Vand og grundvand - Portal Geografifokus

Vand og grundvand
Niveau:
8. klasse
Varighed:
5 lektioner
Præsentation:
Vand og grundvand i Danmark handler om vandkredsløbet med dets fordampning, nedbør, afstrømning og
grundvanddannelse, som det foregår i Danmark og atmosfæren over Danmark. Vand og grundvand er en
uundværlig resurse, som der er rigelige mængder af i Danmark.
Forløbets otte fagtekster giver eleverne kendskab til såvel det naturlige kredsløb som til de problemer, der
opstår i forbindelse med udnyttelsen af vore grundvandsreserver og ikke mindst i forbindelse med rensning
af spildevand. Til hver fagtekst er udarbejdet opgaver og aktiviteter. Det er af stor betydning for elevernes
læring, hvis man undervejs i forløbet tager udgangspunkt i den lokale vandforsyning med dets vandværker
og rensningsanlæg, så undervisningen bliver nærværende og virkelighedsnær.
Baggrundsviden og progression:
Eleverne har en række hverdagserfaringer med vand og vandforbrug samtidig har de arbejdet med vand og
grundvand i natur og teknologi. Tilsammen danner det er godt fundament for det videre arbejde med
forløbet.
Vejledning til forløbet
Det er vigtigt, at eleverne opnår færdigheder i at aflæse et nedbørskort og på dette iagttage de forskelle i
nedbørsmængder, som findes i Danmark.
Skydannelse og temperaturfald med højden er en vigtig sammenhæng for eleverne at forstå. Eleverne
præsenteres for to instruktive videoer, som tydeligt forklarer vigtige sammenhænge for eleverne.
Læreren overvejer præsentationen af forløbene om vejret, det globale vandkredsløb og vand og
grundvand i Danmark.
I forbindelse med opvarmning bliver det flydende vand til usynlig vanddamp. Det er vigtigt at eleverne dels
forstår at vanddamp ikke kan ses dels forstår at fordampning foregår ved alle temperaturer.
Fordampningskortet viser, at der er forskelle i fordampning afhængigt af, hvor man befinder sig i Danmark
1
Når eleverne har erhvervet et grundlæggende kendskab til centrale forhold vedrørende afstrømning er det
vigtigt at man tager udgangspunkt i lokale åer, hvis dette er muligt. Aktivitetsforslagene lægger op til at
udnytte lokalområdets muligheder for at undersøge lokale afstrømningsforhold.
I fagteksten ”Vi kan ikke undvære vand” præsenteres eleverne for udnyttelsen af vort enestående
grundvand og de reserver af grundvand, som findes i Danmarks undergrund.
Københavns vandforsyning, HOFOR, dækker store dele af hovedstadsområdet. Derfor får netop denne
vandforsyning en grundig omtale. Det er selskabet HOFOR, som står for vandforsyning til omkring 1,5 mio.
mennesker. Det er vigtigt at eleverne besøger deres lokale vandforsyning, som de så kan perspektivere i
forhold til Hydrotermfigurens data er grundlag for det videre arbejde med vandbalancer. Langsomt
opbygges vandbalancefiguren med henblik på at eleverne forstår, at der er perioder, hvor der er overskud
af vand og perioder med mangel på vand. Kendskab til vandbalancer er vigtig for forståelsen af bl.a.
nitratforurening af grundvand med kunstgødning på landbrugsjord
Fagteksten ”Vandrensning” viser, at rensningen foregår på flere måder. Naturen har sine egne former for
rensning. Samtidig præsenteres eleverne for rensning ved nedsivning gennem jordlagene og rensning i
rodzoneanlæg.
2
Overblik over forløbet:
Læringsmål
Eleven får viden om vandets
kredsløb.
Faglige begreber
Afstrømning
Afstrømningsopland
Opgaver
1. Nedbørstal
1. Årsnedbør I Danmark
2. Mest og mindst nedbør
2. Årlig fordampning i
3. Skyer og temperatur
Eleven får viden og dannelse
af grundvand, og om
grundvand i Danmark.
Aktuel fordampning
Fordampning
Fortætning
Eleven får viden dansk
Grundvand
ferskvand, åer, søer og
Grundvandsstandsende
lag
afstrømningsområder.
Nedsivning
Eleven får viden om lokal
vandforsyning i Danmark,
lokalt og regionalt.
Drikkevand
Jordvand
færdigheder i at benytte
modeller til at forklare og
illustrere vandets kredsløb.
3
Tegn på læring
1. Eleven kan beskrive
vandets kredsløb.
Danmark
4. Åernes navne
3. Danske åer
5. Søer i Danmark
4. Måling af en ås
vandets kredsløb, og
vandføring
forklarer dannelsen af
6. Vandresurser i Danmark
7. Uheld med sprøjtegift
8. Vandbalance
5. Undersøgelse af et
afstrømningsområde
2. Eleven kan beskrive
grundvand og beskrive
vandforsyning lokalt.
6. Danske søer
7. Furesøens dybde
3. Eleven kan beskrive
8. Vandskel på kortskitse
vandets kredsløb, og
9. Vandskel på kort
forklarer dannelsen af
10. Højst liggende sø i
grundvand og beskrive
Danmark
vandforsyning lokalt. Samt
11. Oversvømmelser
opstille problemstillinger
12. Kildepladser
der belyser mangel på
Nedbør
13. Hydrotermfigurer
rent drikkevand lokalt,
Okker
14. Vandbalancekurver
regionalt og globalt.
Markkapacitet
Eleven får kendskab til og
Aktiviteter
Rodzone
15. Rodzoneanlæg
Rodzoneanlæg
Råvand
Størst mulig
fordampning
Tørke
Vandrensning
Vandbalanceligning
Vandbalancekurve
Vandførende lag
Vandoverskud
Vandskel
Visnegrænse
4
5