Tryk på
ENTER for at bekræfte, eller tryk på pilknapperne for at vælge NO, og bekræft med ENTER
for at afbryde uden at slette den aktuelle
fejlkode.
3. Nu vises de aktuelle fejlkoder og en beskrivende tekst.
Er der ingen fejlkoder, vises teksten ”No (pending) codes” på displayet. Tryk på en vilkårlig
knap, eller vent nogle sekunder for at vende
tilbage til menuen Diagnostics.
Diagnos tic Menu
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
Eras e c odes
Erase trouble codes!
Are y ou s ure?
YES
Er der mere end én kode, skal du bruge pilknapperne til at bladre igennem fejlkodelisten.
Har fejlkoden forskellige forklaringer afhængigt
af bilmærke, bliver du bedt om at vælge det
pågældende bilmærke for at se forklaringen på
fejlkoden. Findes det pågældende bilmærke
ikke, skal du vælge Other længst nede på
listen.
NO
Når fejlkoden er slettet, vises følgende på
displayet.
Eras e c odes
Eras e D one!
P r e ss a n y ke y to co n .
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
26
Art. 15-1369
Hvis fejlkoden ikke er slettet, vises følgende på
displayet.
Vis statuskontrol
Vælg I/M Readiness, og bekræft med ENTER.
Du kan bladre i statuslisten med pilknapperne.
Eras e c odes
Diagnos tic Menu
Eras e F ailure.
Tu r n K e y o n
W i th E n g i n e o ff!
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
P r e ss a n y ke y to co n .
Vis realtidsdata
Tryk på EXIT for at vende tilbage til menuen
Diagnostics.
Vælg View Live Data, og bekræft med ENTER.
Funktionen viser realtidsdata fra køretøjets
computer, såsom spænding, omdrejningstal,
temperatur, hastighed osv. samt systemstatus.
1. Vælg Live Data i menuen Diagnostics med
pilknapperne, og bekræft med ENTER: Du
kan bladre i listen med pilknapperne.
Information om køretøjet
Funktionen bruges til at vise oplysninger om
køretøjet som f.eks. VIN-nummer. Vælg Vehicle
Info, og bekræft med ENTER.
Liv e Dat a
Diagnos tic Menu
D T C _C N T
2
FU EL S Y S 1
O L - Dr iv e
L O A D _ P CT ( % )
4 .3
ETC(°F)
97
SHRTFT1( %)
0.0
RPM( /min )
8 91
R ead C odes
E r a se C o d e s
Live D a ta
View F reez e F ram e
I/M R e a d i n e s s
Vehicle Info.
Liv e Data
D T C _C N T
2
FUE L S Y S 1
O L - Dr i ve
LOAD _PC T (%)
4 .3
ETC(°C)
97
SHRTFT1(%)
0.0
RPM(/min)
891
Følgende meddelelse vises på displayet. Vent
nogle sekunder, eller tryk på en vilkårlig knap
for at fortsætte.
Tryk på EXIT for at vende tilbage til menuen
Diagnostics.
Vis hændelsesdata
Vælg View Freeze Frame, og bekræft med
ENTER. Køretøjets computer lagrer hændelser,
der opstår i bestemte situationer. Dette kaldes
også Freeze Frame. Herunder vises et eksempel på hændelsesdata. Du kan bladre i listen
med pilknapperne.
Det kan tage nogle sekunder for instrumentet
at læse køretøjsinformationerne.
View Freez e Frame
DTCFRZF
P2122
FUE L S Y S 1
O L - Dr i ve
LOAD _PC T (% )
4 .3 G
ETC(°F)
97
SHRTFT1(%)
0.0
RPM(/min)
891
Tryk på EXIT for at vende tilbage til menuen
Diagnostics.
27
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
Art. 15-1369
VOLVO Diagnostics
Slet fejlkoder
Vælg VOLVO Diagnostics i hovedmenuen med
pilknapperne, og bekræft med ENTER:
1. Vælg Erase Codes i menuen VOLVO Diagnostics med pilknapperne, og bekræft med
ENTER:
Main Menu
VOLVO Diagnostic
OBDII D i a g n o s ti c s
VOLVO D i a g n o s ti c s
Language
Co n tr a st
U nit of M eas ure
Read Codes
Erase Codes
Reset SRL
View System Def.
Vælg modelår med pilknapperne, og bekræft
med ENTER:
Erase Codes
Erasing Codes...
Please Wait
Select the year
VOLVO 99 to 04
VOLVO 05 from.
2. Fejlkoderne slettes.
Nulstil SRL
Læs fejlkoder
1. Vælg Reset SRL i menuen VOLVO Diagnostics med pilknapperne, og bekræft med
ENTER:
1. Brug pilknapperne til at vælge Read Codes,
og bekræft med ENTER.
VOLVO Diagnostic
VOLVO Diagnostic
Read Codes
Erase Codes
Reset SRL
View System Def.
Read Codes
Erase Codes
Reset SRL
View System Def.
Read Codes
Vis systemdefinition
ECM
1. Vælg View System Def. i menuen VOLVO
Diagnostics med pilknapperne, og bekræft
med ENTER:
Reading Codes...
Please Wait...
BCM-0103 1/4
Peda1 Position sensor
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
28
Art. 15-1369
View System Def.
Read Codes
Erase Codes
Reset SRL
View System Def.
View System Def.
ABS
ADM
AEM
AFM
ATM
AUD
ABS
Anti Block System
Press any key to on.
EL-AFFALD
Brugte elektriske og elektroniske produkter,
også alle typer batterier, skal afleveres der,
hvor der indsamles til genbrug. (I henhold til
direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).
29
© 2015-09-17 Biltema Nordic Services AB
Art. 15-1369