Gudstjenester i Køng Kirke - Køng

Køng Kirke
Gudstjenester i Køng Kirke:
30.august – 13.s.e.trin.kl.10,30
Frode Hansen
6.sept. – 14.s.e.trin - MM
kl.19,30
Konfirmandindskrivning
13.sept. – 15.s.e.trin.- KAB
kl.10,30
20.sept. – 16.s.e.trin.- MM
kl.10,30
Høstgudstjeneste med høstfrokost
27.sept. - 17.s.e.trin. – KAB
kl. 9,00
4.okt. – 18.s.e.trin. KAB
kl.10,30
11.okt. – 19.s.e.trin. kl.10,30
18.okt. – 20.s.e.trin. kl. 9,00
25.okt. – 21. s.e.trin. -KAB
kl. 9,00
1.nov. – Alle Helgen - KAB
kl.15,30
Særlig Allehelgensgudstjeneste
8. nov. – 23.s.e.trin kl.10,30
15..nov. – 24.s.e.trin kl.10,30
22. nov. – s.s.i kirkeåretkl.10,30
29.nov.. – 1. s .i advent – KAB kl.10,30
Svinø Kirke
Mindelunden
Arrangementer i øvrigt:
Søndag d. 20. september kl. 10,30 i
Køng Kirke: Høstgudstjeneste med efterfølgende
høstfrokost i Præstegården.
Onsdag d. 30.sept. kl. 19.00:
Høst-og Jagtgudstjeneste i Svinø Kirke, hvor
Næstved Jagthorn-blæsere deltager + efterfølgende
foredrag i Svinø Forsamlingshus v/Thomas Lindy
Nissen – se midtersiderne
Torsdagene d. 8.okt., 5. nov. og 3.dec.
kl. 9,00-11,00 i Præstegården:
Sangcafé: ”Morgensang og morgenkaffe
Gudstjenester i Svinø Kirke:
6.sept. – 14.s.e.trin. - MM
kl.10,30
Konfirmandindskrivning
30.sept. – MM
kl.19,00
Høst-jagt-gudstjeneste m. foredrag
18.okt. -20.s.e.trin.kl.10,30
1. nov. – Allehelgen - KAB
kl.10,30
29.nov. – 1.s.i advent. - KAB kl.19,00
Familiegudstjeneste m. Lucia-optog
”Sorg og Glæde” Niels Malmros i
Sværdborg Præstegårdssal d. 20. okt. kl. 19,00. Se
eller gense filmen d. 7. okt. kl. 19,00 – se
midtersiderne
Søndag d. 1. nov. kl. 15,30 i Køng
Kirke: Særlig Allehelgens andagt + kaffe
MM = Mette Magnusson
KAB = Kathrine Brorsen
Torsdag d. 19. november kl. 19,30 i
Køng Kirke: Musikalsk billedfortælling om Carls
Nielsen v./ Axel Skjoldan og Søren Juhl – se
midtersiderne
Søndag d. 29.nov. kl. 19,00 i Svinø Kirke:
Familiegudstjeneste med Luciaoptog.
Onsdag d. 30. september 2015 holder
vi høst-jagt-gudstjeneste i Svinø Kirke
kl. 19,00 og derefter jagtforedrag i
Svinø Forsamlingshus med Thomas
Lindy Nissen.
’Sorg og glæde’
Tirsdag d. 20. oktober 2015 kl. 19,00: foredrag i
Sværdborg Præstegårdssal med filminstruktøren
Nils Malmros, hvor han fortæller om sin film af
samme navn.
Onsdag d. 7. oktober kl. 19,00 er der mulighed for
at se eller gense filmen i Sværdborg Præstegårdssal.
Arrangementet er et samarbejde mellem
menighedsrådene i Lundby-Sværdborg-Kastrup-KøngSvinø
Mange vil kende Thomas Lindy Nissen fra hans
artikler i Danmarks Jægerforbunds blad Jæger eller fra
de tre bøger: Jagtfugle på verdenstræk,
Vildmarksfeber og Jagtrejsefeber.
Han rejser på jagt- vildmarks- eller fiskeeventyr
omkring tre måneder hvert år, og på rejserne er det ikke
altid kun skydevåben og fiskegrej, han medbringer.
Kameraet er på nogle ture blevet et vigtigere våben for
ham end krudt og kugler. De mange gode fotos og
filmklip danner fundamentet i foredraget, som vi kan
glæde os til.
Traditionen tro medvirker Næstved jagthornsblæsere
med smuk musik i løbet af gudstjenesten.
6 torsdage i den mørke tid byder vi på morgenkaffe,
morgenbrød og morgensang og uformelt hyggeligt
samvær for alle, der har lyst til at være med.
Organist Klaus Børner arrangerer og leder sangcaféen
og spiller på klaver til sangen. Han fortæller om
komponister og forfattere, og der er rig mulighed for at
komme med ønsker til specielle sange.
Vi mødes på flg. torsdage kl. 9,00 -11,00 i Køng
Præstegård:
Torsdag d. 8. oktober 2015
Torsdag d. 5. november 2015
Torsdag d. 3. december 2015
Torsdag d. 7. januar 2016
Torsdag d. 4. februar 2016
Torsdag d. 17. marts 2016
Allehelgen
Lucia:
Vi mindes vore døde ved en stemningsfuld
allehelgensgudstjeneste i Køng Kirke.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at sætte lys på
gravene og få en kop kaffe i kirkens våbenhus
Søndag d. 1. november 2015 kl. 15,30
Det har efterhånden været en tradition i mange år, at
der er Luciaoptog i adventstiden både i Svinø og Køng
Kirke.
Der vil blive øvet i Præstegårdens konfirmandstue fra
ugen efter skolernes efterårsferie og frem til 1. søndag i
advent på onsdage fra kl. 16-17
Hvis dit barn har interesse i at være med, kan du
kontakte organist Klaus Børner på tlf. 23 72 27 61
Tid til fordybelse…
Carl Nielsens liv fortælles med et stort digitalt
billedshow ledsaget af nogle af hans skønneste
melodier fra sange, salmer, opera og kammermusik
spillet på fløjte og klaver – ligesom der også vil blive
sunget fælles salmer og sange.
Engang imellem kan en præst – og også en provst –
være heldig at få bevilget 3 måneders studieorlov, hvor
man kan få lov til at fordybe sig i et emne, der kan
være relevant for Folkekirken, lokalsamfundet eller
måske for ens præstekolleger.
I efteråret 2014 var jeg så heldig at blive bevilget en
sådan studieorlov, der kunne afvikles i løbet af 2015.
Det er blevet til årets sidste tre måneder, hvor der – i
hvert fald på provstesiden af arbejdet - traditionelt er
lidt stille, når arbejdet med det kommende års
budgetter er tilendebragt.
Jeg skal arbejde med Svinø Mindelund og håber, det
kan resultere i noget skriftligt – en lille bog måske –
der kan være til fornøjelse for de, der måtte interessere
sig for Mindelunden.
Jeg glæder mig til at få lov til at fordybe mig i tre
måneder og håber, jeg vender frisk og inspireret tilbage
i embedet igen i januar.
Kirkelig vejviser:
Sognepræst, kbf. og provst:
Mette Magnusson, Køng Kirkevej 2A, 4750 Lundby.
Tlf. 55 76 91 09.
Email: [email protected] - Fax. 55 76 53 72
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.
Sognepræst:
Kathrine Asklund Brorsen, Storegade 94, 4780 Stege
Tlf. 55 81 41 38 – mail: [email protected] Træffes efter
aftale. Fredag er fridag.
Organist:
Klaus Børner, Hellasvej 3, 4780 Stege
Tlf. 23 72 27 61
Kirkesanger og gravermedhjælper:
Bo Gideon Nielsen, Højbro 4, 4750 Lundby
Tlf. 55 34 50 98
Kirketjener og graver ved Køng Kirke:
Carsten Nielsen træffes dagligt på kirkegården.
Telefontid mandag – fredag kl.12-12,30.
tlf. 55 76 93 97
Kirketjener og graver ved Svinø Kirke:
Kirsten Andersen, Svinø Kirkevej 3, 4750 Lundby
Tlf. 55 76 93 83
Menighedsrådsformand for det fælles
Menighedsråd:
Elise Dyrløv Olsen tlf. 55 76 90 91
Kirkeværge og næstformand:
Bent Erik Rasmussen tlf. 20 44 63 10
Øvrige menighedsrådsmedlemmer:
Ebbe Bendtsen (kontaktperson) tlf. 55 76 93 54
Elwina Eino Larsen tlf 55 76 94 61
Lis Vognsgaard Hansen (sekretær) tlf. 55 70 07 75
Birthe Petersen (kasserer) tlf. 23 44 96 09
Web-master for sognets hjemmeside på Internettet:
Jørn Ottosen, Bankevejen 12, 4750 Lundby.
Tlf. 55 76 55 73. – Fax. 55 76 99 73 –
Email: [email protected]
Sognets hjemmeside er:
www.koeng-svinoe-sogn.dk
Se også Provstiets hjemmeside:
www.stege-vordingborg-provsti.dk
Praktiske oplysninger:
Fødsel:
En fødsel registreres på baggrund af
jordemoderanmeldelsen, som automatisk tilsendes
sognepræsten. Hvis barnets forældre ikke gift, skal de
aflevere en omsorgs-og ansvarserklæring via borger.dk
såfremt de ønsker fælles forældremyndighed. Ellers
overgives sagen til statsamtet, der så herefter foretager
det nødvendige i en faderskabssag.
Dåb og navngivelse:
Et barn skal være navngivet senest 6 måneder efter
fødselen.
Det kan ske ved dåb eller navngivelse.
Ved dåb henvender man sig til sognepræsten.
Navngivelse kan ske via borger.dk
Vielse:
Vielsesdato og kirke aftales med sognepræsten.
Herefter kontaktes bopælskommunen, der udsteder en
prøvelsesattest.
Derpå henvender man sig igen til sognepræsten
medbringende prøvelsesattesten og aftaler nærmere
omkring vielsen.
Dødsfald:
Meddelelse om dødsfald gives til sognepræsten i
afdødes bopælssogn. Herefter aftales nærmere m.h.t.
begravelse/bisættelse.
Hørehæmmede og svagtseende:
I begge kirker findes teleslyngeanlæg. I Køng Kirke
desuden højtalere.
I begge kirker findes salmebøger med store skrifttyper.
Børnene:
I begge kirker er fremlagt billedbøger i våbenhuset,
som børn kan låne under gudstjenester og kirkelige
handlinger.
Brochurer:
I begge Kirker findes i våbenhuset brochurer om
kirkerne og deres historie. I Svinø Kirke findes
desuden en brochure på både dansk og engelsk om
Svinø Mindelund for nedskudte allierede flyvere fra 2.
Verdenskrig.
Kirkebil:
Der kan benyttes kirkebil til alle gudstjenester i
kirkerne samt til div. arrangementer i Præstegården
Henvendelse vedr. kørsel sker til Dantaxi – tlf.
70252525
Åbne Kirker:
Begge kirker er åbne dagligt i gravernes arbejdstid.
Finder du kirken låst, kan der evt. aftales åbning med
kirkeværge, sognepræst eller en anden medarbejder
eller rådsmedlem – se de forskellige telefonnumre i
venstre spalte her på siden.
I Svinø kan henvendelse ske til Anny Bagger
Christensen tlf. 55 76 90 36
Kirkebladet redigeres af Provst Mette Magnusson