Kære medarbejder - Plejecentre i Herning Kommune

Kære medarbejder!
Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune
Her kan du læse om Lind Pleje- og Aktivitetscenters værdier og om praktiske informationer, som du
får brug for i din ansættelse.
Version
1.10.2015
Oprettet:
1.6.2013
Revideret af: Marianne Gaasvig
1
Indhold
Kære medarbejder! .............................................................................................................................. 1
Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune ..................................................... 1
Indledning .................................................................................................................................... 3
Leve og bo værdier, det åbne plejehjem, eden ............................................................................. 3
Dialog ........................................................................................................................................... 4
Gensidige forventninger ............................................................................................................... 4
Vigtige telefonnumre ................................................................................................................... 4
Praktiske oplysninger: .................................................................................................................. 5
Besked om sygemelding hverdage:.............................................................................................. 5
Besked om Raskmelding på hverdage, lørdag, søndag og helligdage: ........................................ 6
2
Indledning
Jeg vil gerne byde dig velkommen, til din nye arbejdsplads på Lind Plejecenter.
Vi håber, at du bliver glad for at være en af vores medarbejdere og vi glæder os til at lære dig at
kende.
Linds Plejecenter er fra 2013 og består af 64 plejeboliger delt op i 4 afdelinger med 16 boliger og
med hver deres gruppeleder.
Det er et moderne plejecenter med plejeboliger inddelt i mindre bo enheder, og der arbejdes ud fra
Leve/bo miljø, hvilket indebærer, at beboerne skal kunne leve det hverdagsliv, de ønsker og magter.
Leve og bo værdier
Værdigrundlaget retter sig efter leve og bo miljø tankegangen, hvor udgangspunktet er den enkelte
borger, som vi skal inspirere og hjælpe til at tage ansvar for det gode liv.
Vi hjælper beboeren med det de har brug for og støtter op om det de selv kan. Vi bestræber os på, at
alle oplever en positiv hverdag på Lind plejecenter. Alle husets medarbejdere sætter beboerne, pårørende og de frivillige i centrum, og indsatsen vil altid støtte op om beboernes kræfter og energi
Boligen er beboerens hjem og derfor bestemmer beboeren og de pårørende selv. Ved behov er vi
som personale altid behjælpelige.
Beboerne har selv- og medbestemmelse og vi har respekt for, at beboers valg/fravalg kan være meget forskellige.
Vi vægter et godt arbejdsmiljø og engagement højt. Hverdagens aktiviteter er vigtige, og vi tilbyder
derfor et godt og aktivt fællesskab, og vi støtter beboerne i at deltage i hverdagens gøremål, også
sammen med de øvrige beboere.
Det åbne plejehjem - Eden
Et åbent plejecenter, hvor livet tages ind og hvor beboerne aktivt deltager i eget liv.
Alt personale arbejder med begrebet Eden, fordi vi gerne vil gøre en forskel for beboerne og deres
familier.
Vores mål er at øge livskvalitet, livsglæde og trivsel for ældre. Bekæmpe social isolation for ældre
på plejecenteret. Sikre, at de ældre forbliver en del af samfundslivet, selv om de er kommet på plejecenter. Skabe aktivitetsfællesskaber og sociale relationer og dermed trivsel. Skabe en meningsfuld
hverdag med indhold. Vi vil gerne arbejde hen imod, at omdanne pleje- og omsorgsmiljøer til levesteder – fællesskaber og hjem, hvor alle involverede deltager og trives i hverdagslivets facetter.
3
Dialog
Vi ønsker en arbejdsplads, hvor dialog er nøgleordet og at du som medarbejder oplever din arbejdsplads som meningsfuld.
Derfor arbejder vi på at medarbejdere:



Inddrages i beslutninger og processer, når det er hensigtsmæssigt
Mulighed for læring gennem samarbejde med andre og spændende udfordringer i arbejdet
Kender og arbejder efter de forventninger, vi har til hinanden
Gensidige forventninger
Vi har alle et personligt ansvar, for at have en god arbejdsplads. Samarbejde, dialog og gensidig respekt er nøgleordene. Vi har derfor følgende forventninger til hinanden:
 Møde på arbejde med godt humør og god dannelse
 Være åbne og ærlige – komme til sagens kerne
 Acceptere hinandens handlemåder mod fælles mål
 Lytte til hinanden
 Give nødvendig viden og information videre
 ”Undre os” og stille spørgsmål
 Give og modtage positiv og negativ kritik
 Ajourføre faglig viden
Vigtige telefonnumre
Lind Pleje- og Aktivitetscenter
Gadegaardsvej 121
7400 Herning
T: 96 28 87 00
Mail: [email protected]
www.plejecenter.herning.dk/
Plejecenterleder Gundi Halfmann 96 28 87 50
Gruppeleder Lene Borup
96 28 87 01
Gruppeleder Lone Moesgaard
96 28 87 21
Gruppeleder Åse Jonassen
96 28 87 11
Gruppeleder Inger Skaaning
96 28 87 31
4
Pedel Arne Bytofte
Administration Bent Andersen
96 28 87 49
96 28 87 10
Praktiske oplysninger:
Administrationen: Sørger for at du får din løn og har brug for følgende 13 punkter/oplysninger,
som du skal aflevere til Bent Andersen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Navn og CPR-nummer
Uddannelse
Adresse, telefonnummer, mail - adresse
Ansættelses dato
Evt. tidsbegrænset ansættelse
Aflønningsform
Timetal som er aftalt med leder
Oplysning om hvilket skattekort (hovedkort- fri eller bikort)
Dokumentation for erfaringsdato, dvs. et anciennitetskort som udskrives fra tidligere arbejdsplads. Dette har betydning for hvilket løntrin du indplaceres på.
10. Uddannelses bevis kopi
11. Straffeattest
12. Hvilket vagtlag du hovedsagligt skal arbejde i, betydning for at få aften/nat tillæg
13. Skal du være med i kaffeordning
Her følger yderligere information, som du får brug for:
Uniformsetikette – vi har en arbejdsbeklædningsordning. Der må ikke bæres smykker, ure under
arbejdet
MED – aftale se Herning Kommunes politikker på følgende side: http://intranet.herning.dk/minside
Nøgler - dvs. chip udleveres hos Gundi Halfmann og afleveres hos Arne Pedel
Alarmsystem – du bliver instrueret i alarmen
Tavshedspligt – alle ansatte er omfattet af tavshedspligt, også efter arbejdsforholdet er ophørt
Oplysningspligt - alle ansatte er forpligtet til at videregive oplysninger om ændringer i borgerens
tilstand, til de relevante instanser
Syge/fraværspolitik - Retningslinjer hvis du bliver syg på Lind Plejecenter
Vi vil gerne forebygge fravær, og fastholde jer hvor det er muligt til gavn for både jer der bliver
syge, hensynet til dine kollegaer og vores daglige arbejde. Derfor lægger vi op til at have mest muligt dialog og samarbejde med dig når du har fravær. Det er baggrunden for disse retningslinjer.
Besked om sygemelding hverdage:
Arbejder du i A-stuen, i dagvagten, skal du melde dig syg ved at ringe til tlf. 96 28 87 01 tidligst kl.
07.00.
Arbejder du i B-stuen, i dagvagten, skal du melde dig syg ved at ringe til tlf. 96 28 87 11 tidligst kl.
7.00
Arbejder du i A – 1. sal, i dagvagten, skal du melde dig syg ved at ringe til tlf. 96 28 87 21 tidligst
kl. 7.00
Arbejder du i B – 1. sal, i dagvagten, skal du melde dig syg ved at ringe til tlf. 96 28 87 31 tidligst
kl. 7.00
Skal du i aftenvagt sygemelder du dig på din afdeling, inden kl. 10.00.
Skal du i nattevagt sygemelder du dig på din afdeling, inden kl. 14.00.
Du opfordres til at oplyse om, hvor lang tid du forventer at sygemeldingen strækker sig over, så vidt
det er muligt, og der aftales hvordan kontakten skal være fremadrettet.
5
Lørdag-søndag og helligdage:
Du skal ringe til dagvagten eller aftenvagten på din afdeling.
Du opfordres til at oplyse om, hvor lang tid du forventer at sygemeldingen strækker sig over, så vidt
det er muligt, og der aftales hvordan kontakten skal være fremadrettet.
Besked om Raskmelding på hverdage, lørdag, søndag og helligdage:
Hvis det er muligt aftales raskmelding ved sygemeldingen, eller så hurtigt som muligt.
Når du er rask, skal du raskmelde dig, senest dagen før kl. 12.00, hvis du hvis du skal i dagvagt.
Skal du i aftenvagt, raskmelder du dig senest kl. 8.00, den dag du skal i aftenvagt.
Skal du i nattevagt, raskmelder du dig senest kl. 12.00, den dag du skal i nattevagt.
Du ringer til den afdeling hvor du skal arbejde. (Tlf. ovenfor).
Hvis du bliver rask efter kl. 12 eller ved arbejdets begyndelse, raskmelder du dig, da vi gerne vil, at
du kommer på arbejde, når det er muligt.
Rygepolitik – Lind Plejecenter er rygefrit
Misbrugspolitik – der er for alle ansatte udarbejdet et regelsæt for indtagelse af alkohol og medicin
under udførelse af arbejdet.
TR – Birgit Skov
Arbejdsmiljørepræsentant – Lonni Larsen
APV trivsel på arbejdspladsen – Der er udarbejdet APV i februar 2014
Feriefonden – kommunens ansatte kan leje feriehuse gennem Herning kommunes Feriefond.
Personalegoder for alle
Alle ansatte ved Herning Kommune har mulighed for mange forskellige former for personalegoder.
Personalegoderne i Herning Kommune varierer fra rabatordninger gennem Logbuy, medlemsskaber
i forskellige personaleforeninger og personalegoder gennem bruttolønsordninger.
Find mere om de forskellige muligheder du har, på Herning Kommunes hjemmeside:
www.herning.dk
Du kan læse mere om Lind Pleje- og Aktivitetscenter på vores hjemmeside:
www.plejecenter.herning.dk
Har du spørgsmål vedrørende dit arbejder er du velkommen til at kontakte din gruppeleder eller
Gundi Halfmann
6