Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten

www.hadstensogne.dk
09
Kirken nr. 9 · Juni 2015
Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten
Juni - december 2015
Sct. Pauls · Nr. Galten · Over Hadsten · Vissing · Ødum · Hadbjerg · Lyngå · Skjød · Lerbjerg
KIRKEHØJSKOLE
Niels Henrik Arendt
KONCERT
Arion
side
7
side
16
JULEBASAR
1. søndag i Advent
side
21
1
Sct. Pauls · Nr. Galten · Over Hadsten · Vissing · Ødum · Hadbjerg · Lyngå · Skjød · Lerbjerg
Indholdsfortegnelse
Kirkelig vejviser2
Leder3
Min vej til embedet har været lang og snoet
4
Kirkehøjskole6
Gudstjenester9
Plejehjemsgudstjenester13
Nyt fra sognene14
Musik i kirkerne15
Møder, foredrag og særlige arrangementer 17
KIRKENS HJEMMESIDE
www.hadstensogne.dk
Børn og unge22
Rundt om Kirken23
Kirkeliv24
Kirkelig vejviser
KIRKEKONTOR
Kirkekontoret for Hadsten-Nr. Galten-VissingØdum-Hadbjerg-Lyngå-Skjød-Lerbjerg Pastorat
Præster
Birgith Nørlund Jensen (kbf ), tlf. 8698 2424
Anne Martiny Kaas-Hansen, tlf. 8698 1224
(Barsel indtil 1. sept.)
Mette Krabbe, tlf. 8698 9065
Marie Hedegaard Thomsen, tlf. 8698 0809
Majbrit Daugaard, tlf. 8698 1224 (vikar indtil 3. aug.)
Anders Bonde (Provst)
Carsten Bach-Nielsen (hjælpepræst)
Kirkevej 5, 8370 Hadsten
Åbent ma-fr 9.30 -13, to også 13-17.
Tlf. 8698 0425
Mail: [email protected]
Hjemmeside: www.hadstensogne.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Kirkebil: Karins Taxi tlf.: 8698 3570, eller Byens Taxi,
Rasmus Hyldgaard Simonsen, tlf. 6136 8717
tlf. 8698 2711, til kirkerne og til sognegårdsarrangementer.
Kirkegårdsleder
Thomas Jensen, tlf. 8698 0424
2
www.hadstensogne.dk
Kirken nr. 9 · Juni 2015
LEDER
Kirkeliv
Tekst | Sognepræst Birgith Nørlund Jensen
Præsternes, kirkernes og sognegårdenes kalendere ville være tomme, hvis ikke
der var nogen, der efterspurgte os. Godt, at kalenderen ikke er tom!
En præstekalender er, som så mange
andres arbejdskalender, et godt sted
at starte, hvis man vil vide noget om
”virksomheden”. I dette tilfælde den
lokale kirke. En gang imellem hænder
det, at alene én dag i min kalender giver
et ret fint billede af det mangfoldige
kirkeliv. Sådan en dag havde jeg forleden.
Formiddagen bød på undervisning af
55 søde 3. klassebørn fra Bavnehøjskolen. De havde kirkeuge og var nået til
den dag, hvor vi taler død, begravelse og
kirkegård. Med samtale med børnene
om ritualer og traditioner, med besøg
af den lokale bedemand med rustvogn,
kiste og urne og med en gennemgang af
de mange forskellige gravstedsformer og
symboler og udtryk for sorg - og levet
liv - på kirkegården. Om eftermiddagen
havde jeg en begravelse og senere igen
både en dåbs- og en vielsessamtale. Ind
under aften mødtes vi i menighedsrådene
til møde med en broget dagsorden med
økonomi og modtagelse af den nye præst
og planlægning af efterårets gudstjenester
og arrangementer i kirke og sognegård.
Derimellem havde telefonen og mailboksen budt på forskellige forespørgsler om
samtaler og sjælesorg.
Præsternes og kirkernes og sognegårdenes kalendere ville være tomme, hvis
ikke der var nogen, der efterspurgte os.
Godt at kalenderen ikke er tom! Godt at
evangeliet forkyndes til de mange gudstjenester og i de mangfoldige møder med
mennesker i sognene! Godt at kristendommen formidles i så mange forskellige sammenhænge som kirkehøjskole,
kirkeuger, konfirmandundervisning,
babysalmesang og møder, foredrag og
studiekredse! Godt at vi ikke bliver færdige med at tale om kristendom i både
klassisk og moderne aftapning!
Vi bestræber os til stadighed på at være
en rummelig kirke her på stedet, både
i byen og på landet. En kirke, der først
og fremmest skal forkynde og formidle
evangeliet til tro, trøst og opbyggelse. En
kirke, der gerne formidler og underviser
i kristendommens og kirkehistoriens
kernepunkter. En kirke, der har udblik til
det menneskeliv, vi lever med hinanden
og har øje for, hvor der er særlige behov.
En kirke, der med vægt på såvel tradition
som opfindsomme nye veje vil være et
hjemsted for børn, unge, voksne og ældre
voksne. En kirke for alle!
Kirkebygningerne gør det ikke alene. Der
skal levende sten til. Aktive menighedsråd, der bruger meget af deres fritid på
at sikre rammerne for det kirkelige liv og
dertil trofast møder op og tager ansvar
og giver en hånd med sammen med alle
de øvrige frivillige, der lægger et vigtigt
stykke arbejde i de kirkelige aktiviteter.
Uden dem var kalenderen også tom! Og
en lang række ansatte, gravere, rengørings- og køkkenmedhjælpere, kordegne,
kirke og kulturmedarbejder, organister,
kirkesangere og præster.
I skrivende stund har vi i de lokale
menighedsråd netop truffet to vigtige
valg. Vi har valgt en ny biskop og en ny
præst. Og i de kommende måneder byder
vi velkommen til både den ny biskop,
Henrik Wigh-Poulsen, der tiltræder d. 1.
september, og vores nye præst, Marie Hedegaard Thomsen, der tiltræder 1. juli. På
hver deres måde vil de arbejde for, at vi
her hos os bedst muligt er kirke for flest
muligt. Tag godt imod dem begge. Ikke
mindst Marie, som vi glæder os meget til
at byde velkommen i kirkelivet i Hadsten
Storpastorat!
Hermed kirkebladet med læsestof og
kalenderstof til sommer-efterår 2015. Vel
mødt til det hele!
3
Sct. Pauls · Nr. Galten · Over Hadsten · Vissing · Ødum · Hadbjerg · Lyngå · Skjød · Lerbjerg
MIN VEJ TIL EMBEDET
HAR VÆRET LANG OG SNOET
Tekst | Marie Hedegaard Thomsen
Smilene var ikke til at overse, da min kone og jeg forlod sognegården efter prøveprædiken og samtale. Vi så på hinanden og behøvede ikke mange ord for at forstå, at
vi begge havde haft den samme gode oplevelse den eftermiddag. Vi havde mødt stor
imødekommenhed og varme, som bekræftede os i, at Hadsten Storpastorat virkelig kunne være alt det, som vi havde ledt efter – særligt til mig, men også til os som
familie. Da vi kom hjem skulle der lige så få ord til for at forstå, at der pludselig var
meget på spil – sådan er det jo, når der er noget, man virkelig gerne vil – og derfor
var lettelsen og glæden stor, da Anders Bonde samme aften ringede og overbragte de
glædelige nyheder. Smilene har ikke fortaget sig siden, og den enstemmige indstilling
fra de fem råd afspejler en opbakning, som forpligter. Jeg går derfor til opgaven med
stor forventning og ydmyghed og håber, at jeg må blive til gavn i pastoratet.
Min vej til embedet har været lang og snoet. Som barn ville jeg gerne være ”præsteluge-kone”, når jeg blev stor. Mine forældre tænkte, at denne selvopfundne titel måtte
udspringe fra min tidlige optagethed af livets store spørgsmål kombineret med det
faktum, at jeg har hænderne godt skruet på og altid har været optaget af praktiske
gøremål. Mit eget ræsonnement var vist mest, at min onkels far, som var præst, var en
fabelagtig fortæller og en vigtig person til de store begivenheder i min families liv, og
at min mormor, som man ofte så luge i pryd- eller urtehaven på den fædrene gård, var
og er et af mine helt store forbilleder med sin arbejdsomhed, oprigtige nysgerrighed
på verden og store integritet.
Da jeg nåede konfirmationsalderen, fik vi en præst, der i dén grad talte til mig – og
måske endda til de fleste på holdet. Hun satte tanker i gang, præsenterede nye store
rammer at tænke indenfor, gik aldrig af vejen for en drøftelse eller for at besvare mine
utallige spørgsmål, og så gjorde hun det meget klart for os, at hendes dør altid var
åben – også efter konfirmationen. Det benyttede jeg mig af. Og vores samtaler blev
nok den egentlige katalysator for, at jeg begyndte at læse teologi og nu tyve år senere
kan trække i præstekjolen.
Det er altid faldet mig naturligt at opsøge en bred dannelse, og jeg håber, at det
vil give et godt udgangspunkt for en virkelighedsnær forkyndelse og nærværende
samtaler med højt til loftet. Jeg blev således sproglig student med matematik som
afsluttende eksamen; jeg har arbejdet på en maskinfabrik sideløbende med at være
badmintontræner for klubbens yngste; jeg har været på højskole og arbejdet frivilligt
i Den Danske Kirke i Vancouver; jeg har taget en bred teologisk uddannelse med bachelorprojekt i Gammel Testamente og valgfag i Bioetik; jeg holdt en pause og nåede
en tur rundt om jorden; et år inde i kandidatuddannelsen søgte og fik jeg et ph.d.4
www.hadstensogne.dk
Kirken nr. 9 · Juni 2015
“
...min ambition er at
bidrage til kirke- og
menighedsliv, hvor
enhver, der møder et af
kirkens mange ansigter
– ansatte, frivillige og
andre i menigheden
– møder den gave,
som kirken er sendt til
verden med.
stipendium og skrev en afhandling om menighedsliv i folkekirken; sideløbende deltog
jeg i en to-årig økumenisk ungdomskonsultation om kirkefornyelse i Europa, en
arbejdsgruppe om kirken på landet og var redaktør på en bog; efter Pastoralseminariet
har jeg haft to ansættelser som videnskabelig medarbejder, hvor jeg har undersøgt
henholdsvis sorggrupper i folkekirken og kirken på landet; endelig har jeg i de sidste
fem år holdt en række foredrag og workshops om menighedsliv og -udvikling.
Nu er jeg som 33-årig landet med udsigt til stedet, hvor jeg gerne vil være – et storpastorat med dygtige kolleger og menighedsråd, by- og landsogne, alsidige kirkeliv
og alle muligheder for at blive en dygtig præst og bidragyder til gode udviklinger i
menighederne. For mig er kirke først og fremmest noget, vi gør sammen. Det betyder,
at kirke sker i de aktiviteter, som vi mødes i og er fælles om. Personligt går jeg i kirke
for at kunne gå ud igen – ikke for at blive derinde og holde på hemmeligheden. Og
min ambition er at bidrage til kirke- og menighedsliv, hvor enhver, der møder et af
kirkens mange ansigter – ansatte, frivillige og andre i menigheden – møder den gave,
som kirken er sendt til verden med. Det er desuden min faste overbevisning, at en
præst skal kende sine menigheder for at være til gavn, og derfor glæder jeg mig til at
lære jer at kende – og lade jer kende mig. Jeg bor lige nu i Kolt med min kone, Rikke,
og 1½-årige datter, Katrine, men jeg håber, at I vil opleve mig som en synlig og nærværende præst i jeres lokalområder. Jeg får kontor i sognegården i Hadsten og vil i den
forbindelse sige som min konfirmationspræst: Min dør er altid åben!
5
Sct. Pauls · Nr. Galten · Over Hadsten · Vissing · Ødum · Hadbjerg · Lyngå · Skjød · Lerbjerg
Kirkehøjskole 2014-16 - 500 år med Luther
I 2017 fejres Reformationsjubilæet over hele verden.
Da er det 500 år siden, Luther slog sine 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg og
indvarslede et opgør med den
katolske kirke. Synet på både
kirke og samfund ændrede sig
radikalt og fik hurtigt betydning udover Tysklands grænser og langt op i vor tid.
Tilmelding på
Overalt er man i fuld gang med at forberede
H
a
jubilæet. Mange steder med den fornemme
dsten Kirkekonto
r,
målsætning at jubilæumsfejringen skal fremme
forståelsen af Reformationens betydning for
det moderne menneske. Således også i Dansenest kl. 12.00
mark. Der forskes og debatteres og oplyses
torsdagen før
om Luther og hans tid og reformationens
aftryk dengang og nu. Reformationen fik en
kolossal betydning for måden, hvorpå vi fik
indrettet samfundet og den danske kirke. Helt frem til i
dag har reformationen sat tydelige aftryk på dansk identitet og bevidsthed.
8698 0425
Vi følger trop i Kirkehøjskolen også her i sæson 2015/16. Vi vil både dykke ned i
Luthers tænkning og teologi og trække tråde frem til i dag og i fællesskab nærme os
Luthers indflydelse på moderne tid og tænkning i kirke og samfund.
Hadsten Storpastorat planlægger en sognerejse i foråret 2016 (forventet rejsetidspunkt 16-20. maj) til Lutherstederne. Er man interesseret i at deltage på turen, kan
man henvende sig på Kirkekontoret i Hadsten og forhåndstilmelde sig allerede nu. Et
færdigt program for turen forventes klar til det første arrangement i Kirkehøjskolen d.
3. oktober.
Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Højskole, 3 lørdage henover efteråret og vinter i
tidsrummet 9.30-12.00. Vi starter i foredragssalen kl. 9.30 med foredrag og debat og
spiser brunch i spisesalen kl. 11.00. Arrangementet slutter kl. 12.00.
Der er tilmelding på Hadsten Kirkekontor, tlf.: 8698 0425, senest kl. 12.00 torsdagen
før. Prisen for foredrag og brunch er 70 kr. pr. gang. Læs mere på www.hadstensogne.
dk. Kirkehøjskolen er for alle.
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem Ødum, Hadbjerg, Lyngå, Lerbjerg, Skjød,
Voldum, Rud, Hadsten, Vissing og Nr. Galten sogne.
HADSTEN HØJSKOLE ”Frygt Gud - ær kongen!” Om Luther og politik, v.
Svend Andersen, Professor i Etik og Religionsfilosofi ved Aarhus Universitet.
Der er mange tolkninger af Luthers syn på det politiske. Overskriften udtrykker én.
En anden siger at Luther adskiller religion og politik. Foredraget vil vise, at Luther
tænker lidt mere nuanceret end som så. Han skelner mellem evangeliet og politisk
magt. Men han giver også den kristne et politisk ansvar. Kan vi bruge Luther i dagens
politiske virkelighed? Efter foredraget går vi i spisesalen til brunch og debat. Hadsten
Højskole, lørdag den 3. oktober, kl. 9.30
6
www.hadstensogne.dk
Kirken nr. 9 · Juni 2015
HADSTEN HØJSKOLE ”Det
lutherske i dag” v. Niels Henrik Arendt,
Biskop emeritus, sognepræst og ansat
af præsidiet for reformationsjubilæet i
Danmark.
Vi er i fuld gang med forberedelserne til
fejringen af 500-året for den lutherske
reformation i 2017. For 500 år siden
oplevedes Luthers opgør med middelalderens kirke som en enorm befrielse.
Men til jubilæet er det måske vigtigste
spørgsmål: Hvad betyder det at være
evangelisk-luthersk i det 21. Århundrede? Er reformationen noget, vi kun
kan se tilbage på som en betydningsfuld
historisk begivenhed - eller er vi i dag
lige så ufrie som Martin Luthers samtidige var? Giver det også mening i dag
at forkynde: ”Du skal ikke kvalificere dig
overfor Gud”? Efter foredraget går vi i
spisesalen til brunch og debat. Hadsten
Højskole, lørdag den 7. november, kl.
9.30
HADSTEN HØJSKOLE ”Refor-
mationstidens musik” v. Thorkil Mølle,
Lektor i musikhistorie og musikteori
ved Det jyske Musikkonservatorium og
Det kgl. danske Musikkonservatorium.
Ligeledes organist i Nørre Galten og
Vissing Kirker. Reformationen medførte
omfattende ændringer ikke blot på det
rent teologiske og kirkemæssige. Siden
kristendommens og kirkens spæde start i
det første århundrede har sang og musik
indgået i Gudsdyrkelsen, og netop i
reformationstiden, i 1500-tallets renæssance, havde den kirkelige musik udviklet
sig til et ikke tidligere set højdepunkt.
Luthers reformation og nye gudstjeneste- ordninger ændrede ganske meget,
ikke mindst fordi menighedssangen blev
tildelt en central rolle. Foredraget vil
omhandle såvel den katolske som den
tidlige protestantiske kirkemusik. Efter
foredraget går vi i spisesalen til brunch
og debat. Hadsten Højskole, lørdag den
5. december, kl. 9.30
7
Sct. Pauls · Nr. Galten · Over Hadsten · Vissing · Ødum · Hadbjerg · Lyngå · Skjød · Lerbjerg
Velkommen til den nye biskop i Aarhus,
Henrik Wigh-Poulsen.
D. 1. september tiltræder den nye biskop
i Aarhus Stift. Han hedder Henrik
Wigh-Poulsen og har de sidste syv år været domprovst i Odense og i sit præsteliv
i øvrigt prøvet det meste i folkekirken,
præst i to små landsogne, Lejrskov og
Jordrup ved Kolding, i otte år og ved to
city-kirker, Odense domkirke og Gråbrødre klosterkirke, i syv år. Dertil har
han undervejs nået at være højskolelærer,
reklametekstforfatter, redaktør, lejlighedsvist fungerende biskop og, gennem
otte år, leder af Grundtvig-Akademiet.
Henrik Wigh-Poulsen har sagt følgende
om sit syn på folkekirken og sin opgave
som biskop:
8
”Folkekirken har altid haft sin store
styrke i, at være hvor folk er. Derfor er
medlemstallet og kirkegangen, alt andet
lige, forbavsende høj. Derfor bugner
vores kirker af tilbud og summer af
aktivitet. Derfor er kirken stadigvæk for
mange danskere et sted, hvor vi føler os
hjemme, og hvor vi kan være i al vor forskellighed. Jeg vil som biskop kæmpe for
en folkekirke, der har plads til forskellighederne og som tør se tidens udfordringer i øjnene.
Som biskop vil jeg gerne være med til at
sætte rammerne for, at evangeliet høres af
så mange som muligt. Jeg vil ikke være en
tavs biskop, men en biskop, der lader høre
fra sig. Vi i folkekirken skal også blande
os i debatten i samfundet. Ikke ved frelst
at pege fingre eller bruge evangeliet til at
dømme andre ude med, men ved i ord og
skrift at tage udgangspunkt i det menneskeliv, vi er fælles om, og som det kristne
budskab altid vil kaste både sit afslørende
og nåderige lys over.
Jeg glæder mig til at gøre fælles sag med
jer alle i Aarhus Stift!”
Henrik Wigh-Poulsen bispevies d. 6.
september i Aarhus Domkirke.
www.hadstensogne.dk
Kirken nr. 9 · Juni 2015
GUDSTJENESTELISTE
Juni - december 2015
PRÆSTEN
PÅ BESØG
Har man ikke mulighed
PRÆSTER I PASTORATET
AB
AMKH
BNJ CBN
MD
MHT
MK
Provst Anders Bonde
Anne Martiny Kaas-Hansen
Birgith Nørlund Jensen
Carsten Bach-Nielsen
Majbrit Daugaard
Marie Hedegaard Thomsen
Mette Krabbe
JUNI
Søndag d. 21. juni Sct. Pauls Kirke
Lyngå Kirke
Ødum Kirke
3. søndag eft. Trinitatis
11.00 (Ole Juul)
11.00 (MD)
11.00 (MK) Familie Gudst.
Søndag d. 28. juni Sct. Pauls Kirke Over Hadsten Kirke
Lerbjerg Kirke
Hadbjerg Kirke
4. søndag eft. Trinitatis
11.00 (CBN)
9.30 (CBN)
9.30 (MK)
11.00 (MK)
JULI
Søndag d. 5. juli Vissing Kirke Skjød Kirke
Ødum Kirke
5. søndag eft. Trinitatis
11.00 (MHT) Kirkekaffe
11.00 (BNJ)
9.30 (BNJ)
Søndag d. 12. juli
Sct. Pauls Kirke Hadbjerg Kirke
6. søndag eft. Trinitatis
11.00 (MHT) Kirkekaffe
9.30 (MHT)
Lørdag d. 18. juli
Sct. Pauls Kirke
Dåbsgudstjeneste
11.00 (BNJ)
Søndag d. 19. juli
Sct. Pauls Kirke
Lyngå Kirke
7. Søndag eft. Trinitatis
11.00 (BNJ) Kirkekaffe
9.30 (BNJ)
Søndag d. 26. juli
Sct. Pauls Kirke
8. søndag. eft. Trinitatis
11.00 (MD) Kirkekaffe
for at komme i kirke, kan
præsten komme ud og
holde nadver i hjemmet.
AUGUST
Søndag d. 2. aug.
Sct. Pauls Kirke
Lyngå Kirke
Ødum Kirke
9. søndag eft. Trinitatis
11.00 (MK) Kirkekaffe
11.00 (MD) Kirkekaffe
9.30 (MK)
Søndag d. 9. aug.
Sct. Pauls Kirke
Skjød Kirke
Hadbjerg Kirke
10. Søndag eft. Trinitatis
11.00 (MHT) Kirkekaffe
9.30 (MHT)
11.00 (MK)
Lørdag d. 15. aug. Hadbjerg Kirke
Dåbsgudstjeneste
13.00 (MK)
Søndag d. 16. aug.
Sct. Pauls Kirke
Nr. Galten Kirke
Lerbjerg Kirke
Ødum Kirke
11. Søndag eft. Trinitatis
11.00 (BNJ)
9.30 (BNJ)
19.00 (MHT)
11.00 (MK)
Torsdag d. 20. aug.
Møllegården
Plejehjemsgudstjeneste
14.30 (AB)
Søndag d. 23. aug.
Sct. Pauls Kirke
Over Hadsten Kirke
Vissing Kirke
Lyngå Kirke
Hadbjerg Kirke
12. Søndag eft. Trinitatis
11.00 (BNJ)
9.30 (BNJ)
19.00 (BNJ) Kirkekaffe
11.00 (MK)
9.30 (MK)
Tirsdag d. 25. aug.
Sct. Pauls Kirke
Ældregudstjeneste, Høst
10.30 (MK)
9.30 kaffe i Sognegården
Lørdag d. 29. aug. Ødum Kirke
Dåbsgudstjeneste
10.30 (MK)
Søndag d. 30. aug.
Sct. Pauls Kirke
Nr. Galten Kirke
Lyngå Kirke
Ødum Kirke
13. Søndag eft. Trinitatis
11.00 (MHT)
9.30 (AB)
9.30 (MHT)
11.00 (AB)
9
Sct. Pauls · Nr. Galten · Over Hadsten · Vissing · Ødum · Hadbjerg · Lyngå · Skjød · Lerbjerg
SEPTEMBER
Onsdag d. 2. sept. Kirke i børnehøjde
Sct. Pauls Kirke 17.30 (BNJ) Høstgudstjeneste
og Dåbsjubilæum
Lørdag d. 5. sept.
Sct. Pauls Kirke
Dåbsgudstjeneste
11.00 (AMKH)
Søndag d. 6. sept.
Sct. Pauls Kirke
Vissing Kirke
Skjød Kirke
Hadbjerg Kirke 14. Søndag eft. Trinitatis
11.00 (BNJ)
9.30 (BNJ)
11.00 (AMKH)
11.00 (MK)
Onsdag d. 9. sept.
Hadbjerg Kirke
Kirke i børnehøjde
17.30 (MK)
Tirsdag d. 6. okt.
Sct. Pauls Kirke
Salmemaraton
19.00
Onsdag d. 7. okt. Sct. Pauls Kirke Hadbjerg Kirke
Kirke i børnehøjde
17.30 (AMKH)
17.30 (MK)
Søndag d. 11. okt.
Sct. Pauls Kirke
Nørre Galten Kirke
Lerbjerg Kirke
Hadbjerg Kirke
19. Søndag eft. Trinitatis
11.00 (AB)
9.30 (AB)
9.30 (MK)
11.00 (MK)
Torsdag d. 15. okt.
Møllegården
Plejehjemsgudstjeneste
14.30 (AMKH)
Lyngå Kirke
11.00 (AMKH) Kirkekaffe
Ødum Kirke 9.30 (AMKH)
Sct. Pauls Kirke
19.00 (MHT) HøstUngdomsgudstjeneste
Søndag d. 18. okt.
Sct. Pauls Kirke
Over Hadsten Kirke
Lyngå Kirke
Ødum Kirke
20. Søndag eft. Trinitatis
11.00 (AMKH)
9.30 (BNJ)
9.30 (AMKH)
11.00 (BNJ)
Torsdag d. 17. sept.
Møllegården
Tirsdag d. 20. okt.
Lyngå Kirke
Salmemaraton
19.00
Søndag d. 25. okt.
Sct. Pauls Kirke
Vissing Kirke
Skjød Kirke
Hadbjerg Kirke
21. Søndag eft. Trinitatis
11.00 (MHT)
19.00 (MHT) Kirkekaffe
9.30 (MK)
11.00 (MK)
Søndag d. 13. sept.
15. Søndag eft. Trinitatis
Sct. Pauls Kirke
11.00 (BNJ)
Nørre Galten Kirke
9.30 (BNJ)
Over Hadsten Kirke 14.00 (MHT) Høst Familie Gudstjeneste
Plejehjemsgudstjeneste
14.30 (Christian Jensen)
Søndag d. 20. sept.
16. Søndag eft. Trinitatis
Sct. Pauls Kirke
11.00 (CBN)
Over Hadsten Kirke 9.30 (CBN)
Tirsdag d. 22. sept.
Sct. Pauls Kirke
Musikgudstjeneste
19.00 (BNJ)
Søndag d. 27. sept.
Sct. Pauls Kirke
Vissing Kirke
Lyngå Kirke
Hadbjerg Kirke 17. Søndag eft. Trinitatis
11.00 (MHT)
11.00 (AMKH) Høst
17.00 (AMKH) Høst
11.00 (MK) Høst
OKTOBER
10
Søndag d. 4. okt.
18. Søndag eft. Trinitatis
Sct. Pauls Kirke
11.00 (BNJ)
Skjød Kirke
17.00 (AMKH) Høst
Ødum Kirke
11.00 (MK) Høst Fam. Gudstj.
Nørre Galten Kirke
19.00 (MK) Høst, Hadsten blandede kor.
Torsdag d. 1. okt.
Lyngå Kirke Gud og Gryderet
17.00 (AMKH)
www.hadstensogne.dk
Kirken nr. 9 · Juni 2015
GUDSTJENESTELISTE, FORTSAT
Tirsdag d. 27. okt.
BUSK - Gudstjeneste
Sct. Pauls Kirke kl. 18.00 (MHT)Ungdoms- og spejdergudstjeneste
Torsdag d. 29. okt.
Sct. Pauls Kirke Morgensang
7.30 (BNJ) Spil dansk dagen
Lørdag d. 31. okt.
Sct. Pauls Kirke
Dåbsgudstjeneste
11.00 (BNJ)
NOVEMBER
Søndag d. 1. nov. Sct. Pauls Kirke Over Hadsten Kirke Nr. Galten Kirke Vissing Kirke Lyngå Kirke Lerbjerg Kirke
Skjød Kirke Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Sct. Pauls Kirke Alle Helgens søndag
11.00 (BNJ)
9.30 (BNJ)
9.30 (MHT)
11.00 (MHT) Kirkekaffe
14.30 (AMKH)
13.00 (AMKH)
16.00 (AMKH)
11.00 (MK)
9.30 (MK)
19.00 (BNJ)
Alle helgen for unge
Tirsdag d. 3. nov.
Ødum Kirke
Salmemaraton
19.00
Onsdag d. 4. nov. Kirke i børnehøjde
Nr. Galten Kirke 17.30 (MK)Alle helgen for de mindste
Søndag d. 8. nov.
Sct. Pauls Kirke Hadbjerg Kirke
Lyngå Kirke 23. søndag eft. Trinitatis
11.00 (MHT) Kirkefrokost
9.30 (AMKH)
11.00 (AMKH) Kirkekaffe
Torsdag d. 12. nov.
Gud og Gryderet
Skjød Kirke 17.00 (AMKH)
Kirke i børnehøjde
Hadbjerg Kirke
17.30 (MK)
Søndag d. 15. nov.
Sct. Pauls Kirke Over Hadsten Kirke
Ødum Kirke
Skjød Kirke 24. søndag eft. Trinitatis
11.00 (CBN)
9.30 (CBN)
9.30 (MK)
11.00 (MK)
Torsdag d. 19. nov.
Møllegården
Plejehjemsgudstjeneste
14.30 (BNJ)
Søndag d. 22. nov.
Sct. Pauls Kirke Nørre Galten Kirke
Hadbjerg Kirke
Lyngå Kirke Sidste søndag i kirkeåret
11.00 (BNJ)
9.30 (BNJ)
11.00 (AMKH)
9.30 (AMKH)
Torsdag d. 26. nov.
Sct. Pauls Kirke
Adventsgudstjeneste
14.00 (MK)
Søndag d. 29. nov.
Sct. Pauls Kirke Vissing Kirke
Ødum Kirke
Lyngå Kirke
Skjød Kirke 1. søndag i advent
11.00 (MHT) Basar
9.30 (MHT)
14.00 (MK)
15.30 (AMKH) Lucia
17.15 (AMKH) Lucia
Kirkefrokost i Hadsten sognegård,
efter gudstjenesten d. 8. nov. Frokosten er for
alle og tilmelding er ikke nødvendig.
Prisen er 20 kr. pr. person. Vel mødt.
DECEMBER
Onsdag d. 2. dec.
Sct. Pauls Kirke Kirke i børnehøjde
17.30 (MHT) Advent
Søndag d. 6. dec. Sct. Pauls Kirke Over Hadsten Kirke Skjød Kirke Hadbjerg Kirke 2. søndag i advent
11.00 (BNJ)
9.30 (BNJ)
9.30 (MK)
11.00 (MK)
11
Sct. Pauls · Nr. Galten · Over Hadsten · Vissing · Ødum · Hadbjerg · Lyngå · Skjød · Lerbjerg
12
Onsdag d. 9. dec. Vissing Kirke Syng julen ind
17.00 (AMKH) Lucia
Søndag d. 13. dec.
Sct. Pauls Kirke Nørre Galten Kirke Ødum Kirke Lerbjerg Kirke
3. søndag i advent
11.00 (MHT)
14.00 (AMKH) Lucia
9.30 (MHT)
16.00 (AMKH) Lucia
Tirsdag d. 15. dec. Sct. Pauls Kirke Torsdag d. 17. dec.
Møllegården
Ældregudstjeneste
10.30 (BNJ)
9.30 Kaffe i sognegård
Plejehjemsgudstjeneste
14.30 (AB)
Torsdag d. 17. dec. Lyngå Kirke
Gud og gryderet
17.00 (AMKH)
Søndag d. 20. dec.
Sct. Pauls Kirke Nørre Galten Kirke
Vissing Kirke
Hadbjerg Kirke Lyngå Kirke 4. søndag i advent
14.00 (BNJ) De ni læsn.
11.00 (BNJ)
9.30 (BNJ)
16.00 (MK) De ni læsn.
11.00 (AMKH) De ni læsn.
Onsdag d. 23. dec.
Sct. Pauls Kirke
Lillejuleaften
16.00 (MHT) Juleandagt
Torsdag d. 24. dec.
Sct. Pauls Kirke
Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke
Over Hadsten Kirke Nr. Galten Kirke Nr. Galten Kirke
Vissing Kirke Ødum Kirke Hadbjerg Kirke Kollerup Kapel Lyngå Kirke Lerbjerg Kirke
Skjød Kirke Juleaften
11.00 (AB)
14.00 (MHT)
16.00 (BNJ)
15.00 (BNJ)
14.00 (BNJ)
16.00 (MHT)
15.00 (MHT)
16.00 (MK)
15.00 (MK)
14.00 (MK)
16.00 (AMKH)
13.30 (AMKH)
14.45 (AMKH)
Fredag d. 25. dec. Sct. Pauls Kirke Over Hadsten Kirke Ødum Kirke Skjød Kirke Juledag
11.00 (BNJ)
9.30 (BNJ)
11.00 (MK)
11.00 (AMKH)
Lørdag d. 26. dec. Sct. Pauls Kirke Hadbjerg Kirke 2. juledag
11.00 (MHT)
9.30 (MHT)
Søndag d. 27. dec. Sct Pauls Kirke Vissing Kirke Julesøndag
11.00 (AMKH)
19.00 (AMKH) Kirkekaffe
Torsdag d. 31. dec. Lyngå Kirke Nytårsaften
15.00 (AMKH)
JANUAR
Fredag d. 1. jan.
Sct. Pauls Kirke
Hadbjerg Kirke
Nytårsdag
14.00 (MK)
16.00 (MK)
Søndag d. 3. jan Sct. Pauls Kirke Ødum Kirke
Skjød Kirke
H. 3. K.
11.00 (MHT)
9.30 (MHT)
11.00 (AMKH)
Se alle gudstjenester i Hadsten og evt. ændringer på
www.hadstensogne.dk
SAMTALE MED EN PRÆST
Præsterne står altid til rådighed for en samtale.
Det kan foregå i hjemmet, i sognegården eller i
præstegården.
Man kan henvende sig, når man har behov for at tale
med et andet menneske i fortrolighed. Præster har
tavshedspligt, hvilket betyder, at det der bliver en
præst betroet, ikke fortælles videre. Samtalen kan handle om tro og tvivl, sorg og savn, ensomhed, svære valg
i livet. Man skal ikke være bange for at ”tage præstens
tid”, for det er faktisk præstens arbejde at tage ud og
snakke med folk, der har brug for det. Ring, eller få en
anden til det - vi kommer gerne!
www.hadstensogne.dk
Kirken nr. 9 · Juni 2015
Plejehjemsgudstjenester
Når vi eller vore pårørende flytter i
beskyttet bolig eller på plejehjem, er
det vigtigt, at kirken flytter med. Der er
selvfølgelig altid mulighed for at køre
med kirkebil for den, der ikke kan fragte
sig selv i kirke, men måske bliver det at
gå til gudstjeneste i kirken for uoverskueligt. Derfor kommer kirken ud på
plejehjemmet for at holde gudstjeneste
der. Alle er velkomne ved gudstjenesterne
på plejehjemmene.
Et samarbejde mellem Sundhedscenter
Hadsten, præsterne og menighedsrådet
i Hadsten har betydet særlige gudstjenester i Sct. Pauls kirke, der begynder kl.
9.30 med formiddagskaffe i sognegården. Dørene er åbne fra kl. 9.00. Disse
ældregudstjenester er selvfølgelig også
åbne for alle.
Sorggruppe
for voksne
Når man har mistet, kan det være svært
at komme videre efter den første tid.
Da kan det være en støtte at tale med
mennesker, som har oplevet det samme
som en selv. Det kan være mennesker, man
kender, eller det kan være i en sorggruppe.
Formålet med sorggruppen er at skabe et
rum, hvor man sammen med ligestillede,
har tid og plads til at tale om det, der er
svært. Gruppen er for alle, der har mistet
en ægtefælle/partner, et voksent barn eller
en nær slægtning.
Efter aftale mødes vi 1-2 time ad gangen.
Møderne finder sted i Sognegården,
Kirkevej 5, Hadsten. Vi får en kop kaffe/te
undervejs. Når man henvender sig, vil man
få tilbudt en samtale, før man kommer
til det første møde. Her kan man fortælle
om sin situation, og vi finder i fællesskab
ud af, om sorggruppen kan være en hjælp.
Gruppen ledes af sognepræst Birgith
Nørlund, tlf.: 8698 2424
PRÆSTER
BNJ
Birgith Nørlund Jensen
MK
Mette Krabbe
AMKH
Anne Martiny Kaas-Hansen
MHT
Marie Hedegaard Thomsen
AB
Anders Bonde
CJ
Christian Jensen
ADRESSE:
Møllegården,
Østervangsvej 60,
8370 Hadsten
JUNI - DECEMBER 2015
HADSTEN
20. august
Møllegården
Gudstjeneste kl. 14.30 AB
25. august
Sct. Pauls Kirke
Gudstjeneste kl. 10.30 MK
Kaffe i Sognegården kl. 9.30
17. september
Møllegården
Gudstjeneste kl. 14.30 CJ
15. oktober
Møllegården
Gudstjeneste kl. 14.30 AMKH
19. november
Møllegården
Gudstjeneste kl. 14.30 BNJ
15. december
Sct. Pauls Kirke
Gudstjeneste kl. 10.30 BNJ
Kaffe i Sognegården kl. 9.30
17. december
Møllegården
Gudstjeneste kl. 14.30 AB
13
Sct. Pauls · Nr. Galten · Over Hadsten · Vissing · Ødum · Hadbjerg · Lyngå · Skjød · Lerbjerg
Nyt fra sognene
Bænk ved Nørre Galten Kirke.
Nørre Galten Kirke, har af en tilfreds gravstedsejer fået doneret penge til at købe en
udendørsbænk til kirken. Den er placeret ved indgangsdøren til kirken, så man kan
sidde og nyde udsigten. Nørre Galten Menighedsråd
Lokal diakoni
I Hadsten Menighedsråd har vi valgt at sætte fokus på det diakonale hjælpearbejde.
Vi har oprettet et Diakoniudvalg, hvis formål er ”at styrke det diakonale arbejde i
lokalområdet, herunder at hjælpe særligt socialt udsatte”.
Vi har mange ideer, som vi arbejder videre med, og vi forventer at kunne lave en
samlet oversigt over mulighederne i løbet af den kommende tid. Vores økonomi er
hovedsageligt baseret på overskuddet fra julebasaren, som vi afholdt for første gang i
december 2014.
Der var mange frivillige, der strikkede, syltede, bagte, lavede dekorationer og meget,
meget andet. KFUM Spejderne deltog aktivt og byens handlende gjorde det muligt at
have gode gevinster i tombolaen. Hadsten Menighedsråd
Det sker i Vissing
I Vissing er der sket meget det sidste års tid. Vi har fået etableret den første halvdel
af vores tilgængelighedssti. Den gør det muligt at komme til kirken med kørestol
eller miniscooter. Stien er lavet af gamle sokkelsten fra gravsten samt chaussésten. Vi
har også fået fjernet forhækkene til de enkelte grave og fået dem erstattet af brosten.
Kirkegården har mange tomme gravsteder. De er blevet beplantet, lagt ud i græs eller
blevet inddraget til et meget smukt lapidarium. Det har alt i alt givet et smukt og
enkelt indtryk af kirkegården. Næste store projekt er et udealter, der skal stå på plænen
vest for kirken. Alteret bliver udført i cortenstål af kunstneren Ulla Salling-Mortensen
fra Aarhus. Alteret får et kors lavet af drivtømmer. Vi kan derfor kun anbefale alle at
tage en lille tur ud til Vissing og gå rundt om kirken og nyde den smukke kirkegård.
Vissing Menighedsråd
14
www.hadstensogne.dk
Kirken nr. 9 · Juni 2015
Musik i kirkerne
Salmemaraton
HADSTEN Og hvad er nu det? Det er en mulighed for alle i Favrskov Provsti til
at komme igennem alle salmebogens 791 salmer. Det hele starter i Hammel Kirke
tirsdag d.1 september, og så går det fra kirke til kirke i hele provstiet for at slutte igen i
Hammel Kirke 2. maj 2017, så det er et virkeligt seriøst maratonprojekt.
Alle salmesangsaftener foregår på tirsdage og varer fra kl. 19.00 - 20.30 med en lille
pause. Der vil typisk være tid til at synge 15-20 salmer. I Hadsten Storpastorat er vi
med første gang den 6. oktober i Sct. Pauls Kirke, så følger Lyngå Kirke den 20. oktober og Ødum Kirke den 3. november.
De øvrige kirker i pastoratet kommer med i 2016 og 2017.
Forhåbentlig er der rigtig mange, der har lyst til at deltage i projektet for ikke blot får
man mulighed for at synge gamle og nye, velkendte og mindre brugte salmer, men der
bliver også lejlighed til at besøge provstiets mange og meget forskellige kirker.
Man kan læse mere om projektet på salmemaratonfavrskov.dk
Musikgudstjeneste
SCT. PAULS KIRKE Overskriften for denne andagt bliver ”stilhed”. Liturg er
Birgith Nørlund og musikken er ved organist Steen Hansen og kirkesanger Jette
Rosendal. Musik af bl.a. Rachmaninov og Arvo Pärt.
Sct. Pauls Kirke, den 22. september, kl. 19.00
Spil Dansk Morgensang 2015
SCT. PAULS KIRKE Med dansk sang og musik. Steffen Jonassen, musiklærer på
Hadsten Højskole, og Birgith Nørlund, sognepræst, motiverer valget af sangene, der
akkompagneres af orgel og klaver. En halv time i kirken – derefter er der morgenkaffe
i våbenhuset. Kom og vær med til at synge spil dansk dagen ind! Sct. Pauls Kirke, torsdag den 29. oktober, kl. 7.30.
Koncert
SCT. PAULS KIRKE I år er det 150 år siden Carl Nielsen blev født. Han bliver
almindeligvis anset for at være den betydeligste danske komponist gennem tiderne. I
sin samtid var han den altdominerende musikpersonlighed, men på en for ham karakteristisk dobbeltsidig måde:
Hans enkle folkelige sange er blevet hvermandseje, mens hans originale, eksperimenterende symfonier placerede ham blandt tidens europæiske avantgarde. Sct. Pauls
kirke markerer jubilæet med en koncert med sange og kammermusik. Det bliver med
kirkens egne musikere: sopran og violinist Jette Rosendal og på klaver Steen Hansen.
Musikken bliver introduceret af musikhistoriker Thorkil Mølle.
Sct. Pauls Kirke, den 22. oktober, kl. 19.30
15
Sct. Pauls · Nr. Galten · Over Hadsten · Vissing · Ødum · Hadbjerg · Lyngå · Skjød · Lerbjerg
Musik i kirkerne
Julekoncert
NR. GALTEN KIRKE Ved koncerten 2. søndag i advent får vi besøg af
Arion-koret fra Aarhus, som er et af Aarhus’ ældste herrekor og de vil synge julen
ind i Nørre Galten Kirke. På programmet
er danske og udenlandske julesange og
-salmer fremført af koret og solister, hør
bl.a.: ”O holy Night”, ”Jeg har hørt om en
stad”, ”Nu tændes tusind julelys” og mange
andre. Solister er bl.a. Hans Magnussen,
Jørn Fredbøg, Brian Stenger Poulsen og
vores egen kirkesanger Jette Rosendal.
Koncerten akkompagneres af Jørn Olsen
og Thorkil Mølle. Der er gratis entre.
Nørre Galten Kirke, den 6. december, kl.
19.00
Lucia
VISSING KIRKE
Vi synger julen
ind i Vissing. Efter kirkegang glæder
Vissing menighedsråd sig til at byde jer
velkommen i Vissing forsamlingshus, hvor
vi sammen vil nyde Nis Boesdals hjemmelavede kartoffelsuppe. Til børnene vil der
i anledningen af den kommende jul være
risengrød. Efter spisning spiller Hadsten
Brass, vi vil synge nogle julesange, og der
vil være amerikansk lotteri. Vissing Kirke,
onsdag den 9. december, kl. 17
NR. GALTEN KIRKE Traditionen
tro er der lucia-optog i Nørre Galten
Kirke i december. Byens piger vil gå
luciaoptog i kirken. Vel mødt til en
stemningsfuld eftermiddag i den smukke
middelalder kirke.
Nørre Galten Kirke, søndag den 13.
december, kl. 14.00
Notér allerede nu julens koncerter i Kirkerne:
Den 30. nov. i Sct. Pauls Kirke: Hadsten Sangforening/Hadsten blandede Kor
Den 6. dec. i Nørre Galten Kirke: Arion-koret
Den 13. dec. i Sct. Pauls Kirke: Aarhus Universitetskor
Fyldigere omtale i næste nummer af kirkebladet.
16
www.hadstensogne.dk
Kirken nr. 9 · Juni 2015
Møder, foredrag og
særlige gudstjenester
Sommerfest
SOGNEGÅRDEN En eftermiddag i musikkens tegn i Hadsten Sognegård. Her vil Jette Rosendal, Anna-Sofie Landert og
Anders Dohn stå for arrangementet. Det bliver en eftermiddag med instrumentale indslag, flerstemmig sang og musikalsk underholdning, hvor tilhørerne også bliver ”aktiveret”. Der vil være både kendt og mindre kendt musik, men der vil selvfølgelig også være
fællessang og kaffe. Vel mødt. Hadsten Sognegård, søndag d. 16. august, kl 14.00
Er du lokal kunstner, så se her
Til juleudstillingen i sognegården, har vi i år valgt titlen
”DEJLIG ER JORDEN”
Det burde åbne for en masse forskellige muligheder. Der kan tages udgangspunkt i den velkendte salme eller det
kan være landskabsmaleri, jorden set fra luften eller jorden som grobund for planter og levested for dyr og mennesker.
Deltagelse er åben for alle, såvel glade amatører som seriøse professionelle.
Der er fernisering på udstillingen fredag d. 6 november, og udstillingen er åben i kirkekontorets åbningstid i
november, december og januar. I slutningen af august udsendes der mail med praktiske oplysninger til tidligere
deltagere. Hvis du endnu ikke er med på den liste, men gerne vil være med, så giv besked til Rasmus på kirkekontoret eller skriv til Margit Bagger [email protected], hvor du også kan få yderligere oplysninger.
Aktivitetsudvalget
17
Sct. Pauls · Nr. Galten · Over Hadsten · Vissing · Ødum · Hadbjerg · Lyngå · Skjød · Lerbjerg
Møder, foredrag og særlige gudstjenester
Studiekreds efterår 2015
SOGNEGÅRDEN Studiekreds v. Sanne Thøisen
Vi vil læse Gerd Theissen: DET GENFUNDNE PARADIS. MEDITATIVE TANKER OM TROENS FORNUFT. Bogens tanker kan præsenteres sådan her:
”Tro og fornuft omtales ofte som et modsætningsforhold, som om tro kun var mulig ved
fornuftens prisgivelse. Man siger, at troens sted er det varme hjerte, og at forstandens kolde
hjerne kun er en hindring for troen. Omvendt er det også meget udbredt at nedskrive tro
til et udtryk for den endnu ikke tilstrækkeligt oplyste tanke”.
Sådan er det ikke i Gerd Theissens meditative tekster, der taler til og ud af såvel kritisk
fornuft som erfaring, følelse og fantasi.
Som moderne mennesker rummer vi det hele, og vores kristne tros kilder er fornuften,
erfaringen, traditionen og Biblen. Hvordan og hvorledes vil vi se nærmere på i efterårets
studiekreds over 5 mandag aftner.
Jeg vil lægge ud med et oplæg og bagefter taler vi sammen om dagens “lektie”, og hvad der
nu ellers trænger sig på.
Fra den 1. september vil der på kontoret kunne hentes en lille samling af tekster, som jeg
sætter sammen i løbet af sommeren. De vil være fra skønlitteraturen, Biblen, salmebogen
og den teologiske tradition. Samtidig vil der også ligge et nærmere program for studiekredsens enkelte gange. Bogen skal man selv købe, og der er seneste tilmelding den. 1. september på Hadsten Kirkekontor. Alle er velkomne. Eneste forudsætning er et åbent sind!
Hadsten Sognegård mandage, den 14. september, 28. september, 19. oktober, 9.
november,
Basarens Venner
Fernisering
Basarens Venner. Tanken er at man her kan mødes og udveksle idéer, få inspiration og
hygge sig sammen med andre, mens man laver ting til Julebasaren. Basarens Venner
mødes den sidste mandag i måneden fra kl. 19. – 21.30 i Hadsten Sognegård, med
opstart den 31. august. Der kan sagtens aftales flere mødegange, udover den faste
mandag. Det vil være muligt at få dækket nogle udgifter til materialer, efter forudgående aftale med Basarudvalget.
Der ud over vil vi allerede nu gerne opfordre folk til at overveje om de har noget de
gerne vil donere til basaren. Det kunne være brugt legetøj, spil eller bøger, men det
kan også være syltevarer når det bliver den tid. Det vil være muligt at få glas, hvis man
mangler.
Hvis der skulle være spørgsmål er man meget velkommen til at kontakte Kirke- og
kulturmedarbejderen enten på mail [email protected] eller på tlf. 6136 8717. Hadsten
Sognegård, sidste mandag i hver måned, kl. 19-21.30
Carbasus udstiller i sognegården i efteråret
2015. Carbasus er en nystartet gruppe af
billedkunstnere fra Hadstenområdet. Deres
fælles værksted blev 1. januar i år etableret
i den gamle købmandsbutik i Nr. Galten,
hvor 12-15 personer nu udfolder sig på
vidt forskellige måder inden for billedkunsten. Udstillingen kan ses i kirkekontorets
åbningstid i august, september og oktober.
Alle er meget velkomne til fernisering på
udstillingen. Hadsten Sognegård, fredag
den. 7. august, kl. 16.00
SOGNEGÅRDEN Til at støtte op om Julebasaren, vil Basarudvalget starte
18
SOGNEGÅRDEN Kunstgruppen
www.hadstensogne.dk
”Lidt om himmelbreve og
kirkegangskoner”
Kirken nr. 9 · Juni 2015
Høstgudstjeneste i
Vissing kirke
VISSING KIRKE
SOGNEGÅRDEN Margit Bagger fortæller om ”fund” der er gjort på Hadsten Lo-
kalarkiv. Himmelbreve er en form for kædebreve, der har været kendt inden for den kristne
kirke i mere end 1000 år, og kirkegangskoner, er kvinder, der efter at have født, var urene
indtil de ved kirkedøren blev velsignet af præsten. Hadsten Sognegård, tirsdag den. 15.
september, kl. 14.30
Børnene er
velkommen til at medbringe ting, de har
høstet i haven. Efter gudstjenesten er
menighedsrådet vært, hvor der serveres
sandwichs og vand i våbenhuset. Vissing
Kirke, søndag den 27. september, kl.
11.00
Rundt om Holger Mikkelsen
SOGNEGÅRDEN Et foredrag v. Ole Juul Hansen om Tage Skou-Hansens forfat-
terskab. ”Han vil den (modstandskampen, Red.) af en eller anden grund, som ikke var til
at sige”. Med disse få ord om det uudsigelige, men ikke mindre nærværende, beskriver
forfatter Tage Skou-Hansen Holgers engagement i den sabotørgruppe, der blev dannet i
slutningen af besættelsestiden, og hvis sabotagehandlinger udgør en væsentlig del af hændelsesforløbet i romanen ”De nøgne træer”. Romanen udkom i 1957, og er siden blevet
en af de mest læste og oversatte romaner om besættelsestidens Danmark. I foredraget
følger vi Holger Mikkelsen op gennem hans ungdom og manddom og romanserien bliver
en moderne efterkrigs- og Danmarkshistorie. Foredraget er ligeledes en analyse af Tage
Skou-Hansens forsøg på at komme til rette med modstandsbevægelsens indre psykologi,
en tilgang til virkeligheden, et personligt engagement, hvoraf en etik udsprang, som aldrig
kunne begrundes, men ikke desto mindre var til stede, netop i mødet, i engagementet.
Hadsten Sognegård, tirsdag den 20. oktober, kl. 14.30
19
Sct. Pauls · Nr. Galten · Over Hadsten · Vissing · Ødum · Hadbjerg · Lyngå · Skjød · Lerbjerg
Møder, foredrag og særlige gudstjenester
Sorgaften 2015
SOGNEGÅRDEN Foredrag v. Esther Hummel. Hvordan reagerer vi, når sorgen
rammer os - og hvordan kommer vi overhovedet igennem den????
Livet gør af og til frygtelig ondt – så ondt, at vi faktisk slet ikke kan holde det ud.
Somme tider gør det godt at være sammen med andre, der også er midt i sorgen og sammen høre om / tale om hvad sorg og krise er, og hvad de gør ved os.
Sorgen gør os ofte bange fordi vi ikke forstår vores egne stærke reaktioner – vores drømme,
forestillinger og tanker. Andres sorg gør os også bange, fordi vi ikke ved, hvad vi skal stille
op. I mit foredrag vil jeg tale om det at lide tab i al almindelighed, om forbudt sorg og
afvisning/ fortrængning af følelser i forbindelse med tab. Desuden vil jeg gøre rede for
sindets balancekurve samt de mest almindelige følelser i forbindelse med dødsfald. Der vil
blive mulighed for at udveksle erfaringer og stille spørgsmål og vi vil slutte med sammen
at se sorgen og dens forløb gennem et eventyr, vi alle kender så godt, men måske aldrig har
sat i forbindelse med det at sørge.
Hadsten Sognegård, tirsdag den 27. oktober, kl. 19.30
Juleudstilling
SOGNEGÅRDEN Med temaet “Dejlig er jorden” er der fernisering på årets ju-
leudstillingen fredag d. 6. november, og udstillingen er åben i kirkekontorets åbningstid i
november, december og januar.
Hadsten Sognegård, fredag den. 6. november, kl. 16.00
Sogneeftermiddag
med den nye præst
SOGNEGÅRDEN Hvis man endnu ikke har haft fornøjelsen af at hilse på vores
nye præst Marie Hedegaard Thomsen, er der her mulighed for at lære hende lidt bedre at
kende. Vel mødt til en hyggelig eftermiddag i selskab med Marie.
Hadsten Sognegård, tirsdag den. 24. november, kl. 14.30
20
www.hadstensogne.dk
Julebasar 1. søndag i Advent.
Kirken nr. 9 · Juni 2015
Julehygge med
banko
SOGNEGÅRDEN Denne eftermid-
dag er der julehygge på programmet, og
traditionen tro skal vi spille banko; så alle
skal huske en gave til 25 kr. Der vil også
være et musikalsk indslag.
Hadsten Sognegård, tirsdag den 15.
december, kl. 14.30
Lillejuleaften
SOGNEGÅRDEN Savner du/I
SOGNEGÅRDEN Hadsten Menighedsråd vil igen i år afholde en basar ved juletid,
efter familiegudstjenesten i Sct. Pauls Kirke 1. søndag i Advent, fra kl. 12-16.00. Formålet
med basaren er, at vi kan blive i stand til at hjælpe særligt socialt udsatte i lokalområdet,
fx i form af julehjælp, konfirmationshjælp, en julemiddag, et måltid mad eller bare en
håndsrækning til dem, der kunne have brug for det. Overskuddet fra basaren vil gå til
Diakoniudvalgets socialearbejde. Det er præsterne i Hadsten Storpastorat der vil stå for
uddelingerne. Ansøgninger kan sendes til Hadsten Kirkekontor. Ved basaren er der være
tombola, boder med forskellige salgsvarer, KFUM- Spejderne vil sælge frisk bagte vafler.
Der vil også være en café med lette anretninger og kaffe og kage. Der vil være musikalsk
underholdning undervejs. Vel mødt til en hyggelig eftermiddag.
Hadsten Sognegård, den 29. november, kl. 12.-16.00
Filmaften
SOGNEGÅRDEN Vi mødes i Hadsten Sognegård kl. 18.30 til tomatsuppe og en
kort introduktion til aftenens film. Derefter følges vi i biografen til forevisning af filmen
kl. 20.00. Denne gang skal vi se “En sang for Marion”, en engelsk film fra 2012. En fin og
varm film om et ældre ægtepar, Marion og Arthur, der bliver udfordret, da Marion rammes
af alvorlig sygdom. Arthur elsker Marion højt, og er vred over, at hun bruger sine sidste
kræfter i det lokale kor - men koret og korlederen bliver Arthurs redning, da alt bryder
sammen omkring ham. Kom og se en dejlig og tankevækkende film! Pris for arrangementet er 30 kr.
Hadsten Sognegård og Hadsten Bio, tirsdag d. 17. november kl. 18.30
andre at fejre Lillejuleaften sammen med,
så er du/I meget velkomne i Hadsten
Sognegård den 23. december.
Vi starter kl. 16 i Sct. Pauls Kirke til en
juleandagt.
Kl. 16.30-18 pynter vi i fællesskab salen
og juletræet i sognegården.
Kl. 18 spiser vi julemiddag sammen.
Efter spisningen vil vi holde
”Lillejuleaften”, med sang, gaver og
godter. Aftenen slutter ca. 21.30.
Tilmelding til kirkekontoret senest
mandag den 14. december enten på tlf.:
86 98 04 25 eller på mail:
[email protected]
Sognegården, onsdag den 23. december,
kl. 16-21.30
21
Sct. Pauls · Nr. Galten · Over Hadsten · Vissing · Ødum · Hadbjerg · Lyngå · Skjød · Lerbjerg
Børn og unge
Kirke i børnehøjde
I Hadsten er der et særligt tilbud til småbørnsfamilierne – Kirke i børnehøjde. Ideen er,
at her skal det være muligt at komme til gudstjeneste med både spædbørn, små energibunder og 6 -7 årige spørge-jørgener. Her kan man blive fortrolig med bibelhistorien,
kirken, personalet og gudstjeneste i småbidder.
Gudstjenesterne er især henvendt til familier med mindre børn, men alle er velkomne,
også store søskende og bedsteforældre!
Kirke i børnehøjde er en kort småbørnsgudstjeneste i kirken kl. 17.30, hvor selv de
mindste kan være med. Ca. kl. 18.00 går vi i sognegården og spiser en børnevenlig middag. Det koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Vi slutter ca. kl. 19.00
VI MØDES PÅ FØLGENDE ONSDAGE KL. 17.30:
2. september i Sct. Pauls Kirke (Høstgudstjeneste og dåbsjubilæum)
7. oktober i Sct. Pauls Kirke
4. november i Nørre Galten Kirke (Alle helgen for de mindste)
2. december i Sct. Pauls Kirke (Advent for de mindste)
Babysalmesang
SCT. PAULS KIRKE I efteråret er der igen babysalmesang i Sct. Pauls Kirke hver
fredag kl. 10.30. Sognepræst Anne Martiny Kaas-Hansen fra Lyngå er tilbage fra barsel
og vil sammen med organist Thorkil Mølle synge med børn og mødre under trygge og
hyggelige rammer. Den musikalske del vil vare ca. en halv time, derefter er der tid til
kaffe og hygge. Første gang er fredag den 11. september. Tilmelding er nødvendig og
kan ske til Hadsten Kirkekontor på tlf.: 8698 0425 eller [email protected]
dk. Sct. Pauls Kirke, fredage, kl. 10.30
22
Kirkekor 2015
SOGNEGÅRDEN Vi er nogle
stykker, der mødes i Hadsten Sognegård
hver tirsdag kl.16.30 og synger alle
mulige sange. Vi hygger os, har det
sjovt, og ind imellem synger vi måske
til en sogneeftermiddag, Gudstjeneste
eller lignende. Derfor er der også lidt
lommepenge i det også. Mit navn er Lone
Boyd. Jeg er korleder og er uddannet i
sang på musikkonservatoriet i Århus,
så indimellem laver vi måske også lidt
stemmeøvelser. Kom og vær med! Inden
du kan komme med i koret, skal du til en
stemmeprøve. Hvis du er interesseret i at
være med, skal du kontakte Lone Boyd for
nærmere info på mail: [email protected]
com. Kirkekoret (5. – 9. klasse) tirsdage
kl. 16.30 – 17.30.
www.hadstensogne.dk
Kirken nr. 9 · Juni 2015
Rundt om kirken
Besøgsvenner i Hadsten området
En besøgsven stiller sig til rådighed for et andet menneske, normalt 1 – 2 timer pr.
uge. Har du lyst til at høre mere om besøgsvenner, kan du kontakte koordinator Helga
Sørensen, tlf.: 8649 1110, mobil: 2146 3049. Besøgsvenner er et samarbejde mellem
Ældresagen og Folkekirken.
TRYGHEDSOPKALD
Er du alene, og føler du dig utryg, kan du blive ringet op hver morgen, mellem kl. 8 –
8.30. Tilmeld dig hos Birthe Kalstrup, tlf.: 5186 3608. Det er gratis at være med.
Kirkens Korshær
Kirkens Korshær er en frivillig, social organisation, der på grundlag af det kristne menneskesyn arbejder blandt samfundets svageste.
Julemøde. Som indledning til Kirkens Korshærs julemøde begynder vi med en
adventsgudstjeneste i Sct. Pauls kirke, torsdag den 26. november kl. 14 ved Mette
Krabbe - med efterfølgende julemøde i Hadsten sognegård.
TINGSTEDET Genbrugsbutikken i Hadsten sælger især brugt tøj. Åbningstider
tirsdag – fredag kl. 10. – 17., lørdage kl. 10. – 13.
Søndergade 5, 8370 Hadsten. Tlf. 4118 7350
NØRKLEKLUBBEN Hver mandag kl. 9.30 samles en gruppe damer for at strikke
og hækle tæpper til fordel for Kirkens Korshær og Mother Theresas hjælpearbejde.
Kontaktperson: Birgit Frandsen.
Hadsten sognegård, Kirkevej 5.
KFUM-Spejderne i Hadsten
Sommerlejren nærmer sig, og derfor også enden på denne sæson. Men vi starter op
igen i august, og har du lyst til at prøve kræfter med spejderarbejdet, kan du læse meget
mere om spejderlivet på gruppens hjemmeside www.hadstengruppe.dk. Og med over
130 medlemmer er der brug for flere hjælpende hænder. Gruppen søger voksne, som
har lyst til at være spejderleder og bruge 2 – 3 timer om ugen til gengæld for masser af
spændende oplevelser og personlig udvikling, hvis du er interesseret, kan du kontakte
gruppeleder Ole Petersen på tlf. 98 58 70 02
23
SE FLERE BILLEDER PÅ
Kirkeliv
24
www.hadstensogne.dk
Næste blad udkommer sidst i November 2015.
Redaktion og fotos: Birgith Nørlund Jensen, Hanne Bech, Bitten Rasmussen, Lene Kvist og Rasmus Hyldgaard Simonsen
Design og layout: Danmarks Kirkelige Mediecenter · www.dkm.dk