bestyrelse - Dansk Fjeldvandrerklub

DANSK FJELDVANDRERKLUB
NR. 5 November 2015
DANSK FJELDVANDRERKLUB
WWW.FJELDVANDRERKLUB.DK
BESTYRELSE
REDAKTION
Formand :
Henrik Dahl........................... 25 35 78 35
[email protected]
Redaktør og layout:
Jan Adler-Nissen................... 33 13 53 72
[email protected]
Næstformand:
Hasse Højmark..................... 44 98 48 01
.................................................. 30 96 94 70
[email protected]
Grafisk Layout/DTP:
Frank R. Larsen.....................21 48 87 62
Sekretær:
Anne Kongsted Krum............ 61 99 50 40
[email protected]
Bestyrelsesmedlem :
Simon Lumholdt......................25 67 48 42
[email protected]
Bestyrelsesmedlem :
Oliver Smith............................23 90 29 01
Suppleanter :
Rasmus Borella...................... 39 63 65 41
Ane Veierskov........................ 46 48 12 30
Bankoplysninger :
Danske Bank Reg.: 4317 Konto: 0008135185
Elektronisk indbetaling med giroindbetalingskort :
+01< +8135185<
Husk at påføre dit navn og specifikation af
det indbetalte beløb.
ISSN 0900-4033
48. årgang nr. 5
November 2015
2
Redaktionsfrister :
For næste nummer, der udgives januar
2016, er redaktionsfristerne sat til :
Ture til Aktivitetskalender sendes til
[email protected]
senest Fredag d. 4. December
Redaktionelt stof sendes til redaktøren :
senest Fredag d. 11. December
Artikler sendes til redaktøren digitalt som
word fil. Undlad formatering - vi bruger kun
teksten.
Billeder sendes som jpg filer, der er mindst
1500 pixels på den lange led - gerne større.
TURUDVALGET
Simon Lumholdt.....................25 67 48 42
Hasse Højmark.......................44 98 48 01
Vincent Hvenegaard
Erik Pontoppidan
HVERDAGSGRUPPEN
Vil du arrangere eller deltage på ture på
hverdage, skal du tilmelde dig hverdagsgruppen på [email protected]
Du får derefter tilsendt rettigheder (pw
m.m.), og kan herefter sende og læse mail.
Har du spørgsmål, sender du blot en mail
til [email protected]
Tryk: Tryksagsagenten.dk
© Dansk Fjeldvandrerklub 2015
Fra Bestyrelsen
Kære Fjeldvandrer
Så fik vi overstået generalforsamlingen
i god ro og orden og den nye bestyrelse
er ved at komme på plads.
Som det også blev nævnt på
generalforsamlingen skal der jo
holdes et brag af en jubilæumsfest og
festudvalget kæmper med at kunne
til gode se alle vores medlemmer til
sådan en fest og stadig lave en brag
af en jubilæumsfest.
Nu begynder vi at gå den mørke
tid i møde hvor der måske bliver lidt
længere mellem overnatnings turene
men vi skal nok få nogle gode ture
alligevel. Vi vil varmt anbefale vores
årlige nytårs tur, som også plejer at
være godt besøgt. Det vil være godt at
komme ud og få noget frisk luft efter al
den fede jule mad. Hilsen
Bestyrelsen
Nye medlemmer:
Birgitte Nilsson
Helle Heintz Jensen
Ida Nymann Petersen
Christian Larsen
Stine Søndergaard
Annette Knudsen
Mie Hagen Graversen
Kirsten Rosendal Valeur
Elisa Broberg
Ewa Klimecki
Redaktionelt:
I næste nummer kan du læse om:
Turen til Monaco
Weekendtur i september
& lidt om sikkerhed i fjeldet
Forside:
St. Sjöfallets nationalpark
Jørgen Eyvind Hansen
Foto fra Calvalls de Vent
Victorio Durán
3
Formandens beretning på generalforsamlingen den 3.
oktober 2015 i spejderhytten Vatelunden i Nærum.
Velkommen til denne 49. generalforsamling i Dansk Fjeldvandrerklub.
En levende og aktiv klub med
engagerede medlemmer, der, som
Hjalmar Jessen ønskede, da han
startede klubben, finder fællesskab
og følgeskab til vandring og fjeldture.
Næste weekend er det tid til årets
populære off road tur, nu version 3.0,
hvor en del af klubbens medlemmer
forsvinder uden for stier og alfarvej
og ind i de skånske skove. Snart er
der hyggelig hyttetur og ind imellem
spændende foredrag på klubaftner.
Klubbens vandreture og medlemsarrangementer
Der har i det forløbne år været afholdt
36 ture og medlemsarrangementer. Og
sekretær Tina Norup har registreret, at
vi tilsammen har gået 14078 km! Godt
og vel 5000 km mere end sidste år.
Af de 28 aktiviteter var de 6 klubaftner
med gns. 28 deltagere pr gang – et
meget flot fremmøde og med en
god stemning til følge. Det er egne
medlemmer, der har underholdt
med spændende ture bl.a. om New
Zealand, USA og Sarek. Alle møder
blev holdt i Valby Kulturhus.
Der er i løbet af sæsonen holdt 10
éndagsture, hvor der i gennemsnit
deltog 16 personer, svingende fra
4 til 30 personer. Den traditionelle
nytårstur løb af med flest deltagere
med 30 personer.
Weekendture var der 11 af med
4
gennemsnitlig
13
deltagere.
Hytteturen blev dog topscorer med
24 deltagere. Der var 12 deltagere
på introturen. Derudover var der to
Kr. Himmelfartsture til Bohusleden og
Bornholm, en pinsetur og en kanotur
med fin tilslutning til dem alle. Der
har været en fordobling i antallet af
udlandsture - en tur til Island, Norge,
Sarek og Alpes Maritimes (Monaco).
Alle ture velforberedte, fuldt bookede
og med afrapportering om gode
oplevelser. Alt i alt har der været 22
turledere i gang i år – og mange af dem
flere gange – tak til dem!
I forbindelse med planlægning af
ture er det altid muligt at kontakte
bestyrelsens erfarne medlemmer,
der enten selv kan rådgive om
ruteplanlægning eller henvise til andre
medlemmer, der kender et bestemt
område. Imidlertid kan en turleder
stadig have behov for en researchtur
for at finde overnatningspladser eller
se om ruten holder. Derfor fortsætter
ordningen med researchstøtte på max
400 kr. til transport til turledere efter de
gældende regler og forudsætninger.
Støtten gælder kun transport og kun
weekendture. Der har i det forgangne
år været en enkelt turleder, der har
ansøgt og modtaget researchstøtte.
Turudvalget bestående af Simon
Lumholdt, Hasse Højmark, Erik
Pontoppidan og Vincent Hvenegaard
har offentliggjort en ”turbank” med
ideer og temaer. Den var baggrund
for en brainstorming i foråret på en
klubaften. Der blev sået frø til flere ture,
som nok skal udvikle sig over tid. Tak
til turudvalget for deres engagement.
brug af kort og kompas, kalenderen og
fotogalleriet.
Medlemmerne
Vi er i dag 179 medlemmer, der
har betalt kontingent inkl. 4 nye
medlemmer fra september. Og da vi
var 164 medlemmer ved sidste GF,
kan vi konstatere en pæn fremgang,
når ind- og udmeldelser i årets løb
gøres op.
Vi har fået oprettet et mobilsite, så
man kan se sitet og få det til at fungere
på mindre skærme og på tablets.
Samtidig er vores backendløsning
Joomla blevet opgraderet.
Det glædelige er, at vi havde en pæn
tilgang på 48 medlemmer og på
trods af 36 udmeldelser nåede vi 213
(191/ 2014) medlemmer i august. Af
de udmeldte er 10 fra 2015 og 9 fra
2014. Dvs. 19, svarende til 54% af de
udmeldte, havde en anciennitet på kun
1-2 år.
Så vi taber nogle nye medlemmer trods
en fast ”velkomstinfopakke”, men det
er samme billede som de senere år. Vi
ser i bestyrelsen dette som en tendens,
vi kommer til at skulle vænne os til med
flere kortere medlemskaber pga. øget
travlhed i hverdagen og mange sportsog fritidsmuligheder. Samtidig ser vi 48
nye indmeldelser på et år som meget
positivt, og vi er sikre på klubben også
i fremtiden vil tiltrække medlemmer. Vi
kan konstatere, at de medlemmer, der
kommer godt i gang og deltager aktivt
i klubbens mange tilbud, også er dem,
der holder fast.
Hjemmeside og Facebook
Vi har i perioden 1. sep. 2014 – 1. sep.
2015 haft 7362 besøgende på vores
site. De bruger ca. 2,5 minutter på sitet
og ser på 4-5 sider. Der er 65% nye
besøgende og 35% gengangere. De
mest besøgte sider er: information om
På Facebook har vi nu 295 likes (154
likes d. 4. okt. 2014), og der kommer
hele tiden flere til. Der annonceres
appetizere til ture og henvises til
hjemmesiden.
Folderen
DFK
folderen
distribueres
til
friluftsbutikker i København og på
resten af Sjælland.
Medlemsbladet
Medlemsbladet udkom lige som sidste
år med de 5 planlagte numre. Stor tak
til redaktionen, der består af Frank
Larsen og Jan Adler og til Jytte Vejen
Olsen for hjælp med udsendelse.
Turbeskrivelser og andre arrangementer annonceres så vidt muligt i
bladet i så god tid som muligt. Men
vi anvender også hjemmesiden og
vores mailsystem til at viderebringe
vigtige informationer til medlemmerne,
når der er behov for det. Vi har i år
sendt ”reminder-mails” ud før hver
turdeadline for at gøre opmærksom på
turene.
Rabataftaler
Aftalen med
uændret, og
kontingent til
aftalekort, der
ydes 15 % på
Friluftsland fortsætter
alle, der har betalt
tiden vil modtage et
skal vises ved køb. Der
næsten alt og 20 % på
5
fodtøj.
Rabataftalen, som gælder i Fjeld og
Fritid, og hvor der ydes 20 % på alt
med enkelte undtagelser, fortsætter
ligeledes. Fjeld og Fritid kontrollerer
medlemskab på medlemsliste ved køb.
Udvalget for vandreturisme i
Grønland (UVG)
Arbejdet i Udvalget for Vandreturisme i
Grønland har ligget stille i de forgangne
år, men er så småt ved at komme
i gang, i første omgang som møde
mellem DFK og udvalgets formand og
kasserer Morten Jørck. Bestyrelsen
mener udvalget bør genoplives, så
tidligere aktiviteter og indsamlede
erfaringer kan blive til nye aktiviteter.
Tegning: Martin Vestergaard
6
Hasse Højmark og Simon Lumholdt
arbejder på sagen.
Jubilæum i 2016
Der er nedsat et festudvalg, som i
samarbejde med bestyrelsen skal
planlægge Dansk Fjeldvandrerklubs
50 års jubilæum i oktober 2016.
Jeg vil slutte med at konkludere, at
det har været et aktivt år og sige tak
til de mange, der har engageret sig og
planlagt, så vi har kunnet komme på
gode ture til nær og fjern.
Mette Stagsted Larsen
Formand
Dansk Fjeldvandrerklub
7
Referat af generalforsamlingen d. 3. oktober 2015.
Vanen tro startede generalforsamlingen
med en vandretur ud fra spejderhytten
i Vatelunden i Nærum. Rasmus Borella
var turleder på en dejlig tur, hvor det
danske efterår viste sig fra sin bedste
side, så frokosten kunne nydes i fuld
sol ude i dyrehaven. Ca. 16 km blev
det til inden vi slappede af med den
kaffe og kage Hasse Højmark havde
sørget for imens på skråningen bag
hytten. I mellemtiden var der dukket et
par ekstra deltagere op.
Det var således en fuld spejderhytte, som lagde hus til selve generalforsamlingen.
Pt. 1) Jan Adler-Nissen blev hurtigt
valgt til dirigent, og han konstaterede,
at indkaldelsen til mødet var sket
retsmæssigt.
Pt. 2) Formanden – Mette Stangsted
Larsen – aflagde sin beretning (trykt
her i bladet) Af den fremgik det, at vores
klub er særdeles aktiv m.h.t. til ture og
arrangementer og med et medlemstal
som svinger omkring 200. Der er en
del nye, som forsvinder efter et år eller
to, men det er ret naturligt, at man lige
skal prøve om klubben er det, man
troede. Nye medlemmer er orienteret
om klubben via hjemmesiden eller
netværk.
håbede, at der kom lidt mere gang i
det og lovede at, hvis der skete noget
væsentligt ville det blive meddelt i
vores blad. Deres guide: Vandreruter
i Østgrønland kan købes i Nordisk
Korthandel.
Pt. 3) Regnskabsaflæggelse – Tina
Norup fremlagde regnskabet, godt nok
ikke underskrevet, men Søren Hedal
havde godkendt det via en mail til Tina.
Regnskab/ budget er trykt her i bladet.
Bankens gebyrer er blevet nedsat, da
vi er en forening. Renter er ikke noget
der tæller, så posten er negativ og
burde nok stå under udgifter.
Posten medlemsblad / internet dækker:
Bladet ca. 4000,- pr. udsendelse, porto
ca. 7000,- (bladet sendes som B-post
så forhåbentlig undgår vi væsentlig
stigninger ved årsskiftet) internet
resten. Internettet bliver ordnet af
Standoutmedia.
Der var lidt statistik om antal
medlemmer pr. tur / klubaften og antal
gået km. Hverdagsgruppen var blevet
overset, men den eksisterer fortsat.
Pt. 4) Kontingent og budget – Tina.
Tallene går ud fra et medlemstal
på 190 medlemmer. Udgifter til ture
dækker juleturen og til rekognoscering
af ukendte weekendture. Det koster
4000,- årligt at leje lokalet i Valby.
Jubilæet får 25.000,- fra opsparingen.
Netop opsparingen gav en del
diskussion, for og imod størrelse af
beløbet. Enden blev, at det er fornuftigt
at have nok til at dække uforudsete
udgifter, store som små. Desuden
bevirker den også, at der ikke bliver
nogen kontingent forhøjelse.
Morten Jørck fortalte lidt om Udvalget
for vandreturisme i Grønland. Han
Pt. 5 – 9) Valg af kommende bestyrelse:
Grundet 5-års reglen går Mette og
8
Tina af. De har begge været meget
synlige og et stort plus for klubben. 2
af klubben relative nye medlemmer var
blevet opfordret til at stille op, Henrik
Dahl som formand og Anne Krum som
bestyrelsesmedlem, begge talte godt
for sig og blev valgt med akklamation.
Derefter blev resten af bestyrelsen
valgt med de om rokeringer, der var
foreslået i augustbladet: Simon –
Oliver og Hasse i bestyrelsen, Ane og
Rasmus som suppleanter, Søren som
revisor og Eva som Revisorsuppleant.
Alle med fortjent annerkendelse.
Generelt er der glæde over, at vores
lille klub har en aktiv bestyrelse, som
gør et stort arbejde.
Den nye bestyrelse ser derfor sådan
ud:
Formand: Henrik Dahl
Øvrig bestyrelse: Anne Krum, Simon
Lumholt, Oliver Smith og Hasse
Højmark
Suppleanter: Ane Veirskov og Rasmus
Borella
Revisor: Søren Hedal
Revisorsuppleant: Eva Larsen
som nu af generalforsamlingen eller
af den nye bestyrelse. Man blev enige
om ikke at ændre i vedtægterne.
Jubilæumsfesten: Datoen er fastsat
til lørdag d. 8. oktober 2016 (uge 40)
(klubben fylder 50 d. 10.okt). Der har
været udsendt en føler, for at få en
fornemmelse at deltagerantal, hvis
prisen ligger omkring 375 kr. 90% af
de 78 som havde svaret regner med
at deltage. Festudvalget arbejder
for at runde de 100. Stedet er ikke
fundet endnu. Festudvalget består af
6 medlemmer: Morten Jørck, Lene
Lauritzen, Ib Bentzen, Anne Krum,
Berit Jacobsen og Anne la Cour.
Jan takkede for god ro og orden samt
en hyggelig tone.
Mens den nye bestyrelse holdt deres
første møde, begyndte vi andre at
gøre den mad klar, som Hasse havde
bestilt, samt stille borde frem. Maden
smagte dejligt og vi havde en hyggelig
aften.
Senere var der en principiel diskussion
om hvorvidt formanden skulle vælges
9
Cavalls del Vent - Barcelona. En vandretur tæt på
Pyrænerne.
Tekst og billeder: Victorio Durán
Cavalls del Vent er en rundtur mellem
8 hytter beliggende i Parc Natural del
Cadi-Moixeró, ca. 3 timers kørsel med
bus nord for Barcelona. Hele turen er
mærket med en rød plet, som til tider
kan være svært at finde. Højden på
turen ligger mellem 900 og 2510 meter
og med en højdeforskel på 5.200
meter. Turens længde er på 90 km.
Jeg gjorde turen i juli måned 2015 på 5
dage, for jeg sprang 3 hytter over.
Hytterne koster mellem 30-35 euro
som skal betales kontant - man tager
ikke visa-kort. Man får aftensmad og
en meget ”light” morgenmad, men man
kan købe sandwich om nødvendigt.
Du skal kun have sovelagen med.
Jeg reserverede den første hytte per
telefon og mail inden jeg ankom og bad
dem efter ankomsten om at reservere
for mig til den næste hytte. På kortet
finder man ellers telefon og e-mail
adresse til de 8 hytter. Kortet har også
en kort information på engelsk om
turen.
10
Du kan købe kort til turen på www.
editorialalpina.com (10 euro).
Boholderen Altaïr med adresse: Gran
Via de les Corts Catalanes, 616.
Telefon: +34 933 42 71 71 tæt på
Barcelonas Plaza de Catalunya har
også kort om ruten.
I Barcelona tager du bussen på
Estació d’Autobusos Barcelona Nord
mod landsbyen Bagá. Efter lidt under
3 timers kørsel er man i Bagá. Nord for
den lille og hyggelig bjerglandsby og
efter 3 km ad en asfalteret vej møder
du stigen ved et krydsende vandløb
på højre side af vejen. Her forlader du
den asfalterede vej. Hvis du tager mod
venstre kommer du ad en grussti til
Refugi Sant Jordi, hvis du vælger mod
højre kommer du, også ad en grussti,
til Refugi de Rebost. Jeg tog bussen
ved 15:00 tiden i Barcelona og var kl.
17:45 i Bagá og kl. 21:00 i Refugi Sant
Jordi. Efter turen afgår bussen tilbage
til Barcelona fra Bagá kl. 14:00.
Årets fjeldtur: Lapland 3-13. september 2015.
Tekst Jytte Olsen. Billeder og tegning Jørgen Eyvind Hansen
Deltagere: Jan, Søren, Ulla, Kirsten, myggenet.
Michael, Caroline, Erik, Hans, Jørgen,
Næste dags terræn var jævnt stigende,
Per, Karin, Jytte.
men fuld af tuer og meget fugtigt, så
Jan og Søren havde vanen tro planlagt alle fik våde sokker. En god nats søvn
en vandretur i Lapland. Denne gang i + tørre sokker og vi var klar til endnu en
området lige nord for Sarek, nemlig i dag. En usandsynlig nysgerrig hermelin
var et muntert indslag, men ellers stod
Stora Sjöfaldet Nationalpark.
vi over for en svær beslutning. Kirsten
Vi var 12 deltagere, som nød godt af fik vrøvl med helbredet og kunne derfor
den omhyggelige planlægning m.h.t. ikke følge trop. Hvad gør man så –
billetter og afgange, så alt klappede diskussion frem og tilbage, enden blev
efter planen. Vi var fremme en sen at Kirsten fik følgeskab af Jan, Ulla og
eftermiddag, så vi skulle bare over Søren, som gik tilbage, tog bus og båd
dæmningen ved Suorva og gå et lille til Saltoluokta (hvor vi skulle mødes til
stykke før vi kunne slå lejr. På denne slut) og lavede ture derfra. Mikael blev
tur var myggene mod sædvane ikke udnævnt som ny turleder, fik et kort
fraværende, heldige var de få med stukket i hånden og så var det bare
15
om at komme afsted efter en hurtig
afsked, da vi havde en anstrengende
dag foran os.
terræn, mandsstore stenpassager,
men også strækninger med det
højland, som er Lapland.
Hvor vi normalt går mellem fjeldene
skulle vi denne dag op over fjeldet, som
op ad var fuld af våde sten. Det var koldt
og blæsende og pludselig begyndte
det at sne. Men udsigten, da vi nåede
toppen, var alle anstrengelserne
værd. Solen brød frem og Sareks
takkede fjelde med sne på toppen og
gletsjere ned langs siderne lå foran os.
Nedstigningen var en jævn græsklædt
skråning, så en lejrplads blev hurtigt
fundet efter en lang dag.
Det første rigtige vad var ret
problematisk, men efter en grundig
søgning efter mulige overgange,
besluttede vi os for at blive på den side
af elven, hvor vi var, selvom ruten gik
på den anden side. En klog beslutning,
vi fik ingen problemer. Derudover var
elve og vandløb som regel let forceret,
men ellers var der altid en hjælpende
hånd. Et par gange foretrak vi at vade i
sandaler eller crocs og det gik fint.
Det var turens 2 mest anstrengende
dage. Resten af ruten havde dog sine
udfordringer – blokmark, masser af
fugtigt pilekrat, birkeskove i ujævnt
16
Vejret var i starten blæsende og koldt
og med flotte skyformationer. Solen
brød dog frem en gang imellem, især
i slutningen af turen. De gange det
regnede, var det ikke særligt voldsomt,
undtagen den ene gang, hvor vi skulle
slå telt på i blæst og regn på en knoldet
undergrund. En flok rener hastede
forbi.
På denne tur så vi ryper, ravne og
fjeldvåger flere gange. En enkelt
mosehornugle blev skræmt op (vi havde
en fuglekender med). Stormmåger,
også kendt fra København, fløj
rundt. Det mest spændende var dog
havørnen, som viste sig 4 gange. Den
ene gang kom den fra fjeldet bag os og
fløj lavt ud over den sø, hvor vi holdt
pause. Imponerende.
Det er en fordel at have medlemmer
med, som skal på nattetisseri - der var
NORDLYS hver nat.
En nat oplevede vi en heftig fønvind.
Jeg vågnede ved, at vinden tog i teltet,
så det blafrede og larmede temmelig
kraftigt. Var i tvivl om det ville holde,
men gjorde ikke noget. Pludselig så
jeg lys, som bevægede sig udenfor
– troede et svagt øjeblik, at det var
nordlys, og kikkede derfor ud. Men nej,
det var hjælpsomme deltagere med
pandelamper, som kom til undsætning.
Karin sad som en edderkop og
klamrede sig til sin teltstang i håb om
at redde teltet. Halvdelen af yderteltet
havde allerede lagt sig henover
den anden halvdel. Redningsholdet
fæstnede pløkkene igen og lagde store
sten som modvægt. Hans’ kuppeltelt
havde løsnet sig i den ene side, så
han kravlede ud i underbukser for at
sætte pløkkene fast igen, men blæsten
var så stærk, at han ikke kunne holde
det og så samtidig ordne pløkkene.
Rygsækken forhindrede teltet i at flyve
væk, så Hans løb hen til Eriks telt, hvor
der var lys, for at få hjælp. I mellemtiden
havde teltet drejet sig 360 grader.
Hans sagde, at han ikke frøs, fønvinde
er varme, men alligevel. Mit telt blev
også forankret med fodboldstore sten
17
hele vejen rundt, mens jeg fik lov til at
blive liggende i min varme sovepose.
En af de få gange, hvor det er en fordel
at være Q60+. Kl. 01.30 lagde vinden
sig pludselig og natteroen sænkede
sig i mit lille telt.
Næste morgen spurgte Erik om Karin
og jeg var moden til en lektion i ”telt op
slåning”. Selvom vi har slået vores telte
op et utal at gange, kunne vi jo godt
se, at der manglede noget (meget) i,
at teltdugen var lige så stram som på
Eriks telt. Vi takkede pænt ”ja tak”.
Om aftenen slog vi lejr i en birkeskov
for at undgå blæsten og fik en kyndig
vejledning i at slå vores telte op – det
hjalp, meget. Næste gang teltet skulle
slås op, var vi under observation. Vi
bestod!
Dagen før hjemrejsen blev en dag
med ren afslapning. Vi var kun 1-2
timers vandring fra fjeldstationen i
Saltoluokta. Vi sov længe, fik besøg
18
af Ulla og Søren, som lå i nærheden.
Nogen gik en tur, mens andre
filosoferede. Solen skinnede. Om
eftermiddagen pakkede vi sammen og
gik ned mod fjeldstationen. Nedturen
var utrolig smuk både m.h.t. udsigt
og efterårsfarver. Fremme blev vi alle
forenet over en dejlig middag. Forinden
blev teltene for sidste gang slået op,
og et meget tiltrængt bad med sauna
(med verdens flotteste udsigt :o) budt
velkommen.
Næste dag måtte vi lige have et bad til
før morgenmaden. Der var tid til en lille
tur til en nærliggende same kirke inden
vi startede hjemturen med båd, bus og
tog – alt klappede efter planen.
Stor tak til Jan og Søren for god
planlægning, til Mikael som eminent
turleder, og til alle som bidrog med
hjælp og godt humør.
Glæder mig til at komme på fjeldtur
igen - Jytte
19
Sensommertur til Bjärehalvøen og Hallands Väderö.
Tekst Susanne Knage, billeder Ib Bentzen
Det var min første tur med klubben.
Jørgen samlede Poul og mig op ved
Østerport station i sin lille røde Skoda
og så gik det derudaf - nordpå via
Helsingør-Helsingborg til Torekov på
Bjærehalvøen, hvor vi satte de andre
5 stævne.
Der var et mylder af folk på havnen,
som skulle over på øen- Väderö,
hvilket foregik i en større fiskekutter.
Kirsten og Jørgen havde arrangeret,
at vi kunne komme på sæltur inden
vi blev sejlet videre til Väderö. Vi fik
eksklusivt vores egen lille båd for
en flad 10 ekstra, med langskægget
skipper der sejlede kækt afsted i høj
sø med os rullende rundt på dækket
bagbord. Vi var heldige og fik set nok
omkring 100 sæler på skærene, hvor
de boltrede sig i solen.
Resten af dagen tilbragte vi på Väderö;
en lille ø på 3,1 kvadratkilometer. Den
3. største ø i Skåne og en udløber
af Hallandsåsen. Øen har været
naturresevat siden 1958. Øen er
præget af klippeskær, strandenge med
græssende får og køer og gammel
bøgeskov på midten. Vi fik krydset øen
et par gange (små 10 km), badet og
nydt vores medbragte madpakker. Ved
17 tiden gik den sidste afgang mod
fastlandet.
Vi fouragerede i den lokale ICA og
kørte i bilerne op til nordspidsen af
Bjärehalvøen, hvor vi slog vores telte
op nær en shelterplads, der var noget
velbesøgt. Vi fandt vores egen lille
plads med smuk udsigt til både Kullen
20
og den nordlige kyst. Vi havde en rigtig
hyggelig aften med mad over bål i godt
selskab. Folk var dog trætte på trods af
at vi ikke havde gået særlig langt. Der
var ro i lejren ved 22 tiden.
Der havde været udsigt til regnbyger
søndag morgen, men de udeblev
heldigvis, så vi fik pakket vores grej
i dejlig tørvejr og uden dug. Efter
morgenmaden lod vi en af bilerne
stå og kørte tilbage til Torekov, hvor
vi startede dagens vandring på 12
km tilbage til nordspidsen af halvøen
langs kysten. Det var en meget smuk
tur fint afmærket gennem dyrefolde
i starten med dejlige brombærkrat
og afsluttende med stigning gennem
skovbeklædte skrænter, hvor vi fandt
blåbær, hindbær, tyttebær og slåen. Vi
gjorde holdt et par gange undervejs,
blandt andet var halvdelen af holdet
nede og bade fra klipperne ved Hovs
Hallar, mens resten drak kaffe og
spiste kage. Vi var fremme ved vores
overnatningssted ved 16 tiden. Vi fik
sagt farvel og vendte hjemad mod
København.
Det var for mig en rigtig dejlig tur i
godt selskab, hvor det gik op for mig
at jeg har ”artsfæller” der som jeg også
synes det er fantastisk at nørde grej og
sidde og rode rundt på jorden og lave
mad over bål. Tak til Kirsten og Jørgen
for at have arrangeret denne hyggelige
tur. Jeg glæder mig til at komme afsted
igen.
Susanne
21
At sy sit eget grej - del 2
Af: Ib Bentzen
På nær elvens brusen i baggrunden er
der ikke en lyd denne nat i slutningen af
september. Fuldmånens skær rammer
mig gennem bivuakkens åbning, det er
iskoldt og den lette rimtåge varsler den
første nattefrost.
En anden nat tilbage i januar, hvor
jeg var på vintertur, oplevede jeg
også nattefrost, så de to nætter kan
sammenlignes. På den tur sov jeg i
mit lille svenske tunneltelt, som kunne
lukkes helt omkring mig. I nat er der
kun en tynd teltdug mellem mig og
omgivelserne, og bivuakken har ingen
døre, så der er altid åbent udsyn. Jeg
ligger i den samme sommersovepose,
har det samme tøj og hue på, og føler,
at komforten de to nætter er på samme
niveau.
Så foreløbig synes jeg, at ned til
frysepunktet giver min bivuak samme
grad af komfort og beskyttelse som et
almindelig telt. Men det er kun femte
gang jeg sover i bivuakken, og jeg skal
have meget mere erfaring i vind og vejr,
før jeg kan give en endelig vurdering.
Bivuakken tager længere tid og kræver
øvelse at stille op, med 2 udvendige
teltstænger, som vælter rundt, mens
jeg håndterer de 10 barduner. Forinden
har jeg vurderet vindretningen,
bivuakken skal stå på tværs, ellers
virker den som en vindtunnel. Når det
blæser, kan den ene ende lukkes af
med et trekantet stykke teltdug. Så
hægter jeg et lille insektindertelt, som
jeg også har syet, op under teltdugen,
og til sidst går jeg en runde, for at
22
efterstramme bardunerne.
Man skal sno sig for at komme ind i
insektinderteltet, men når jeg først er
inde, virker det rummeligt nok.
Belønningen er, at jeg siden februar
har lettet min rygsæk med 2,5 kg.
“Hvorfor syr du dit eget grej?” er der
mange, som har spurgt mig.
Det er et miks af nysgerrighed og
udfordringen ved at prøve noget nyt.
Når jeg laver mit eget grej, udforsker
jeg alternativer i forhold til traditionelle
rygsække, telte og soveposer, og kan
selv vælge detaljer og farver (Sort er
out). Det er også sjovt at prøve mine
evner af bag en symaskine.
Selvgjort er velgjort. Det er en kæmpe
tilfredstillelse, når de sidste sting er
syet, at prøve sit nye grej af. Jeg har
også været heldig, at have fundet frem
til nogle gode sysæt med grundige
syvejledninger.
Selve syarbejdet har taget lang tid,
anslået 40 timer for henholdsvis
rygsæk og bivuak, lidt hurtigere for
insektinderteltet og en lejrdyne. Jeg
startede i marts, lod projekterne ligge
stille i et par omgange, og er først
blevet færdig med lejrdynen i oktober.
Vil du selv prøve?
Så foreslår jeg, at du kigger dig omkring
på nettet. Udover Ray Jardines grej,
som jeg har lavet, kan du finde mange
anvisninger på engelsk ved at søge
efter “MYOG”, ”MYOG tarp”, ”MYOG
backpack” osv (MYOG = Make Your
Own Gear).
Du skal være omhyggelig med dit
arbejde, også når det kikser og du må
pille en søm op, for her gælder det
virkelig, at hastværk er lastværk.
Mit næste projekt? Måske et
pyramidetelt i glade farver til
vinterbrug? Eller en poncho, tilpasset
mine behov? Jeg skal snart på jagt på
nettet igen.
Vi ses til fjelds,
Ib
23
Spicy nudelsuppe til 1 person
Af: Ib Bentzen
På turen i august til Hallands Väderö
sidder jeg med mit tørre stykke
kylling og kedelige ris, og kaster
lange blikke hen mod Susanne, som
tager små bøtter frem med friskt kød,
grønt og krydderier. Hun kommer det
portionsvis i gryden, og på forbløffende
kort tid har hun kokkereret et komplet,
velsmagende måltid.
Det vil jeg også gøre, tænkte jeg. Så
inden næste tur i september finder jeg
opskriften på en spicy nudelsuppe,
som jeg tilpasser, så den kan laves i
én gryde.
Aftenen før fylder jeg poser og små
beholdere med følgende indhold:
7. Et forårsløg, skåret i tynde skiver
Tilberedning:
Varm olien op i gryden og steg rejerne
kortvarigt. Tilsæt hvidløg.
Hæld 1/4 liter vand i, samt grøntsager,
bouillontern og sukker.
Når det er kommet i kog, tilsættes
nudlerne. Lad det koge færdigt i nogle
minutter.
Pres limesaften ud over retten og drys
forårsløg i.
Nu har du et varmt og velduftende
måltid. Tak til Susanne, som inspirerede
mig til at give min madlavning et løft.
Vi ses til fjelds,
1. En stor spiseskefuld olivenolie
Ib
2. 6-8 tigerrejer. De tøes halvt op i
lunkent vand, pilles og lægges tilbage
i fryseren
Lundhagsstøvler sælges.
3. Et lille fed hvidløg, skåret i små
stykker
En god, fodvenlig og let 1-lagsstøvle med
skaft af kærnelæder. En vandtæt støvle
med en nogen blødere og mere smidig
cellegummibund, men med kraftfuld sål.
Støvlerne er perfekte på fjeldetog i skoven.
Støvlerne er nummer 42 men desværre
købt for små og derforkun brugt få gange.
Ved nypriskoster støvlerne ca 2.000kr –
2.300kr.
4. En plastikpose med friske grøntsager, en lille tsk sukker og bouillontern
til 1/4 liter vand.
Friske grøntsager: 3 store champignon
skåret i stykker, 2 cm ingefær skåret i
små stykker, chili efter smag (frisk eller
tørret), 1/2 gulerød i tynde stave
5. 50 g ægnudler
6. En lime
24
Lundhags – Forest – Brun
Salgspris er 400kr.
Kontakt: Anne G. Vejers
E-mail: [email protected]
Tlf.: 22 19 85 78