2015-12-Sogneblad.pub - Publisher

orris
sogneblad
December 2015
Læs inde i bladet om
Borris prisen
side 5
Ny mand i stolen
side 12
Herrea�en i Borris
side 21
1
Borris skole har fået nye legeredskaber på legeplad­
sen.
De bliver brugt fli�gt både i og uden for skole�den. Årets Kagedyst
Vinder i voksenkate­
gorien "Smag og Udseende" blev Tami Maria Kruse Vinder(e) i kategorien "Børnebagere" blev Annemarie og Iben der imponerede os med lækre medaljer - godt gået piger! Vinder i voksenkategorien "Krea�vitet" blev Jovita Sandfeld Nielsen, som havde bagt et pragteksemplar af en laks 2
BORRIS SOGNEBLAD ­ Du kan også se en web­udgave på www.borris.dk.
Nyhed: Kan også hentes som ISSUU version, dvs. hvis du henter ISSUU app, så kan
den vises på din mobil/tablet. (hvis man ønsker en udskri�, skal den hentes som pdf).
Idé… – brug sognebladet som ak�v kalender. Plot ind, så du er forberedt..
Vi er åbne for forslag �l ar�kler ­ så kontakt bare en af bladudvalgets medlemmer
HJERTESUK …… Til bladet modtager vi en del fotos fra I­pads og telefoner. Vær op­
mærksom på, at de afleveres i så stor en opløsning som mulig. Det er medvirkende �l,
at kvaliteten af billederne forbedres i bladet.
HJERTESTARTERE I BORRIS finder du ved indgangen �l Borris Fitness i Borris Hal­
len eller ved indgangspar�et �l Vestjyllands Andel. Se instruk�onsvideo på
www.borris.dk og hjertestarternes placering.
…………………………………………………………………………………………………………….
Stof �l næste blad afleveres senest 1. februar 2016.
…………………………………………………………………………………………………………….
Astrid Klynge
Knud Erik Rasmussen
2422 5503
3029 6436
[email protected]fiberpost.dk
[email protected]
Joan Kylkjær
6016 1436
Jl­[email protected]
Anne Marie Kristensen
2174 6400
am­[email protected]
Lili Kristensen
2785 6497
[email protected]
……………………………………………………………………………………………………………
Internetudgaven af Sognebladet kan findes via link på www.borris.dk
Bidrag �l bladet kan indsæ�es på konto nr.
7780­1063700 i A/S Skjern Bank.
……………………………………………………………………………………………………………
Bladet udgives i ca. 600 eksemplarer.
Tryk: Øko­Tryk I/S, Borrisvej 5b, Astrup, 6900 Skjern
3
Indholdsfortegnelse
Borris skoles venner .................................................................................... side
Åbnings�der i julen Brugsen ....................................................................... side
Man lø�er bedre i flok................................................................................. side
Ny mand i stolen ......................................................................................... side
Dalager marked........................................................................................... side
Kommunemester i golf ................................................................................ side
Man kan hvad man vil ................................................................................. side
Herrea�en .................................................................................................. side
Affaldscontainere........................................................................................ side
Nyt fra børnehuset...................................................................................... side
Fællesspisning............................................................................................. side
En hilsen fra dagplejen ................................................................................ side
10 år e�er Cecilie ........................................................................................ side
Update fra byrådet...................................................................................... side
Natur på flaske............................................................................................ side
Guld inden for rækkevidde .......................................................................... side
Borris IF ...................................................................................................... side
Energia........................................................................................................ side
Ak�vitetskalender ....................................................................................... side
Gudstjeneste............................................................................................... side
Kirkesiderne................................................................................................ side
På hesteryg i naturen .................................................................................. side
Borris ­ Faster plantage............................................................................... side
10 år e�er Frederikke.................................................................................. side
Billede af håndbolddamer ........................................................................... side
Laksetrappen .............................................................................................. side
Gymnas�kudvalget...................................................................................... side
Fælles fastelavnsfejring ............................................................................... side
Julegaveideer .............................................................................................. side
Lidt fra håndboldudvalget ........................................................................... side
Borris sogneforening ................................................................................... side
Borris husholdningsforening........................................................................ side
Indre Mission .............................................................................................. side
Borris hyggeklub ......................................................................................... side
Borris seniorklub ......................................................................................... side
En hilsen fra 4 H .......................................................................................... side
Socialøkonomisk værksted .......................................................................... side
4
6
9
11
12
15
17
18
21
23
25
27
28
32
34
35
36
38
39
40
42
44
51
55
56
59
60
62
63
65
67
68
71
73
74
75
78
78
BORRIS PRISEN 2015
Borris Prisen uddeles �l en person,
forening eller forretning i sognet,
som gør noget for at forskønne
sognet og er et ak�v for sognet.
Chris�an ”karetmager” Larsen
får Borris Prisen 2015 for sit store
engagement og frivillige indsats i
Borris Sogn. Du har omsorg og
overskud for dit lokalsamfund. Du
har mange kaske�er i brug. Du er
hjælpsomheden selv, du kommer
med idéer, lyst og glæde �l samar­
bejde. Du er brølstærk – du er
Danmarks stærkeste mand i Bor­
ris. Du har �t de bedste løsninger og mangler der noget, opfinder du,
hvad der skal bruges �l opgaven. Du er al�d at finde i kulissen ved større
fællesarrangementer i sognet.
Borris Prisen er et skulderklap �l dig, fordi du gør en forskel og er parat
med din hjælp.
Ildsjæle er et ak�v for sognet, der yder for fællesskabet og sam�dig vi­
ser at holdånden er værd at kæmpe for.
Vi ønsker Chris�an ”karetmager” �llykke med Borris Prisen 2015.
Prisen uddeles af Borris Sogneforening i samarbejde med Skjern Bank.
5
Borris skoles venner
Borris Skoles Venner er en stø�eforening, der har �l formål at indsamle og
skaffe midler �l økonomisk stø�e af ak�viteter i Borris Skole, som falder uden
for skolens normale dri�sbudget.
Vi vil være i tæt dialog med skolebestyrelsen om, hvilke ak�viteter der skal
stø�es op omkring.
Foreningen blev grundlagt i 2009, men i de senere år har der dog været lidt
s�lhed omkring foreningen.
På opfordring fra skolens bestyrelse vil vi igen øge vores synlighed og sam�dig
øge vores ak�viteter.
Derfor var Borris skoles venner repræsenteret med en stand ved ”Indendørs
marked ” i Borris 1.11.2015.
Hovedformålet var at gøre opmærksom på foreningens eksistens. De�e gjorde
vi ved at være synlige med en Roll Up samt udlevere flyers (se denne andet
steds i bladet)
Sam�dig beny�ede vi lejligheden �l at indsamle penge �l foreningen. De�e
foregik på følgende måder:
Der var mulighed for at tegning et medlemskab. Prisen for et medlem­
�
skab er 100,­kr. pr. år. Forældre med børn i Borris skole er pr. automa�k
medlemmer af Borris Skoles Venner.
�
Der var også mulighed for direkte bidrag.
Herudover beny�ede vi også muligheden ved sådan en ”kræmmerdag”
�
at have nogle forskellige små�ng med, som de besøgende kunne byde på
og her igennem yde deres bidrag og sam�dig få lidt med hjem.
Vi fik flere nye medlemmer i foreningen. Der var også godt gang i salget, så fle­
re gjorde en god handel.
Vi vil gerne beny�e lejligheden �l at takke de mange besøgende for den meget
posi�ve respons, der fulgte på dagen.
Skulle der være nogle, der har lyst �l at bidrage med deres stø�e, er de�e mu­
ligt enten, som nævnt, via et medlemskab (indbetale 100 kr. på reg.- & kontonr.: 7780 – 1228665) eller ved anden stø�e (ved at henvende sig �l nedenstå­
ende)
På vegne af Borris Skoles Venner
Formand:
Næs�ormand:
Jonas Houmann
Jørgen Laursen.
Mail: [email protected]
Mail: [email protected]
Telefon 4070 1611
Telefon 2342 8010
6
”En hånd kan blive til fem hænder”
Borris Skoles Venner
En støtteforening for ”Vores Børn”
”Borris Skoles Venner” giver eleverne, personalet, skolen og området omkring skolen noget ekstra, der gør hverdagen sjovere”
Formål:
At skaffe midler til finansiering af elevaktiviteter på Borris Skole, som falder uden for skolens økonomiske formåen.
At skaffe midler til finansiering af fysiske anlæg på eller ved Borris Skole,
som er udviklende for skolens lege- og undervisningsmiljø, og som falder
uden for skolens økonomiske formåen. Udendørs anlæg skal kunne anvendes i samarbejde med det omgivende lokalsamfund og foreninger.
Bidrag fra Borris Skoles Venner:
Borris Skoles Venner HAR blandt andet bidraget med følgende.
� Forplejning til elever i forbindelse med ”kulturtur til DR Koncertsal i KBH”
september 2015.
En dag for hele skolen i WOW-Park (til afvikling i 2016)
Dit bidrag til Borris Skoles Venner:
Foreningen er upolitisk, og enhver, der måtte ønske det, kan optages som
medlem.
At tegne et medlemskab koster 100 kr. årligt (dette fastsættes på den årlige
generalforsamling) Ved medlemskab har man udover støtten også stemmeret på den årlige generalforsamling.
Forældre ved Borris Skole har automatisk stemmeret.
Alle bidrag er velkomne, små som store. Støtten til foreningen kan også
være i form af naturalier eller anden praktisk støtte.
7
Foreningen kan ikke træffe beslutninger i sager vedrørende skolens ledelse,
personale og elever.
Foreningens konto nr.: 7780 � 1248665
De Venligste hilsner
Borris Skolens Venner
Formand: Jonas Houmann
Kasserer: Preben Enevoldsen
Menigt medlem: Niels P. Gosvig.
Næstformand: Jørgen Laursen
Sekretær: Else Mouritsen
Suppleant: Ron van Vliet
8
Åbnings�der jul & nytår 2015.
KLIP UD OG HÆNG PÅ KØLESKABET.
Onsdag d. 23. december
7.00-20.00
Julea�en d. 24. december
8.00-14.00
Fredag d. 25. december
8.00-18.00
Lørdag d. 26. december
8.00-19.00
Søndag d. 27. december
8.00-19.00
Mandag d. 28. december
7.00-20.00
Tirsdag d. 29. december
7.00-20.00
Onsdag d. 30. december
7.00-20.00
Nytårsa�en d. 31. december
8.00-16.00
FREDAG D. 1. JANUAR
ER DEN ENESTE DAG VI HAR LUKKET
PÅ HELE ÅRET, VI SES IGEN D. 2. JANUAR FRA 7.00-20.00
GOD JUL & GODT NYTÅR FRA PERSONALET I DIN BUTIK
9
SALG SERVICE REPARATIONER
ALT I LANDBRUGSMASKINER TRAKTORER PLÆNEKLIPPERE MOTORSAVE
AUTORISERET
SVEND BECHS
MASKINFORRETNING
SHINDAIWA
FORHANDLER
BORRISVEJ 18 BORRIS 6900 SKJERN
TELEFON 97 36 62 22 TELEFAX 97 36 68 22
10
MAN LØFTER BEDRE I FLOK
Det gør de hver mandag formiddag i Energia, og der er plads �l flere, siger Ellen
og Gunnar. Et enkelt par er fra Troldhede, medens resten er fra Borris.
Kl. 9 mødes en lille flok på ca. 10 deltagere op i mo�onscenteret, og formålet
med �men er mo�on og snak. Fordelingen er meget forskellig, for ved nogle af
maskinerne kan man godt sidde og få sig en sludder med naboen.
Ellen og Gunnar hjælper deltagerne lidt med gode råd �l øvelser, ligesom nogle
af deltagerne også kommer med nye øvelser, de har prøvet eller set. En af del­
tagerne har været med i 1½ år, og hun har virkelig gjort fremgang. Og som et
ekstra plus har skulderen fået det meget bedre.
Nogle af dem kommer kun hver mandag formiddag, for gymnas�k �rsdag i
gymnas�ksalen, svømning og haven skal også passes. Et par stykker træner
flere dage om ugen.
Det er jo fordelen ved Energia – der er åbent mange �mer, så man kan bare
møde op.
Når trænings�men så er slut, er det kaffe�d. De ski�es �l at have et par kander
kaffe med, og så snakkes der lige en lille halv �me, inden de går hver �l sidst.
Kommunalvalget har de på plads, ja, det er store sager, der drø�es.
Har du lyst �l at være med �l en �me med mo�on og hygge, må du gerne kon­
takte Ellen Iversen – tlf.nr. 2273 6402.
Lili Kristensen
11
NY MAND I STOLEN
3 måneder er gået, siden enhedsleder Mogens Hansen stoppede i Borris.
Siden har lærer Susanne Mellergaard været kons�tueret som leder, og i mel­
lem�den er der søgt e�er en ny leder, der skal stå for dagpleje, børnehave og
skole i Borris.
Det er nu offentliggjort, at en god gammel kending vender �lbage i folden.
Ole Ehmsen Kronborg, 38 år og gi� med Lisbeth. Ole blev færdig på seminariet i
Århus i 2005, hvore�er han arbejdede et år på en større Århus skole. Da Lis­
beth blev færdig i 2006, ville de gerne �l Vestjylland igen. Lisbeth blev ansat
ved Stauning skole, hvor hun stadig er. Ole blev ansat ved Borris skole og var
der �l 1.12.2008, hvor han fik job som underviser og teamleder ved Skjern Tek­
niske Skole. Her har han været ind�l nu, og det har været en skole i en spæn­
dende, rivende udvikling.
12
Men da han læste opslaget om en enhedsleder �l Borris, fik han lyst �l at søge
udfordringen. Han husker Borris skole som et sted, hvor alle elever og forældre
kendte hinanden i klasserne og på tværs også for manges vedkommende. Der
var en god stemning, og man passede på hinanden. Meget apropos i denne �d,
hvor Borris skole rangerer højest på listen i �lfredshedsundersøgelsen iblandt
elever.
Ole har fagene idræt, dansk, samfundsfag og natur/teknik. Som et led i jobbet
følger også diplomstudiet inden for ledelse, så han er klar over, at arbejds�den
bliver noget anderledes fremover. Han glæder sig meget �l at komme i gang,
og vil bruge de første par måneder �l at få et indblik i kulturen i og omkring
helheden. Masser af ideer rumsterer i hans hoved, men lad �den råde, som
man siger.
I hjemmet huserer også 3 drenge, nemlig Magnus, 10, og Villads, 7, der går i
skole i Skjern, samt Eskild på 3 år, der lige er startet i børnehaven. Eskild har
også gået i vuggestue i samme ins�tu�on. Så hans overgang �l børnehaven har
været ganske smertefri. Han vidste jo, hvor han skulle være og kendte �l den
daglige rummel der. Denne model kan Ole også huske fra Borris, hvor dagpleje,
børnehave og skole forbereder en blid overgang.
Borris Sogneblad byder Ole velkommen.
Lili Kristensen
Dagkort 16/4 - 15/5 voksen
Dagkort fra 16/5, voksen
Ugekort, fra 15/5, voksen
Årskort, voksen
Årskort, ægtepar
Dagkort, 14-18 år
Ugekort, 14-18 år
Årskort, 14-18 år
Børn under 14 år
Børn ifølge m. voksen
m. gyldigt fiskekort
Laksekon�ngent
Pris
400,150,480,1200,1500,40,70,100,10,gra�s
Formand:
Ole Nyholm Knudsen
Tlf. 40 87 05 53
100,13
Næs�ormand:
Jens Sørensen
Tlf. 97 36 64 25
14
Dalager Marked
Siden det sidste sogneblad udkom, har vi a�oldt generalforsamling, og vi kun­
ne i år udbetale ca. 166.000 kr. e�er investeringer på godt 30.000 kr.
Det synes vi er et rig�g godt resultat, vejret og �dspunkt taget i betragtning.
Hele overskuddet er uddelt �l 13 forskellige foreninger m.m. Vi håber, at pen­
gene vil blive brugt fornu�igt, og at Dalager Marked bliver nævnt som giver de
forskellige steder, så man kan se, hvad overskuddet går �l.
Med hensyn �l bestyrelsen så modtog alle genvalg, og bestyrelsen er: Margit
Madsen, Carsten Hansen, Lars Kolster, Jørn Vendelbo og Mar�n Stubkær. Som
suppleanter blev valgt Chris�an Larsen (karetmager) og Bjarne Nyborg.
Vi er i fuld gang med at planlægge næste års 25 års jubilæumsmarked, og i den
anledning vil der nok blive brugt en del mere på underholdning. Vi har i skriven­
de stund skrevet kontrakt med Kandis –Tørfisk – Madam Blå og Poprockerne
samt Thomas Petersen (Den syngende Bager), så der bliver noget at glæde sig
�l . Fredag a�en er ikke på plads endnu, men vi er på udkig e�er noget �l de
helt unge. Igen i år vil Herning Tivoli Park være på pladsen.
Dalager Marked 2016 bliver i dagene 27. - 29. maj, og det er som de sidste par
år i uge 21. Så glæd jer.
Husk at sæ�e kryds i kalenderen , både for dem der besøger markedet
og ikke mindst alle vores medhjælpere, som vi håber vil hjælpe �l igen i 2016.
Husk Dalager Marked er også på Facebook - bliv medlem af gruppen.
Jørn Vendelbo
15
Arbejdstøj �l store og små
og �l alle behov.
Værktøj, Jagt og vildtpleje, og legetøj fra Grene på bes�lling.
Kom ind og hent et katalog �l inspira�on.
16
Kommunemester i golf i Ringkøbing-Skjern Kommune
Denne flo�e �tel blev Bri�a
Højris Hansen indehaver af
en søndag i starten af sep­
tember, hvor hun spillede
helt forrygende og endte
med at vinde sin række i tur­
neringen, som blev a�oldt
over to dage, i henholdsvis
Dejbjerg og Holmsland
Gol�lub.
Bri�a og hendes mand Knud
Erik spiller �l dagligt i Dej­
bjerg Gol�lub. Bri�a har
e�erhånden spillet i 6 år, og sporten er en god afløser for håndbolden, som
hun spillede i rig�g mange år, ind�l helbredet ikke kunne klare det mere.
Men det har stadig noget med en bold at gøre, selvom den er blevet meget
mindre. Og det kræver ligesom i håndbold, megen teknik og træning, for at nå
det mål alle har, nemlig at vinde.
Golf er den sport, hvor man kan spille på kryds og tværs af alder og køn - øvede
spiller sammen med helt nye golfspillere. Det er på grund af det handicapsy­
stem, man spiller med i golf, og så kæmper man i øvrigt kun mod sig selv i golf.
At Bri�a i det hele taget stadig kan spille golf, skyldes hendes lille el-scooter
(Mono Buggy), som hun kører rundt på, da helbredet ikke længere er �l lange
gåture. En runde på en gol�ane er et sted mellem 5-8 km pr.
runde.
Og selvfølgelig følger der også præmier med en �tel som Kom­
munemester, dog ikke i samme størrelse som f.eks. Europa
Touren eller andre store turneringer rundt om i verden. Men
fine præmier blev det da �l, og ikke mindst �tlen.
Også Knud Erik Kristensen kan bryste sig af �tlen som kommu­
nemester i golf, idet han �lbage i juni blev kommunemester i
Herning Kommune. Knud Erik spiller �l daglig i Åskov Gol�lub i Sdr. Felding.
Vi ønsker begge �llykke.
Anne Marie Kristensen
17
E�er opfordring fra Borris Sogneblad har vi modtaget et indlæg fra Berith Fruerlund –
Team Rynkeby-deltager i 2016.
Man kan, hvad man vil.
Det er søndag den 25. oktober 2015. Klokken er 17.30, og jeg er lige landet e�er en skøn 63 km lang træningstur på cyklen sammen med de andre ”Rynker” fra Team Rynkeby Midt-Vest.
Jeg havde i dag netop sat mig på cyklen, da jeg i s�v modvind tænkte: ”Jeg kom­
mer aldrig �l Paris,” men mine rynkevenner er fantas�ske. Der er et helt utro­
ligt godt sammenhold på holdet, som jeg ville unde alle at opleve. Så jo, med sådan en skøn flok ”Rynker” kommer jeg �l Pa­
ris.
Team Rynkeby er et nordisk velgøren­
hedscykelhold, der hver sommer cykler �l Paris for at samle penge ind �l børn med kræ� og deres familier.
I dag består hold Midt-Vest af ca. 50 ry�ere og 10 hjælpere. Gejsten �l at cykle og ikke mindst glæden ved også at cykle �l fordel for børn med kræ� får én �l at træde ekstra hårdt i pedalerne.
Den 25. marts 2013 blev jeg på cykel på­
kørt af en bilist, der fuldstændig overså sin vigepligt. Heldigvis havde jeg cykel­
hjelm på, men jeg brækkede mit bækken og blev i den forbindelse lænket �l seng og kørestol i 8 uger med e�erfølgende delvis sygemelding i halvandet år. Det var en �d, hvor mange tanker fløj igennem mit hoved i forhold �l, hvordan frem�den ville blive. Men jeg sa�e mig et mål, der lød på, at jeg må�e med �l cykelløbet ”Fjorden Rundt” året e�er.
Den 14. juni 2014 fik jeg indfriet målet, dog med et styrt lige udenfor Søndervig. Jeg havde fået mig hægtet på en stor gruppe cykli­
ster og det med god fart.
Man finder som cyklist hur�gt ud af, at man kan spare en masse kræ�er, når man cykler i en gruppe, så det nød jeg godt af. Hvad der egentlig skete er usikkert. Det hele gik så 18
stærkt, og pludselig var vi et par stykker, der styrtede. Der skete heldigvis ikke no­
get særligt, og jeg kunne selv cykle i mål.
Oplevelsen gjorde dog, at jeg tænkte: ”Fruerlund du du´r simpelthen ikke �l at cykle – din næste cykel må være en tre­
hjulet”. Cyklen blev sat bag lås og slå, og i stedet for begyndte jeg at løbetræne. Mit næste mål blev da Lillebælt Halvmara­
ton, som min da�er Heidi og jeg løb den 9. maj i år. Det var en fantas�sk oplevelse, og endnu et mål var nået.
Gode råd var nu dyre i forhold �l, hvad jeg nu skulle se frem �l. Som jeg �l nogen har fortalt, så var der også en dims i hovedet, der fly�ede sig lidt i forbindelse med min ulykke � Jeg har hele �den brug for at overskride nogle grænser og overbevise mig selv om, at jeg er fuldstændig mobil. Det ved jeg godt, jeg ikke er, og ingen dage er desværre uden smerter på et eller andet �dspunkt.
Jeg fandt dog ud af, at jeg ikke kunne und­
være cyklen. Jeg må�e på den igen, og det blev min fæ�er Henning Iversen, der tændte lyset for mit næste projekt, idet jeg vidste, hvor stor en oplevelse det blev for ham. Nemlig Team Rynkeby. I al hemmelighed �lmeldte jeg mig og var så utrolig heldig at blive optaget. Da jeg var ca. 7 år, blev min farfar dræbt i en cykelulykke, og det samme skete for min far, da jeg var 23 år. Begge blev på cykel påkørt af bilister, og de mistede desværre begge livet.
Det er selvfølgelig ikke så gode odds i en familie, og jeg var usikker på, hvorvidt mine børn ville synes godt om min Rynke­
by ide. Derfor tænkte jeg, at det nok bare var bedst at fortælle det, når jeg evt. var blevet optaget på holdet. Jeg vidste jo godt, at de havde og stadig har et lidt anstrengt forhold �l, at jeg cykler rundt derude. De ser mig helst på den trehjule­
de, eller som de siger ”I vores familie hol­
der vi os langt væk fra cykler!! ”
Men jeg blev optaget, og endnu har jeg svært ved at få armene ned. Jeg er så tak­
nemmelig over at være kommet med på holdet. Møder, fælles træningsture og i det hele taget en masse kilometer på ve­
jene og på spinningscyklen vil ind�l som­
mer fylde rig�g meget. Som én fortalte mig, så cykler, sover og arbejder man, og det vil selvfølgelig blive endnu mere �l foråret, hvor fællestrænin­
gen virkelig tager over.
Der skal som minimum cykles 1000 km frem �l 1. marts 2016. Derfra skal der så, som minimum, cykles 2500 km frem �l den 9. juli, hvor vi cykler mod Paris. En ”gammel Rynke” foreslår, at det op�male er at cykle 5000 km i foråret. Til foråret fællestrænes der to gange om ugen plus hver 2. weekend. Enten er det som en weekendtur eller også kun om søndagen. Nogle af turene vil foregå i Vejle, Vildbjerg og Rebild Bakker, så vi får lidt øvelse i ”bjerg-kørsel”. Fornu�en siger mig heldigvis, at jo mere jeg træner, des mere får jeg forhåbentlig også ud af turen �l Paris. Vi skal jo også gerne have kræ�er �l at nyde turen, hin­
andens selskab og naturen.
Alt i alt kræver det en masse ben-arbejde rent fysisk, og man har i den forbindelse 19
brug for en masse opbakning fra familien. Opbakningen har jeg hundrede procent, skønt jeg allerede nu er mere sammen med min cykel end med mine børn.
Derudover kræver det også en masse arbejde i forbindelse med at skaffe spon­
sorer. Man kommer hur�gt �l at leve og ånde for at samle penge ind �l Børnecan­
cerfonden, og man griber enhver lille mu­
lighed for at indsamle et eller andet. Det er i starten en smule svært at arbejde med sponsor-delen, men vi bliver taget rig�g godt imod, når vi henvender os. De fleste har fuld forståelse for det gode for­
mål, og mange har ha� kræ�en tæt inde på livet.
at gentage succesen med sponsorløb �l næste år. Det glæder jeg mig meget �l, og det var en kæmpe succes sidste gang. Store som små havde gang i et eller andet køretøj �
Desuden håber jeg, at Borris Skole er med på Team Rynkeby Skoleløb. Det er et løb, hvor børn løber for børn og på den måde også får god mo�on. Det finder sted fre­
dagen før påskeferien og har igen �l for­
mål at samle penge ind �l børn med kræ� og deres familier.
Det er gra�s for skolerne at deltage, og alle skoler får inden løbet leveret en sam­
let pakke, bestående af forældrebreve, sponsorsedler, diplomer, stø�earmbånd, frugtdrik og raslebøsser �l de indsamlede midler. Det lokale Team Rynkeby hold hjælper skolen med at arrangere løbet, så det gerne skulle være så nemt for skolen som muligt. Det er ikke meningen, at læ­
rerne skal bruge en masse ressourcer på løbet.
Ellers vil jeg selvfølgelig opfordre enhver, der har lyst, �l at stø�e Team Rynkeby Midt-Vest. Ved interesse kan jeg træffes på be­
[email protected] eller på tlf. 22866855. Stort som småt tæller!!
En dag var jeg i Superbrugsen i Skjern og stødte �lfældigt på uddeleren. Jeg spurg­
te �l stø�e, og han foreslog, at Team Ryn­
keby blev en af stø�emulighederne for de små røde plastmønter, der udleveres �l kunderne. Mønten tager man selv, og den er ikke a�ængig af, hvor meget man kø­
ber. Kunden kan så selv vælge, hvilket formål man vil stø�e. Formålet med Team Rynkeby er nok noget, de fleste kender �l.
En vig�g �ng at formidle er blandt andet, at pengene der samles ind går fuldstæn­
dig ubeskåret �l børn med kræ� og deres familier. Ethvert lille beløb tæller. Vi beta­
ler selv godt 20.000 kr. Det dækker cykel, tøj og turen �l Paris. Hjemkomsten sørger man selv for. Team Rynkeby 2014/2015 samlede 32,8 millioner kr. ind �l Børnecancerfonden. Vi skulle jo gerne kunne gøre det mindst ligeså godt i år �
Lokalt har Børnehuset i Borris indvilget i Det kommende år, og selve turen �l Paris, kommer garanteret �l at koste både blod, sved og tårer, men allerede nu mærker jeg, at det helt sikkert er det hele værd.
”Man kan, hvad man vil” lærte min gamle farmor mig, og det mo�o passer jo meget godt for og i Borris �
20
21
GRATIS vareudbringning hver onsdag
(Ring og bes�l dagen før)
Apotekervarer fra Skjern Apotek
Tips og Lo�o
Salg af fiskekort
Postshop åben hele ugen kl. 07.00 - 20.00
GLS Pakkeshop
Frisk kød og pålæg fra Slagter Kirkeby
Blomster og gavear�kler
fra Crea Lundsgaard
Al�d frisk frugt og grønt
Frisk bagerbrød fra egen ovn
Hvis der er noget du mangler i vores sor�ment,
kontakt personalet.
Åbnings�der: Alle ugens dage 07.00 - 20.00
Hilsen Dagli’Brugsen Borris
Tlf. 9736 6013
Følg os på Facebook og SMS
22
DøgnSta�on ( affaldscontainere )
Det er fra kommunen blevet meddelt, at Genbrugspladsen på Sønderskovvej nedlægges �l nytår, i sammenhæng med en poli�sk beslutning om at ra�onali­
sere affaldshåndteringen. Det er poli�sk beslu�et at skære antal genbrugsplad­
ser ned og ersta�e dem, de steder hvor de nedlægges, med såkaldte ”Døgnsta�oner” – store affaldscontainere der er �lgængelige døgnet rundt. Der søges nu e�er en central placering indenfor byskiltene. Det har vist sig at være svært, da de placeringer, kommunen har foreslået, har været uacceptable! På forespørgsel om, hvorfor ”Døgnsta�onen” ikke kunne blive på pladsen, var sva­
ret, at erfaringer andre steder fra havde vist, at hvis man ikke lukkede den gam­
le plads, blev folk ved med at aflevere forskelligt affald på pladsen, hvilket var uønsket.
En �ng er udfordringen med placeringen, men hovedproblemet er, at det ikke fremover vil være muligt at aflevere haveaffald – de nærmeste muligheder bli­
ver Troldhede og Skjern.
Sogneforeningen og Borris Rådet
Jes R. Nissen
23
Borris El A/S er startet i 1951 og lige som dengang er det voresmål at give dig som kunde en personlig betjening og en løsning som passer dit behov.
Husk vi har salg af:
Varmepumper
-Hvidevarer
-Lysstofrør
Pærer/ba�erier
97366122
en afdeling af Olesen & Jensen A/S
Crea Lundsgaard
Åben gårdbutik Lindvigvej 1, Borris
Al�d stort udvalg i blomster og gavear�kler.
Bes�llinger modtages gerne på dekora�oner, krukker, sammenplantninger,
samt begravelsesbinderi og -buke�er.
Husk vi laver også delikatessekurve og vingaver �l private og firmabrug.
Nye åbnings�der:
Torsdag og fredag kl. 10 - 17
Lørdag kl. 10 - 12
Tlf. 2273 6402 er åben for bes�lling alle ugens dage.
24
Nyt fra Børnehuset
Livet i Børnehuset går sin vante gang, hvor vi har sagt farvel �l de store, som nu er kommet i skole, og vi siger løbende goddag �l nye børn og deres forældre. Vi har fået en ny volontør Jana fra Tyskland, der startede 1. august, hun skal være 3 måneder ved Brumbasserne, dere�er ved Mariehønsene og �l sidst ved Rumpenisserne, altså 9 måneder i alt. Siden sommerferien har vi i samarbejde med Erhvervsskolen Borris ”landbrugsskolen” ha� en prak�kant Camilla, som kommer i huset 3 dage om ugen, hvor hun hjælper �l ved Mariehønsene. Ma­
riehønsene er utroligt glad for Camilla, som hjælper �l med stort og småt. Ma­
riehønsene har sammen med dagplejen være på bondegårdsbesøg hos Ron og Hanne, hvilket havde været en dejlig dag for børn og voksne. Hver �rsdag er dagplejen i Børnehuset, hvor de leger og synger med Mariehøn­
sene. Det giver en god �lvænning �l de kommende børnehavebørn, at de ken­
der huset og de voksne. Ved Rumpenisserne har de ha� rumænsk maddag, hvor flere af de rumænske mødre have lavet og forberedt mad. Mens der blevet lavet mad over bål, blev der fortalt om tradi�oner, om landet, deres mad og mange andre �ng.
Brumbasserne har også lavet mad fra andre lande. Jana har lavet tysk mad med børnene og fortalt dem om Tyskland og forskelle mellem Danmark og Tyskland. Og så har Amelia lave polsk mad og ligeledes snakket om Polen, mad, penge, sport osv. Brumbasserne har også været sammen med 0.kl. nogle �rsdage, hvor den blandt andet har stået på bålmad, en tur �l åen og ikke mindst leg og hygge med gamle venner. I uge 41 har vi alle ha� krop og bevægelse på programmet. Den har stået på opvarmning, løb, ninjaløb og alle mulige lege/sanglege, hvor kroppen er blevet brugt. Om onsdagen stod den så på en fælles tur �l Momhøje. Først gik vi en tur rundt og så landskabet og legede lidt ved lejrpladsen, så videre rundt, hvor der blev leget i borgen. Især broen var et hit, for lige pludselig var der fuld af trolde og gedebukke og konkurrencer i, hvem der kunne trampe højest. Dere�er spiste vi madpakker, og så gik turen �l legepladsen, hvor der blev klatret, rutsjet, gynget og brugt kræ�er på at kravle op af de forskellige �ng. I �den, hvor børnehavebørnene var i Momhøje, udny�ede Dagplejen mulighe­
den �l at invitere �l bedsteforældredag i Børnehuset. Rig�g mange beny�ede lejligheden �l at komme og se, hvad deres barnebarn går og laver, samt hilse på de voksne. En rig�g dejlig dag for alle. 25
Borris Sports� og Kulturcenter
Udlejning af multisal
Salen har plads til 120 spisende gæster.
Frit valg mellem runde eller aflange borde.
Lejepriser
Timeleje: 200 kr./ time
Døgnleje: 1950 kr. inkl. moms / 24 timer
Køkkenfaciliteter samt adgang til brug af sportshal
i forbindelse med private arrangementer kan tillejes.
Service, borde og stole udlejes ud af huset.
Henvendelse til
Halbestyrer Thorkild Gjaldbæk-Nielsen
tlf.: 25 74 60 88 eller
mail: [email protected]
26
Fællesspisningen den 22.10 i Borris Sports og Kulturcenter,
med DGI oplæg om frivilligt foreningsarbejde og betydningen
for lokalsamfundet.
Tanken bag oplægget om det frivillige foreningsarbejde var, at vi e�erhånden har fået mange �lfly�ere fra andre kulturer, som har valgt at købe hus og etab­
lere sig varigt her i sognet. Da et sogn som Borris kun kan være et stærkt og levende lokalsamfund, hvis flest muligt byder ind med de evner og kræ�er de har, er det vig�gt at vi ”gamle” Borris beboere ikke glemmer at være åbne over­
for ”ny �lfly�erne” og lukke dem ind. De�e ikke kun for at give dem plads og muligheder, men også for vores egen skyld – vi har brug for dem som ak�ve sognebeboere. Åbenhed fra vi ”gamle” Borris beboere kan selvfølgeligt ikke gøre det alene, for det er ligeså vig�gt, at vores ”ny �lfly�ere” vil være med, at de accepterer at de er kommet �l Danmark og åbner sig for det vi har og kæm­
per for. Den bedste integra�on vil være, at de bliver en fuldgyldig del af livet i Borris, og her er foreningslivet centralt.
Det var fantas�sk flot at 287 mødte op �l Fællesspisningen og mødet e�erføl­
gende – Tak.
En stor tak �l den gruppe af vores ny �lfly�ere, der lod os smage på nogle af deres tradi�onelle kager �l kaffen. De�e er et af de små skridt, der kan være med �l at åbne os for hinanden.
Det næste skridt bliver at repræsentanter fra Sogneforeningen, Borris Rådet og DGI vil tage på besøg hos de enkelte familier eller grupper af ny �lfly�ere, for at møde dem ansigt �l ansigt og afdække, hvilke udfordringer vi skal prioritere i vores indsats. Slu�eligt arbejdes der på at arrangere en foreningsmesse i Borris Sports og Kul­
turcenter. 27
En hilsen fra Dagplejen.
Vi synes lige, at vi vil
fortælle lidt om, hvad
vi har gået og lavet
siden sommerferien.
Sammen med Marie­
hønsene fra børneha­
ven har vi ha� en rig­
�g god og lærerig em­
neuge, hvor vort em­
ne var Musik, Krop og
Bevægelse. Mandag,
�rsdag og onsdag for­
middag var vi samlet,
hvor vi sammen sang nogle udvalgte sange om kroppen, og så dansede vi �l.
Fredag formiddag havde vi så inviteret resten af børnehaven samt 0. klasse �l
at komme og se, hvor gode vi var blevet. Og børnene var super gode �
Mandag d. 28/9 var vi på bondegårdstur, hvor vi sammen med Mariehønsene
kørte i bus ud �l Hanne og Ron. De viste deres gård og alle deres dyr frem for
os, så det var en rig�g dejlig formiddag, og vi vil gerne sige tak for en dejlig op­
levelse.
Onsdag d. 7/10 havde
vi bedsteforældredag.
Vi havde lånt børne­
huset, da de skulle på
tur. Dagen begyndte
med hjemmebagte
boller og ja - det er
al�d et hit…dere�er
sang og hyggede vi og
lavede græskarhove­
28
der. Dagen slu�ede
med, at vi spiste vore
medbragte madpak­
ker, og ja så var bør­
nene klar �l en lur.
Det var en rig�g dejlig
formiddag.
Den kommunale dag­
pleje i RingkøbingSkjern kommune vil
gerne give dagplejer­
ne et kompetencelø�,
så derfor skal vi alle på kursus i Samspil og rela�oner i pædagogisk arbejde. Det
glæder vi os �l, da det al�d er dejligt at få ny viden.
Julen står snart og banker på, og der har vi julehygge sammen med forældre og
søskende, og det foregår i børnehaven. Vi skal også på plejehjemmet og synge
julesange sammen med beboerne. Og så skal vi jo selvfølgelig �l julegudstjene­
ste.
Inden vi slu�er af, vil vi gerne sige farvel �l en god kollega, som har været ansat
i mange år - vi vil gerne ønske hende held og lykke, og så vil vi gerne byde en ny
kollega velkommen.
Dagplejerne i Borris.
29
Menu nr. 1
Pitabrød, lille pommes frites og ½ l cola
Menu nr. 2
Burger, lille pommes frites og ½ l cola
Menu nr. 3
Durum, lille pommes frites og ½ l cola
30
Vi har modtaget de�e indlæg fra Dagli’Brugsen Borris
TAK BORRIS….
Når de�e bliver læst, er vi så småt i gang med en af årets travleste måneder,
og det er �d �l at kigge �lbage på, hvordan året, der rinder ud, er gået.
Det har været et FANTASTISK år.
Vi har i de første 10 måneder af i år solgt for ca. 700.000 kr. mere end i de
første 10 måneder af sidste år…
Vi er bare så stolte af den op­
bakning, der er �l os her i Bor­
ris.
Hvad skyldes denne fremgang
så???
Det er i hvert fald ikke på
grund af ”den gode som­
mer”…
Nej.
Det, vi har ha� fuld fokus på i
2015, er den gode oplevelse i
bu�kken. Vi bruger mange kræ�er på, at vores frisk-vare områder, frugt &
grønt, mælk & pålæg samt bagerafdelingen al�d fremstår pæne og med fri­
ske varer. Især vores frugt & grønt afdeling er der blevet arbejdet meget
med, og det er også her, belønningen af vores arbejde har været størst.
Hvad skal der så ske �l næste år???
Vi kommer �l at arbejde videre med de områder af bu�kken, hvor succesen
har været størst, men vi skal også �l at kigge lidt mere på, hvordan helheds­
oplevelsen af Din Bu�k bliver bedre.
En del har spurgt, om vi også får del i de 100 millioner, som Coop vil bruge på
de små bu�kker. Og ind�l videre er der ikke planlagt noget her i Borris. Men
planen er, at vi senest i 2017 skal have moderniseret bu�kken.
Endnu engang
TAK BORRIS
31
10 år e�er
Af Cecilie Nygaard Rasmussen
da�er af Jy�e og Karl Erik Nygaard Rasmussen
den, og året på Dejbjerg var ved at rinde
ud. Mit år på e�erskole gav mig nogle helt
nære venskaber, som jeg stadig har den
dag i dag, og jeg lærte at stå på egne ben,
så selvom det var et hårdt år, ville jeg ikke
have været det foruden.
E�er et år på Dejbjerglund valgte jeg, at
tage en hhx-uddannelse på handelsskolen
i Skjern. Jeg var på det �dspunkt opsat på,
at jeg skulle arbejde indenfor handel, så
det må�e jo være skolen for mig. Og det
var det i den grad. Jeg fandt mig hur�gt �l
re�e, og jeg elskede min �d på handels­
skolen. Udover nogle spændende fag og
gode venskaber, så bød �den på skolen
også på flere spændende studieture. Vi
var bl.a. i München, hvor vi lige ankom
�dsnok �l at være med �l den berømte
Oktoberfest.
Tænk sig, at det allerede er 10 år siden, at
vi forlod Borris Skole dengang i juni. Siden
da har der været fart over feltet, og �den
er fløjet afsted.
Tiden på handelsskolen gik hur�gt, og vi
kunne nu pludseligt kalde os for studen­
ter. Vi fejrede selvfølgelig, at vi nu var
færdige med vores ungdomsuddannelse,
og studenterugen bød på den tradi�onel­
le rundkørsel og masser af fest og farver.
E�er Borris Skole tog jeg ligesom de fleste
andre 8. og 9. klasse på Kirkeskolen i
Skjern. Det var to gode år med nye ven­
skaber og nye udfordringer. Da 9. klasse
var ovre, var det �d �l mit første møde
med e�erskolelivet. Ligesom flere i min
omgangskreds havde jeg valgt Dejbjerg­
lund E�erskole. Min start på Dejbjerg var
ikke nem, og jeg døjede en del med hjem­
ve de første måneder, men langsomt
vendte det, og �den begyndte at gå rig�g
stærkt. Gymnas�kopvisningerne meldte
sin ankomst, og sikke en periode. Fælles­
skabsfølelsen var stor, og man kunne ikke
undgå at være helt høj e�er hver eneste
opvisning. Alt for hur�gt kom eksamens�­
De sidste par måneder på handelsskolen
blev jeg klar over, at jeg ikke skulle arbej­
de i bu�k, bank eller lignende. Det var slet
ikke mig alligevel. Jeg begyndte derfor at
undersøge, hvad jeg så ville lave e�erføl­
gende. Valget faldt ret hur�gt på pæda­
gog. Jeg begyndte på uddannelsen �l pæ­
dagog lige e�er handelsskolen. På det
�dspunkt boede jeg stadig hjemme og var
ikke helt sikker på, hvor jeg ville bo sene­
re, så jeg valgte derfor at søge ind i Ikast.
32
alvor blev klar over, at det var arbejdet
med børn, som jeg brændte for.
Min hverdag i Aarhus var god og spæn­
dende, og jeg var glad med den summen,
der al�d var fra caféerne og gågaden,
men det var som om, at der manglede
noget. E�er halvandet år i Aarhus tog jeg
derfor beslutningen om at fly�e �lbage �l
Vestjylland. Jeg fandt i oktober sidste år
en lejlighed i Skjern, hvor jeg også bor i
dag, og det er det helt rig�ge for mig. Jeg
er slet ikke i tvivl om, at det er her ude
vest på, at jeg hører �l.
E�er godt et år på uddannelsen beslu�e­
de jeg mig for, at nu var det �d �l at flyve
fra reden. 1. januar 2013 fly�ede jeg der­
for �l Aarhus. Jeg var så heldig at få et
værelse lige i hjertet af Aarhus med ud­
sigt �l gågade, caféliv og kun 300 meter
fra min storesøster. Det var en hel anden
verden for mig, som nu bød på pendlerliv
og nye udfordringer, som nu følger med,
når man skal stå på egne ben.
E�er flere eksamener sidste e�erår kunne
jeg i januar endelig kalde mig for pæda­
gog med en professionsbachelor i pæda­
gogik. En �tel jeg er rig�g stolt af og glad
for. Jeg er slet ikke et sekund i tvivl om, at
jeg har valgt rig�gt på uddannelseshyl­
den, og det bliver jeg bekræ�et i hver
eneste dag, når jeg går på arbejde. Jeg er
så heldig, at jeg allerede e�er få uger fik
arbejde i Naturhuset Skovlykke i Skjern,
hvor jeg er �lkny�et vuggestuen. Her er
min hverdag fyldt med guldkorn fra bør­
nene og masser af smil og la�er.
Under min uddannelse �l pædagog har
jeg været så heldig at være i nogle spæn­
dende prak�kker. Jeg var i et halvt år �l­
kny�et bo�lbuddet Tjørringhus i Tjørring,
hvor jeg arbejdede med svært handicap­
pede børn og unge. Meget af mit arbejde
bestod af pleje og genoptræning, da bør­
nene var særdeles dårlige og lænket �l en
kørestol. Jeg elskede mit arbejde på Tjør­
ringhus, men det var hårdt psykisk. For
mit vedkommende var det meget udfor­
drende at lægge arbejdet på hylden, når
jeg gik hjem. Jeg mødte nogle børn, som
havde oplevet så megen ure�ærdig­hed,
at det sa�e �ngene i perspek�v. Tiden på
Tjørringhus var lærerig og gav mig en ro­
busthed, som jeg har taget med mig vide­
re. Min sidste prak�k �lbragte jeg i en
børnehave i det naturskønne Højbjerg i
udkanten af Aarhus. Det var her jeg for
Som jeg sidder her og reflekterer over de
sidste 10 år, så har de nu været ganske
udmærket, og jeg glæder mig �l at se,
hvad de næste 10 vil bringe.
Mange hilsner
Cecilie
33
Update fra byrådet
I byrådet har vi e�er budgetkonferencen ha� de obligatoriske 1. og 2. behandlinger af
budge�et, og heldigvis stod alle stadig bag budge�et e�er de to behandlinger. Så vi er
alle godt �lfredse med, at vi flere steder kunne bruge flere penge; ex handicap/
psykiatri, renoveringen af Tim Skole fremrykkes, s�er og vejprojekter og ikke mindst
afsa�e vi ekstra 30 mill. �l KRAFT i Ringkøbing, så vi kan få en a�laring inden nytår, om
div. fonde vil skyde penge i projektet. Siger fondene nej �l at investere i projektet, har
vi 80 mill., som vi skal have anvendt andre steder. Nu har vi et solidt budget de næste
par år, men vi er godt klar over, at besparelserne, vi lavede sidste år, gør ondt flere
steder, e�erhånden som de implementeres, men vi håber, vi nu har justeret de værste
steder.
I teknik- og miljøudvalget har vi ha� lidt udfordringer i at finde en linje i, hvor der må
ops�lles husstandsvindmøller - det lyder sikkert i manges ører som noget, der burde
være �l at finde ud af, incl. jeg selv. Men der er mange hensyn at tage, i�t. bevarings­
værdigt landskab, kommuneplaner og store vindmøller, skal jeg hilse at sige. Vi er også
i gang med at lave en fusion mellem affaldsselskaberne ESØ og Østdeponi, hvor jeg
sidder i begge bestyrelser. Affaldet er der mange penge i, når det kan afsæ�es i større
mængder, og det er den primære årsag �l fusionen, så vi kan fastholde de ca. 30 ar­
bejdspladser i Tarm. Planen er, at fra 1. jan står der AFLD (moderne navn for affald) på
skraldebilerne, og alt dri�sadministra�on foregår fra Tarm, og hovedadministra�onen
er i Herning.
Iver har meddelt, at han ikke genops�ller som borgmester, så den 1. feb. er der ops�l­
lingsmøde i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, hvor alle, der har indløst medlemsskab �l
Venstre i 2016 min. 8 dage inden mødet, har ret �l at stemme om, hvem der skal være
Venstres borgmesterkandidat �l valget i 2017. Sidste frist for �lmelding som kandidat
er 10 dec. - og jeg s�ller ikke op. I skrivende stund har to meldt sig, men der kommer
flere.
En stor oplevelse for mig her i e�eråret var en tur �l Kina sammen med Shuli Fang og
Hans (kromand). Vi skulle deltage i en stor turistmesse, hvor vi fra Borris ville vise kine­
serne, hvad Skjern Å har at �lbyde - troede vi... men kineserne ville også MEGET gerne
vise, hvad de kunne �lbyde os, så vi er totalt opdateret på flo�e hoteller og sublime
rejseselskaber i Kina, hvis nogen skulle have interesse. Før og e�er messen rejste vi
rundt og så na�onalparker, seværdigheder, pandaer, Shulis familie, store byer, skyskra­
bere - jeg føler vi så hele Kina, så meget som vi rejste... Vi fik også vist flaget for Borris
og kommunen, og jeg lærte, at den personlige rela�on er meget vig�g for en kineser,
inden de vil lave forretninger. Om Vestjylland er interessant nok for kinesere, når de er
på ferie, vil kun �den vise.
De�e var ordene for denne gang
Med venlig hilsen
Ole Nyholm Knudsen
34
NATUREN PÅ FLASKE
For et par måneder siden
blev jeg ved et kaffebord
budt på et lille glas �l kaffen.
Af 3 valgte jeg en spænden­
de flaske med e�ke�en
”Hindbær Likør” – ingen
banderole, deklara�on eller
tappested.
Forklaringen var enkel – likø­
ren var hjemmelavet, og bag
stod Emma Nielsen.
En nærmere snak med Emma bringer historien om en opskri�, som hun for nok
25 år siden fik af Frida Bjerregaard. En opskri�, der findes frem, når hindbærog solbærbuskene eller blommetræet bærer modne bær eller frugter.
Til deres guldbryllup havde Emma frems�llet nogle flasker likør, der kunne ser­
veres for gæsterne. Opskri�en er ganske enkel - ½ kg bær
eller frugt, ½ l vodka og ½ kg sukker, og der røres, ind�l
sukkeret er opløst. Blandingen står i 2 – 3 uger, og her­
e�er filtreres drikken i et kaffefilter. En af de store fans af
drikken kalder den for en gudedrik.
Emma synes, at det er sjovt at eksperimentere med bær
og frugter. Hun er også mester i blommer i maderia, og
ville gerne gøre mere i sa� og syltning. Men som hun si­
ger: ”Det skal jo også drikkes og spises”, og husholdnin­
gen tæller jo kun 2 i dagligdagen.
Ved vor lille snak blev jeg budt på både hindbærlikør og blommelikør, og begge
smagte fortrinligt, dog er min favorit blommelikøren.
Lili Kristensen
35
GULD INDENFOR RÆKKEVIDDE
Søren så alle drømmene briste – en
hest i sit livs topform og så VM så tæt
på, men først i august mødte Søren
frem med Hárekur, og den fik dyrlæ­
geerklæringen, der gav adgang �l me­
sterskabet.
Torsdag mødte han �l landsholdssam­
ling, og fredag fly�ede hesten, Tri­
stan, Wiebke og Søren �l Herning.
Hestene var opstaldet på landsskue­
pladsen i mobilbokse, der blev place­
ret i landsskuets bygninger. Det dan­
ske landshold og ledsagere boede he­
le VM i DGI-byen, så familien opleve­
de det sam�dig som en ferie.
I dagene op �l løbet trænede de hver
dag på området, alt imens andre disci­
pliner blev afgjort… Fredag a�en star­
ter så mesterskaberne i 250 m. pas –
en totakts gangart, hvor hesten fly�er
for- og bagben på samme side sam�­
dig. Der er 2 gennemløb fredag a�en
og så 2 lørdag, og �l mesterskaber er
der al�d spænding omkring en even­
tuel ny verdensrekord.
Og i første gennemløb lørdag slår Sø­
ren den gældende verdensrekord på
21,59 sekunder med 0,10 – 21,49 se­
kunder, så guldet er indenfor række­
vidde. Søren slår dog koldt vand i blo­
det, for året før havde han en mod­
stander, der stod i samme situa�on,
hvor Søren så løb med guldet i 4. gen­
nemløb.
At verdensrekorden så bliver tangeret
havde ingen drømt om. Det skete, og
da den anden ry�er havde en bedre
Det var den følelse, Søren Madsen
havde ved VM2015 for islandske he­
ste, der blev a�oldt i Herning på
Landsskuepladsen. Forud for VM2015
blev han Nordisk Mester i både 2012
og 2014 og Dansk Mester også et par
gange, så guld var prøvet, men ikke
Verdens Mester.
E�er a�oldelse af NM2014 i Herning
så Søren frem �l VM2015, hvor han
følte, at det var her, hesten Hárekur
skulle toppe.
Der er trænet vinteren over, men i
starten af juni skete det, der ikke
må�e ske. Hárekur blev skadet griffelbenet (en knogle, der ikke bru­
ges �l noget, og nærmest er det, der
på mennesker er tommelfingeren)
skulle opereres væk. Hesten kom for­
holdsvis hur�g over opera�onen, og
e�er helings�den på 2-3 uger, var den
over 10 dage �l svømning og dere�er
klar �l at ride igen, dog langsomt �l­
bage i formen.
Søren fik dispensa�on for udtagelses­
stævnet, da dommerpanelet vidste,
hvad hesten ellers stod for, men del­
tog så i DM.
36
mange enheder, der skal rengøres, så
det har været noget af et puslespil.
Wiebke og Søren er meget begejstre­
de for faciliteterne og stævnets a�ol­
delse i Herning, og håber, at de igen
får mulighed for at deltage der. Søren
mener, at Hárekur nemt kan klare 2
verdensmesterskaber mere, så træ­
ningen holdes intakt.
Hjemme på gården i Debelmose har
de ca. 25 heste, og 2 hesteprak�kan­
ter er ansat. Ungheste og hopper har
de placeret på arealer i omegnen.
Udover �lridning og træning �l kårin­
ger har Søren mange weekender,
hvor han underviser ry�ere og a�ol­
der kurser. I e�eråret går meget af
�den med repara�on af stalde, op­
bygning af bokse og vedligehold af
bygninger og markernes hegn.
At have en verdensrekord og have
vundet mesterskaber betyder måske
ikke så meget i hverdagen, men i
kredsene omkring islandske heste
giver det helt sikkert et plus.
Lili Kristensen
�d, sølle 0,08 sek., end Søren i et af
de andre løb, blev guldet vendt �l
sølv.
Men verdensrekorden beholder Sø­
ren. Det er den første på en dag, der
tæller. Desuden må medvinden højest
være 5 m/sek. Søren havde 2 m/sek,
og modstanderen 5,5 m/sek. Indeha­
ver af verdensrekorden er Søren
Madsen, Debelmose.
Hárekur og Søren deltog også i speed­
pas søndag, men her var hestens kon­
centra�onsevne opbrugt, så ingen
medalje her.
15 na�oner er repræsenteret ved VM
med ca. 200 ry�ere og heste, og det
er de nordiske lande, der står bag ar­
rangementet. Op mod 60.000 �lskue­
re var omkring i dagene.
I kulissen arbejder over 500 islandske
hesteinteresserede frivilligt i alt lige
fra rengøring, madleverance, bille�e­
ring etc. Som betaling får de så gra�s
adgang �l mesterskabet, forplejning
og en plads �l campering. En af de
frivillige er Sørens mor, Tove, der har
stået for rengøringsholdet. Der er
37
Borris IF
E�erårssæsonen er rundet af. Rent sportsligt har det været et rig�gt fornu�igt
e�erår. Mange hold har været �lmeldt og har klaret sig ganske pænt resultat­
mæssigt. Værd at nævne er, at begge herreseniorhold er rykket op – således at
der fra foråret spilles i serie 4 & 5.
I forhold �l indendørs fodbold �lbyder BIF desværre ingen hold for ungdom­
men. Kun herresenior træner torsdag a�en 20.00-22.00.
Slu�eligt skal lyde en stor tak �l alle trænere, der har lagt en stor indsats denne
halvsæson – vi ses �l foråret ;-)
Det var alt for de�e nummer.
Venlige hilsener fra bestyrelsen.
38
ENERGIA
Vi er kommet godt i gang med e�erårs sæsonen, og er ved at være på plads i
vores nye �lbygning.
Det har givet os en del mere plads, hvilket er godt for vore medlemmer. Vi har
fået meget mere gulvplads, som giver mulighed for en masse gode gulvøvelser.
Derudover har vi mulighed for at bokse igen.
Vort spinninglokale er også blevet større, så det har givet noget mere lu� i lo­
kalet. Sam�dig har vi fået installeret et nyt udlu�ningssystem.
En del nye medlemmer har fundet vej �l Energia.
Online-�lmelding er kommet rig�g godt i gang �l hold (mave /ryg hold og spin­
ning)
Vi håber selvfølgelig på, at rig�g mange flere har lyst �l at prøve kræ�er med
vores fitnesscenter.
Kontakt en instruktør eller et bestyrelsesmedlem.
Find os på Borris.dk
E�erårshilsner fra Energia �
39
AKTIVITETSKALENDERFOR
ÅSTEDPARKENS ÆLDRECENTER
DECEMBER:
02.
03.
07.
09.
11.
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
17. kl. 14.30
20. kl. 14.30
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor.
Banko. Alle er velkomne.
Vennekredsen
Musik og sang v/Frank, Birgit og Nanna.
Julehygge med besøg fra dagplejen, der synger
julen ind.
Gudstjeneste i Borris Kirke. Dere�er kaffe på
Åstedparken.
Vi danser omkring juletræet sammen med
nissemor og nissefar. Kaffe kan købes.
Husk �lmelding.
Er du alene julea�en/nytårsa�en, og kunne du tænke dig at
holde julea�en sammen med beboerne på Åstedparken – så
har vi brug for dig. Vi giver julemiddagen/drikkevarer, og du
skal være der for beboerne, når personalet har prak�ske opga­
ver, der gør, at de må forlade bordet.
Vi vil gerne, at du kan lide at tale med andre mennesker, og
måske er du god �l at synge.
Vi glæder os �l at høre fra dig.
JANUAR:
04. kl. 14.30
06. kl. 10.00
07. kl. 19.00
Vennekreds.
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor.
Banko. Alle er velkomne.
40
11.
13.
20.
27.
28.
kl, 19.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 14.30
Irsk folkemusik. (Opslag kommer i byen)
Musik og sang v/Frank, Birgit og Nanna.
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor.
Musik og sang v/Frank, Birgit og Nanna.
Gudstjeneste.
FEBRUAR:
02.
03.
04.
08.
kl. 14.00
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 10.00
10. kl. 10.00
17. kl. 10.00
23. kl. 14.30
24. kl. 10.00
25. kl. 14.30
Generalforsamling i vennekredsen.
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor.
Banko.
Fastelavn. Børn fra dagplejen og Børnehuset
kommer og slår ka�en af tønden.
Musik og sang v/Frank, Birgit og Nanna.
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor.
Borris Husholdningsforening holder
hyggee�ermiddag.
Musik og sang v/Frank, Birgit og Nanna.
Gudstjeneste.
Fødselsdagskalender:
11.12.
Jens Klynge
18.01.
Anne Karen Bonde
20.01.
Chris�an Schmidt
81 år.
85 år.
72 år.
Velkommen �l:
Stue 8:
Karen Bastrup Søndergaard
Farvel �l:
Edith Kristensen
41
Kirkesiderne
Gudstjenesteliste
Dato
Borris kirke
Faster kirke
Evangelietekst
10.30
16.00
Juletræstænding og
samkørsel
Kollekt: Julekurve
Luk 4,16-30
6. december
2. søndag i advent
9.00
10.30
Samkørsel,
Børneak�viteter & kir­
kekaffe
Kollekt: Julekurve
Ma� 25,1-13
13. december
3. søndag i advent
10.30
Børneak�viteter &
kirkekaffe
16.30
De ni læsninger
Kollekt: Julekurve
Luk 1,67-80
20. december
4. søndag i advent
Ingen
9.00
Mar�n Jensen
Kollekt: Julekurve
Joh 3,25-36
24. december
Julea�en
15.30
10.30
14.00
Luk 2,1-14
25. december
Juledag
9.00
10.30
Samkørsel
Joh 1,1-14
26. december
Anden juledag
10.30
Ingen
Ma� 10,32-42
27. december
Julesøndag
Ingen
9.00
Mar�n Jensen
Ma� 2,13-23
31. december
Nytårsa�en
Ingen
14.00
Samkørsel
-
1. januar
Nytårsdag
14.00
Kollekt: Bibelsel­
skabet
Ingen
Ma� 6,5-13
3. januar
Helligtrekongers
søndag
10.30
9.00
Joh 8,12-20
29. november
1. søndag i advent
42
Kirkesiderne
Gudstjenesteliste
Dato
Borris kirke
Faster kirke
Evangelietekst
10. januar
1. s.e.hellig tre
konger
9.00
10.30
Børneak�viteter og
samkørsel
Mark 10,13-16
17. januar
2. s.e. hellig tre
konger
10.30
Børneak�viteter og
kirkekaffe
Ingen
Joh 12,23-33
24. januar
Septuagesima
Ingen
10.30
Torill Kristensen
Samkørsel
Ma� 25,14-30
31. januar
Seksagesima
10.30
9.00
Kirkekaffe
Mark 4,26-32
7. februar
Fastelavn
10.00
14.00
Luk 18,31-43
14. februar
1. søndag i fasten
Ingen
10.30
Børneak�viteter og
samkørsel
Luk 22,24-32
21. februar
2. søndag i fasten
10.30
Poul Ivan Madsen
Børneak�viteter og
kirkekaffe
Ingen
Mark 9,14-29
28. februar
3. søndag i fasten
17.00
Spaghe�gudstje­
neste
10.30
Samkørsel
Joh 8,42-51
Spaghe�gudstjeneste
Søndag den 28. februar i Borris kirke kl. 17
Børne– og familiegudstjenester med e�erfølgende spisning
43
Kirkesiderne
Lys
Vinter�d er mørke�d. Det er den �d på året, hvor det er mørkest og dagene
kortest. Men det er sam�dig den �d på året, hvor vi tænder mest lys. Tænk på
adventskransen og kalenderlyset, som hjælper os med at tælle ned og se frem.
Når kalenderlyset er brændt ud og adventskransens fire lys er tændt, da ved vi,
at nu nærmer sig de lysere �der.
Vi tænder lys. For lyset er med �l at sprede mørkets skygger og hjælper os �l at
se klart i mulm og kroge. Og det er ikke foruden grund, at vi kan synge julesal­
men Nu tændes tusind julelys. For der er mange lys ved jule�d.
Men der er dog et lys, som adskiller sig fra de andre og er ganske særligt. Om
Jesu fødsel læser vi Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var
ved at komme �l verden. (Joh 1,9)
Jesus er en anden form for lys. Hvor vi kan opleve at sindet formørkes, at vi kan
rammes af dystre tanker og depressiv �lstand, så er der her noget andet på
spil. Vi kan have brug for an�depressionslamper, ture sydpå eller andet for at
fordrive vort mørke og det, som �erner livets lys og glæde.
Men der er i verden også et andet mørke og som kræver en anden bekæmpel­
se. Nemlig et ondskabens mørke som Djævelen står bag. Og det er ind i det
mørke, at Jesu Lys skinner. For Jesus kom �l jord for at tage kampen op med
Djævelen og mørkets magter. Han kom for at sprede det mørke omkring os,
der hindrer os i at se klart. Se klart, så vi ser sandheden om Gud, om os og hvad
Jesus har gjort for os.
At Gud er hellig og ikke tåler synd. At vi mennesker er uforbederlige syndere og
derfor ikke kan være sammen med Gud. Og at Jesus kom for at frelse netop os
syndere ved at dø og opstå for vores skyld.
Og da han gjorde det, så friede han os ud af mørkets magt (Kol 1,3) og fly�ede
os over i sit Rige.
Når vi lader Jesu lys skynde ind i vore liv, da ser vi, hvad Jesus har gjort for os.
44
Kirkesiderne
Så kan det godt være, at vi stadig oplever tungsind og vintermørke. Men Jesus
har taget kampen op mod alt, der formørker vores �lværelsen.
Og en dag vil han komme igen og da skal vi alle se ham, som sagde: Som lys er
jeg kommet �l verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket
(Joh 12,46)
Høstoffer
Ved årets høstgudstjeneste indkom �l nedenstående foreninger og organisa�o­
ner følgende:
Folkekirkens nødhjælp
……………………………………. 1395
Borris Soldaterhjem
……………………………………. 515
Kirkens Korshær
……………………………………. 2265
Torsdagsklubben
……………………………………. 1765
Børnebanden
……………………………………. 200
Indre Mission i Danmark
……………………………………. 750
Indre Mission i Borris
……………………………………. 800
Blå Kors
……………………………………. 100
Provs�ets ydre missions projekt
……………………………………. 200
Sum
7990 kroner
De Ni Læsninger
Årets julekoncert er i Faster kirke er den 13. december kl. 16.30. I år holder vi
De Ni Læsninger. Gennem 9 bibelske læsninger tunes vi ind på Guds frelseshi­
storie og julens betydning for os. Mellem læsningerne vil vi synge salmer, loka­
le musikere vil spille for os og korister vil synge for os.
Vel mødt
45
Kirkesiderne
Nytårsgudstjeneste
Nytåret varer et sekund, så er det hele forbi. Eller re�ere det varer et år så be­
gynder et nyt. Selvom nytårsa�endag og nytårsdag på mange måder ligner hin­
anden – blot en dag i ugens forløb, så er 31. december for mange af os mere
end det.
Det er �dspunktet, hvor vi stopper op og skuer �lbage. Mindes hvad der har
været af godt og glædes over det. Men måske også �dspunktet, hvor vi kan
sige farvel �l det, som har været skidt. Og så er det �dspunktet, hvor vi skuer
frem af, på hvad der mon vil komme. For nogen er det med glæde, for andre er
det med frygt og bæven.
For nogle er det �dspunktet, hvor vi i særlig grad siger tak �l de mennesker,
som har fulgt os det sidste år. For andre er det en dag, hvor ensomhed og sorg
bliver særlig tydelig.
VI kan sidde med blandede følelser en sådan dag og a�en.
Men vi kan alle komme �l kirken. I år er gudstjenesten i Faster kirke kl. 14. Her
vil gudstjenesten på en særlig måde markere nytåret. Gennem sang, bibeltekst
og prædiken vil vi også i denne situa�on lade Gud tale �l os. Der vil være s�lle­
�d, musik, mulighed for at tænde lys og bede en bøn.
E�er gudstjenesten vil der være lejlighed �l at ønske hinanden godt nytår og
skåle med et lille glas og spise et stykke kransekage. Vel mødt.
Nytårsa�ensdag gudstjeneste
Faster kirke torsdag den 31/12 kl. 14
Tid �l ro og e�ertænksomhed
E�erfølgende et lille glas og kransekage
46
Kirkesiderne
Om seminariestenen på Borris kirkegård
Seminariestenen på Borris kirkegård blev i april 1822 rejst af lærerstuderende
på Borris seminarium �l minde om Chr. Johan Lodberg, der var død den 3/10
1820, og dennes hustru. Udover at min­
des manden bag Jyllands første lærer­
seminarium 1806 – 1826, fungerer det
også som et mindesmærke over semi­
nariet. Stenen med inskrip�onen er af
Nexø sandsten. Som det kan konstate­
res ved selvsyn: hele monumentet er
stærkt medtaget af �dens tand.
Vi har derfor valgt at renovere monu­
mentet ved at ersta�e sandstensdelen
med en svensk granit, der farvemæssigt
ligger tæt op ad den anvendte sand­
sten, men selvom Nexø sandstensbrud
fornylig er genåbnet, så kan den ikke
fås i den størrelse der skal �l. Derfor
bliver kopien udført i granit. Ligesom den øvrige del af monumentet vil det bli­
ve istandsat; alt sammen vil ske i løbet af den kommende vinter. Til at udføre
arbejdet har vi valgt stenhuggeren: ”Gudnason granit” i Give. Forinden har vi
været i kontakt med Stenhuggeren som stod for istandsæ�elsen af monumen­
terne i Fredensborg slotspark, vist i �ernsynet samt vores lokale stenhugger.
Det forventes at seminariestenen vil blive nedtaget og kørt �l Give i løbet af
uge 43. Når istandsæ�elsen har fundet sted, vil sandstensdelen ligeledes kom­
me �lbage �l kirkegården og blive anbragt i kirkegårdens maskinrum.
Af Mogens Rasmussen
47
Kirkesiderne
Ny nadver salme - Dit minde skal, o Jesus, stå
Ved hvert kirkeårs begyndelse
ski�er vi den salme, som vi synger
e�er nadveren. Det betyder, at vi
det næste års �d skal synge num­
mer 473 Dit minde skal, o Jesus, stå fra salmebogen.
Dit minde skal, o Jesus, stå
uglemt i sind og tanker,
mens brød af ager er at få,
og druer gror på ranker;
og hvor der brydes helligt brød,
dér skal forkyndes Herrens død
blandt unge folk og gamle,
indtil du synlig kommer frem
i skyen, os at hente hjem
og i dit rige samle.
Salmen er digtet af Pe�er Dass,
som nok mest er kendt for num­
mer 7 Herre Gud! Dit dyre navn og ære. Pe�er Dass levede 1647-1707 og levede altså sam�dig med Thomas Kingo
(1643-1703).
Pe�er Dass er født i Nordland i Norge, gik i skole i Bergen og læste teologi i
København. I 1669 begyndte han sit virke som præst i Vefsen i Norge. Først
som kapellan og fra 1689 �l sin død som præst i Alstadhaug i Nordland. Han
var barokdigter og regnes af flere som den moderne poesis far.
Salmen Dit minde skal er et enkelt vers af en længere salme som både findes i
lutherske og katolske salmebøger. Salmen kny�er rig�g fint �l ved nadver­
handlingen.
At Jesu minde skal stå uglemt vækker et ekko af nadverens ord om at ihukom­
me. Der er noget som er værd at huske og bringe ak�vt �l erindring. Derfor
skal det stå uglemt – det vil sige husket.
Ordene om brød af ager og druer på ranker leder tanken hen på Guds ord �l
Noa e�er syndfloden: Så længe jorden står, skal så�d og høs�d, kulde og var­
me, sommer og vinter, dag og nat, ikke ophøre (1 Mos 8,22). For al den �d, vi
lever her på jord, der skal vi så og høste. Og der skal vi fejre nadver og mindes
Jesus. Så længe jorden står, da skal vi erfare Jesu nærvær i nadveren – i hans
legeme og blod.
Og hver gang vi deltager i nadveren, da er det sam�dig en forkyndelse af, at
Jesus er død og opstået for vores skyld, sådan som Paulus siger: For hver gang 48
Kirkesiderne
I spiser de�e brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død (1 Kor 11,26).
Salmen slu�er med det fantas�ske, at Jesus en dag vil komme og hente os
hjem �l Gud. Hvad Paulus også fortsæ�er med at skrive i førnævnte vers…ind�l han kommer. For nadveren har vi fået givet �l livet her på jord. Den er som en
madpakke der skal give os styrke og energi �l at leve det liv, vi i dåben blev kal­
det �l.
E�er sin himmelfart har Jesus taget sæde ved Guds trone. Vi har fået givet Ån­
den, der vidner for os om Jesus. Og i nadveren modtager vi Jesu legeme og
blod. Men når Jesus kommer igen, da vil han selv holde mål�d med os.
Med denne salme bliver vi ved nadveren mindet om, at vi skal huske Jesu død
og opstandelse. Og at vi, ved at deltage i nadveren, selv er med �l at forkynde
denne. Og at engang skal Jesus komme og selv være vært for festmål�det. Den
dag, hvor han kommer og henter os hjem.
Kirkeværgen orienterer
Så er fugearbejdet på kirkens sydmur blevet færdig. Efter det blev kradset ud,
skulle det stå og tørre ud i godt to må­
neder, inden det kunne fuges, men nu
står det også med et flot resultat.
Forhækkene i det sydøstlige hjørne af
kirkegården er også blevet skiftet ud
med brosten med et flot resultat.
Efter gudstjenesten den 18. oktober var
der kirkekaffe og menighedsmøde, hvor
menighedsrådet fortalte om, hvad der
var sket i det forløbne år; der var ikke
mange kirkegængere der blev og over­
værede mødet.
Af Anker Jørgensen
49
Naturpleje
Pleje af naturarealer
både maskinelt
og med dyr
Kontakt
Niels Bonde
Tlf: 2049 0831
Hardy Højris Jensen - Tlf. 97 36 64 21 - 21 29 67 77
50
PÅ HESTERYG I NATUREN
På ruten var der opsat bomme, der
kan være klubbens egne, eller som
Steen gjorde, savede bomme selv af
træerne omkring eller stablede kvas
som en forhindring.
Dagen og na�en forinden kom en
stor regnfront ind over Borris, så
vandstanden i åen var steget med
50 cm, så turen gennem åen blev
droppet, ligesom et par spring ved
Sønderbygaard også må�e droppes.
Lidt træls, når man nu så gerne ville
vise deltagerne områdets fortræffe­
ligheder. Vejret er en modspiller,
som man ikke er herre over, men
dagen blev en rig�g god dag allige­
vel. De deltagere, der røg af hesten,
landede i hvert fald blødt.
Steens interesse for jagtridning har
været lang �d på vej. I hjemmet på
Flodgaardsvej havde de heste, men
interessen blev plejet intenst på en ride­
skole, der midt i halv�erdserne var på
Ahlervej 5. Der boede en midaldrende
herre med mange heste, og byens heste­
interesserede unger cyklede derud og fik
lov �l at ride og lære alt om heste. I ung­
doms�den var der ikke �d �l hestene, så
det ebbede ud, men 20 år senere, da �d
og mulighed bød sig, tog han interessen
op igen.
Først i september var området ved Skjern
Å ramme om et jagtridestævne, arrange­
ret af Steen Buhl Larsen. I Jydsk Jagtride­
klub var det den første e�erårsjagt, så
deltagerne var klar �l en dejlig dag i den
skønne natur.
Som dagens arrangør skulle han planlæg­
ge ruten og have �lsagn fra de lodsejere,
der skulle lægge jord �l. Ruten havde
start ved Steens ejendom på Ahlervej, via
Skobæk �l Vigen, Sønderbygaards jorde
�l Borris kommuneplantage, hvor der
blev holdt pause i Borris Lejren med ud­
sigt over heden og hjem via Gunnar Iver­
sens mark, Skobæk eng �l Steens ejen­
dom. Steen vil gerne re�e en stor tak �l
de implicerede lodsejere, for uden deres
velvillighed kunne han ikke stable et så­
dant arrangement på benene.
Via rideskolen i Skjern kom han i gang
igen, men ridehallen var for trang, så de
var nogle stykker, der startede op med
rideture i naturen.
Så blev han introduceret for Jydsk Jagtri­
deklub, og første ridt var i Blåbjerg Plan­
tage. Turene var på et højere niveau, så
der var flere udfordringer. Deltagerne i
51
med hesten skal være unikt. Intet på ru­
terne er forudsigeligt, så når de nærmer
sig en forhindring, skal han træffe en hur­
�g beslutning om, hvordan springet skal
ske, og hans beslutning skal signaleres �l
hesten via hans krops bevægelse, o�est
ved at han strammer benenes muskler
omkring hesten.
klubben er fra 18 år og op �l 70, og der er
en god kønsfordeling.
Det, han også godt kan lide ved denne
form på ridning, er de tradi�oner og reg­
ler, der er for deltagelse.
Jagten starter med parade med jagthorns­
blæsning, hvore�er jagtplanlæggeren
siger et par ord om jagten. Så får Master
ordet, og ”rævene” og Bagmaster præ­
senteres. I jagten er ”rævene” (2 ry�ere,
der har en rævehale på skulderen) for­
rest, et godt stykke bagved er Master, der
styrer jagten. Bagmasteren er så bagerst
�l at sørge for, at gruppen holdes nogen­
lunde intakt.
Rundt i Jylland er der 5 jagter i foråret og
5 i e�eråret i jagtrideklubben. Desuden er
der den årlige Hubertusjagt på Bistrup
Gods.
Den første søndag i november gælder det
så den tradi�onsrige Hubertusjagt i Dyre­
haven. Jagten har været a�oldt siden år
1900, og dengang lod man hunde støve
ræve op, og så fulgte feltet hunde og ræv.
Jagternes længde er 18 – 20 km., og de
fleste rider 2 ved siden af hinanden, og
det er vig�gt, at man følges, og gerne
også, når der springes. Nye ry�ere og
ry�ere på nye heste er bagerst i feltet.
Man har kun et ekstra forsøg pr. spring,
og det forsøg får man, når de øvrige har
passeret.
Det er 4. gang, Steen skal med. Som delta­
ger skal man have redet 15 fuldførte jag­
ter, og mindst 6 skal være på samme hest
i indeværende år. Fra Jylland er de 11
deltagere ud af de 150 deltagere. Fredag
drager de �l København, og hestene ind­
logeres på en gård ved Dyrehaven, og
ry�ere og pårørende bor på et hotel ved
Jægersborg Hegn.
Lykkes det ekstra forsøg ikke, skal man
ride udenom, og ved jagtens slutning skal
man melde sig som deltaget. Hvis man
kun bruger max. 2 spring pr. forhindring,
har man fuldført. Når man har 10 fuldfør­
te jagter, får man et rødt/gult emblem
med guldnål, der sæ�es på jakkens re­
vers.
Lørdag morgen rider de 11 jyske deltage­
re en tur rundt i Dyrehaven. Det er et fan­
tas�sk område, og krondyr og andre dyr
anfægtes ikke af, at de rider rundt. Under
turen gør de holdt ved Rådvad Kro, hvor
der er en speciel hestebar. Tjeneren ser­
verer øl �l ry�erne i sadlen, medens he­
stene beværtes med en gulerod.
Når dagens jagt er forbi, er der parade og
opråb om deltaget og fuldført af hensyn
�l sta�s�kker. Jagthornene blæser jagt
forbi, og der er så knap en halv �me �l
hestenes afrigning. Here�er mødes man
�l fællesspisning.
Søndag kl. 10 går starten ved Peter Lieps
Hus, og så går det over stok og sten på
den 13 km. lange jagt. Forrest ridder ræ­
vene (ry�ere med rævehaler på skuldre­
ne), der viser vejen. Dere�er ridder Ma­
ster og de to Sidemasters, hvis opgave er
at holde tempo og afstand. Der er i alt 32
Steens fascina�on for sporten er naturen
og dens muligheder. Sam�dig finder han
det også fantas�sk, at hans samarbejde
52
ry�er, der selv har skabt den. I den ene ende er et halvt gevir, der kan bruges som krog �l at åbne porte, og i den anden ende er der et læderstykke. Selve fletvær­
ket på pisken har kammeraten også selv lavet. Flot håndværk! forhindringer, som skal passeres på den 11 km. lange rute. Ved Eremitageslo�et holdes pause inden den sidste krævende del af turen, hvor de blandt andet skal passere Magasindammen. Det er her mange �lskuere møder op for at se, om ikke nogle ry�ere ryger af hesten og i det kolde mudrede vand. En meget stor oplevelse og flot punktum for årets jagter. For 30 af de mest dyg�ge ry�ere er der opløb e�er jagten, og vin­
deren får overrakt præmier på trappen foran Eremitageslo�et af kronprinsessen. I jagtridning er der krav �l påklædning –
røde jakker med gule kraver (gælder jyske ry�ere), hvide bukser, sorte ridestøvler og godkendt ridehjelm. Steen har desu­
den et hylster i læder, hvori han har en metalflaske med ”en varm drik”, som i hans �lfælde al�d er whisky. Hylsteret er fastspændt på sadlen. Han har fak�sk 2, for i 2013 blev han i Jydsk Jagtrideklub kåret som Årets Ry�er – en god kamme­
rat, ry�er og hjælper – og her var gaven også et flaskehylster. Desuden har han en pisk, og hans pisk er en gave fra en med­
53
Sidst, men ikke mindst – i stalden ved Lone og Steens ejendom står en stor flot Dansk Varmblodsvallak på 9 år. Fra jul �l marts får den lov �l at hvile, kun småture tager de på. Resten af året tager Steen den med ud på ture i omegnen og selvføl­
gelig på en del jagter. Og når Steen finder hestetraileren frem og begynder at pak­
ke, er den klar over, hvad der skal ske. Som en jagthund, ja sådan bliver hesten også. Den udstråler glæde ved at komme af sted ud i den danske natur. Lili Kristensen
54
Borris – Faster Plantage projekt.
Sammen med Søren Frederiksen fra kommunen, arbejdes der på at gøre Borris – Faster Plantage området �lgængeligt og få skabt nogle overdækkede raste­
pladser. Borris – Faster Plantage ligger på sydsiden af åen, lige syd for den nye flo�e ”Sønderbygård” spang. Det er tanken at få åbnet området for Borris bo­
erne – at få vores egen bynære skov ! Der bliver etableret s��lslutning på beg­
ge sider af åen – ned �l spangen. Når vi nu har fået sådan en flot spang over åen, vil det da være meget naturligt at vi arbejder på at få noget at gå over den for. Det er også tanken at udvikle og forbedre udsigtstårnet ( står på forsvarets område ) – evt. at få lavet et nyt og højere ! Det med ”elskovsreden”.
Der er taget kontakt �l Borris Lejrens ledelse, for at diskutere mulighederne.
Borris Rådet
Jes Nissen
På besig�gelsesdagen mød­
te godt 100 personer op, og 90 af dem stod på Spangen ad én gang. De 2 arbejdsheste bag projektet og ”træmanden”
Troels Munkgaard Christensen , Mads Rahbek Jensen og Anton Petersen
55
10 år e�er
af Frederikke Højmose Thomsen
da�er af Inga og Finn Højmose Thomsen
trommer e�erfulgt af 2 �mers træning for messingblæsere og trommer. Tirsdag: 1-2 �mers træning med aspiranter e�er­
fulgt af 2 �mers marchtræning. Onsdag: soloundervisning på musikskolen. Resten af ugen gik med forberedelser og træning hjemme. Foruden den daglige træning skulle jeg også på kurser – både som ma­
jor og som instruktør. De�e foregik på skoler eller hoteller forskellige steder i landet, hvilket medførte mange nye ven­
skaber. Et af mine højdepunkter som major var DM på Frederiksberg i 2007. Jeg skulle for første gang stå i spidsen for Skjern Garden �l konkurrence. Jeg husker stadig, hvor nervøs og spændt jeg var –
men trods nervøsiteten gik alt e�er pla­
nen. Alle majorer får en særskilt place­
ring, og jeg fik en 8. plads ud af 28. Jeg var stolt – men ærgrede mig måske lidt over, at jeg ikke lige havde trænet lidt mere, så jeg måske kunne været kommet i top 5. Af flere årsager valgte jeg at stop­
pe i 2009. (For to år siden begyndte jeg igen – dog kun som reserve)
Det er nu 10 år siden, at jeg havde sidste skoledag på Borris Skole. Siden da har jeg oplevet rig�g meget. Her vil jeg prøve at fortælle lidt om det hele.
8. og 9. klasse foregik på Kirkeskolen for mit vedkommende. Det var en stor om­
væltning i forhold �l lille Borris Skole –
men det var super fedt at opleve. Det var også i løbet af disse år, at jeg fik nye og spændende udfordringer i Skjern Garden. I mine første år spillede jeg marchfløjte, men på de�e �dspunkt begyndte jeg at spille trombone og blev sam�dig også valgt �l tamburmajor. Det betød pludse­
lig meget mere træning end �dligere. Når man er major, følger også et job som aspiran�nstruktør, så derfor brugte jeg stort set al min fri�d på Skjern Garden. I sommeren 2007 begyndte jeg i 10. klas­
se på e�erskole. Jeg havde valgt Lomborg Gymnas�k- og Idrætse�erskole, som lig­
ger tæt på Lemvig. Det var langt væk, synes jeg, men også en rig�g god mulig­
hed for at lære et nyt område i Danmark at kende. E�er de�e sjove og oplevelsesrige år på e�erskolen begyndte jeg på HTX i Skjern. Jeg gik på en linje, som dengang hed ma­
tema�k-biologi. Jeg elskede denne skole! Det er nok de 3 bedste, fedeste, sjoveste En typisk uge kunne se således ud: Man­
dag: 1½ �mes sammenspil for fløjter og 56
og ikke mindst festligste år i mit liv hid�l. Som afslutning på disse tre år blev jeg valgt �l at holde dimissionstalen på vegne af hele min årgang. Det var et stort skul­
derklap, og sam�dig også en interessant udfordring at skulle tale på vegne af en hel årgang. En oplevelse og ære jeg kunne pu�e i rygsækken. Et par måneder før studenterhuen kom på hovedet, var jeg blevet �lbudt et fuld­
�dsjob hos købmanden i Troldhede. Det havde jeg selvfølgelig takket ja �l, så da studenterugen var slut, begyndte jeg at arbejde deroppe. Derudover havde jeg stadig mit job i brugsen. De�e halve år handlede blot om at tjene penge. Penge som skulle bruges �l en London-drøm. E�er et halvt år med en masse arbejde kom drømmen om London tæ�ere på.
torsdag. I min klasse var elever fra Sveri­
ge, Ungarn, Rumænien, Kina, Brasilien, Frankrig, Mexico og sikkert flere. E�er skole tog vi o�e på café og �lbragte et par �mer, inden vi skulle �lbage �l vo­
res familier eller andre gøremål. I januar 2012 fik jeg et aupair-job i Lon­
don. Jeg fly�ede ind hos en familie, som bestod af 4 personer. Min værts-far var direktør i G4S, min værts-mor havde sit eget medicinfirma og to piger på hhv. 11 og 17 år. Huset, jeg boede i, var noget helt andet, end jeg før havde oplevet. Det var ca. 400 m2 stort, havde 4 badeværel­
ser og et gæstetoilet, et mo�onsrum, en vinkælder, 3 stuer og et kæmpe køkken med 2 opvaskemaskiner, 3 ovne, en sø i baghaven og alt muligt andet. Mit job bestod hovedsageligt i at holde huset, dvs. rengøring, tøjvask, strygning og mad­
lavning. Hver uge skulle jeg stryge ca. 1718 skjorter. Min værts-far brugte én hver dag, dvs. 5 el. 6 stk. pr. uge. Pigerne brug­
te skoleuniform, og med 6 skoledage hver uge gav det 12 stk. Så ja, jeg fik lært at stryge skjorter! Udover alle de huslige pligter gik jeg i skole. Det var en skole for udlændinge med undervisning �rsdag og En af de store oplevelser var Dronning Elizabeths 60 års regentjubilæum. En af dagene stod vi på Waterloo-bridge i regn­
vejr og ventede i 5 �mer på, at den kon­
gelige familie skulle sejle forbi – og ople­
velsen var hele vente�den værd. En af de andre dage i denne festlige uge var vi inde på The Mall og Buckingham Palace for at vinke �l dronningen, først i karet og sene­
re på balkonen. Sikken en fest de englæn­
dere kan holde – og sikken en stemning. Hvis jeg skulle fortælle om alt, hvad jeg oplevede i London, kunne jeg fylde hele sognebladet, så her vælger jeg kort at nævne de bedste oplevelser: Den yngste piges konfirma�on, Lion King musical, at 57
mig en bil, så jeg hver dag kunne køre �l Esbjerg. I januar 2015 kunne jeg skrive udlært blomsterdekoratør på mit cv, og pt arbejder jeg i Super Brugsen i Ølgod som barselsvikar. Hvad �den bringer, når vikariatet udløber, er ikke �l at vide, men én �ng er sikkert – jeg skal læse videre.
Frederikke Thomsen.
cykle og køre bil i London, Legoland i Windsor, Kim Larsens koncert, forbere­
delser og nedtælling �l OL osv.
Da jeg e�er et halvt år fly�ede �lbage �l Danmark, havde jeg fået en læreplads som blomsterdekoratør i Esbjerg, hvilket betød, at jeg må�e fly�e �l Esbjerg. E�er 7 måneder fly�ede jeg �l Skjern og købte Her er et klassebillede fra vores 10 års jubilæumsfest d. 26.09.15
Stående fra venstre: Hanne Nielsen (klasselærer), Steffan Dåsbjerg, Stefan Gadgaard, Frederikke Thomsen, René Kylkjær, Mar�n Rindom, Caroline Nørmark, Michael Krogh, Julie Christensen, Henrik Højris, Mads Rindom, Jeane�e Stensig, Mar�n Gosvig, Nicolai Sørensen, Mikkel Møller, Susanne Meldergård (matema�klærer).
Siddende fra venstre: Anne Marie Rabjerg, Mathilde Skovkær, Jenny Skov, Katrine Søn­
dergård, Helene Vognsto�, Cecilie Rasmussen.
58
Håndbolddamerne i Borris, der spiller i serie 3, har fået nyt spillersæt. Tak �l sponsorerne Spor�gan, Lindvig VVS og vognmand Hans Skov Christen­
sen.
På fotoet ses bagerst Jane, Vibeke, Malene, Me�e, forrest Pernille, Charlo�e, Pia og Sara. Fraværende var Louise og Sabrina. Spejderhy�e �l leje. Mangler du et sted �l din næste fest eller møde, er spejderhy�en i Borris måske en mulighed.
Den koster kun 700,- pr. dag.
Interesseret så kontakt formanden for hy�en Allan på tlf. 29114373
59
Laksetrappen
E�er nu at have oplevet 2 gange e�erår på det nye torv med Laksetrappen og Åen, har det vist sig at være en umulig opgave for ”Grøn bande” at holde ålø­
bet renset for blade. Det har medført at 2 pumper er brændt sammen. Derfor er det nu beslu�et at lukke for vandet når løvfaldet starter ! Derudover arbej­
des der også med en løsning, hvor vandet kan løbe på Laksetrappen, ned i bas­
sinet og over i brønden igen, men ikke ud i Åen i løvfaldsperioden, så vandet på Laksetrappen kun skal stoppes i frostperioden.
Grøn Bande og Borris Rådet
Jes Nissen
Flodgård Mohair
�
�
�
�
Gårdbutik og
værelsesudlejning
Lis Birgitte og Axel Jensen
”Åbent hus 19.-20. dec. Kl. 10-17”
Åbningstider: man, tirs, ons, tors, fredag kl. 15 -18
Flodgårdsvej 32
Borris
6900 Skjern
97 36 64 47 / 60 92 77 76
[email protected]
www.flodgaardmohair.dk
60
Strømper
Færdigstrik, væv og filt
Mohair, uld, silke
Opskrifter
RIKKE’SVELVÆRE
åbner den 20. januar 2016 på min adresse Feldsingvej 7, Borris
Jeg behandler i
�
zoneterapi
�
øreakupunktur
�
akupunktur mod smerter
�
�
D-tox fodbad
hotstone og rygmassage
Med zoneterapien behandler jeg bl.a. for migræne, astma og allergi, fordøjelsespro­
blemer, smerter i led, knogler, muskler og sener, fer�litetsproblemer hos kvinder og mænd, småbørnskolik og øreproblemer, stress og manglende overskud
Med øreakupunkturen behandler jeg også for tobak-, medicin- og alkoholafvæn­
ning.
…...Jeg forhandler ALOE VERA produkter fra FOREVER
Jeg kører åbnings�lbud på zoneterapi januar ud og hele februar �l 200 kr. for en behandling!
Normalprisen bliver 350 kr.
Vi mennesker er en sammensat organisme. Hvis noget ikke fungerer, som det skal, bli­
ver der ubalance, og resultatet er sygdom, smerter, træthed og u�lpashed.
Zoneterapi hjælper �l genopre�else af balancen!
Ring og få en snak om, hvad jeg kan hjælpe dig med!
tlf: 61 16 24 18
61
Nyt fra gymnastikudvalget
Vi er kommet godt i gang på alle hold takket været en god flok frivillige
trænere og rigtig mange gymnaster. Så det er fuld fart
fremad med at lege, lære seje spring og få indøvet flotte øvelser og
svære rytmiske kombinationer – der er HØJT til loftet…:o)
Så sæt allerede nu X i kalenderne
lørdag den 27. februar 2016,
hvor der er Gymnastikopvisning
i Borris Sports- & Kulturcenter.
Her vil alle vores gymnaster vise,
hvad de har lært i løbet af sæsonen.
Vi får desuden besøg af flg. gæstehold:
Sprinterne
Bøvlingbjerg Efterskole
Troldhede damer
Kaffeholdet
Venlig hilsen
Gymnastikudvalget
62
Søndag den 7. februar
i Borris Sports- & Kulturcenter
Familiegudstjeneste kl. 10.00
ved sognepræst Simon Møller Olesen
Ca. kl. 10.45 går vi i gang med tøndeslagning
- med kåring af den bedste udklædning
i henholdsvis drenge- og pigegruppen
Kl. 11.30 er der fællesspisning.
Suppe/hotdog, fastelavnsbolle + tøndeslagning
Pris pr. person kr. 60,�
Det hele afsluttes med kaffe og fastelavnsboller
Drikkevarer kan købes i cafeteriet
Arrangører:
Borris Gymnastik og Ungdomsforening, Borris Idrætsforening, Torsdagsklubben, Børnebanden og Borris Menighedsråd
63
64
Julegaveideer
I Hardsyssels Årbog 2015 er der en ar�kel om Færgefarten og Broen ved Borriskrog som nok vil interessere folk der gerne vil vide noget om for�den
Bogen koster 180 kr. og kan købes i boghandlen men som medlem af Historisk Samfund får man årbogen for kon�ngentet 160 kr. En anden gaveide er Jens Christensens Pollers beretning om sin deltagelse i Treårskrigen og Knud Søndergaards beretning om sit liv der er en bog på CD-rom. De to sidstnævnte kan købes i Dagli’Brugsen og koster hver 50 kr. Med venlig hilsen Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv. 65
66
Lidt fra Håndboldudvalget
Sæsonen er godt i gang, og vi kan prale af at have både U5/U6/U7 mix, U10 drenge og piger, U12 drenge og piger, U14 piger og et serie 3 damehold i år.
Vores serie 3 hold er et nyopre�et hold bestående af såvel erfarne/gamle spil­
lere samt helt nye/unge spillere, der aldrig har gået �l håndbold før. Holdet ligger pt. nr. 1 i deres pulje. Så er du kvinde på +17 år og ope�er og har lyst �l at spille håndbold, så kom i hallen �l træning �rsdage kl. 20.30. Holdet mangler desuden en holdleder, der vil tage med �l kampe og heppe/råbe lidt fra udski�­
ningsbænken… Igen i år har vi en god trænerstab, som bruger en masse �d og energi på spille­
re, træning, kampe mm. Vi har prioriteret at �lbyde trænerne kurser de�e e�erår. De�e for at udvikle og ruste deres trænerevner samt værdsæ�e deres frivillige hjælp. Derudover �lbyder vi målmandstræning en gang i måneden �l alle holdenes målmænd. Her har en gammel 2. divisions målmand �lbudt sin hjælp og stå for træningen. Dejligt med lokale frivillige hænder! Tak.
Fredag den 30/10 a�oldt vi overnatningsstævne for alle U10, U12 og U14 spil­
lere. Et sjovt og hyggeligt døgn med masser af håndbold. Tak �l jer forældre, der hjalp i køkkenet. Og tak �l jer, der havde bagt kager. Det gør et sådan ar­
rangement meget sjovere at a�olde med manges hjælp.
Vi minder om, at der stadig er billige bille�er �l kvindernes VM kvar�inaler. Bille�erne gælder for den 16/12 i Boxen i Herning. De koster 250 kr. pr stk. og kan købes af en af os i Håndboldudvalget (Inger tlf. 60154160).
E�erårshilsener fra Alex, Henrik, Lise, Inger og Maria.
67
Borris Sogneforening
I skrivende stund kan vi se �lbage et ret ak�vt e�erår i Sogneforeningen. Lørdag d. 29. august a�oldt vi sammen men BGU og BIF årets Sognedag. En skøn dag med masser af fodboldkampe fra kl. 10-17. Super godt vejr sammen med du�en af grillede pølser, lyden af glade unger og fodbolddommernes fløjt, og en dejlig summen af snak folk imellem, var alt sammen med �l at skabe den helt rig�ge stemning.
E�ermiddagskaffen bestod af et overdådigt kaffebord, som var resultatet af Årets Kagedyst. Vinder(e) i kategorien "Børnebagere" blev Annemarie og Iben der imponerede os med lækre medaljer (se billede side 2) - godt gået piger! Vinder i voksenkategorien "Krea�vitet" blev Jovita Sandfeld Nielsen, som havde bagt et pragteksemplar af en laks (se billede side 2). Og vinder i voksenkatego­
rien "Smag og Udseende" blev Tami Maria Kruse (se billede side 2).
Borrisprisen 2015 blev uddelt �l en overrasket Chris�an "Karetmager" Larsen. Som al�d en prismodtager der i den grad har fortjent Borrisprisen.
Til a�ensmaden var der bes�lt lækker helstegt pa�egris, som blev spist i Hal­
len. E�er spisning blev snakketøjet mo�oneret og øregangene forkælet af le­
vende musik. En hyggelig og afslappet afslutning på en rig�g god dag for hele familien.
Tak for godt samarbejde �l BGU, BIF og Thorkild & co.
Årets sidste cykeltur gik d. 20. september �l Annemarie og Arne Krøy. Et lille, men stærkt cykelfelt havde pumpet cyklen. Arne viste glad hus og have frem, og ikke mindst en fantas�sk jagtstue der indeholdt imponerende jag�rofæer. Det gjorde indtryk, ikke mindst hos de yngste.
Tak �l de haver vi har besøgt i 2015, fordi I tog imod os!
D. 22. oktober var der Interna�onal Fællesspisning i Hallen. Sammen med Bor­
ris Rådet og DGI havde Sogneforeningen inviteret alle vores borgere med uden­
68
landsk baggrund. De mødte talstærkt op og kvi�erede for invita�onen ved at servere lækker kage �l kaffen.
Vi indrømmer blankt at a�enen ikke blev helt så god som vi havde drømt om, og set i bakspejlet skulle repræsentanten fra DGI have ha� en væsentlig min­
dre rolle! Vi lærer noget hver gang! Til Indendørs Marked d. 1. november kunne vi igen melde totalt udsolgt i stan­
de. Igen imponeres man over hvor hur�gt Borris Sports og Kulturcenter kan fyldes med "Jenne gur' sawer"... Alt i genbrugsguld, børnetøj, hjemmelavet hobby, legetøj og endda brændte mandler samt meget mere ski�ede ejer den­
ne søndag..
Vi ser også frem �l nye arrangementer!
Søndag d. 29. november kl. 12 tager vi tradi�onen tro hul på Julen 2015 i Bor­
ris med julemiddag, juletræ og julemand i hallen.
69
Vi starter kl. 12 med flæskesteg, here�er julehygge ved bordene og om juletræ­
et, udtrækninger af gevinster, og ikke mindst ris a la mande med kaffe.
Tilmelding �l spisning i Brugsen, se opslag i Brugsen for mere info.
Torsdag d. 4. februar inviteres ALLE �l informa�on om arbejdet med branding af Borris. Sogneforeningen og Borris Rådet har etableret et samarbejde med Insikt. Et firma der arbejder med markedsføring af bla. virksomheder og byer. Insikt har udarbejdet et interessant og fyldestgørende materiale �l os. Det har været sjovt og spændende at høre hvad professionelle øjne kan få ud af at nær­
studere Borris.
I øjeblikket må man sige at vi, mildest talt, er i en god s�me, hvad angår posi�v omtale i medierne. Og af den grund kan man måske tænke at de�e samarbejde er overflødigt, for det går jo allerede helt godt! Men hvis vi skal holde gryden i kog, og udny�e alt det oplagte poten�ale Borris indeholder, er der god grund �l at vi fortsat arbejder målre�et med Branding Borris.
Onsdag d. 16. marts kommer Lola Jensen �l Borris. Hun er forfa�er og fore­
dragsholder, og blandt andet kendt fra TV2, som fast familieterapeut. Nærmere info følger.
70
BORRIS HUSHOLDNINGSFORENING
PROGRAM 2015 / 2016
Tirsdag den 23. februar kl. 14.30 på Åstedparken.
Hyggee�ermiddag.
Husk
Borris Husholdningsforening a�older generalforsamling �rsdag den 15. marts 2016 kl 19.00
på Åstedparken.
Dagsorden: iflg. vedtægterne og nedlægning af Borris Husholdningsforening.
Borris Husholdningsforening er vært ved en let anretning
71
Borris Genbrug
Storegade 15
Åbnings�der
torsdag 13.00-17.00
fredag 13.00-17.00
lørdag 09.30-12.30
Kontaktpersoner: Esther 97366001 - Inger 97366107 Birthe 97366605 - Gerda 97366034 - Hanne 30251518
Åbningstider
mandag: lukket
ti: 8.30 - 17.00
on: 8.30 - 17.00
to: 8.30 - 18.00
fr: 8.30 - 17.00
lø: 8.30 - 12.00
Lukket mellem jul og nytår
Ahler Angus Oksekød fra kødkvæg sælges
Finparteret i ¼ eller ½ dyr. Lone & Steen Larsen Tlf. 97 36 60 67
Herdis & Tage Hansen Tlf. 97 36 65 59
72
Program for Indre Mission
(Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus)
December
2. kl.19.00
Juleskrål/v Bente Lodahl
Mødeansvarlig kreds 1
28. kl.19.00
Juletræsfest
Mødeansvarlig kreds 2
Januar
13.kl.19.00
Mødea�en/v Thorkild Vad
Mødeansvarlige IM kredsen
14.kl.19.00
Sanga�en/v Me�e Nørremark 97361011
23.
Ak�vitetsdag i Hallen. Program følger
Februar
7.
Fastelavnsfest i Hallen
Kontakt personer
IM – Kredsen:
Bente Gjaldbæk – 97366201
Kreds 1:
Vibeke Gjaldbæk – 28878913
Kreds 2:
Mona Krejbjerg – 31905590
73
2. december
Julefrokost
- juleferie –
13. januar
Hanne-Birgit Christensen
27. januar
Jane Søgaard
3. februar
10. februar
Birgit Hostrup
Sigrid To�gaard
17. februar
Ferie
2. marts
Grethe Pedersen
16. marts
???
23. marts
Påskeferie
30. marts
Ninna Schmidt
6. april
Ruth Gosvig
13. april
Afslutning i hyggeklubben
74
AKTIVITETER I
BORRIS SENIORKLUB 2015 - 2016
Ak�viteter
Tirsdag
Gymnas�k
X
Onsdag
Møde�der
9.10-11.00
Hyggeklub
X
Kortklub
Bemærkninger
14.30-16.30
X
Seniorklub
x
14.30-17.00
E�er a�ale
14.30-17.00
Se program
Vinterferie uge 7
Program for Borris Seniorklub 2015 - 2016
9. December
Juleafslutning m. Luciaoptog. Hanne Nielsen underholder
20. Januar
Jørgen Laursen �v. læge i Borris
24. Februar
Steen Espersen - Grevinde Danner og Frederik d. 7
9. Marts
20. April
Hardsyssel e�erskole
se nærmere i ugeposten
Generalforsamling
Bestyrelsen
Birgit Hostrup Formand
Gunhild Pedersen Kasserer
Ninna Schmidt Sekretær
Karen Østergård
Tove Hansen
75
Bredgade 82 6900 Skjern
Tlf. 97 35 13 00
Konsulta�on e�er a�ale
Åbnings�der: i bu�k og konsulta�on
Åben konsulta�on 7.30-8.30 hver dag
Mandag �l torsdag 8-17
Fredag kl. 8-16.
Døgnvagt med smådyrsdyrlæger på
telefonnr. 97351300
[email protected]
Www.skjerndyrehospital.dk
76
En hilsen fra 4H.
Torsdag den 29. oktober havde vi generalforsamling i 4H og afslutning
på en fantas�sk sæson. Vi har bla. lavet foto med vore kæledyr, besøgt
en svinefarm, sejlet i kano på Dalgaskanalen og meget mere….
I år har vi ha� 40 børn, så det har været en dejlig stor flok, og der har
været god opbakning �l de forskellige ak�viteter. Her vil vi gerne takke
alle de forældre og hjælpere, som s�ller op, og giver en hånd med. Det
er fantas�sk at sidde i en bestyrelse og mærke den opbakning, vi al�d
har.
TAK
Generalforsamlingen blev a�oldt på Borris Skole, og der mødte ca. 60
børn, forældre og søskende op �l en hyggelig a�en med spisning, gene­
ralforsamling, pokaloverrækkelse, amerikansk lo�eri samt uddeling af
diplomer, årskrus og præmier for bedste uds�lling.
I år gik pokalen �l Morten Vendelbo for hans store indsats og interesse
for fiskeri….
For flo�este uds�lling vandt Malene/Linne i den ældste gruppe og Mille
Moesgaard i den yngste gruppe.
E�er mange år i Borris 4H`s bestyrelse valgte Gi�e Knudsen at træde
�lbage. Vi vil sige mange TAK for hendes store indsats og dejlige engage­
ment…
Til bestyrelsen blev Ane�e Østergaard valgt, og Kaj modtog genvalg.
Bestyrelsen for den nye sæson fra foråret 2016 ser dermed således ud:
Kaja Madsen, Kaj Bøndergaard, Me�e Hansen, Ane�e Østergaard og
Hanne van Vliet
Vi glæder os allerede nu �l sæsonstart i foråret 2015, hvor vi håber på at
se en masse glade børn…
Se billede på bagsiden
77
Socialøkonomisk værksted på Erhvervsskolen Vestjylland
På Erhvervsskolen Vestjylland, som bor på den �dligere Landbrugsskole i Bor­
ris, er der fornylig opre�et et socialøkonomisk værksted.
Teamleder for værkstedet Steen Lund fortæller, at målet er at skabe en selv­
stændig socialøkonomisk virksomhed for flexjobbere og mennesker med særli­
ge udfordringer, som har det svært med almindelig uddannelse og ansæ�else i erhvervslivet. Det er hans erfaring, at arbejdet på værkstedet er med �l at give de ansa�e større selv�llid og få deres selvværd �l at vokse. Det giver dem en succesoplevelse, at de laver en vare, der kan sælges og gøre gavn.
Værkstedet fungerer som en normal virksomhed, der konkurrerer på lige vilkår med andre, men der må ikke være nogen, der tjener på virksomheden, så over­
skuddet fra værkstedet skal geninvesteres i virksomheden.
Værkstedet har ”vokseværk”, og Steen Lund regner med, man inden for et år skal ud at finde egnede lokaler i omegnen, da der ikke er nok plads på den nu­
værende adresse. Værkstedet samarbejder med Erhvervsskolen, men er ua�ængigt af Erhvervsskolen. Erhvervsskolens elever vil kunne komme i prak­
�k her og på sigt evt. blive ansat på værkstedet, så skolen sam�dig kan følge dem i deres videre arbejdsliv. Sam�dig er der mulighed for, at flexjobbere kan få fast ansæ�else på værkstedet. Træværkstedet har netop produceret 260 farvestrålende sæbekassebiler �l Haribo, og i metalværkstedet laves fx espalier i stor s�l �l store a�agere som Bauhaus, men også planteskoler og havecentre i Danmark, Norge og Sverige.
Endnu en succeshistorie fra Borris!
78
Erhvervsskolen
79
80