Indhold Indledning

Indhold
Indledning
Personlig fremtræden
Ansvarlighed
Respekt
Fællesskab
1. Kadetbal
2. NOKA
3. DAKA
4. Rødvinsparty
5. Julefrokost
 Helbred
Afslutning 




Indledning Formålet med SOS kadethåndbog er, at hjælpe dig som kadet med at finde dig tilrette på
skolen. Håndbogen beskriver skolens retningslinjer for, hvordan vi ser, at du som kadet
bør forholde dig til dine studier og dine omgivelser. Videre giver håndbogen også mulighed
for, at du som kadet kan se, hvad det er skolen forventer af dig, og hvordan vi kan støtte
og evaluere din personlige udvikling som kommende søofficer i relation til de normer og
standarder, som en officer forventes at efterleve.
På SOS uddanner vi de officerer, der skal være Søværnets kommende ledere og chefer.
Det er derfor vigtigt for os, at du som kadet forholder dig til, hvad Søværnet og dermed
også SOS forventer af en officer. Det medfører, at budskaberne i håndbogen rækker ud
over skolelivet og videre ud i dit virke som leder, og i din fritid. Det er helt naturligt, da
officersgerningen ligeledes rækker ud over tjenesten. Du er også officer, når du ikke bærer
uniform.
Side 1 af 9
Bogen skal ses som en hjælp og som en rettesnor. Formålet er at omsætte
begrebet holdning til noget mere konkret, så du ved, hvad det er, der forventes af dig, og
hvad du har at forholde dig til.
Bogen følger fem overordnede punkter, som beskriver de mest centrale emner, du som
kadet skal forholde dig til.
Det er vigtigt, at du orienterer dig om bogens indhold og budskaber, inden du starter dit
ophold på skolen. Studiehåndbogen suppleres af en række SOS procedurer, der løbende
refereres til. Dem skal du også orientere dig selv om, så du får det komplette sæt
retningslinjer.
Vi håber, at du får glæde af bogen, og du er altid velkommen til at drøfte indholdet og
budskaberne med din holdofficer, kursusleder eller andre fra staben inklusive
undertegnede.
Gustav Lang
Skolechef
Side 2 af 9
Personlig fremtræden Som leder er du et forbillede og dermed en rollemodel for dine medarbejdere. Som officer
betragtes du som myndighedsperson og statens repræsentant. Det betyder blandt andet,
at din personlige fremtræden skal være ulastelig. Det er derfor vigtigt, at du tænker over
både, hvordan du tager dig ud rent fysisk, men også hvordan du som person opfører dig.
Som kommende officer i Søværnet er det derfor en selvfølge, at du som kadet følger
uniformsreglementet, og i øvrigt opfører dig ordentligt. Det betyder, at du er reglementeret
klædt og ikke blander civilt tøj med din uniform. Husker dit navneskilt og dit kadetanker på
din skjorte. På skolen har vi den politik, at alle militære stiller til morgenmønstringen i
funktionsuniform M04 med hvid kortærmet skjorte. Efter mønstringen er det tilladt at
anlægge sweater. Der vil være tilfælde, hvor påklædningen dikteres af skolen, f.eks.
når der er krav om jakkeuniform 3A i. f. m. skolebriefinger, parader, mundtlig eksamen og
lignende. Du skal derfor altid have et ”jakkeberedskab”, så du kan stille i 3A (jakke og
slips), hvis det bliver nødvendigt.
Når du bærer din uniform, skal du bære den med stolthed. Den sender et signal om,
hvem du er, og når du har den på, repræsenterer du overfor det omgivne samfund ikke
kun dig selv, men også Søværnet og Forsvaret. Derfor skal du være opmærksom på, at
det ikke er nok, at du er reglementeret påklædtDu skal også se ordentlig ud, både på
skolen og udenfor skolen. Din skjorte skal være strøget, der skal være pressefolder i dine
3A bukser, dine sko skal være pudsede, og hvis du bærer slips, skal det selvfølgelig være
bundet og sat ordentligt, og der bæres kasket udendørs.
Du skal også være velsoigneret. Håret skal være sat, du skal have vasket søvnen ud
af øjnene og du skal som mandlig studerende have trimmet dit skæg eller være
nybarberet. Du virker mere overbevisende som leder, hvis du også ser ud til at have styr
på dig selv!
Som udgangspunkt anbefaler vi, at du husker på at yngre gør som de ældre gør, men ofte
ikke som de ældre siger. Som officer er du ”ældre” og skal – som nævnt nogle gange – gå
foran med det gode eksempel!
Som officer skal du også kunne leve op til de forventninger, som skolen,
dine klassekammerater og det omgivende samfund har til dig som person. Det betyder
f.eks., at du er høflig, hjælpsom og imødekommende.
Det forventes også, at du som officer har styr på formalia og kan begå dig i
formelle sammenhænge. Vi har på SOS udarbejdet en folder om takt og tone, hvori du kan
se, hvordan det forventes, at du opfører dig ved møde med repræsentanter fra
kongehuset, og hvordan du håndterer et bord, der er dækket med flere sæt bestik og glas
m.m. Du får muligheden for at prøve det i praksis i forbindelse med skolens årlige
kadetbal, som er det årlige festlige højdepunkt på skolen.
Det er ikke unormalt, at du som officer bliver bedt om at være toastmaster ved
diverse højtidelige fester, ligesom det forventes, at du kan rejse dig og holde en tale. Om
det er en rolle, du vil påtage dig, er naturligvis helt op til dig selv. SOS vil gerne være med
til at give dig de nødvendige forudsætninger for, at du kan det. F.eks. er det en tradition, at
Side 3 af 9
skolens yngste mandlige/kvindelige kadet holder en tale på ulige/lige år til kadetballet. Du
kan læse mere i punkt vedrørende fællesskab og deltagelse i skolens sociale aktiviteter.
Ansvarlighed
At udvise ansvarlighed er en naturlig del af en officers virke. Du vil som leder få
ansvaret for dine medarbejderes udvikling, daglige tjeneste og i yderste konsekvens, kan
du få ansvaret for deres liv og førlighed. Det er ikke et ansvar, man kan tage let på, og vi
tillægger det derfor stor vægt at du udviser ansvarlighed, så vi trygt kan sende dig videre
ud i Søværnet, når din uddannelse på skolen er afsluttet.
Det forventes af dig, at du tager ansvar for dine egne handlinger, og at du er ærlig. Det
gælder også, når du laver opgaver og går til eksamen. Lad være med at forsøge at
snyde, det betaler sig ikke, og det er uforeneligt med officersvirket. Har du begået en
fejl eller gjort noget forkert, så indrøm det og stå ved dine handlinger, både på og uden for
skolen. Laver du f.eks. en bule i en dør på en parkeringsplads, efterlader du information
om, hvem du er, og hvordan du kan kontaktes. Som officer er du indbegrebet af integritet
og alle ved, at de kan stole på dig. Vi værdsætter åbenhed og ansvarlighed og du skal ikke
være bange for at indrømme dine fejl. Vi er alle mennesker, og det er menneskeligt at
fejle, men vi skal lære af vores fejl. Og vi skal helst kun begå samme fejl én gang!
Du går på skolen for at lære noget, og du skal derfor tage medansvar for din egen læring.
Da du skal fungere som et medlem i en klasse, har du også et ansvar for dine
kammeraters læring. Hvis du virker forstyrrende på undervisningen, går det ud over de
andre. Skolen kan ikke tvinge dig til at lære – vi kan kun facilitere, at du har muligheden for
at lære. Det gør vi gennem meningsfuld undervisning. Du gør det ved at være velforberedt
– både mentalt og fagligt – og deltage aktivt i undervisningen. Del din viden med andre, så
de også får glæde af den og hjælp de af dine kammerater, der har det svært med et
emne. Som soldat er du holdspiller, og som officer hjælper du med og tager ansvar for,
at holdet fungerer og når målet. Grundlæggende appelleres der til positive tanker og
imødekommenhed, Har du kritk så fremfør den i en konstruktiv og positiv ånd for at skabe
forbedringer.
Skolen kræver, at du som studerende på SOS møder til tiden. Dette gælder både
i forbindelse med undervisning, aftaler med din klasse eller staben samt til møder af
forskellig karakter.
Punktlighed og pålidelighed skal være en naturlig del af officerens daglige virke – også i
fritiden. Du skal altså ikke kun være punktlig og pålidelig i skolesammenhæng, det skal
være en integreret del af dit liv. Det gamle begreb ”militær stilletid” betyder for dig som
studerende, at du i skolesammenhæng er dèr, hvor du skal være lidt før, end du er blevet
tilsagt. På den måde kan du være med til at sikre, at undervisningen eller mødet kan starte
til tiden. Føler du dig usikker på dette, skal du af egen drift opsøge information, så du selv
tager ansvar for din punktlighed.
Du udviser også ansvarlighed ved at udvise rettidig omhu. Selvfølgelig kan der
opstå situationer, hvor du ikke kan leve op til en aftale af den ene eller anden karakter. Her
er det dit ansvar at meddele dit fravær, manglende opgaveaflevering eller lignende til
rette vedkommende i god tid, så I kan lave en ny aftale i stedet.
Side 4 af 9
Respekt
På SOS har vi en åben og ligefrem omgangstone, hvor vi udviser respekt for hinanden. Vi
ønsker en omgangsform, der er præget af respekt, og som er tryg og nærværende for dig
og dine kammerater. Vores omgangstone er som hovedregel ret uformel, men du skal
også kunne begå dig i alle andre militære miljøer, nationale som internationale og det er
absolut ikke alle nationer, der har samme uformelle grundregler som vi har her i det
danske Søværn. Det er derfor nødvendigt, at vi på skolen viser dig og lærer dig at kunne
begå dig rigtigt, uanset hvor du befinder dig.
Der er mange måder, du kan udvise respekt på. Det forventes blandt andet, at du
hilser pænt på både de andre studerende og på skolens chef og stab, første gang du i
løbet af dagen møder disse rundt omkring på skolen. Husk på, at vi alle er i samme ”firma”
uanset rang og alder. Du udviser også respekt for den enkelte underviser, når du
selvfølgelig møder forberedt til dennes lektion og deltager aktivt i undervisningen. På SOS
har vi en procedure, hvor klassetørnen ved lektionens start, melder af til læreren – uanset
om denne er civil eller militær. Dette er en måde at udvise respekt på over for din lærer
og signalerer, at du og klassen er klar til at modtage undervisning.
Når du deltager i samtaler med dine kolleger eller andre, er det i orden at være uenig. Det
forventes dog, at du kan indgå i en konstruktiv dialog og udvise respekt for andres
meninger og holdninger – uanset hvor forskellige de end måtte være fra dine egne. Møder
du f.eks. undervisere eller andre, med hvem du er uenig om noget, så vis dem den
respekt, at du taler med dem direkte om dit syn på tingene i stedet for at bagtale dem i et
andet forum. Øv dig i at kunne argumentere for dine synspunkter på en afpasset og saglig
måde.
Det forventes også, at du udviser respekt for de beslutninger, der bliver taget. Du vil som
leder blive sat i situationer, hvor du skal følge en given beslutning, som du måske ikke
billiger eller bryder dig om. Her skal du udvise respekt for din overordnedes
trufne beslutning og følge denne loyalt. Det betyder også, at du skal være fleksibel i
forhold til dine egne holdninger. Det er ikke sikkert, at du altid vil synes, at den plan skolen
har lagt, eller den måde undervisningen bliver gennemført på, er helt, som du havde
forventet. Vi regner med, at du udviser respekt for og har tillid til den forudgående
planlægningsproces. Du skal også udvise respekt over for det øvrige personel, der
arbejder på skolen. Hjælp rengøringen ved at rydde op efter dig selv og sørg for, at
klasselokalet altid er ryddeligt og klar til undervisning.
I Forsvaret er der en tæt sammenhæng mellem Forsvarets virke og fædrelandet.
Af samme årsag er det også kutyme, at Forsvarets enheder har deres egne faner, og
at Forsvarets etablissementer har en flagstang. Flaget er i den sammenhæng et objekt
som du som officer udviser fornøden respekt overfor. Det betyder at du naturligvis
standser op, når flaget bliver hejst/nedhalet og retter dig op og/eller gør honnør
afhængig af din påklædning. Er du på cykel, standser du ligeledes og venter, indtil
der kommanderes ”fortsæt” eller til flaget et helt oppe/nede, inden du fortsætter din færd.
Det forventes, at du som officer har kendskab til flagregler og i det hele taget kender
historien om Dannebrog. Side 5 af 9
I mange lande er det kutyme, at underlagt personel viser respekt for foranstående
officerer ved at gøre honnør. Du skal som officer dog være opmærksom på den kontekst,
du til enhver tid befinder dig i, og være opmærksom på, om det forventes, at du gør
honnør for en overordnet – især forventes det at du under ophold i udlandet (som kadet,
på f.eks. studieture eller udvekslingsbesøg) ved at der som dominerende hovedregel er
hilsepligt. Du skal ved samme lejlighed være bevidst om, at man i mange lande anvender
ordet ”Sir” eller ”Madam” (Ma`am i U.S.) i samtaler med overordnede. Det er i disse lande
en naturlig måde at udvise respekt på, og den skal du som repræsentant for Danmark
selvfølgelig efterleve.
Respekt i forhold til det internationale samfund bør også omfatte:
- Titulering af andre landes myndighedspersoner såsom kongelige, ministre,
ambassadører, gejstlige mv.
- Respekt for religiøse handlinger, gejstlige, kirker, grave, symboler, artefakter,
handlinger mv.
- Forholdet til andre køn i forskellige lande (kække danske vittigheder er meget
sjældent på sin plads).
- Politik – man kan ikke altid tale politik, der kan være særligt følsomme emner.
- Respekt for ældre/alderdom.
Generelt: ”Skik følge, eller land fly”.
Fællesskab
Som soldat og officer er du med i et fællesskab af ligesindede. Det er et fællesskab,
som blandt andet kommer til udtryk gennem vores uniform, der sender et signal om, at vi
er en del af dette fællesskab. I Forsvaret har vi tradition for at pleje fællesskabet gennem
en række sociale aktiviteter, der varierer fra sted til sted. Idræt er generelt et godt
eksempel på en fælles social aktivitet.
På SOS vil du som kadet først og fremmest være en del af fællesskabet i din klasse. Vi
forventer, at du er med til at pleje dette fællesskab, og at du deltager aktivt i det.
Derudover er der på skolen en række sociale aktiviteter, der tilsvarende har til hensigt
at styrke og vedligeholde fællesskabet på tværs af klasser og stab. Dem forventer vi også,
at du deltager i, da der også er et læringsaspekt i at deltage i de sociale arrangementer.
Dels ved at øve takt og tone og traditioner, dels ved at du ved festerne er i kontakt med
andre kolleger, end dem du normalt færdes sammen med, og som du også kan lære noget
af. Nedenstående er der en kort beskrivelse af nogle af de officielle arrangementer, du vil
møde under dit ophold på SOS.
De herunder nævnte fester suppleres gerne i løbet af året af en eller flere uofficielle
arrangementer, der arrangeres af Søe-Cadet Compagniet på SOS. Disse
arrangementer kan have et tema, der præger festen som f.eks. ”efteråret” eller lignende.
Deltagelse i de uofficielle fester er naturligvis frivillig, men husk på, at formålet med dem er
at styrke det fællesskab, du selv er en del af.
Officielle arrangementer: Kadetbal NOKA DAKA Rødvinsparty Julefrokost
Side 6 af 9
1. Kadetbal
SOS kadetbal, som er årets festlige højdepunkt, afholdes sædvanligvis den anden lørdag i
marts hvert år. Formålet med ballet er bl.a. at skabe en læring hos kadetten, da det
forventes, at officerer – også – kan begå sig på ”de bonede gulve” i festlig sammenhæng.
Skolen får i den anledning besøg af kadetter fra hhv. Norge, Sverige og Finland, som i
løbet af besøget, der normalt løber over tre dage, deltager i forskellige aktiviteter sammen
med skolens kadetter. Det er Søe-Cadet Compagniet der i samarbejde med Chefen for
Ledelsessekretariatet, planlægger og klargør til arrangementet. Ballet er med ledsager og
foregår enten i messeuniform med hvid vest og sort butterfly eller 3A med hvid
selskabsskjorte og sort butterfly. Der er som regel deltagelse af en eller flere af Søværnets
admiraler, militærattacheer samt repræsentanter for skolens nærmeste
samarbejdspartnere. Ballet har et højtideligt præg med forskellige taler under middagen,
herunder yngste kvindelige kadets tale på ulige år og yngste mandlige kadets tale på lige
år. Efter kaffen danses der bl.a. Les Lanciers. Hvis du ikke allerede har styr på de mest
basale regler for takt og tone, er kadetballet en god lejlighed til at få sat tingene på plads.
Inden ballet udgiver skolens redaktører en lille folder: ”Praktiske vink for kadetballet” – sæt
dig grundigt ind i disse og du vil være godt forberedt.
For at du kan begå dig på et dansegulv til finere selskaber, undervises der forud for
kadetballet i hhv. Les Lanciers samt engelsk vals. Danseundervisningen kører i alt fire
gange og gennemføres i SOS aula.
2. NOKA
NOKA er forkortelsen for Nordisk Kadetstævne. NOKA afholdes lige efter sommerferien og
er en venskabelig sportslig dyst, en lejlighed til udveksling af erfaringer om militære emner
og et socialt samvær mellem kadetterne fra Danmark, Norge, Sverige og Finlands
søofficersskoler. Skolerne skiftes til at arrangere, og når æren tilfalder Danmark, er det
primært de ældste klasser der står for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af
stævnet – et arbejde der tager sin opstart ca. to år før det pågældende NOKA reelt finder
sted. Arrangementet sluttes af med en fest, hvor sociale relationer bekræftes. Indtagelse
af alkohol inden idrætsbegivenhederne er naturligvis ikke tilladt.
Det forventes selvfølgelig, at du under stævnet gør dit yderste for at repræsentere skolen
godt og gør SOS og dermed Søværnet ære.
Det overordnede program for NOKA indeholder bl.a.:
- En række forskellige (pt. syv) sømilitært prægede idrætsdiscipliner.
- Åbnings- og afslutningsparade samt kirkeparade.
- Akademisk seminar.
- Sociale sammenkomster med værtsbyens repræsentanter.
- Pressens- og befolkningens bevågenhed.
- Skoledelingens deltagelse.
Kadettens rolle udover at være idrætsdeltager
3. DAKA
DAKA er forkortelsen for Dansk Kadetstævne. DAKA afholdes om efteråret og er
en venskabelig sportslig dyst mellem kadetterne fra SOS, Hærens Officersskole (HO), og
Flyvevåbnets Officersskole (FLOS). Skolerne skiftes til at arrangere DAKA, og
Side 7 af 9
placeringen skifter således mellem SOS, HO og FLOS fra år til år. DAKA formål er at
danne grundlag for nære sociale og værnsfælles relationer skolerne i mellem. Endvidere
at styrke interessen for den idrætslige aktivitet på de respektive officersskoler. Dagens
idrætsarrangement sluttes af med en frokost, hvor sociale relationer knyttes. Indtagelse af
alkohol inden idrætsbegivenhederne er overstået er selvfølgelig ikke tilladt. Festen
gennemføres for SOS kadetter i 3A. Vi forventer naturligvis, at du på dagen gør dit yderste
for at repræsentere skolen og gør SOS og dermed Søværnet ære.
4. Rødvinsparty
SOS rødvinsparty, er en efterårsfest og afholdes sædvanligvis den anden lørdag i
november hvert år. Ligesom til kadetballet, får skolen besøg af en række udenlandske
kadetter, som i løbet af besøget, der normalt løber over tre dage, deltager i forskellige
aktiviteter sammen med skolens kadetter.
Formålet med rødvinspartyet er primært at ”ryste” nye elever sammen med de gamle samt
med stabens medlemmer. Derudover er formålet at bidrage til grundlæggende dannelse
hos officeren. Rødvinspartyet ses også som en slags forpremiere til kadetballet, der finder
sted i marts. Der inviteres sædvanligvis kadetter fra hhv. Tyskland, Holland, Polen,
Storbritannien og Frankrig, med hvem sociale relationer knyttes.
Søe-Cadet Compagniet står som hovedarrangør af arrangementet. Til rødvinspartyet kan
du deltage enten med eller uden ledsager og påklædningen er enten messeuniform med
sort vest eller 3A med hvid selskabsskjorte og butterfly. Festen har et mindre højtideligt
præg end kadetballet. Efter kaffen spilles der bl.a. Les Lanciers og anden populær
dansemusik.
5. Julefrokost Julefrokosten er kalenderårets sidste fællesarrangement, og er for hele skolen. Den
begynder med idrætslige udfordringer fra 0800 til ca. 1130, herefter går selve julefrokosten
i gang. Festen foregår i pænt civilt tøj, og der lægges op til underholdende indslag fra
deltagerne.
På SOS har julefrokosten også det formål, at skabe læring hos den kommende officer, i
forhold til at gennemføre aktiviteter af denne karaktér, når man er kommet ud i sejlende
tjeneste. Julefrokosten er normalt en markant festlighed på mange af Forsvarets
tjenestesteder, og officeren skal naturligvis også kunne håndtere dette. Helbred Sygdomme er en naturlig del af livet. Bliver du syg, skal du melde det
til sygemeldingskontoret på tlf. 32 66 32 66, samt til VO/TJH, tlf. 32 66 44 80. Er du blevet
syg – så bliv hjemme. Hvis du passer på dig selv, bliver du hurtigere rask og risikoen for
at smitte dine kolleger er alt andet lige også mindre, når du ikke er på arbejde. Sørg for
at lave aftaler med dine klassekammerater om at tage notater, få udleverede handouts
med videre, så dit fravær kun i begrænset omfang hæmmer din mulighed for at følge med.
Når du er blevet rask igen, skal du huske at raskmelde dig på sygemeldingskontoret på tlf.
32 66 32 66. Pjæk er uacceptabel adfærd. Det medfører ofte øget arbejdsbyrde for dine
Side 8 af 9
kolleger og det er ikke foreneligt med officersgerningen – HUSK at du skal foregå som det
gode eksempel. Er der problemer med at få dagligdagen til at hænge sammen, så tal med
din holdofficer, han kan hjælpe dig.
Som søofficer er du en del af Danmarks væbnede styrker. Det stiller krav til din fysiske og
psykiske habitus. Først og fremmest skal du være sund og rask. Det skal du, fordi du skal
kunne udsendes og fungere som soldat under forhold, der kan være meget forskellige fra
de hjemlige forhold, og normalt i et meget mere fysisk krævende arbejdsmiljø. Derudover
skal du som officer også fremstå som det gode eksempel for dine medarbejdere, der er
ansat under samme krav. Endelig peger flere undersøgelser på, at hvis dit helbred er i top,
kan du også klare flere udfordringer, både fysiske og mentale.
Som kadet bliver du uddannet som Militær Fysisk Træner II. Du lærer om ernæring
og sammensætning af træningsprogrammer, og får i det hele taget værktøjer til at kunne
føre en sund livsstil med rigtig kost og masser af motion. Vi viser dig mange
forskellige motionsformer under dit ophold på skolen – sikkert også nogle du ikke har
prøvet før. Herigennem er det vores forhåbning, at du bliver inspireret til selv at dyrke
motion i din fritid. Som nævnt tidligere, kan vi ikke tvinge dig til at lære, men vi kan stille
faciliteterne og tiden til rådighed, så du har de bedste muligheder for at gøre det. Det
gælder også for dit helbred.
Det er vigtigt, at du investerer tid og energi i at pleje og træne din krop. Du har kun
den samme, og den skal holde i mange år. Forsvaret tester hvert år alle sine
militære medarbejdere for at kontrollere, om de lever op til de absolutte minimumskrav, der
er til alle soldater. Under opholdet på SOS vil du ligeledes blive testet hvert år og før du
bliver udnævnt. Kan du ikke bestå de fysiske krav, kan du generelt ikke blive indstillet til
udnævnelse, og dermed risikerer du at skulle afgå fra uddannelsen. Men husk på, at der
er hjælp at hente, hvis du har problemer. Er du skadet, hjælper vi gerne med råd om
genoptræning, er du overvægtig eller vil du bare gerne trimmes, hjælper vi gerne med
kostråd og træningsprogrammer. Derudover er der en række muligheder for dig og
dine klassekammerater for at kunne dyrke idræt i fritiden på SOS. Så der er
ingen undskyldninger for ikke at komme i gang – og husk på, at ansvaret er dit!
Det er også vigtigt, at du som person er i mental balance. Går du med problemer, er
du stresset over studierne eller er der andet, der plager dig, kan det have afsmittende
effekt på din evne til at lære, såvel som på din fysik. Brug den støtte du kan få hos dine
kammerater, din holdofficer eller andre fra staben. Du er en del af et fællesskab, der
både kan og vil hjælpe dig på vej, hvis du har problemer.
Afslutning
Vi håber, at håndbogen har kunnet hjælpe dig godt på vej og husk på, at du altid er
velkommen til at drøfte indholdet og budskaberne med din holdofficer eller andre
fra staben.
Side 9 af 9