høringsbrev - Hørsholm Kommune

Center for Teknik
Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm
Navn
CONavn
Adresse
Postnr og By
Felterne ovenfor erstattes af tilsvarende flettefelter i regneark. Vis koder
med <Alt> <F9> og husk ved brevfletningen at rette ”X” i printkoden.
Dato: 06.07.2015
Sagsnr: 2015-0280
Kontakt
Rune Munch Christensen
Teamleder
Direkte tlf. 4849 1272
Center for Teknik
Team Byg
Tlf. 4849 2450
Naboorientering
Byggearbejder på ejendommen
Gade/vej
Ådalsparkvej 2
Matr.nr.
9dk Usserød By, Hørsholm
[email protected]
horsholm.dk
Åbningstider
Mandag-fredag 9-13
Torsdag også 15-17
Ansøgning
Ejeren (Hørsholm Kommune) af ejendommen har søgt om tilladelse til at
etablere pavilloner på rådhusgrunden, Ådalsparkvej 2, på græsarealet mod
øst. Den nærmere placering fremgår af bilag 1.
Ansøgningen handler konkret om at etablere pavilloner til anvendelse som
midlertidig boligindkvartering af kommunens flygtninge. Pavillonerne skal
indrettes med 20 bo-enheder med plads til to enlige eller familier (på to
eller flere) pr. bo-enhed. Pavillonen opføres i én etage. Den konkrete udformning kan ændre sig, idet der ikke foreligger et endeligt tilbud fra leverandør. Der er vedhæftet et eksempel, hvordan boligerne kunne indrettes i
bilag 2.
Der oprettes 12 ekstra parkeringspladser på grunden for at leve op til lokalplanens krav om parkeringspladser.
Begrundelsen for dispensationen er et akut behov for midlertidige boliger
til flygtninge. Ansøgningen er vedhæftet som bilag 3.
Sammen med ansøgningen er der medsendt et brev fra det politiske udvalg, der har indstillet, at der etableres pavilloner. I brevet inviteres der til
borgermøde. Brevet er vedhæftet som bilag 4.
Etableringen kræver en dispensation fra anvendelsesbestemmelserne og
udstedelse af en byggetilladelse. Denne høring handler udelukkende om
dispensation fra anvendelsesbestemmelsen. Der søges om en dispensation
af 5 års varighed.
Der er endnu ikke søgt om byggetilladelse, da planlovstilladelsen først skal
på plads.
1/3
Regelgrundlag
Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i lokalplan 88. Det ansøgte er
i strid med § 3.1.1 om områdets anvendelse. Bestemmelsen hedder:
Dato: 06.07.2015
Sagsnr: 2015-0280
”Områdets anvendelse fastlægges til erhverv eller offentlige formål. Der
må kun indrettes bebyggelse eller anlæg til: Administrations-, undervisnings- og idrætsformål.”
Dispensation
Godkendelse af det ansøgte forudsætter, at der meddeles dispensation fra
ovennævnte bestemmelse.
Kommunalbestyrelsen kan, jf. planlovens § 5 u, dispensere fra anvendelsesbestemmelsen i en lokalplan eller en byplanvedtægt, og give tilladelse
til anvendelse af eksisterende bebyggelse eller til byggearbejde med henblik på etablering af opholdssteder til nyankommne flygtninge. Dispensationen kan højst gælde i 5 år.
Det fremgår af planloven, at dispensationer ikke kan meddeles, før der er
gennemført en naboorientering af naboer som kan have interesse i
spørgsmålet, jf. planlovens § 5 u, stk. 6.
Orienteringen skal sikre, at kommunalbestyrelsen ikke træffer afgørelser
uden at få kendskab til forhold, som kunne have betydning for afgørelsen.
Endvidere skal orienteringen sikre, at berørte naboer får kendskab til forholdet og dermed får mulighed for eventuelt, at gøre indsigelse mod det
der er søgt om samt eventuelt senere at påklage sagens afgørelse.
Til orientering skal oplyses, at kommunalbestyrelsen ikke er forpligtet til at
følge borgernes indsigelser, uanset om de er positive eller negative.
Det vil være Miljø- og Planlægningsudvalget, der træffer afgørelse i denne
sag, da kommunalbestyrelsen har uddelegeret kompetencen.
Der vedlægges en kopi af ansøgningsmaterialet. Såfremt I har bemærkninger til meddelelse af dispensation, bedes I sende disse hertil senest manmandag d. 15. juni 2015.
2015 Bemærkninger sendes med sikker post eller til [email protected] med henvisning til sagsnummer 2015-0280.
Bilag
Bilag 1: Dispositionsplan pavilloner - inklusiv parkering
Bilag 2: Eksempel på pavilloner
Bilag 3: Ansøgningen
Bilag 4: Invitation til borgermøde og uddybende orientering om planerne
for midlertidige boliger for flygtninge på rådhusgrunden
Kopi
Center for Arbejdsmarked, Hørsholm Kommune
Orienterede parter
2/3
Ejere, beboere og virksomheder i byplan 15, lokalplan 145 og 88 samt
”Grønt Råd”
Dato: 06.07.2015
Sagsnr: 2015-0280
Venlig hilsen
Rune Munch Christensen
Teamleder
Rune Munch Christensen
Teamleder
Uddrag af planlovens § 5 u
§ 5 u. For arealer i byzone og landzone kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra
bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v. opretholdt efter § 68, stk. 2, jf. dog § 19, stk.
3, til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og til bygge- eller anlægsarbejder med
henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge, jf. integrationslovens § 12, stk. 6. Indeholder en lokalplan eller en plan m.v. opretholdt efter § 68, stk. 2,
ikke nærmere regler om et bygge- eller anlægsarbejde, kan kommunalbestyrelsen meddele
tilladelse til bygge- eller anlægsarbejdet. Ved afgørelse efter 1. eller 2. pkt. finder § 13, stk.
2, og § 35, stk. 1, ikke anvendelse.
Stk. 2. For arealer i byzone, hvor der ikke er en lokalplan eller en plan m.v. opretholdt efter §
68, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen uden tilvejebringelse af en lokalplan efter § 13, stk. 2,
meddele tilladelse til ændret anvendelse af eksisterende
bebyggelse og til bygge- eller anlægsarbejder med henblik på etablering af midlertidige
opholdssteder til nyankomne flygtninge, jf. integrationslovens § 12, stk. 6.
Stk. 6. Dispensationer efter stk. 1 og tilladelser efter stk. 1-3 kan først meddeles, når der er
forløbet 2 uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen efter reglerne i § 20.
Stk. 7. Dispensationer efter stk. 1 og tilladelser efter stk. 1-3 skal tidsbegrænses og kan højst
gives med en varighed på 5 år fra meddelelsen.
Stk. 8. Dispensationer efter stk. 1 og tilladelser efter stk. 1-3 skal offentliggøres. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt. Kommunalbestyrelsen skal endvidere give underretning
om afgørelsen til dem, der rettidigt har fremsat bemærkninger efter at være blevet orienteret efter stk. 6.«
3/3