Rent vand til de fremtidige generationer

PRODUKT
|
i n d s ats p la n e r
Rent vand til de
fremtidige generationer
Orbicon
[email protected]
www.orbicon.dk
Roskilde 46 30 03 10
Aalborg 99 30 12 00
Viborg
87 28 11 00
Århus
87 38 61 66
Esbjerg 36 97 36 36
Odense 66 15 46 40
Tryk: Arco Grafisk 2006
En langsigtet indsats for at beskytte grundvandet
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Vores grundvand er mange
steder truet, og en forebyggende indsats kan ofte være
en rigtig god investering.
Det kræver undersøgelser
og planlægning at prioritere
indsatsen så økonomi og
miljø sikres
Når vi åbner for vandhanen, forventer vi rent drikkevand. De fleste steder i
Danmark er grundvandet så rent, at en simpel vandbehandling i form af luftning
og filtrering på vandværket er nok, før vandet ledes videre ud til brugerne. Hvis
det skal vare ved, kræver det, at vi passer godt på vores grundvandsressourcer.
Den langsigtede grundvandsbeskyttelse skal sikres gennem indsatsplaner. Indsats­
planerne bygger på en kortlægning af grundvandets sårbarhed og undersøgelser
af forureningskilder, den naturlige beskyttelse og dannelsen af grundvandet.
Tilgængeligt materiale
Det er vigtigt, at indsatsplanen forstås af lægmand. Orbcion sikrer derfor,
i både sprog og illustrationer, at indsatsplanen kan anvendes i forhold til
politikere, vand­værker og andre interessenter. Vi arbejder både på et højt
fagligt niveau og formidler resultaterne så de kan anvendes. Myndigheders
og vandværkers beslutninger skal kunne træffes på et tydeligt og veldoku­
menteret grundlag.
Kortlægning af vandressourcer er et af vores kerneområder, og vi har en bred
vifte af fagligheder der kan vende hver en sten. Derfor er vores løsninger helheds­
orienterede, og det er med til at sikre, at væsentlige trusler ikke overses, og
giver det overblik der skal til for at prioritere indsatsen.
Vi ser det væsentlige
Grundvandsbeskyttelse er ofte forbundet med betydelige omkostninger, og
det kan være vanskeligt for vandværker og myndigheder at forholde sig til
problemstillingerne, hvis de undersøgelser de er i besiddelse af, ikke giver klare svar.
Orbicon lægger vægt på at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige. En indsats­
plan skal afspejle de mest presserende indsatsområder (nødvendige indsatser)
og derudover indeholde en langsigtet plan for vandindvindingen (supplerende
indsatser).
Risikovurdering
Risikovurderingen baseres på konkrete fund (f.eks. klorerede opløsningsmidler
eller nitrat), andre erfaringer (f.eks. Miljøstyrelsens BAM-projekter), historik,
geografisk placering samt de lokale geologiske og hydrogeologiske karakteristika.
Klare planer
Risikovurderingen udmøntes i en klar prioritering af de tiltag, der er mest
presserende. Viden om forurening med nitrat, nikkel, arsen, klorid og miljøfrem­
mede stoffer sættes i forhold til den konceptuelle model (forståelsesmodel), der
er knyttet til det enkelte vandværk, for at finde ud af hvor der skal sættes ind.
Den konceptuelle model
N ø dvendige ind s a t s er
Nødvendige indsatser er dem, der iværksættes over for det,
der umiddelbart truer grundvandet.:
· Nedbringelse af kvælstofbelastning
· Regulering af pesticidanvendelse
· Oprensning af forurening
· Oversvømmelsessikring af kildepladsen
· Ændret arealanvendelse,
· Ændring og optimering af indvindingspraksis
· Kildepladsstyring
S u p p l erende ind s a t s er
En konceptuel model kaldes også en forståelsesmodel. Vi opsætter en konceptuel model over
indvindingsoplandets geologi, hydrogeologi, grundvands- og geokemi. Det er den model vores
viden om forurening i området sættes op imod. Modellen består af geologiske snit over om-
Supplerende indsatser er dem der indgår i en langsigtet planlægning for
at beskytte grundvandet. De kan være:
·Sprøjtekampagner
· Miljøtilsyn
· Opsporing og sløjfning af gamle boringer og brønde
rådet og giver et samlet overblik, som danner grundlag for risikovurdering og indsatsplan.
PRODUKT
|
i n d s a t s p l a n er