Brev til forældre skolestart 2015

Velkommen tilbage fra sommerferie og til et nyt skoleår 2015/2016 på Fryndesholm
Skole.
Det er vores andet år med en ny skolereform og fra i år med en obligatorisk lektiecafé og
fordybelse. Det sidste har vi valgt at kalde faglig fordybelse i skemaet (FF). Vi vil fortsat bruge
timerne til træning eller fordybelse og dermed begrænse lektierne. Men fra i år, vil der også
forekomme lektielæsning efter skoletid. Sløjd og håndarbejde udskiftes med håndværk og
design på alle tre klassetrin 4.-6. klasse. Vi vil I år dele de 3 klasser op i 4 hold. Hvert hold får
10 uger i et værksted. Der vil være 4 værksteder hvoraf et af dem er madkundskab. Et af
værkstederne vil i en del af tiden foregå udendørs og der vil på det samme værksted være 2
torsdage i hver 10 ugers periode, hvor 6 af eleverne skal ned og smede på Efterskolen Epos.
Her har vi indgået en aftale med smed Jakob Stålfinger Kjul, der har sin smedje i lokalerne på
efterskolen og som også har et samarbejde med dem. Nærmere info følger fra Klaus, Vibeke,
Ole og Hagbart.
Modelfoto.
2015 er også det skoleår, hvor vi indleder et samarbejde med Efterskolen Epos og
idrætsforeningen NSU. Vores skolebestyrelsesformand Simon Gad har været meget aktiv
omkring at få etableret kontakten til både Epos og NSU. Vi har grebet bolden og vi ser meget
frem til vores samarbejde samt ikke mindst til at se hvilke perspektiver, der er i det. I forhold
til samarbejdet med NSU er det i første omgang kun i SFO’en. Vi starter med, at der hver
onsdag er idrætsaktiviteter fra 14.15-15.15. Den første måned er det os selv, der står for
aktiviteterne, men fra september måned overtager instruktører fra NSU. Hvilke aktiviteter der
kommer til at foregå vil vi komme nærmere ind på, når vi nærmer os start, som er onsdag den
12. august - vi glæder os. Vi starter i første omgang med 1 dag om ugen, men vi håber på at
der kan skabes mulighed for flere dage på sigt og måske i sidste ende få certifikat som Idræts
SFO.
Samarbejdet med Efterskolen Epos starter først op i september og hvilken form det præcist
kommer til at have, er vi ikke helt fast på endnu. Efterskolen Epos har brug for at starte op
med deres elever, før vi går i planlægningsfasen. Når vi har noget mere konkret, vil der
selvfølgelig også komme nærmere information til jer. Det allerførste skridt i samarbejdet
”Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele
sit liv i den tro, at den er dum.” Albert Einstein
startede tirsdag den 4. august 2015, hvor vi fra Fryndesholm Skole var på besøg hos
Efterskolen Epos. Det var en utrolig dejlig oplevelse at se, hvor hurtigt det pædagogiske
personale fandt hinanden og nysgerrigt spurgte ind til hinandens faglighed. Efterskolen Epos
ligger skønt og bliver en dejlig ramme for deres kommende elever. De kunne fortælle, at de
har alle pladser besat, det er meget flot! Vi ser meget frem til at vores samarbejde med både
NSU og Efterskolen Epos, vil blive til glæde og gavn for vores elever og være med til at berige
deres skolegang på Fryndesholm Skole.
Fryndesholm Skole er et godt skolevalg. Der er høj grad af faglighed og høj grad af trivsel. Alle
ansatte og elever er gode til at værne om det at skabe tryghed, for den enkelte elev. Skolen
uddannede sidste skoleår nogle af vores elever til at blive elevmæglere og vi vil fortsætte med
at uddanne i det omfang, der er behov for det!
I forhold til det faglige strammer vi endnu mere op i år, ved at arbejde med målstyret
undervisning/læring. Det betyder, at der vil være fokus på den enkelte elevs faglige udvikling,
men samtidig også på den enkeltes elevs trivsel. Vi har fokus på de 3 overordnede mål, der er
i skolereformen, samt Sønderborg Kommunes og skolens egne mål, som kan findes på skolens
hjemmeside. Stramningen ligger i, at vi nu skal se, at der er en progression hos den enkelte
ud fra det sted han/hun er. Derudover skal mindst 80 % af vores elever være gode til læsning
og matematik i de nationale test og andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik
skal stige fra år til år og deraf følger, at andelen af elever med dårlige resultater i de samme
fag, skal reduceres år for år og sidst men ikke mindst, så skal elevernes trivsel øges.
Ovenstående fordrer også noget af vores forældre, idet det er vigtigt, at der hjemmefra bakkes
op om skolen og at de aftaler, der evt. udarbejdes omkring lektielæsning også følges. Forældre
er dem, som har den allerstørste indflydelse på deres barns oplevelse af at gå i skole – det er
derfor vigtigt at vise dem, hvor vigtigt og betydningsfuldt det er at deltage i skolens gøremål,
så barnet kan blive så dygtige som han/hun kan? Vi vil så være garant for, at vi vil levere et
spændende skolemiljø, med passende faglige udfordringer for den enkelte, og hvor der også er
gode trivselsmuligheder.
Et superdygtigt pædagogisk personale står klar til at tage imod jeres barn på mandag - og de
glæder sig og det samme gør jeg!
Alis Frost Nielsen
Skoleleder
”Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele
sit liv i den tro, at den er dum.” Albert Einstein